Jump to content
POLITISTI.ro
 • Welcome!

  In order to be able to use all the functions and to benefit from all the facilities offered by this site, it is necessary to register a member account. Please fill in your email address carefully, as it is required later in the membership account validation process. If you already have a member account, feel free to sign in.
   

Politisti.ro
Politisti.ro

Introducerea sclavagismului în viitorul statut al politistului

În urma dezbaterilor de pe forumul nostru pe marginea proiectului de modificare a statutului poliţistului, generate de negocierile ce se poartă în această perioadă între reprezentanţii MAI şi cei ai federaţiilor sindicale, mai mulţi membri au remarcat o modificare "strecurată" ce nu va face nimic altceva decât să introducă o formă modernă a sclavagismului în Poliţia Română.
Această nouă prevedere încalcă flagrant principiul stabilităţii poliţistului la locul de muncă. Şefii vor avea posibilitatea să transfere (mute) poliţistul după bunul plac, după cheremul fiecăruia şi mai ales atunci când poliţistul deranjează şi este incomod.
Practic ne întoarcem în timp, exact cum era când instituţia avea statut militar, iar dacă sancţionai un prieten/cunoştinţă/rudă a şefului, te muta într-o altă localitate, doar pentru că aşa vroiau muşchii lui.

După cum probabil ştiţi deja, negocierile dintre sindicate şi minister se fac pe un proiect de modificare a statutului conceput de către MAI. Pentru a vă face o idee, priviţi forma actuală şi cea care se doreşte introdusă.

În prezent, în Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului în vigoare există aceste prevederi despre modificările raporturilor de serviciu:

ART. 46
Poliţistul poate fi mutat într-o altă unitate, aflată în aceeaşi localitate sau în altă localitate decât cea de domiciliu, în următoarele situaţii:
a) în interesul serviciului;
b) la cerere.
ART. 47
(1) Poliţistul poate fi delegat, detaşat ori transferat, potrivit normelor de competenţă aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în condiţiile legii.
(2) Detaşarea poliţiştilor, cu acordul lor, în cadrul organelor speciale din structura autorităţilor publice se face pe perioada stabilită prin dispoziţiile legale în vigoare.

 În proiectul MAI pentru noul Statut al poliţistului există următorul text:

Art. 59. – (1) Raportul de serviciu al poliţistului se poate modifica prin:

a) delegare;
b) detaşare;
c) mutare (cf L188);
d) transfer;
e) împuternicire pe o funcţie de conducere;
f) punere la dispoziţie.

(2) Modificarea raportului de serviciu al poliţistului, în condiţiile alin. (1), se dispune, prin act administrativ emis potrivit normelor de competenţă, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(3) Actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu se comunică poliţistului în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere.

Delegarea

Condiţiile delegării

Art. 60.  – (1) Delegarea reprezintă exercitarea temporară de către poliţist, din dispoziţia şefului unităţii, în afara locului său de muncă, în interesul unităţii în care este încadrat sau ierarhic superioare, a unor activităţi corespunzătoare delegării.

(2) Delegarea poate fi dispusă, chiar şi în absenţa unor posturi vacante, pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni. Delegarea pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni se poate dispune numai cu acordul scris al poliţistului.

Art. 61. – Pe perioada delegării, poliţistul îşi păstrează funcţia şi drepturile băneşti corespunzătoare acesteia, având dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, dacă este cazul, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile legii. 

Detaşarea

Condiţiile detaşării

Art. 62. – (1) Detaşarea poliţistului constă în schimbarea temporară a locului de muncă şi exercitarea atribuţiilor în cadrul ministerului, entităţilor din structura/ subordinea/coordonarea ministerului, în cadrul altei instituţii ori autorităţi publice, în orice funcţii, inclusiv de demnitate publică, la solicitarea acestora, precum şi la instituţii ale Uniunii Europene sau organizaţii internaţionale. În mod excepţional şi numai cu acordul scris al poliţistului, prin detaşare se poate schimba şi felul muncii.

(2) Detaşarea se poate dispune numai dacă pregătirea profesională a poliţistului îi permite exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei pe care urmează să fie detaşat. 

(3) Poliţistul poate fi detaşat pe o funcţie inferioară, numai cu acordul său scris.

Durata detaşării

Art. 63. – (1) Detaşarea poate fi dispusă, chiar fără acordul poliţistului, pentru o perioadă de cel mult 6 luni. Perioada de detaşare se poate prelungi mai mult de 6 luni într-un an numai cu acordul scris al poliţistului.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), detaşarea poliţiştilor, cu acordul lor, în cadrul unor instituții sau autorităţilor publice, ori la instituţii ale Uniunii Europene sau organizaţii internaţionale se face pe perioada stabilită prin dispoziţiile legale în vigoare aplicabile situaţiilor respective.

Drepturile poliţistului detaşat

Art. 64. – (1) Pe perioada detaşării, poliţiştii îşi păstrează această calitate şi beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta lege, de indemnizaţie de detaşare şi de cele acordate în condiţiile legislaţiei privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi, în cazul detaşării în altă localitate, de decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, cel puţin o dată pe lună, şi a cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. 

(2) În situaţia în care drepturile salariale prevăzute la alin. (1) sunt mai mici decât cele cuvenite pentru funcţia  ocupată prin detaşare, poliţistul poate opta pentru drepturile salariale corespunzătoare acesteia din urmă. În cazul în care poliţistului detaşat nu îi sunt acordate integral drepturile de care beneficiază de către unitatea la care s-a dispus detaşarea, acestea se plătesc  de unitatea care a dispus detaşarea.

Drepturi la încetarea detaşării

Art. 65. – La încetarea detaşării, poliţistul revine în funcţia pe care a ocupat-o anterior detaşării.

Dispoziţii comune privind delegarea şi detaşarea 

Situaţii privind refuzul modificării raporturilor de serviciu

Art. 66. – (1) Poliţistul poate refuza delegarea sau detaşarea în altă localitate numai dacă se află în una din următoarele situaţii:

a) graviditate;
b) îşi creşte singur copilul minor;
c) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical eliberat sau avizat de structurile medicale ale ministerului, face contraindicată delegarea sau detaşarea în altă localitate;
d) este singurul întreţinător al familiei;
e) măsura presupune desfăşurarea activităţii într-o localitate în care nu i se asigură condiţiile de locuit minimale prevăzute de Legea nr. 114/1996.

(2) Actul administrativ de delegare sau detaşare produce efecte de la comunicare, dacă în cuprinsul acestuia nu este prevăzut un alt termen.

Transferul poliţistului

Art. 67. – (1) Poliţistul poate fi transferat în funcții de execuție similare în cadrul ministerului sau în afara acestuia, în aceeaşi unitate sau într-o altă unitate, aflată în aceeaşi localitate sau în altă localitate, în următoarele situaţii:

a) în interesul serviciului, în aceeaşi localitate sau în altă localitate;
b) la cerere.

(2) Transferul în interesul serviciului în funcții de execuție în aceeași localitate poate fi dispus și fără acordul polițistului, dacă nu i se schimbă specialitatea și numai cu menținerea tuturor drepturilor de care acesta beneficiază la momentul transferului.

(3) Poliţistul poate fi transferat, pentru protecţia sa, în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă aplicabilă poliţistului, acesta considerându-se transfer în interesul serviciului. 

(4) Procedura privind transferul poliţistului se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(5) Actul administrativ de transfer se emite potrivit normelor de competență și produce efecte de la comunicare, dacă în cuprinsul acestuia nu este prevăzut un alt termen.

Împuternicirea pe o funcţie de conducere

Art. 68. – Împuternicirea unui poliţist pe o funcţie de conducere are ca efect asigurarea continuităţii exercitării actului de conducere în situaţia în care nu se identifică un poliţist care să îndeplinească toate condiţiile pentru a fi numit, potrivit legii, şi se dispune pentru o funcţie de conducere vacantă sau când titularul acesteia se află în imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu pe o perioadă mai mare de 30 zile calendaristice consecutive, cu excepţia perioadei concediului de odihnă.

Condiţii pentru împuternicire

Art.  69. – (1) Împuternicirea unui poliţist pe o funcţie de conducere prevăzută a fi ocupată de un poliţist se poate dispune dacă poliţistul îndeplineşte condiţiile specifice de studii şi grad profesional pentru ocuparea acesteia şi nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

(2) Actul administrativ de împuternicire pe o funcţie de conducere produce efecte de la comunicare, dacă în cuprinsul acestuia nu este prevăzut un alt termen.

Perioada de împuternicire

Art.  70. – (1) Împuternicirea pe o funcţie de conducere vacantă se poate dispune pe o perioadă de până la 6 luni potrivit normelor de competenţă, perioadă în care este obligatorie organizarea a cel puţin unei proceduri de concurs pentru ocuparea respectivei funcţii.

(2) În situaţia în care funcţia de conducere vacantă nu a fost ocupată prin concurs sau examen în termenul prevăzut la alin. (1), se poate dispune împuternicirea, în aceleaşi condiţii, pentru aceeaşi persoană, fără ca perioada cumulată de împuternicire să depăşească 1 an, cu obligaţia organizării şi în această perioadă  a cel puţin unei proceduri de concurs pentru ocuparea respectivei funcţii.

(3) Împuternicirea pe o funcţie de conducere temporar vacantată determinată de imposibilitatea titularului de a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu pe o perioadă mai mare de 30 zile calendaristice consecutive ori a împuternicirii acestuia să exercite atribuţiile altei de funcţii de conducere, se poate dispune, potrivit normelor de competenţă, pe întreaga perioadă a vacantării temporare. 

Vechimea în funcţii de conducere

Art.  71. – Perioada în care poliţistul este împuternicit pe o funcţie de conducere constituie vechime în funcţii de conducere.

 Punerea la dispoziţie

Art. 72. – (1) Punerea la dispoziţie reprezintă eliberarea politistului din funcţia pe care o ocupă cu păstrarea statutului de poliţist, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(2) Punerea la dispoziţie  poate interveni numai la iniţiativa unităţii.

(3) Pe perioada punerii la dispoziţie poliţistul îndeplineşte numai acele sarcini şi atribuţii de serviciu stabilite în scris de şeful unităţii la dispoziţia căreia se află şi beneficiază de drepturile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(4) Actul administrativ de punere la dispoziţie produce efecte de la comunicare, dacă în cuprinsul acestuia nu este prevăzut un alt termen.

Cazuri de punere la dispoziţie

Art. 73. – (1) Poliţistul aflat în activitate poate fi pus la dispoziţia unităţii în următoarele situaţii:

a) când, în urma reorganizării activităţii ministerului sau a altei unităţi din structura/ subordinea/coordonarea ministerului, ori a reducerii unor funcţii de natura celei ocupate de poliţistul respectiv, nu sunt posibilităţi pentru ca acesta să fie încadrat într-o funcţie similară în aceeaşi unitate sau în alte unităţi;
b) când i-a fost limitat nivelul de acces la informaţii clasificate în condiţiile legii şi nu sunt posibilităţi pentru ca acesta să fie numit într-o funcţie similară sau inferioară cu o prevedere a nivelului de acces la informaţii clasificate înscrisă în fişa postului, la nivelul acordat dupa limitare; 
c) când nu a fost avizat în vederea acordării autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau certificatului de securitate, la retragere ori în cazul în care aceste documente nu sunt revalidate, din motive imputabile poliţistului, în condiţiile legii;
d) când i-a fost retras avizul de poliţist de poliţie judiciară şi nu sunt posibilităţi pentru ca acesta să fie încadrat într-o funcţie similară în aceeaşi unitate sau în alte unităţi care să nu presupună exercitarea atribuţiilor de poliţist de poliţie judiciară;
e) când a fost eliberat din funcţie în condiţiile art. 56 alin. (3) şi nu sunt posibilităţi pentru ca acesta să fie numit într-o funcţie similară ori refuză numirea într-o funcţie inferioară potrivit art. 56 alin. (5);
f) la punerea în mişcare a acţiunii penale;
g) când nu mai este apt medical  să exercite atribuţiile stabilite în fişa postului.

(2) Poliţistul faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală este pus la dispoziţia unităţii, măsura dispunându-se de la data când şeful unităţii a luat la cunoştinţă de actul procesual al procurorului sau de hotărârea instanţei de judecată.

(3) Punerea la dispoziţie în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) - e) se face pentru o perioadă de până la 3 luni. În cazuri excepţionale, cu aprobarea ministrului afacerilor interne, perioada poate fi prelungită cu cel mult 3 luni. În această perioadă, unitatea are obligaţia de a identifica o funcţie vacantă în cadrul unitatii sau în afara acesteia, corespunzătoare pregătirii profesionale şi gradului profesional deţinut. La expirarea termenului de 3 luni, respectiv 6 luni, raporturile de serviciu ale poliţistului încetează în baza actului administrativ emis potrivit normelor de competenţă.

(4) Punerea la dispoziţie în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. f) şi alin. (2) se face până la soluţionarea definitivă, în orice mod, a procesului penal.

(5) Retragerea avizului de poliţie judiciară sau a autorizaţiei ORNISS se face motivat, în scris.

O prevedere abuzivă sub care se vor ascunde o mulţime de abuzuri din partea şefilor împotriva acelor subordonaţi incomozi ce vor îndrăzni să sancţioneze ori să cerceteze vreun membru al partidului care i-a oferit suport pentru numirea în funcţie. Cu alte cvinte, se va reintroduce o nouă formă de sancţionare mascată a poliţistului incomod.

Şi asta nu este tot. Dacă citim cu atenţie aceste prevederi referitoare la "transferul poliţistului" vom observa că se referă numai la "funcţii de execuţie similare în cadrul ministerului sau în afara acestuia" fără acordul scris al poliţistului. Asta înseamnă că şefii, conform acestor noi prevederi, pot "transfera" în cadrul ministerului (care nu trebuie confundat cu Poliţia Română) fără acordul scris al acestuia. Deci peste noapte un poliţist se va putea trezi "transferat" la alte instituţii (Jandarmerie, Pompieri, etc). De asemenea să nu pierdem din vedere şi că acestă prevedere oferă posibilitatea ca orice jandarm sau pompier poate fi transferat peste noapte fără probleme în poliţie.

A fost adăugat acest nou termen de "transfer", păstrând-se în acelaşi timp şi "mutarea", unde au avut grijă să specifice "(cf L188)", tocmai pentru că legea 188/1999 prevede clar necesitatea acordului scris, iar prin acest artificiu pervers se doreşte punerea la adăpost a ministerului în situaţia unor procese ca urmare a mutărilor abuzive, ce se vor numi "transferuri".  Iar în acest fel cei ce ne conduc devin practic un fel de stăpâni pe plantaţie, care vor putea legal să distrugă viaţa unui subaltern incomod. 

Să ne amintim ce a păţit colegul nostru de la Timiş, unde foştii şefi ai Poliţiei Timiş şi primarul din Recaş au fost arestaţi după ce i-au făcut viaţa un calvar. Cazul a fost intens mediatizat la vremea respectivă, dar se pare că cei din minister au uitat complet cum şefii poliţiei în cârdăşie cu un primar, i-au terorizat chiar şi copiii poliţistului care a refuzat să i se supună ordinelor politice

Prin această modificare exact dezincriminarea unor astfel de fapte se doreşte şi se promovează. Orice poliţist ce lucreză într-o localitate de-o viaţă, acolo unde şi-a întemeiat o familie, unde soţia are un serviciu, copii săi merg la o şcoală/liceu/facultate şi aşa mai departe, îşi va putea vedea toată viaţa dată peste cap, datorită acestei modificări, ce îl pune pe şeful său în postura unui adevărat stăpân şi care îl poate muta după bunul plac.

Această aberaţie nou inventată, numită TRANSFER trebuie eliminată complet din proiectul Statutul poliţistului. Dragi colegi distribuiţi această postare pe reţelele de socializare pentru ca cât mai mulţi dintre colegii noştri să afle şi solicitaţi liderilor sindicali care susţin această profesie să se implice şi chiar să organizeze acţiuni de protest pentru modificarea statutului şi eliminarea acestei aberaţii care nu face altceva decât să ne transforme în nişte bunuri de inventar pe care le pot muta unde doresc.

User Feedback

Recommended Comments • Moderator

O dovadă clară a faptului că cei care conduc federaţiile sindicale sunt idioţi şi nu-i interesează soarta poliţistului ale cărui interese le reprezintă. Pentru că aceşti preşedinţi de federaţii sindicale nu sunt poliţişti în activitate, unii chiar nici nu au făcut vreodată parte din această categorie profesională şi nu sunt afecaţi de o asemenea prevedere abuzivă.

Se urmăreşte o aservire a poliţistului, care să răspundă prompt oricăror directive mai puţin legale şi care să nu cumva să deranjeze vreun baron ori vreun şmecher, în caz contrar şefii acestuia să aibă posibilitatea legală să-şi bată joc de viaţa lui.

Cetăţeanul trebuie să ştie că în acest fel poliţistul din stradă şi din toate formaţiunile operative va fi legat de mâini şi logic NU vom mai avea pretenţia ca el să-şi facă datoria cu responsabilitate şi imparţialitate doar în baza prevederilor legale.

Link to comment
Share on other sites

 • Active member
Ben

Posted (edited)

Intr-adevar, e o prevedere periculoasa, dar nu va fi nici chiar asa usor sa te mute de colo colo pentru faptul ca e speciifcat ca transferul e posibil daca nu i se schimba specialitatea. Or daca tu lucrezi la investigare fraude, rutiera sau criminalistica nu vei putea niciodata sa fii transfertat la pompieri sau jandarmi. Ar fi o problema, intr-adevar, daca lucrezi la OP si te trezesti transferat de la o sectie de politie urbana la una rurala sau la un post ori la jandarmi. De asemena, poti sa te trezesti ca te muta de la SICE sau SIC undeva la o formatiune cu acelasi profil dintr-un orasel uitat de lume. Cam pana acolo s-ar intinde aceste riscuri nu neaparat ca te trezesti pe la pompieri. Ar fi absurd. In schimb, avand in vedere ca statutul se aplica si celor de la Politia de Frontiera sau personalului MAI, nu m-ar mira sa vezi cum se muta unii de pe acolo la Politie. Poate ca de aceea au tinut unii mortis la intalnirea cu sindicatele ca statutul sa se aplice si celor din MAI, @Elvis

Edited by Ben
Link to comment
Share on other sites

 • Moderator

Nu se poate să existe o asemenea prevedere în statutul poliţistului, pentru că în cel mai penibil mod şi conform imposturii care îi caracterizează, jandarii şi-au înfiinţat formaţiuni de judiciar, cercetare şi aşa mai departe tot felul de aberaţii, chiar dacă nu au astfel de atribuţii oferite de lege. În plus, veţi fi uimiţi dacă citiţi specializarea care e trecută pe licenţă/diploma oricărui poliţist, unde e o formulare generală ce poate fi interpretată foarte uşor în defavoarea noastră şi ne putem trezi aruncaţi să facem pază la jandari. Proiectul ăsta de statut clar e conceput împotriva poliţiştilor.

Link to comment
Share on other sites

saritabonita

Posted

De când am citit, propunerile am zis ca e o.... "Aceeași Mărie cu alta pălărie"....păcat ca liderii de sindicat accepta așa tâmpenie.....se pare ca doar copii noștri ne mai scapă de......DISCRIMINARE.....și abuzuri. Dacă sunt absolvent al unei instituții de învățământ superior cu profil corespunzător specialităților necesare politiei de mulți ani iar statutul polițistului  prevede că :

ART. 9
(1) Politistii provin, din randul absolventilor institutiilor de invatamant ale Ministerului Administratiei si Internelor.
(2) Ofiterii de politie pot proveni si din randul agentilor de politie absolventi, cu diploma sau licenta, ai institutiilor de invatamant superior de lunga sau scurta durata ale Ministerului Administratiei si Internelor sau ai altor institutii de invatamant superior cu profil corespunzator specialitatilor necesare politiei, stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor. ,

  oare când "ACEASTA MARE INSTITUTIE V-A CONSIDERA CA EU SUNT SAU ALTUL CA MINE V-A CONSIDERA CA PUTEM FI UNUL,  DINTRE POSIBILII VIITORI OFITERI CU CARE ACEASTA ȚARA SE V-A MÂNDRI", dar din păcate niciunul (dintre iluștrii comandanți care ne conduc), nu citește aceste rânduri pentru că, nu suntem decât niște umile slugi pe tarlaua M.A.I.(noi agenții de politie.

Link to comment
Share on other sites

 • Active member

@saritabonita mai bine ai trece inca o data prin gramatica lb romane din clasele V - VIII si apoi emiti pretentii si te plangi ca esti discriminat si abuzat.

Imi pare rau sa-ti spuns, dar tu nu stii notiuni elementare, dar te plangi ca nu esti avansat ca ofiter cu Spiru Haret sau ce alta facultate obscura ai terminat, pt ca una decenta sigur nu-ti dadea diploma de licenta si imi confirmi inca o data ca ofiterii trebuie sa provina din randurile Academiei, fie la zi, fie la FR pt ca e Politia plina ofiteri facuti la apelul bocancilor cu Agronomia sau alte facultati-fantoma.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Member

Unii au facut o obsesie cu trecerea in corpul ofiterilor. Indiferent de ce se discuta, apare unul care sa spuna ca e discriminat, abuzat si asa mai departe, pentru ca nu e ofiter. Probabil ca nu vad eu legatura dintre posibilitatea transferului fara acordul scris si trecere in corpul ofiterilor, dar asta e ...

Link to comment
Share on other sites

Aspectele sesizate sunt intemeiate, astfel ca s-a sesizat de catre presedintii Birourilor teritoriale conducerea  SNPPC. In plus s-a gasit deja incidente art. 41 din  CONSTITUTIA ROMANIEI - Munca si protectia sociala a muncii
"(1) Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de munca este libera."

Libertatea alegerii profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei şi libertatea alegerii locului de muncă intră în conţinutul dreptului la muncă considerat ca o libertate din prima generaţie a drepturilor. Acestea sunt libertăţi fundamentale, ele fiind, pe un plan mai general, exprimări ale libertăţii persoanei, ca drepturi naturale. Consacrând aceste libertăţi, Constituţia dă fiecărui om posibilitatea de a-şi alege liber profesia, meseria sau ocupaţia şi, desigur, de a-şi alege singur locul de muncă. Asemenea alegeri sunt în general determinate de aptitudini, dorinţe, anumite coordonate de ordin economic şi, desigur, de voinţa celor interesaţi. Problema este mult mai complexă şi mai complicată atât în teorie cât şi în practică, toate aspectele fiind de domeniul legii. Mai mult, într-o societate care funcţionează pe principii economice, sociale şi morale sănătoase, ocuparea locurilor de muncă se face pe criteriul competenţei, acesta asigurând eficienţă şi bunăstare.

Aici in proiect este vorba de transferul fara acordul politistului in cadrul aceleiasi unitati. Unde mai este libera alegere a locului de munca de catre politist? Unde mai este ocuparea posturilor de executie potrivit competentelor si a pregatirii politistilor in domeniul de specialitate, care in mod normal ar trebui sa se ocupe prin concurs? Locurile de munca bune se vor ocupa prin pile, cunostinte, relatii , iar locurile de munca grele sau rele se vor ocupa prin transferul politistului fortat de catre inspectorul sef pe acele posturi.

Transferul sa se faca doar cu acordul scris al politistului, numai dupa ce in prealabil s-a mediatizat postul de munca vacant si daca nu exista doritori in perioada scoaterii postului la concurs, atunci sa se poata face transferul pentru unica persoana doritoare in acest sens. Fara mediatizare a postului vacant inseamna ascunderea posturilor bune si se vor mediatiza doar posturile/locurile de munca vacante rele.

PRIN TRANSFERUL POLITISTILOR FARA ACORDUL ACESTORA S-AR INCALCA LIBERTATEA ALEGERII LOCULUI DE MUNCA SI RESPECTIV NU S-AR RESPECTA NORMELE PRIVIND CRITERIUL COMPETENTEI. APOI NORMAL AR FI CA UN POST VACANT SA FIE OCUPAT DOAR PRIN CONCURS SI NU PRIN TRANSFER, MAI ALES ATUNCI CAND PENTRU ACEL POST SUNT MAI MULTI DORITORI. POSTURILE SAU LOCURILE DE MUNCA VACANTE INTAI AR TREBUIE OBLIGATORIU MEDIATIZATE INTERN PE INTRAPOL SI IN CAZUL IN CARE EXISTA DOAR UN DORITOR PENTRU ACEL POST VACANT, DA SE POATE ACCEPTA TRANSFERUL/MUTAREA ACESTUIA. DACA SUNT MAI MULTI DORITORI PE UN LOC DE MUNCA VACANT OBLIGATORIU CONCURS PENTRU OCUPAREA ACELUI POST.

AZI 09.09.2015 ARE LOC DEZBATERI PE PROIECTUL STATUTULUI SI ASPECTELE VOR FI SESIZATE LA CONDUCEREA MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE.

VA MULTUMIM PENTRU SEMNALAREA ASPECTELOR RELATATE.

ASTEPTAM SI ALTE SESIZARI DIN PARTEA DVS. CA SA INCERCAM SA LE COMBATEM EFICIENT SI LA TIMP.

Link to comment
Share on other sites

Marin81

Posted (edited)

Detasarea este mai nociva politistului deoarece aceasta se poate face termen de 6 luni in alta localitate fara acordul politistului. In timp ce transferul se poate face fara acordul politistului in aceasi localitate. Acelasi lucru este valabil si la mutarea in interesul serviciului deoarece daca refuzi nejustificat esti sanctionat disciplinar, Motivele de refuz sun prevazute la art.89 alin3 din legea 188 din 199 iar detalii despre mutare sunt la art.91 din legea 188/1999. Motivele de refuz sunt similare cu motivele de refuz de la detasare si delegare prevazute in omai298/2011. Doresc sa va spun faptul ca in cazul in care este nevoie urgenta de mutare un sef va cauta pe cei ce nu pot sa refuze primii, fara a mai pierde timp. Si aici pornim de la cei necasatoriti, fara copii, sanatosi. In mod normal ar trebui ca dupa ce se inlatura cei cu problemele enumerate la art.89 alin.3 din legea 188/1999 sa se sustina un concurs iar cei cu notele cele mai mici sa fie primii selectati pentru modificarea raporturilor de serviciu in conditiile in care nu sunt persoane care sa doreasca sa schimbe locul de munca. Pe principiul simetriei alegerii locului de munca in ordinea meritelor pe valoarea competentelor profesionale.

Edited by Marin81
Link to comment
Share on other sites

 • Moderator
Catalin

Posted

@Marin81 ştii că posibilitatea detaşării pentru şase luni nu este deloc o noutate introdusă acum. 

În prezent, există această prevedere în vigoare, mulţumită O.M.A.I. 298/2011, unde vei găsi:

ART. 8
Durata detaşării
(1) Detaşarea poate fi dispusã pentru o perioadã de cel mult 6 luni. Într-o perioadã de 12 luni, detaşarea se poate prelungi peste cele 6 luni numai cu acordul scris al poliţistului.

În link-ul de mai jos găseşti întreg ordinul:

 

Link to comment
Share on other sites

Anonymous

Posted

Chiar şi dacă transferul se poate face fără acordul poliţistului numai în aceeaşi localitate, această prevedere este una extrem de periculoasă. O să înlesnească şi o să genereze abuzuri ale şefilor. Imaginaţi-vă ce înseamnă pentru cei de la ordine publică, a căror specializare nu prea există, chiar şi în şcoli este privită ca un profil general. Astfel că un poliţist de ordine publică se poate trezi mutat de la o secţie la alta periodic sau chiar la jadarmi, pentru că aşa vrea şefu'.

Nu înţeleg de ce se tot insistă pe această amestecare a borcanelor şi peste tot se formulează acest "în cadrul ministerului" şi de ce nu se vorbeşte despre Poliţia Română, că doar este vorba despre statutul poliţiştilor, NU statutul angajaţilor MAI. Numai prin fostele ţări sovietice vezi atât de multe osanale şi lobby făcute pentru ministerul de interne. Peste tot găseşti vorbindu-se numai de ministerul ăsta infect. În ţările occidentale, nici măcar nu se ştie de care minister aparţine poliţia. La noi şi în ţările foste sovietice în schimb, este o adevărată saramură, se confundă ministerul cu poliţia.

De asemenea transferul ăsta nu poate afecta doar pe cei de la ordine publică. Vi se pare corect ca un poliţist ce a susţinut concurs şi a ocupat un post la serviciul de investigaţii criminale, să poată fi transferat după bunul plac al şefului la municipiu sau vreo secţie? Sau invers? Vi se pare corect ca un loc la serviciu judiciar să fie ocupat printr-un astfel de transfer de un pilos de la vreo secţie? De ce să nu se organizeze un concurs?

Pare că ministerul doreşte cu tărie să elimine orice urmă de introducere a unor reguli care să aducă promovările bazate pe meritocraţie sau profesionalism.

Link to comment
Share on other sites

Marin81

Posted (edited)

Catalin, daca exista deja o prevedere prin care seful te poate trimite unde vrea prin detasare la ce mai discutam ce va face orin transfer? A doua chestie care vreau sa o subliniez este ca nu este egalitate intre Lege si Ordin. Ordinul mai poti sa-l ataci in instanta mai usor, poti sa-l anulezi acolo unde incalca legea. Legea nu poate fi declarata decat neconstitutionala.Deci se diminueaza cazurile cand poti sa indrepti un act normativ stramb. Una e cand contesti un ordin pentru ca exista o multitudine de legi contrare lui si alta e cand contesti o lege in contextul unei singure altei legi, cum e Constitutia.In plus o hotarare judecaotreasca poti sa o ataci si la CEDO, o decizie de respingere a neconstitutionalitatii unei legi nu mai poti ataca la CEDO. Nu prea cred.

Edited by Marin81
Link to comment
Share on other sites

 • Moderator

@Marin81 nu facem educaţie juridică, dar dacă nu ştii despre ce vorbeşti, încearcă măcar să te documentezi înainte.
Detaşările au existat, dar se diferenţiază de mutare prin faptul că are caracter temporar, bine definit, iar lucrătorul respectiv la finalul perioadei revine pe funcţia ocupată anterior. Serios şi fără pic de răutate, documentează-te înainte să scrii aici, pentru că te faci de râs.

Link to comment
Share on other sites

Elvis

Posted (edited)

Dragi colegi astazi am inteles de ce se dorea finalizarea acestui statut cat mai repede citez,, ne-am inteles pe 85% din acest proiect mai ramane sa discutam pe anumite articole" Dumitru Coarna.

Asa cum v-am spus, Marius ma contrazicea cand a venit vorba de limita de varsta pentru institutiile in care sunt pregatiti politistii, se pregateste un desant masiv din sursa externa. Azi domnul Coarna a avansat si o cifra, 5000!  In sfarsit mi-am explicat graba lor... pana acum trageau de timp cat putea!

 

Marin81 acest transfer a fost ,,strecurat" de niste minti perverse crezand ca suntem toti prosti!

Edited by Elvis
Link to comment
Share on other sites

 • Member

Catalin, daca exista deja o prevedere prin care seful te poate trimite unde vrea prin detasare la ce mai discutam ce va face orin transfer? 

Sa nu facem confuzie intre detasare si delegare. Detasarea se face intre unitati (sau chiar ministere in cazul celor detasati la DNA), iar delegarea se face in cadrul aceleiasi unitati.

Link to comment
Share on other sites

Marin81

Posted (edited)

Pai nici nu era in discutie despre delegare. Erau in discutie diferentele dintre detasare si transfer. Si nu sunt sigur ca in cazul delegarii nu poti fi trimis in alta unitate decat cea unde este unitatea ta. Eu cred ca si atunci poti sa pleci intr-o alta localitate, doar ca apari a fi "in interesul struturii unde esti incdrat sau celei superioare". Doar ca perioada care te poate tine fara acceptul tau e mai umana de maxim 60 de zile. Oricum nu stiu de ce, da vad ca sunt chemate sindicatele sa ne ajute ca sa ramanem macar la fel ca pana acum. De imbunatatiri ale conditiilor de munca actuale nu incape loc ca ni se urca la cap. De ce snppc de atatia ani nu a dicutat cu politistii prin imputerniciti despre imbunatatirea conditiilor de munca si sa vina ei cu propuneri de modificare a legii360/2002. Nu ministerul, ca ministerul logic ca e interesat de rezultate maxime cu cheltuieli putine, sa exploateze la maxim prin orice mijloace si mai ales prin intimidare cel putin. Ca sa nu folosesc termeni mai duri. Snppc-ul trebuia sa faca tabele cu semnaturi cu aprobarile din partea politistilor pe articole si alineate ce sunt propuse a fi modificate cum fac aia din parlament. Si amendamentele propuse de care au cazut de acord marea majoritate a politistilor.

Edited by Marin81
Link to comment
Share on other sites

Putina atentie Marin81!

 §. 4 Transferul poliţistului

Art. 67. – (1) Poliţistul poate fi transferat în funcții de execuție similare în cadrul ministerului sau în afara acestuia, în aceeaşi unitate sau într-o altă unitate, aflată în aceeaşi localitate sau în altă localitate, în următoarele situaţii:

a) în interesul serviciului, în aceeaşi localitate sau în altă localitate;

b) la cerere.

Sublim nu?

Link to comment
Share on other sites

 • Moderator

Asa cum v-am spus, Marius ma contrazicea cand a venit vorba de limita de varsta pentru institutiile in care sunt pregatiti politistii, se pregateste un desant masiv din sursa externa. 

Care e legătura între limita de vârstă pentru susţinerea unui examen de admitere într-o instituţie de învăţământ şi încadrările directe din sursă externă? Explică-ne şi nouă, să pricepem şi noi.

Link to comment
Share on other sites

Elvis

Posted (edited)

Ai spus ca prin eliminarea varstei ,,pilosii" vor fi ,,incurajati" sa dea examen la scoala. Au alte planuri, sa ne fereasca Dumnezeu!

Este mult mai usor sa sara gardul decat sa faca o scoala.

Edited by Elvis
Link to comment
Share on other sites

Marin81

Posted (edited)

Marius. Stiu ca detasarea este ceva temporar. Pentru mine chiar daca nu e vorba de o schimbare definitiva a locatiei locului de munca , 6 luni/an mi se pare ceva exagerat. Adica din toate structurile, de la MAI, din atatia zeci de mii de lucratori, unul singur trebuie sa acopere timp de 6 luni un post. Ar trebui scurtata perioada. A sta 6 luni in afara familiei, doar asa prin deplasari din cand in cand nu este un lucru normal. Tinand cont ca se pot roti si alti 2 angajati ai ministerului astfel incat perioada sa fie de maxim 2 luni, pana se gaseste sa mute pe cineva definitiv pe acel post. anul asta 6 luni, la anul la fel si in cele din urma ajunge ala sa-i pupe si bocancii sefului pentru a nu-l mai indeparta de familie.

Edited by Marin81
Link to comment
Share on other sites

 • Moderator

@Elvis

Eu nu am spus aşa ceva. Mă confunzi, ori nu ai înţeles ce am scris. Am afirmat că prin eliminarea acestei limitări referitoare la vârstă e un argument în plus să NU se mai facă încadrări directe din sursă externă, pentru că cei care vor să intre în poliţie au acum posibilitatea să susţină examen de admitere. Şi nu văd nimic rău dacă "piloşi" merg să susţină examen de admitere, e o chestiune pozitivă pentru că creşte concurenţa. Acest argument trebuie folosit în combaterea celor care susţin încadrările directe din sursă internă.

Link to comment
Share on other sites

Elvis

Posted (edited)

Nu vor merge Marius sa sustina niciun examen. Logic ar fi sa se mareasca numarul de locuri la Campina si Cluj pentru ca aria de,,selectie" este mult mai mare acum. Degeaba poti teoretic sa dai examen la orice varsta daca numarul de locuri scoase la concurs in institutiile de invatamant nu acopera nici plecarile prin demisie. As fi inteles daca odata cu marirea varstei scolarizau 3000 de politisti. Anul asta la Campina sunt 500 de locuri in conditiile in care, daca se vor mari salariile de la 1.01.2016 multi politisti se vor pensiona. Si atunci domnul Coarna va tipa, cum o face si acum, ca sunt foarte multe functii libere si trebuiesc urgent ocupate cu angajati din sursa externa, ca politisti nu ai de unde.

Problema asta se cunoaste de ani de zile, dar politica MRU este varza in Politia Romana tocmai pentru a da posibilitatea acestor pilosi sa ne capuseze. Este simplu, anual ies la pensie 3000 de oameni, scolarizezi 3000 de elevi. Dar nu se vrea Marius, asta incerc sa iti spun. Logica ta este buna numai ca in MAI logica nu are ce cauta....o sa fim amestecati cu jandarmii si pompierii pentru ca asa vor unii!

Edited by Elvis
Link to comment
Share on other sites

Elvis.Intradevar ideea de a te forta sa pleci la alte arme fara acordul tau e de asemenea o tampenie. Fara examen fara nimic pentru o departajare corecta intre cei cu competente acumulate in timp lungul si cu potential de acumulare in prezent si cei dezinteresati de a se imbunatati ca si nivel de pregatire, care sunt considerati de sefi a fi mai potriviti sa stea pe postul unde isi doresc. Practic existenta concursului limiteaza arbitrajul sefului. Practic ideea de a da examen inclusiv pentru mentinerea pe un post indiferent ca e schimbare temporara sau definitiva mi se pare cea mai potrivita. Si in plus motiveaza oamenii sa puna burta pe carte pentru rezultate bune in munca. Sunt unii care merg pe ideea ca nu sunt ei cei ce trebie sa gandeasca. Ci sefii. In acelasi timp nici sefilor nu le convine sa preia  raspunderea altora nefiind la fata locului sa judece problemele tot timpul. Sau sa judece mai multe probleme in acelasi timp. 

Link to comment
Share on other sites

 • Moderator

Păi asta spun şi eu, iar voi cei care ajungeţi acolo şi staţi faţă în faţă, trebuie să daţi cu ei de pământ, să le puneţi mesele în cap, pentru că ne-am săturat să-şi bată joc de noi şi de instituţia asta. Un pensionar obosit hotărăşte soarta noastră?! Să se ducă şi să-şi vadă de liniştit de pensie, pentru că nu el va merge cu jandaru, pompieru ori vreun încadrat direct în stradă, la evenimente şi aşa mai departe. Faptul că vor aduce tot felul de atârnători, nu ne ajută cu nimic, pentru că tot poliţiştii de carieră şi cu vocaţie vor fi nevoiţi să-i ţină în spate şi pe ăia, să muncească mai mult astfel încât să compenseze impotenţa profesională a atârnătorilor.

Link to comment
Share on other sites

Marius ma cunosti si stii ca nu sunt tocmai un pisicut, asta am facut si azi, le-am spus ca prin angajarile directe au distrus Politia Romana. Sunt prea obosit acum, dar o sa dezvolt maine. 

Link to comment
Share on other sites

Ar  mai fi cateva modificari/precizari la statut, de exemplu

Programul de lucru 

Art. 102. – (1) Durata timpului de lucru al poliţistului este, de regulă, de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, stabilite astfel încât să se asigure continuitatea serviciului poliţienesc şi refacerea capacităţii de muncă, în condiţiile legii.

(2) Timpul de lucru pe posturi se organizează în schimb normal de 8 ore sau în ture de 12 ore sau 24 ore, stabilit prin ordin al ministrului afacerilor interne, în condiţiile legii.

Alin. 1 " 8 ore pe zi" sa fie  precizat ca aceste ore sa in mod continuu si nu cumulat, asa cum se intampla la noi la politia rutiera care lucreaza   8  ore fracturate in anumite zile deoarece seful spunea ca nu scrie nici unde ca trebuie sa fie comasate ,  stabilind program de genul 2 ore dimineata  6 seara. Mai ar fi de precizat ca repazul dupa  un schimb  sa nu fie mai mic de 16 ore.

Referitor la delegare

Art. 60.  – (1) Delegarea reprezintă exercitarea temporară de către poliţist, din dispoziţia şefului unităţii, în afara locului său de muncă, în interesul unităţii în care este încadrat sau ierarhic superioare, a unor activităţi corespunzătoare delegării.

(2) Delegarea poate fi dispusă, chiar şi în absenţa unor posturi vacante, pentru  o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni. Delegarea pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni se poate dispune numai cu acordul scris al poliţistului.

Aceasta nu ar trebui sa fie mai mare de 120 zile  chiar cu acordul politistului, si numai pe  functii vacante, deoarece cunosc caz recent de politisti delegati cu

acordul lor, asa numite pile, pe functii precum dispecer care nu exista la unitate,  fiind remunerati cu toate sporurile unui politist din mediul rural ajungand sa obtina salarii mult mai mari ca un politist operativ(pentru ture de zile libere).Alt caz e a celor ce fac munca secretarei in mediul rural dar care au aceiasi sporuri cu cei din teren, cu cei ce solutioneaza dosare, avand aceiasi functie, acestia isi ponteaza ore suplimentare pentru inchideri de luna.

De asemenea si  detasarea sa fie fara acordul politistului doar 6 luni intr-o perioada de 2 ani sau  3 luni pe an, pentru a se evita abuzul unora. 

In ceea ce priveste  calificativul pentru politisti ce calitate judiciare primit de la procuror consider ca acesta sa  fie  clar identificat in procente, de genul 30 %, sau mai mult deoarece majoritatea timpului este ocupat de solutionarea doasarelor.

Eu sunt o persoana incadrata din extern in 2002  si stiu cum e , am avut unul cu mine la testarea psiho care incerca sa copieze de la mine raspunsurile, mai arat ca nu am intrat dinprimul examen dat, mi s-a spus ca sunt 10 locuri ocupate de la Bucuresti, iar la al doilea cand s-au marit numarul de locuri am fost sunat si intrebat daca mai optez pentru Politie. Am fost si l-a un concurs pentru ofiteri, unde testul grila urma sa fie corectat cu "cheie " dupa 8 ore:). Mai precizez ca toate cele 10 locuri de agent de la Bucuresti s-au transformat in ofiteri, dupa diverse scheme de examene, cu toate ca unii dintre acesti ofiteri sunt chiar competenti.

Ar mai trebui ca  sa fie trecut in satutul politistului si obligativitatea operarii pe calculator precum si a permisului de conducere, cu termen ca toti cei care nu au intr-un an de zile sa-l obtina.Nu este normal sa lucrez cu un coleg care nu are permis si sta in dreapta fara nici o raspundere

As mai dorii sa vad si  facilitati a unei munci de politie , de ex. Dreptul la arma personala letala, fara toata documentatia penibila in conditiile in care deja port arma letala, pentru cei care lucreaza la rutiera  e absurd sa dea teste pentru calitatea de politisti rutieri, au testare profesionala deja sau alte beneficii dupa o viata de politist.

Link to comment
Share on other sites
Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.