Jump to content
POLITISTI.ro

Ordinul MAI 300 din 2004 - activitatea de management resurse umane


Elvis

Recommended Posts

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

O R D I N U L

MINISTRULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Nr. 300 din 21.06.2004

privind

activitatea de management resurse umane

în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor

Ministrul administraţiei şi internelor,

Având în vedere prevederile Legii nr. 360 /2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 80 /1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Legii învăţământului nr. 84 /1995, ale Legii nr. 128/ 1997 privind Statutul personalului didactic, ale Legii nr. 188 /1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 138 /1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului contractual din aceste instituţii, ale Legii nr. 154 /1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică şi ale Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii;

În temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă nr. 63 /2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 604/2003, emit următorul

O R D I N

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1 – (1) Prezentul ordin instituie normele juridice referitoare la: analiza postului, întocmirea şi gestionarea fişei postului, recrutarea şi selecţionarea personalului, exercitarea tutelei profesionale, definitivarea în profesie / funcţie, modificarea raporturilor de serviciu / de muncă ale personalului, punerea la dispoziţie, suspendarea din funcţie şi încetarea raporturilor de serviciu / muncă, acordarea gradelor profesionale /militare şi înaintarea în gradul următor, evaluarea personalului, condiţiile în care personalul poate ocupa prin cumul alte funcţii decât cele în care este încadrat, gestiunea datelor de personal.

(2) Dispoziţiile prezentului ordin se aplică în părţile ce-i privesc:

a) personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, format din funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special - poliţişti, cadre militare în activitate, personal contractual, militari, jandarmi şi poliţişti de frontieră angajaţi pe bază de contract, după caz;

b) cadrelor militare în rezervă şi în retragere, veteranilor de război şi beneficiarilor Legii nr. 42 /1990.

Art. 2 – În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos se utilizează cu înţelesul următor:

a) post (de muncă): componenta de bază a unei structuri organizatorice, căreia îi este asociat un set de sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi ce revin unei anumite persoane fizice şi pentru care Ministerul Administraţiei şi Internelor stabileşte, potrivit legii, relaţii de muncă sau de serviciu;

b) funcţie: expresia sintetică şi generalizată a ansamblului de sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi de serviciu, desfăşurate permanent, corespunzătoare unei anumite categorii de activităţi din Ministerul Administraţiei şi Internelor, respectiv rolul (de conducere sau execuţie) ce revine unei sau unor persoane în structura instituţiei;

c) prin funcţii de specialitate se înţeleg acele funcţii care pentru a putea fi ocupate, potrivit cerinţelor prevăzute în fişa postului, impun existenţa uneia sau mai multor specializări în domenii în care Ministerul Administraţiei şi Internelor nu poate asigura formarea profesională iniţială sau continuă prin reţeaua proprie de instituţii de învăţământ;

d) analiza postului: investigaţie sistematică a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului, precum şi a cerinţelor (experienţă, cunoştinţe, abilităţi etc.) necesare ocupantului acestuia; unele elemente rezultate în urma analizei postului se consemnează în fişa postului;

e) evaluarea postului: evaluarea complexităţii sarcinilor posturilor comparativ cu alte posturi; ierarhizarea posturilor în raport de o serie de criterii considerate relevante, cu scopul de a elabora scara salarială /nivelul salariului sau /şi de a stabili compensaţii financiare ori de altă natură; în Ministerul Administraţiei şi Internelor se realizează pentru posturile prevăzute a fi încadrate cu personal contractual;

f) recrutarea resurselor umane: activitatea desfăşurată în scopul identificării şi atragerii persoanelor care îndeplinesc condiţiile stabilite de actele normative în vigoare, cerinţele imediate şi de perspectivă de încadrare a unor posturi şi care doresc să devină angajaţi ai instituţiei; recrutarea se poate realiza din sursă internă (din personalul unităţii, precum şi din alte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor) sau /şi din sursă externă (din persoane neîncadrate în unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor);

g) selecţionarea personalului: alegerea, pe baza prevederilor actelor normative în vigoare şi potrivit procedurilor stabilite de Ministerul Administraţiei şi Internelor, a candidatului care corespunde cel mai bine cerinţelor unui anumit post ori categorii de posturi şi activităţi, sau în cazul selecţiei pentru admiterea în instituţiile de învăţământ a persoanelor care posedă aptitudinile intelectuale, cunoştinţele, motivaţia, potenţialul psiho-fizic şi starea de sănătate necesare dezvoltării unei cariere în structurile instituţiei;

h) politica de resurse umane / personal: ghid sectorial de acţiune în care se prevede modalitatea de realizare a unor activităţi de management resurse umane /gestiune a personalului; se elaborează, pe fiecare arie majoră a managementului resurselor umane, începând cu recrutarea, selecţionarea, formarea, pregătirea continuă, încadrarea, managementul carierelor, evaluarea performanţelor profesionale individuale, compensarea, disciplina, relaţiile de muncă şi comunicare;

i) procedura de resurse umane / personal: set algoritmic de activităţi prevăzute în ordine cronologică, care trebuie îndeplinite /sunt propuse pentru realizarea unui obiectiv /unei sarcini /atribuţii; în Ministerul Administraţiei şi Internelor procedurile sunt transpuse în ordine şi instrucţiuni ale ministrului, dispoziţii ale directorului Direcţiei Management Resurse Umane /şefilor inspectoratelor generale /comandamentelor de armă şi similare, metodologii ş.a.;

j) numire în funcţie: reprezintă exprimarea consimţământului de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, în calitate de angajator, pentru începerea şi modificarea raporturilor de serviciu / muncă ale personalului respectiv;

k) încadrare în muncă: starea de fapt cuprinsă între începerea şi încetarea raporturilor de serviciu / muncă în care o persoană derulează activităţi specifice în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi primeşte drepturi salariale cuvenite pentru aceasta, pe baza consimţământului acordat potrivit legii ori, dacă este cazul, a contractului individual de muncă;

l) competenţă profesională: capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de muncă diverse pentru a realiza activităţile cerute la locul de muncă, la nivelul calitativ specificat în standardele de performanţă stabilite de către instituţie;

m) competenţe de gestiune a resurselor umane (personalului): drepturi conferite de actele normative în vigoare prin care şefii /comandanţii unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor desfăşoară activitatea de management al resurselor umane;

n) standard profesional (ocupaţional): document ce sintetizează elementele care definesc conţinutul şi cerinţele unei ocupaţii (activităţile de muncă, rezultatele şi reperele de ordin calitativ asociate acestora, cunoştinţele şi deprinderile necesare), ceea ce o persoană trebuie să ştie şi să facă pentru a îndeplini eficient activităţi de muncă;

o) inspecţia muncii în domeniul relaţiilor de muncă: activităţi specifice de control, sprijin şi îndrumare prin care se asigură verificarea aplicării prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă, la protecţia salariaţilor care lucrează în condiţii deosebite şi a prevederilor legale referitoare la asigurările sociale.

Art. 3 – Şefii / comandanţii de la toate eşaloanele răspund pentru managementul resurselor umane din subordine.

CAPITOLUL II

Fişa postului

Art. 4 – (1) Fişa postului este rezultatul analizei postului şi reprezintă principalul document de personal în baza căruia se proiectează instrumentele şi activităţile de recrutare, selecţionare, încadrare, pregătire continuă, apreciere /evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, normare a activităţii, precum şi de reproiectare a postului.

(2) Fişa postului cuprinde elemente de identificare a fiecărui post, cerinţele necesare pentru ocuparea acestuia, descrierea condiţiilor specifice de muncă, a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului, a standardelor de performanţă asociate, iar pentru personalul contractual şi criteriile de evaluare a posturilor.

(3) Fişa postului se completează în urma desfăşurării activităţii de analiză a postului, conform metodologiei prevăzute în Anexa nr. 1.

(4) Structura detaliată a fişei postului şi metodologia de completare a acesteia sunt prevăzute în Anexa nr. 2.

Art. 5 – (1) Fişa postului şefului /comandantului unităţii, precum şi cele ale adjuncţilor /locţiitorilor acestuia se aprobă odată cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al unităţii respective.

(2) Fişele celorlalte posturi prevăzute în statul de organizare se întocmesc sau, după caz, se modifică şi /sau completează în termen de 30 de zile de la înfiinţarea /reorganizarea /restructurarea unităţii, precum şi de la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al unităţii.

(3) Anual, în cursul lunii ianuarie, precum şi ori de câte ori se produc schimbări semnificative în conţinutul sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor posturilor, condiţiilor specifice de muncă sau cerinţelor posturilor, se va proceda la analiza lor şi, după caz, la modificarea sau completarea şi aducerea acestora la cunoştinţa ocupanţilor posturilor, pe bază de semnătură.

(4) Responsabilitatea întocmirii şi modificării /completării fişei postului revine şefului nemijlocit al titularului postului pentru care se întocmeşte fişa respectivă.

(5) Fişa postului se anexează la actul administrativ (ordinul /dispoziţia) de numire, care se păstrează în dosarul profesional /de personal, iar câte o copie a acesteia se înmânează titularului postului respectiv şi şefului nemijlocit.

CAPITOLUL III

Recrutarea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor

Secţiunea 1

Consideraţii generale cu privire la recrutarea din sursă internă şi recrutarea din sursă externă

Art. 6 – (1) Recrutarea din sursă internă are drept scop identificarea şi atragerea candidaţilor care corespund cerinţelor postului şi sunt încadraţi în unitate sau în alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea ocupării funcţiilor vacante.

(2) Recrutarea din sursă externă are drept scop identificarea şi atragerea candidaţilor care corespund cerinţelor instituţiei în vederea formării iniţiale în profesiile specifice domeniului ordinii şi securităţii publice, precum şi pentru ocuparea funcţiilor de specialitate vacante care nu au putut fi ocupate prin recrutare din sursă internă.

Art. 7 – Compartimentele de resurse umane / personal cu sarcini de recrutare desfăşoară următoarele activităţi:

a) identifică resursele umane care corespund cerinţelor generale ale instituţiei şi cerinţelor posturilor vacante;

b) desfăşoară activităţi de identificare şi atragere a potenţialilor candidaţi, prin aplicarea celor mai eficiente şi eficace metode şi tehnici de publicitate;

c) prezintă persoanelor interesate oferta de formare a instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi /sau traseul carierei absolvenţilor acestor instituţii;

d) orientează candidaţii spre instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor care corespund în mai mare măsură aptitudinilor acestora; consiliază candidaţii cu privire la viitorul lor profesional;

e) verifică existenţa, cu respectarea cerinţelor de formă şi conţinut, a documentelor necesare constituirii dosarului de candidat;

f) solicită efectuarea verificărilor în evidenţa operativă şi a U.M. 0296 Bucureşti cu privire la persoana candidatului;

g) întocmesc dosarele de recrutare pentru candidaţii care îndeplinesc condiţiile stabilite prin prezentul ordin şi care au depus documentele necesare în perioada destinată activităţilor de recrutare;

h) întocmesc tabelele nominale cuprinzând candidaţii care participă la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ, pe suport de hârtie şi pe suport magnetic;

i) transmit organizatorilor concursului de admitere /comisiei de concurs dosarele de recrutare.

Art. 8 - (1) Dosarele şi tabelele menţionate la art. 7 lit. g) şi h) se transmit instituţiilor de învăţământ la datele stabilite prin dispoziţie a directorului Direcţiei Management Resurse Umane.

(2) În situaţiile în care recrutarea s-a efectuat în vederea încadrării directe, dosarele se păstrează la unitatea organizatoare până la încheierea concursului.

(3) Documentele personale din dosarele candidaţilor respinşi se restituie titularilor după afişarea rezultatelor concursului.

Art. 9 – Pentru ocuparea posturilor specifice funcţionarilor publici se aplică metodologiile stabilite la nivel naţional prin actele normative care reglementează statutul juridic al funcţionarilor publici.

Secţiunea a 2-a

Organizarea şi desfăşurarea recrutării candidaţilor pentru concursurile de admitere în

instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru

alte instituţii de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile ministerului

Art. 10 – (1) Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor coordonează şi monitorizează întreaga activitate de recrutare a candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ din domeniul ordinii şi securităţii publice aflate în structura Ministerului Administraţiei şi Internelor şi comunică la începutul fiecărui an calendaristic inspectoratelor generale, comandamentelor de armă, direcţiilor generale (similare), cifrele de şcolarizare stabilite pentru fiecare instituţie de învăţământ.

(2) Directorul Direcţiei Management Resurse Umane emite anual dispoziţii privind organizarea şi desfăşurarea recrutării candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art. 11 – Recrutarea candidaţilor pentru participarea la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ prevăzute la art. 10 alin. (1) se realizează de către unităţile /compartimentele cu sarcini de recrutare stabilite prin dispoziţie a directorului Direcţiei Management Resurse Umane.

Art. 12 – (1) În vederea participării la concursurile de admitere în instituţiile de formare a personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, candidaţii vor depune la compartimentele de resurse umane / personal din unităţile care efectuează activitatea de recrutare, în perioada stabilită conform dispoziţiei anuale a directorului Direcţiei Management Resurse Umane, cererile tip de înscriere şi rapoartele personale.

(2) Pentru Facultatea de Arhivistică cererile de înscriere se depun la secretariatul acesteia.

Art. 13 – Candidaţii recrutaţi din sursă externă parcurg următoarele etape premergătoare desfăşurării concursului:

a) completează cererea tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile de recrutare şi măsurile ce vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;

b) depun la dosarul de candidat, în termenul specificat de compartimentele care efectuează recrutarea, documentele necesare potrivit procedurilor de resurse umane.

Art. 14 – (1) Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 16 sau 17, după caz, nu li se mai întocmesc dosare de recrutare, iar pentru cei declaraţi admişi apariţia unei incompatibilităţi atrage îndepărtarea /exmatricularea din instituţia de învăţământ.

(2) Candidaţilor aflaţi în situaţia prevăzută în alineatul precedent li se comunică de îndată motivul /motivele respingerii cererii, respectiv al /ale îndepărtării /exmatriculării.

Art. 15 – (1) Instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor trimit unităţilor care au efectuat recrutarea lista candidaţilor declaraţi admişi / respinşi, restituind totodată dosarele de recrutare în vederea completării, în termenul stabilit, după caz.

(2) Compartimentele de resurse umane / personal efectuează, în volum complet, activităţile de cunoaştere a candidaţilor declaraţi admişi, materializând rezultatul acestora în Nota de cunoaştere şi completează dosarele de recrutare cu documentele necesare.

(3) Pentru candidaţii declaraţi admişi la forma de zi, dosarele de recrutare completate se trimit instituţiilor de învăţământ în termen de 30 de zile de la data primirii acestora, însoţite de fişele de personal prin care unitatea propune, după caz, menţinerea /exmatricularea în /din şcoală.

Secţiunea a 3-a

Condiţii de recrutare a candidaţilor pentru participarea la concursurile de admitere în instituţiile pentru formarea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor

Art. 16 – Pentru a participa la concursurile de admitere în liceele Ministerului Administraţiei şi Internelor, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să fie absolvenţi ai învăţământului gimnazial, cu certificat de capacitate sau echivalent;

d) să aibă vârsta de până la 17 ani împliniţi în anul participării la concurs;

e) să fi obţinut la purtare în ciclul gimnazial media generală de minimum 8,00;

f) să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic ;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate ;

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni.

Art. 17 – Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile pentru formarea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor – curs de zi – candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;

d) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;

e) să aibă vârsta de până la 25 ani, împliniţi în anul participării la concurs;

f) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

g) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;

h) să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic ;

i) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate ;

j) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

k) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile (cu excepţia candidaţilor proveniţi din liceele militare, numai pentru examenul susţinut în anul absolvirii); candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m.

Secţiunea a 4-a

Condiţii de recrutare în vederea încadrării din sursă externă a poliţiştilor /cadrelor militare

Art. 18 – (1) Candidaţii recrutaţi în vederea încadrării directe în raport de nevoile unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să îndeplinească cerinţele postului scos la concurs;

c) să cunoască limba română scris şi vorbit;

d) pentru ocuparea posturilor militare să aibă vârsta de până la 40 ani împliniţi în anul prezentării la concurs;

e) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

f) candidaţii bărbaţi să aibă, de regulă, serviciul militar îndeplinit;

g) să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic ;

h) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate ;

i) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni.

(2) În funcţie de particularităţile misiunilor încredinţate, inspectoratele generale / comandamentele de armă (similare) pot stabili, cu avizul Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, şi alte criterii de recrutare.

(3) La încadrarea din sursă externă ca ofiţer sau agent / subofiţer în posturi de specialitate prevăzute cu profesii / ocupaţii reglementate prin statute profesionale distincte, se vor aplica şi cerinţele acestor prevederi legale.

(4) Persoanele care au grade militare în rezervă pot fi recrutate în condiţiile prezentului articol numai în situaţiile în care prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobândesc grade militare sau profesionale mai mici decât cele avute în rezervă.

(5) Nu pot fi încadrate direct ca poliţişti / cadre militare persoanele care au avut această calitate, dacă:

a) au întrerupt raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. a), b), c) ,g) ,h), i), k), l) şi m) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

b) au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), b), c), d), i), j), k) şi l) din Legea nr. 80 /1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Secţiunea a 5-a

Condiţii de recrutare în vederea rechemării în activitate a cadrelor militare pe timp de pace

Art. 19 – (1) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică numai acelor persoane care au avut calitatea de cadre militare în activitate.

(2) – Cadrele militare în rezervă, prevăzute la alin. (1), pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate dacă îndeplinesc următoarele criterii:

a) corespund condiţiilor de la art. 18 alin. (1);

b) sunt confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor scoase la concurs;

c) nu au fost trecute în rezervă pentru împlinirea limitei de vârstă în grad ori din motive imputabile lor.

Art. 20 – Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1), nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.

Secţiunea a 6-a

Condiţii de recrutare în vederea angajării militarilor / salariaţilor civili

pe bază de contract

Art. 21 – (1) Pentru a participa la concursurile organizate în scopul ocupării posturilor vacante de militari angajaţi pe bază de contract din unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul stabil în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului gimnazial;

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să fi efectuat serviciul militar, de regulă, în arma şi specialitatea pentru care se organizează concursul;

f) să îndeplinească cerinţele postului scos la concurs;

g) să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic ;

h) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate ;

i) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m şi dezvoltare fizică armonioasă. Pentru specialităţile de marină candidaţii vor avea înălţimea de minimum 1,60 m, pentru subunităţile de asigurare de luptă, de logistică, de comunicaţii şi informatică înălţimea este de minimum 1,65 m, iar pentru subunităţile mobile de minimum 1,75 m;

j) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni.

(2) În funcţie de particularităţile misiunilor pe care militarii angajaţi pe bază de contract urmează să le îndeplinească, inspectoratele generale /comandamentele de armă pot stabili, cu avizul Direcţiei Management Resurse Umane, şi alte condiţii de recrutare.

(3) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător jandarmilor angajaţi pe bază de contract.

Art. 22 – (1) Pentru a participa la concursurile organizate în scopul ocupării posturilor vacante de salariaţi civili în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul stabil în România;

b) să aibă vârsta de minimum 18 ani;

c) să îndeplinească cerinţele postului scos la concurs;

d) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

e) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate ;

f) să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic .

(2) La recrutarea candidaţilor se vor avea în vedere şi statutele profesionale specifice funcţiilor corespunzătoare posturilor vacante respective, după caz.

Secţiunea a 7-a

Organizarea publicităţii în vederea ocupării posturilor vacante

Art. 23 – (1) Anunţurile privind posturile vacante, prevăzute a fi încadrate din sursă externă, pentru care se organizează concurs, se publică prin grija compartimentelor de resurse umane, cu cel puţin 15 zile înainte de data organizării concursului, în presa scrisă, precum şi prin afişarea informaţiilor necesare la sediul unităţii organizatoare a concursului. Pentru funcţionarii publici termenul este de 30 de zile, după obţinerea avizului favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, iar publicarea anunţurilor pentru această categorie de posturi se face în Monitorul Oficial al României, Partea a III- a.

(2) Pentru ocuparea unui post vacant, exclusiv prin recrutare din sursă internă în condiţiile art. 6 alin. (1), publicitatea se asigură prin afişarea informaţiilor necesare la sediul unităţii organizatoare a concursului, într-un loc vizibil la intrarea în unitate.

(3) Anunţul prevăzut la alin. (1) şi (2) va conţine următoarele elemente:

a) denumirea postului pentru care se organizează concursul şi principalele cerinţe ale acestuia;

b) condiţiile de participare la concurs, respectiv condiţiile de recrutare cuprinse în prezentul ordin;

c) locul, data şi ora desfăşurării concursului;

d) bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere, data limită până la care se pot depune şi compartimentul care gestionează problematica specifică concursului, cu precizarea datelor de contact.

Art. 24 – Sumele necesare publicării anunţurilor în presă sunt asigurate de compartimentele financiare care deservesc unităţile în care se organizează concursul pentru ocuparea posturilor vacante.

Secţiunea a 8-a

Angajamente încheiate de către personalul care urmează cursuri de

formare iniţială sau de pregătire continuă

Art. 25 – (1) Candidaţii admişi în instituţiile de formare iniţială ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sau cei pregătiţi pentru nevoile ministerului în instituţii de învăţământ din ţară sau străinătate, pentru care ministerul suportă cheltuieli aferente şcolarizării, sunt obligaţi să încheie angajamente autentificate până cel mai târziu la data începerii cursurilor.

(2) Angajamentele prevăzute la alin. (1) se completează la structurile de resurse umane din unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor care au efectuat recrutarea şi după autentificare se introduc în dosarul personal / profesional.

(3) Perioada pentru care se încheie angajamentul este de 10 ani pentru persoanele care urmează cursurile de formare iniţială organizate de instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru a deveni poliţişti, respectiv de 9 ani pentru cadrele militare.

(4) Prin angajamentele autentificate încheiate, la înscrierea în liceele din structura ministerului, de către candidaţii admişi, aceştia se obligă ca după absolvire să se prezinte la concursul de admitere organizat de Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” şi să urmeze cursurile acestei instituţii dacă au fost declaraţi admişi. În situaţia în care absolvenţii liceelor din structura ministerului nu sunt admişi la concursul de admitere în Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” se obligă, conform opţiunilor formulate, să susţină examen la concursurile de admitere în şcolile pentru pregătirea agenţilor /subofiţerilor aflate în structura Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(5) Personalul care urmează în ţară sau în străinătate programe de pregătire continuă finanţate din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor sau care primeşte în această perioadă drepturi salariale şi /sau alte drepturi materiale şi băneşti pentru participarea la astfel de programe, este obligat să se angajeze în scris, înainte de începerea cursurilor, că va lucra în cadrul acestei instituţii la terminarea programelor pe o perioadă, în funcţie de durata cursurilor, după cum urmează:

a) între 8 şi 27 de zile – 1 an;

b) între 28 şi 60 de zile – 2 ani;

c) între 61 şi 90 de zile – 3 ani;

d) 91 de zile sau mai mult – cel puţin 5 ani.

(6) În situaţia în care personalul beneficiază de mai multe programe de pregătire continuă într-un an calendaristic, durata ultimului angajament se calculează prin cumularea duratelor angajamentelor anterioare.

(7) La stabilirea duratei angajamentului se ia în calcul numai numărul total de zile de pregătire desfăşurate prin scoatere din activitate.

Art. 26 – (1) În cazul candidaţilor minori, angajamentele se încheie cu acordul părintelui sau a ocrotitorului legal, după caz.

(2) La împlinirea vârstei de 18 ani elevul încheie un nou angajament autentificat, în nume propriu.

(3) După semnare, angajamentul este inclus în dosarul personal /profesional al fiecărui elev /student.

Art. 27 – Elevii /studenţii /personalul care se pregătesc pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi sunt îndepărtaţi ori întrerup din motive imputabile lor frecventarea cursurilor sau nu respectă condiţiile angajamentelor încheiate sunt obligaţi să restituie cheltuielile de întreţinere efectuate de Ministerul Administraţiei şi Internelor pe timpul şcolarizării /desfăşurării cursurilor, potrivit reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL IV

Selecţionarea personalului

Secţiunea 1

Selecţionarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale

Ministerului Administraţiei şi Internelor

Art. 28 – Selecţionarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor se face potrivit metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, elaborată anual de Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi pe baza reglementărilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Secţiunea a 2-a

Selecţionarea din sursă internă pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante

Art. 29 – Comisia pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante, constituită prin ordin / dispoziţie de zi pe unitate, procedează la selecţionarea personalului recrutat din sursă internă care corespunde cerinţelor postului şi Ghidului carierei personalului.

Art. 30 – (1) Pentru ocuparea posturilor de conducere până la nivel de şef serviciu (similare) inclusiv, specifice poliţiştilor şi cadrelor militare, unica probă de selecţie o constituie interviul structurat pe subiecte profesionale.

(2) Probele de concurs pentru ocuparea funcţiilor de conducere, altele decât cele prevăzute la alin. (1), sunt interviul şi proiectul managerial.

(3) Nota minimă de promovare a fiecărei probe este de 7,00.

(4) În situaţia în care există mai mulţi candidaţi pe loc, ocuparea posturilor vacante se realizează în ordinea strict descrescătoare a mediei obţinute.

Secţiunea a 3-a

Selecţionarea în vederea încadrării / angajării din sursă externă

Art. 31 – Concursul pentru ocuparea funcţiilor de execuţie, prin încadrare din sursă externă, se organizează numai în limita posturilor rămase vacante după efectuarea activităţilor de selecţionare a personalului provenit din sursă internă şi după stabilirea posturilor care urmează să fie ocupate cu absolvenţi din promoţia anului în curs ai instituţiilor de învăţământ proprii sau care pregătesc resurse umane pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art. 32 – (1) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante finanţate se organizează la nivelul unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) pentru unele funcţii de conducere concursurile se pot organiza de către eşaloanele superioare, după caz.

(3) În scopul organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, se constituie comisii de concurs şi comisii de soluţionare a contestaţiilor, ale căror componenţă numerică, atribuţii şi competenţe sunt stabilite prin dispoziţii ale directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Art. 33 – La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar de recrutare este complet şi corect întocmit.

Art. 34 – (1) Pentru concurs vor fi utilizate minimum două dintre următoarele probe de selecţionare:

a) test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului;

b) interviu;

c) probă practică de evaluare a aptitudinilor, cu relevanţă directă pentru performanţa pe post;

d) evaluarea performanţei fizice.

(2) Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor prevăzute a fi încadrate cu funcţionari publici, precum şi cele pentru ocuparea posturilor didactice se realizează potrivit legislaţiei în vigoare aplicabile acestor categorii de personal.

Art. 35 – Comisia de concurs stabileşte probele în funcţie de:

a) cerinţele prevăzute în fişa postului;

b) timpul la dispoziţie pentru organizarea şi desfăşurarea concursului;

c) posibilităţile de organizare;

d) gradul de atractivitate al postului;

e) resursele disponibile.

Art. 36 – (1) Pentru fiecare candidat se stabileşte o notă finală ca medie a notelor obţinute la fiecare probă de concurs.

(2) Nota minimă de promovare a fiecărei probe de concurs este de 7,00 pentru poliţişti, cadre militare şi militari angajaţi pe bază de contract, cu excepţia probei fizice, la care notarea se face potrivit reglementărilor specifice în domeniu, iar pentru promovarea probelor de concurs de către personalul contractual este necesară obţinerea punctajului minim prevăzut pentru postul respectiv.

Art. 37 – (1) Pentru fiecare concurs se întocmeşte un dosar care conţine actele administrative de constituire a comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, după caz, documentele privind administrarea probelor, organizarea şi desfăşurarea concursului şi lucrările candidaţilor la probele stabilite.

(2) Dosarele se păstrează timp de doi ani la compartimentul de resurse umane / personal din unitatea care a organizat concursul, iar apoi se arhivează, în condiţiile legii.

Art. 38 – În vederea participării la concurs, candidaţii întocmesc cereri adresate şefului /comandantului unităţii /structurii prevăzute la art. 32.

Art. 39 – După încheierea concursului, pentru candidaţii admişi se include în dosarul personal /profesional o copie a procesului verbal de concurs şi documentele care atestă susţinerea probelor.

Art. 40 – (1) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 34 alin. (2), dosarele candidaţilor declaraţi admişi se înaintează la eşalonul competent pentru emiterea ordinului /dispoziţiei de încadrare.

(2) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 34 alin. (2), câştigătorul concursului are obligaţia de a se prezenta la post în termen de 15 zile de la emiterea ordinului /dispoziţiei de numire.

(3) În cazul în care câştigătorul concursului nu se prezintă la post, în condiţiile alin. (2), din cauze imputabile acestuia, oferta de ocupare a postului se face următorului candidat declarat reuşit.

(4) Dacă nu există nici un candidat care să fi obţinut nota necesară pentru a fi declarat admis, se va proceda la organizarea unui nou concurs, cu respectarea normelor stabilite în prezentul ordin.

Secţiunea a 4-a

Modalităţi de selecţionare în funcţii de conducere,

precum şi în alte funcţii stabilite prin Ghidul carierei personalului

Art. 41 – (1) Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii superioare vacante.

(2) Promovarea poliţiştilor şi a cadrelor militare se face potrivit prevederilor art. 30 din prezentul ordin, iar pentru funcţionarii publici şi personalul contractual se aplică legislaţia specifică acestor categorii de personal.

Art. 42 – (1) Condiţiile minimale privind studiile, stagiul în funcţie şi alte criterii necesare pentru promovare sau /şi încadrare în unele funcţii de conducere se stabilesc, pentru poliţişti, cadre militare şi personal contractual potrivit Ghidul carierei personalului, iar pentru funcţionarii publici potrivit reglementărilor legale specifice acestei categorii profesionale.

(2) Pentru promovarea în funcţii de conducere poliţiştii şi cadrele militare trebuie să fie declaraţi “apt” la testarea psihologică organizată în acest scop.

Art. 43 – Încadrarea funcţiilor de conducere /comandă, altele decât cele prevăzute la art. 30 alin. (1), pentru care se stabilesc, potrivit prevederilor legale în vigoare, indemnizaţii de conducere /comandă, se realizează prin concurs sau examen, după caz.

Art. 44 – (1) Numirea în funcţii de conducere /comandă a candidaţilor declaraţi reuşiţi la concursul /examenul organizat în acest scop se face potrivit normelor de competenţă stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

(2) Numirea, eliberarea şi promovarea în/din funcţie a lucrătorilor de poliţie judiciară se dispun, potrivit legii, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(3) Obţinerea avizului prevăzut la alin. (2) revine şefilor unităţilor de poliţie, potrivit competenţei de gestiune a resurselor umane, care promovează dispoziţiile de personal, emise în acest sens, pe cale ierarhică.

Art. 45 – Eliberarea poliţistului /cadrului militar în /din funcţia de conducere /comandă în care a fost numit, precum şi eliberarea din funcţia de execuţie, se poate face la propunerea Corpului de Control al ministrului sau a corpului de control al inspectoratului general /comandamentului de armă (similar) pentru structurile din subordine ori a structurilor care coordonează la nivelul aparatului central domeniul de activitate specific funcţiei respective, în urma evaluării unităţii pe timpul inspecţiilor, controalelor de fond şi tematice, precum şi a verificărilor ocazionate de sesizări la adresa personalului.

Art. 46 – Eliberarea din funcţie nu operează pe timpul incapacităţii temporare de muncă.

Art. 47 – Numirea şi încadrarea funcţionarilor publici în funcţii de conducere se face în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile acestei categorii de personal, iar ale personalului didactic conform Statutului personalului didactic.

Art. 48 – (1) Încadrarea personalului contractual în funcţii de conducere se face cu o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice.

(2) Definitivarea în funcţii de conducere a personalului contractual se face prin ordin / dispoziţie, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.

Secţiunea a 5-a

Trecerea poliţiştilor /cadrelor militare într-o categorie /corp superior

Art. 49 – (1) Agenţii de poliţie / maiştrii militari şi subofiţerii care au absolvit studii superioare au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor de ofiţeri vacante, în condiţiile legii, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt declaraţi apt medical şi psihic pentru corpul ofiţerilor;

b) studiile superioare absolvite corespund cerinţelor postului;

c) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

d) nu sunt puşi la dispoziţie în situaţiile prevăzute de art. 65 din Statutul poliţistului şi art. 89 din Statutul cadrelor militare.

(2) Soluţionarea solicitărilor de trecere a agenţilor / maiştrilor militari şi subofiţerilor în categoria ofiţerilor se face în limita posturilor rămase vacante, după încheierea activităţii de promovare a ofiţerilor în grade profesionale / militare superioare şi asigurarea locurilor pentru promoţia de ofiţeri ai Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, pentru care există alocaţiile bugetare necesare.

Art. 50 – Pentru a fi trecuţi în corpul ofiţerilor, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate trebuie să îndeplinească în afara condiţiilor prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – d) şi condiţiile de vârstă prevăzute de Statutul cadrelor militare.

CAPITOLUL V

Perioada de stagiu /probă şi definitivarea în profesie /funcţie.

Exercitarea tutelei profesionale în Ministerul Administraţiei şi Internelor

Secţiunea 1

Perioada de stagiu şi probă

Art. 51 – (1) Perioada de stagiu /probă este etapa carierei profesionale cuprinsă între numirea şi definitivarea în funcţie, respectiv definitivarea în profesie, de care beneficiază în mod corespunzător, potrivit dispoziţiilor legale specifice, poliţiştii şi funcţionarii publici.

(2) Prevederile referitoare la perioada de stagiu / probă cuprinse în prezentul capitol, precum şi în Anexele nr. 3 şi 4 la prezentul ordin, fac referire în mod exclusiv la perioada stabilită, potrivit actelor normative în vigoare, pentru debutanţii în profesie, personalul încadrat din sursă externă, precum şi pentru agenţii de poliţie care trec în corpul ofiţerilor de poliţie.

(3) Pe timpul perioadei de stagiu / probă personalul nu poate fi mutat sau transferat.

(4) Încadrarea în funcţii de execuţie a poliţiştilor care intră sub incidenţa art. 9 alin. ( 2 ) şi (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, se face, pe perioada de probă, pe coeficientul de ierarhizare minim al funcţiilor prevăzute cu gradul profesional deţinut de aceştia, în raport de eşalonul la care îşi desfăşoară activitatea.

Art. 52 – (1) În condiţiile stabilite de actele normative în vigoare, la debutul în profesie a funcţionarilor publici în Ministerului Administraţiei şi Internelor, în cadrul perioadei de stagiu se derulează şi îndrumarea profesională.

(2) Perioada de stagiu, respectiv perioada de îndrumare a funcţionarilor publici, se desfăşoară potrivit reglementărilor specifice acestei categorii de personal, stabilite prin actele normative de nivel superior.

(3) În condiţiile stabilite prin actuala reglementare, perioada de stagiu /probă a poliţiştilor, personalului contractual şi cadrelor militare se poate suprapune perioadei de tutelă profesională.

Secţiunea a 2-a

Exercitarea tutelei profesionale

Art. 53 – Tutela profesională reprezintă activitatea desfăşurată pentru sprijinirea integrării socio-profesionale a poliţiştilor şi cadrelor militare, precum şi pentru integrarea în activitatea practică a elevilor şi studenţilor în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, în cadrul perioadei de stagiu / probă, după caz.

Art. 54 – Tutela profesională se exercită asupra următoarelor categorii de persoane:

a) elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ care desfăşoară stagiul de practică în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;

b) absolvenţii instituţiilor de învăţământ repartizaţi în unităţile ministerului şi încadraţi în funcţii de poliţişti sau cadre militare;

c) poliţiştii şi cadrele militare încadrate din sursă externă în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;

d) poliţiştii şi cadrele militare care s-au mutat de la o altă armă, dacă li s-a schimbat, prin aceasta, şi profilul de activitate;

e) agenţii de poliţie care au trecut în corpul ofiţerilor de poliţie, precum şi maiştri militari şi subofiţerii în activitate care au trecut în corpul ofiţerilor.

Art. 55 – (1) Tutore profesional poate fi lucrătorul Ministerului Administraţiei şi Internelor selecţionat de către conducerea unităţii pentru a îndeplini atribuţii de tutelă, care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

a) are experienţă de cel puţin 2 ani în specialitatea /profilul /domeniul în care îşi desfăşoară activitatea persoana pentru care se exercită tutela profesională;

b) a fost apreciat cu calificativul de cel puţin “foarte bun” în ultimul an;

c) are, de regulă, vechime de cel puţin 1 an în unitatea în cadrul căreia va fi numit tutore profesional;

d) este, de regulă, mai mare cu cel puţin un grad profesional /militar faţă de persoana tutelată.

(2) Nu pot fi tutori profesionali în condiţiile prezentului ordin:

a) rudele şi afinii până la gradul IV inclusiv;

b) persoanele cărora li s-a retras anterior dreptul de a exercita tutela profesională;

c) şefii /comandanţii unităţilor.

(3) Îndeplinirea atribuţiilor de tutore este o îndatorire de serviciu.

(4) Tutorele profesional, persoanele tutelate şi perioada tutelei profesionale, pentru fiecare caz în parte, se stabilesc prin ordinul /dispoziţia de zi pe unitate.

Art. 56 – (1) Intervalul de timp pentru care poate fi exercitată tutela profesională este următorul:

a) durata fiecărei perioade de practică în unităţi operative, pentru elevii şi studenţii din instituţiile de învăţământ care se pregătesc pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor;

b) 6 luni din momentul prezentării la serviciu, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ, personalul încadrat din sursă externă şi pentru maiştrii militari sau subofiţerii care au trecut în corpul ofiţerilor;

c) 3 luni pentru personalul care a dobândit o nouă specializare în cadrul unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi /sau a fost mutat de la o altă armă /transferat, dacă astfel şi-a schimbat profilul de activitate.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) poliţiştii beneficiază de tutelă profesională pe întreaga perioadă de stagiu /probă stabilită potrivit Statutului poliţistului. În acest caz, perioada de stagiu, respectiv probă, decurge începând cu data acordării gradului profesional, iar examenul de evaluare desfăşurat la finalul acesteia este echivalent cu examenului de definitivare în profesie.

Art. 57 – (1) Tutorele poate tutela profesional cel mult două persoane în acelaşi timp.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) numărul de elevi /studenţi ce pot fi tutelaţi de aceeaşi persoană pe timpul perioadei de practică se stabileşte în funcţie de posibilităţile unităţilor, urmărindu-se de fiecare dată ca acesta să fie cât mai redus.

Art. 58 – (1) Tutorele profesional are cu privire la integrarea socio-profesională a personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv integrarea în activitatea practică a elevilor /studenţilor, următoarele atribuţii principale:

a) îndrumarea persoanei tutelate în procesul de studiere şi însuşire a legislaţiei specifice activităţii desfăşurate;

b) explicarea modului de desfăşurare a activităţilor de serviciu;

c) instruirea şi desfăşurarea activităţilor practice de întocmire a lucrărilor şi documentelor de serviciu;

d) desfăşurarea activităţilor de serviciu cu rol demonstrativ;

e) îndrumarea şi verificarea persoanei tutelate profesional în îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor primite;

f) monitorizarea activităţii profesionale şi conduitei persoanei tutelate şi luarea măsurii de îmbunătăţire a pregătirii acesteia;

g) întocmirea raportului final cu privire la activitatea de integrare socio-profesională /integrare practică a persoanei tutelate.

(2) În situaţia în care la nivelul unităţii nu există posibilitatea numirii unui tutore profesional care să aibă aceeaşi specializare sau profesie cu cea necesară ocupantului postului pentru care se exercită tutela ori, cel puţin, care să lucreze în acelaşi domeniu de activitate, tutorele profesional desemnat va îndeplini atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), e)-g), întreaga activitate orientându-se pe creşterea gradului de aplicabilitate la nevoile instituţiei a cunoştinţelor profesionale ale persoanei tutelate.

Art. 59 – Cu prilejul întocmirii evaluării de serviciu anuale, tutorii profesionali vor fi evaluaţi şi pentru perioada de timp cât au avut această calitate. Constatările şi concluziile se vor consemna sintetic în formularul de evaluare a activităţii anuale.

Art. 60 – (1) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi personalul încadrat din sursă externă se evaluează la sfârşitul perioadei în care au beneficiat de tutelă profesională. Concluziile vor fi avute în vedere şi la evaluarea anuală a activităţii acestora.

(2) Elevii şi studenţii tutelaţi se evaluează conform fişei de evaluare a perioadei de practică.

Art. 61 – (1) Organizarea şi desfăşurarea programului de tutelă profesională pentru debutanţii în profesie, personalul încadrat din sursă externă şi agenţii de poliţie / maiştrii militari / subofiţerii care trec în corpul ofiţerilor se realizează potrivit metodologiei prevăzute în Anexa nr. 3.

(2) Organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivare în profesie a poliţiştilor, la finalizarea perioadei de probă, precum şi de evaluare a cadrelor militare la finalizarea perioadei de tutelă profesională la debutul în profesie se realizează potrivit metodologiei prevăzute în Anexa nr. 4.

Art. 62 – Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor va aplica absolvenţilor şi personalului încadrat din sursă externă la doi ani de la absolvire un chestionar standardizat de evaluare privind sistemul de formare, pregătire de bază şi integrare socio-profesională. Cu această ocazie vor fi chestionaţi şi şefii /comandanţii direcţi ai acestora, precum şi personalul care a îndeplinit atribuţii de tutelă profesională, iar concluziile vor fi trimise, spre valorificare, instituţiilor de învăţământ.

Art. 63 – (1) Pentru activitatea desfăşurată, comanda unităţii poate recompensa tutorele profesional pe timpul şi la sfârşitul perioadei de tutelă prin următoarele modalităţi:

a) acordarea, trimestrial, de sume băneşti din fondul de premiere aflat la dispoziţie, conform prevederilor legale;

b) acordarea cu prioritate a soldei de merit /salariului de merit;

c) acordarea altor recompense prevăzute de reglementările legale.

(2) Pentru neajunsuri în exercitarea atribuţiilor de tutelă profesională, tutorele poate fi sancţionat disciplinar, conform prevederilor legale.

Art. 64 – (1) În vederea organizării şi desfăşurării activităţilor de exercitare a tutelei profesionale, şefii (comandanţii) unităţilor vor stabili atribuţii specifice personalului din compartimentele de resurse umane.

(2) Fişele posturilor personalului care îndeplineşte atribuţii de tutelă profesională, precum şi ale celui cu responsabilităţi privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de integrare socio-profesională a categoriilor de persoane prevăzute la art. 54 se actualizează ori de câte ori este nevoie, în condiţiile prezentului ordin.

Secţiunea a 3-a

Definitivarea în profesie a poliţiştilor

Art. 65 – (1) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea poliţiştilor sau ai altor instituţii de învăţământ care formează personal pentru nevoile structurilor poliţieneşti, la forma de zi, sunt încadraţi ca debutanţi, în funcţii prevăzute cu grade profesionale, potrivit nivelului studiilor şi specializării lor.

(2) Ofiţerii de poliţie debutanţi sunt încadraţi pe o perioadă de stagiu de 1 an în cazul absolvirii studiilor universitare de lungă durată, iar agenţii de poliţie debutanţi, pe o perioadă de stagiu de 6 luni.

Art. 66 – Perioada de probă a persoanelor încadrate direct este de 1 an pentru ofiţerii de poliţie care au absolvit studii universitare de lungă durată, 8 luni pentru ofiţerii de poliţie care au absolvit studii universitare de scurtă durată, respectiv de 6 luni pentru agenţii de poliţie.

Art. 67 – Ofiţerii de poliţie proveniţi, în condiţiile legii, din rândul agenţilor de poliţie, sunt încadraţi pe o perioadă de probă de 1 an, dacă au absolvit studii universitare de lungă durată cu examen de licenţă.

Art. 68 – (1) La expirarea perioadei de stagiu /probă, poliţiştii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi definitivaţi în profesie:

a) să fie apreciaţi cu calificativul “corespunzător”, acordat în urma evaluării activităţii lor în perioada de stagiu, respectiv în perioada de probă;

b) să promoveze examenul de definitivare organizat potrivit metodologiei prevăzute în Anexa nr. 4.

(2) La expirarea perioadei de stagiu /probă, poliţiştii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) sunt definitivaţi în profesie prin ordin / dispoziţie de personal şi pot fi promovaţi, în limita prevederilor din statul de organizare şi a rezultatelor obţinute, într-o funcţie prevăzută cu grad profesional imediat superior gradului profesional deţinut.

(3) În situaţia neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), poliţistul este destituit din poliţie, conform competenţelor de gestiune a resurselor umane.

Art. 69 – Încadrarea poliţiştilor pe perioada de stagiu /probă şi definitivarea în profesie se face conform competenţelor de gestiune a resurselor umane.

Secţiunea a 4-a

Definitivarea în funcţie a personalului contractual şi a funcţionarilor publici

Art. 70 – Perioadele de probă ale personalului contractual încadrat pe durată nedeterminată în Ministerul Administraţiei şi Internelor sunt următoarele:

a) 6 luni, pentru debutanţii încadraţi imediat după absolvirea studiilor, cu excepţia muncitorilor şi a personalului încadrat în funcţii de deservire;

b) 90 de zile, pentru funcţiile de conducere;

c) 30 de zile, pentru funcţiile de execuţie, altele decât cele de muncitor şi de deservire;

d) la limita maximă stabilită, conform legii, pentru contractele de muncă cu durată determinată.

Art. 71 – (1) Dacă în urma evaluării efectuate la expirarea perioadei de probă, activitatea persoanelor este apreciată ca fiind corespunzătoare, angajarea este definitivă de la data începerii perioadei de probă, iar debutanţii se promovează în gradul / treapta profesională imediat superioară, cu asigurarea salariului de bază corespunzător punctajului realizat, fără a depăşi limita maximă a intervalului, corespunzător funcţiei respective.

(2) Personalul contractual prevăzut la alin. (1) este definitivat la propunerea şefului ierarhic prin ordin / dispoziţie, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.

(3) Caracterizările profesionale pentru definitivarea personalului contractual pe funcţiile de conducere şi de execuţie se întocmesc de şeful nemijlocit, se aprobă de şeful /comandantul unităţii şi se depun la dosarele profesionale ale celor în cauză.

Art. 72 – Dacă la sfârşitul perioadei de probă activitatea persoanei angajate a fost evaluată ca fiind necorespunzătoare se va proceda după cum urmează:

a) personalul încadrat în funcţii de conducere va fi trecut într-o funcţie de execuţie corespunzătoare pregătirii şi, dacă refuză, i se desface contractul individual de muncă potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

b) personalului contractual angajat în funcţii de execuţie i se desface contractul individual de muncă.

Art. 73 – Definitivarea în funcţie a funcţionarilor publici debutanţi se face potrivit procedurii stabilite pentru această categorie de personal prin actele normative de nivel superior.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea activităţii cadrelor militare debutante în profesie

la încheierea perioadei în care au beneficiat de tutelă profesională

Art. 74 – (1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii care au beneficiat la absolvirea instituţiilor de învăţământ /încadrarea din sursă externă de o perioadă de tutelă profesională cu durata de 6 luni, sunt evaluaţi la încheierea acestei perioade, prin examen organizat potrivit metodologiei prevăzute în Anexa nr. 4.

(2) Cadrele militare prevăzute la alin. (1) care au fost apreciate cu calificativul de “necorespunzător” la examenul organizat la încheierea perioadei de tutelă profesională vor fi sancţionate pentru dezinteres în pregătire, iar cu ocazia aprecierii anuale, dacă situaţia nu se îmbunătăţeşte semnificativ şi li se acordă calificativul “necorespunzător”, vor fi trecute în rezervă, în condiţiile legii.

CAPITOLUL VI

Evaluarea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor

Secţiunea 1

Evaluarea activităţii profesionale, pregătirii şi conduitei individuale a personalului

Art. 75 – (1) Evaluarea activităţii profesionale, pregătirii şi conduitei individuale pentru poliţişti, respectiv aprecierea de serviciu pentru cadrele militare, absolvenţii instituţiilor proprii de învăţământ şi militarii angajaţi pe bază de contract şi evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru funcţionarii publici şi personalul contractual, constituie activitatea în baza căreia se elaborează fişa /raportul de evaluare a personalului.

(2) Fişa /raportul de evaluare constituie unicul document care atestă rezultatele activităţii desfăşurate, competenţa profesională, preocuparea pentru perfecţionarea pregătirii, potenţialul profesional, conduita şi profilul moral al personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(3) În contextul prezentului ordin, evaluarea activităţii, pregătirii şi conduitei profesionale individuale, respectiv aprecierea de serviciu şi evaluarea performanţelor profesionale individuale va fi denumită în continuare evaluarea personalului.

Art. 76 – Rezultatele evaluării personalului fundamentează activitatea de:

a) luare a deciziilor privind avansarea în gradul profesional următor, înaintarea în gradul militar următor;

b) promovarea /retrogradarea în /din funcţie;

c) eliberarea din funcţie;

d) înscrierea în tabelul de avansări pentru funcţionarii publici;

e) recompensare a personalului, inclusiv pentru stabilirea /majorarea salariului de bază, în cazul personalului contractual;

f) identificarea nevoilor de pregătire profesională şi dezvoltare a personalului;

g) proiectarea măsurilor de motivare a personalului;

h) validarea programelor de recrutare, selecţie, încadrare, pregătire profesională şi dezvoltare a carierei personalului;

i) înlesnirea dialogului dintre şef /comandant şi subordonat în vederea creşterii performanţei profesionale;

j) selecţionarea funcţionarilor publici care vor fi menţinuţi în funcţii publice în situaţia în care are loc restrângerea numărului de posturi ale instituţiei;

k) acordarea altor drepturi stabilite de actele normative în vigoare.

Art. 77 – (1) Activitatea de evaluare a personalului este o obligaţie de serviciu a şefilor /comandanţilor, care poartă întreaga răspundere pentru obiectivitatea acesteia.

(2) Evaluarea subordonaţilor care nu corespunde realităţii constituie temei pentru trimiterea celui vinovat în faţa Consiliului de Disciplină /Consiliului de Onoare /Comisiei de Disciplină.

Art. 78 – (1) În vederea realizării unei evaluări cât mai complete şi corecte a personalului, şefii /comandanţii de la toate nivelurile ierarhice, precum şi cei ai compartimentelor de resurse umane au obligaţia să asigure continuitatea cunoaşterii activităţii, conduitei şi potenţialului de dezvoltare a personalului din subordine.

(2) În cadrul activităţilor de evaluare a personalului şefii /comandanţii nemijlociţi vor desfăşura interviul de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi conduitei personalului subordonat. Interviul are caracter confidenţial.

Art. 79 – (1) Personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor i se întocmesc, după caz, evaluări anuale, pe ani calendaristici /ani de învăţământ şi /sau evaluări parţiale.

(2) Evaluările anuale se realizează pentru perioada cuprinsă între datele de 1 decembrie ale anului anterior evaluării şi 1 decembrie ale anului în curs, pentru toate categoriile de personal, cu excepţia personalului didactic şi didactic auxiliar, pentru care evaluarea anuală este corespunzătoare anului de învăţământ.

(3) Pentru a fi realizată evaluarea anuală, personalul trebuie să fi desfăşurat o activitate profesională pe o perioadă cumulată de cel puţin 6 luni în structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(4) Evaluarea anuală a personalului care a debutat în profesie ori care a fost încadrat din sursă externă se poate realiza numai după încheierea perioadei de stagiu /probă.

Art. 80 – (1) Evaluarea parţială se întocmeşte personalului care se află în una din următoarele situaţii:

a) este propus pentru acordarea gradului profesional / militar următor;

b) a urmat un curs de pregătire continuă cu durata mai mare de 4 săptămâni în sistem compact într-o instituţie de învăţământ a Ministerului Administraţiei şi Internelor;

c) a absentat, cel mult 6 luni într-un an calendaristic, pentru motive medicale sau pentru îngrijirea copilului;

d) când raporturile de serviciu încetează;

e) în situaţia detaşării sau delegării, evaluarea parţială se realizează dacă durata acestora este de cel puţin 2 luni;

f) în alte situaţii, potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) Evaluarea parţială a poliţiştilor şi cadrelor militare aflate în situaţiile de la lit. a) şi b) se va realiza şi înainta, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, odată cu propunerile respective.

(3) Personalul de conducere, în situaţia în care îi încetează, i se suspendă sau modifică raporturile de serviciu, are obligaţia ca, la apariţia acestor situaţii, să realizeze evaluarea personalului din subordine, potrivit competenţelor.

Art. 81 – Evaluarea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor – cursuri de zi, în anul finalizării studiilor, se transpun în fişele /rapoartele de evaluare.

Art. 82 – (1) Calificativele ce se acordă pentru evaluarea poliţiştilor, absolvenţilor instituţiilor de învăţământ şi funcţionarilor publici:

a) excepţional E

b) foarte bun FB

c) bun B

d) satisfăcător S

e) nesatisfăcător NS

(2) Calificativele ce se acordă pentru evaluarea cadrelor militare şi absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor:

a) excepţional E

b) foarte bun FB

c) bun B

d) corespunzător C

e) mediocru M

f) necorespunzător N

(3) Calificativele ce se acordă pentru evaluarea personalului contractual:

a) foarte bun FB

b) bun B

c) corespunzător C

d) satisfăcător S

e) nesatisfăcător NS

(4) Calificativele ce se acordă pentru evaluarea militarilor angajaţi pe bază de contract:

a) foarte bun FB

b) bun B

c) corespunzător C

d) mediocru M

e) necorespunzător N

(5) Poliţiştilor şi militarilor cadre didactice li se acordă calificativele stabilite potrivit Statutului poliţistului, respectiv Statutului cadrelor militare. Personalului contractual – cadru didactic i se acordă calificativele stabilite prin Statutul personalului didactic.

Secţiunea a 2-a

Competenţele privind evaluarea personalului

Art. 83 – (1) Evaluarea personalului se realizează, de regulă, de către şeful /comandantul nemijlocit şi se aprobă de şeful / comandantul ierarhic al acestuia, care vor înscrie obligatoriu în fişa / raportul de evaluare punctajele propuse sau acordate, constatările şi concluziile asupra conţinutului evaluării, precum şi calificativul propus, respectiv acordat.

(2) Evaluarea înalţilor funcţionari publici se face de către o comisie formată din cinci personalităţi, potrivit regulilor specifice aplicabile acestei categorii de personal stabilite de actele normative de nivel superior.

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) directorii direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor a căror activitate este coordonată de ministrul administraţiei şi internelor, pentru care evaluarea se întocmeşte de acesta. În această situaţie calificativul acordat constituie calificativ general aprobat.

(4) Şefii unităţilor aparatului central al ministerului au dreptul, pe care îl pot delega, de a aproba evaluările personalului din subordine, precum şi din unităţile subordonate nemijlocit.

(5) Evaluarea personalului detaşat la misiuni în ţară, în afara Ministerului Administraţiei şi Internelor, se realizează potrivit prezentului ordin de către persoanele desemnate.

(6) Personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor care a efectuat misiuni în străinătate în cadrul unor forţe /structuri multinaţionale i se vor acorda, pentru aceste perioade, calificative echivalente celor stabilite de către persoanele care l-au evaluat în cadrul contingentelor internaţionale.

Art. 84 – Pentru personalul încadrat în următoarele categorii de funcţii, întocmirea evaluării şi aprobarea acesteia se realizează, astfel:

a) pentru directorii /comandanţii unităţilor din structurile coordonate nemijlocit de ministrul administraţiei şi internelor evaluările se întocmesc şi se aprobă de către acesta;

b) pentru directorii /comandanţii unităţilor din structurile coordonate nemijlocit de ministrul delegat pentru administraţia publică şi secretarii de stat evaluările se întocmesc de către aceştia şi se aprobă de ministrul administraţiei şi internelor;

c) pentru directorii adjuncţi /locţiitorii comandanţilor unităţilor centrale a căror activitate este coordonată nemijlocit de ministrul administraţiei şi internelor, evaluările se întocmesc de către directorii /comandanţii acestor unităţi şi se aprobă de ministrul administraţiei şi internelor;

d) pentru adjuncţii /locţiitorii şefilor /comandanţilor şi şefii de stat major din inspectoratele generale /comandamentele de armă (similare) şi din unităţile coordonate de ministrul delegat pentru administraţia publică şi secretarii de stat, evaluările se întocmesc de către şefii /comandanţii din a căror structură fac parte şi se aprobă de ministrul delegat pentru administraţia publică, respectiv secretarul de stat care coordonează aceste structuri;

e) pentru directorii /comandanţii structurilor de specialitate subordonate nemijlocit şefilor /comandanţilor inspectoratelor generale /comandamentelor de armă /direcţiilor generale şi unităţilor aparatului central, evaluările se întocmesc de către aceştia şi se aprobă de directorii direcţiilor de profil din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor;

f) pentru personalul subordonat nemijlocit directorilor unităţilor din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, evaluările se întocmesc de către directorul adjunct şi se aprobă de către director;

g) pentru personalul subordonat nemijlocit şefilor / comandanţilor inspectoratelor / comandamentelor judeţene, evaluările se întocmesc de către prim-adjunct / adjunct / locţiitor, după caz, şi se aprobă de şeful structurii judeţene.

Art. 85 – Fişa de evaluare a performanţelor şi conduitei absolvenţilor instituţiilor de formare /pregătire continuă ale Ministerului Administraţiei şi Internelor se întocmeşte de către diriginţii / îndrumătorii de clase /grupe (similari) şi se aprobă de şefii direcţi ai acestora.

Secţiunea a 3-a

Organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare anuală a personalului

Art. 86 – Şefii /comandanţii de unităţi vor lua măsuri ca în perioada 15-30 noiembrie, respectiv cu cinci săptămâni înaintea încheierii anului de învăţământ pentru personalul instituţiilor de formare ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, să se desfăşoare următoarele activităţi pregătitoare:

a) emiterea ordinului /dispoziţiei de zi privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare a personalului;

b) instruirea personalului care participă la activitatea de evaluare a subordonaţilor;

c) comunicarea criteriilor de performanţă stabilite de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pe baza cărora se va face evaluarea funcţionarilor publici (pentru anul următor);

d) difuzarea imprimatelor tipizate pentru evaluarea personalului.

Art. 87 – (1) Pentru poliţişti, cadre militare, personal contractual şi militari angajaţi pe bază de contract, activităţile care se desfăşoară în perioada 01 decembrie – 31 ianuarie, sunt următoarele:

a) întocmirea de către şefii /comandanţii nemijlociţi a fişelor de evaluare anuală şi a interviurilor de evaluare profesională individuală;

b) aprobarea evaluărilor, aducerea la cunoştinţa personalului a evaluărilor de serviciu şi consemnarea în cuprinsul fişelor /rapoartelor de evaluare a intenţiei formulării unei contestaţii;

c) 15 zile de la consemnarea în cuprinsul fişelor / rapoartelor de evaluare a intenţiei formulării unei contestaţii, dar nu mai târziu de 16 ianuarie, soluţionarea contestaţiilor pentru toate categoriile de personal şi transmiterea rezultatelor finale ale evaluării personalului contractual la compartimentul financiar al unităţii în vederea stabilirii salariului de bază;

d) 16 – 25 ianuarie, analiza modului în care s-a desfăşurat evaluarea personalului la nivelul fiecărei unităţi; trimiterea la eşalonul superior a raportului privind concluziile rezultate din analiza activităţii de evaluare a personalului, a situaţiei statistice cu calificativele acordate, a tabelului nominal cu personalul evaluat cu calificativul cel mai mic al categoriei respective şi măsurile propuse;

e) 26 – 31 ianuarie, analiza modului cum s-a desfăşurat activitatea de evaluare a personalului la nivelul inspectoratelor generale, comandamentelor de armă, direcţiilor generale şi al celorlalte unităţi centrale şi trimiterea la Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor a raportului privind concluziile rezultate din analiza activităţii de evaluare a personalului, a situaţiei statistice cu calificativele acordate şi a tabelului nominal cu personalul evaluat cu calificativul cel mai mic al fiecărei categorii de personal.

(2) Pentru funcţionari publici, activităţile subsecvente evaluării se desfăşoară conform procedurilor stabilite prin actele normative de nivel superior, în intervalul 01 – 31 decembrie.

(3) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din instituţiile de formare ale Ministerului Administraţiei şi Internelor activităţile de evaluare se desfăşoară, astfel:

a) întocmirea formularelor de evaluare, aducerea la cunoştinţă a acestora şi rezolvarea contestaţiilor se realizează de la încheierea anului de învăţământ până la data de 15 octombrie;

b) analizarea modului în care s-a desfăşurat activitatea de evaluare a personalului didactic şi didactic auxiliar în consiliul profesoral, precum şi a personalului, altul decât cel didactic şi didactic auxiliar în consiliul de administraţie şi trimiterea la Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor a raportului privind concluziile rezultate din analiza activităţii de evaluare până la data de 30 octombrie.

Art. 88 – Evaluările absolvenţilor instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor de nivel postliceal şi universitar se întocmesc şi se aprobă la încheierea examenului de absolvire (licenţă), apoi se prezintă spre luare la cunoştinţă, după care se trimit la unităţile în care aceştia au fost repartizaţi.

Secţiunea a 4-a

Aducerea la cunoştinţa personalului a evaluărilor, contestaţia şi modul de soluţionare a acesteia

Art. 89 – (1) Fişele /rapoartele de evaluare a personalului se aduc la cunoştinţa celor evaluaţi, după aprobare, de către şefii /comandanţii care le-au întocmit. Evaluatorii au obligaţia să asculte opiniile celor evaluaţi cu privire la corectitudinea şi obiectivitatea aprecierilor şi să motiveze deciziile luate.

(2) Fiecare persoană evaluată va lua la cunoştinţă, sub semnătură, despre rezultatele evaluării.

Art. 90 – (1) Persoana nemulţumită are dreptul de a contesta, în termen de 5 zile de la luarea la cunoştinţă, rezultatele evaluării şi calificativele acordate.

(2) Şeful nemijlocit al celui care a aprobat evaluarea are obligaţia de a dispune constituirea unei comisii pentru cercetarea contestaţiei în termenul prevăzut la art. 87 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) lit. a), cu excepţia celor care au în subordine funcţionari publici, pentru care termenul de soluţionare este de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

(3) Comisia de cercetare a contestaţiei va fi formată dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puţin de 3.

(4) În comisia formată în condiţiile alin. (3) nu pot fi desemnaţi ca membri cei care au întocmit /aprobat evaluarea.

(5) Rezultatul cercetării va fi consemnat într-o notă-raport care, împreună cu documentele de verificare şi fişa /raportul de evaluare vor fi prezentate şefului /comandantului cu drept de soluţionare a contestaţiei, a cărui hotărâre rămâne definitivă, se consemnează în fişa /raportul de evaluare şi se comunică celui în cauză, pe bază de semnătură, în termenul stabilit la art. 87 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) lit. a).

(6) Pentru cercetarea contestaţiilor formulate împotriva evaluărilor aprobate de ministrul administraţiei şi internelor, acesta va desemna o comisie formată din membri ai Colegiului ministerului. Comisia va verifica şi prezenta concluzii pe baza cărora ministrul administraţiei şi internelor ia hotărâri definitive ce vor fi aduse la cunoştinţa celor în cauză.

(7) Documentele întocmite în urma verificărilor se ataşează la fişa /raportul de evaluare a personalului şi se introduc în dosarul personal / profesional al celui în cauză.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea cadrelor militare în rezervă

Art. 91 – Cadrelor militare în rezervă li se întocmesc evaluări în anul în care sunt propuse la înaintarea în grad.

Art. 92 – (1) Pentru cadrele militare în rezervă cuprinse în lucrări de mobilizare, evaluarea se întocmeşte de către ofiţerul cu organizarea, mobilizarea şi operaţiile din unitatea în evidenţa cărora se află şi se aprobă de către comandantul unităţii respective.

(2) Pentru ceilalţi rezervişti, evaluările se întocmesc de către şeful biroului executiv al filialei asociaţiei judeţene sau a municipiului Bucureşti din care fac parte şi se aprobă de preşedinţii acestora.

Art. 93 – În urma evaluării nivelului pregătirii militare şi de specialitate, a activităţii desfăşurate pe timpul convocărilor (concentrărilor), a participării la îndeplinirea unor sarcini specifice Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a conduitei, cadrelor militare în rezervă li se acordă unul dintre calificativele prevăzute la art. 82 alin. (2).

CAPITOLUL VII

Modificarea raporturilor de serviciu / de muncă ale personalului

Ministerului Administraţiei şi Internelor

Secţiunea 1

Delegarea şi detaşarea

Art. 94 – (1) Poliţiştii şi funcţionarii publici din Ministerul Administraţiei şi Internelor pot fi delegaţi pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-un an.

(2) Delegarea personalului prevăzut la alin. (1) pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice în cursul unui an se poate dispune numai cu acordul scris al acestuia şi nu poate depăşi 90 de zile calendaristice într-un an.

Art. 95 – (1) Personalul contractual şi militarii / jandarmii / poliţiştii de frontieră angajaţi pe bază de contract pot fi delegaţi în afara locului de muncă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile anual.

(2) Delegarea prevăzută la alin. (1) se poate prelungi, cu acordul personalului delegat, cu cel mult 60 de zile, în acelaşi an calendaristic.

Art. 96 – Delegarea efectuată în condiţiile art. 94 şi art. 95 se dispune, în interesul unităţii /structurii în care este încadrat personalul delegat, prin ordin /dispoziţie emis(ă) conform competenţelor de gestiune a resurselor umane, cu respectarea prevederilor legale referitoare la acordarea drepturilor de care aceştia beneficiază.

Art. 97 – (1) Poliţiştii şi funcţionarii publici din Ministerul Administraţiei şi Internelor pot fi detaşaţi într-o altă funcţie vacantă prin dispoziţie / ordin al ministrului administraţiei şi internelor sau, după caz, al şefului /comandantului unităţii din care fac parte, conform competenţelor de gestiune a resurselor umane, pe o perioadă de până la 6 luni.

(2) Pe parcursul aceluiaşi an calendaristic poliţiştii / funcţionarii publici pot fi detaşaţi pentru o perioadă mai mare de 6 luni numai cu acordul lor scris.

(3) Detaşarea poliţiştilor, cu acordul lor, în cadrul organelor speciale din structura autorităţilor publice se face pe perioada stabilită prin dispoziţiile legale în vigoare.

(4) Detaşarea efectuată în condiţiile alin. (1) - (3) se dispune în interesul instituţiei în cadrul căreia poliţistul /funcţionarul public urmează să îşi desfăşoare activitatea, cu respectarea dispoziţiilor legale privitoare la acordarea drepturilor de care aceştia beneficiază.

Art. 98 – Funcţionarii publici/ poliţiştii pot refuza detaşarea în situaţiile prevăzute de lege.

Art. 99 – Cadrele militare pot fi detaşate:

a) în altă unitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe o perioadă de până la 1 an, care poate fi prelungită până la cel mult 2 ani, cu aprobarea ministrului administraţiei şi internelor;

b) în afara Ministerului Administraţiei şi Internelor, în ţară şi în străinătate, pe o perioadă nedeterminată sau pentru termene prevăzute expres în actul normativ sau ordinul ministrului administraţiei şi internelor care reglementează respectiva detaşare.

Art. 100 – Începerea şi încetarea detaşării cadrelor militare se face prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor sau al şefilor /comandanţilor care au stabilite în mod expres astfel de competenţe de gestiune a resurselor umane, cu respectarea procedurilor specifice fiecărui tip de misiune.

Art. 101 – Pentru detaşarea poliţiştilor în condiţiile prevăzute la art. 97 alin. (3) şi a cadrelor militare în condiţiile prevăzute la art. 99 lit. b), aceştia se mută la Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se numesc în funcţii prevăzute în statul de organizare al funcţiilor militare şi de poliţişti încadrate cu specialişti detaşaţi de la Ministerul Administraţiei şi Internelor (Statul “M“).

Art. 102 – (1) Personalul contractual şi militarii / jandarmii / poliţiştii de frontieră angajaţi pe bază de contract pot fi detaşaţi la un alt angajator, pentru o perioadă de cel mult un an.

(2) În mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită pentru motive obiective, cu acordul celui în cauză, din 6 în 6 luni.

(3) Detaşarea şi prelungirea detaşării, după caz, se face prin ordin /dispoziţie a ministrului administraţiei şi internelor sau al şefilor /comandanţilor, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.

Art. 103 – (1) Detaşarea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor la misiuni în străinătate se aprobă /dispune conform competenţelor de gestiune a resurselor umane.

(2) Pentru detaşarea personalului potrivit alin. (1), acesta se mută în interesul serviciului la inspectoratul general /comandamentul de armă sau Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, după caz, şi se încadrează în statul de organizare al posturilor pentru încadrarea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor care desfăşoară misiuni în străinătate (Statul „S“) înfiinţat la nivelul acestor structuri.

Art. 104 – La încetarea detaşării în afara Ministerului Administraţiei şi Internelor personalul prevăzut la art. 97 alin. (3), art. 99 lit. b), art. 101 şi art. 103 va fi mutat în interesul serviciului din Statul “M” sau “S”, după caz:

a) la unitatea de la care a plecat, pentru a fi încadrat în funcţia pe care a ocupat-o înainte de detaşare, dacă aceasta este vacantă, ori pe o funcţie echivalentă gradului profesional / militar deţinut;

b) la altă unitate, pentru a fi încadrat pe o funcţie corespunzătoare gradului profesional /militar deţinut.

Secţiunea a 2-a

Transferul poliţiştilor şi cadrelor militare

Art. 105 – (1) Poliţiştii şi cadrele militare pot fi transferaţi la /de la celelalte ministere şi servicii specializate din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, în condiţiile legii.

(2) Transferul prevăzut la alin. (1) se poate face la cerere sau în interesul serviciului, în condiţiile legii.

(3) Pentru efectuarea transferului la cerere poliţistul /cadrul militar se adresează cu raport scris instituţiei unde doreşte să se transfere.

(4) Raportul prevăzut la alin. (3), după obţinerea acordului de principiu al conducătorului ministerului / instituţiei unde doreşte să se transfere, se înaintează de cel în cauză pe cale ierarhică ministrului administraţiei şi internelor.

(5) Pentru efectuarea transferului în interesul serviciului, conducătorul ministerului /instituţiei prevăzută la alin. (1) solicită, prin scrisoare de transfer, acordul conducătorului ministerului /instituţiei din care face parte poliţistul /cadrul militar.

(6) Cadrele militare din celelalte ministere şi servicii specializate din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pot fi transferate în unităţi de poliţie numai după susţinerea examenului / concursului organizat în acest sens.

(7) Pentru personalul prevăzut la alin. (6), transferat în interesul serviciului, nu se aplică dispoziţiile privind publicitatea prevăzute în prezentul ordin.

Art. 106 – (1) Competenţa aprobării transferului revine şefilor /comandanţilor abilitaţi, conform competenţei de gestiune a resurselor umane.

(2) Ordinul de transfer se întocmeşte, pentru personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor, de către Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor.

(3) Data perfectării transferului se prevede expres în conţinutul ordinului de transfer, avându-se în vedere şi termenul necesar predării gestiunii /lucrărilor.

Art. 107 – În situaţia transferului poliţiştilor la structuri militare şi a cadrelor militare în unităţi de poliţie operează echivalarea gradelor profesionale /militare, în condiţiile legii.

Art. 108 – Copia ordinului de transfer se include în dosarul personal.

Secţiunea a 3-a

Transferul funcţionarilor publici, personalului contractual, militarilor / jandarmilor

şi al poliţiştilor de frontieră angajaţi pe bază de contract

Art. 109 – (1) Transferul funcţionarilor publici, ca modalitate de modificare a raportului de serviciu, poate avea loc între autorităţile şi instituţiile publice, după cum urmează:

a) în interesul serviciului;

b) la cererea funcţionarului public.

(2) Transferul se face într-o funcţie publică echivalentă cu funcţia publică deţinută, dacă sunt îndeplinite condiţiile specifice prevăzute în fişa postului.

Art. 110 – Personalul contractual, militarii / jandarmii şi poliţiştii de frontieră angajaţi pe bază de contract pot fi transferaţi numai în cazul în care se produce un transfer al unităţii sau al unor părţi ale acesteia către un alt angajator, potrivit legii.

Art. 111 – (1) Aprobarea transferului se face prin ordin /dispoziţie emis(ă), conform competenţelor de gestiune a resurselor umane.

(2) Data perfectării transferului se prevede expres în conţinutul ordinului /dispoziţiei de transfer.

(3) Copia ordinului /dispoziţiei de transfer se include în dosarul profesional /personal.

Secţiunea a 4-a

Mutarea poliţiştilor

Art. 112 – Poliţiştii pot fi mutaţi într-o altă unitate aflată în aceeaşi localitate sau în altă localitate ori schimbaţi din funcţie în cadrul aceleiaşi unităţi, la cerere sau în interesul serviciului.

Art. 113 – (1) În situaţia mutării poliţiştilor în unităţi militare ale Ministerului Administraţiei şi Internelor gradul profesional este echivalat cu gradul militar corespunzător, în condiţiile legii.

(2) La mutarea poliţiştilor în unităţi militare ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, se vor avea în vedere:

a) studiile de specialitate absolvite;

b) cerinţele postului.

Art. 114 – Mutarea poliţiştilor se face prin ordin / dispoziţie emisă conform competenţelor de gestiune a resurselor umane.

Art. 115 – La mutarea în alte unităţi de poliţie sau în aceeaşi unitate, poliţiştii pot fi numiţi, la solicitarea acestora, pentru motive temeinic justificate, în funcţii inferioare gradelor profesionale pe care le deţin, în următoarele situaţii:

a) la modificarea statelor de organizare sau ca urmare a reorganizării unităţilor;

b) când au afectată starea lor de sănătate sau a membrilor de familie, probată prin certificate medicale;

c) când sunt eliberaţi din funcţie şi nu există funcţii vacante corespunzătoare gradelor profesionale pe care le au;

d) când le încetează detaşarea şi nu există funcţii vacante corespunzătoare gradelor profesionale pe care le au, în care să fie numiţi.

Secţiunea a 5-a

Mutarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual

Art. 116 – (1) Funcţionarii publici pot fi mutaţi în altă unitate a Ministerului Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii.

(2) Mutarea prevăzută la alin. (1) poate fi definitivă sau temporară.

(3) Funcţionarilor publici li se poate aproba, în mod excepţional, pentru motive de sănătate, schimbarea compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea.

Art. 117 – (1) Pentru efectuarea unei modificări a locului de muncă şi/ sau a atribuţiilor specifice, în interesul serviciului, personalul contractual şi militarii / jandarmii / poliţiştii de frontieră angajaţi pe bază de contract pot fi mutaţi la o altă unitate prin încetarea contractului individual de muncă în condiţiile art. 55 lit. b) din Codul muncii cu unitatea de la care pleacă şi prin încheierea, de regulă, cu aceeaşi dată, a unui nou contract la unitatea unde se mută cu menţinerea, după caz , a clauzelor din contractul anterior.

(2) Mutarea prevăzută la alin. (1) nu presupune deblocarea financiară a noului post ce urmează a fi ocupat.

Secţiunea a 6-a

Mutarea cadrelor militare în activitate dintr-o unitate în alta şi

trecerea în alte funcţii în cadrul aceleiaşi unităţi

Art. 118 – (1) Cadrele militare în activitate din Ministerul Administraţiei şi Internelor pot fi mutate, la cerere, dintr-o unitate în alta sau schimbate din funcţie în cadrul aceleiaşi unităţi o singură dată pe an, în cursul lunii aprilie.

(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), cadrele militare pot fi mutate, pe tot parcursul anului, dintr-o unitate în alta sau schimbate din funcţii în cadrul aceleiaşi unităţi în următoarele situaţii:

a) când intervin modificări în statele de organizare sau au loc reorganizări ale unităţilor ministerului;

b) la promovarea în funcţii;

c) pentru încadrarea posturilor unicat care devin vacante;

d) când sunt sancţionate cu retrogradarea în funcţii;

e) când sunt eliberate din funcţii.

(3) La mutarea cadrelor militare în unităţi de poliţie se vor avea în vedere:

a) studiile de specialitate absolvite;

b) cerinţele postului.

(4) În situaţiile prevăzute la alin. (3) operează echivalarea gradelor militare cu gradele profesionale corespunzătoare, potrivit legii.

Capitolul VIII

Punerea la dispoziţie, suspendarea din funcţie şi încetarea raporturilor de serviciu /muncă

ale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor

Secţiunea 1

Punerea la dispoziţie a poliţiştilor şi cadrelor militare

Art. 119 – Poliţiştii şi cadrele militare sunt puşi la dispoziţie în situaţiile stabilite prin statutele de personal care le reglementează activitatea.

Art. 120 – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 119 poliţiştii pot fi puşi la dispoziţia unităţii în următoarele situaţii:

a) când în urma reorganizării unităţii nu există posibilitatea numirii într-o funcţie similară;

b) când au fost eliberaţi din funcţie ca urmare a constatării unor deficienţe profesionale /manageriale.

(2) Punerea la dispoziţie în situaţiile prevăzute la alin. (1) operează până la identificarea unor funcţii corespunzătoare în vederea numirii, cu respectarea termenelor prevăzute de lege.

Secţiunea a 2-a

Suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor

Art. 121 – Suspendarea raporturilor de serviciu operează de drept în condiţiile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 360 /2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 122 – În situaţia prevăzută la art. 121, poliţistul este obligat să depună diligenţele necesare predării legitimaţiei de serviciu, armamentului, insignei şi a celorlalte bunuri din dotare pe care le deţine asupra sa.

Art. 123 – Pe timpul suspendării poliţistul nu beneficiază de nici un drept din cele prevăzute de Legea nr. 360/ 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 124 - (1) Încetarea raporturilor de serviciu are loc în condiţiile legii.

(2) Pentru situaţiile prevăzute la art. 691 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 360/ 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, propunerile motivate se înaintează ministrului administraţiei şi internelor cu 60 zile înaintea împlinirii vârstei şi vechimii în serviciu necesare acordării pensiei de serviciu sau, după caz împlinirii termenului pentru care s-a obţinut menţinerea.

Art. 125 – (1) Încetarea raporturilor de serviciu la cerere operează începând cu data la care şeful care are competenţa de acordare a gradelor profesionale aprobă cererea poliţistului, în condiţiile legii.

(2) – Încetarea raporturilor de serviciu prin demisie operează la data împlinirii termenului de preaviz sau, după caz, la data renunţării totale sau parţiale la acest termen de către şeful care are competenţa de acordare a gradelor profesionale, în condiţiile legii.

(3) – Până la încetarea raporturilor de serviciu la cerere sau prin demisie poliţistul va fi prezent în unitate pentru predarea lucrărilor, bunurilor din dotare şi efectuarea lichidării.

Secţiunea a 3-a

Suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu /muncă ale funcţionarilor publici şi

personalului contractual

Art. 126 - Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici se suspendă de drept sau la iniţiativa acestora în condiţiile şi cu respectarea procedurii stabilite prin Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Art 127 – Cazurile de suspendare se comunică şi la Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, în termen de 5 zile de la momentul apariţiei.

Art. 128 – Reluarea activităţii funcţionarului public se dispune potrivit normelor legale în vigoare.

Art. 129 – Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din Ministerul Administraţiei şi Internelor încetează în condiţiile legii.

Art. 130 – (1) În vederea determinării posturilor care se restrâng, ca urmare a reorganizării, se au în vedere:

a) noile atribuţii ale unităţii;

b) analiza posturilor.

(2) Pentru stabilirea funcţionarilor publici cărora, în urma reorganizării, le încetează raporturile de serviciu, se au în vedere următoarele criterii:

a) calificativele obţinute la evaluarea de serviciu în ultimii 2 ani;

b) potenţialul de dezvoltare în plan profesional.

(3) Consultarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perspectiva reorganizării, se face cu cel puţin 30 de zile înainte de data intrării în vigoare a noilor state de organizare.

Art. 131 – Actul administrativ de eliberare din funcţie se comunică, în copie, celui în cauză.

Art. 132 – (1) Personalului contractual i se suspendă sau îi încetează contractul individual de muncă în situaţiile prevăzute de Codul muncii.

(2) Reluarea activităţii de către personalul contractual al cărui contract de muncă a fost suspendat, obţinerea avizului medical, după caz, şi evaluarea în vederea stabilirii salariului de bază se realizează potrivit prevederilor legale.

* - Nu mai au aplicabilitate asupra poliţiştilor după intrarea în vigoare a

* - Abrogat după intrarea în vigoare a

Link to comment

CAPITOLUL IX

Acordarea gradelor profesionale, a gradelor militare, precum şi a treptelor profesionale.

Avansarea /înaintarea în gradul următor

Secţiunea 1

Acordarea gradelor profesionale / militare absolvenţilor care nu promovează

examenul de licenţă / de specialitate / diplomă

Art. 133 - (1) Absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior, curs de zi, pentru formarea ofiţerilor Ministerului Administraţiei şi Internelor – poliţişti şi cadre militare – care nu promovează examenul de specialitate şi / sau licenţă din prima sesiune organizată în anul absolvirii, la solicitarea scrisă a acestora, li se acordă gradul profesional de agent principal de poliţie, respectiv gradul militar de plutonier, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.

(2) Absolvenţii Facultăţii de Arhivistică, declaraţi nepromovaţi în urma susţinerii examenului de licenţă în prima sesiune organizată în anul absolvirii, pot participa la concurs pentru ocuparea posturilor prevăzute cu studii medii, potrivit nevoilor instituţiei, în cadrul direcţiilor teritoriale ale Arhivelor Naţionale.

Art. 134 - Absolvenţii prevăzuţi la art. 133, după promovarea examenului de licenţă, au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor de ofiţeri vacante, respectiv funcţiilor publice din clasa I şi pot fi încadraţi potrivit nevoilor instituţiei, în specializarea pentru care au fost pregătiţi, cu efectuarea perioadei de stagiu în conformitate cu normele specifice.

Art. 135 - (1) Absolvenţii şcolilor de agenţi de poliţie sau ai şcolilor militare de subofiţeri, care nu promovează examenul de specialitate şi / sau diplomă în prima sesiune organizată în anul absolvirii, la solicitarea scrisă a acestora pot fi încadraţi, prin concurs, conform competenţelor prevăzute de lege, în corpul poliţiştilor de frontieră / militarilor angajaţi pe bază de contract, în unităţile teritoriale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit nevoilor instituţiei.

(2) Absolvenţii prevăzuţi la alin. (1), după promovarea examenului de specialitate şi / sau diplomă, pot fi trecuţi în corpul agenţilor, respectiv în cel al subofiţerilor, prin concurs, şi încadraţi pe posturi în unităţi teritoriale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit nevoilor instituţiei, în specializarea în care au fost pregătiţi, cu efectuarea perioadei de stagiu, conform normelor specifice.

Art. 136 - Absolvenţii prevăzuţi la art. 133 beneficiază, potrivit normelor specifice, o singură dată de concediu de studii pentru pregătirea şi susţinerea examenului de specialitate şi/sau licenţă.

Art. 137 - (1) Absolvenţii prevăzuţi la art. 133 care nu solicită încadrarea ori cei care au fost încadraţi în condiţiile prezentului ordin şi au încetat raporturile de serviciu sau de muncă, sau au fost trecuţi în rezervă din motive imputabile lor, înainte de expirarea termenului prevăzut în angajamentele scrise, încheiate după admiterea lor în instituţiile de învăţământ respective, vor fi obligaţi la plata cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării, proporţional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului în cauză.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi absolvenţilor prevăzuţi la art. 133 alin. (2) care nu participă la concursul organizat pentru ocuparea posturilor prevăzute cu studii medii, ori sunt declaraţi respinşi în urma participării la aceste concursuri.

Art. 138 - Absolvenţii încadraţi potrivit prevederilor prezentului ordin, care nu promovează examenul de specialitate, diplomă sau licenţă, sunt menţinuţi în activitate cu aplicarea dispoziţiilor legale specifice corpului / clasei / categoriei de personal din care fac parte.

Secţiunea a 2-a

Acordarea gradelor profesionale poliţiştilor, a claselor şi gradelor profesionale funcţionarilor publici, precum şi a gradelor şi treptelor profesionale personalului contractual

Art. 139 – (1) Gradele profesionale se acordă poliţiştilor cu respectarea condiţiilor legale, după cum urmează:

a) cu ocazia zilelor armelor, precum şi a Zilei Naţionale a României – “1 Decembrie”;

b) la absolvirea instituţiilor de învăţământ din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi a altor instituţii în care au fost pregătiţi pentru nevoile ministerului;

c) la încadrarea din sursă externă;

d) la trecerea agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor de poliţie;

e) la pensionare;

f) post-mortem.

(2) Pentru întregul personal căruia i se aplică prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celui din Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, ziua armei este 25 martie.

(3) Personalului încadrat în poliţie din sursă externă, în funcţii cu specializări prevăzute în fişa postului pentru studiile absolvite şi care a lucrat efectiv înainte de încadrare în asemenea specializări, inclusiv în funcţii didactice, i se acordă grade profesionale în raport de vechimea în specialitate, potrivit Anexei nr. 5.

(4) Agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie li se acordă, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie.

(5) Pentru merite excepţionale, poliţiştii pot fi avansaţi în gradul profesional următor, înainte de îndeplinirea stagiului minim, în tot cursul anului, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au îndeplinit jumătate din stagiul minim al gradului profesional pe care îl deţin;

b) sunt apreciaţi în această perioadă cu calificativul de cel puţin “foarte bun”;

c) funcţiile pe care sunt încadraţi sunt prevăzute cu grade profesionale superioare celui deţinut;

d) au absolvit studiile sau /şi cursurile prevăzute de lege.

Art. 140 – Gradele profesionale se acordă funcţionarilor publici cu respectarea prevederilor legale, în cadrul claselor corespunzătoare nivelului studiilor.

Art. 141 – Promovarea în grade sau trepte a personalului contractual se face cu respectarea prevederilor legale.

Secţiunea a 3-a

Acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a ofiţerilor, maiştrilor militari şi

subofiţerilor în activitate

Art. 142 – Gradele militare pentru ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri în activitate se acordă, cu îndeplinirea condiţiilor legale, după cum urmează:

a) cu ocazia zilelor armelor;

b) la absolvirea instituţiilor de învăţământ, sau la promovarea anului IV de studii, în condiţiile legii;

c) la încadrarea din sursă externă;

d) la trecerea subofiţerilor /maiştrilor militari în corpul ofiţerilor;

e) la pensionare;

f) post-mortem.

Art. 143 – Înaintarea în grad, potrivit legii, a cadrelor militare în activitate, se face după cum urmează:

a) la termen, anual, de regulă la data de 1 august;

b) înainte de termen , anual, de ziua armei şi la data de 1 decembrie;

c) în mod excepţional, în tot cursul anului.

Secţiunea a 4-a

Acordarea gradului profesional de chestor de poliţie

Art. 144 – (1) În vederea acordării gradului profesional de chestor de poliţie candidaţii trebuie să promoveze examenul organizat în acest scop.

(2) Pot participa la examen comisarii şefi care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) au împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut sau îl împlinesc în cursul anului respectiv;

b) au fost evaluaţi în perioada stagiului minim în gradul profesional de comisar-şef cu calificativul de cel puţin “foarte bun”;

c) ocupă posturi prevăzute cu grade profesionale de cel puţin chestor de poliţie.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) lit. a) comisarii-şefi de poliţie cu o vechime minimă de 2 ani în gradul profesional, care au îndeplinit cel puţin 5 ani funcţii prevăzute cu gradul profesional de chestor de poliţie sau general de brigadă ori superioare.

(4) Comisarii-şefi care au dobândit titlul ştiinţific de doctor sau doctor docent, în specializările corespunzătoare cerinţei postului, sunt exceptaţi de la obligativitatea susţinerii examenului prevăzut la alin. (1).

Art. 145 – (1) Candidaţii la examenul pentru acordarea gradului profesional de chestor de poliţie sunt propuşi ierarhic, de către şefii inspectoratelor generale din care provin şi de şeful Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru cei din unităţile aparatului central şi cele subordonate acestuia.

(2) Propunerile se fac anual şi se înaintează la Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor până la data de 31 ianuarie.

(3) Fiecare propunere va fi consemnată într-o Notă de fundamentare care va avea anexată fişa de personal.

(4) Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor prezintă ministrului administraţiei şi internelor lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile cerute pentru participarea la examen, însoţită de notele de fundamentare şi fişele de personal ale acestora.

(5) Ministrul administraţiei şi internelor stabileşte, după consultarea Colegiului ministerului, lista candidaţilor pentru acordarea gradului profesional de chestor de poliţie.

Art. 146 – Numirea comisiei, a subcomisiilor pe probe, locul şi perioada de desfăşurare a examenului se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea şefului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Secţiunea a 5-a

Acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea

Art. 147 – (1) În vederea acordării gradului de general de brigadă – cu o stea candidaţii trebuie să promoveze examenul prevăzut în acest scop.

(2) Prin examen se realizează evaluarea cunoştinţelor, capacităţilor şi abilităţilor candidaţilor în domeniul managementului eficient al structurilor militare ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art. 148 – (1) Candidaţii la examenul pentru acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea sunt propuşi de şefii comandamentelor de armă /inspectoratelor generale (similare) din care provin şi de şeful Direcţiei Management Resurse Umane pentru cei din unităţile aparatului central şi cele subordonate acestuia .

(2) Candidaţii propuşi pentru a participa la examenul pentru acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea vor fi selecţionaţi din rândul coloneilor, respectiv comandorilor, care au o vechime în grad de cel puţin 2 ani, sunt încadraţi cu cel puţin 1 an înainte de data la care se fac înaintările în grad în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grad superior celui pe care îl au şi au fost apreciaţi cu calificativul de cel puţin “foarte bun” în ultimii 5 ani de activitate.

(3) Propunerile se fac în condiţiile prevăzute la art. 145 alin. (3).

(4) Prevederile art. 145 alin. (2) şi (4) se aplică în mod corespunzător.

(5) Ministrul administraţiei şi internelor stabileşte, după consultarea Colegiului ministerului, lista candidaţilor la examenul pentru acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea şi o supune aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Art. 149 – Prevederile art. 146 se aplică în mod corespunzător.

Secţiunea a 6-a

Acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în rezervă şi în retragere

Art. 150 - Gradul de general de brigadă (general de flotilă aeriană, contraamiral) se poate acorda coloneilor (comandorilor) în retragere, prin decret al Preşedintelui României, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor, cu prilejul Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie, care în afara condiţiilor prevăzute de Legea nr. 80/ 1995 privind Statutul cadrelor militare, îndeplinesc cumulativ şi următoarele criterii:

a) să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai instituţiilor militare sau civile de învăţământ superior;

b) să aibă o vechime ca militar, respectiv poliţist, de cel puţin 30 de ani şi un stagiu de ofiţer în activitate de minimum 7 ani în gradul de colonel (comisar-şef de poliţie, comandor);

c) să fi fost încadrat cel puţin 4 ani în funcţii prevăzute în statele de organizare cu gradul de general de brigadă (chestor de poliţie, general de flotilă aeriană, contraamiral) sau superioare şi să fi fost evaluaţi în această perioadă cu calificativul de cel puţin „bun”;

d) participă activ la activităţile Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se bucură de prestigiu şi apreciere în rândul membrilor asociaţiei;

e) nu au fost trecuţi în rezervă pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale;

f) nu au suferit condamnări şi nu au făcut parte din fostele organe de securitate în misiuni de poliţie politică.

Art. 151 - (1) Generalii în retragere pot fi avansaţi în gradul următor dacă în timpul activităţii au fost încadraţi cel puţin 2 ani în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grad cel puţin egal cu gradul propus.

(2) Propunerile pentru acordarea onorifică a gradului de general de brigadă sau înaintarea în gradul următor de general se fac de către comandanţii unităţilor prin inspectoratele generale / comandamentele de armă şi/sau Consiliul Executiv al Agenţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Administraţiei şi Internelor, după caz.

(3) Unităţile menţionate la alin. (2) transmit propunerile cu cei care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 150, la Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, până la data de 30 septembrie a fiecărui an.

Art. 152 - (1) Gradele de ofiţeri în rezervă (retragere), cu excepţia celor prevăzute la art. 151 alin. (1), se acordă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, cu prilejul Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie, în baza propunerilor întocmite de unităţile care au în evidenţă astfel de cadre, respectiv Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi filialele acesteia de la domiciliul rezerviştilor propozabili a fi înaintaţi în gradul următor, în baza avizului favorabil al unităţilor din care au făcut parte, cât şi al conducerii comandamentelor de armă (similare).

(2) Cadrele militare în rezervă (retragere) propuse pentru înaintarea în gradul următor trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare.

Art. 153 - (1) Pentru acordarea gradului de sublocotenent, subofiţerii în rezervă (retragere) în afara criteriilor prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare trebuie să facă parte din Consiliul Executiv al Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Administraţiei şi Internelor sau din birourile executive ale filialelor şi să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat ori ai şcolilor echivalente, cu diplomă.

(2) Nu fac obiectul acordării de grade sau înaintării în gradul următor cadrele militare trecute în rezervă pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale, cele care au fost condamnate, chiar dacă a intervenit amnistia, graţierea sau reabilitarea, pentru orice faptă penală, precum şi cele împotriva cărora s-a dispus începerea urmăririi penale.

Secţiunea a 7-a

Acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor a veteranilor de război

Art. 154 - (1) Cadrele militare în retragere, veterani de război, pot fi înaintate în grad, în mod excepţional, cu prilejul Zilei Victoriei – 9 Mai, conform competenţelor de gestiune a resurselor umane, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

A. Pentru înaintarea în gradul următor a generalilor:

a) să fi îndeplinit funcţii de comandanţi de mari unităţi, comandanţi de arme, şefi de mari unităţi centrale;

b) să ocupe funcţii de conducere în Asociaţia Veteranilor de Război.

B. Pentru înaintarea în gradul următor a ofiţerilor:

a) să fi participat efectiv la acţiuni de luptă pe front minimum 2 luni, continuu sau prin însumarea unor perioade mai scurte de timp, inclusiv prizonieratul şi spitalizările în spitale de campanie, sau să fi îndeplinit misiuni specifice în situaţii operative;

b) să fi absolvit studii liceale sau echivalente;

c) să fi absolvit cursurile unei şcoli de ofiţeri activi sau de rezervă;

d) ofiţerii proveniţi din corpul subofiţerilor, absolvenţi de studii liceale (echivalente) pot fi înaintaţi în grad până la gradul de căpitan, iar cei cu studii superioare până în gradul de colonel .

C. Pentru înaintarea în gradul următor a subofiţerilor:

a) să fi participat efectiv la acţiuni de luptă pe front ori să fi îndeplinit misiuni specifice în situaţii operative;

b) să aibă studii generale;

c) să aibă o vechime în ultimul grad de cel puţin 2 ani.

D. Pentru acordarea gradului de sublocotenent în retragere:

a) să fi participat efectiv la acţiuni de luptă pe front minimum 2 luni continuu sau prin însumarea unor perioade mai scurte de timp, inclusiv prizonieratul şi spitalizările în spitale de campanie, ori să fi îndeplinit misiuni în situaţii operative;

b) să aibă o vechime de cel puţin 3 ani în gradul de maistru militar principal sau plutonier adjutant şef;

c) să participe la activităţile Asociaţiei Veteranilor de Război (filialele acesteia).

E. Pentru acordarea gradului de general de brigadă în retragere:

a) să fi participat efectiv la acţiuni de luptă pe front cu grad de ofiţer, minimum 3 luni continuu sau prin însumarea unor perioade mai scurte de timp, inclusiv a prizonieratului şi spitalizările în spitale de campanie, inclusiv cel puţin 4 luni stagiu în executarea unor misiuni specifice în situaţii operative (se exceptează veteranii de război decoraţi cu Ordinul „Mihai Viteazul”);

b) să aibă studii superioare, militare sau civile (se exceptează veteranii decoraţi cu unul din Ordinele: Mihai Viteazul, Steaua României sau Coroana României). În cazul celor cu studii superioare civile se impune a fi absolvenţi ai unei şcoli de ofiţeri activi sau de rezervă;

c) să fi fost decoraţi cu ordine de război pentru fapte de arme sau să fi fost citaţi prin ordine de zi pe marea unitate sau armată;

d) să aibă o vechime în gradul de colonel de cel puţin 5 ani;

e) participă la activităţile Asociaţiei Veteranilor de Război (filialele acestora) şi se bucură de prestigiu şi apreciere în rândul veteranilor de război;

f) să nu fi suferit condamnări şi să nu fi făcut parte din fostele organe de securitate, în misiuni de poliţie politică.

Art. 155 - (1) Veteranii de război care fac parte din organele de conducere ale asociaţiei (filialelor), au o contribuţie deosebită la organizarea şi funcţionarea acesteia, au fost victime ale regimului totalitar (arestaţi, condamnaţi, persecutaţi, îndepărtaţi abuziv din rândul cadrelor active), s-au remarcat pe front prin fapte de arme deosebite şi au vârsta peste 85 de ani, pot fi avansaţi în gradul următor, inclusiv acordarea gradului de sublocotenent şi general în retragere, prin derogare de la criteriile prevăzute la art. 154.

(2) La avansarea în grad în condiţiile alin. (1) au prioritate cei decoraţi cu ordine şi medalii de război, cei care au fost răniţi, invalizii, marii mutilaţi, voluntarii de război şi veteranii victime ale regimului totalitar, precum şi veteranii cu vârstă înaintată.

Art. 156 - Propunerile pentru acordarea gradului de general şi înaintarea în gradul următor a generalilor în retragere, veterani de război, se fac în limita numărului stabilit de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi Ministerul Administraţiei şi Internelor.

CAPITOLUL X

Condiţii în care poliţiştii, cadrele militare în activitate, militarii / jandarmii / poliţiştii de frontieră angajaţi pe bază de contract, funcţionarii publici şi personalul contractual din Ministerul Administraţiei şi Internelor pot ocupa, prin cumul, alte funcţii decât cele în care sunt încadraţi

Art. 157 – Poliţiştii, cadrele militare în activitate, militarii, jandarmii şi poliţiştii de frontieră angajaţi pe bază de contract, funcţionarii publici şi personalul contractual din Ministerul Administraţiei şi Internelor pot ocupa, prin cumul, alte funcţii decât cele în care sunt încadraţi, în condiţiile stabilite de lege şi prezentul ordin.

Art. 158 – Ocuparea prin cumul a altor funcţii decât cele în care este încadrat personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor este permisă numai în afara timpului destinat exercitării atribuţiilor funcţiei de bază prevăzută în statul de organizare al unităţii din care face parte şi fără a afecta îndeplinirea obligaţiilor specifice.

Art. 159 – În situaţia în care este necesară prezenţa în unitate, în afara orelor de program, a personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor în vederea executării unor misiuni, activităţi, servicii şi sarcini, acesta este obligat să-şi îndeplinească cu prioritate atribuţiile funcţiei de bază în care este încadrat.

Art. 160 – Personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor poate ocupa, după caz, prin cumul, alte funcţii decât cele în care este încadrat, numai dacă:

a) programul de lucru al funcţiei cumulate nu presupune nerespectarea programului orar al unităţii în cadrul căreia este încadrat în funcţia de bază;

b) nu foloseşte în activitatea desfăşurată prin cumul aparatură, materiale, date şi informaţii aflate în folosinţa /utilizarea unităţilor din care face parte;

c) nu prestează gărzi (personalul medical) care afectează programul de asistenţă medicală stabilit în centrele medicale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea de bază;

d) nu desfăşoară activităţi lucrative în cadrul organizaţiilor sau societăţilor comerciale care furnizează bunuri, execută lucrări ori prestează servicii unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor;

e) nu desfăşoară activităţi didactice la instituţii de învăţământ, activităţi de cercetare ştiinţifică sau de creaţie literar-artistică în timpul programului de lucru, stabilit pentru unitatea din care face parte.

Art. 161 – (1) Personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor care intenţionează să ocupe, prin cumul, alte funcţii are obligaţia de a solicita, prin raport scris, aprobarea şefului /comandantului direct. Raportul trebuie să cuprindă date referitoare la locul de muncă ocupat prin cumul, funcţia, programul de lucru, clauzele contractuale şi alte date pe care şeful /comandantul le consideră utile.

(2) Personalul care cumulează alte funcţii are obligaţia de a aduce la cunoştinţă şefului / comandantului unităţii toate modificările intervenite (încetarea activităţii, schimbarea funcţiei ş.a.).

(3) Şeful /comandantul analizează raportul şi hotărăşte asupra solicitării, ţinând seama de dispoziţiile actelor normative de nivel superior şi de cele ale prezentului ordin.

Art. 162 – Cumularea altor funcţii şi exercitarea acestora într-un mod care contravine demnităţii, prestigiului şi normelor de comportare ce decurg din calitatea de poliţist / militar / lucrător al Ministerului Administraţiei şi Internelor în activitate, atrag răspunderea civilă, disciplinară, materială sau penală.

Art. 163 – Răspunderea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor este angajată şi în cazurile în care se constată că prin exercitarea atribuţiilor altor funcţii sunt neglijate obligaţiile izvorâte din funcţia de bază, ori este diminuată capacitatea fizică sau psihică necesară îndeplinirii corespunzătoare a acestor obligaţii, sau că, prin poziţia adoptată în cadrul relaţiilor ce decurg din atribuţiile funcţiei cumulate, este deformată imaginea proprie şi aceea de lucrător în activitate al Ministerului Administraţiei şi Internelor.

CAPITOLUL XI

Sistemul de gestiune a datelor de personal

Secţiunea 1

Organizarea sistemului de gestiune a datelor de personal

Art. 164 - (1) Sistemul de gestiune a datelor de personal cuprinde totalitatea procedurilor, metodelor, regulilor privind prelucrarea datelor şi documentelor de personal din domeniul managementului resurselor umane.

(2) Sistemul de gestiune a datelor de personal este constituit din evidenţa nominală şi evidenţa statistică a poliţiştilor, cadrelor militare, funcţionarilor publici, personalului contractual, militarilor / poliţiştilor de frontieră angajaţi pe bază de contract, veteranilor de război, eroilor martiri şi beneficiarilor Legii nr. 42/ 1990.

(3) Activităţile de gestiune a resurselor umane se desfăşoară în compartimentele de resurse umane organizate la nivelul unităţilor şi autorităţilor publice.

(4) Şefii/ comandanţii de la toate nivelurile sunt obligaţi să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegale.

(5) Informaţiile, indiferent de mediul de stocare, manual sau electronic, trebuie să fie exacte şi complete, recente şi oportune, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Secţiunea a 2 -a

Evidenţa nominală a personalului în activitate

Art. 165 - Documentele de evidenţă nominală a diferitelor categorii de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor sunt, după caz:

a) dosarul personal;

b) dosarul profesional;

c) fişa matricolă;

d) statul de organizare;

e) registrul de evidenţă a dosarelor;

f) carnetul de muncă şi registrul de evidenţă a salariaţilor/ funcţionarilor publici.

Art. 166 – (1) Dosarul personal constituie principalul document de evidenţă nominală a poliţiştilor, cadrelor militare, militarilor / poliţiştilor de frontieră angajaţi pe bază de contract şi personalului contractual şi conţine date cu caracter personal şi profesional. Dosarul personal se întocmeşte în exemplar unic, în termen de 10 zile de la încadrarea în Ministerul Administraţiei şi Internelor.

(2) Dosarul personal cuprinde:

a) fişa matricolă (anexa nr. 6);

b) documente cu caracter personal:

- dosarul de recrutare/ candidat;

- documentele de atestare a studiilor în copie legalizată;

- 2 fotografii color cu dimensiunile 9 X 12 cm în ţinută civilă şi în uniformă de poliţie / militară;

- declaraţia de avere;

- declaraţia de interese.

c) documente cu caracter profesional:

- fişele de personal;

- jurământul de credinţă/ militar;

- angajamente;

- contractul de muncă, după caz;

- documentele de evaluare a activităţii şi a comportamentului personalului /aprecierile de serviciu;

- documentele privind participarea la concursurile pentru încadrare din sursă externă ori pentru ocuparea unor posturi /pentru promovare;

- copiile ordinelor/ dispoziţiilor de personal;

- fişa postului;

- documentele de promovare a examenelor de grad / capacitate / definitivare în funcţie/ profesie.

d) anexa, care conţine documente cu privire la:

- notele de cunoaştere;

- rezultatele verificărilor în evidenţele operative, precum şi la Serviciul Român de Informaţii;

- plângerile formulate împotriva titularului;

- rapoartele de verificare şi/sau măsurile aplicate;

- comunicările instanţelor de judecată;

- dosarele întocmite cu ocazia cercetării titularului pentru săvârşirea unor abateri disciplinare.

e) fişa inventar a dosarului.

(3) Actualizarea dosarului personal se face în termen de maximum 5 zile de la producerea unei mutaţii cu privire la datele prevăzute la alin. (2).

(4) Dosarul personal poate fi consultat, astfel:

a) titularul poate avea acces la documentele prevăzute la alin. (2) lit. b)-c) şi poate solicita eliberarea unor copii după acestea, în măsura în care nu conţin informaţii clasificate;

b) comandantul/ şeful unităţii în a cărei competenţă/ coordonare se află titularul;

c) şeful şi lucrătorii structurii de resurse umane anume desemnaţi.

(5) - Circuitul dosarelor personale ale personalului în activitate se face astfel:

a) la absolvirea instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor dosarele de candidat se înaintează în termen de 10 zile la unităţile la care aceştia au fost repartizaţi, unde se constituie în dosar personal;

b) la transferul / mutarea în altă unitate a Ministerul Administraţiei şi Internelor, dosarele personale cu toate datele actualizate (inclusiv cu condiţiile de muncă) se trimit la noua unitate, în termen de maximum 5 zile de la data primirii ordinului;

c) la transferul din Ministerul Administraţiei şi Internelor în alte structuri din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale dosarul personal se trimite noii unităţi numai pe bază de reciprocitate;

d) la încetarea raporturilor de serviciu/ trecerea în rezervă sau în retragere, dosarele personale rămân la unitatea din care a făcut parte cel în cauză. Dosarele personale ale celor care se află în competenţe superioare se trimit la unitatea de care aparţine cel în cauză, odată cu copia (extrasul) de pe ordinul / dispoziţia privind luarea acestei măsuri. Unitatea în evidenţa căreia se află cadrul militar completează dosarul de pensie (dacă îndeplineşte condiţiile legale) şi dosarul de rezervist, pe care îl trimite compartimentului organizare, planificare reacţii pentru situaţii de urgenţă şi operaţii (similare) al unităţii împreună cu xerocopia cărţii de identitate şi o fotografie color 3/3 cm, în termen de 30 zile de la primirea ordinului/ dispoziţiei de trecere în rezervă (retragere) ori încetarea raportului de serviciu în vederea eliberării livretului militar. După eliberarea livretului militar, dosarul de rezervist se trimite Centrului militar pe raza căruia aceştia au domiciliul stabil.

Art. 167 - Dosarul profesional constituie principalul document de evidenţă nominală a funcţionarilor publici, iar modul de întocmire şi gestionare al acestuia se realizează conform legislaţiei în vigoare, aplicabile acestei categorii de personal.

Art. 168 – (1) Fişa matricolă este documentul de evidenţă nominală care cuprinde date cu caracter personal şi profesional.

(2) Fişa matricolă se întocmeşte, în exemplar unic, pentru toate categoriile de personal şi însoţeşte titularul pe timpul cât acesta se află în evidenţa Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(3) Fişa matricolă se actualizează în termen de maximum 5 zile de la producerea unei mutaţii în datele de personal sau profesionale ale titularului.

(4) Fişa matricolă se poate consulta de către:

a) ofiţerii cu atribuţii de control, astfel :

- pentru personalul din competenţa conducerii ministerului şi a celui din unităţile aparatului central fără structuri de resurse umane, cu aprobarea directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor;

- pentru celelalte cadre, cu aprobarea şefului / comandantului în a cărui competenţă de numire se află persoanele despre care se solicită date.

b) membrii Consiliilor de Disciplină, Consiliilor de Onoare/ Judecată;

c) la transferul / mutarea în altă unitate a ministerului sau în alte structuri din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, pe bază de reciprocitate.

(5) La schimbarea categoriei de personal, fişa matricolă însoţeşte titularul.

(6) Se pot întocmi extrase din fişa matricolă - care să ateste vechimea în serviciul militar/ ca poliţist, funcţiile îndeplinite şi calificativele obţinute la evaluările anuale, numai pentru cadrele militare şi poliţiştii transferaţi la alte structuri din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale ori la cererea titularului.

Art. 169 – (1) Statul de organizare este documentul de evidenţă nominală în care se menţionează personalul, posturile prevăzute şi ocupate, precum şi funcţiile corespunzătoare acestora.

(2) Actualizarea modificărilor de structură se realizează de către compartimentul organizare, planificare reacţii pentru situaţii de urgenţă şi operaţii (similare).

(3) Menţiunile din statul de organizare privind încadrarea funcţiilor se face de către personalul care are prevăzute în fişa postului atribuţii cu privire la evidenţă.

(4) Consultarea statelor de organizare se face de către comandantul/ şeful unităţii respective şi, ierarhic, pe nivelurile de competenţă şi coordonare.

Art. 170 - (1) Dosarele personale /profesionale se păstrează în fişete metalice sau camere cu grilaje metalice, de către structurile de resurse umane / personal ce funcţionează pe lângă şeful /comandantul în competenţa căruia se află titularii dosarelor.

(2) Dosarele personale/ profesionale ale personalului de conducere care intră în competenţa ministrului administraţiei şi internelor şi a secretarilor de stat, precum şi cele ale personalului din unităţile aparatului central, care nu au structuri de personal, se păstrează la Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor.

(3) Statele de organizare, registrul de evidenţă a dosarelor personale/profesionale, carnetele de muncă şi registrele de evidenţă a salariaţilor/ funcţionarilor publici se păstrează în fişete metalice sau camere cu grilaje metalice de către structurile de personal în evidenţa cărora se află.

Art. 171 - Personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor are obligaţia de a aduce la cunoştinţa compartimentelor de resurse umane/ personal modificările privind datele personale sau profesionale, în termen de maximum 5 zile de la producerea acestora.

Art. 172 – (1) Este interzisă comunicarea de date sau transmiterea de documente din dosarul personal/ profesional către persoanele care nu au dreptul de a le cunoaşte.

(2) Persoanele care au acces sau consultă dosarele personale/ profesionale sau fişele matricole, trebuie să posede autorizaţie de acces la informaţii clasificate şi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal sau profesional, în condiţiile legii.

(3) Încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) atrage, după caz, răspunderea administrativă, disciplinară sau penală a celor vinovaţi.

Secţiunea a 3 –a

Evidenţa nominală a cadrelor militare în rezervă sau retragere

Art. 173 - Documentele de evidenţă nominală ale ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în rezervă / retragere sunt: dosarul personal sau dosarul de rezervist.

Art. 174 – (1) Pentru cadrele militare în rezervă care provin din cadre active / poliţişti, dosarul personal conţine aceleaşi documente întocmite în perioada cât s-au aflat în activitate.

(2) Pentru celelalte cadre militare din rezervă, dosarul personal se întocmeşte în termen de 60 de zile de la acordarea gradului de ofiţer, maistru militar sau subofiţer în rezervă, de către compartimentul de personal din unitatea unde au satisfăcut serviciul militar şi cuprinde:

a) fişa matricolă (Anexa nr. 6);

b) fişa cu rezultatele obţinute la examenul-concurs susţinut la încheierea stagiului de pregătire ca militar cu termen redus sau a convocării de pregătire;

c) formularul aprecierii de serviciu pentru înaintarea în grad;

d) certificat privind rezultatele examinării psihologice;

e) fişa medicală;

f) copii (xerocopii) de pe actele de studii;

g) fişa de evidenţă soldaţi-gradaţi pentru cei care au îndeplinit serviciul militar în termen;

h) o fotografie color, în ţinută civilă, cu dimensiunea de 9 X 12 cm.

(3) Documentele ce compun dosarul personal al cadrelor militare în rezervă/ retragere se înscriu în inventarul dosarului şi se aranjează în ordinea prevăzută la alin. (2).

Art. 175 - Evidenţa dosarelor personale ale cadrelor militare în rezervă/ retragere se ţine de către compartimentul specializat, în registrul destinat în acest scop.

Art. 176 - Regulile de păstrare, consultare şi manipulare a dosarelor de personal ale cadrelor militare în rezervă/ retragere sunt cele stabilite pentru dosarele de personal ale cadrelor în activitate.

Art. 177 - Pentru a fi luaţi în evidenţa grupei de rezervă a Ministerului Administraţiei şi Internelor, la trecerea în rezervă a personalului militar, unitatea din care sunt trecuţi în rezervă întocmeşte şi înaintează dosarul de rezervist structurilor cu atribuţii pe linie de organizare-mobilizare şi operaţii în termen de maximum 30 de zile. După eliberarea livretului militar, dosarul de rezervist se trimite Centrului Militar pe raza căruia acesta are domiciliul stabil.

Art. 178 - Modificările intervenite în situaţia cadrelor militare în rezervă/ retragere, aflate în planurile de mobilizare, vor fi înscrise în fişele ce se păstrează la unităţile care le au în plan, cu ocazia analizării situaţiei încadrării la mobilizare.

Secţiunea a 4 -a

Evidenţa nominală a veteranilor de război şi a beneficiarilor Legii nr. 42/ 1990

Art. 179 - (1) Documentul de evidenţă nominală al veteranilor de război este fişa de evidenţă.

(2) Fişa de evidenţă se întocmeşte în 5 (cinci) exemplare de către compartimentul cu atribuţii de resurse umane / personal din inspectoratele de poliţie judeţene sau din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după care se trimite câte un exemplar filialei judeţene a Asociaţiei Veteranilor de Război, Asociaţiei Veteranilor de Război din Ministerul Administraţiei şi Internelor, comandamentului de armă şi Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Art. 180 - (1) Documentele de evidenţă nominală ale beneficiarilor Legii nr. 42/ 1990 sunt: dosarul personal şi registrul de evidenţă.

(2) Dosarul personal pentru eroii martiri şi răniţii în Revoluţie este întocmit de către lucrătorul desemnat de compartimentul resurse umane/ personal din unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform metodologiei stabilite de comisia de specialitate pentru aplicarea Legii nr. 42 /1990, constituită la nivelul Guvernului României.

(3) Evidenţa beneficiarilor Legii nr. 42/ 1990 se ţine, pe titluri şi categorii de personal, în registrul de evidenţă constituit în acest scop.

Secţiunea a 5-a

Evidenţa documentelor de legitimare şi acces în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor

Art. 181 - (1) Documentul de legitimare al personalului este legitimaţia de serviciu.

(2) Legitimaţia de serviciu este documentul oficial care atestă calitatea de poliţist, cadru militar în activitate, funcţionar public, personal contractual sau militar /poliţist de frontieră angajat pe bază de contract.

(3) Legitimaţiile de serviciu se folosesc pentru declinarea calităţii pe care o are titularul numai în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

(4) Legitimaţiile de serviciu stabilesc, după caz, dreptul posesorului la acces general sau acces limitat în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor. Accesul general permite posesorilor intrarea în toate unităţile ministerului. Accesul limitat permite posesorilor intrarea numai în unităţile stabilite prin treapta de acces.

(5) Insigna de poliţist sau jandarm este însemnul oficial prin care posesorul îşi declină calitatea în îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu şi poate fi confirmată, la solicitare, cu legitimaţia de serviciu.

Art. 182 – Evidenţa documentelor de legitimare se asigură pe bază de registru, de către :

a) Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru unităţile centrale fără compartimente de resurse umane;

b) structurile de resurse umane din inspectoratele generale, comandamentele de armă, direcţiile generale (similare), pentru personalul propriu;

c) fiecare unitate cu structură de personal, pentru personalul din subordine ;

d) Tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru toate legitimaţiile de serviciu pe care le emite, atât nominal, cât şi numeric, pe arme şi unităţi.

Art. 183 – Pentru accesul unor reprezentanţi din alte structuri militare sau civile în sediul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, Direcţia Management Resurse Umane eliberează, în baza solicitărilor scrise ale instituţiilor respective, cu aprobarea directorului, Permisul de acces limitat.

Secţiunea a 6 –a

Evidenţa statistică

Art. 184 – (1) Situaţiile statistice se realizează prin prelucrarea datelor şi informaţiilor din evidenţa nominală, manuală sau automată.

(2) Întocmirea situaţiilor statistice este atribuţia funcţională a structurilor / lucrătorilor de resurse umane conform formularelor şi la termenele stabilite de directorul Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor.

(3) Situaţiile statistice, numerice sau nominale, se referă la:

a) planificarea resurselor umane – se raportează dinamica prognozată şi realizarea acesteia ;

b) motivarea personalului – se raportează recompensele acordate şi sancţiunile aplicate personalului ;

c) personalul cercetat pentru comiterea de infracţiuni - se raportează nominal faptele pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale;

d) personalul ministerului care a fost victimă a infracţíunii de ultraj – se raportează nominal, cu descrierea faptei;

e) înaintarea în gradul următor – se raportează propunerile de înaintare în gradul următor a personalului aflat în competenţe superioare;

f) ordine şi decoraţii naţionale – se raportează propunerile de decorare cu ordine şi decoraţii naţionale.

g) orice alte date dispuse de conducerea ministerului necesare în vederea luării deciziilor

CAPITOLUL XII

Inspecţia muncii în domeniul relaţiilor de muncă

Art. 185 – (1) Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor organizează şi coordonează activitatea de inspecţie a muncii în domeniul relaţiilor de muncă, având competenţă generală în materie.

(2) Inspectoratele generale şi comandamentele de armă organizează, coordonează şi desfăşoară activităţi de inspecţie a muncii în domeniul relaţiilor de muncă la unităţile subordonate, prin compartimentele specializate.

Art. 186 - (1) În îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin pe linia inspecţiei muncii, Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor colaborează cu:

a) Direcţia Management Logistic pentru verificarea modului în care se asigură drepturile cuvenite în baza reglementărilor în vigoare din domeniul securităţii muncii;

b) Direcţia Medicală pentru verificarea respectării îndeplinirii cerinţelor legale privind asigurarea asistenţei medicale profilactice şi curative în misiuni specifice şi în situaţii speciale, precum şi acordarea asistenţei medicale în boli profesionale sau în accidente de muncă.

Art. 187 – Activitatea de inspecţie a muncii în domeniul relaţiilor de muncă din unităţile centrale şi teritoriale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor este coordonată şi controlată de structura de specialitate constituită la Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, în baza planurilor trimestriale întocmite în acest scop.

Art. 188 – Obiectivele principale ale activităţii de inspecţie a muncii în Ministerul Administraţiei şi Internelor sunt următoarele:

a) controlul aplicării prevederilor legale care asigură protecţia juridică a relaţiilor sociale din cadrul raporturilor de muncă şi raporturilor de serviciu;

b) protecţia salariaţilor care lucrează în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii;

c) asigurarea drepturilor prevăzute în legislaţia din domeniul asigurărilor sociale;

d) protecţia maternităţii la locul de muncă;

e) informarea conducerii ministerului despre deficienţele privind aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la relaţiile de muncă, raporturilor de serviciu şi la alte drepturi de asigurări sociale;

f) acordarea de sprijin şi îndrumare unităţilor ministerului pentru aplicarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi prevenirea riscurilor profesionale;

g) iniţierea de propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei şi elaborarea unor acte normative în domeniul relaţiilor de muncă.

Art. 189 - Inspecţiile în domeniul relaţiilor de muncă au drept scop verificarea următoarelor aspecte:

a) organizarea activităţii de inspecţie a muncii la inspectorate generale şi comandamente de armă;

b) stabilirea responsabilităţilor privind aplicarea prevederilor legale în domeniul raporturilor de muncă şi a raporturilor de serviciu la structurile subordonate, inspectoratele generale / comandamentele de armă şi la celelalte unităţi necuprinse în structurile acestora;

c) legalitatea stabilirii şi încetării raporturilor de muncă şi a raporturilor de serviciu;

d) aplicarea prevederilor legale referitoare la încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii;

e) analiza documentelor întocmite pentru încadrare în condiţii deosebite a locurilor de muncă ale personalului asigurat în sistemul public de pensii şi acordarea, după caz, a avizului;

f) verificarea modului în care s-au achitat contribuţiile de asigurări sociale suplimentare pentru personalul asigurat în sistemul public de pensii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite şi speciale;

g) stabilirea şi respectarea duratei timpului de lucru, evidenţa orelor lucrate în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, respectarea prevederilor legale referitoare la reducerea timpului de lucru zilnic sub 8 ore;

h) completarea documentelor de evidenţă a muncii;

i) stabilirea şi acordarea sporurilor salariale pentru condiţii de pericol deosebit şi activităţile desfăşurate în condiţii vătămătoare, grele, periculoase, deosebit de periculoase, care solicită o încordare psihică foarte ridicată, precum şi respectarea prevederilor legale referitoare la plata orelor suplimentare care nu au fost compensate prin timp liber;

j) acordarea concediului de odihnă şi a concediului de odihnă suplimentar plătit;

k) asigurarea unui tratament egal şi înlăturarea oricărei forme de discriminare în derularea raporturilor de muncă şi de serviciu.

Art. 190 – (1) Pentru încadrarea în condiţii deosebite a locurilor de muncă ale personalului asigurat în sistemul public de pensii, la nivelul unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor se desfăşoară următoarele activităţi:

a) efectuarea determinărilor de noxe profesionale sau a expertizării locurilor de muncă;

b) expertizarea locurilor de muncă din punct de vedere al protecţiei muncii, potrivit metodologiei elaborate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii;

c) solicitarea instituţiilor abilitate prin lege să interpreteze rezultatele determinărilor de noxe privind efectele asupra stării de sănătate;

d) evaluarea locurilor de muncă în vederea încadrării în condiţii de muncă;

e) avizarea expertizei menţionată la lit. b) de către inspectorul cu protecţia muncii din inspectoratele generale şi comandamentele de armă pentru unităţile subordonate sau Direcţia Management Logistic pentru celelalte unităţi;

f) constituirea dosarului pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi înaintarea acestuia, pe cale ierarhică, la Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor.

(2) Dosarul întocmit potrivit prevederilor alin. (1) lit. f) va cuprinde următoarele documente:

a) buletinele de determinare a noxelor sau de expertizare a locurilor de muncă, întocmite de instituţii abilitate, prin care se confirmă existenţa factorilor de risc;

b) interpretarea rezultatelor determinărilor de noxe;

c) fişele de expertizare a locurilor de muncă din punct de vedere al protecţiei muncii;

d) fişa de evaluare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, model anexa 2 sau 3 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001;

e) procesul verbal privind constatarea de către inspectorul cu protecţia muncii de la eşalonul superior a îndeplinirii măsurilor prevăzute de Normele generale de protecţia muncii pentru reducerea noxelor la locul de muncă şi de avizare a concluziilor expertizării locurilor de muncă din punct de vedere al protecţiei muncii;

f) propunerea de încadrare în condiţii deosebite a locurilor de muncă.

(3) Lucrătorii cu atribuţii de inspecţia muncii în domeniul relaţiilor de muncă aplică, în cazul constatării încălcării dispoziţiilor normative în vigoare, sancţiunile legale.

CAPITOLUL XIII

Personalul care desfăşoară activităţi de management resurse umane

în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor

Art. 191 – Consilierea şefilor /comandanţilor pe probleme privind managementul resurselor umane se realizează de către şefii şi specialiştii din structurile de resurse umane, care asigură soluţionarea aspectelor gestionării personalului din unităţi.

Art. 192 – (1) Numirea şi eliberarea în / din funcţii de conducere şi execuţie a personalului din structurile de resurse umane se face cu avizul prealabil al directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor.

(2) Avizul prevăzut la alin. (1) se acordă numai după verificarea nivelului potenţialului de dezvoltare şi al pregătirii de specialitate a personalului, corespunzător funcţiei pe care urmează să o ocupe.

(3) Modalitatea desfăşurării verificării prevăzute la alin. (2), precum şi documentele care se întocmesc în vederea obţinerii avizului se stabilesc de către directorul Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor.

(4) Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor coordonează, în mod direct, activităţile de perfecţionare a pregătirii profesionale a specialiştilor din structurile de resurse umane.

Art. 193 – (1) Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor organizează şedinţe de pregătire şi evaluare a pregătirii profesionale cu specialiştii din structurile de resurse umane de la nivel central şi teritorial, în scopul analizării dificultăţilor apărute în activitatea de management resurse umane şi aplicării unitare a dispoziţiilor legale din domeniu.

(2) În situaţia obţinerii unor rezultate nesatisfăcătoare la evaluarea prevăzută la alin. (1) ori a constatării cu ocazia inspecţiilor şi controalelor efectuate, a unor deficienţe majore în activitate, se va propune directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor mutarea din structurile de resurse umane a personalului respectiv.

CAPITOLUL XIV

Dispoziţii finale

Art. 194 – Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 195 – Imprimatele tipizate pentru activitatea de resurse umane prevăzute prin prezentul ordin se asigură de către inspectoratele generale, comandamentele de armă şi direcţiile generale (similare) pentru unităţile subordonate, iar pentru unităţile din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi cele subordonate nemijlocit acestora de către Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Art. 196 – Directorul Direcţiei Management Resurse Umane este abilitat să emită Dispoziţii referitoare la procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane, prevăzute în Anexa nr. 7.

Art. 197 – Şefii /comandanţii unităţilor vor lua măsuri pentru cunoaşterea şi aplicarea întocmai a prevederilor prezentului ordin.

Art. 198 – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 01.09.2004.

Art. 199 – Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 330 /2002 privind activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 660/1997 privind acordarea gradelor militare şi repartizarea absolvenţilor Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” care nu au promovat examenul de licenţă, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 717/1997 privind criteriile de acordare a gradului de general de brigadă în retragere, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 397/2003 privind stabilirea criteriilor pentru înaintarea în gradul următor, acordarea gradelor de general în retragere şi sublocotenent în retragere veteranilor de război, precum şi orice alte prevederi contrare se abrogă.

MINISTRU DE STAT,

MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

MARIAN FLORIAN SĂNIUŢĂ

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.