Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'imputernicire'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement career
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 4 results

 1. Buna ziua, Am domiciliul in Constanta, comuna Cumpana, dar in momentul de fata locuiesc in Timisoara. Impozitul pe motocicleta e platit in Cumpana si acum doresc un certificat fiscal, dar ca sa nu mai fac un drum pana acolo (fiind foarte costisitor) as fi interesata daca pot ace o imputernicire unei cumnate de acolo sa il poata scoate ea. Intrebarea mea este, e de ajuns o imputernicire scrisa de mana sau trebuie la notar? Si inca o intrebare daca ma puteti ajuta, daca eu imi mut domiciliul aici pot scoate certificatul fiscal din Timisoara? (chiar daca platesc din nou tot impozitul pe acest an, chiar daca il platesc din nou tot ies mai ieftin decat cu un drum pana la Constanta)
 2. ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR O R D I N U L MINISTRULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. 300 din 21.06.2004 privind activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor Ministrul administraţiei şi internelor, Având în vedere prevederile Legii nr. 360 /2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 80 /1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Legii învăţământului nr. 84 /1995, ale Legii nr. 128/ 1997 privind Statutul personalului didactic, ale Legii nr. 188 /1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 138 /1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului contractual din aceste instituţii, ale Legii nr. 154 /1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică şi ale Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii; În temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă nr. 63 /2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 604/2003, emit următorul O R D I N CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1 – (1) Prezentul ordin instituie normele juridice referitoare la: analiza postului, întocmirea şi gestionarea fişei postului, recrutarea şi selecţionarea personalului, exercitarea tutelei profesionale, definitivarea în profesie / funcţie, modificarea raporturilor de serviciu / de muncă ale personalului, punerea la dispoziţie, suspendarea din funcţie şi încetarea raporturilor de serviciu / muncă, acordarea gradelor profesionale /militare şi înaintarea în gradul următor, evaluarea personalului, condiţiile în care personalul poate ocupa prin cumul alte funcţii decât cele în care este încadrat, gestiunea datelor de personal. (2) Dispoziţiile prezentului ordin se aplică în părţile ce-i privesc: a) personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, format din funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special - poliţişti, cadre militare în activitate, personal contractual, militari, jandarmi şi poliţişti de frontieră angajaţi pe bază de contract, după caz; b) cadrelor militare în rezervă şi în retragere, veteranilor de război şi beneficiarilor Legii nr. 42 /1990. Art. 2 – În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos se utilizează cu înţelesul următor: a) post (de muncă): componenta de bază a unei structuri organizatorice, căreia îi este asociat un set de sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi ce revin unei anumite persoane fizice şi pentru care Ministerul Administraţiei şi Internelor stabileşte, potrivit legii, relaţii de muncă sau de serviciu; b) funcţie: expresia sintetică şi generalizată a ansamblului de sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi de serviciu, desfăşurate permanent, corespunzătoare unei anumite categorii de activităţi din Ministerul Administraţiei şi Internelor, respectiv rolul (de conducere sau execuţie) ce revine unei sau unor persoane în structura instituţiei; c) prin funcţii de specialitate se înţeleg acele funcţii care pentru a putea fi ocupate, potrivit cerinţelor prevăzute în fişa postului, impun existenţa uneia sau mai multor specializări în domenii în care Ministerul Administraţiei şi Internelor nu poate asigura formarea profesională iniţială sau continuă prin reţeaua proprie de instituţii de învăţământ; d) analiza postului: investigaţie sistematică a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului, precum şi a cerinţelor (experienţă, cunoştinţe, abilităţi etc.) necesare ocupantului acestuia; unele elemente rezultate în urma analizei postului se consemnează în fişa postului; e) evaluarea postului: evaluarea complexităţii sarcinilor posturilor comparativ cu alte posturi; ierarhizarea posturilor în raport de o serie de criterii considerate relevante, cu scopul de a elabora scara salarială /nivelul salariului sau /şi de a stabili compensaţii financiare ori de altă natură; în Ministerul Administraţiei şi Internelor se realizează pentru posturile prevăzute a fi încadrate cu personal contractual; f) recrutarea resurselor umane: activitatea desfăşurată în scopul identificării şi atragerii persoanelor care îndeplinesc condiţiile stabilite de actele normative în vigoare, cerinţele imediate şi de perspectivă de încadrare a unor posturi şi care doresc să devină angajaţi ai instituţiei; recrutarea se poate realiza din sursă internă (din personalul unităţii, precum şi din alte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor) sau /şi din sursă externă (din persoane neîncadrate în unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor); g) selecţionarea personalului: alegerea, pe baza prevederilor actelor normative în vigoare şi potrivit procedurilor stabilite de Ministerul Administraţiei şi Internelor, a candidatului care corespunde cel mai bine cerinţelor unui anumit post ori categorii de posturi şi activităţi, sau în cazul selecţiei pentru admiterea în instituţiile de învăţământ a persoanelor care posedă aptitudinile intelectuale, cunoştinţele, motivaţia, potenţialul psiho-fizic şi starea de sănătate necesare dezvoltării unei cariere în structurile instituţiei; h) politica de resurse umane / personal: ghid sectorial de acţiune în care se prevede modalitatea de realizare a unor activităţi de management resurse umane /gestiune a personalului; se elaborează, pe fiecare arie majoră a managementului resurselor umane, începând cu recrutarea, selecţionarea, formarea, pregătirea continuă, încadrarea, managementul carierelor, evaluarea performanţelor profesionale individuale, compensarea, disciplina, relaţiile de muncă şi comunicare; i) procedura de resurse umane / personal: set algoritmic de activităţi prevăzute în ordine cronologică, care trebuie îndeplinite /sunt propuse pentru realizarea unui obiectiv /unei sarcini /atribuţii; în Ministerul Administraţiei şi Internelor procedurile sunt transpuse în ordine şi instrucţiuni ale ministrului, dispoziţii ale directorului Direcţiei Management Resurse Umane /şefilor inspectoratelor generale /comandamentelor de armă şi similare, metodologii ş.a.; j) numire în funcţie: reprezintă exprimarea consimţământului de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, în calitate de angajator, pentru începerea şi modificarea raporturilor de serviciu / muncă ale personalului respectiv; k) încadrare în muncă: starea de fapt cuprinsă între începerea şi încetarea raporturilor de serviciu / muncă în care o persoană derulează activităţi specifice în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi primeşte drepturi salariale cuvenite pentru aceasta, pe baza consimţământului acordat potrivit legii ori, dacă este cazul, a contractului individual de muncă; l) competenţă profesională: capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de muncă diverse pentru a realiza activităţile cerute la locul de muncă, la nivelul calitativ specificat în standardele de performanţă stabilite de către instituţie; m) competenţe de gestiune a resurselor umane (personalului): drepturi conferite de actele normative în vigoare prin care şefii /comandanţii unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor desfăşoară activitatea de management al resurselor umane; n) standard profesional (ocupaţional): document ce sintetizează elementele care definesc conţinutul şi cerinţele unei ocupaţii (activităţile de muncă, rezultatele şi reperele de ordin calitativ asociate acestora, cunoştinţele şi deprinderile necesare), ceea ce o persoană trebuie să ştie şi să facă pentru a îndeplini eficient activităţi de muncă; o) inspecţia muncii în domeniul relaţiilor de muncă: activităţi specifice de control, sprijin şi îndrumare prin care se asigură verificarea aplicării prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă, la protecţia salariaţilor care lucrează în condiţii deosebite şi a prevederilor legale referitoare la asigurările sociale. Art. 3 – Şefii / comandanţii de la toate eşaloanele răspund pentru managementul resurselor umane din subordine. CAPITOLUL II Fişa postului Art. 4 – (1) Fişa postului este rezultatul analizei postului şi reprezintă principalul document de personal în baza căruia se proiectează instrumentele şi activităţile de recrutare, selecţionare, încadrare, pregătire continuă, apreciere /evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, normare a activităţii, precum şi de reproiectare a postului. (2) Fişa postului cuprinde elemente de identificare a fiecărui post, cerinţele necesare pentru ocuparea acestuia, descrierea condiţiilor specifice de muncă, a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului, a standardelor de performanţă asociate, iar pentru personalul contractual şi criteriile de evaluare a posturilor. (3) Fişa postului se completează în urma desfăşurării activităţii de analiză a postului, conform metodologiei prevăzute în Anexa nr. 1. (4) Structura detaliată a fişei postului şi metodologia de completare a acesteia sunt prevăzute în Anexa nr. 2. Art. 5 – (1) Fişa postului şefului /comandantului unităţii, precum şi cele ale adjuncţilor /locţiitorilor acestuia se aprobă odată cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al unităţii respective. (2) Fişele celorlalte posturi prevăzute în statul de organizare se întocmesc sau, după caz, se modifică şi /sau completează în termen de 30 de zile de la înfiinţarea /reorganizarea /restructurarea unităţii, precum şi de la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al unităţii. (3) Anual, în cursul lunii ianuarie, precum şi ori de câte ori se produc schimbări semnificative în conţinutul sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor posturilor, condiţiilor specifice de muncă sau cerinţelor posturilor, se va proceda la analiza lor şi, după caz, la modificarea sau completarea şi aducerea acestora la cunoştinţa ocupanţilor posturilor, pe bază de semnătură. (4) Responsabilitatea întocmirii şi modificării /completării fişei postului revine şefului nemijlocit al titularului postului pentru care se întocmeşte fişa respectivă. (5) Fişa postului se anexează la actul administrativ (ordinul /dispoziţia) de numire, care se păstrează în dosarul profesional /de personal, iar câte o copie a acesteia se înmânează titularului postului respectiv şi şefului nemijlocit. CAPITOLUL III Recrutarea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor Secţiunea 1 Consideraţii generale cu privire la recrutarea din sursă internă şi recrutarea din sursă externă Art. 6 – (1) Recrutarea din sursă internă are drept scop identificarea şi atragerea candidaţilor care corespund cerinţelor postului şi sunt încadraţi în unitate sau în alte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea ocupării funcţiilor vacante. (2) Recrutarea din sursă externă are drept scop identificarea şi atragerea candidaţilor care corespund cerinţelor instituţiei în vederea formării iniţiale în profesiile specifice domeniului ordinii şi securităţii publice, precum şi pentru ocuparea funcţiilor de specialitate vacante care nu au putut fi ocupate prin recrutare din sursă internă. Art. 7 – Compartimentele de resurse umane / personal cu sarcini de recrutare desfăşoară următoarele activităţi: a) identifică resursele umane care corespund cerinţelor generale ale instituţiei şi cerinţelor posturilor vacante; b) desfăşoară activităţi de identificare şi atragere a potenţialilor candidaţi, prin aplicarea celor mai eficiente şi eficace metode şi tehnici de publicitate; c) prezintă persoanelor interesate oferta de formare a instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi /sau traseul carierei absolvenţilor acestor instituţii; d) orientează candidaţii spre instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor care corespund în mai mare măsură aptitudinilor acestora; consiliază candidaţii cu privire la viitorul lor profesional; e) verifică existenţa, cu respectarea cerinţelor de formă şi conţinut, a documentelor necesare constituirii dosarului de candidat; f) solicită efectuarea verificărilor în evidenţa operativă şi a U.M. 0296 Bucureşti cu privire la persoana candidatului; g) întocmesc dosarele de recrutare pentru candidaţii care îndeplinesc condiţiile stabilite prin prezentul ordin şi care au depus documentele necesare în perioada destinată activităţilor de recrutare; h) întocmesc tabelele nominale cuprinzând candidaţii care participă la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ, pe suport de hârtie şi pe suport magnetic; i) transmit organizatorilor concursului de admitere /comisiei de concurs dosarele de recrutare. Art. 8 - (1) Dosarele şi tabelele menţionate la art. 7 lit. g) şi h) se transmit instituţiilor de învăţământ la datele stabilite prin dispoziţie a directorului Direcţiei Management Resurse Umane. (2) În situaţiile în care recrutarea s-a efectuat în vederea încadrării directe, dosarele se păstrează la unitatea organizatoare până la încheierea concursului. (3) Documentele personale din dosarele candidaţilor respinşi se restituie titularilor după afişarea rezultatelor concursului. Art. 9 – Pentru ocuparea posturilor specifice funcţionarilor publici se aplică metodologiile stabilite la nivel naţional prin actele normative care reglementează statutul juridic al funcţionarilor publici. Secţiunea a 2-a Organizarea şi desfăşurarea recrutării candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru alte instituţii de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile ministerului Art. 10 – (1) Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor coordonează şi monitorizează întreaga activitate de recrutare a candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ din domeniul ordinii şi securităţii publice aflate în structura Ministerului Administraţiei şi Internelor şi comunică la începutul fiecărui an calendaristic inspectoratelor generale, comandamentelor de armă, direcţiilor generale (similare), cifrele de şcolarizare stabilite pentru fiecare instituţie de învăţământ. (2) Directorul Direcţiei Management Resurse Umane emite anual dispoziţii privind organizarea şi desfăşurarea recrutării candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. Art. 11 – Recrutarea candidaţilor pentru participarea la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ prevăzute la art. 10 alin. (1) se realizează de către unităţile /compartimentele cu sarcini de recrutare stabilite prin dispoziţie a directorului Direcţiei Management Resurse Umane. Art. 12 – (1) În vederea participării la concursurile de admitere în instituţiile de formare a personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, candidaţii vor depune la compartimentele de resurse umane / personal din unităţile care efectuează activitatea de recrutare, în perioada stabilită conform dispoziţiei anuale a directorului Direcţiei Management Resurse Umane, cererile tip de înscriere şi rapoartele personale. (2) Pentru Facultatea de Arhivistică cererile de înscriere se depun la secretariatul acesteia. Art. 13 – Candidaţii recrutaţi din sursă externă parcurg următoarele etape premergătoare desfăşurării concursului: a) completează cererea tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmă luarea la cunoştinţă despre condiţiile de recrutare şi măsurile ce vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice; b) depun la dosarul de candidat, în termenul specificat de compartimentele care efectuează recrutarea, documentele necesare potrivit procedurilor de resurse umane. Art. 14 – (1) Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 16 sau 17, după caz, nu li se mai întocmesc dosare de recrutare, iar pentru cei declaraţi admişi apariţia unei incompatibilităţi atrage îndepărtarea /exmatricularea din instituţia de învăţământ. (2) Candidaţilor aflaţi în situaţia prevăzută în alineatul precedent li se comunică de îndată motivul /motivele respingerii cererii, respectiv al /ale îndepărtării /exmatriculării. Art. 15 – (1) Instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor trimit unităţilor care au efectuat recrutarea lista candidaţilor declaraţi admişi / respinşi, restituind totodată dosarele de recrutare în vederea completării, în termenul stabilit, după caz. (2) Compartimentele de resurse umane / personal efectuează, în volum complet, activităţile de cunoaştere a candidaţilor declaraţi admişi, materializând rezultatul acestora în Nota de cunoaştere şi completează dosarele de recrutare cu documentele necesare. (3) Pentru candidaţii declaraţi admişi la forma de zi, dosarele de recrutare completate se trimit instituţiilor de învăţământ în termen de 30 de zile de la data primirii acestora, însoţite de fişele de personal prin care unitatea propune, după caz, menţinerea /exmatricularea în /din şcoală. Secţiunea a 3-a Condiţii de recrutare a candidaţilor pentru participarea la concursurile de admitere în instituţiile pentru formarea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor Art. 16 – Pentru a participa la concursurile de admitere în liceele Ministerului Administraţiei şi Internelor, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; b) să cunoască limba română scris şi vorbit; c) să fie absolvenţi ai învăţământului gimnazial, cu certificat de capacitate sau echivalent; d) să aibă vârsta de până la 17 ani împliniţi în anul participării la concurs; e) să fi obţinut la purtare în ciclul gimnazial media generală de minimum 8,00; f) să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic ; g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate ; h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni. Art. 17 – Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile pentru formarea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor – curs de zi – candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; b) să cunoască limba română scris şi vorbit; c) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; d) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ; e) să aibă vârsta de până la 25 ani, împliniţi în anul participării la concurs; f) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; g) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00; h) să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic ; i) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate ; j) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; k) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile (cu excepţia candidaţilor proveniţi din liceele militare, numai pentru examenul susţinut în anul absolvirii); candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m. Secţiunea a 4-a Condiţii de recrutare în vederea încadrării din sursă externă a poliţiştilor /cadrelor militare Art. 18 – (1) Candidaţii recrutaţi în vederea încadrării directe în raport de nevoile unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; b) să îndeplinească cerinţele postului scos la concurs; c) să cunoască limba română scris şi vorbit; d) pentru ocuparea posturilor militare să aibă vârsta de până la 40 ani împliniţi în anul prezentării la concurs; e) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; f) candidaţii bărbaţi să aibă, de regulă, serviciul militar îndeplinit; g) să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic ; h) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate ; i) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni. (2) În funcţie de particularităţile misiunilor încredinţate, inspectoratele generale / comandamentele de armă (similare) pot stabili, cu avizul Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, şi alte criterii de recrutare. (3) La încadrarea din sursă externă ca ofiţer sau agent / subofiţer în posturi de specialitate prevăzute cu profesii / ocupaţii reglementate prin statute profesionale distincte, se vor aplica şi cerinţele acestor prevederi legale. (4) Persoanele care au grade militare în rezervă pot fi recrutate în condiţiile prezentului articol numai în situaţiile în care prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobândesc grade militare sau profesionale mai mici decât cele avute în rezervă. (5) Nu pot fi încadrate direct ca poliţişti / cadre militare persoanele care au avut această calitate, dacă: a) au întrerupt raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. a), b), c) ,g) ,h), i), k), l) şi m) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; b) au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), b), c), d), i), j), k) şi l) din Legea nr. 80 /1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. Secţiunea a 5-a Condiţii de recrutare în vederea rechemării în activitate a cadrelor militare pe timp de pace Art. 19 – (1) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică numai acelor persoane care au avut calitatea de cadre militare în activitate. (2) – Cadrele militare în rezervă, prevăzute la alin. (1), pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate dacă îndeplinesc următoarele criterii: a) corespund condiţiilor de la art. 18 alin. (1); b) sunt confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor scoase la concurs; c) nu au fost trecute în rezervă pentru împlinirea limitei de vârstă în grad ori din motive imputabile lor. Art. 20 – Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1), nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace. Secţiunea a 6-a Condiţii de recrutare în vederea angajării militarilor / salariaţilor civili pe bază de contract Art. 21 – (1) Pentru a participa la concursurile organizate în scopul ocupării posturilor vacante de militari angajaţi pe bază de contract din unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul stabil în România; b) să cunoască limba română scris şi vorbit; c) să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului gimnazial; d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; e) să fi efectuat serviciul militar, de regulă, în arma şi specialitatea pentru care se organizează concursul; f) să îndeplinească cerinţele postului scos la concurs; g) să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic ; h) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate ; i) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m şi dezvoltare fizică armonioasă. Pentru specialităţile de marină candidaţii vor avea înălţimea de minimum 1,60 m, pentru subunităţile de asigurare de luptă, de logistică, de comunicaţii şi informatică înălţimea este de minimum 1,65 m, iar pentru subunităţile mobile de minimum 1,75 m; j) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni. (2) În funcţie de particularităţile misiunilor pe care militarii angajaţi pe bază de contract urmează să le îndeplinească, inspectoratele generale /comandamentele de armă pot stabili, cu avizul Direcţiei Management Resurse Umane, şi alte condiţii de recrutare. (3) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător jandarmilor angajaţi pe bază de contract. Art. 22 – (1) Pentru a participa la concursurile organizate în scopul ocupării posturilor vacante de salariaţi civili în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul stabil în România; b) să aibă vârsta de minimum 18 ani; c) să îndeplinească cerinţele postului scos la concurs; d) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; e) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate ; f) să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic . (2) La recrutarea candidaţilor se vor avea în vedere şi statutele profesionale specifice funcţiilor corespunzătoare posturilor vacante respective, după caz. Secţiunea a 7-a Organizarea publicităţii în vederea ocupării posturilor vacante Art. 23 – (1) Anunţurile privind posturile vacante, prevăzute a fi încadrate din sursă externă, pentru care se organizează concurs, se publică prin grija compartimentelor de resurse umane, cu cel puţin 15 zile înainte de data organizării concursului, în presa scrisă, precum şi prin afişarea informaţiilor necesare la sediul unităţii organizatoare a concursului. Pentru funcţionarii publici termenul este de 30 de zile, după obţinerea avizului favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, iar publicarea anunţurilor pentru această categorie de posturi se face în Monitorul Oficial al României, Partea a III- a. (2) Pentru ocuparea unui post vacant, exclusiv prin recrutare din sursă internă în condiţiile art. 6 alin. (1), publicitatea se asigură prin afişarea informaţiilor necesare la sediul unităţii organizatoare a concursului, într-un loc vizibil la intrarea în unitate. (3) Anunţul prevăzut la alin. (1) şi (2) va conţine următoarele elemente: a) denumirea postului pentru care se organizează concursul şi principalele cerinţe ale acestuia; b) condiţiile de participare la concurs, respectiv condiţiile de recrutare cuprinse în prezentul ordin; c) locul, data şi ora desfăşurării concursului; d) bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere, data limită până la care se pot depune şi compartimentul care gestionează problematica specifică concursului, cu precizarea datelor de contact. Art. 24 – Sumele necesare publicării anunţurilor în presă sunt asigurate de compartimentele financiare care deservesc unităţile în care se organizează concursul pentru ocuparea posturilor vacante. Secţiunea a 8-a Angajamente încheiate de către personalul care urmează cursuri de formare iniţială sau de pregătire continuă Art. 25 – (1) Candidaţii admişi în instituţiile de formare iniţială ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sau cei pregătiţi pentru nevoile ministerului în instituţii de învăţământ din ţară sau străinătate, pentru care ministerul suportă cheltuieli aferente şcolarizării, sunt obligaţi să încheie angajamente autentificate până cel mai târziu la data începerii cursurilor. (2) Angajamentele prevăzute la alin. (1) se completează la structurile de resurse umane din unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor care au efectuat recrutarea şi după autentificare se introduc în dosarul personal / profesional. (3) Perioada pentru care se încheie angajamentul este de 10 ani pentru persoanele care urmează cursurile de formare iniţială organizate de instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru a deveni poliţişti, respectiv de 9 ani pentru cadrele militare. (4) Prin angajamentele autentificate încheiate, la înscrierea în liceele din structura ministerului, de către candidaţii admişi, aceştia se obligă ca după absolvire să se prezinte la concursul de admitere organizat de Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” şi să urmeze cursurile acestei instituţii dacă au fost declaraţi admişi. În situaţia în care absolvenţii liceelor din structura ministerului nu sunt admişi la concursul de admitere în Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” se obligă, conform opţiunilor formulate, să susţină examen la concursurile de admitere în şcolile pentru pregătirea agenţilor /subofiţerilor aflate în structura Ministerului Administraţiei şi Internelor. (5) Personalul care urmează în ţară sau în străinătate programe de pregătire continuă finanţate din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor sau care primeşte în această perioadă drepturi salariale şi /sau alte drepturi materiale şi băneşti pentru participarea la astfel de programe, este obligat să se angajeze în scris, înainte de începerea cursurilor, că va lucra în cadrul acestei instituţii la terminarea programelor pe o perioadă, în funcţie de durata cursurilor, după cum urmează: a) între 8 şi 27 de zile – 1 an; b) între 28 şi 60 de zile – 2 ani; c) între 61 şi 90 de zile – 3 ani; d) 91 de zile sau mai mult – cel puţin 5 ani. (6) În situaţia în care personalul beneficiază de mai multe programe de pregătire continuă într-un an calendaristic, durata ultimului angajament se calculează prin cumularea duratelor angajamentelor anterioare. (7) La stabilirea duratei angajamentului se ia în calcul numai numărul total de zile de pregătire desfăşurate prin scoatere din activitate. Art. 26 – (1) În cazul candidaţilor minori, angajamentele se încheie cu acordul părintelui sau a ocrotitorului legal, după caz. (2) La împlinirea vârstei de 18 ani elevul încheie un nou angajament autentificat, în nume propriu. (3) După semnare, angajamentul este inclus în dosarul personal /profesional al fiecărui elev /student. Art. 27 – Elevii /studenţii /personalul care se pregătesc pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi sunt îndepărtaţi ori întrerup din motive imputabile lor frecventarea cursurilor sau nu respectă condiţiile angajamentelor încheiate sunt obligaţi să restituie cheltuielile de întreţinere efectuate de Ministerul Administraţiei şi Internelor pe timpul şcolarizării /desfăşurării cursurilor, potrivit reglementărilor în vigoare. CAPITOLUL IV Selecţionarea personalului Secţiunea 1 Selecţionarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor Art. 28 – Selecţionarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor se face potrivit metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, elaborată anual de Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi pe baza reglementărilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Secţiunea a 2-a Selecţionarea din sursă internă pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante Art. 29 – Comisia pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante, constituită prin ordin / dispoziţie de zi pe unitate, procedează la selecţionarea personalului recrutat din sursă internă care corespunde cerinţelor postului şi Ghidului carierei personalului. Art. 30 – (1) Pentru ocuparea posturilor de conducere până la nivel de şef serviciu (similare) inclusiv, specifice poliţiştilor şi cadrelor militare, unica probă de selecţie o constituie interviul structurat pe subiecte profesionale. (2) Probele de concurs pentru ocuparea funcţiilor de conducere, altele decât cele prevăzute la alin. (1), sunt interviul şi proiectul managerial. (3) Nota minimă de promovare a fiecărei probe este de 7,00. (4) În situaţia în care există mai mulţi candidaţi pe loc, ocuparea posturilor vacante se realizează în ordinea strict descrescătoare a mediei obţinute. Secţiunea a 3-a Selecţionarea în vederea încadrării / angajării din sursă externă Art. 31 – Concursul pentru ocuparea funcţiilor de execuţie, prin încadrare din sursă externă, se organizează numai în limita posturilor rămase vacante după efectuarea activităţilor de selecţionare a personalului provenit din sursă internă şi după stabilirea posturilor care urmează să fie ocupate cu absolvenţi din promoţia anului în curs ai instituţiilor de învăţământ proprii sau care pregătesc resurse umane pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor. Art. 32 – (1) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante finanţate se organizează la nivelul unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) pentru unele funcţii de conducere concursurile se pot organiza de către eşaloanele superioare, după caz. (3) În scopul organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, se constituie comisii de concurs şi comisii de soluţionare a contestaţiilor, ale căror componenţă numerică, atribuţii şi competenţe sunt stabilite prin dispoziţii ale directorului Direcţiei Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor. Art. 33 – La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar de recrutare este complet şi corect întocmit. Art. 34 – (1) Pentru concurs vor fi utilizate minimum două dintre următoarele probe de selecţionare: a) test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului; b) interviu; c) probă practică de evaluare a aptitudinilor, cu relevanţă directă pentru performanţa pe post; d) evaluarea performanţei fizice. (2) Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor prevăzute a fi încadrate cu funcţionari publici, precum şi cele pentru ocuparea posturilor didactice se realizează potrivit legislaţiei în vigoare aplicabile acestor categorii de personal. Art. 35 – Comisia de concurs stabileşte probele în funcţie de: a) cerinţele prevăzute în fişa postului; b) timpul la dispoziţie pentru organizarea şi desfăşurarea concursului; c) posibilităţile de organizare; d) gradul de atractivitate al postului; e) resursele disponibile. Art. 36 – (1) Pentru fiecare candidat se stabileşte o notă finală ca medie a notelor obţinute la fiecare probă de concurs. (2) Nota minimă de promovare a fiecărei probe de concurs este de 7,00 pentru poliţişti, cadre militare şi militari angajaţi pe bază de contract, cu excepţia probei fizice, la care notarea se face potrivit reglementărilor specifice în domeniu, iar pentru promovarea probelor de concurs de către personalul contractual este necesară obţinerea punctajului minim prevăzut pentru postul respectiv. Art. 37 – (1) Pentru fiecare concurs se întocmeşte un dosar care conţine actele administrative de constituire a comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, după caz, documentele privind administrarea probelor, organizarea şi desfăşurarea concursului şi lucrările candidaţilor la probele stabilite. (2) Dosarele se păstrează timp de doi ani la compartimentul de resurse umane / personal din unitatea care a organizat concursul, iar apoi se arhivează, în condiţiile legii. Art. 38 – În vederea participării la concurs, candidaţii întocmesc cereri adresate şefului /comandantului unităţii /structurii prevăzute la art. 32. Art. 39 – După încheierea concursului, pentru candidaţii admişi se include în dosarul personal /profesional o copie a procesului verbal de concurs şi documentele care atestă susţinerea probelor. Art. 40 – (1) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 34 alin. (2), dosarele candidaţilor declaraţi admişi se înaintează la eşalonul competent pentru emiterea ordinului /dispoziţiei de încadrare. (2) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 34 alin. (2), câştigătorul concursului are obligaţia de a se prezenta la post în termen de 15 zile de la emiterea ordinului /dispoziţiei de numire. (3) În cazul în care câştigătorul concursului nu se prezintă la post, în condiţiile alin. (2), din cauze imputabile acestuia, oferta de ocupare a postului se face următorului candidat declarat reuşit. (4) Dacă nu există nici un candidat care să fi obţinut nota necesară pentru a fi declarat admis, se va proceda la organizarea unui nou concurs, cu respectarea normelor stabilite în prezentul ordin. Secţiunea a 4-a Modalităţi de selecţionare în funcţii de conducere, precum şi în alte funcţii stabilite prin Ghidul carierei personalului Art. 41 – (1) Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii superioare vacante. (2) Promovarea poliţiştilor şi a cadrelor militare se face potrivit prevederilor art. 30 din prezentul ordin, iar pentru funcţionarii publici şi personalul contractual se aplică legislaţia specifică acestor categorii de personal. Art. 42 – (1) Condiţiile minimale privind studiile, stagiul în funcţie şi alte criterii necesare pentru promovare sau /şi încadrare în unele funcţii de conducere se stabilesc, pentru poliţişti, cadre militare şi personal contractual potrivit Ghidul carierei personalului, iar pentru funcţionarii publici potrivit reglementărilor legale specifice acestei categorii profesionale. (2) Pentru promovarea în funcţii de conducere poliţiştii şi cadrele militare trebuie să fie declaraţi “apt” la testarea psihologică organizată în acest scop. Art. 43 – Încadrarea funcţiilor de conducere /comandă, altele decât cele prevăzute la art. 30 alin. (1), pentru care se stabilesc, potrivit prevederilor legale în vigoare, indemnizaţii de conducere /comandă, se realizează prin concurs sau examen, după caz. Art. 44 – (1) Numirea în funcţii de conducere /comandă a candidaţilor declaraţi reuşiţi la concursul /examenul organizat în acest scop se face potrivit normelor de competenţă stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (2) Numirea, eliberarea şi promovarea în/din funcţie a lucrătorilor de poliţie judiciară se dispun, potrivit legii, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (3) Obţinerea avizului prevăzut la alin. (2) revine şefilor unităţilor de poliţie, potrivit competenţei de gestiune a resurselor umane, care promovează dispoziţiile de personal, emise în acest sens, pe cale ierarhică. Art. 45 – Eliberarea poliţistului /cadrului militar în /din funcţia de conducere /comandă în care a fost numit, precum şi eliberarea din funcţia de execuţie, se poate face la propunerea Corpului de Control al ministrului sau a corpului de control al inspectoratului general /comandamentului de armă (similar) pentru structurile din subordine ori a structurilor care coordonează la nivelul aparatului central domeniul de activitate specific funcţiei respective, în urma evaluării unităţii pe timpul inspecţiilor, controalelor de fond şi tematice, precum şi a verificărilor ocazionate de sesizări la adresa personalului. Art. 46 – Eliberarea din funcţie nu operează pe timpul incapacităţii temporare de muncă. Art. 47 – Numirea şi încadrarea funcţionarilor publici în funcţii de conducere se face în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile acestei categorii de personal, iar ale personalului didactic conform Statutului personalului didactic. Art. 48 – (1) Încadrarea personalului contractual în funcţii de conducere se face cu o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice. (2) Definitivarea în funcţii de conducere a personalului contractual se face prin ordin / dispoziţie, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane. Secţiunea a 5-a Trecerea poliţiştilor /cadrelor militare într-o categorie /corp superior Art. 49 – (1) Agenţii de poliţie / maiştrii militari şi subofiţerii care au absolvit studii superioare au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor de ofiţeri vacante, în condiţiile legii, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii: a) sunt declaraţi apt medical şi psihic pentru corpul ofiţerilor; b) studiile superioare absolvite corespund cerinţelor postului; c) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare; d) nu sunt puşi la dispoziţie în situaţiile prevăzute de art. 65 din Statutul poliţistului şi art. 89 din Statutul cadrelor militare. (2) Soluţionarea solicitărilor de trecere a agenţilor / maiştrilor militari şi subofiţerilor în categoria ofiţerilor se face în limita posturilor rămase vacante, după încheierea activităţii de promovare a ofiţerilor în grade profesionale / militare superioare şi asigurarea locurilor pentru promoţia de ofiţeri ai Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, pentru care există alocaţiile bugetare necesare. Art. 50 – Pentru a fi trecuţi în corpul ofiţerilor, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate trebuie să îndeplinească în afara condiţiilor prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – d) şi condiţiile de vârstă prevăzute de Statutul cadrelor militare. CAPITOLUL V Perioada de stagiu /probă şi definitivarea în profesie /funcţie. Exercitarea tutelei profesionale în Ministerul Administraţiei şi Internelor Secţiunea 1 Perioada de stagiu şi probă Art. 51 – (1) Perioada de stagiu /probă este etapa carierei profesionale cuprinsă între numirea şi definitivarea în funcţie, respectiv definitivarea în profesie, de care beneficiază în mod corespunzător, potrivit dispoziţiilor legale specifice, poliţiştii şi funcţionarii publici. (2) Prevederile referitoare la perioada de stagiu / probă cuprinse în prezentul capitol, precum şi în Anexele nr. 3 şi 4 la prezentul ordin, fac referire în mod exclusiv la perioada stabilită, potrivit actelor normative în vigoare, pentru debutanţii în profesie, personalul încadrat din sursă externă, precum şi pentru agenţii de poliţie care trec în corpul ofiţerilor de poliţie. (3) Pe timpul perioadei de stagiu / probă personalul nu poate fi mutat sau transferat. (4) Încadrarea în funcţii de execuţie a poliţiştilor care intră sub incidenţa art. 9 alin. ( 2 ) şi (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, se face, pe perioada de probă, pe coeficientul de ierarhizare minim al funcţiilor prevăzute cu gradul profesional deţinut de aceştia, în raport de eşalonul la care îşi desfăşoară activitatea. Art. 52 – (1) În condiţiile stabilite de actele normative în vigoare, la debutul în profesie a funcţionarilor publici în Ministerului Administraţiei şi Internelor, în cadrul perioadei de stagiu se derulează şi îndrumarea profesională. (2) Perioada de stagiu, respectiv perioada de îndrumare a funcţionarilor publici, se desfăşoară potrivit reglementărilor specifice acestei categorii de personal, stabilite prin actele normative de nivel superior. (3) În condiţiile stabilite prin actuala reglementare, perioada de stagiu /probă a poliţiştilor, personalului contractual şi cadrelor militare se poate suprapune perioadei de tutelă profesională. Secţiunea a 2-a Exercitarea tutelei profesionale Art. 53 – Tutela profesională reprezintă activitatea desfăşurată pentru sprijinirea integrării socio-profesionale a poliţiştilor şi cadrelor militare, precum şi pentru integrarea în activitatea practică a elevilor şi studenţilor în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, în cadrul perioadei de stagiu / probă, după caz. Art. 54 – Tutela profesională se exercită asupra următoarelor categorii de persoane: a) elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ care desfăşoară stagiul de practică în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor; b) absolvenţii instituţiilor de învăţământ repartizaţi în unităţile ministerului şi încadraţi în funcţii de poliţişti sau cadre militare; c) poliţiştii şi cadrele militare încadrate din sursă externă în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor; d) poliţiştii şi cadrele militare care s-au mutat de la o altă armă, dacă li s-a schimbat, prin aceasta, şi profilul de activitate; e) agenţii de poliţie care au trecut în corpul ofiţerilor de poliţie, precum şi maiştri militari şi subofiţerii în activitate care au trecut în corpul ofiţerilor. Art. 55 – (1) Tutore profesional poate fi lucrătorul Ministerului Administraţiei şi Internelor selecţionat de către conducerea unităţii pentru a îndeplini atribuţii de tutelă, care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii: a) are experienţă de cel puţin 2 ani în specialitatea /profilul /domeniul în care îşi desfăşoară activitatea persoana pentru care se exercită tutela profesională; b) a fost apreciat cu calificativul de cel puţin “foarte bun” în ultimul an; c) are, de regulă, vechime de cel puţin 1 an în unitatea în cadrul căreia va fi numit tutore profesional; d) este, de regulă, mai mare cu cel puţin un grad profesional /militar faţă de persoana tutelată. (2) Nu pot fi tutori profesionali în condiţiile prezentului ordin: a) rudele şi afinii până la gradul IV inclusiv; b) persoanele cărora li s-a retras anterior dreptul de a exercita tutela profesională; c) şefii /comandanţii unităţilor. (3) Îndeplinirea atribuţiilor de tutore este o îndatorire de serviciu. (4) Tutorele profesional, persoanele tutelate şi perioada tutelei profesionale, pentru fiecare caz în parte, se stabilesc prin ordinul /dispoziţia de zi pe unitate. Art. 56 – (1) Intervalul de timp pentru care poate fi exercitată tutela profesională este următorul: a) durata fiecărei perioade de practică în unităţi operative, pentru elevii şi studenţii din instituţiile de învăţământ care se pregătesc pentru nevoile Ministerului Administraţiei şi Internelor; b) 6 luni din momentul prezentării la serviciu, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ, personalul încadrat din sursă externă şi pentru maiştrii militari sau subofiţerii care au trecut în corpul ofiţerilor; c) 3 luni pentru personalul care a dobândit o nouă specializare în cadrul unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi /sau a fost mutat de la o altă armă /transferat, dacă astfel şi-a schimbat profilul de activitate. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) poliţiştii beneficiază de tutelă profesională pe întreaga perioadă de stagiu /probă stabilită potrivit Statutului poliţistului. În acest caz, perioada de stagiu, respectiv probă, decurge începând cu data acordării gradului profesional, iar examenul de evaluare desfăşurat la finalul acesteia este echivalent cu examenului de definitivare în profesie. Art. 57 – (1) Tutorele poate tutela profesional cel mult două persoane în acelaşi timp. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) numărul de elevi /studenţi ce pot fi tutelaţi de aceeaşi persoană pe timpul perioadei de practică se stabileşte în funcţie de posibilităţile unităţilor, urmărindu-se de fiecare dată ca acesta să fie cât mai redus. Art. 58 – (1) Tutorele profesional are cu privire la integrarea socio-profesională a personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv integrarea în activitatea practică a elevilor /studenţilor, următoarele atribuţii principale: a) îndrumarea persoanei tutelate în procesul de studiere şi însuşire a legislaţiei specifice activităţii desfăşurate; b) explicarea modului de desfăşurare a activităţilor de serviciu; c) instruirea şi desfăşurarea activităţilor practice de întocmire a lucrărilor şi documentelor de serviciu; d) desfăşurarea activităţilor de serviciu cu rol demonstrativ; e) îndrumarea şi verificarea persoanei tutelate profesional în îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor primite; f) monitorizarea activităţii profesionale şi conduitei persoanei tutelate şi luarea măsurii de îmbunătăţire a pregătirii acesteia; g) întocmirea raportului final cu privire la activitatea de integrare socio-profesională /integrare practică a persoanei tutelate. (2) În situaţia în care la nivelul unităţii nu există posibilitatea numirii unui tutore profesional care să aibă aceeaşi specializare sau profesie cu cea necesară ocupantului postului pentru care se exercită tutela ori, cel puţin, care să lucreze în acelaşi domeniu de activitate, tutorele profesional desemnat va îndeplini atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), e)-g), întreaga activitate orientându-se pe creşterea gradului de aplicabilitate la nevoile instituţiei a cunoştinţelor profesionale ale persoanei tutelate. Art. 59 – Cu prilejul întocmirii evaluării de serviciu anuale, tutorii profesionali vor fi evaluaţi şi pentru perioada de timp cât au avut această calitate. Constatările şi concluziile se vor consemna sintetic în formularul de evaluare a activităţii anuale. Art. 60 – (1) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi personalul încadrat din sursă externă se evaluează la sfârşitul perioadei în care au beneficiat de tutelă profesională. Concluziile vor fi avute în vedere şi la evaluarea anuală a activităţii acestora. (2) Elevii şi studenţii tutelaţi se evaluează conform fişei de evaluare a perioadei de practică. Art. 61 – (1) Organizarea şi desfăşurarea programului de tutelă profesională pentru debutanţii în profesie, personalul încadrat din sursă externă şi agenţii de poliţie / maiştrii militari / subofiţerii care trec în corpul ofiţerilor se realizează potrivit metodologiei prevăzute în Anexa nr. 3. (2) Organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivare în profesie a poliţiştilor, la finalizarea perioadei de probă, precum şi de evaluare a cadrelor militare la finalizarea perioadei de tutelă profesională la debutul în profesie se realizează potrivit metodologiei prevăzute în Anexa nr. 4. Art. 62 – Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor va aplica absolvenţilor şi personalului încadrat din sursă externă la doi ani de la absolvire un chestionar standardizat de evaluare privind sistemul de formare, pregătire de bază şi integrare socio-profesională. Cu această ocazie vor fi chestionaţi şi şefii /comandanţii direcţi ai acestora, precum şi personalul care a îndeplinit atribuţii de tutelă profesională, iar concluziile vor fi trimise, spre valorificare, instituţiilor de învăţământ. Art. 63 – (1) Pentru activitatea desfăşurată, comanda unităţii poate recompensa tutorele profesional pe timpul şi la sfârşitul perioadei de tutelă prin următoarele modalităţi: a) acordarea, trimestrial, de sume băneşti din fondul de premiere aflat la dispoziţie, conform prevederilor legale; b) acordarea cu prioritate a soldei de merit /salariului de merit; c) acordarea altor recompense prevăzute de reglementările legale. (2) Pentru neajunsuri în exercitarea atribuţiilor de tutelă profesională, tutorele poate fi sancţionat disciplinar, conform prevederilor legale. Art. 64 – (1) În vederea organizării şi desfăşurării activităţilor de exercitare a tutelei profesionale, şefii (comandanţii) unităţilor vor stabili atribuţii specifice personalului din compartimentele de resurse umane. (2) Fişele posturilor personalului care îndeplineşte atribuţii de tutelă profesională, precum şi ale celui cu responsabilităţi privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de integrare socio-profesională a categoriilor de persoane prevăzute la art. 54 se actualizează ori de câte ori este nevoie, în condiţiile prezentului ordin. Secţiunea a 3-a Definitivarea în profesie a poliţiştilor Art. 65 – (1) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea poliţiştilor sau ai altor instituţii de învăţământ care formează personal pentru nevoile structurilor poliţieneşti, la forma de zi, sunt încadraţi ca debutanţi, în funcţii prevăzute cu grade profesionale, potrivit nivelului studiilor şi specializării lor. (2) Ofiţerii de poliţie debutanţi sunt încadraţi pe o perioadă de stagiu de 1 an în cazul absolvirii studiilor universitare de lungă durată, iar agenţii de poliţie debutanţi, pe o perioadă de stagiu de 6 luni. Art. 66 – Perioada de probă a persoanelor încadrate direct este de 1 an pentru ofiţerii de poliţie care au absolvit studii universitare de lungă durată, 8 luni pentru ofiţerii de poliţie care au absolvit studii universitare de scurtă durată, respectiv de 6 luni pentru agenţii de poliţie. Art. 67 – Ofiţerii de poliţie proveniţi, în condiţiile legii, din rândul agenţilor de poliţie, sunt încadraţi pe o perioadă de probă de 1 an, dacă au absolvit studii universitare de lungă durată cu examen de licenţă. Art. 68 – (1) La expirarea perioadei de stagiu /probă, poliţiştii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi definitivaţi în profesie: a) să fie apreciaţi cu calificativul “corespunzător”, acordat în urma evaluării activităţii lor în perioada de stagiu, respectiv în perioada de probă; b) să promoveze examenul de definitivare organizat potrivit metodologiei prevăzute în Anexa nr. 4. (2) La expirarea perioadei de stagiu /probă, poliţiştii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) sunt definitivaţi în profesie prin ordin / dispoziţie de personal şi pot fi promovaţi, în limita prevederilor din statul de organizare şi a rezultatelor obţinute, într-o funcţie prevăzută cu grad profesional imediat superior gradului profesional deţinut. (3) În situaţia neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), poliţistul este destituit din poliţie, conform competenţelor de gestiune a resurselor umane. Art. 69 – Încadrarea poliţiştilor pe perioada de stagiu /probă şi definitivarea în profesie se face conform competenţelor de gestiune a resurselor umane. Secţiunea a 4-a Definitivarea în funcţie a personalului contractual şi a funcţionarilor publici Art. 70 – Perioadele de probă ale personalului contractual încadrat pe durată nedeterminată în Ministerul Administraţiei şi Internelor sunt următoarele: a) 6 luni, pentru debutanţii încadraţi imediat după absolvirea studiilor, cu excepţia muncitorilor şi a personalului încadrat în funcţii de deservire; b) 90 de zile, pentru funcţiile de conducere; c) 30 de zile, pentru funcţiile de execuţie, altele decât cele de muncitor şi de deservire; d) la limita maximă stabilită, conform legii, pentru contractele de muncă cu durată determinată. Art. 71 – (1) Dacă în urma evaluării efectuate la expirarea perioadei de probă, activitatea persoanelor este apreciată ca fiind corespunzătoare, angajarea este definitivă de la data începerii perioadei de probă, iar debutanţii se promovează în gradul / treapta profesională imediat superioară, cu asigurarea salariului de bază corespunzător punctajului realizat, fără a depăşi limita maximă a intervalului, corespunzător funcţiei respective. (2) Personalul contractual prevăzut la alin. (1) este definitivat la propunerea şefului ierarhic prin ordin / dispoziţie, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane. (3) Caracterizările profesionale pentru definitivarea personalului contractual pe funcţiile de conducere şi de execuţie se întocmesc de şeful nemijlocit, se aprobă de şeful /comandantul unităţii şi se depun la dosarele profesionale ale celor în cauză. Art. 72 – Dacă la sfârşitul perioadei de probă activitatea persoanei angajate a fost evaluată ca fiind necorespunzătoare se va proceda după cum urmează: a) personalul încadrat în funcţii de conducere va fi trecut într-o funcţie de execuţie corespunzătoare pregătirii şi, dacă refuză, i se desface contractul individual de muncă potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; b) personalului contractual angajat în funcţii de execuţie i se desface contractul individual de muncă. Art. 73 – Definitivarea în funcţie a funcţionarilor publici debutanţi se face potrivit procedurii stabilite pentru această categorie de personal prin actele normative de nivel superior. Secţiunea a 5-a Evaluarea activităţii cadrelor militare debutante în profesie la încheierea perioadei în care au beneficiat de tutelă profesională Art. 74 – (1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii care au beneficiat la absolvirea instituţiilor de învăţământ /încadrarea din sursă externă de o perioadă de tutelă profesională cu durata de 6 luni, sunt evaluaţi la încheierea acestei perioade, prin examen organizat potrivit metodologiei prevăzute în Anexa nr. 4. (2) Cadrele militare prevăzute la alin. (1) care au fost apreciate cu calificativul de “necorespunzător” la examenul organizat la încheierea perioadei de tutelă profesională vor fi sancţionate pentru dezinteres în pregătire, iar cu ocazia aprecierii anuale, dacă situaţia nu se îmbunătăţeşte semnificativ şi li se acordă calificativul “necorespunzător”, vor fi trecute în rezervă, în condiţiile legii. CAPITOLUL VI Evaluarea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor Secţiunea 1 Evaluarea activităţii profesionale, pregătirii şi conduitei individuale a personalului Art. 75 – (1) Evaluarea activităţii profesionale, pregătirii şi conduitei individuale pentru poliţişti, respectiv aprecierea de serviciu pentru cadrele militare, absolvenţii instituţiilor proprii de învăţământ şi militarii angajaţi pe bază de contract şi evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru funcţionarii publici şi personalul contractual, constituie activitatea în baza căreia se elaborează fişa /raportul de evaluare a personalului. (2) Fişa /raportul de evaluare constituie unicul document care atestă rezultatele activităţii desfăşurate, competenţa profesională, preocuparea pentru perfecţionarea pregătirii, potenţialul profesional, conduita şi profilul moral al personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) În contextul prezentului ordin, evaluarea activităţii, pregătirii şi conduitei profesionale individuale, respectiv aprecierea de serviciu şi evaluarea performanţelor profesionale individuale va fi denumită în continuare evaluarea personalului. Art. 76 – Rezultatele evaluării personalului fundamentează activitatea de: a) luare a deciziilor privind avansarea în gradul profesional următor, înaintarea în gradul militar următor; b) promovarea /retrogradarea în /din funcţie; c) eliberarea din funcţie; d) înscrierea în tabelul de avansări pentru funcţionarii publici; e) recompensare a personalului, inclusiv pentru stabilirea /majorarea salariului de bază, în cazul personalului contractual; f) identificarea nevoilor de pregătire profesională şi dezvoltare a personalului; g) proiectarea măsurilor de motivare a personalului; h) validarea programelor de recrutare, selecţie, încadrare, pregătire profesională şi dezvoltare a carierei personalului; i) înlesnirea dialogului dintre şef /comandant şi subordonat în vederea creşterii performanţei profesionale; j) selecţionarea funcţionarilor publici care vor fi menţinuţi în funcţii publice în situaţia în care are loc restrângerea numărului de posturi ale instituţiei; k) acordarea altor drepturi stabilite de actele normative în vigoare. Art. 77 – (1) Activitatea de evaluare a personalului este o obligaţie de serviciu a şefilor /comandanţilor, care poartă întreaga răspundere pentru obiectivitatea acesteia. (2) Evaluarea subordonaţilor care nu corespunde realităţii constituie temei pentru trimiterea celui vinovat în faţa Consiliului de Disciplină /Consiliului de Onoare /Comisiei de Disciplină. Art. 78 – (1) În vederea realizării unei evaluări cât mai complete şi corecte a personalului, şefii /comandanţii de la toate nivelurile ierarhice, precum şi cei ai compartimentelor de resurse umane au obligaţia să asigure continuitatea cunoaşterii activităţii, conduitei şi potenţialului de dezvoltare a personalului din subordine. (2) În cadrul activităţilor de evaluare a personalului şefii /comandanţii nemijlociţi vor desfăşura interviul de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi conduitei personalului subordonat. Interviul are caracter confidenţial. Art. 79 – (1) Personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor i se întocmesc, după caz, evaluări anuale, pe ani calendaristici /ani de învăţământ şi /sau evaluări parţiale. (2) Evaluările anuale se realizează pentru perioada cuprinsă între datele de 1 decembrie ale anului anterior evaluării şi 1 decembrie ale anului în curs, pentru toate categoriile de personal, cu excepţia personalului didactic şi didactic auxiliar, pentru care evaluarea anuală este corespunzătoare anului de învăţământ. (3) Pentru a fi realizată evaluarea anuală, personalul trebuie să fi desfăşurat o activitate profesională pe o perioadă cumulată de cel puţin 6 luni în structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. (4) Evaluarea anuală a personalului care a debutat în profesie ori care a fost încadrat din sursă externă se poate realiza numai după încheierea perioadei de stagiu /probă. Art. 80 – (1) Evaluarea parţială se întocmeşte personalului care se află în una din următoarele situaţii: a) este propus pentru acordarea gradului profesional / militar următor; b) a urmat un curs de pregătire continuă cu durata mai mare de 4 săptămâni în sistem compact într-o instituţie de învăţământ a Ministerului Administraţiei şi Internelor; c) a absentat, cel mult 6 luni într-un an calendaristic, pentru motive medicale sau pentru îngrijirea copilului; d) când raporturile de serviciu încetează; e) în situaţia detaşării sau delegării, evaluarea parţială se realizează dacă durata acestora este de cel puţin 2 luni; f) în alte situaţii, potrivit reglementărilor în vigoare. (2) Evaluarea parţială a poliţiştilor şi cadrelor militare aflate în situaţiile de la lit. a) şi b) se va realiza şi înainta, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, odată cu propunerile respective. (3) Personalul de conducere, în situaţia în care îi încetează, i se suspendă sau modifică raporturile de serviciu, are obligaţia ca, la apariţia acestor situaţii, să realizeze evaluarea personalului din subordine, potrivit competenţelor. Art. 81 – Evaluarea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor – cursuri de zi, în anul finalizării studiilor, se transpun în fişele /rapoartele de evaluare. Art. 82 – (1) Calificativele ce se acordă pentru evaluarea poliţiştilor, absolvenţilor instituţiilor de învăţământ şi funcţionarilor publici: a) excepţional E b) foarte bun FB c) bun B d) satisfăcător S e) nesatisfăcător NS (2) Calificativele ce se acordă pentru evaluarea cadrelor militare şi absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor: a) excepţional E b) foarte bun FB c) bun B d) corespunzător C e) mediocru M f) necorespunzător N (3) Calificativele ce se acordă pentru evaluarea personalului contractual: a) foarte bun FB b) bun B c) corespunzător C d) satisfăcător S e) nesatisfăcător NS (4) Calificativele ce se acordă pentru evaluarea militarilor angajaţi pe bază de contract: a) foarte bun FB b) bun B c) corespunzător C d) mediocru M e) necorespunzător N (5) Poliţiştilor şi militarilor cadre didactice li se acordă calificativele stabilite potrivit Statutului poliţistului, respectiv Statutului cadrelor militare. Personalului contractual – cadru didactic i se acordă calificativele stabilite prin Statutul personalului didactic. Secţiunea a 2-a Competenţele privind evaluarea personalului Art. 83 – (1) Evaluarea personalului se realizează, de regulă, de către şeful /comandantul nemijlocit şi se aprobă de şeful / comandantul ierarhic al acestuia, care vor înscrie obligatoriu în fişa / raportul de evaluare punctajele propuse sau acordate, constatările şi concluziile asupra conţinutului evaluării, precum şi calificativul propus, respectiv acordat. (2) Evaluarea înalţilor funcţionari publici se face de către o comisie formată din cinci personalităţi, potrivit regulilor specifice aplicabile acestei categorii de personal stabilite de actele normative de nivel superior. (3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) directorii direcţiilor generale şi direcţiilor (similare) din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor a căror activitate este coordonată de ministrul administraţiei şi internelor, pentru care evaluarea se întocmeşte de acesta. În această situaţie calificativul acordat constituie calificativ general aprobat. (4) Şefii unităţilor aparatului central al ministerului au dreptul, pe care îl pot delega, de a aproba evaluările personalului din subordine, precum şi din unităţile subordonate nemijlocit. (5) Evaluarea personalului detaşat la misiuni în ţară, în afara Ministerului Administraţiei şi Internelor, se realizează potrivit prezentului ordin de către persoanele desemnate. (6) Personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor care a efectuat misiuni în străinătate în cadrul unor forţe /structuri multinaţionale i se vor acorda, pentru aceste perioade, calificative echivalente celor stabilite de către persoanele care l-au evaluat în cadrul contingentelor internaţionale. Art. 84 – Pentru personalul încadrat în următoarele categorii de funcţii, întocmirea evaluării şi aprobarea acesteia se realizează, astfel: a) pentru directorii /comandanţii unităţilor din structurile coordonate nemijlocit de ministrul administraţiei şi internelor evaluările se întocmesc şi se aprobă de către acesta; b) pentru directorii /comandanţii unităţilor din structurile coordonate nemijlocit de ministrul delegat pentru administraţia publică şi secretarii de stat evaluările se întocmesc de către aceştia şi se aprobă de ministrul administraţiei şi internelor; c) pentru directorii adjuncţi /locţiitorii comandanţilor unităţilor centrale a căror activitate este coordonată nemijlocit de ministrul administraţiei şi internelor, evaluările se întocmesc de către directorii /comandanţii acestor unităţi şi se aprobă de ministrul administraţiei şi internelor; d) pentru adjuncţii /locţiitorii şefilor /comandanţilor şi şefii de stat major din inspectoratele generale /comandamentele de armă (similare) şi din unităţile coordonate de ministrul delegat pentru administraţia publică şi secretarii de stat, evaluările se întocmesc de către şefii /comandanţii din a căror structură fac parte şi se aprobă de ministrul delegat pentru administraţia publică, respectiv secretarul de stat care coordonează aceste structuri; e) pentru directorii /comandanţii structurilor de specialitate subordonate nemijlocit şefilor /comandanţilor inspectoratelor generale /comandamentelor de armă /direcţiilor generale şi unităţilor aparatului central, evaluările se întocmesc de către aceştia şi se aprobă de directorii direcţiilor de profil din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor; f) pentru personalul subordonat nemijlocit directorilor unităţilor din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, evaluările se întocmesc de către directorul adjunct şi se aprobă de către director; g) pentru personalul subordonat nemijlocit şefilor / comandanţilor inspectoratelor / comandamentelor judeţene, evaluările se întocmesc de către prim-adjunct / adjunct / locţiitor, după caz, şi se aprobă de şeful structurii judeţene. Art. 85 – Fişa de evaluare a performanţelor şi conduitei absolvenţilor instituţiilor de formare /pregătire continuă ale Ministerului Administraţiei şi Internelor se întocmeşte de către diriginţii / îndrumătorii de clase /grupe (similari) şi se aprobă de şefii direcţi ai acestora. Secţiunea a 3-a Organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare anuală a personalului Art. 86 – Şefii /comandanţii de unităţi vor lua măsuri ca în perioada 15-30 noiembrie, respectiv cu cinci săptămâni înaintea încheierii anului de învăţământ pentru personalul instituţiilor de formare ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, să se desfăşoare următoarele activităţi pregătitoare: a) emiterea ordinului /dispoziţiei de zi privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare a personalului; b) instruirea personalului care participă la activitatea de evaluare a subordonaţilor; c) comunicarea criteriilor de performanţă stabilite de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pe baza cărora se va face evaluarea funcţionarilor publici (pentru anul următor); d) difuzarea imprimatelor tipizate pentru evaluarea personalului. Art. 87 – (1) Pentru poliţişti, cadre militare, personal contractual şi militari angajaţi pe bază de contract, activităţile care se desfăşoară în perioada 01 decembrie – 31 ianuarie, sunt următoarele: a) întocmirea de către şefii /comandanţii nemijlociţi a fişelor de evaluare anuală şi a interviurilor de evaluare profesională individuală; b) aprobarea evaluărilor, aducerea la cunoştinţa personalului a evaluărilor de serviciu şi consemnarea în cuprinsul fişelor /rapoartelor de evaluare a intenţiei formulării unei contestaţii; c) 15 zile de la consemnarea în cuprinsul fişelor / rapoartelor de evaluare a intenţiei formulării unei contestaţii, dar nu mai târziu de 16 ianuarie, soluţionarea contestaţiilor pentru toate categoriile de personal şi transmiterea rezultatelor finale ale evaluării personalului contractual la compartimentul financiar al unităţii în vederea stabilirii salariului de bază; d) 16 – 25 ianuarie, analiza modului în care s-a desfăşurat evaluarea personalului la nivelul fiecărei unităţi; trimiterea la eşalonul superior a raportului privind concluziile rezultate din analiza activităţii de evaluare a personalului, a situaţiei statistice cu calificativele acordate, a tabelului nominal cu personalul evaluat cu calificativul cel mai mic al categoriei respective şi măsurile propuse; e) 26 – 31 ianuarie, analiza modului cum s-a desfăşurat activitatea de evaluare a personalului la nivelul inspectoratelor generale, comandamentelor de armă, direcţiilor generale şi al celorlalte unităţi centrale şi trimiterea la Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor a raportului privind concluziile rezultate din analiza activităţii de evaluare a personalului, a situaţiei statistice cu calificativele acordate şi a tabelului nominal cu personalul evaluat cu calificativul cel mai mic al fiecărei categorii de personal. (2) Pentru funcţionari publici, activităţile subsecvente evaluării se desfăşoară conform procedurilor stabilite prin actele normative de nivel superior, în intervalul 01 – 31 decembrie. (3) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din instituţiile de formare ale Ministerului Administraţiei şi Internelor activităţile de evaluare se desfăşoară, astfel: a) întocmirea formularelor de evaluare, aducerea la cunoştinţă a acestora şi rezolvarea contestaţiilor se realizează de la încheierea anului de învăţământ până la data de 15 octombrie; b) analizarea modului în care s-a desfăşurat activitatea de evaluare a personalului didactic şi didactic auxiliar în consiliul profesoral, precum şi a personalului, altul decât cel didactic şi didactic auxiliar în consiliul de administraţie şi trimiterea la Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor a raportului privind concluziile rezultate din analiza activităţii de evaluare până la data de 30 octombrie. Art. 88 – Evaluările absolvenţilor instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor de nivel postliceal şi universitar se întocmesc şi se aprobă la încheierea examenului de absolvire (licenţă), apoi se prezintă spre luare la cunoştinţă, după care se trimit la unităţile în care aceştia au fost repartizaţi. Secţiunea a 4-a Aducerea la cunoştinţa personalului a evaluărilor, contestaţia şi modul de soluţionare a acesteia Art. 89 – (1) Fişele /rapoartele de evaluare a personalului se aduc la cunoştinţa celor evaluaţi, după aprobare, de către şefii /comandanţii care le-au întocmit. Evaluatorii au obligaţia să asculte opiniile celor evaluaţi cu privire la corectitudinea şi obiectivitatea aprecierilor şi să motiveze deciziile luate. (2) Fiecare persoană evaluată va lua la cunoştinţă, sub semnătură, despre rezultatele evaluării. Art. 90 – (1) Persoana nemulţumită are dreptul de a contesta, în termen de 5 zile de la luarea la cunoştinţă, rezultatele evaluării şi calificativele acordate. (2) Şeful nemijlocit al celui care a aprobat evaluarea are obligaţia de a dispune constituirea unei comisii pentru cercetarea contestaţiei în termenul prevăzut la art. 87 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) lit. a), cu excepţia celor care au în subordine funcţionari publici, pentru care termenul de soluţionare este de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei. (3) Comisia de cercetare a contestaţiei va fi formată dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puţin de 3. (4) În comisia formată în condiţiile alin. (3) nu pot fi desemnaţi ca membri cei care au întocmit /aprobat evaluarea. (5) Rezultatul cercetării va fi consemnat într-o notă-raport care, împreună cu documentele de verificare şi fişa /raportul de evaluare vor fi prezentate şefului /comandantului cu drept de soluţionare a contestaţiei, a cărui hotărâre rămâne definitivă, se consemnează în fişa /raportul de evaluare şi se comunică celui în cauză, pe bază de semnătură, în termenul stabilit la art. 87 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) lit. a). (6) Pentru cercetarea contestaţiilor formulate împotriva evaluărilor aprobate de ministrul administraţiei şi internelor, acesta va desemna o comisie formată din membri ai Colegiului ministerului. Comisia va verifica şi prezenta concluzii pe baza cărora ministrul administraţiei şi internelor ia hotărâri definitive ce vor fi aduse la cunoştinţa celor în cauză. (7) Documentele întocmite în urma verificărilor se ataşează la fişa /raportul de evaluare a personalului şi se introduc în dosarul personal / profesional al celui în cauză. Secţiunea a 5-a Evaluarea cadrelor militare în rezervă Art. 91 – Cadrelor militare în rezervă li se întocmesc evaluări în anul în care sunt propuse la înaintarea în grad. Art. 92 – (1) Pentru cadrele militare în rezervă cuprinse în lucrări de mobilizare, evaluarea se întocmeşte de către ofiţerul cu organizarea, mobilizarea şi operaţiile din unitatea în evidenţa cărora se află şi se aprobă de către comandantul unităţii respective. (2) Pentru ceilalţi rezervişti, evaluările se întocmesc de către şeful biroului executiv al filialei asociaţiei judeţene sau a municipiului Bucureşti din care fac parte şi se aprobă de preşedinţii acestora. Art. 93 – În urma evaluării nivelului pregătirii militare şi de specialitate, a activităţii desfăşurate pe timpul convocărilor (concentrărilor), a participării la îndeplinirea unor sarcini specifice Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a conduitei, cadrelor militare în rezervă li se acordă unul dintre calificativele prevăzute la art. 82 alin. (2). CAPITOLUL VII Modificarea raporturilor de serviciu / de muncă ale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor Secţiunea 1 Delegarea şi detaşarea Art. 94 – (1) Poliţiştii şi funcţionarii publici din Ministerul Administraţiei şi Internelor pot fi delegaţi pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice într-un an. (2) Delegarea personalului prevăzut la alin. (1) pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice în cursul unui an se poate dispune numai cu acordul scris al acestuia şi nu poate depăşi 90 de zile calendaristice într-un an. Art. 95 – (1) Personalul contractual şi militarii / jandarmii / poliţiştii de frontieră angajaţi pe bază de contract pot fi delegaţi în afara locului de muncă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile anual. (2) Delegarea prevăzută la alin. (1) se poate prelungi, cu acordul personalului delegat, cu cel mult 60 de zile, în acelaşi an calendaristic. Art. 96 – Delegarea efectuată în condiţiile art. 94 şi art. 95 se dispune, în interesul unităţii /structurii în care este încadrat personalul delegat, prin ordin /dispoziţie emis(ă) conform competenţelor de gestiune a resurselor umane, cu respectarea prevederilor legale referitoare la acordarea drepturilor de care aceştia beneficiază. Art. 97 – (1) Poliţiştii şi funcţionarii publici din Ministerul Administraţiei şi Internelor pot fi detaşaţi într-o altă funcţie vacantă prin dispoziţie / ordin al ministrului administraţiei şi internelor sau, după caz, al şefului /comandantului unităţii din care fac parte, conform competenţelor de gestiune a resurselor umane, pe o perioadă de până la 6 luni. (2) Pe parcursul aceluiaşi an calendaristic poliţiştii / funcţionarii publici pot fi detaşaţi pentru o perioadă mai mare de 6 luni numai cu acordul lor scris. (3) Detaşarea poliţiştilor, cu acordul lor, în cadrul organelor speciale din structura autorităţilor publice se face pe perioada stabilită prin dispoziţiile legale în vigoare. (4) Detaşarea efectuată în condiţiile alin. (1) - (3) se dispune în interesul instituţiei în cadrul căreia poliţistul /funcţionarul public urmează să îşi desfăşoare activitatea, cu respectarea dispoziţiilor legale privitoare la acordarea drepturilor de care aceştia beneficiază. Art. 98 – Funcţionarii publici/ poliţiştii pot refuza detaşarea în situaţiile prevăzute de lege. Art. 99 – Cadrele militare pot fi detaşate: a) în altă unitate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe o perioadă de până la 1 an, care poate fi prelungită până la cel mult 2 ani, cu aprobarea ministrului administraţiei şi internelor; b) în afara Ministerului Administraţiei şi Internelor, în ţară şi în străinătate, pe o perioadă nedeterminată sau pentru termene prevăzute expres în actul normativ sau ordinul ministrului administraţiei şi internelor care reglementează respectiva detaşare. Art. 100 – Începerea şi încetarea detaşării cadrelor militare se face prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor sau al şefilor /comandanţilor care au stabilite în mod expres astfel de competenţe de gestiune a resurselor umane, cu respectarea procedurilor specifice fiecărui tip de misiune. Art. 101 – Pentru detaşarea poliţiştilor în condiţiile prevăzute la art. 97 alin. (3) şi a cadrelor militare în condiţiile prevăzute la art. 99 lit. b), aceştia se mută la Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se numesc în funcţii prevăzute în statul de organizare al funcţiilor militare şi de poliţişti încadrate cu specialişti detaşaţi de la Ministerul Administraţiei şi Internelor (Statul “M“). Art. 102 – (1) Personalul contractual şi militarii / jandarmii / poliţiştii de frontieră angajaţi pe bază de contract pot fi detaşaţi la un alt angajator, pentru o perioadă de cel mult un an. (2) În mod excepţional, perioada detaşării poate fi prelungită pentru motive obiective, cu acordul celui în cauză, din 6 în 6 luni. (3) Detaşarea şi prelungirea detaşării, după caz, se face prin ordin /dispoziţie a ministrului administraţiei şi internelor sau al şefilor /comandanţilor, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane. Art. 103 – (1) Detaşarea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor la misiuni în străinătate se aprobă /dispune conform competenţelor de gestiune a resurselor umane. (2) Pentru detaşarea personalului potrivit alin. (1), acesta se mută în interesul serviciului la inspectoratul general /comandamentul de armă sau Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, după caz, şi se încadrează în statul de organizare al posturilor pentru încadrarea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor care desfăşoară misiuni în străinătate (Statul „S“) înfiinţat la nivelul acestor structuri. Art. 104 – La încetarea detaşării în afara Ministerului Administraţiei şi Internelor personalul prevăzut la art. 97 alin. (3), art. 99 lit. b), art. 101 şi art. 103 va fi mutat în interesul serviciului din Statul “M” sau “S”, după caz: a) la unitatea de la care a plecat, pentru a fi încadrat în funcţia pe care a ocupat-o înainte de detaşare, dacă aceasta este vacantă, ori pe o funcţie echivalentă gradului profesional / militar deţinut; b) la altă unitate, pentru a fi încadrat pe o funcţie corespunzătoare gradului profesional /militar deţinut. Secţiunea a 2-a Transferul poliţiştilor şi cadrelor militare Art. 105 – (1) Poliţiştii şi cadrele militare pot fi transferaţi la /de la celelalte ministere şi servicii specializate din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, în condiţiile legii. (2) Transferul prevăzut la alin. (1) se poate face la cerere sau în interesul serviciului, în condiţiile legii. (3) Pentru efectuarea transferului la cerere poliţistul /cadrul militar se adresează cu raport scris instituţiei unde doreşte să se transfere. (4) Raportul prevăzut la alin. (3), după obţinerea acordului de principiu al conducătorului ministerului / instituţiei unde doreşte să se transfere, se înaintează de cel în cauză pe cale ierarhică ministrului administraţiei şi internelor. (5) Pentru efectuarea transferului în interesul serviciului, conducătorul ministerului /instituţiei prevăzută la alin. (1) solicită, prin scrisoare de transfer, acordul conducătorului ministerului /instituţiei din care face parte poliţistul /cadrul militar. (6) Cadrele militare din celelalte ministere şi servicii specializate din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pot fi transferate în unităţi de poliţie numai după susţinerea examenului / concursului organizat în acest sens. (7) Pentru personalul prevăzut la alin. (6), transferat în interesul serviciului, nu se aplică dispoziţiile privind publicitatea prevăzute în prezentul ordin. Art. 106 – (1) Competenţa aprobării transferului revine şefilor /comandanţilor abilitaţi, conform competenţei de gestiune a resurselor umane. (2) Ordinul de transfer se întocmeşte, pentru personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor, de către Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor. (3) Data perfectării transferului se prevede expres în conţinutul ordinului de transfer, avându-se în vedere şi termenul necesar predării gestiunii /lucrărilor. Art. 107 – În situaţia transferului poliţiştilor la structuri militare şi a cadrelor militare în unităţi de poliţie operează echivalarea gradelor profesionale /militare, în condiţiile legii. Art. 108 – Copia ordinului de transfer se include în dosarul personal. Secţiunea a 3-a Transferul funcţionarilor publici, personalului contractual, militarilor / jandarmilor şi al poliţiştilor de frontieră angajaţi pe bază de contract Art. 109 – (1) Transferul funcţionarilor publici, ca modalitate de modificare a raportului de serviciu, poate avea loc între autorităţile şi instituţiile publice, după cum urmează: a) în interesul serviciului; b) la cererea funcţionarului public. (2) Transferul se face într-o funcţie publică echivalentă cu funcţia publică deţinută, dacă sunt îndeplinite condiţiile specifice prevăzute în fişa postului. Art. 110 – Personalul contractual, militarii / jandarmii şi poliţiştii de frontieră angajaţi pe bază de contract pot fi transferaţi numai în cazul în care se produce un transfer al unităţii sau al unor părţi ale acesteia către un alt angajator, potrivit legii. Art. 111 – (1) Aprobarea transferului se face prin ordin /dispoziţie emis(ă), conform competenţelor de gestiune a resurselor umane. (2) Data perfectării transferului se prevede expres în conţinutul ordinului /dispoziţiei de transfer. (3) Copia ordinului /dispoziţiei de transfer se include în dosarul profesional /personal. Secţiunea a 4-a Mutarea poliţiştilor Art. 112 – Poliţiştii pot fi mutaţi într-o altă unitate aflată în aceeaşi localitate sau în altă localitate ori schimbaţi din funcţie în cadrul aceleiaşi unităţi, la cerere sau în interesul serviciului. Art. 113 – (1) În situaţia mutării poliţiştilor în unităţi militare ale Ministerului Administraţiei şi Internelor gradul profesional este echivalat cu gradul militar corespunzător, în condiţiile legii. (2) La mutarea poliţiştilor în unităţi militare ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, se vor avea în vedere: a) studiile de specialitate absolvite; b) cerinţele postului. Art. 114 – Mutarea poliţiştilor se face prin ordin / dispoziţie emisă conform competenţelor de gestiune a resurselor umane. Art. 115 – La mutarea în alte unităţi de poliţie sau în aceeaşi unitate, poliţiştii pot fi numiţi, la solicitarea acestora, pentru motive temeinic justificate, în funcţii inferioare gradelor profesionale pe care le deţin, în următoarele situaţii: a) la modificarea statelor de organizare sau ca urmare a reorganizării unităţilor; b) când au afectată starea lor de sănătate sau a membrilor de familie, probată prin certificate medicale; c) când sunt eliberaţi din funcţie şi nu există funcţii vacante corespunzătoare gradelor profesionale pe care le au; d) când le încetează detaşarea şi nu există funcţii vacante corespunzătoare gradelor profesionale pe care le au, în care să fie numiţi. Secţiunea a 5-a Mutarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual Art. 116 – (1) Funcţionarii publici pot fi mutaţi în altă unitate a Ministerului Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii. (2) Mutarea prevăzută la alin. (1) poate fi definitivă sau temporară. (3) Funcţionarilor publici li se poate aproba, în mod excepţional, pentru motive de sănătate, schimbarea compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea. Art. 117 – (1) Pentru efectuarea unei modificări a locului de muncă şi/ sau a atribuţiilor specifice, în interesul serviciului, personalul contractual şi militarii / jandarmii / poliţiştii de frontieră angajaţi pe bază de contract pot fi mutaţi la o altă unitate prin încetarea contractului individual de muncă în condiţiile art. 55 lit. b) din Codul muncii cu unitatea de la care pleacă şi prin încheierea, de regulă, cu aceeaşi dată, a unui nou contract la unitatea unde se mută cu menţinerea, după caz , a clauzelor din contractul anterior. (2) Mutarea prevăzută la alin. (1) nu presupune deblocarea financiară a noului post ce urmează a fi ocupat. Secţiunea a 6-a Mutarea cadrelor militare în activitate dintr-o unitate în alta şi trecerea în alte funcţii în cadrul aceleiaşi unităţi Art. 118 – (1) Cadrele militare în activitate din Ministerul Administraţiei şi Internelor pot fi mutate, la cerere, dintr-o unitate în alta sau schimbate din funcţie în cadrul aceleiaşi unităţi o singură dată pe an, în cursul lunii aprilie. (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), cadrele militare pot fi mutate, pe tot parcursul anului, dintr-o unitate în alta sau schimbate din funcţii în cadrul aceleiaşi unităţi în următoarele situaţii: a) când intervin modificări în statele de organizare sau au loc reorganizări ale unităţilor ministerului; b) la promovarea în funcţii; c) pentru încadrarea posturilor unicat care devin vacante; d) când sunt sancţionate cu retrogradarea în funcţii; e) când sunt eliberate din funcţii. (3) La mutarea cadrelor militare în unităţi de poliţie se vor avea în vedere: a) studiile de specialitate absolvite; b) cerinţele postului. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (3) operează echivalarea gradelor militare cu gradele profesionale corespunzătoare, potrivit legii. Capitolul VIII Punerea la dispoziţie, suspendarea din funcţie şi încetarea raporturilor de serviciu /muncă ale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor Secţiunea 1 Punerea la dispoziţie a poliţiştilor şi cadrelor militare Art. 119 – Poliţiştii şi cadrele militare sunt puşi la dispoziţie în situaţiile stabilite prin statutele de personal care le reglementează activitatea. Art. 120 – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 119 poliţiştii pot fi puşi la dispoziţia unităţii în următoarele situaţii: a) când în urma reorganizării unităţii nu există posibilitatea numirii într-o funcţie similară; b) când au fost eliberaţi din funcţie ca urmare a constatării unor deficienţe profesionale /manageriale. (2) Punerea la dispoziţie în situaţiile prevăzute la alin. (1) operează până la identificarea unor funcţii corespunzătoare în vederea numirii, cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Secţiunea a 2-a Suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor Art. 121 – Suspendarea raporturilor de serviciu operează de drept în condiţiile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 360 /2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 122 – În situaţia prevăzută la art. 121, poliţistul este obligat să depună diligenţele necesare predării legitimaţiei de serviciu, armamentului, insignei şi a celorlalte bunuri din dotare pe care le deţine asupra sa. Art. 123 – Pe timpul suspendării poliţistul nu beneficiază de nici un drept din cele prevăzute de Legea nr. 360/ 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 124 - (1) Încetarea raporturilor de serviciu are loc în condiţiile legii. (2) Pentru situaţiile prevăzute la art. 691 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 360/ 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, propunerile motivate se înaintează ministrului administraţiei şi internelor cu 60 zile înaintea împlinirii vârstei şi vechimii în serviciu necesare acordării pensiei de serviciu sau, după caz împlinirii termenului pentru care s-a obţinut menţinerea. Art. 125 – (1) Încetarea raporturilor de serviciu la cerere operează începând cu data la care şeful care are competenţa de acordare a gradelor profesionale aprobă cererea poliţistului, în condiţiile legii. (2) – Încetarea raporturilor de serviciu prin demisie operează la data împlinirii termenului de preaviz sau, după caz, la data renunţării totale sau parţiale la acest termen de către şeful care are competenţa de acordare a gradelor profesionale, în condiţiile legii. (3) – Până la încetarea raporturilor de serviciu la cerere sau prin demisie poliţistul va fi prezent în unitate pentru predarea lucrărilor, bunurilor din dotare şi efectuarea lichidării. Secţiunea a 3-a Suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu /muncă ale funcţionarilor publici şi personalului contractual Art. 126 - Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici se suspendă de drept sau la iniţiativa acestora în condiţiile şi cu respectarea procedurii stabilite prin Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. Art 127 – Cazurile de suspendare se comunică şi la Direcţia Management Resurse Umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor, în termen de 5 zile de la momentul apariţiei. Art. 128 – Reluarea activităţii funcţionarului public se dispune potrivit normelor legale în vigoare. Art. 129 – Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din Ministerul Administraţiei şi Internelor încetează în condiţiile legii. Art. 130 – (1) În vederea determinării posturilor care se restrâng, ca urmare a reorganizării, se au în vedere: a) noile atribuţii ale unităţii; b) analiza posturilor. (2) Pentru stabilirea funcţionarilor publici cărora, în urma reorganizării, le încetează raporturile de serviciu, se au în vedere următoarele criterii: a) calificativele obţinute la evaluarea de serviciu în ultimii 2 ani; b) potenţialul de dezvoltare în plan profesional. (3) Consultarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perspectiva reorganizării, se face cu cel puţin 30 de zile înainte de data intrării în vigoare a noilor state de organizare. Art. 131 – Actul administrativ de eliberare din funcţie se comunică, în copie, celui în cauză. Art. 132 – (1) Personalului contractual i se suspendă sau îi încetează contractul individual de muncă în situaţiile prevăzute de Codul muncii. (2) Reluarea activităţii de către personalul contractual al cărui contract de muncă a fost suspendat, obţinerea avizului medical, după caz, şi evaluarea în vederea stabilirii salariului de bază se realizează potrivit prevederilor legale. * - Nu mai au aplicabilitate asupra poliţiştilor după intrarea în vigoare a * - Abrogat după intrarea în vigoare a
 3. ORDIN nr. 298 din 23 decembrie 2011 privind procedura si cazurile de modificare si/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale politistilor EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 28 decembrie 2011 Având în vedere prevederile art. 78 alin. (1) din cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 922.651/2011, în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul administraţiei şi internelor emite urmãtorul ordin: CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 Aria de reglementare Prevederile prezentului ordin reglementeazã procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor. CAP. II Procedura şi cazurile de modificare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor SECŢIUNEA 1 Modificarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor ART. 2 (1) Modalitãţi de modificare a raporturilor de serviciu. Raporturile de serviciu ale poliţiştilor se pot modifica prin: a) delegare; b) detaşare; c) participare la misiuni internaţionale; d) transfer; e) mutare; f) împuternicire pe o funcţie de conducere; g) punere la dispoziţie. (2) În perioada concediilor de boală, a concediilor de maternitate şi a celor pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau în cazul copilului cu handicap pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, raportul de serviciu al poliţistului nu poate fi modificat şi nu poate înceta decât la iniţiativa sau, după caz, cu acordul scris al acestuia, cu excepţia situaţiilor în care faţă de poliţist s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale ori măsura arestării preventive sau cea a arestului la domiciliu. SECŢIUNEA a 2-a Delegarea ART. 3 Condiţiile delegării (1) Delegarea reprezintã exercitarea temporară de către poliţist a unor activităţi corespunzătoare atribuţiilor de serviciu, în afara locului său de muncă, în interesul unităţii în care este încadrat. (2) Prin excepţie de la alin. (1), delegarea se poate realiza şi în interesul structurii ierarhic superioare. ART. 4 Durata delegãrii Delegarea poate fi dispusã pentru o perioadã de cel mult 60 de zile calendaristice într-o perioadã de 12 luni. Delegarea pe o perioadã mai mare de 60 de zile calendaristice într-o perioadã de 12 luni se poate dispune numai cu acordul scris al poliţistului. ART. 5 Procedura delegãrii (1) În urma identificãrii activitãţilor a cãror îndeplinire se poate realiza prin delegare, procedura delegãrii se iniţiazã de cãtre şeful unitãţii în care este încadrat poliţistul sau, dupã caz, de cãtre şeful structurii ierarhic superioare, la propunerea şefului nemijlocit, respectiv a şefului compartimentului din cadrul structurii ierarhic superioare. (2) În vederea delegãrii, şeful nemijlocit, respectiv şeful compartimentului din cadrul structurii ierarhic superioare propune poliţistul care urmeazã sã fie delegat şefului unitãţii, respectiv şefului structurii ierarhic superioare printr-o notã de prezentare, care trebuie sã cuprindã cel puţin menţiuni privind scopul delegãrii, unitatea/structura la care se realizeazã delegarea, durata delegãrii şi atribuţiile poliţistului pe perioada delegãrii. (3) Şeful unitãţii, respectiv şeful structurii ierarhic superioare decide, în urma analizei propunerii în şedinţa de conducere, asupra oportunitãţii delegãrii, dupã exprimarea acordului şefului unitãţii în care poliţistul urmeazã sã fie delegat. În situaţia în care delegarea se realizeazã în interesul structurii ierarhic superioare, delegarea poliţistului se realizeazã cu acordul şefului unitãţii în care poliţistul este încadrat. (4) Decizia privind delegarea se aduce la cunoştinţa poliţistului, prezentându-i-se totodatã şi situaţiile în care acesta poate refuza delegarea. (5) Delegarea se dispune prin dispoziţie/ordin emisã/emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane şi se comunicã poliţistului, sub semnãturã. (6) Pe perioada delegãrii poliţistul îşi desfãşoarã activitatea în unitatea/structura în care a fost delegat şi îndeplineşte atribuţiile stabilite pentru perioada delegãrii de cãtre unitatea în care este încadrat, respectiv de cãtre structura ierarhic superioarã. ART. 6 Încetarea delegării (1) Delegarea încetează la data expirãrii perioadei dispuse prin dispoziţia/ordinul de delegare. (2) În situaţia în care desfãşurarea activitãţii care a impus delegarea nu mai este necesarã ori când intervine una dintre situaţiile prevãzute la art. 18, delegarea poate înceta înainte de expirarea perioadei dispuse, prin dispoziţie/ordin emisă/emis în acest sens potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, care se comunicã poliţistului şi unitãţii/structurii în care este delegat şi, dupã caz, unitãţii în care poliţistul este încadrat. SECŢIUNEA a 3-a Detaşarea ART. 7 Condiţiile detaşării (1) Detaşarea poliţistului constã în schimbarea temporarã a locului de muncã şi exercitarea atribuţiilor în cadrul altor unitãţi/structuri din Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI), la alte instituţii ori autoritãţi publice, la solicitarea acestora. În mod excepţional şi numai cu acordul scris al poliţistului, prin detaşare se poate schimba şi specificul muncii. (2) Detaşarea se dispune în interesul instituţiei în cadrul cãreia poliţistul urmeazã sã îşi desfãşoare activitatea. (3) Detaşarea se poate dispune numai dacă pregătirea profesională a poliţistului îi permite exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei pe care urmează să fie numit temporar. (4) Detaşarea poliţistului se dispune pe o funcţie vacantã sau temporar vacantã, prin dispoziţie/ordin emisã/emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane. ART. 8 Durata detaşării (1) Detaşarea poate fi dispusã pentru o perioadã de cel mult 6 luni. Într-o perioadã de 12 luni, detaşarea se poate prelungi peste cele 6 luni numai cu acordul scris al poliţistului. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), detaşarea poliţiştilor, cu acordul lor scris, în cadrul unor organe speciale din structura autoritãţilor publice, se face pe perioada stabilitã prin dispoziţiile legale în vigoare aplicabile situaţiilor respective. ART. 9 Procedura detaşãrii la alte unităţi/structuri din MAI (1) Detaşarea se realizeazã la solicitarea şefului unitãţii în care poliţistul urmeazã sã îşi desfãşoare activitatea, cu aprobarea persoanei competente potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane şi, dupã caz, cu acordul şefului unitãţii din care face parte poliţistul. (2) În vederea detaşării, şeful structurii în care există funcţia vacantă ce urmează a fi ocupată temporar prin detaşare propune şefului unităţii, printr-o notă de prezentare, demararea procedurilor privind identificarea unui poliţist care să fie detaşat, cu aplicarea prevederilor referitoare la ocuparea posturilor vacante prevăzute de actele normative interne care reglementează activitatea de management al resurselor umane. (3) Detaşarea poliţistului pe o funcţie publicã se realizeazã cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, obţinut de unitatea care solicitã detaşarea. (4) Decizia privind detaşarea se aduce la cunoştinţa poliţistului, prezentându-i-se totodatã şi situaţiile în care acesta poate refuza detaşarea. (5) Detaşarea poliţistului se dispune prin dispoziţie/ordin emisã/emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane şi se comunică poliţistului, sub semnãturã. (6) Numirea temporară a poliţistului în funcţia pe care este detaşat se realizează prin dispoziţie/ordin emisă/emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane şi se comunică poliţistului, sub semnătură. (7) Pe perioada detaşării unitatea are obligaţia de a rezerva postul ocupat de cãtre poliţist anterior detaşãrii. ART. 10 Prelungirea detaşãrii la alte unităţi/structuri din MAI Dacã motive obiective impun prelungirea detaşãrii peste perioada dispusã, emiterea dispoziţiei/ordinului de prelungire a detaşãrii se face numai dupã parcurgerea procedurii prevãzute la art. 9, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (1). ART. 11 Încetarea detaşãrii la alte unităţi/structuri din MAI (1) Detaşarea poate înceta înaintea expirării perioadei pentru care a fost dispusă, prin dispoziţie/ordin emisă/emis în acest sens potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică poliţistului şi unităţii/structurii din/în care a fost detaşat, în următoarele situaţii: a) motivele care au stat la baza solicitării nu mai subzistă; b) şeful unităţii în care este încadrat poliţistul îşi retrage acordul cu privire la detaşarea poliţistului; c) a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 18. (2) În situaţia în care detaşarea nu mai este necesarã ori când intervine una dintre situaţiile prevãzute la art. 18, aceasta poate înceta înainte de expirarea perioadei dispuse, prin dispoziţie/ordin emisã/emis în acest sens potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, care se comunicã poliţistului şi unitãţii/structurii din care a fost detaşat. ART. 12 Procedura detaşării la Corpul Naţional al Poliţiştilor Pentru a fi detaşaţi la Corpul Naţional al Poliţiştilor, poliţiştii aleşi în organele de conducere ale Corpului Naţional al Poliţiştilor sunt mutaţi la Direcţia generalã management resurse umane şi sunt numiţi în funcţii prevãzute în Statul "C", care constituie anexã la statul de organizare al Direcţiei generale management resurse umane. Detaşarea se dispune prin dispoziţie/ordin emisã/emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane şi se comunicã poliţistului, sub semnãturã. ART. 13 Procedura detaşãrii la alte instituţii ori autoritãţi publice (1) Pentru detaşarea poliţiştilor la alte instituţii ori autoritãţi publice se prevãd funcţii în Statul anexã "M" cu posturi civile din structurile de specialitate ale Administraţiei prezidenţiale, Senat, Guvern, ministere şi alte organe centrale de specialitate care se încadreazã cu specialişti militari şi funcţionari publici cu statut special detaşaţi de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, care constituie anexã la Statul de organizare al Direcţiei generale management resurse umane, denumit în continuare Statul "M". (2) Pentru a fi detaşaţi, poliţiştii prevãzuţi la alin. (1) sunt mutaţi, cu acordul lor, la Direcţia generalã management resurse umane şi se numesc în funcţii prevãzute în Statul "M". (3) Detaşarea poliţiştilor la alte instituţii ori autoritãţi publice sau la alte instituţii de apãrare naţionalã, ordine publicã şi siguranţã naţionalã se poate face cu acordul lor şi fãrã prevederea unor funcţii în Statul "M". În acest caz, asimilarea funcţiilor în care urmeazã sã fie detaşaţi poliţiştii se realizeazã, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi, dupã caz, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, atunci când detaşarea se face pe o funcţie publicã. (31) În situaţia detaşării în condiţiile alin. (3), pe perioada detaşării unitatea are obligaţia de a rezerva postul ocupat de către poliţist anterior detaşării. (4) Detaşarea poliţiştilor în condiţiile alin. (1) şi (3) se aprobã/dispune prin dispoziţie/ordin emisã/emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane. ART. 14 Încetarea detaşãrii la Corpul Naţional al Poliţiştilor, precum şi la autoritãţi ori instituţii publice (1) La încetarea detaşării, poliţiştii prevăzuţi la art. 12 şi la art. 13 alin. (1) sunt mutaţi în interesul serviciului din Statul «C», respectiv din Statul «M» în unitatea de la care au plecat, pentru a fi încadraţi în funcţiile pe care le-au ocupat anterior detaşării, dacă acestea sunt vacante, sau, cu acordul lor, în funcţii echivalente celor ocupate anterior. (2) În situaţia în care ulterior aplicării prevederilor alin. (1) nu s-a realizat numirea în funcţie, poliţiştii se pun la dispoziţia unităţii de la care au plecat, pentru identificarea unei funcţii în vederea numirii, cu respectarea următoarei ordini de priorităţi: a) în altă unitate a MAI, pentru a fi încadraţi în funcţii echivalente celor ocupate anterior, cu acordul scris al acestora; b) în unitatea de la care au plecat sau în altă unitate, pe funcţii corespunzătoare gradelor profesionale deţinute, cu acordul scris al acestora; c) în unitatea de la care au plecat sau în altă unitate a MAI, pe funcţii inferioare gradului profesional pe care îl deţin, în condiţiile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Prevederile art. 20 alin. (4) referitoare la vechimea în funcţii de conducere se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor prevăzuţi la art. 13 alin. (1) şi (3) dacă pe perioada detaşării au exercitat atribuţiile unor funcţii de conducere." SECŢIUNEA a 4-a Participarea la misiuni internaţionale ART. 15 Condiţiile participãrii la misiuni internaţionale Poliţiştii participã la misiuni internaţionale, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare sau, dupã caz, ale tratatelor bilaterale aplicabile. ART. 16 Procedura privind participarea poliţiştilor la misiuni internaţionale (1) Participarea poliţiştilor la misiuni internaţionale se aprobã potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, prin act administrativ, care se comunicã poliţistului, sub semnãturã. (2) Pentru participarea poliţiştilor la misiuni internaţionale, aceştia sunt mutaţi în interesul serviciului la inspectoratul general sau, dupã caz, la Direcţia generalã management resurse umane şi se încadreazã în statul de organizare al posturilor pentru încadrarea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor care desfãşoarã misiuni în afara teritoriului ţãrii - Statul "S" înfiinţat la nivelul acestor structuri. ART. 17 Încetarea participãrii la misiuni internaţionale (1) La încetarea misiunii, poliţiştii sunt mutaţi în interesul serviciului din Statul «S» în unitatea de la care au plecat, pentru a fi încadraţi în funcţiile pe care le-au ocupat anterior, dacă acestea sunt vacante, sau, cu acordul lor, în funcţii echivalente celor ocupate anterior. (2) Ataşaţii de afaceri interne care anterior mutării în Statul «S» au deţinut funcţii de conducere, la încetarea misiunii se mută în unitatea din care provin, pentru a fi numiţi în funcţiile deţinute anterior misiunii, dacă acestea sunt vacante, sau, după caz, se pun la dispoziţia Direcţiei generale management resurse umane în vederea identificării unui post de conducere vacant cu un coeficient de ierarhizare al funcţiei egal sau inferior celei deţinute anterior misiunii. (3) Ataşaţii de afaceri interne care anterior mutării în Statul «S» nu au deţinut funcţii de conducere, la încetarea misiunii se pun la dispoziţia Direcţiei generale management resurse umane în vederea identificării unei funcţii de şef birou/similar. (4) În situaţia în care ulterior aplicării prevederilor alin. (1), (2) şi (3) nu s-a realizat numirea în funcţie, prevederile art. 14 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. (5) Prevederile art. 20 alin. (4) referitoare la vechimea în funcţii de conducere se aplică în mod corespunzător şi ataşaţilor de afaceri interne pentru perioadele de activitate ulterioare datei de 1 ianuarie 2012. SECŢIUNEA a 5-a Refuzul privind modificarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor prin delegare sau detaşare ART. 18 Situaţii în care poliţistul poate refuza delegarea sau detaşarea (1) Poliţistul poate refuza delegarea sau detaşarea dacã se aflã în una din urmãtoarele situaţii: a) graviditate; b) îşi creşte singur copilul minor; c) starea sãnãtãţii, doveditã cu certificat medical eliberat/avizat de structurile medicale ale MAI, face contraindicatã delegarea sau detaşarea; d) este singurul întreţinãtor al familiei; e) mãsura presupune desfãşurarea activitãţii într-o localitate în care nu i se asigurã condiţii corespunzãtoare de cazare. (2) Poliţistul poate refuza delegarea sau detaşarea şi din motive personale temeinice. SECŢIUNEA a 6-a Împuternicirea pe funcţii de conducere ART. 19 Condiţiile împuternicirii (1) Împuternicirea reprezintã exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere, pe posturi vacante sau ai cãror titulari nu sunt prezenţi în unitate mai mult de 30 de zile calendaristice consecutiv (exclusiv perioada concediului de odihnã) ori ai cãror titulari sunt împuterniciţi să îndeplineascã atribuţiile altor funcţii prevãzute cu salariu de comandã. (2) Poliţistul care urmeazã sã fie împuternicit trebuie sã îndeplineascã condiţiile de studii prevãzute în fişa postului şi sã nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare. ART. 20 Perioada de împuternicire (1) Împuternicirea se poate face pe o perioadã de maximum 6 luni. (2) Abrogat prin OMAI 163/2014 (3) Împuternicirea poliţistului, dispusă în condiţiile alin. (1), poate fi prelungită, în situaţii motivate, cu maximum 6 luni, cu aprobarea: a)ministrului afacerilor interne, pentru funcţiile din competenţa proprie de numire, funcţiile din competenţa de numire a inspectorilor generali/similari şi funcţiile de conducere din aparatul central al MAI; b.)şefului ierarhic al persoanei care a dispus împuternicirea, în alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a). (31) În situaţia posturilor de conducere vacantate temporar din cauza lipsei din unitate a titularului postului, pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice consecutiv (exclusiv perioada concediului de odihnă), ori a împuternicirii acestuia să exercite atribuţiile altor funcţii de conducere, împuternicirea se poate dispune potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, până la încetarea situaţiei care a condus la vacantarea temporară a postului. (4) Perioada în care poliţistul este împuternicit pe o funcţie de conducere constituie vechime în funcţii de conducere. ART. 21 Procedura împuternicirii (1) Împuternicirea se realizeazã, cu acordul poliţistului, la propunerea şefului nemijlocit care coordoneazã activitatea postului de conducere. (2) Propunerea se materializeazã într-o notã de prezentare care trebuie sã conţinã cel puţin urmãtoarele menţiuni: a) existenţa postului de conducere vacant sau, dupã caz, situaţia imposibilitãţii exercitãrii atribuţiilor postului de cãtre titular în condiţiile prevãzute de prezentul ordin; b) persoana propusã, funcţia deţinutã şi unitatea din care face parte; c) îndeplinirea condiţiilor de studii prevãzute în fişa postului, precum şi menţiuni cu privire la existenţa/inexistenţa unei sancţiuni disciplinare; d) acordul poliţistului; e) motivarea propunerii; f) perioada pentru care se propune împuternicirea. (3) Nota se prezintă persoanei competente, potrivit normelor de gestiune a resurselor umane, să aprobe împuternicirea, care poate dispune cu privire la persoana ce urmează a fi împuternicită. (4) Pentru posturile de conducere aflate în subordinea nemijlocitã a persoanei competente sã aprobe împuternicirea, structura de resurse umane întocmeşte o notã de prezentare referitoare la existenţa postului de conducere vacant sau, dupã caz, a situaţiei privind imposibilitatea exercitãrii atribuţiilor postului de cãtre titular, la necesitatea ocupãrii prin împuternicire a acesteia, precum şi la condiţiile de studii prevãzute în fişa postului, urmând ca aceasta sã desemneze persoana care urmeazã sã fie împuternicitã. (5) Împuternicirea se aprobã prin dispoziţie/ordin emisã/emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică poliţistului, sub semnãturã. ART. 22 Prelungirea împuternicirii (1) Prelungirea împuternicirii se face în condiţiile art. 20 alin. (3), dupã parcurgerea procedurii prevãzute la art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), d), e) şi f). (2) Prelungirea împuternicirii se dispune prin dispoziţie/ordin emisã/emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, care se comunicã poliţistului, sub semnãturã. ART. 23 Încetarea împuternicirii (1) Împuternicirea înceteazã la data expirãrii perioadei dispuse prin dispoziţia/ordinul emisã/emis în acest sens potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane. (2) Împuternicirea înceteazã înainte de expirarea perioadei dispuse, prin dispoziţia/ordinul emisã/emis în acest sens potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, în urmãtoarele situaţii: a) la ocuparea postului prin concurs/examen; b) la propunerea justificatã a persoanei prevãzute la art. 21 alin. (1), cu aprobarea persoanei competente; c) la revenirea titularului postului; d) la solicitarea scrisã a poliţistului împuternicit; e) în alte situaţii temeinic justificate. SECŢIUNEA a 7-a Transferul ART. 24 Condiţiile transferului (1) Transferul reprezintã o modalitate de modificare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor şi se realizeazã: a) la instituţiile de apãrare naţionalã, ordine publicã şi siguranţã naţionalã; b) la alte autoritãţi sau instituţii publice. (2) Transferul se poate face: a) în interesul serviciului; b) la cererea poliţistului. (3) Transferul se poate face numai într-o funcţie pentru care sunt îndeplinite condiţiile specifice prevãzute în fişa postului. ART. 25 Procedura transferului în interesul serviciului la instituţiile de apãrare naţională, ordine publicã şi siguranţã naţională (1) Pentru efectuarea transferului în interesul serviciului, în situaţia prevãzutã la art. 24 alin. (1) lit. a), conducãtorul instituţiei care solicitã transferul, denumitã în continuare instituţie cesionarã, solicitã, prin scrisoare de transfer, acordul conducãtorului instituţiei în care este încadrat poliţistul, denumitã în continuare instituţie cedentã. (2) Transferul prevãzut la alin. (1) se poate face numai cu acordul scris al poliţistului. ART. 26 Procedura transferului la cerere la instituţiile de apãrare naţionalã, ordine publicã şi siguranţã naţională (1) Pentru efectuarea transferului la cerere, în situaţia prevãzutã la art. 24 alin. (1) lit. a), poliţistul se adreseazã cu raport scris instituţiei unde doreşte sã se transfere. (2) Raportul prevãzut la alin. (1), dupã obţinerea acordului de principiu al conducãtorului ministerului/instituţiei unde poliţistul doreşte sã se transfere, se înainteazã de cel în cauzã, pe cale ierarhicã, ministrului administraţiei şi internelor. ART. 27 Procedura transferului în interesul serviciului la alte autoritãţi sau instituţii publice (1) Pentru efectuarea transferului în interesul serviciului, în situaţia prevãzutã la art. 24 alin. (1) lit. b), conducãtorul instituţiei cesionare solicită, prin scrisoare de transfer, acordul conducãtorului instituţiei cedente. (2) Transferul prevãzut la alin. (1) se face într-o funcţie publicã echivalentã cu funcţia deţinutã de poliţist sau într-o funcţie publicã de nivel inferior. (3) Transferul prevãzut la alin. (1) se poate face numai cu acordul scris al poliţistului. ART. 28 Procedura transferului la cerere la alte autoritãţi sau instituţii publice (1) Pentru efectuarea transferului la cerere, în situaţia prevãzutã la art. 24 alin. (1) lit. b), cererea de transfer se adreseazã conducãtorului autoritãţii sau instituţiei publice la care se solicitã transferul. (2) Transferul prevãzut la alin. (1) se face într-o funcţie publicã echivalentã cu funcţia deţinutã de poliţist sau într-o funcţie publicã de nivel inferior şi poate avea loc, dupã caz, numai la autoritãţi sau instituţii publice din administraţia publicã centralã, la autoritãţi administrative autonome ori, dupã caz, la autoritãţi sau instituţii publice din administraţia publicã localã, potrivit nivelului ierarhic la care este prevãzutã funcţia deţinutã de poliţist la momentul transferului. (3) Cererea prevăzută la alin. (1), dupã obţinerea acordului de principiu al conducãtorului ministerului/instituţiei unde poliţistul doreşte sã se transfere, se înainteazã de cel în cauzã, pe cale ierarhicã, ministrului administraţiei şi internelor. ART. 29 Dispoziţii comune privind procedura aprobãrii şi emiterii actelor administrative de transfer Echivalarea funcţiei deţinute de poliţist, în condiţiile art. 27 şi 28, cu funcţia publicã pe care se efectueazã transferul se realizeazã anterior modificãrii raporturilor de serviciu, prin act administrativ individual emis de cãtre ministrul administraţiei şi internelor, cu avizul prealabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. ART. 30 Aprobarea transferului (1) Aprobarea transferului se realizeazã de cãtre ministrul administraţiei şi internelor, la propunerea conducãtorului instituţiei cedente. (2) Ordinul de transfer se întocmeşte de cãtre Direcţia generalã management resurse umane. (3) Data perfectãrii transferului se prevede expres în conţinutul actului administrativ de transfer avându-se în vedere şi termenul necesar predãrii lucrãrilor şi bunurilor care i-au fost încredinţate poliţistului şi care se comunicã, sub semnãturã, celui în cauzã. (4) Cu data transferului calitatea de poliţist se pierde, cu aplicarea corespunzãtoare a prevederilor art. 73 alin. (2) din cu modificãrile şi completãrile ulterioare. SECŢIUNEA a 8-a Mutarea ART. 31 Situaţii care determinã mutarea poliţistului (1) Poliţistul poate fi mutat în aceeaşi unitate sau într-o altã unitate din cadrul MAI, aflatã în aceeaşi localitate sau în altã localitate, în urmãtoarele situaţii: a) în interesul serviciului; b) la cererea poliţistului; (2) Mutarea poliţiştilor se face pe funcţii vacante, cu respectarea condiţiilor de ocupare a acestora prevãzute în fişa postului. (3) Mutarea poliţiştilor se poate face şi dacă funcţiile nu sunt vacante, numai cu acordul acestora, în situaţia în care modificarea raporturilor de serviciu se realizează prin mutarea concomitentă a acestora pe funcţiile vizate, cu respectarea condiţiilor de ocupare prevăzute în fişele posturilor. ART. 32 Dispoziţii generale privind mutarea în interesul serviciului a poliţistului (1) Mutarea în interesul serviciului se face numai cu acordul scris al poliţistului. (2) Mutarea poliţistului în interesul serviciului se face prin ordin/dispoziţie emis/emisă potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, care se comunică în termen de 10 zile lucrătoare, sub semnătură, celui în cauză. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţia în care mutarea poliţistului în interesul serviciului se realizează în cadrul unei unităţi ierarhic superioare, ordinul/dispoziţia de mutare se emite de către şeful acesteia, cu încunoştinţarea şefului unităţii cedente. ART. 33 Procedura privind mutarea în interesul serviciului a poliţistului În cazul mutãrii în interesul serviciului se aplicã procedura privind ocuparea posturilor vacante prevãzutã de actele normative interne care reglementeazã activitatea de management resurse umane. ART. 34 Procedura privind mutarea la cerere a poliţistului Mutarea la cerere se solicită de către poliţist prin raport scris adresat şefului unităţii în care solicită mutarea, denumită în continuare unitate cesionară. ART. 35 Mutarea în cadrul aceleiaşi unităţi Mutarea poliţistului la cerere în cadrul aceleiaşi unităţi se realizeazã cu respectarea urmãtoarei proceduri: a) raportul scris întocmit de poliţist se prezintã şefului nemijlocit; b) raportul avizat de şeful nemijlocit se depune de cãtre solicitant şi se înregistreazã la secretariatul unitãţii, pentru a fi transmis structurii la care se solicitã mutarea; c) pentru situaţiile în care prin mutare se schimbã specialitatea solicitantului, raportul va conţine precizãri cu privire la studiile absolvite; d) după primirea raportului în condiţiile lit. b), şeful structurii la care se solicită mutarea verifică existenţa unei funcţii vacante în structura pe care o conduce şi stabileşte oportunitatea ocupãrii acesteia prin mutarea solicitantului. Dacã apreciazã cã este necesar poate chema poliţistul care solicitã mutarea pentru realizarea interviului de cunoaştere; e) dupã însuşirea/exprimarea refuzului şefului structurii la care se solicitã mutarea raportul se transmite, prin secretariatul unitãţii, structurii de resurse umane care gestioneazã resursele umane din unitate. Avizul nefavorabil al şefului structurii la care se solicitã mutarea trebuie justificat în scris pe raportul de mutare; f) structura de resurse umane verificã existenţa funcţiei vacante în cadrul structurii la care se solicitã mutarea şi prezintã raportul şefului unitãţii; g) după însuşirea raportului de către şeful unitãţii, mutarea poliţistului se dispune prin ordin/dispoziţie emis(ă) potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, care se comunicã poliţistului, sub semnãturã. Refuzul exprimãrii acordului de cãtre şeful unitãţii trebuie justificat în scris pe raportul de mutare; h) rapoartele avizate nefavorabil de cãtre şeful structurii la care se solicitã mutarea sau, dupã caz, nu au fost însuşite de şeful unitãţii, se claseazã de cãtre structura de resurse umane în dosarul personal, aspect care se comunicã în scris titularului, cu referire expresã la imposibilitatea efectuãrii mutãrii solicitate şi precizarea motivului. ART. 36 Mutarea în cadrul altei unitãţi din MAI (1) Mutarea poliţiştilor în cadrul altei unitãţi din MAI se realizeazã cu respectarea urmãtoarei proceduri: a) raportul scris al poliţistului care solicită mutarea se depune şi se înregistrează la unitatea cesionară; b) unitatea cesionară poate solicita unităţii în care poliţistul îşi desfăşoară activitatea, denumită în continuare unitate cedentă, în vederea fundamentării deciziei privind mutarea, transmiterea, în termen de 5 zile, a dosarului poliţistului; c) şeful unitãţii cesionare analizeazã documentele primite şi, în termen de 10 zile, comunicã unitãţii cedente, în scris, acordul de principiu sau lipsa acestuia şi solicitã, dacã apreciazã cã este necesar, prezentarea poliţistului în termen de 5 zile, pentru realizarea unui interviu de cunoaştere; d) în funcţie de rezultatul interviului de cunoaştere, în termen de 3 zile sau odată cu transmiterea informării asupra acordului prevăzut la lit. c), şeful unităţii cesionare remite raportul de mutare la unitatea cedentă. În situaţia în care şeful unităţii cedente nu este de acord cu mutarea poliţistului, comunică acest aspect unităţii cesionare, precum şi motivele care au stat la baza refuzului; e) unitatea cedentã, în termen de 3 zile, de la primirea raportului de mutare în condiţiile lit. d), îl remite şefului abilitat, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, să emită dispoziţia/ordinul de mutare. (2) În situaţia mutãrii poliţiştilor în unitãţi militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor gradul profesional se echivaleazã cu gradul militar corespunzãtor, în condiţiile legii. ART. 37 Dispoziţii comune privind mutarea poliţistului La mutarea în alte unitãţi ale MAI sau în aceeaşi unitate, pentru motive temeinic justificate, poliţiştii pot fi numiţi, în condiţiile legii, la solicitarea acestora, în funcţii inferioare gradelor profesionale pe care le deţin. SECŢIUNEA a 9-a Punerea la dispoziţie ART. 38 Cazuri de punere la dispoziţie (1) Poliţistul aflat în activitate poate fi pus la dispoziţia unitãţii în cazurile prevãzute la art. 69 alin. (1) lit. j) din cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi în situaţii temeinic justificate, menţionate în actele administrative emise în acest scop. (2) Punerea la dispoziţie în situaţiile prevãzute la alin. (1) se face pentru o perioadã de cel mult 3 luni. În cazuri excepţionale, cu aprobarea ministrului administraţiei şi internelor, perioada poate fi prelungitã cu cel mult 3 luni. (3) Poliţistul faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală este pus la dispoziţia unităţii, cu excepţia cazurilor în care acţiunea penală a fost pusă în mişcare pentru o infracţiune din culpă şi se apreciază că aceasta nu aduce atingere prestigiului profesiei, de la data înregistrării la secretariatul unităţii a comunicării organului de urmărire penală. ART. 39 Procedura privind punerea la dispoziţie (1) Ordinul/dispoziţia de punere la dispoziţie se emite potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane la momentul apariţiei situaţiei care determinã punerea la dispoziţie şi se comunicã poliţistului, sub semnãturã. (2) În situaţia prevăzută la art. 38 alin. (3), ulterior luării la cunoştinţă despre punerea în mişcare a acţiunii penale, şeful unităţii repartizează lucrarea compartimentului de resurse umane în vederea emiterii ordinului/dispoziţiei de punere la dispoziţie. Actul administrativ se comunică de îndată poliţistului, sub semnătură. ART. 40 Obligaţii pe timpul punerii la dispoziţie (1) Pe perioada punerii la dispoziţie poliţistul îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile stabilite în scris de şeful unitãţii, care vor fi comunicate poliţistului, sub semnãturã. (2) În cazul poliţiştilor prevãzuţi la art. 38 alin. (3) se stabilesc sarcini şi atribuţii de serviciu care nu sunt de naturã a împieta buna desfãşurare a procesului penal. ART. 41 Încetarea mãsurii de punere la dispoziţie (1) În situaţiile prevăzute la art. 38 alin. (1), măsura punerii la dispoziţie încetează la numirea în funcţie. (2) În situaţiile prevăzute la art. 38 alin. (3), atunci când s-a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal, se emite, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, ordinul/dispoziţia de repunere a poliţistului în toate drepturile anterioare avute la data punerii la dispoziţie, inclusiv de compensare a celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziţie, care se comunică poliţistului, sub semnătură. (3) În situaţia condamnãrii prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã, la pedeapsa închisorii cu suspendarea executãrii pedepsei sau amenzii penale pentru infracţiuni sãvârşite din culpã, menţinerea în activitate a poliţistului, se analizeazã la nivelul unitãţii din care acesta face parte. (4) Propunerea se înainteazã pe cale ierarhicã, spre aprobare, persoanelor competente sã acorde gradele profesionale, potrivit legii. (5) În situaţia aprobării menţinerii în activitate a poliţistului, măsura punerii la dispoziţie încetează, poliţistul fiind numit în funcţia deţinută anterior. În situaţia în care funcţia deţinută anterior nu este vacantă, poliţistul aflat în această situaţie, cu acordul lui, poate fi numit într-o funcţie echivalentă celei ocupate anterior. (6) În situaţia în care ulterior aplicării prevederilor alin. (5) nu s-a realizat numirea în funcţie, dispoziţiile art. 14 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. CAP. III Procedura şi cazurile de suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor ART. 42 Efectele suspendării Suspendarea raporturilor de serviciu are ca efect suspendarea îndeplinirii atribuţiilor de cãtre poliţist şi poate interveni de drept sau la iniţiativa poliţistului. ART. 43 Suspendarea de drept Raportul de serviciu al poliţistului se suspendã de drept în urmãtoarele situaţii: a) este arestat preventiv sau se află în arest la domiciliu; b) îndeplineşte o funcţie de conducere salarizatã în cadrul organizaţiilor sindicale, constituite potrivit legii; c) este numit într-o funcţie în cadrul cabinetului demnitarului, în condiţiile legii; d) este dispãrut, iar dispariţia a fost constatatã prin hotãrâre judecãtoreascã irevocabilã; e) a fost instituitã carantina, în condiţiile legii; f) forţã majorã; g) în alte cazuri expres prevãzute de lege. ART. 44 Suspendarea la iniţiativa poliţistului (1) Raportul de serviciu al poliţistului se poate suspenda, la iniţiativa sa, în urmãtoarele situaţii: a) pentru efectuarea concediului de creştere a copilului în vârstã de pânã la un an sau, dupã caz, 2 ani ori, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani sau, dupã caz, 7 ani, potrivit legii; b) Abrogat prin OMAI 163/2014 c) pentru desfãşurarea unei activitãţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale; d) pentru efectuarea concediului paternal, potrivit legii; e) însoţeşte soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate, în condiţiile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, pe perioada misiunii. (2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivatã a poliţistului, pentru un interes personal legitim, în alte cazuri decât cele prevãzute la alin. (1), pe o perioadã cuprinsã între o lunã şi 3 ani. (3) Perioada suspendării raportului de serviciu în condiţiile alin. (1) lit. c) şi e), respectiv ale alin. (2) nu constituie vechime în serviciu şi specialitate şi nu se ia în calcul la stabilirea celorlalte drepturi care decurg din acestea. ART. 45 Procedura privind suspendarea raporturilor de serviciu (1) În cazurile prevãzute la art. 44, cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în scris, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data de la care se solicitã suspendarea. (2) Prin excepţie, în cazul prevãzut la art. 44 alin. (1) lit. d) cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în scris, cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de data de la care se solicitã suspendarea. (3) Suspendarea raportului de serviciu al poliţistului se constată în cazurile prevăzute la art. 43 şi art. 44 alin. (1) lit. a) şi c) - în situaţia în care participarea la selecţie s-a realizat cu aprobarea persoanei competente, art. 44 alin. (1) lit. d) şi e), respectiv se aprobă în cazul prevăzut la 44 alin. (1) lit. c) - în situaţia în care participarea la selecţie s-a realizat fără aprobarea persoanei competente, precum şi la art. 44 alin. (2), prin dispoziţie/ordin emisă/emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane. (4) În situaţia în care prin acte normative de nivel superior incidente situaţiilor de suspendare sunt stabilite proceduri speciale, se aplică acestea. ART. 46 Încetarea suspendãrii (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data încetării motivelor prevăzute la art. 43 lit. a), b) şi d), poliţistul este obligat să informeze în scris despre acest fapt unitatea din care face parte. (2) În situaţiile prevăzute la art. 44 alin. (1) lit. a), c) şi e) şi alin. (2), cu cel puţin 15 zile înainte de data încetării motivelor care au determinat suspendarea raportului de serviciu, poliţistul este obligat să informeze în scris unitatea din care face parte despre acest fapt. (3) Încetarea suspendării raportului de serviciu se constată în situaţia prevăzută la alin. (1), respectiv se dispune în situaţia prevăzută la alin. (2), prin act administrativ emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, de la data încetării motivelor care au determinat suspendarea. (4) În situaţia în care poliţistul nu respectă termenul prevăzut la alin. (1), reluarea activităţii se dispune prin act administrativ şi are loc de la data emiterii acestuia, situaţia urmând să fie analizată de către conducerea unităţii din care face parte în vederea stabilirii necesităţii angajării răspunderii disciplinare a poliţistului. (5) În situaţia în care poliţistul nu respectă termenul prevăzut la alin. (2), iar actul administrativ prin care s-a dispus încetarea suspendării raportului de serviciu a fost emis ulterior datei încetării motivelor care au determinat suspendarea, reluarea activităţii are loc la data emiterii acestuia, situaţia urmând să fie analizată de către conducerea unităţii din care face parte, în vederea stabilirii angajării răspunderii disciplinare a poliţistului. (6) În situaţia în care obligaţia poliţistului de informare se realizează după împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) sau, după caz, după data încetării motivelor care au determinat suspendarea raportului de serviciu în situaţiile prevăzute la alin. (2), după curgerea unui termen de încă 15 zile obligaţia prevăzută la art. 47 alin. (2) nu mai subzistă. (7) În situaţia prevăzută la art. 43 lit. a), atunci când s-a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal, poliţistul este repus în toate drepturile anterioare avute la data suspendării, inclusiv de compensare a celor de care a fost privat în această perioadă. ART. 47 Modificarea raportului de serviciu suspendat (1) Pe perioada suspendării, raportul de serviciu al poliţistului nu poate fi modificat şi nu poate înceta decât din iniţiativa sau, după caz, cu acordul scris al acestuia, cu excepţia situaţiilor în care faţă de poliţist s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale ori măsura arestării preventive sau cea a arestului la domiciliu. (2) Pe perioada suspendãrii raportului de serviciu unitatea are obligaţia de a rezerva postul ocupat de cãtre poliţist anterior suspendãrii. CAP. IV Dispoziţii finale ART. 48 Aplicarea unor dispoziţii Prevederile art. 9 şi 21 se aplicã în mod corespunzãtor şi în situaţiile prevãzute la art. 6 alin. (2) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 665/2008 privind unele activitãţi de management resurse umane în unitãţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificãrile ulterioare. ART. 49 Corelarea cu alte reglementãri La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 300/2004 privind unele activitãţi specifice domeniului resurse umane în unitãţile Ministerului Administraţiei şi Internelor*), cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã: 1. Articolele 94, 96, 97, 98, 101, 103,104, secţiunea a 2-a din capitolul VII şi secţiunea 1 din capitolul VIII îşi înceteazã aplicabilitatea asupra poliţiştilor încadraţi în Ministerul Administraţiei şi Internelor. 2. Secţiunea a 2-a din capitolul VIII şi secţiunea a 4-a din capitolul VII se abrogã. -------- *) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 300/2004 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementãri din sectorul naţional de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã. ART. 50 Publicitatea Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I. ART. 51 Intrarea în vigoare Prezentul ordin intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2012. p. Ministrul administraţiei şi internelor, Mihai Caprã, secretar de stat Bucureşti, 23 decembrie 2011. Nr. 298 Actualizat şi cu modificările Ordinului M.A.I. 163/2014 - Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 12 noiembrie 2014.
 4. am acceptat sa fiu interimar 60 de zile sef de post la o comuna.problema mea este ca eu vreau sa ma mut din comuna respectiva.dupa expirarea celor 60 de zile,daca nu se inscrie nimeni pentru concurs,eu mai am o treaba cu functia asta?poate sa ma imputerniceasca sef de post fara acceptul meu.care este procedura si care sunt posibilitatile?
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.