Jump to content
POLITISTI.ro

Informaţii despre ADMITERE 2017 - Academie şi scolile de poliţie


Marius

Recommended Posts

 • Moderator

INFORMAŢII PRIVIND ADMITEREA 2017 în ACADEMIA DE POLIŢIE şi ŞCOLILE POSTLICEALE DE POLIŢIE

Pentru a evita împrăştierea pe forum a informaţiilor utile despre admiterea din 2017 la Academie şi scolile de poliţie postăm aici informaţiile şi noutăţile referitoare la acest subiect, astfel încât cei interesaţi să le poată găsi uşor.

Cei intresesaţi de subiect se pot abona la acest topic (subiect de discuţie) accesând butonul "Urmăreşte" aflat în partea superioară a fiecărei pagini, iar astfel vor primi notificări când sunt adăugate postări noi.

ATENŢIE! - Pe acest website sunt publicate doar informaţii despre recrutarea candidaţilor care se realizează pentru locurile Poliţiei Române şi ale Poliţiei de Frontieră Română din cadrul:

 • Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" - Facultatea de Poliţie - Bucureşti str. Aleea Privighetorilor, Nr. 1-3, Sector 1. telefon: 021.317.55.23
 • Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" - Câmpina, B-dul Carol I nr. 145, judeţul Prahova, telefon 0244/33.62.51
 • Şcoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" - Cluj-Napoca, Str. Corneliu Coposu nr. 89-91, judeţul Cluj, telefon 0264/43.97.72
 • Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră "Avram Iancu" - Oradea, Calea Aradului nr. 2, judeţul Bihor, telefon 0259419520

Pentru informaţiile referitoare la alte instituţii de învăţământ aparţinând altor categorii profesionale, trebuie să cautaţi site-urile dedicate acestora.

 

NUMĂRUL DE LOCURI LA INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU FORMAREA POLIŢIŞTILOR 

sesiunea de admitere 2017

ACADEMIA DE POLIŢIE

Specializare Durată Formă  Locuri OBS. - Din care
Poliţie - OSP 3 ani frecvenţă 270 8 romi, 6 maghiari, 4 alte minorităţi
3 ani frecvenţă redusă 38 doar pt. agenţi de poliţie
Poliţie Frontieră - OSP 3 ani frecvenţă 50 2 romi, 2 maghiari, 2 alte minorităţi
3 ani frecvenţă redusă 7 pt. agenţi poliţie de frontieră
Drept 4 ani frecvenţă 115 85 IGPR, 10 IGPF, 5 IGI, 5 IGJR, 5 SPP, 5 MApN
4 ani distanţă 100 Taxă - pt. ofiţeri poliţie
Ştinţe Administrative 3 ani frecvenţă 100 Taxă - pt. personal civil

ŞCOLILE POSTLICEALE DE POLIŢIE

Specializare Unitatea de Învăţământ Durată     Locuri     OBS. - Din care
Agent de poliţie ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE "VASILE LASCĂR" CÂMPINA  2 ani  500 14 romi, 8 alte minorităţi
ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE "SEPTIMIU MUREŞAN" CLUJ-NAPOCA  2 ani 150 6 romi, 3 alte minorităţi
Agent poliţie de frontieră ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ "AVRAM IANCU" ORADEA  2 ani 120 3 romi, 2 alte minorităţi

 

NOTĂ - În funcţie de cererile de înmatriculare aprobate potrivit prevederilor Ordinului MAI nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, pot surveni modificări ale locurilor scoase la concursul de admitere

Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

 • Upvote 4
Link to comment
 • Moderator

RECRUTAREA ŞI SELECŢIA CANDIDAŢILOR

Condiţii şi criterii specifice privind recrutarea candidaţilor 

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului MAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, următoarele condiţii şi criterii specifice:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie declaraţi "apt" din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
 • să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 • să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m;
 • să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; 
 • Upvote 3
Link to comment
 • Moderator
Realizarea activităţilor de recrutare

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale MAI pentru formarea poliţiştilor se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane ale inspectoratelor generale care au locuri aprobate la aceste instituţii - Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate. 

 • Pentru POLIŢIA ROMÂNĂ – de către serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie/Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în raport de locul de domiciliu al candidatului înscris în cartea de identitate.
 • Pentru POLIŢIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ - de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţie de Frontieră, iar candidaţii din judeţele în care nu există unităţi ale Poliţiei de Frontieră Române, se vor adresa structurilor teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Pentru programul de studii universitare de licenţă "Drept", organizat la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", candidaţii sunt recrutaţi de către structurile teritoriale de resurse umane ale inspectoratelor generale, repartizarea pe beneficiarii care au locuri aprobate realizându-se ulterior admiterii

Personalul cu atribuţii de recrutare a candidaţilor are obligaţia să prezinte solicitanţilor toate informaţiile necesare cu privire la:

 1. condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare, precum şi modalitatea de dovedire a îndeplinirii acestora;
 2. numărul de locuri scoase la concursul de admitere la fiecare program de studii/ specializare şi specialitate şi numărul de locuri destinat minorităţilor
 3. criteriului minim de 1,65 metri pentru femei, 1,70 metri pentru bărbaţi, respectiv de minimum 1,60 metri în cazul candidaţilor pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină;
 4. necesitatea declarării datelor complete şi exacte cu privire la propria persoană şi a confirmării cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
 5. prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor;
 6. componenţa dosarului de recrutare şi etapele de constituire a acestuia;
 7. prevederile legale referitoare la angajamentul pe care candidaţii declaraţi admişi urmează să-l încheie;
 8. organizarea şi desfăşurarea probelor de selecţie la unităţile teritoriale care au recrutat candidaţii, respectiv a examinării medicale şi a evaluării psihologice;
 9. documentele necesare pentru înscrierea la sediul instituţiei de învăţământ, în situaţia în care s-a constituit dosarul de recrutare şi candidatul a fost declarat „apt” la examinarea medicală şi la evaluarea psihologică, precum şi calendarul înscrierii la concursul de admitere în instituţia de învăţământ;
 10. organizarea şi desfăşurarea selecţiei candidaţilor la instituţiile de învăţământ, respectiv a contravizitei medicale, a probei de verificare a aptitudinilor fizice şi a probei de verificare a cunoştinţelor, cu indicarea adreselor site-urilor oficiale unde sunt postate tematica şi bibliografia de concurs, graficul / calendarul admiterii, precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi;
 11. faptul că nu vor fi înmatriculaţi candidaţii la instituţia de învăţământ în situaţia în care, urmare a verificărilor desfăşurate, se constată că au avut un comportament neconform cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 12. situaţiile de exceptare de la plata taxei de înscriere prevăzute în metodologiile / regulamentul de admitere;
 13. candidaţii care au efectuat studii liceale în state membre ale Uniunii Europene în instituţii de învăţământ în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului vor fi acceptaţi fără media la purtare;
 14. respectarea prevederilor art. 142 alin. (6), (61), (62) şi (63) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru candidaţii care optează pentru o instituţie de învăţământ superior; pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii, candidaţii declaraţi „admis” care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau parţial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor, sau, după caz, vor depune la instituţia de învăţământ o declaraţie din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă. 
 • Upvote 2
Link to comment
 • Moderator
Constituirea dosarelor de recrutare

Dosarele de recrutare ale candidaţilor se constituie în conformitate cu prevederile O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de înscriere / participare pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie se depun până la data de 26 mai 2017, iar pentru şcolile postliceale de poliţie, până la data de 21 iulie 2017.

Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:

 1. Cererea de participare/ înscriere la concursul de admitere;
 2. Curriculum vitae - Europass (CV);
 3. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
 4. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;
 5. Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă, absolvenţii de liceu ai anului în curs vor prezenta actele de studii menţionate la instituţia de învăţământ, cu ocazia înscrierii;
 6. Următoarele documente în copie: certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 7. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
 8. Cazierul judiciar al candidatului;
 9. Fişa medicală tip de încadrare în MAI;
 10. Certificatul de examinare psihologică;
 11. Caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la instituţia de învăţământ;
 12. Trei fotografii 3x4 cm;
 13. Alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ/inspectoratele beneficiare

Suplimentar documentelor prevăzute, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic. 

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele / calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

Candidaţii care au mai multe opţiuni parcurg întreaga procedură stabilită pentru recrutarea şi selecţia candidaţilor, respectiv constituirea dosarului de recrutare în mod distinct pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat şi participarea la concursul de admitere. În aceste situaţii personalul cu atribuţii de recrutare va menţiona pe copiile fişelor medicale din dosarele de recrutare suplimentare, după verificare, “conform cu originalul”. 

Link to comment
 • Moderator
Examinarea medicală

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale, cu următoarele precizări:

 1. Fişa medicală de încadrare se eliberează personal candidaţilor în baza adresei structurii de resurse umane a unităţii de recrutare;
 2. După examinarea generală şi măsurarea indicilor antropometrici, în situaţia în care înălţimea nu corespunde criteriului minim de 1,65 m pentru femei, respectiv de 1,70 m pentru bărbaţi, fişa se transmite, prin adresă, structurii de resurse umane, iar în această situaţie, candidatului nu i se întocmeşte dosar de recrutare;
 3. Fişa medicală se încheie pentru cei care îndeplinesc cumulativ toate criteriile medicale, prin acordarea avizului „Apt admitere pentru admitere la instituţia de învăţământ ...”;
 4. Fişele medicale cu menţiunea „Inapt medical pentru admitere” se păstrează/arhivează la nivelul centrelor medicale judeţene, iar structura de resurse umane este informată cu privire la acest aspect. 
Evaluarea psihologică

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează la unităţile teritoriale, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, prin aplicarea de teste psihologice, potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele generale/ judeţene/ teritoriale.

Candidaţii recrutaţi se vor informa în privinţa perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic şi/sau pe site-urile structurilor care au efectuat recrutarea.

Transmiterea dosarelor candidaţilor care au fost declaraţi apt medical şi psihologic

Dosarele de recrutare ale candidaţilor la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", cu documentele solicitate prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă în anul 2017, precum şi tabelele nominale cu aceştia, se transmit instituţiei de învăţământ până la data de 30 iunie 2017

Dosarele de recrutare ale candidaţilor la şcolile postliceale pentru formarea poliţiştilor şi tabelele nominale cu aceştia se transmit unităţilor de învăţământ până la data de 25 august 2017

Înscrierea candidaţilor la instituţiile de învăţământ

Înscrierea la instituţiile de învăţământ ale candidaţilor care au fost declaraţi apt psihologic şi medical se realizează la sediile acestora, potrivit calendarului concursului de admitere stabilit de fiecare instituţie de învăţământ şi afişat pe site-ul propriu, în secţiunea privind admiterea.

În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidaţii prezintă următoarele documente:

 1. cartea de identitate sau paşaportul;
 2. pentru absolvenţii studiilor liceale ai anului în curs, diploma de bacalaureat sau adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele la probele susţinute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma, precum și foaia matricolă a studiilor liceale;;
 3. contravaloarea taxei de înscriere sau, pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere, acte doveditoare care să ateste una din situaţiile enumerate în metodologiile de admitere/ Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2017;
 4. alte documente solicitate prin dispoziţiile de recrutare ale inspectorilor generali şi/sau metodologia de admitere sau, după caz, prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2017.

Gestionarea documentelor de studii în original/copie legalizată se reglementează de fiecare instituţie de învăţământ prin dispoziţie a preşedintelui Comisiei de admitere.

 • Upvote 1
Link to comment
 • Moderator
Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice

Contravizita medicală a candidaţilor se realizează la sediul fiecărei instituţii, potrivit graficului stabilit, de către subcomisia medicală.
Dacă se constată nerespectarea unuia dintre criteriile medicale şi de resurse umane (înălţime, greutate, semne distinctive sau tatuaje), candidatul este declarat Inapt pentru admitere, respectiv "Nepromovat".
Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/ paşaportul şi echipamentul sportiv adecvat.

 

PROBELE ŞI BAREMELE 

pentru VERIFICAREA APTITUDINILOR FIZICE

 

 1. În cadrul admiterii, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu.
 2. Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului.
 3. Probele se susţin în aceeaşi zi, în următoarea ordine: alergare - viteză, aruncarea mingii medicinale şi alergare - rezistenţă.
 4. Probele se execută în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening).
 5. Este declarat „Promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim stabilit pentru fiecare probă.
 6. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge celelalte probe.
 7. Indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.
 8. Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat se consemnează în borderoul de examen.
 9. Verificarea aptitudinilor la probele fizice se efectuează cu respectarea prevederilor art. 100 alin. (1), lit. g) din OMAI nr.154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI.
 10. Aspectele organizatorice se stabilesc la nivelul comisiilor de admitere din cadrul instituţiilor de învăţământ.

Probele şi baremele minime de promovare sunt următoarele: 

probe-fizice-politie.png

Precizări tehnice şi metodice privind efectuarea probelor:

1. Proba de alergare - viteză
a)  se execută cu startul din picioare, câte doi candidaţi;
b)  cronometrul porneşte la mişcarea primului candidat;
c)  startul greşit (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start greşit candidatul este declarat „Nepromovat”;
d)  candidaţii care se ciocnesc în timpul alergării şi cad sau care se împiedică ori alunecă din cauza suprafeţei de alergare se consideră că nu au parcurs traseul şi vor relua proba o singură dată, la sfârşitul seriei din care fac parte.

2. Proba de aruncare a mingii medicinale (4 kg bărbaţi şi 2 kg femei)
a)  se execută de pe loc, cu ambele braţe, pe deasupra capului, spre înainte, într-un sector cu lăţime de 3 metri şi lungimea de cel puţin 10 metri, câte un candidat;
b)  poziţia iniţială a picioarelor poate fi în sprijin apropiat sau depărtat (lateral sau înainte);
c)  în cazul în care execuţia se efectuează din poziţia stând sau stând-depărtat, candidatul poate să se ridice pe vârfuri fără a se desprinde de pe sol. La aruncarea din poziţia stând depărtat anterio-posterior candidatul poate ridica piciorul din spate cu condiţia ca piciorul din faţă să menţină permanent contactul cu solul; în ambele cazuri nu se va călca sau depăşi linia sectorului de aruncare, inclusiv după aterizarea mingii; 
d)  candidatul are dreptul la două încercări;
e)  măsurarea aruncării se efectuează de la linia sectorului de aruncare până la urma lăsată de minge, înspre locul de aruncare;
f)  scăparea mingii de către candidat (înainte sau înapoi) este considerată aruncare nereuşită (pentru prima încercare);
g)  dacă situaţia prevăzută la lit. f) are loc la a doua încercare, candidatul este declarat „Nepromovat”, iar în borderou este consemnată performanţa celei mai bune aruncări.

3. Proba de alergare - rezistenţă
a) se execută cu startul din picioare, în serii de 15 - 25 candidaţi/ cronometru;
b) trecerea de la alergare la mers se consideră abandon. 

La probele eliminatorii - contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor - nu se admit contestaţii! 

 • Upvote 1
Link to comment
 • Moderator
Concursul de admitere

Concursul de admitere cuprinde probele eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) şi probele de verificare a cunoştinţelor (test grilă) desfăşurate la sediul fiecărei instituţiei de învăţământ.

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"
Probele de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se stabilesc în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" în anul 2017 şi constau într-un test grilă la următoarele discipline: Istorie, Limba română şi Limba străină - engleză/franceză/germană/rusă/spaniolă - pentru admiterea la Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative (specializarea drept);
Tematica şi bibliografia de concurs pentru fiecare facultate sunt postate pe site-ul instituţiei de învăţământ, în conţinutul regulamentului.

Calendarului admiterii:
Perioada de concurs: 24.07 – 11.08.2017
Înscrierea candidaţilor: 24 - 25.07, orele 8.00 – 16.00;
Etapa I eliminatorie (contravizita medicală, verificarea aptitudinilor fizice): 27.07 -03.08 – conform graficului;
Etapa a II-a: susţinerea probei de cunoştinţe – 06 – 08.08;
Afişarea rezultatelor: 10.08;
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor: 10 – 11.08
Afişarea rezultatelor finale: 11.08

Şcolile postliceale pentru formarea poliţiştilor
Concursurile de admitere la şcolile postliceale pentru formarea poliţiştilor se desfăşoară în perioada 02 – 10 septembrie 2017, conform graficelor stabilite de către unităţile de învăţământ care cuprind:
- Perioada de înscriere la concurs;
- Perioada stabilită pentru desfăşurarea probelor eliminatorii – contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice;
- Data susţinerii probei de verificare a cunoştinţelor şi afişarea rezultatelor admiterii.
Proba de verificare a cunoştinţelor se stabileşte cu respectarea metodologiei specifice de admitere, în conformitate cu dispoziţiile de recrutare şi selecţie ale IGPR şi IGPF, a tematicii şi bibliografiei de concurs şi constă într-un test grilă la disciplinele Limba română şi Limba engleză sau franceză.
Tematica şi bibliografia de concurs sunt postate pe site-ul fiecărei unităţi de învăţământ.

 • Upvote 1
Link to comment
 • Marius pinned this topic
 • Member

Unde au fost postate locurile scoase la concurs pentru Academia de Politie? Eu le-am cautat pe SCI, Intrapol, siteul ADP, insa nu le-am gasit.

Link to comment
 • Member

Salutare!

Imi poate explica cineva de ce la Facultatea Stiinte Juridice si Administrative - Specializarea Drept - invatamant la distanta din cadrul Academiei de Politie locurile scoase la concurs sunt doar pentru ofiteri de politie si nu si pentru agenti?

Am aceasta nelamurire intrucat in Regulamentul concursului de admitere al Academiei de Politie scrie ca si conditie de participare, candidatul sa fie student/personal din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională

Multumesc! 

 

 

Link to comment
 • Member

@Agent3 Da, vechimea minimă în structurile M.A.I. necesară înscrierii este de 1 an.
 

@Marius Felicitări pentru sintezele făcute în cadrul acestui topic !

 

Edited by blue1guardian
Link to comment

Eu sunt promotia 2016 Campina.Normal pe 22.07.2017 fac un an vechime,iar la data inscrierii la Academia de Politie pe 24.07.2017 as avea indeplinita conditia aceasta cu vehimea.Nu stiu daca mi-or da astia de la judet drumul la dosar ,avand in vedere ca nu indeplinesc conditia cu vechimea in monentul recrutarii de Ipj .Daca cunoasteti mai bine voi!?Mersi si succes tuturor!

Edited by Agent3
Link to comment

Mulţumesc frumos! Aceste informaţii îmi sunt de mare ajutor.

Din câte am înţeles, îţi este oferită posibilitatea de a te înscrie la mai multe instituţii de învăţământ din cadrul şcolilor de poliţie. Există posibilitatea de a susţine examenele de admitere la două şcoli postliceale? Aici, referindu-mă la Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" şi Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră "Avram Iancu".

Mulţumesc anticipat!

 

Link to comment

Salut!

 Am observat în articolul de mai sus că data limită de depunere a cererilor de înscriere este 26 mai. Este una și aceeași cu data limită a depunerii dosarului complet sau pentru această sarcină există o alta dată?

O altă întrebare ar fi aceea dacă probele sportive de la Academie, respectiv viteză, aruncarea mingii si rezistența coincid cu cele de la școlile de agenți. Pentru ca am auzit zvonuri cum că la Câmpina în loc de minge medicinala ar fi abdomene/flotări.

Link to comment
 • 2 weeks later...

@CostinSorin Salut!

În legătură cu nelămurirea legată de probele fizice. Răspunsul este da, probele fizice de la Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" sunt accelaşi ca la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza". Zvonurile pe care le-ai auzit sunt reale, dar, acestea sunt probele de la concursurile din încadrare externă.

Link to comment
 • 1 month later...

Salut, am doua intrebari referitoare la admitere si sper ca le-am pus unde trebuie...

 1. Cum afli daca dosarul ti-a fost acceptat/respins de scoala de politie Campina (in cazul meu)?

 2. Cum se calculeaza media de admitere dupa probele de verificare a cunostintelor? Se da punct din oficiu? Trebuie sa faci minim 30 de puncte corecte la romana, respectiv 15 minim la o limba straina ca sa treci proba la o anumita materie ori se cumuleaza toate indiferent de punctajul fiecarei materii? 

Link to comment
 • 2 weeks later...

Salut!

Am si eu o intrebare. Contextul este ca am facut cerearea de inscriere pentru Vasile Lascar destul de tarziu (20 iunie). Intrebarea este: Cand voi fi sunat pentru a face fisa medicala si examenul psihologic? A trecut aproape o luna si nu am nici un semn de la ipj.

Link to comment
 • Member

Trebuie sa te duci tu la centrul medical MAI din judetul tau cu biletul pe care l-ai primit atunci cand te-ai inscris si ei iti vor da fisa medicala si iti vor spune exact ce ai de facut. Legat de examinarea psihologica, se anunta pe site-ul IPJ-ului cand va fi sau te vor suna ei.

Edited by BGeorge
Link to comment
 • 1 month later...

Buna ziua !

Limita de varsta de 27 ani a fost scoasa, sau a ramas aceiasi pentru admiterea in corpul agentiilor de politie filiera directa (1an) ?

Se stie ceva mai concret despre locurile care se aud ca vor fi scoase pentru admiterea in cadrul Şcoli de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" pentru luna ianuarie ?

Este adevarat ca se mai scot 1000 locuri in ianuarie ?

Cu stima.

Link to comment

@ragnar86 respecta și tu niste reguli de punctuație când scrii ceva mai ales pe un forum de polițiști, unde marea lor majoritate au susținut un examen de gramatică exact la școală despre catering ești interesat și la care, bănuiesc, vrei sa mergi. Pune mâna și învață, dar da, s-a redus de la 2 ani la 1 an pe perioadă nedeterminată.

Link to comment

AdrianAG, mai bine taceai. Ai citit inainte de a posta?

Din cate stiu, tu nu faci parte din marea majoritate a politistilor la care faci referire. Se vede!

Link to comment

@Sache Mulțumesc mult, nu fac parte, dar asta nu înseamnă că în colectivul din care fac parte colegii nu apreciază devotamentul și spiritul meu de colegialitate. Am fost surprins să aud că sunt o excepție, dar nu sunt omul care sa mă laud, am detestat și detest lauda de sine. 

Uneori unul ca mine ar fi dispus să încaseze una pentru colegul de patrula, dar astea sunt detalii, de fapt mulți colegi nu mai pun preț pe asta. Tu pui?

Mi s-a zis că încadrații sunt proști, analfabeți și multe altele, așa o fi. De fapt chiar așa e, după 3 luni petrecute între și printre ei sunt cel mai conștient de asta. 

Dar știi care e diferența? Eu am muncit 2 ani de zile pentru examenul de la Școala de Agenți de Poliție, am plâns cot la cot cu cei care au picat atunci, iar când eu trimiteam scrisoare la minister să facă și ei ceva pentru cei care au muncit și au trudit și au sperat că își pot îndeplini un vis, m-ați numit frustrat. Anul ăsta s-a putut majora cifra de elevi pentru școlarizare pe ultima suta de metri, nu?

Aste e viața, îmi pare bine că nu am colegi care sa mă judece doar după "origine", ci după munca de după un schimb în care eu le apar spatele și ei mie. Numai bine.

 

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.