Jump to content
POLITISTI.ro

Informaţii şi noutăţi despre ADMITERE 2015 - Academie şi scolile de poliţie


Marius

Recommended Posts

 • 7 months later...
 • Moderator

Învăţământ cu frecvenţă - sesiunea de admitere 2015

Inspectoratele de Poliţie Judeţene şi respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, prin intermediul Serviciilor de resurse umane desfăşoară activitatea de selecţie a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a poliţiştilor, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă, în perioada 27 aprilie 2015 - 07 august 2015, pentru sesiunea de admitere 2015.

 

 

post-1-0-18568000-1430224319_thumb.png post-1-0-76643800-1430224502_thumb.png

Înscrierea candidaţilor se realizează în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate.

Cererile de înscriere la concursul de admitere în Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti – Facultatea de Poliţie vor fi primite în perioada 27 aprilie 2015 – 29 mai 2015, iar pentru şcolile postliceale de poliţie în perioada 27 aprilie 2015 – 07 august 2015.

Data limită de depunere a documentelor necesare pentru dosarul de recrutare al candidaţilor pentru Academia de Poliţie este 12 iunie 2015, iar pentru şcolile de agenţi ale Poliţiei Române este 21 august 2015.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele / calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

Tematica şi bibliografia de concurs, graficul / calendarul desfăşurării concursului precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi vor fi publicate pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ.

Condiţii şi criterii specifice învăţământ cu frecvenţă - sesiunea de admitere 2015

Pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza”" Bucureşti – Facultatea de Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina şi "Septimiu Mureşan" Cluj-Napoca, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească următoarele:

1. Condiţii legale:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie declaraţi "apt" din punct de vedere medical, fizic şi psihic - aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I. - comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 • nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare (după admitere nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic);
 • îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.
 • candidaţii care optează pentru o instituţie de învăţământ superior şi au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, trebuie să respecte prevederile art. 142 alin. (6), (61), (62) şi (63) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Mai exact, candidaţii care optează pentru o instituţie de învăţământ superior, pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii ori candidaţii declaraţi "admis" care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau parţial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor, sau, după caz, vor depune la instituţia de învăţământ o declaraţie din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă.
Absolvenţii de liceu ai promoţiei 2015 nu au obligaţia depunerii declaraţiei din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă.

2. Criterii specifice:

 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 • să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;

 

Documentele cuprinse în dosarul de selecţie al candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor

Pentru înscriere, fiecare candidat va depune la Serviciul resurse umane din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de domiciliu înscris în cartea de identitate, următoarele documente:

 • cererea de înscriere şi CV;
 • copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse (pentru candidaţii care provin din promoţiile anterioare) sau adeverinţa eliberată de liceu din care să reiasă faptul că este înscris la sesiunea de bacalaureat 2015 şi copia legalizată după foaia matricolă (numai pentru absolvenţii promoţiei 2015);
 • copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar;
 • copii legalizate ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului / soţiei şi fiecărui copil, a certificatului de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate;
 • două fotografii color 9 x 12 cm;
 • fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 • avizul psihologic;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Suplimentar documentelor menţionate mai sus, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale, cu excepţia minorităţii maghiare, depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, contituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

Candidaţii pe locurile destinate minorităţii maghiare la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" trebuie să dovedească faptul că au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă, limba maghiară.

Candidaţii care optează pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior ori şcoli postliceale ale Poliţiei Române vor constitui dosare de selecţie distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat. În cazul acestora fişa medicală se depune în dosarele de recrutare suplimentare în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către personalul cu atribuţii de recrutare.

Examinarea medicală

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare.

Evaluarea psihologică

Evaluarea psihologică a tuturor candidaţilor, indiferent de unitatea de învăţământ pentru care au fost selectaţi, se efectuează la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, potrivit planificării întocmite împreună cu şefii structurilor de resurse umane ale acestora.
Dată susţinerii evaluării psihologice se comunică în timp util de către personalul cu atribuţii de recrutare cât şi pe website-urile inspectoratelor de poliţie.

În acest sens, candidaţii au obligaţia de a urmării şi a se informa cu privire la data la care au fost programaţi pentru susţinerea exemenului pshihologic.

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi "Inapt medical", activitatea de recrutare încetează.

Atenţie!
Data limită până la care candidaţii vor depune la dosar documentele necesare pentru finalizarea acestuia este 12.06.2015 pentru Academia de Poliţie iar pentru şcolile de poliţie este 21.08.2015.

Perioada de desfăşurare a etapei a II-a de selecţie în cadrul instituţiilor de învăţământ pentru formarea poliţiştilor

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"

Etapa a II-a de selecţie a candidaţilor la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" - respectiv concursul de admitere, se desfăşoară potrivit calendarului admiterii stabilit pentru fiecare facultate, în perioada 19 iulie 2015 – 02 august 2015.

În vederea participării la concursul de admitere la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", candidaţii sunt obligaţi să achite o taxă de înscriere la concurs, în valoare de 350 lei.
Taxa de înscriere la concurs se achită la prezentarea candidaţilor la sediul Academiei, în vederea înscrierii la concursul de admitere.
Sunt scutiţi de plata taxei, candidaţii aflaţi într-una din situaţiile enumerate mai jos:
a) sunt orfani de ambii părinţi;
b) provin din casele de copii sau din plasament familial;
c) sunt copii ai personalului didactic în activitate;
d) sunt copii ai poliţiştilor în activitate, pensionat sau decedat.

Şcolile de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina şi "Septimiu Mureşan" Cluj-Napoca

Etapa a II-a de selecţie a candidaţilor la şcolile de agenţi ale Poliţiei Române - respectiv concursul de admitere, se desfăşoară în perioada 05 – 13 septembrie 2015.

Şcolile de agenţi de poliţie ale Poliţiei Române vor organiza probele concursului de admitere după următorul calendar:
a) în perioada 07.09.2015 – 10.09.2015 probele eliminatorii - contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice;
b) în data de 11.09.2015 proba de verificare a cunoştinţelor constând într-un test – grilă la disciplinele limba română şi limba străină (limba engleză sau limba franceză, potrivit opţiunii la înscriere).

Tematica şi bibliografia pentru concursurile de admitere se regăsesc pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ.

Contravizita medicală a candidaţilor se realizează la sediul instituţiilor de învăţământ, de către subcomisia medicală şi constă în evaluarea sumară a candidaţilor, pe baza fişei medicale tip MAI şi se finalizează prin emiterea unui aviz medical de tipul "apt"/"inapt" şi verificarea îndeplinirii criteriului privind înălţimea minimă şi prin observarea directă a existenţei la candidaţi a diverselor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, în urma cărora candidaţii vor fi declaraţi "promovat" sau, după caz, "nepromovat".

Lista nominală cu candidaţii declaraţi "inapt" pentru admitere la contravizita medicală efectuată la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", va fi transmisă la şcolile de agenţi de poliţie ale Poliţiei Române pentru care aceştia au a doua opţiune, prin grija Comisiei de admitere a Academiei.

Verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor se realizează conform probelor şi baremelor prevăzute în Anexa regulamentului de concurs.

În vederea susţinerii probelor de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii vor avea asupra lor echipamentul sportiv adecvat.

La probele eliminatorii - contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice - nu se admit contestaţii.

Probele de verificare a cunoştinţelor

Probele de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" constau într-un test grilă la următoarele discipline:
- istorie,
- limba română,
- limba străină - engleză/franceză/germană/rusă/spaniolă - pentru admiterea la Facultatea de Poliţie;

Proba de verificare a cunoştinţelor pentru admiterea la şcolile de poliţie ale Poliţiei Române constă într-un test grilă la disciplinele limba română şi limba engleză sau franceză.

 • Upvote 1
Link to comment
 • Moderator

PROBELE ŞI BAREMELE

pentru verificarea aptitudinilor fizice

ale candidaţilor la concursurile de admitere

în instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor

 

 

1. În cadrul admiterii, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu.

2. Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului.

3. Probele se susţin în aceeaşi zi, în următoarea ordine: alergare - viteză, aruncarea mingii medicinale şi alergare - rezistenţă.

4. Probele se execută în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening).

5. Este declarat "Promovat" candidatul care îndeplineşte baremul minim stabilit pentru fiecare probă. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge celelalte probe.

6. Indiferent de cauze / motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.

7. Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat se consemnează în borderoul de examen.

8. Verificarea aptitudinilor la probele fizice se efectuează cu respectarea prevederilor art. 100 alin. (1), lit. g) din OMAI nr.154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI.

9. Problemele organizatorice se stabilesc la nivelul comisiilor de admitere din cadrul instituţiilor de învăţământ.

10. Probele şi baremele minime de promovare sunt următoarele:

 

post-1-0-75027500-1430222697_thumb.png

 

Proba de alergare - viteză

 

a) se execută cu startul din picioare, câte doi candidaţi;

b) cronometrul porneşte la mişcarea primului candidat;

c) startul greşit (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start greşit candidatul este declarat „Nepromovat”;

d) candidaţii care se ciocnesc în timpul alergării şi cad sau care se împiedică ori alunecă din cauza suprafeţei de alergare se consideră că nu au parcurs traseul şi vor relua proba o singură dată, la sfârşitul seriei din care fac parte.

 

Proba de aruncare a mingii medicinale (4 kg bărbaţi şi 2 kg – femei)

 

a) se execută de pe loc, cu ambele braţe, pe deasupra capului, spre înainte, într-un sector cu lăţime de 3 metri şi lungimea de cel puţin 10 metri, câte un  candidat;

b) poziţia iniţială a picioarelor poate fi în sprijin apropiat sau depărtat (lateral sau înainte);

c) în cazul în care execuţia se efectuează din poziţia stând sau stând-depărtat, candidatul poate să se ridice pe vârfuri fără a se desprinde de pe sol. La aruncarea din poziţia stând depărtat anterio-posterior candidatul poate ridica piciorul din spate cu condiţia ca piciorul din faţă să menţină permanent contactul cu solul; în ambele cazuri nu se va călca sau depăşi linia sectorului de aruncare, inclusiv după aterizarea mingii;

d) candidatul are dreptul la două încercări;

e) măsurarea aruncării se efectuează de la linia sectorului de aruncare până la urma lăsată de minge, înspre locul de aruncare;

f) scăparea mingii de către candidat (înainte sau înapoi) este considerată aruncare nereuşită (pentru prima încercare);

g) dacă situaţia prevăzută la lit. f) are loc la a doua încercare, candidatul este declarat „Nepromovat”, iar în borderou este consemnată performanţa celei mai bune aruncări.

 

Proba de alergare - rezistenţă

 

a) se execută cu startul din picioare, în serii de 15 - 25 candidaţi/ cronometru;

b) trecerea de la alergare la mers se consideră abandon.

 • Upvote 1
Link to comment
 • Moderator

Învăţământ cu frecvenţă redusă - sesiunea de admitere 2015

 

 

Programul de studii universitare de licenţă "ordine şi siguranţă publică" al Facultăţii de Poliţie din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă este destinată exclusiv agenţilor de poliţie în activitate.

Astfel pentru locurile repartizate Inspectoratului General al Poliţiei Române sau Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, se pot înscrie exclusiv candidaţi care deţin statutul de agent de poliţie.

 

Candidaţii pentru admiterea pe locurile aprobate la programul de studii universitare de licenţă "ordine şi siguranţă publică" al Facultăţii de Poliţie din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, potrivit locurilor aprobate şi repartizate de conducerea instituţiei beneficiare, trebuie să îndeplinească în mod cumulativ atât criteriile de aptitudine medicală, fizică şi psihică prevăzute de art. 20 alin. (1) lit. d) din Ordinul m.a.i. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, pentru recrutarea din sursă externă ca ofiţer, precum şi următoarele criterii specifice de recrutare:

 • au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de agent de poliţie;
 • au recomandarea şefului nemijlocit şi a şefului cu competenţe de aprobare a evaluării performanţelor profesionale individuale, recomandare care înlocuieşte caracterizarea de la ultimul loc de muncă;
 • au fost apreciaţi la ultima evaluare anuală realizată cu calificativul de cel puţin "bine";
 • nu sunt puşi la dispoziţie ori nu sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 65 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • nu se află sub efectul măsurii penale de interzicere a ocupării unei funcţii, exercitării profesiei sau activităţii;
 • nu sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

Candidaţii pentru locurile la frecvenţă redusă susţin examinarea medicală şi evaluarea psihologică la nivelul structurii teritoriale, iar contravizita medicală şi proba de verificare a cunoştinţelor la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti, în aceleaşi condiţii, la aceleaşi date şi potrivit aceloraşi criterii aplicate candidaţilor înscrişi la forma cu frecvenţă a programului de studii universitare de licenţă “ordine şi siguranţă publică”.

 

În vederea participării la concursul de admitere la programul de studii universitare de licenţă "Ordine şi siguranţă publică", forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, candidaţii se adresează structurilor care realizează recrutarea din judeţul de domiciliu/reşedinţă şi completează cererea de participare tip până la data de 29.05.2015.

 

Proba de verificare a aptitudinilor fizice se susţine de către candidaţi la unitatea în care sunt încadraţi, anterior susţinerii probei de verificare a cunoştinţelor, potrivit prevederilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI, cu modificările şi completările ulterioare, pentru categoria de solicitare fizică "normală", în raport de grupa de vârstă, distinct pentru bărbaţi şi femei.

 

Candidaţii sunt evaluaţi de către o comisie, care va întocmi calendarul activităţilor de evaluare a candidaţilor astfel încât să se respecte termenele stabilite şi care va fi constituită prin ordin/dispoziţie la nivelul unităţii, cu următoarea componenţă:

- şeful structurii de resurse umane / ofiţerul desemnat la conducerea serviciului – Preşedinte;

- ofiţerul cu atribuţii pe linie de pregătire a personalului – membru;

- instructorul sportiv desemnat prin Dispoziţia şefului unităţii de deschidere a anului de   pregătire – membru examinator;

- lucrătorul de resurse umane responsabil cu recrutarea – secretar.

 

În cazul candidaţilor declaraţi "promovat", o copie a borderoului, conformă cu originalul, se transmite structurii de recrutare şi se introduce în dosarul candidatului.

 

Dosarele candidaţilor la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă cuprind următoarele documente:

- cererea-tip de participare la concursul de admitere, cu opţiunea pentru specialitate şi specializare;

- diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii legalizate;

- copie după cartea de identitate (pentru cei care şi-au schimbat numele - copie legalizată după hotărârea judecătorească sau alte documente privind schimbarea numelui);

- certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copii legalizate;

- 2 fotografii color 3/4 cm pe suport de hârtie (în ţinută civilă). Pe verso se înscriu cu majuscule de către cel care a efectuat recrutarea: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, precum şi codul numeric personal al acestuia;

- fişa medicală tip de încadrare în M.A.I., în original, concluzionată de medic, cu avizul "Apt pentru Academia de Poliţie";

- avizul psihologic;

- adeverinţa privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare şi selecţie, eliberată de structurile de resurse umane ale unităţilor unde sunt încadraţi candidaţii;

 

Data limită de depunere a documentelor necesare pentru dosarul de recrutare al candidaţilor  la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă este 12.06.2014.

 

În vederea înscrierii la concursul de admitere, la sediul Academiei de Poliţie, candidaţii prezintă următoarele documente:

- cartea de identitate sau paşaportul, în termen de valabilitate;

- contravaloarea taxei de înscriere.

 

Candidaţii pentru învăţământul cu frecvenţă redusă nu beneficiază de scutire de plată a taxelor, conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" în anul 2015.

 • Upvote 3
Link to comment
 • Marius unpinned this topic
 • 4 months later...

Am auzit ca s ar fi schimbat ceva anul asta la Academie si nu se mai alege specializarea dupa primul an de studii ci se opteaza de la inceput pentru specializarea dorită. Este adevarat?

Link to comment
 • 4 weeks later...
 • Member

Art. 6 alin. 4 lit. a) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m;

http://www.monitoruljuridic.ro/act/anexe-din-2-septembrie-2016-la-ordinul-nr-140-2016-emitent-ministerul-afacerilor-interne-publicat-n-181617.html

De asemenea media la purtare pe perioada studiilor liceale trebuie sa fie de cel putin 9. 

Link to comment
 • 2 weeks later...

Buna, as dori sa stiu daca limita de inaltime este intr-adevar de 1,70m la barbati, pentru admiterea ce va urma din anul 2017. Sunt confuz in legatura cu acest subiect, deoarece pe site-urile scolilor de politie respectiv Septimiu Muresan si Vasile Lascar, nu sunt precizate aceste limite de inaltime cu referinta la anul 2017, iar din alte surse ( prieteni care au participat la concursul de admitere 2016 ) am aflat ca noua limita de inaltime impusa este de 1,75m la baieti. As aprecia foarte mult un raspuns dat cu exactitate si corectitudine, deoarece sunt la inceputul anului terminal de liceu si doresc sa incep pregatirea teoretica, in ceea ce priveste concursul de admitere.

 

P.S : Am inaltimea de 1,70m , si nu doresc sa "inghet" un an in care cheltuiesc bani pentru pregatire, pentru ca mai apoi sa fiu respins din pricina unor cm in plus in inaltime. (ca mdee, cativa cm in plus sau in minus definesc calitatiile unui om...)

Link to comment
 • Member

Domnule DenisD, colegul și userul BGeorge a postat chiar mai sus limitele despre care vorbești, indicând cu exactitate ce act oficial reglementează aceste aspecte. Ele au intrat în vigoare la data de 10 septembrie 2016. Nu are rost să discutăm (și nici să ne certăm) cu privire la oportunitatea acestor schimbări pentru că nu polițiștii de rând stabilesc aceste criterii.

Este exact ca și în cazul legilor de zi cu zi. Bune sau rele, cu impact mai mult sau puțin pe placul oamenilor, Poliția, ca subdiviziune a puterii executive în stat, le aplică. Legiuitorul (Parlamentul, Guvernul, sau, după caz, alte organe ale autorității publice centrale și/sau locale) poate să creeze, să modifice sau să abroge legi. 

 • Upvote 1
Link to comment
 • 4 months later...
 • 2 weeks later...

Buna ziua! v-as ruga sa ma ajutati daca se poate cu privire la zilele in care se vor desfasura atat medicalul, psihologicul, probele fizice, cat si probele scrise la Scoala de politie Septimiu Muresan din Cluj si Scoala de agenti de frontiera din Oradea, editia 2017.Multumesc anticipat!

Link to comment

Buna ziua. Sunt in clasa a XII-a si vreau sa dau la Academia de Politie "Alexandru I. Cuza" si am cateva intrebari. M-am gandit sa postez aici ca sa nu deschid alt topic. 

1. Eu vreau sa ma inscriu pentru locurile pentru ANP si in caz ca nu intru sa ma inscriu si la Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Mures" din Cluj. Se poate acest lucru?

2. Daca sustin examenul psihologic la Penitenciare, mai trebuie sa sustin si un examen psihologic pentru scoala?

Va multumesc anticipat!

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.