Jump to content
POLITISTI.ro

Informaţii despre ADMITERE 2016 - Academie şi scolile de poliţie


Marius

Recommended Posts

 • Moderator

INFORMAŢII PRIVIND ADMITEREA 2016 în ACADEMIA DE POLIŢIE şi ŞCOLILE POSTLICEALE DE POLIŢIE

Pentru a evita împrăştierea pe forum a informaţiilor utile despre admiterea din 2016 la Academie şi scolile de poliţie postăm aici informaţiile şi noutăţile referitoare la acest subiect, astfel încât cei interesaţi să le poată găsi uşor.

Cei intresesaţi de subiect se pot abona la acest topic (subiect de discuţie) accesând butonul "Urmăreşte" aflat în partea superioară a fiecărei pagini, iar astfel vor primi notificări când sunt adăugate postări noi.

ATENŢIE! - Pe acest website vor fi publicate doar informaţii despre recrutarea candidaţilor care se realizează pentru locurile Poliţiei Române şi ale Poliţiei de Frontieră Română din cadrul:

 • Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" - Facultatea de Poliţie - Bucureşti str. Aleea Privighetorilor, Nr. 1-3, Sector 1. telefon: 021.317.55.23
 • Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" - Câmpina, B-dul Carol I nr. 145, judeţul Prahova, telefon 0244/33.62.51
 • Şcoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" - Cluj-Napoca, Str. Corneliu Coposu nr. 89-91, judeţul Cluj, telefon 0264/43.97.72
 • Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră "Avram Iancu" - Oradea, Calea Aradului nr. 2, judeţul Bihor, telefon 0259419520

Pentru informaţiile referitoare la alte instituţii de învăţământ aparţinând altor categorii profesionale, trebuie să cautaţi site-urile dedicate acestora.

 

NUMĂRUL DE LOCURI LA INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU FORMAREA POLIŢIŞTILOR 

sesiunea de admitere 2016

ACADEMIA DE POLIŢIE

Specializare Durată Formă  Locuri OBS. - Din care
Poliţie - OSP 3 ani frecvenţă 205 6 romi, 5 maghiari, 3 alte minorităţi
3 ani frecvenţă redusă 35 pt. agenţi de poliţie
Poliţie Frontieră - OSP 3 ani frecvenţă 60 2 romi, 2 maghiari, 2 alte minorităţi
3 ani frecvenţă redusă 8 pt. agenţi poliţie de frontieră
Drept 4 ani frecvenţă 125 70 IGPR, 20 IGPF, 2 DIPI, 1 DRPCIV, 5 IGI, 1 DGL, 14 IGJR, 10 SPP, 2 SIE
4 ani distanţă 100 Taxă - pt. ofiţeri poliţie
Ştinţe Administrative 3 ani frecvenţă 50 Taxă - pt. personal civil

ŞCOLILE POSTLICEALE DE POLIŢIE

Specializare Unitatea de Învăţământ Durată     Locuri     OBS. - Din care
Agent de poliţie ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE "VASILE LASCĂR" CÂMPINA  2 ani  670 16 romi, 8 alte minorităţi
ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE "SEPTIMIU MUREŞAN" CLUJ-NAPOCA  2 ani 150 6 romi, 3 alte minorităţi
Agent poliţie de frontieră ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ "AVRAM IANCU" ORADEA  2 ani 150 3 romi, 2 alte minorităţi

 

NOTĂ - În funcţie de cererile de înmatriculare aprobate potrivit prevederilor Ordinului MAI nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, pot surveni modificări ale locurilor scoase la concursul de admitere

Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

 • Upvote 5
Link to comment
 • Marius changed the title to Informaţii despre ADMITERE 2016 - Academie şi scolile de poliţie
 • Moderator

RECRUTAREA ŞI SELECŢIA CANDIDAŢILOR

Condiţii şi criterii specifice privind recrutarea candidaţilor 

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului MAI nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele condiţii şi criterii specifice:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
 • să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 • să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile, respectiv de minimum 1,60 metri în cazul candidaţilor pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină. 
 • Upvote 5
Link to comment
 • Moderator
Realizarea activităţilor de recrutare

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale MAI pentru formarea poliţiştilor se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane ale inspectoratelor generale care au locuri aprobate la aceste instituţii - Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate. 

 • Pentru POLIŢIA ROMÂNĂ – de către serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie/Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în raport de locul de domiciliu al candidatului înscris în cartea de identitate.
 • Pentru POLIŢIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ - de către structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Poliţie de Frontieră, iar candidaţii din judeţele în care nu există unităţi ale Poliţiei de Frontieră Române, se vor adresa structurilor teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Pentru programul de studii universitare de licenţă „Drept”, organizat la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", candidaţii sunt recrutaţi de către structurile teritoriale de resurse umane ale inspectoratelor generale, repartizarea pe beneficiarii care au locuri aprobate realizându-se ulterior admiterii

Personalul cu atribuţii de recrutare a candidaţilor are obligaţia să prezinte solicitanţilor toate informaţiile necesare cu privire la:

 1. condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare, precum şi modalitatea de dovedire a îndeplinirii acestora;
 2. numărul de locuri scoase la concursul de admitere la fiecare program de studii/ specializare şi specialitate şi numărul de locuri destinat minorităţilor
 3. criteriului minim de 1,60 metri pentru femei, 1,65 metri pentru bărbaţi, respectiv de minimum 1,60 metri în cazul candidaţilor pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină;
 4. necesitatea declarării datelor complete şi exacte cu privire la propria persoană şi a confirmării cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
 5. prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor;
 6. componenţa dosarului de recrutare şi etapele de constituire a acestuia;
 7. prevederile legale referitoare la angajamentul pe care candidaţii declaraţi admişi urmează să-l încheie;
 8. organizarea şi desfăşurarea probelor de selecţie la unităţile teritoriale care au recrutat candidaţii, respectiv a examinării medicale şi a evaluării psihologice;
 9. documentele necesare pentru înscrierea la sediul instituţiei de învăţământ, în situaţia în care s-a constituit dosarul de recrutare şi candidatul a fost declarat „apt” la examinarea medicală şi la evaluarea psihologică, precum şi calendarul înscrierii la concursul de admitere în instituţia de învăţământ;
 10. organizarea şi desfăşurarea selecţiei candidaţilor la instituţiile de învăţământ, respectiv a contravizitei medicale, a probei de verificare a aptitudinilor fizice şi a probei de verificare a cunoştinţelor, cu indicarea adreselor site-urilor oficiale unde sunt postate tematica şi bibliografia de concurs, graficul / calendarul admiterii, precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi;
 11. faptul că nu vor fi înmatriculaţi candidaţii la instituţia de învăţământ în situaţia în care, urmare a verificărilor desfăşurate, se constată că au avut un comportament neconform cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 12. situaţiile de exceptare de la plata taxei de înscriere prevăzute în metodologiile / regulamentul de admitere;
 13. candidaţii care au efectuat studii liceale în state membre ale Uniunii Europene în instituţii de învăţământ în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului vor fi acceptaţi fără media la purtare;
 14. respectarea prevederilor art. 142 alin. (6), (61), (62) şi (63) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru candidaţii care optează pentru o instituţie de învăţământ superior; pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii, candidaţii declaraţi „admis” care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau parţial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor, sau, după caz, vor depune la instituţia de învăţământ o declaraţie din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă. 
 • Upvote 4
Link to comment
 • Marius pinned this topic
 • Moderator
Constituirea dosarelor de recrutare

Dosarele de recrutare ale candidaţilor se constituie în conformitate cu prevederile O.m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile MAI, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererile de înscriere / participare pentru concursul de admitere la Academia de Poliţie se depun până la data de 27 mai 2016, iar pentru şcolile postliceale de poliţie, până la data de 29 iulie 2016.

Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:

 1. Cererea de participare/ înscriere la concursul de admitere;
 2. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
 3. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;
 4. Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (original/copii legalizate) sau adeverinţă pentru absolvenţii de liceu din anul 2016; absolvenţii de liceu ai anului în curs vor prezenta actele de studii menţionate la instituţia de învăţământ, cu ocazia înscrierii;
 5. Următoarele documente în copie: certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 6. Curriculum vitae - Europass (CV); autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
 7. Cazierul judiciar al candidatului;
 8. Fişa medicală tip de încadrare în MAI;
 9. Certificatul de examinare psihologică;
 10. Caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la instituţia de învăţământ;
 11. Trei fotografii 3x4 cm;
 12. Alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ/inspectoratele beneficiare

Suplimentar documentelor prevăzute, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic. 
Candidaţii pe locurile destinate minorităţii maghiare la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” trebuie să dovedească faptul că au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă, limba maghiară. 

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele / calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

Candidaţii care au mai multe opţiuni parcurg întreaga procedură stabilită pentru recrutarea şi selecţia candidaţilor, respectiv constituirea dosarului de recrutare în mod distinct pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat şi participarea la concursul de admitere. În aceste situaţii personalul cu atribuţii de recrutare va menţiona pe copiile fişelor medicale din dosarele de recrutare suplimentare, după verificare, “conform cu originalul”. 

 • Upvote 3
Link to comment
 • Marius locked this topic
 • Moderator
Examinarea medicală

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale, cu următoarele precizări:

 1. Fişa medicală de încadrare se eliberează personal candidaţilor în baza adresei structurii de resurse umane a unităţii de recrutare;
 2. După examinarea generală şi măsurarea indicilor antropometrici, în situaţia în care înălţimea nu corespunde criteriului minim de 1,60 m pentru femei, respectiv de 1,65 m pentru bărbaţi, fişa se transmite, prin adresă, structurii de resurse umane, iar în această situaţie, candidatului nu i se întocmeşte dosar de recrutare;
 3. Fişa medicală se încheie pentru cei care îndeplinesc cumulativ toate criteriile medicale, prin acordarea avizului „Apt admitere pentru admitere la instituţia de învăţământ ...”;
 4. Fişele medicale cu menţiunea „Inapt medical pentru admitere” se păstrează/arhivează la nivelul centrelor medicale judeţene, iar structura de resurse umane este informată cu privire la acest aspect. 
Evaluarea psihologică

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează la unităţile teritoriale, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, prin aplicarea de teste psihologice, potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele generale/ judeţene/ teritoriale.

Candidaţii recrutaţi se vor informa în privinţa perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic şi/sau pe site-urile structurilor care au efectuat recrutarea.

Transmiterea dosarelor candidaţilor care au fost declaraţi apt medical şi psihologic

Dosarele de recrutare ale candidaţilor la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, cu documentele solicitate prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă în anul 2016, precum şi tabelele nominale cu aceştia, se transmit instituţiei de învăţământ până la data de 01 iulie 2016

Dosarele de recrutare ale candidaţilor la şcolile postliceale ale MAI şi tabelele nominale cu aceştia se transmit unităţilor de învăţământ până la data de 26 august 2016

Înscrierea candidaţilor la instituţiile de învăţământ

Înscrierea la instituţiile de învăţământ ale candidaţilor care au fost declaraţi apt psihologic şi medical se realizează la sediile acestora, potrivit calendarului concursului de admitere stabilit de fiecare instituţie de învăţământ şi afişat pe site-ul propriu, în secţiunea privind admiterea.

În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidaţii prezintă următoarele documente:

 1. cartea de identitate sau paşaportul;
 2. diploma de bacalaureat în original/copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu, numai pentru absolvenţii promoţiei 2016, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele la probele susţinute în cadrul examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;
 4. contravaloarea taxei de înscriere sau, pentru candidaţii care solicită scutirea de taxă de înscriere, acte doveditoare care să ateste una din situaţiile enumerate în metodologiile de admitere/ Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2016;
 5. alte documente solicitate prin dispoziţiile de recrutare ale inspectorilor generali şi/sau metodologia de admitere sau, după caz, prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2016.

Gestionarea documentelor de studii în original/copie legalizată se reglementează de fiecare instituţie de învăţământ prin dispoziţie a preşedintelui Comisiei de admitere.

 • Upvote 2
Link to comment
 • Moderator
Contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice

Contravizita medicală a candidaţilor se realizează la sediul fiecărei instituţii, potrivit graficului stabilit, de către subcomisia medicală.
Dacă se constată nerespectarea unuia dintre criteriile medicale şi de resurse umane (înălţime, greutate, semne distinctive sau tatuaje), candidatul este declarat Inapt pentru admitere, respectiv "Nepromovat".
Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/ paşaportul şi echipamentul sportiv adecvat.

 

PROBELE ŞI BAREMELE 

pentru VERIFICAREA APTITUDINILOR FIZICE

 

 1. În cadrul admiterii, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu.
 2. Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului.
 3. Probele se susţin în aceeaşi zi, în următoarea ordine: alergare -viteză, aruncarea mingii medicinale şi alergare - rezistenţă.
 4. Probele se execută în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening).
 5. Este declarat „Promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim stabilit pentru fiecare probă.
 6. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge celelalte probe.
 7. Indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.
 8. Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat se consemnează în borderoul de examen.
 9. Verificarea aptitudinilor la probele fizice se efectuează cu respectarea prevederilor art. 100 alin. (1), lit. g) din OMAI nr.154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI.
 10. Aspectele organizatorice se stabilesc la nivelul comisiilor de admitere din cadrul instituţiilor de învăţământ.

Probele şi baremele minime de promovare sunt următoarele: 

probe-fizice-politie.png

Precizări tehnice şi metodice privind efectuarea probelor:

1. Proba de alergare - viteză
a)  se execută cu startul din picioare, câte doi candidaţi;
b)  cronometrul porneşte la mişcarea primului candidat;
c)  startul greşit (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start greşit candidatul este declarat „Nepromovat”;
d)  candidaţii care se ciocnesc în timpul alergării şi cad sau care se împiedică ori alunecă din cauza suprafeţei de alergare se consideră că nu au parcurs traseul şi vor relua proba o singură dată, la sfârşitul seriei din care fac parte.

2. Proba de aruncare a mingii medicinale (4 kg bărbaţi şi 2 kg femei)
a)  se execută de pe loc, cu ambele braţe, pe deasupra capului, spre înainte, într-un sector cu lăţime de 3 metri şi lungimea de cel puţin 10 metri, câte un candidat;
b)  poziţia iniţială a picioarelor poate fi în sprijin apropiat sau depărtat (lateral sau înainte);
c)  în cazul în care execuţia se efectuează din poziţia stând sau stând-depărtat, candidatul poate să se ridice pe vârfuri fără a se desprinde de pe sol. La aruncarea din poziţia stând depărtat anterio-posterior candidatul poate ridica piciorul din spate cu condiţia ca piciorul din faţă să menţină permanent contactul cu solul; în ambele cazuri nu se va călca sau depăşi linia sectorului de aruncare, inclusiv după aterizarea mingii; 
d)  candidatul are dreptul la două încercări;
e)  măsurarea aruncării se efectuează de la linia sectorului de aruncare până la urma lăsată de minge, înspre locul de aruncare;
f)  scăparea mingii de către candidat (înainte sau înapoi) este considerată aruncare nereuşită (pentru prima încercare);
g)  dacă situaţia prevăzută la lit. f) are loc la a doua încercare, candidatul este declarat „Nepromovat”, iar în borderou este consemnată performanţa celei mai bune aruncări.

3. Proba de alergare - rezistenţă
a) se execută cu startul din picioare, în serii de 15 - 25 candidaţi/ cronometru;
b) trecerea de la alergare la mers se consideră abandon. 

La probele eliminatorii - contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor - nu se admit contestaţii! 

 • Upvote 2
Link to comment
 • Marius unpinned this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.