Jump to content
POLITISTI.ro

Compensaţia pentru chirie - modificari din proiectul noului statut al poliţistului


Marius

Recommended Posts

 • Moderator

Să discutăm aici despre modificările acestui drept al poliţistului ce sunt aduse în proiectul MAI pentru statutul poliţistului.

În prezent, în Legea 360/2002 privind Statutul poliţistului aflat în vigoare există aceste prevederi:

ART. 31
(1) Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensaţie pentru chirie de până la 50% din salariul de bază.
(11) Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care îşi are domiciliul, dar care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiul de locuit corespunzător, poate beneficia de compensaţia lunară pentru chirie, prevăzută la alin. (1), în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, însuşite de către conducătorul unităţii din care face parte poliţistul, la solicitarea acestuia.
(2) Soţul sau soţia poliţistului mutat/mutată în interesul serviciului în altă localitate, care a fost încadrat/încadrată în muncă şi a întrerupt activitatea datorită mutării împreună cu soţul sau soţia, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 50% din salariul de bază al poliţistului, până la o nouă angajare sau până la prestarea unei alte activităţi aducătoare de venituri, dar nu mai mult de 9 luni.
(3) ***Abrogat.
(4) De indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (2) beneficiază şi soţul sau soţia care, la data mutării poliţistului, era înscris/înscrisă, în condiţiile legii, ca şomer, dar numai după expirarea termenului de plată a ajutorului de şomaj, stabilit prin lege.
(5) Cuantumul compensaţiei prevăzute la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului de interne.
ART. 32
(1) Poliţistul va fi sprijinit în construirea sau cumpărarea, o singură dată în timpul carierei, a unei locuinţe proprietate personală în localitatea în care îşi are sediul unitatea de poliţie la care este încadrat, în condiţiile legii.
(2) *** Abrogat
(3) Criteriile şi condiţiile de sprijin prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

În proiectul MAI pentru noul Statut al poliţistului există următorul text:

Compensaţia lunară pentru chirie

Art. 93. – (1) Poliţistul numit în prima funcţie sau transferat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau pe o rază de 30 de km., nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit care să îndeplinească cerinţele minimale prevăzute de Legea nr. 114/1996, în conformitate cu prevederile art. 91 lit. g), beneficiază, la cerere, de dreptul de decontare a chiriei plătite pe baza unui contract de închiriere a unui spaţiu de locuit în acea localitate sau pe o rază de 30 km., încheiat în condiţiile legii, denumit în continuare indemnizaţie de chirie. 

(2) Poliţistul numit în prima funcţie sau transferat în interesul serviciului în localitatea în care îşi are domiciliul, dar care nu deţine locuinţă proprietate personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau pe o rază de 30 de km., nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiul de locuit care să îndeplinească cerinţele minimale prevăzute de Legea nr. 114/1996, beneficiază, la cerere, de dreptul de decontare a chiriei plătite pe baza unui contract de închiriere a unui spaţiu de locuit în acea localitate sau pe o rază de 30 km, încheiat în condiţiile legii, în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită în condiţii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, însuşite de către şeful unităţii din care face parte poliţistul, la solicitarea acestuia.    

(3) Indemnizaţia de chirie nu se acordă poliţiştilor care şi-au cumpărat locuinţa de serviciu în condiţiile Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care aceştia au fost transferaţi în interesul serviciului, detaşaţi, delegaţi ori împuterniciţi într-o funcţie de conducere în altă localitate decât cea în care se află respectiva locuinţă şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul articol pentru acordarea acestui drept.

(4) Nu beneficiază de indemnizaţia de chirie poliţistul care, ulterior numirii în prima funcţie sau transferului în interesul serviciului, a înstrăinat o locuinţă proprietate personală, care îndeplineşte cerinţele minimale prevăzute de Legea nr. 114/1996, el sau soţul/soţia acestuia, după căsătorie, în localitatea în care îşi are sediul unitatea la care este numit în prima funcţie sau transferat în interesul serviciului sau pe o rază de 30 km. şi nici poliţistul care beneficiază de o formă de sprijin pentru folosirea/închirierea/achiziţionarea/construirea unui spaţiu locativ, el sau soţul/soţia acestuia. 

(5) Poliţistul transferat la cerere nu beneficiază de indemnizaţie de chirie.

(6) Indemnizaţia de chirie se acordă, în condiţiile aplicării în mod corespunzător a prevederilor alin. (1) - (5), şi poliţistului detaşat, delegat, pus la dispoziție sau celui împuternicit într-o funcţie de conducere în altă localitate decât cea în care îşi are sediul unitatea în care este încadrat, cu excepţia situaţiilor în care, în cazul detaşării sau delegării, aceştia beneficiază de decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit prevederilor legale.

(7)  Plafonul în limita căruia se acordă indemnizaţia de chirie în condiţiile alin. (1) - (6), se stabileşte anual, pe localităţi, prin ordin al ministrului afacerilor interne, în raport cu preţul chiriei practicat la nivelul pieţei.

(8) Metodologia privind condiţiile de acordare şi sistare a indemnizaţiei de chirie se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Compensaţia lunară pentru achiziţionarea ori construirea unei locuinţe

Art. 94. – (1) Poliţistul numit în prima funcţie sau transferat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate sau pe o rază de 30 de km., nici el şi nici soţia/soţul acestuia, este sprijinit prin acordarea unei compensaţii lunare, pentru o perioadă ce nu poate depăşi durata creditului aflat în derulare, dar nu mai mult de 10 ani, o singură dată în carieră, din momentul contractării unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării sau construirii unei locuinţe în acea localitate sau pe o rază de 30 de km.

(2) Nu beneficiază de compensaţia lunară poliţistul care, ulterior numirii în prima funcţie sau transferului în interesul serviciului, a înstrăinat o locuinţă proprietate personală care nu a fost achiziţionată sau construită prin contractarea unui credit ipotecar/imobiliar, care îndeplineşte cerinţele minimale, el sau soţul/ soţia acestuia, în localitatea în care îşi are sediul unitatea la care este numit în prima funcţie sau transferat în interesul serviciului sau pe o rază de 30 km. şi nici poliţistul al cărui soţ beneficiază de  o formă de compensare a cheltuielilor privind închirierea/cumpărarea/construirea unei locuinţe.

(3) Plafonul în limita căruia se acordă compensaţia lunară este acelaşi care a fost stabilit pentru indemnizaţia de chirie şi este preţul stabilit la art. 93 alin. (7).

(4) Poliţistul nu poate beneficia de acordarea concomitentă a indemnizaţiei de chirie şi a compensaţiei lunare.

(5) Compensaţia lunară se acordă şi poliţiştilor care, la intrarea în vigoare a prezentei legi, au în derulare credite ipotecare/imobiliare destinate achiziţionării sau construirii unei locuinţe şi care la data contractării creditului îndeplineau celelalte condiţii prevăzute în prezentul articol.

(6) Acordarea compensaţiei lunare nu încetează în situaţia modificării raporturilor de serviciu ale poliţistului, cuantumul fiind cel prevăzut la alin. (3).

(7) Acordarea compensaţiei lunare se suspendă în următoarele cazuri:

a) la suspendarea de drept a raporturilor de serviciu;
b) la suspendarea la iniţiativa poliţistului a raporturilor de serviciu, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 76 alin. (1) lit. a) şi c);

(8) Acordarea compensaţiei lunare încetează în următoarele cazuri:

a) încetarea raporturilor de serviciu;
b) rambursarea anticipată a creditului ipotecar/imobiliar;
c) înstrăinarea locuinţei achiziţionate sau construite prin credit ipotecar/imobiliar;

(9) Metodologia privind procedura de acordare, suspendare şi încetare a acordării compensaţiei lunare pentru locuinţă se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Care sunt principalele diferenţe după părerea voastră? 

Link to comment

.Partile bune:

-s-a extins aria unde poti lua chiria si achizitiona locuinta la 30 de km de localitatea unde este unitatea. Pentru achizitia unei locuinte asta e un avantaj mare, pentru ca noile constructii, blocuri sunt mult mai ieftine/mp decat cele vechi din localitate, mai bine finisate , nu necesita imbunatatiri avand materiale de amenajare interioara moderna(greisie, parchet, izolatie exterioara) si imbunatatiri ca de ex:centrala termica. In plus magistralele de apa rece sunt contorizate separat astfel ca nu sunt probleme cu vecinii rau platnici la apavital nefiind afectat tot blocul prin debransare sua intreruperea furnizarii apei reci. Alte avantaje, sunt intr-o zona linistita uneori cu loc de parcare vandut in pretul locuintei.

-pretul chiriei este cel mediu la nivelul pietei si nu la 50% din valoarea salariului ofiter/agent de politie. Si acel salariu nefiind cel real, ci cel diminuat prin taierile din 2009.

Cei cu delegati puteau beneficia oricum de decontarea chiriei si pana acum. Ultima data primeau 45 de lei /zi de chirie.

Partile rele:

Cei mutati in interes de serviciu nu vor mai primi chirie si nici de ajutoru acesta promis pentru achizitia unei locuinte nu vor beneficia. Marea majoritate a politistilor sunt mutati in intersul serviciului fie prin concurs fie prin reorganizare tinandu-se cont ca sefii structurilor de comanda nu au organizat concursuri pentru ca alegerea locului de munca de catre politisti sa se faca pe criteriul notei obtinute.

Se discrimineaza intre cei numiti in interesul serviciului si cei mutati in interesul serviciului. Diferenta fiind ca cei mutati in interesul serviciului au ocupat un post pe parcurs si nu a inceputul carieirei in aceleasi conditii in ordinea notelor de la concursul organizat.

Exista politisti delegati perpetuu mai bine de 2 luni in diverse structuri pe functii ce nu tin de activitatea de politist, in structurile de comanda. Acestia vor primi decontarea chiriei desi nu desfasoara activitatea in unitatea unde le este rezervat locul de politist. Unde este necesara activitatea sa.

Link to comment
 • Active member

Sper ca nu fac o comfuzie. Ma refer la acea peevedere, exceptie prin care primeai chirie daca locuiai cu parintii si refuzau sa te mai gazduiasca, chiar daca ai fost mutat la cerere ori ai spatiu mare de locuit. Sau asta era prevazuta intr-un HG?

Link to comment

Desi primul alineat stabileste ca nu trebuie sa ai domiciliul in localitatea unde este unitatea , in al doilea se nuanteaza si in functie de faptul daca esti sau nu proprietar. Nu toti politistii beneficiaza de chirie din cei mutati in intersul serviciului. Asta deoarece compensatia este socotita la 50% din salariul taiat cu 25% din 2010. Astfel cuantumul chiriei este undeva pana in 550de lei la agenti. Chirie cu 550 de lei pe luna gasesti la garsoniera/camera de camin, insuficient pentru o familie cu copii. Astfel ca aceasta indemnizatie s-a dat mai mult ca sa fie data intr-un fel la fel cum s-a dat si banii de naveta la nivelul pretului de bilet de tren personal cand mergi cu masina proprietate personala. Marea majoritate a celor care au domiciliul in alta localitate decat unde este unitatea  fac naveta. Pentru acordarea compensatiei de chirie sunt piedici gen obligarea inscrierii chiriei la finante. Ca sa faci la finante, apartamentul trebuie intabulat si multe nu sunt(constructiile date in folosinta inainte de 2000 si neistrainate dupa acest an), pretul intabularii fiind exorbitant. Trebuie de asemenea sa aiba certificat energetic. Putini din cei care inchiriaza sunt de acord sa ia pe cineva in chirie in felul asta din comoditate si din cauza neincrederii ca chiriasul va plati taxele la stat, chiar daca chiriasul isi ia angajamentul ca plateste certificatul energetic al locuintei proprietarului, impozitul pe venit si cas-ul. Avantajul propunerii MAI este ca vor plati pretul mediu al chiriei pe piata si nu procentul de 50%, la fel avantaj este si ca vor permite chirie la 30 de km de localitate.

Link to comment
 • Moderator

Dreptul la compensaţie pentru chirie se acordă doar atunci când eşti numit în prima funcţie şi doar pentru impostorii transferaţi de la alte arme. În schimb pentru poliţiştii care se mută de la un serviciu/o formaţiune în alta tot în cadrul Poliţiei Române, acest drept dispare, nu mai există.

E clar că acest statut este bun şi favorizează doar fripturiştii şi oportuniştii din cadrul altor "arme", cât şi pentru trântorii ăia din aparatul central al MAI, nu este deloc favorabil pentru poliţiştii din structurile operative, ăia care muncesc efectiv.

 • Upvote 1
Link to comment

Din cate imi aduc eu aminte prima data legea 360 permitea decontarea chiriei doar celor mutati in interesul serviciului , cei numiti in prima functie nu primeau. Prin 2005 parca au adus modificari si pentru cei numiti in prima functie.

Link to comment

Daca functia mea a fost mutata la o alta structura, in alta localitate si am plecat odata cu functia, sunt numit sau mutat in interes de serviciu?

Edited by Mateuta
Link to comment

Nu exista egal intre tranfer si mutare, penru ca in propuneri amandoua sunt tratate separat. Transferul nu va mai fi ca pana acum intre institutii si ministere ci se vor putea face si in cadrul aceleiasi unitati.  Numit in in prima functie este cat se poate de clar atunci cand de pe bancile scolii de politie unde ai absolvit esti repartizat, dupa optiunea ta in ordinea descrescatoare a mediilor. Tu esti mutat in interesul serviciului. Mutarea vor sa o reglementeze conform legii188 din 1999. Din ce stiu eu, nu stiu daca mai e in vigoare acea prevedere daca refuzi nejustifict mutarea in interesul serviciului esti sanctionat disciplinar. Legea 188/1999, art 91.(7) Funcţionarul public poate refuza mutarea în cadrul altei structuri a autorităţii sau instituţiei publice în altă localitate, dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 89 alin. (3). Refuzul nejustificat constituie abatere disciplinară. La art.89.alin.3 sunt enumerate aproximativ aceleasi motive ale refuzului de delegare si detasare din omai298/2011 la art.18.

a) graviditate;

b) îşi creşte singur copilul minor;

c) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical, face contraindicată detaşarea;

d) detaşarea se face într-o localitate în care nu i se asigură condiţii corespunzătoare de cazare;

e) este singurul întreţinător de familie;

f) motive familiale temeinice justifică refuzul de a da curs detaşării

 • Downvote 1
Link to comment
 • Moderator

Nu e deloc aşa şi dezinformezi. Mai documenteaza-te şi nu mai scrie aici ce îţi imaginezi tu. În prezent mutarea se face doar cu acordul scris al poliţistului, iar refuzul acesteia nu a fost niciodată sancţiune disciplinară în cazul poliţistilor. 

 • Upvote 1
Link to comment
 • Moderator

Aici se discută pe marginea unui proiect (o propunere) a statutului, care poate şi se află în faza în care suferă modificări. Se fac propuneri argumentate şi când există susţinere se introduc modificări.

Aşa cum arată formularea acum, majoritatea poliţiştilor vor pierde dreptul la compensaţia de chirie. 

Dacă nu vom sta impasibili şi nu vom fi indiferenţi, fiecare dintre noi să solicităm reprezentanţilor sindicali modificările acestor prevederi, avem şanse. Dacă vom aştepta ca alţii să facă ceva pentru noi, ne vom alege cu această bătaie de joc şi vom pierde inclusiv din drepturile pe care le avem acum. 

Hai să punem presiune pe liderii de sindicate/federaţii fiecare acolo unde îşi desfăşoară activitatea pentru a susţine propunerile noastre.

 • Upvote 3
Link to comment
 • Member

In prezent beneficiez de compensarea chiriei intrucat sunt numit in prima functie.

Daca particip la o selectie pentru o alta functie de executie in alta localitate din acelasi IPJ o sa beneficiez in continuare de compensarea chiriei, conform proiectului de statut ?

 • Downvote 1
Link to comment

Marius, eu ma refeream cum doresc domnii de la MAI sa propuna prin actualul proiect pe viitor mutarea, sa faca mutare conform legii 188/1999. Acum stiu ca e ok la modul cum este reglementata. gmihai,intentia acum este sa reduca cat mai mult din cheltuieli cu politistii. schimbare cuvantului "mutare" cu "ransfer" clar arata aceasta intentie. Daca ramai asa beneficiezi in continuare sau poti opta pentru ajutorul la cumpararea unei noi locuinte. Daca nu devii transferat delegat sau detasat nu vei mai primi chirie. Nu doresc sa dea chirie chiar daca se fac vinovati de instrainarea locuintelor de serviciu nechibzuit. La MAPN stiu coleg carui i-a fost asigurata locuinta de serviciu sau poate opta pentru chirie in aceeasi conditii ca noi. Are locuinta de serviciu in caminul garnizoanei de 2 camere iar caldura, apa calda  si curentul electric e moca la ei. Nu cum s-a facut la noi cand au scos articolul 32 din legea 360/2002 prin care le promitea ajutor de locuinta pentru politisit o data in viata. De fapt trebuia reformulat ca ajutorul era doar pentru cei ce stateau in locuintele de serviciu ale ministerului pentru ca ei puteau cumpara acele locuinte ramanand ministerul fara astfel de locuinte. Binenteles ca banii au luat o directie clara in buzunarele unora iar alte locuinte de serviciu nu au mai fost construite sau cumparate.

Edited by Marin81
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.