Jump to content
POLITISTI.ro

Preschimbarea permisului străin cu document similar românesc


Marius

Recommended Posts

  • Moderator

PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE STRĂIN CU DOCUMENT SIMILAR ROMÂNESC 

actualizat: 2022

1 - Pot solicita preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile prevăzute la art. 83 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu documente similare românești, persoanele care au domiciliul sau reședința în România (cel puțin 185 de zile). Dovada domiciliului sau reședinței în România se face cu documentele prevăzute de actele normative care reglementează domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre sau regimul străinilor în România, după caz.

În acest context, permisele de conducere naţionale străine se preschimbă cu respectarea prevederilor Ordinului MAI nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile competente ale altor state cu documente similare românești.

Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, competent (pe a cărui rază de competenţă teritorială solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa), are obligația de a verifica pentru ce categorie continuă să fie valabil permisul de conducere național străin prezentat spre preschimbare.
Verificarea se efectuează prin corespondenţă cu autoritatea străină emitentă, sau prin intermediul misiunii diplomatice a statului respectiv în România.

2 - Nu pot fi preschimbate cu documente similare românești, următoarele categorii de documente:

  • permisele de conducere internaționale;
  • permisele de conducere a căror valabilitate a expirat, cu excepția celor eliberate de autoritățile statelor membre;
  • permisele de conducere care au fost anulate sau fac obiectul unor restricții care nu corespund codurilor europene armonizate, unor suspendări ori retrageri într-un alt stat;
  • permisele de conducere provizorii, temporare sau de elev conducător;
  • permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracțiunile prevăzute la art. 24 alin. (6) din ordonanța de urgență 195/2002, cu excepția cazurilor în care a intervenit una dintre situațiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din acelaşi act normativ.

DOCUMENTE NECESARE

Pentru preschimbarea permisului de conducere, solicitantul depune personal, la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor de pe raza județului unde are domiciliul sau reședința, următoarele documente:
- permisul de conducere național eliberat de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin a cărui preschimbare se solicită, în original. 
- În cazul în care permisul de conducere a fost eliberat de către autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin.(1) lit.b) și c) din ordin (statele prevăzute în Anexele nr. 2 și nr. 3) se depune și traducerea legalizată în limba română a acestuia;
sau
- documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere, în cazul în care acesta din urmă a fost eliberat de autoritățile statelor membre UE. În cazul în care documentul nu este întocmit în limba română, se depune și traducerea legalizată în limba română a acestuia;
- documentul de identitate al solicitantului / documentele care fac dovada domiciliului sau reşedinţei în România (prevăzute la art. 1 alin. (6) din ordin); 
- cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 din ordin, completată lizibil, cu majuscule, precum şi semnătura; Cererea de preschimbare a permisului de conducere eliberat de autorităţile competente ale altui stat cu un document similar românesc poate fi descărcată de pe site-ul www.drpciv.ro;
- În cazul în care se solicită un permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, dosarul de preschimbare a permisului de conducere trebuie să conţină şi documentul emis de o unitate de asistenţă medicală autorizată, din România, din care să rezulte că titularul este apt să conducă autovehicule din categoriile menţionate în permisul de conducere prezentat pentru preschimbare;
- dovada achitării taxei prevăzute de lege (89 lei - poate fi achitat prin virament sau prin mijloace de plată on-line) aferente preschimbării permisului de conducere.

CAZURI PARTICULARE:

PERMISE EMISE DE REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD:

Pentru preschimbarea permiselor de conducere emise de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la dosarul de preschimbare solicitantul trebuie să depună și documentul (“driving record”) care certifică valabilitatea, pe categorii, a permisului de conducere și conține informații privind starea dreptului de a conduce, precum și un cod de verificare “check code” cu ajutorul căruia Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor să poată verifica autenticitatea documentului. Acest cod este valabil 21 de zile și se poate folosi o singură dată. În cazul în care acesta nu mai poate fi folosit, deținătorul permisului de conducere va solicita generarea altui cod.
Solicitantul obține aceste informații de pe platforma pusă la dispoziție de către autoritățile britanice în acest scop, accesând site-ul instituției Driving licence & Vehicle Registration la adresa: https://www.viewdrivingrecord.service.gov.uk/driving-record/licence-number

PERMISE DE CONDUCERE EMISE DE STATUL ISRAEL

Potrivit comunicării Ambasadei Israel – Secţia Consulară, confirmarea autenticităţii şi valabilitatăţii, pe categorii, a permiselor de conducere israeliene se obţine numai de către cetăţenii în cauză direct de la Ministerul Transporturilor – Serviciul de înmatriculare din Israel. Acest document va fi depus la dosarul de preschimbare.

PERMISE EMISE DE REPUBLICA AFRICA DE SUD

Potrivit comunicării Ambasadei Africii de Sud la Bucureşti, confirmarea valabilitatăţii permiselor de conducere eliberate de autorităţile sud-africane se obţine numai de către cetăţenii în cauză, direct de la biroul regional al Departamentului de Drumuri şi Transporturi sud-african.

PERMISE DE CONDUCERE EMISE DE RPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

Potrivit comunicării Ambasadei Republicii Populare Chineze la Bucureşti, valabilitatea permiselor de conducere chinezeşti se confirmă prin traducere legalizată. Autenticitatea documentelor se confirmă legalizat de către Direcţia Consulară a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Populare China şi apoi supralegalizat de către Ambasada României în China.

PERMISE DE CONDUCERE EMISE DE S.U.A şi CANADA

Solicitantul trebuie să depună la dosarul de preschimbare și documentul eliberat de autoritatea americană/canadiană emitentă a permisului de conducere respectiv, de dată recentă, prin care se certifică autenticitatea şi valabilitatea acestuia, pe categorii şi nu este grevat de restricţii, însoţit de traducerea autorizată în limba română. Facem precizarea că acest document trebuie să îl solicite în nume personal, în calitate de titular al permisului de conducere, întrucât Ambasada S.U.A în România nu intermediază verificările de acest gen.

PERMISE DE CONDUCERE EMISE DE EMIRATELE ARABE UNITE

Potrivit comunicării Ambasadei Emiratelor Arabe Unite la Bucureşti, confirmarea valabilitatăţii permiselor de conducere eliberate de autorităţile din acest stat se obţine numai de către cetăţenii în cauză, prin intermediul instituției mai sus menționate.

PERMISE EMISE DE REPUBLICA MOLDOVA

Pentru urgentarea procedurii de verificare, deținătorul unui permis de conducere moldovenesc poate depune la dosarul de preschimbare şi adeverinţa eliberată de Ambasada Republicii Moldova in România, în original, prin care se certifică valabilitatea, pe categorii, a documentului respectiv.

INFORMAȚII PRIVIND EMITEREA PERMISULUI DE CONDUCERE ROMÂNESC

În situația în care solicitantul îndeplineşte toate cerinţele mai sus menţionate, i se eliberează o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, în care se consemnează numărul de înregistrare al dosarului și data depunerii, numele și prenumele, seria și numărul permisului de conducere, statul emitent și categoria/categoriile pentru care documentul este considerat a fi valabil, precum și mențiunea „permisul de conducere a fost depus pentru preschimbare”.

În cazul în care valabilitatea permisului depus nu a expirat, dovada înlocuitoare se emite cu drept de circulație cu valabilitate de cel mult 30 de zile, fără a fi depășită perioada de valabilitate a permisului de conducere, iar pentru celelalte situații, dovada se emite fără drept de circulație.

Permisul de conducere românesc se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la depunerea dosarului, cu excepția situațiilor (prevăzute la art. 3 alin. (5) și (7) și la art. 6 alin. (3) și (4) din ordin) ce impun verificări care depășesc acest termen, când se eliberează în termen de 15 zile de la încheierea verificărilor.

În situaţiile în care verificările menţionate nu se finalizează în termenul de valabilitate a dovezii înlocuitoare a permisului depus pentru preschimbare, se eliberează o nouă dovadă înlocuitoare cu valabilitatea de cel mult 30 de zile. Procedura continuă până la momentul în care se primește răspunsul de la autoritatea competentă din statul membru, când se procedează la eliberarea permisului de conducere.

La data înmânării permisului de conducere preschimbat dovada înlocuitoare (prevăzută la alin.(2) din ordin) își încetează valabilitatea.

După preschimbarea permisului de conducere străin, instituția prefectului îl remite autorității competente a statului emitent, prin adresă oficială, în cuprinsul căreia informează cu privire la efectuarea preschimbării.

Potrivit prevederilor art. 3 din Ordinul nr. 157/2012 privind forma şi conţinutul permisului de conducere, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor art. 7 alin. (6) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163 din 16.08.2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti, cu modificările şi completările ulterioare, la preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare româneşti se înscriu obligatoriu codurile comunitare armonizate 70, respectiv 71 şi ţara din care a fost preschimbat documentul, la rubrica "Restricţii".

Link to comment
  • Marius changed the title to Preschimbarea permisului străin cu document similar românesc
  • 2 months later...

Mi-a fost retinut permisul suedez in Suedia.  Eu intre timp nu mai locuiesc in Suedia , pot redobandi permisul românesc? Precizez că examenul pt permis l-am dat in România...

Link to comment
  • Moderator

@costan77

Art. 5 - Nu pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, chiar dacă au fost eliberate de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1), următoarele categorii de documente:
a) permisele de conducere internaţionale;
b) permisele de conducere pierdute sau furate ori a căror valabilitate a expirat, cu excepţia celor eliberate de autorităţile statelor membre;
c) permisele de conducere care au fost anulate sau fac obiectul unor restricţii care nu corespund codurilor europene armonizate, unor suspendări ori retrageri într-un alt stat;
d) permisele de conducere provizorii, temporare sau de elev conducător;
e) permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracţiunile prevăzute la art. 24 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, cu excepţia cazurilor în care a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

Mai multe detalii găseşti aici:

 

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.