Jump to content
POLITISTI.ro

Condiţii decontare servicii turistice - vouchere de vacanţă


Anonymous

Recommended Posts

Vă salut stimaţi colegi. Hai să strângem aici ce ştim despre decontarea serviciilor turistice.
După cum probabil ştiţi deja, noi facem parte din categoria bugetarilor ce nu primesc voucere de vacanţă. În cazul nostru se pare că noi suntem cu ciungă-n păr şi trebuie să plătim din buzunar, pentru ca ulterior să suportăm fiţele şi aerele contabililor pentru a putea beneficia de un drept de care celelalte categorii de personal beneficiază, că aşa e la noi!? În fine ...

Pe facebook am văzut că circulă un pdf emis de către secretarul general al MAI, chestor principal de poliţie Bogdan-Mihai Ivănescu cu următorul conţinut:

Citat:

Având în vedere noutățile legislative, inclusiv cele prevăzute de Legea nr. 80/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscalbugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 28 martie 2018, vă precizăm următoarele:

 

1. Potrivit art. I pct. 1 din Legea nr. 80/2018, ce vizează introducerea alin. (4) la articolul 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017, "prin excepţie de la prevederile alin. (3), în anul 2018, pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, se decontează serviciile turistice prestate de unități aflate pe teritoriul României, efectuate în perioada concediului de odihnă, în limita valorică prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Cuantumul sumelor decontate nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare".

Conform art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările şi completările ulterioare, "instituţiile şi autorităţile publice, (...), acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, în perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, o singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat".

Astfel, personalul militar, polițiștii și personalul civil din cadru M.A.I. beneficiază de decontarea serviciilor turistice prestate de unități aflate pe teritoriul României, efectuate în perioada concediului de odihnă începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 80/2018 și până la data de 30 noiembrie 2018, în limita valorică de 1.450 lei pentru fiecare angajat. Prevederile legale mentionate nu disting asupra modalității de acordare a concediului de odihnă, respectiv dacă acesta este cel reprogramat din anii anteriori sau este acordat pentru anul în curs, fapt pentru care decontarea în discuție se poate realiza indiferent de modalitatea de acordare a concediului de odihnă.

În ceea ce priveşte categoria serviciilor turistice pentru care se acordă decontarea susmenționată, această categorie cuprinde servicii de cazare, alimentaţie publică, transport, tratament balnear, agrement, prestate de către operatori economici cu activitate de turism din România, respectiv structuri de primire turistice sau agenții de turism care deţin licență de turism sau certificat de clasificare, după caz. Listele structurilor și agențiilor autorizate se regăsesc pe site-ul Ministerului Turismului - http://turism.gov.ro/agentii-de-turism-si-structuri-autorizate/

Decontarea serviciilor turistice se realizează în limita valorică de 1.450 lei pentru fiecare angajat, după efectuarea acestora în perioada concediului de odihnă. Decontarea serviciilor turistice se poate efectua de mai multe ori, până la limita valorică de 1.450 lei, iar în situaţia în care valoarea serviciilor turistice este mai mare decât această limită valorică se decontează doar 1.450 pentru fiecare angajat.

Pentru personalul mutat/transferat din altă unitate/structură, decontarea serviciilor turistice se realizează până la limita valorică de 1.450 lei, prin raportare la informaţiile aferente decontărilor anterioare cuprinse în Certificatul de scoatere şi alocare la drepturi sau, după caz, în baza adeverințelor emise de angajatorii anteriori cu privire la alte decontări ale serviciilor turistice ori la sumele acordate sub forma voucherelor de vacanţă. În cazul personalului împuternicit/detaşat în alte unități/structuri ale ministerului, decontarea serviciilor turistice se realizează de către unitatea structura unde personalul în cauză este detaşat împuternicit, potrivit legii, fiind utilizate informaţiile aferente cuprinse în Certificatul de scoatere şi alocare la drepturi sau, după caz, în adeverințe. În cazul personalului detaşat la instituţii publice din afara sistemului de apărare, ordine publică şi securitate națională, decontarea serviciilor turistice se realizează de către unitatea structura unde personalul în cauză își are funcția de bază, după ce instituţia publică la care este detaşat comunică perioada de concediu de odihnă și eventualele date cu privire la sumele acordate sub forma voucherelor de vacanţă, cu excepția personalului detaşat la D.N.A. şi D.I.I.C.O.T., care va beneficia de această decontare la entitățile respective. În cazul personalului aflat în misiune permanentă în străinătate sau care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, se decontează serviciile turistice efectuate în perioada concediului de odihnă petrecut în România.

Decontarea se realizează, de regulă, lunar, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, de către structura financiar-contabilă care asigură plata drepturilor salariale ale personalului solicitant, pe baza rapoartelor personale aprobate de şefii/conducătorii unităţii, la care se anexează, în original, următoarele documente justificative:

 • facturile eliberate pe numele personalului solicitant pentru serviciile turistice plătite;
 • bonurile fiscale/chitanțele aferente facturilor;
 • ordin de serviciu, emis pentru perioada concediului de odihnă, după caz.

Facturile fiscale trebuie să conţină noţiunea de "servicii turistice" sau titulatura distinctă a serviciilor turistice cumpărate ("cazare"; "alimentație" - "masă", ş.a.) la Denumirea produselor sau a serviciilor. Pentru fiecare decontare trebuie să fie prezentate şi facturi care conțin obligatoriu servicii de cazare.

Rapoartele personale cuprind date cu privire la perioada de concediu de odihnă, confirmate de către persoanele din cadrul compartimentului cabinet secretariat/similar abilitate să țină evidența concediilor acordate personalului. Personalul solicitant menționează în raportul personal dacă, până la momentul solicitării, a mai beneficiat de decontarea serviciilor turistice sau de sume acordate sub forma voucherelor de vacanţă. Totodată, în raport se cuprind, atât declaraţia pe propria răspundere că datele prezentate sunt reale, cât şi angajamentul de a restitui în condiţiile legii sumele încasate fără temei legal.

Rapoartele personale aprobate, împreună cu documentele justificative, se înaintează structurii financiar-contabile la începutul fiecărei luni calendaristice, de regulă, până pe data de 5 a lunii.

Evidența decontărilor, ținând cont de limita valorică prevăzută de lege, se va realiza la nivelul structurii financiar-contabile care asigură plata drepturilor salariale ale personalului solicitant. Evidența cuprinde cel puţin următoarele date: numele şi prenumele personalului solicitant, gradul, data depunerii decontului, suma decontată, modalitatea de plată. Unitățile care au acordat această decontare vor menţiona în Certificatul de scoatere şi alocare la drepturi sumele astfel acordate până la momentul schimbării poziției de activitate.

Pentru perioada de concediu de odihnă în care au fost decontate servicii turistice de transport, nu se acordă și decontarea transportului dus-întors în contul unităţilor din care personalul solicitant face parte (la deplasarea pentru efectuarea concediului de odihnă) prevăzută de actele normative specifice. Astfel, pe ordinul de serviciu prezentat se menționează decontarea serviciilor turistice de transport sau decontarea transportului dus-întors în contul unităţilor, la momentul realizării oricărei dintre aceste decontări.

Sumele acordate ca decontare a serviciilor turistice efectuate în perioada concediului de odihnă nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile conform art. 76 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, menţionăm că prin modificarea de buget nr. 354.883 din 11.04.2018, aprobată de ordonatorul principal de credite, au fost repartizate ordonatorilor de credite fondurile bugetare necesare pentru decontarea serviciilor turistice prestate de unități aflate pe teritoriul României, efectuate în perioada concediului de odihnă.

 

2. Potrivit art. I pct. 2 din Legea nr. 80/2018, ce vizează și introducerea alin. (7) și (8) la articolul 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017, "personalul militar, poliţiştii (...), din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională beneficiază de prevederile Legii concediului paternal nr. 210/1999", iar "sumele reprezentând indemnizația de concediu paternal acordate după intrarea în vigoare a Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, provenite din debite în baza unor titluri executorii, nu se mai încasează."

Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal a fost adoptată ca o necesitate compensatorie pentru părinții paterni care nu beneficiază de anumite drepturi similare concediilor și drepturilor acordate pentru mame, în astfel de situaţii, inclusiv ca o formă de sprijin în susținerea familiei unui nou-născut, încă din primele zile de viață ale acestuia.

În acest cadru, concediul paternal este un concediu specific distinct de alte concedii sau învoiri plătite personalului bugetar, aflat în cazul naşterii unui copil.

Atât timp cât personalul militar în activitate și polițiștii care își desfășoară activitatea în instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate naţională sunt exceptaţi de la plata contribuției de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, iar calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de stat este conferită de plata contribuţiei, în lipsa unei prevederi exprese în virtutea căreia aceștia să fie asimilati persoanelor asigurate, după data de 01.01.2016 nu mai erau îndeplinite condiţiile legale în vederea acordării concediului paternal plătit potrivit Legii nr. 210/1999.

Introducerea alin. (1) şi (8) la articolul 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 are rolul de a modifica cadrul normativ în vederea acordării concediului paternal, astfel încât personalul militar în activitate și polițiștii care își desfășoară activitatea în instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională să beneficieze de concediu paternal plătit în condițiile Legii nr. 210/1999.

În motivarea acestui raționament al legiuitorului este chiar prevederea de exonerare de la obligaţia de restituire a sumelor reprezentând indemnizația de concediu paternal acordate după intrarea în vigoare a Legii nr. 223/2015, provenite din debite în baza unor titluri executorii.

 

3. Potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 28 martie 2018, "se aprobă exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială încasate în temeiul unor acte administrative sau clauze ale contractelor/acordurilor colective de muncă în vigoare la data plăţii acestor drepturi, sume considerate a fi încasate nelegal şi pe care personalul prevăzut la art. 1 trebuie să le restituie drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi sau alte structuri/instituţii cu atribuţii de control a unor prejudicii".

Totodată, conform art. 2 alin. (2) și (3) din aceeași lege, "sumele recuperate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, ca urmare a deciziilor prevăzute la alin. (1), nu se restituie" și "se exonerează de la plată şi impozitul pe venit, contribuţiile sociale şi obligaţiile fiscale accesorii drepturilor de natură salarială prevăzute la alin. (1), consecinţă a constatării Curţii de Conturi sau a altor structuri/instituţii cu atribuţii de control a unor prejudicii, atât pentru salariaţi, cât şi pentru angajatorii acestora".

Anterior, cu privire la problema aplicabilităţii Legii nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, act normativ ce cuprinde prevederi similare cu cele sus/menționate, Ministerul Finanţelor Publice a precizat în adresa nr. 366452/03.12.2014 că prin exprimarea "(...) Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control a unor prejudicii" sunt avute în vedere acele instituţii care au în obiectul de activitate atributii de control asupra altor entităţi publice, ca de exemplu M.F.P., iar structurile de control intern organizate în cadrul unor ministere (de audit intern, de control și inspecţie, de prevenire a corupţiei sau de jurisdicţie a imputaţiilor) au numai atribuţii de control specifice ministerului.

Referitor la veniturile care fac obiectul actului normativ, acestea sunt doar cele a căror constatare s-a făcut anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 78/2018 și care sunt neplătite sau care se află în curs de plată la această dată.

În acest cadru trebuie precizat faptul că, potrivit pct. 51 din Decizia Înaltei Curţi de Casație şi Justiție nr. 33/2016 referitoare la interpretarea dispozițiilor art. 1 lit. a), art. 2 alin. (1) şi art. 3 din Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, "chestiunea de drept cuprinsă în sesizare pune în discuție un act de clemență al legiuitorului care, din considerente de politică socială, renunţă la dreptul de a recupera sumele constând în venituri de natură salarială încasate necuvenit de către anumite categorii de bugetari. Însă amnistia exclude numai obligaţia de restituire a sumelor plătite nedatorat, nefiind de natură a înlătura caracterul ilicit al faptei de stabilire şi încasare a unor drepturi (sporuri, plăți compensatorii ş.a.m.d.) neprevăzute de legislația în vigoare. Drept urmare, încasarea de sume necuvenite, după intrarea în vigoare a actului de clemenţă, este prohibită de lege şi atrage, în continuare, obligatia de restituire".

 

4. Conform art. 3 şi anexei nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. S/969/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 78, 79, 81, 102 şi 147 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate națională, în cazul personalului militar şi al poliţiştilor, organele fiscale competente gestionează datele şi informaţiile privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, evidenţa nominală a persoanelor asigurate şi impozitul reţinut pentru fiecare beneficiar de venit din salarii şi asimilate salariilor.

În acest sens, potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. S/47/04.05.2017 privind constituirea şi organizarea activității organelor fiscale competente în cadrul Ministerului Afacerilor Internelor, în aplicarea Normelor metodologice pentru art. 78, 79, 81, 102 şi 147 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru instituțiile publice de apărare, ordine publică şi securitate națională, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. S/969/2016, au fost constituite organe fiscale competente la nivelul tuturor instituţiilor/unităților din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ai căror şefi/comandanți au calitatea de ordonator de credite, pentru personalul militar şi poliţiştii în activitate.

Astfel, personalul militar şi poliţiştii în activitate pot depune la organul fiscal competent cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii sau asimilate salariilor, până la data de 25 mai 2018, inclusiv, pentru veniturile realizate în cadrul ministerului în anul 2017.

 

5. La pct. 3 al art. I din Legea nr. 80/2018, s-a stabilit exceptarea de la interdicţia pentru achiziţionarea de autoturisme și mobilier, a achizițiilor destinate realizării acţiunilor şi activităţilor specifice instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

În acest sens, precizăm că achiziţiile în cauză pot fi efectuate cu încadrarea în limitele bugetare aprobate, numai pentru activitățile specifice, reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

La voi s-a anunţat ceva oficial de la serviciile financiare sau încă funcţionează omerta?

Edited by Anonymous
 • Upvote 1
Link to comment
 • 3 weeks later...

Nu sunt cadru militar deci concediul meu se numara in zile lucratoare nu calendaristice. Am o intrebare pentru ca legea nu prevede o speta interesanta. Sa spunem ca am perioada de concediu de luni pana vineri pentru ca sunt civil si zilele de concediu sunt socotite cele ca fiind lucratoare. Dar eu am avut cazare pana duminica inclusiv. Luni ma prezint la serviciu cu factura, bonurile si alte documente necesare. Se deconteaza si zilele de sambata si duminica?

Link to comment

Daca lucrezi in MAI deocamdata nu au venit precizarile pentru zilele de sambata si duminica. Este o discutie care trebuie lamurita.

Link to comment

Am două nelămuriri:

1. dacă am factura cu serviciile achiziționate, pentru ce mai trebuiesc și bonuri valorice aferente aceleiași facturi?

2. dacă anexez ordinul de serviciu, de ce trebuie trebuie ca rapoartele să mai fie avizate de către cei de la cabinet/secretariat, pentru că oricum pe ordinul de serviciu este trecută perioada  și faptul că sunt în c.o în acea perioadă?

Link to comment
 • Member

Ar mai fi o nelamurire. Daca este specificat ca unitatea de cazare trebuie sa detina licenta de turism sau certificat de clasificare, de ce pe lista de pe site-ul ministerului sunt doar anumite unitati? Doar licenta de turism si certificatul de clasificare sunt date tot de Ministerul Turismului.

Link to comment

Au iesit si normele impreuna cu modelul de raport dar din pacate nu scrie nimic despre zilele de sambata si duminica . Din discutiile purtate reiese ca nu se accepta decontarea zilelor de sambata si duminica decat in cazurile in care sunt prinse in perioada de concediu. Adica pentru decontarea weekendului trebuie sa ai concediu de vineri pana luni inclusiv. Dar nu e nimic scris in sensul asta.

@viobraMinisterul a afisat o lista putin mai veche. In norme scrie ca unitatile de cazare sunt cele de pe site-ul Turism.gov.ro  dar la o adresa care nu mai exista. Ele se regasesc la acest link : http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/ 

Puteti alege unitatile de cazare, de alimentatie precum si agentiile de turism. 

La aceasta adresa gasiti ultima versiune cu toate unitatile de cazare acreditate :

http://turism.gov.ro/web/wp-content/uploads/2018/05/StructuriCazareClasificate15052018.xlsx

Edited by ovidiudif
Link to comment

Și ar mai fi o nelămurire: dacă mă cazez la una dintre unitățile de caze ale M.A.I pot să decontez? Peste tot se vorbește doar de cele ale Ministerului Turismului..

Link to comment

Unitatile de cazare nu sunt ale ministerului turismului, Sunt unitati autorizate de ministerul turismului, adica cele care au dreptul sa aiba servicii de cazare publice. Nu stiu care e statutul unitatilor de cazare din cadrul M.A.I. Daca apar in tabelul mentionat de mine mai sus inseamna ca ne putem caza si acolo. Doar ca nu vom mai beneficia si de acea reducere de 90%.

Link to comment
 • Member
On 15/05/2018 at 11:30 AM, ovidiudif said:

viobraMinisterul a afisat o lista putin mai veche. In norme scrie ca unitatile de cazare sunt cele de pe site-ul Turism.gov.ro  dar la o adresa care nu mai exista. Ele se regasesc la acest link

Am găsit și eu documentul. Eu spuneam că sunt unități care au certificat sau licență, dar nu apar pe această listă.

Link to comment

In cazul in care sotul si sotia sunt politisti si doresc ca, amandoi sa deconteze pt aceeasi perioada de concediu? Cum se va proceda?....

Link to comment
On 4/28/2018 at 0:47, Anonymous a scris:

o singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat".

Asta înseamnă că cei doi pot să deconteze fiecare separat, chiar dacă au fost în concediu în aceiași perioadă, că doar nu or să plece fiecare separat, sau să dea divorț pe perioada respectivă. Acum, nu știu cum or să facă cu facturile, că acestea se dau pe  singură persoană, dar și aici ar fi o soluție. Jumătate din perioada de concediu se facturează pe numele unuia dintre soți, iar cealălaltăperioadă se facturează pe numele celuilalt soț și uite așa se rezolvă treaba.

 

 • Like 1
Link to comment

In cazul unitatilor de cazare ale MAI ti se deconteaza cazarea. Platesti masa.

Raportul trebuie vizat de scretara sau cine are evidenta CO. O prostie, dar asta este procedura.

Fiecare politist/politista are dreptul la un decont de 1450 lei.

Link to comment

Am si eu o intrebare . Am fost in concediu cu familia, am inchiriat o pensiune, am luat factura pt decontare 1x cazare 1510 lei iar pe bon sunt trecute mai multe camere Mi se comunica de la financiar ca nu mi se va deconta deoarece am mai multe camere inchiriate si trebuie doar una singura . Este legal? Este prevazut in norme de aplicare asa ceva? Din lege nu inteleg prea multe? 

 

Link to comment

Daca pe factura imi sunt trecute ,,contravaloare servicii turistice,, fara a preciza si in ce perioada e valabila factura ? sau trebuie sa apara si perioada in factura?

Link to comment

In mod normal, pe o factura de prestare servicii / furnizare servicii turistice, este obligatoriu a se trece perioada pentru care se factureaza.

Poti cere furnizorului sa refaca factura, cu mentiunile necesare, pentru ca nu l-ar afecta dpdv al contabilitatii.

Ca sa evitati pe viitor probleme de orice fel, aveti grija sa aveti trecute corect datele de identificare in dreptul sectiunii Client, perioada pentru care solicitati serviciile de cazare/masa, plus sa aveti in vedere ca detaliile``tehnice`` ( de ex. inchiriatul mai multor camere) sa nu apara. 

Logic, denumirea produselor sau serviciilor de tipul ``Servicii turistice reprezentand Sejur individual Hotel.. camera DUBLA, din...oras..., Romania in perioada ....2018 -... 2018 cu serviciile incluse DUBLA - Cazare + /-All Inclusive `` ar trebui sa fie suficienta. ( pana la proba contrarie, ca mna... :) )

 

 

 • Upvote 1
Link to comment

Rustic, factura trebuie fie eliberata in perioada in care esti in concediu conform planificarii.

Edited by Elvis
Link to comment
 • 1 month later...

O problema la decontare am si eu.

Am fost la Complexul Cheile Gradistei in perioada 7-11.06.2018. Prima problema -pe factura nu apare perioada sejurului decat data emiterii facturii -11.06.

A doua cea mai incurcata - Vila unde am fost cazati - Vila Ovidiu- in lista cu unitatile autorizate apara cu operator o persoana fizica iar factura este emisa de catre un SRL. Dar adresa este aceeasi.

Mai pot cere alta factura?

Sau cum as putea rezolva problema?

Multumesc!

Link to comment

Din pacate la nivelul MAI au hotarat verbal sa nu mai deconteze facturile care nu au trecuta clar perioada de cazare. Daca vila apare in lista unitatilor autorizate nu ar trebui sa fie o problema. Cred ca cel mai bine ar fi sa vorbesti la complex sa iti emita o noua factura prin e-mail. Nu trebuie stampilata factura. Ii dai datele tale, si ii rogi sa iti scrie clar perioada.

Link to comment

Halal concediu, in loc de relaxare te mai alegi cu un stres..........facturi....datele inscrise pe facturi......etc. !!! Auzisem ca la jandarmi nu are importanta unde petrec perioada concediului sau locatia atat timp cat aduc factura....!! in fine, pana in ce perioada a anului asta se deconteaza facturile ?

Link to comment

Iav, cu aceeasi nedumerire privind factura & bon fiscal am ramas si eu :

Inainte de a pune intrebarea la imparatie ( IPJ - SF /  IGPR - DF ) poate aveti careva o solutie: am facut rezervare de hotel prin booking.com , aia au cerut un card ptr.blocarea sumei ca sa fie siguri ca sunt baiat gigea si nu tepar , cardul nu a mers debitat asa ca mi-au trimis un nr.de cont sa le virez banu', le-am virat ( de fapt sotia le-a virat ) banu' si acu' , pe picior de plecare, cei de la hotel imi dau DOAR factura fiscala ptr. "servicii turistice in perioada .... - ....." bon fiscal neputand sa-mi dea fiindca am platit prin transfer bancar.
Am pierdut banii de decont neavand bon fiscal sau exista alternativa factura ( cu nr de cont mentionat si explicatiile modalitatii de plata ) + chitanta de depunere de la banca ?

Merci.

Link to comment

Dacă ai plătit avansul prin transfer bancar, cu ordin de plata, după înregistrarea plății în sistemul hotelului, se eliberează factura proforma. Ulterior, după ce plătești diferența se eliberează factura fiscala. Poți atașa la raport ordinul de plata, factura proforma, factura fiscala și bonul fiscal.

Sistemul asta trebuie schimbat pentru ca este conceput pentru a descuraja decontarile, tipic pentru MAI.

O soluție, folosita de altfel de alte instituții bugetare, o reprezinta eliberarea unui card nominal folosit exclusiv pentru plata in unitățile autorizate de Ministerul Turismului, fără alte documente justificative. În viitorul apropiat nu doar MT va autoriza unitățile de cazare și alimentație publica ci și consiliile judetene, atunci sa vezi harababura.

 • Upvote 1
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.