Jump to content
POLITISTI.ro

Tematica şi bibliografie - specialitatea "Ordine Publică"


Marius

Recommended Posts

 • Moderator

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru organizarea concursului de trecere în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie specialitatea Ordine Publică

 

CAPITOLUL I

TEMATICA

 • Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Române
 • Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului
 • Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni 
 • Etica şi deontologia poliţienească

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor
 • H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului


CAPITOLUL II

TEMATICA

 • Sistemul Informatic Schengen
 • Semnalările din SIS / SINS

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 141/2010 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul M.A.I. nr. 212/2010 privind procedurile de lucru pentru activităţile autorităţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Naţional de Semnalări sau Sistemul de Informaţii Schengen, cu  modificările şi completările ulterioare

CAPITOLUL III

TEMATICA

 • Infracţiunea – Dispoziţii generale. Cauzele justificative. Cauzele de neimputabilitate. Tentativa. Autorul şi participanţii (Titlul I – Capitolele I, II, III, IV, VI)
 • Categoriile pedepselor (Titlul III – Capitolul I)
 • Regimul măsurilor de siguranţă (Titlul IV – Capitolul II)
 • Minoritatea (Titlul V)
 • Infracţiuni contra persoanei (Titlul I)
 • Infracţiuni contra patrimoniului – Furtul. Tâlhăria. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii. Distrugerea şi tulburarea de posesie  (Titlul II – Capitolul I, Capitolul II – art.233 şi 234, Capitolul III – art.238 şi 239, Capitolul V)
 • Infracţiuni contra autorităţii (Titlul III – Capitolul I)
 • Infracţiuni de serviciu (Titlul V – Capitolul II – art.296-301)
 • Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială (Titlul VIII)
 • Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale (Titlul II – Capitolul I – art.16)
 • Participanţii în procesul penal (Titlul III – art.29-61, art.77-96)
 • Mijloace materiale de probă. Însrisurile. (Titlul IV – Capitolele X şi XI)
 • Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale (Titlul V – art. 202, art.209-240)
 • Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere (Titlul VI – Capitolul I)
 • Înregistrarea, evidenţa unitară şi circuitul sesizărilor penale
 • Cercetarea la faţa locului
 • Organizarea şi desfăşurarea activităţii poliţiei pe linia supravegherii persoanelor faţă de care a fost dispusă măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauţiune sau arestului la domiciliu

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul comun al M.A.I. nr. 56/10.04.2014 şi P.Î.C.C.J. nr. 12/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror
 • Ordinul comun al M.A.I. nr. 182/2009 şi P.Î.C.C.J. nr. 1754/C/2009 privind procedura cercetării la faţa locului 
 • Dispoziţia I.G.P.R. nr. 9/2014 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Poliţiei Române privind supravegherea persoanelor asupra cărora a fost dispusă măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauţiune sau arestului la domiciliu. 
 • Dispoziţia I.G.P.R. nr. 76/22.12.2014 privind activitatea de înregistrare a dosarelor penale şi a dispoziţiilor procurorului


CAPITOLUL IV

TEMATICA

 • Concepţia unitară de organizare, funcţionare şi acţiune a structurilor de ordine publică ale Poliţiei Române
 • Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
 • Organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice
 • Delimitări conceptuale privind atribuţiile şi competenţele poliţiei şi jandarmeriei în domeniul ordinii şi siguranţei publice
 • Cooperarea forţelor care participă la menţinerea ordinii publice. Atribuţiile poliţiei pe linia adunărilor, întrunirilor şi manifestaţiilor publice.
 • Poliţia de proximitate – Definiţie, scopuri, obiective. Atribuţii specifice poliţistului de proximitate.
 • Activitatea pe linia sistemelor de securitate
 • Formele de pază
 • Paza transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor cu caracter special.
 • Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei.
 • Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază şi gardă de corp.
 • Atribuţiile personalului de pază şi gardă de corp.
 • Obligaţiile Ministerului Afacerilor Interne.
 • Răspunderi şi sancţiuni
 • Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • Cerinţe minimale de securitate, pe zone funcţionale şi categorii de unităţi
 • Documentele specifice executării şi evidenţierii serviciului de pază prin forţe şi mijloace civile şi modelele acestora
 • Descrierea, culoarea şi modelul uniformelor de serviciu ale personalului de pază propriu
 • Analiza de risc la securitatea fizică 
 • Silvicultură
 • Răspunderi şi sancţiuni prevăzute de Legea nr. 46/2008 (republicată) – Codul silvic
 • Contravenţii şi categorii de personal care au calitatea de organ constatator, conform Legii nr.171/2010
 • Legalitatea provenienţei materialelor lemnoase conform H.G. nr. 470/04.06.2014
 • Regimul juridic al contravenţiilor
 • Regimul juridic al faptelor ce aduc atingere normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • Obligaţiile deţinătorilor de câini periculoşi sau agresivi şi condiţiile deţinerii acestora

BIBLIOGRAFIE

 • Dispoziţia I.G.P.R. nr. 123/2012 privind stabilirea Concepţiei unitare, de organizare, funcţionare şi acţiune a structurilor de ordine publică ale Poliţiei Române
 • Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul M.A.I. nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi liniştii publice, modificat şi completat prin O. M.A.I. nr. 26/2015
 • H.G. nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei M.A.I. de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale
 • Legea nr. 60/1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice 
 • Manualul Poliţiei de Proximitate, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, decembrie 2007
 • Legea nr. 217/2003 (republicată) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 333/2003 (republicată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii  nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată şi completată
 • H.G. nr. 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenţii de pază care îşi desfăşoară activitatea în cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie
 • Instrucţiuni nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • Legea nr. 46/2008 (republicată) Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G. nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (U.E.) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20.10.2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 61/1991 (republicată) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare
 • O.U.G. nr. 55/2002 (republicată) privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
   

CAPITOLUL V

TEMATICA

 • Accesul liber la informaţiile de interes public
 • Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • Organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în structurile M.A.I.

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul M.A.I. nr. 190/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în structurile M.A.I.
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

Actele normative vor fi studiate în forma actualizată, în vigoare la data de 08.02.2016.

 • Upvote 1
Link to comment
 • Marius locked and featured this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.