Jump to content
POLITISTI.ro
Marius

Tematica şi bibliografie - specialitatea "Ordine Publică"

Recommended Posts

Marius

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru organizarea concursului de trecere în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie specialitatea Ordine Publică

 

CAPITOLUL I

TEMATICA

 • Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Române
 • Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului
 • Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni 
 • Etica şi deontologia poliţienească

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor
 • H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului


CAPITOLUL II

TEMATICA

 • Sistemul Informatic Schengen
 • Semnalările din SIS / SINS

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 141/2010 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul M.A.I. nr. 212/2010 privind procedurile de lucru pentru activităţile autorităţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Naţional de Semnalări sau Sistemul de Informaţii Schengen, cu  modificările şi completările ulterioare

CAPITOLUL III

TEMATICA

 • Infracţiunea – Dispoziţii generale. Cauzele justificative. Cauzele de neimputabilitate. Tentativa. Autorul şi participanţii (Titlul I – Capitolele I, II, III, IV, VI)
 • Categoriile pedepselor (Titlul III – Capitolul I)
 • Regimul măsurilor de siguranţă (Titlul IV – Capitolul II)
 • Minoritatea (Titlul V)
 • Infracţiuni contra persoanei (Titlul I)
 • Infracţiuni contra patrimoniului – Furtul. Tâlhăria. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii. Distrugerea şi tulburarea de posesie  (Titlul II – Capitolul I, Capitolul II – art.233 şi 234, Capitolul III – art.238 şi 239, Capitolul V)
 • Infracţiuni contra autorităţii (Titlul III – Capitolul I)
 • Infracţiuni de serviciu (Titlul V – Capitolul II – art.296-301)
 • Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială (Titlul VIII)
 • Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale (Titlul II – Capitolul I – art.16)
 • Participanţii în procesul penal (Titlul III – art.29-61, art.77-96)
 • Mijloace materiale de probă. Însrisurile. (Titlul IV – Capitolele X şi XI)
 • Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale (Titlul V – art. 202, art.209-240)
 • Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere (Titlul VI – Capitolul I)
 • Înregistrarea, evidenţa unitară şi circuitul sesizărilor penale
 • Cercetarea la faţa locului
 • Organizarea şi desfăşurarea activităţii poliţiei pe linia supravegherii persoanelor faţă de care a fost dispusă măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauţiune sau arestului la domiciliu

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul comun al M.A.I. nr. 56/10.04.2014 şi P.Î.C.C.J. nr. 12/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror
 • Ordinul comun al M.A.I. nr. 182/2009 şi P.Î.C.C.J. nr. 1754/C/2009 privind procedura cercetării la faţa locului 
 • Dispoziţia I.G.P.R. nr. 9/2014 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Poliţiei Române privind supravegherea persoanelor asupra cărora a fost dispusă măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauţiune sau arestului la domiciliu. 
 • Dispoziţia I.G.P.R. nr. 76/22.12.2014 privind activitatea de înregistrare a dosarelor penale şi a dispoziţiilor procurorului


CAPITOLUL IV

TEMATICA

 • Concepţia unitară de organizare, funcţionare şi acţiune a structurilor de ordine publică ale Poliţiei Române
 • Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
 • Organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice
 • Delimitări conceptuale privind atribuţiile şi competenţele poliţiei şi jandarmeriei în domeniul ordinii şi siguranţei publice
 • Cooperarea forţelor care participă la menţinerea ordinii publice. Atribuţiile poliţiei pe linia adunărilor, întrunirilor şi manifestaţiilor publice.
 • Poliţia de proximitate – Definiţie, scopuri, obiective. Atribuţii specifice poliţistului de proximitate.
 • Activitatea pe linia sistemelor de securitate
 • Formele de pază
 • Paza transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor cu caracter special.
 • Sisteme tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei.
 • Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază şi gardă de corp.
 • Atribuţiile personalului de pază şi gardă de corp.
 • Obligaţiile Ministerului Afacerilor Interne.
 • Răspunderi şi sancţiuni
 • Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • Cerinţe minimale de securitate, pe zone funcţionale şi categorii de unităţi
 • Documentele specifice executării şi evidenţierii serviciului de pază prin forţe şi mijloace civile şi modelele acestora
 • Descrierea, culoarea şi modelul uniformelor de serviciu ale personalului de pază propriu
 • Analiza de risc la securitatea fizică 
 • Silvicultură
 • Răspunderi şi sancţiuni prevăzute de Legea nr. 46/2008 (republicată) – Codul silvic
 • Contravenţii şi categorii de personal care au calitatea de organ constatator, conform Legii nr.171/2010
 • Legalitatea provenienţei materialelor lemnoase conform H.G. nr. 470/04.06.2014
 • Regimul juridic al contravenţiilor
 • Regimul juridic al faptelor ce aduc atingere normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • Obligaţiile deţinătorilor de câini periculoşi sau agresivi şi condiţiile deţinerii acestora

BIBLIOGRAFIE

 • Dispoziţia I.G.P.R. nr. 123/2012 privind stabilirea Concepţiei unitare, de organizare, funcţionare şi acţiune a structurilor de ordine publică ale Poliţiei Române
 • Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul M.A.I. nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi liniştii publice, modificat şi completat prin O. M.A.I. nr. 26/2015
 • H.G. nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei M.A.I. de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale
 • Legea nr. 60/1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice 
 • Manualul Poliţiei de Proximitate, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, decembrie 2007
 • Legea nr. 217/2003 (republicată) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 333/2003 (republicată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii  nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată şi completată
 • H.G. nr. 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenţii de pază care îşi desfăşoară activitatea în cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie
 • Instrucţiuni nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • Legea nr. 46/2008 (republicată) Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G. nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (U.E.) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20.10.2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 61/1991 (republicată) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare
 • O.U.G. nr. 55/2002 (republicată) privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
   

CAPITOLUL V

TEMATICA

 • Accesul liber la informaţiile de interes public
 • Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • Organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în structurile M.A.I.

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul M.A.I. nr. 190/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în structurile M.A.I.
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

Actele normative vor fi studiate în forma actualizată, în vigoare la data de 08.02.2016.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Similar Content

  • Ionutz88
   By Ionutz88
   Buna ziua.
   Vand doua caschete nefolosite, marimea 59. Una este primita de la inspectorat, iar cealalta este achizitionata personal. Nu au defecte si sunt din stofa (pentru sezonul rece).
   Pretul este de 80 lei fiecare, sau 150 lei impreuna (in pret nu este inclus transportul). Expedierea se poate face cu Posta Romana, sau cu FanCourier.
   Aceste caschete vor fi vandute doar politistilor !
   https://www.dropbox.com/s/h8mxksbe0ac1ljq/IMAG0836%5B1%5D.jpg?dl=0
   https://www.dropbox.com/s/kgn9s4em1pgilrx/IMAG0837%5B2%5D.jpg?dl=0
   https://www.dropbox.com/s/4s964lx1pb134vy/IMAG0839%5B1%5D.jpg?dl=0
   https://www.dropbox.com/s/qyi4rvrh0os0pe8/IMAG0840%5B1%5D.jpg?dl=0
   https://www.dropbox.com/s/rbkc7c6mmzhy56w/IMAG0841%5B1%5D.jpg?dl=0
   Modalitati de contact: pe topic, sau PM.
   Multumesc.
  • Marius
   By Marius
   TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
   recomandate la concursul de ocupare a posturilor de execuţie vacante prin trecerea agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor pentru specialitatea combatereai criminalităţii organizate.
    
   PREGĂTIRE GENERALĂ
   TEMATICA
   Drepturile și îndatoririle polițistului Protecţia informaţiilor clasificate: cadrul legal, principii, definiţii, obligaţii, răspunderi, sancţiuni; Activitatea de emitere şi  primire a documentelor clasificate; Protecţia informaţiilor secrete de serviciu: clasificarea, declasificarea şi măsurile minime de protecţie; regulile generale de evidenţă, întocmire, păstrare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere şi distrugere; Obiectivele specifice pentru îndeplinirea obiectivului general privind Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate, transfrontaliere şi terorismului , conform Strategiei Naționale de Ordine și Siguranță Publică 2015 – 2020; Cooperarea polițienească internațională. Organizarea, funcţionarea şi competenţa D.I.I.C.O.T. Criminalitatea organizată; BIBLIOGRAFIE
   Legea nr.218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române; Legea nr. 360/2002, privind Statutul Poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate; HG 585/13.06.2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate din Romania; HG 781/25.07.2002 privind protecția informațiilor clasificate secret de serviciu; Strategia Națională de Ordine și Siguranță Publică 2015 – 2020; Convenţia de aplicare a acordului SCHENGEN; Sistemul informatic SCHENGEN (SIS); Manualul SCHENGEN de cooperare; Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea DIICOT, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate;  
   PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
   I. PE LINIE ANTIDROG
   TEMATICA:
   Sancţionarea traficului şi a altor operaţiuni ilicite cu substanţe aflate sub control naţional;  Substanţe aflate sub control naţional, droguri şi precursori; Metode de documentare a infracţiunilor de trafic de droguri şi precursori; Mãsuri specifice de prevenire şi combatere a criminalitãţii organizate la nivel naţional şi internaţional; Prevederile Codului Penal şi ale Codul de Procedură Penală aplicabile în activitatea  de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri; Strategia Naţională Antidrog 2013-2020 – principii, obiective generale şi specifice privind reducerea ofertei, obiective generale şi specifice privind cooperarea internaţională; Problematica Schengen.  BIBLIOGRAFIE
   Legea nr. 143 din 26 iulie 2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri cu modificãrile şi completãrile ulterioare; Legea nr. 522 din 24 noiembrie 2004, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143 din 26 iulie 2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri; Legea nr.186 din 13 iunie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri; Legea nr.339 din 29 noiembrie 2005, privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanaţa de Urgenţã nr. 121 din 21 decembrie 2006, privind regimul juridic al precursorilor de droguri cu modificările şi completările ulterioare; Hotãrârea nr. 860 din 28 iulie 2005, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143 din 26 iulie 2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri cu modificãrile şi completãrile ulterioare; Legea nr. 194 din 7 noiembrie 2011, republicată privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive; Hotãrârea nr.1915 din 22 decembrie 2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005, privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; Hotărarea nr.784 din 9 octombrie 2013 privind aprobarea Strategiei Naţionale Antidrog 2013-2020 şi a Planului de Acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog în perioada 2013-2020. II. PE LINIA COMBATERII CRIMINALITĂŢII INFORMATICE
   TEMATICĂ
   Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice; Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice; Infracţiunea de pornografie infantilă prin sisteme informatice; Falsul informatic; Efectuarea percheziţiilor în sistemele informatice (reglementări şi procedură); Metode speciale de supraveghere sau cercetare; Supravegherea tehnica; Conservarea datelor informatice; Competenţa în investigarea infracţiunilor cu mijloace de plată electronică; Folosirea de investigatori sub acoperire în domeniul combaterii criminalităţii informatice (reglementări şi procedură); Obligaţiile furnizorilor de servicii informatice, răspundere şi definiţii; Cunostinţe IT: securitatea reţelelor, serverelor web, firewall şi VPN, standarde şi protocoale de securitate, securitatea în sistemele de operare, managementul securităţii în sistemele informatice şi securitatea în Internet, Microsoft Office, aplicaţii pentru baze de date, componente hardware si software şi navigare Internet; Elementele de siguranţă şi datele conţinute de mijloacele de plată electronică; BIBLIOGRAFIE
   Legea 235/2015 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vieții private; Documentaţia emisă de companiile de carduri şi băncile emitente (open source); Documentaţie privind securitate si tehnologii Internet, hardware/software IT, utilizare şi operare pe calculator (open source); III. PE LINIA COMBATERII TRAFICULUI DE PERSOANE
   1.TRAFICUL DE PERSOANE ŞI DE MINORI
   TEMATICA
   Cerințele necesare existenței infracțiunii de trafic de persoane; Riscuri și vulnerabilități asociate fenomenului trafic de persoane; Modalități de exploatare a victimelor traficului de persoane; Protecţia victimelor traficului de fiinţe umane. Modalităţi, legislaţie în vigoare; Diferenţe dintre traficul de persoane şi traficul de migranţi; Obiectivele reducerii impactului şi dimensiunilor traficului de persoane la nivel naţional. BIBLIOGRAFIE
   Codul penal CAP. VII Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile Hotărârea nr.1142/2012 privind aprobarea Strategiei nationale impotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 si a Planului national de actiune 2015-2016 pentru implementarea Strategiei nationale impotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016, actualizată; Legea nr.565/2002 – Ratificarea convenţiei ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, a Protocolului privind traficul de persoane; Legea nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr.299/2003 privind metodologia de aplicare a Legii nr.678/2001 pentru prevenirea şi combaterea traficului de persoane, actualizată; Legea nr.211/2004- privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infractiunilor; Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.26/1997 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.95/2006 - Titlul VI – privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Analize privind victimele traficului de persoane – website Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane; Hotărîrea Guvernului nr.299/2003 privind metodologia de aplicare a Legii nr.678/2001 pentru prevenirea şi combaterea traficului de persoane, actualizată; Ordinul nr. 335/2007  pentru aprobarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane. 2. TRAFICUL DE MIGRANŢI 
   TEMATICA
   Prevederi legislative privind limitarea şi stoparea traficului de migranți; Caracteristici și tendințe ale fenomenului trafic de migranţi; Poziționarea geografică a României pe rutele de migrație ilegală; Rute și şi mijloace de deplasare utilizate; Moduri de operare folosite de traficanții de migranți; Riscuri și vulnerabilități asociate migrației ilegale, respectiv traficului de migranți. BIBLIOGRAFIE
   Codul penal CAP. II Infracţiuni privind frontiera de stat Hotărârea nr. 780/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 şi a Planului de acţiune pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018; O.U.G. nr.105/2001, privind frontiera de stat a Romaniei, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.243/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr.105/2001, privind frontiera de stat a Romaniei, actualizată; HOTĂRÂRE nr. 780 din 23 septembrie 2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 şi a Planului de acţiune pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018. IV. PE LINIA COMBATERII FINANȚĂRII TERORISMULUI ȘI SPĂLĂRII BANILOR 
   1. INVESTIGAREA  TERORISMULUI
   TEMATICĂ
   Protecţia informaţiilor clasificate: cadrul legal, principii, definiţii, obligaţii, răspunderi, sancţiuni; Activitatea de emitere şi  primire a documentelor clasificate; Protecţia informaţiilor secrete de serviciu: clasificarea, declasificarea şi măsurile minime de protecţie; regulile generale de evidenţă, întocmire, păstrare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere şi distrugere; Siguranţa naţională a României; Prevenirea şi combaterea terorismului; Regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare; Organizarea şi funcţionarea D.I.I.C.O.T; Criminalitatea organizată; Exportul şi importul de produse strategice; Achiziţii şi livrări intracomunitare;  Cooperarea poliţienească şi judiciară internaţională; Organizarea, funcţionarea şi competenţa D.I.I.C.O.T. BIBLIOGRAFIE
   Legea 51/1991, privind siguranţa naţională a României; Legea 535/2004, privind prevenirea şi combaterea terorismului; Legea 111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată şi modificată; OUG 129/2006, privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare; Legea nr. 595/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice; Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României; Regulamentul de aplicare al Codului Vamal; HG nr. 924/2007 pentru aprobarea Listei cuprinzând  produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni; Regulamentul (CE) NR. 394/2006 al consiliului din 27. 02. 2006 de modificare si actualizare a Regulamentului (CE) nr. 1334/2000 de instituire a unui regim comunitar de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare; Dispoziţia I.G.P.R. nr. 176 / 2005 privind activităţi executate de Poliţia Română, pe linie de combaterea terorismului; 2. PE LINIA COMBATERII SPĂLĂRII BANILOR ŞI A MACROCRIMINALITĂŢII DIN PIAŢA FINANCIARĂ
   TEMATICĂ
   Prevenirea si sancționarea spălării banilor;  Prevenire și combaterea infracţiunilor de: abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor (art. 239 N.C.P.), bancrută simplă (art. 240 N.C.P.), bancrută frauduloasă (art. 241 N.C.P.), gestiune frauduloasă (art. 242 N.C.P.), înșelăciune (art. 244 N.C.P.), înșelăciune privind asigurările (art. 245N.C.P.)  deturnarea licitațiilor publice (art.246 N.C.P.), dacă aceste infracțiuni au fost săvârșite în condițiile art.12 din Legea 508/2004 cu modificările și completările ulterioare, și anume au intrat în scopul unui grup infracțional organizat și indiferent de numărul infracțiunilor concurente în cauză, s-a produs o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a sumei de 500.000 euro; Prevenire și combaterea  infracțiunilor de delapidare (faptă prev. și ped. de art. 295 N.C.P.) și deturnare de fonduri (faptă prev. și ped. de art. 307 N.C.P.), dacă aceste infracțiuni au fost săvârșite în condițiile art.12 din Legea 508/2004 cu modificările și completările ulterioare, și anume au intrat în scopul unui grup infracțional organizat și indiferent de numărul infracțiunilor concurente în cauză, s-a produs o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a sumei de 500.000 euro; Prevenire și combaterea infracţiunii de concurenţă neloială (Legea 11/1991), dacă acestă infracțiune a fost săvârșită în condițiile art.12 din Legea 508/2004 cu modificările și completările ulterioare, și anume a intrat în scopul unui grup infracțional organizat; Prevenire și combaterea infracțiunilor din piața de capital (Legea 297/2004), dacă aceste infracțiuni sunt de competența Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, și anume au intrat în scopul unui grup infracțional organizat; Prevenire și combaterea infracțiunilor de evaziune fiscală (Legea 241/2005), dacă aceste infracțiuni au fost săvârșite în condițiile art.12 din Legea 508/2004 cu modificările și completările ulterioare,  și anume au intrat în scopul unui grup infracțional organizat și indiferent de numărul infracțiunilor concurente în cauză, s-a produs o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 500.000 euro; Prevenire și combaterea infracțiunilor prevăzute și pedepsite de Codul Vamal (Legea nr.86/2006), dacă aceste infracțiuni au fost săvârșite în condițiile art.12 din Legea 508/2004 cu modificările și completările ulterioare,  și anume au intrat în scopul unui grup infracțional organizat; Cooperarea poliţienească şi judiciară internaţională. BIBLIOGRAFIE
   Legea 656/2002 pentru prevenirea si sancționarea spălării banilor, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  Legea 82/1991 – legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 28 din 16 martie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului; 3. PE LINIA COMBATERII FALSULUI DE MONEDĂ
   TEMATICA
   Prevederile Codului Penal şi ale Codul de Procedură Penală aplicabile în activitatea  de prevenire şi combatere a falsului de monedă;( art. 310, 313, 314, 315, 316) Criminalitatea organizată; Organizarea DIICOT în materie de prevenire şi combatere a falsului de monedă. Reglementări internaţionale în domeniul falsului de monedă şi europene pentru protecţia monedei EURO; Organizarea şi funcţionarea regimului valutar în România şi a asigurării autenticităţii bancnotelor EURO. BIBLOGRAFIE
   Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare (Partea specială, Titlul VI, Cap. I, art. 310, 313, 314, 315, 316); Legea 312/2004 privind statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare; Convenţia internaţională privind stoparea falsificării de monedă, semnată  la Geneva la 20 aprilie 1929; Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva falsificării, cu amendamentele ulterioare; NOTĂ: ACTELE NORMATIVE VOR FI STUDIATE ÎN FORMA ACTUALIZATĂ, ÎN VIGOARE LA DATA DE 08.02.2016. 
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.