Jump to content
POLITISTI.ro
 • 0
Sign in to follow this  
cristyano2

Conditiile in care se preschimba documentul de identitate

Question

cristyano2

Buna ziua, Am nevoie de ajutorul celor competenti in legatura cu ceva informatii: In scurt timp mai exact 16 mai implinesc 18 ani si as dori sa schimb buletinul inainte de a implini 18 ani ( acum daca se poate) si am si 2 motive pentru care as vrea sa fac asta: 1,la 18 ani nu mai vreau sa pierd vremea cu schimbarea buletinului timp in care imi pot rezolva treburile cu examenul pentru permisul auto si 2 in scurt timp de la implinirea varstei de 18 ani trebuie sa plec afara ( parintii lucreaza in strainatate) asa ca timpul o sa fie scurt si de aceea am decis sa va intreb pe dvs care sunt formalitatile pentru schimbarea buletinului ( am inteles ca nu se poate schimba pana la 18 ani). Daca totusi nu se poate,as putea sa il declar furat,pierdut neavand importanta amenda care o voi plati. Va Multumesc si astept ceva raspunsuri.

Edited by CITADELA
Lipsa etichete; titlu neelocvent

Share this post


Link to post
Share on other sites

12 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
Dan

Cazurile in care se elibereaza o noua carte de identitate sunt urmatoarele :

* la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmeaza a fi preschimbat;

* daca s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele parintilor, data ori locul nasterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativa; adoptie; constatarea unor greseli de scriere la intocmirea actului de stare civila; inregistrarea unei persoane in pozitia de "copil gasit" si identificarea ulterioara a actului de nastere intocmit initial, intre acestea existand neconcordanta la data nasterii; inregistrarea tardiva a nasterii unei persoane, cu inscrierea numai a anului de nastere s.a.);

* in cazul schimbarii domiciliului sau a rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al infintarii localitatilor sau strazilor;

* in cazul deteriorarii actului de identitate;

* in cazul distrugerii, pierderii sau furtului actului de identitate;

* la expirarea sau revocarea interdictiei titularului de a se afla in anumite localitati ;

* cand fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului

* in cazul anularii ;

* in cazul schimbarii sexului;

* in cazul atribuirii unui nou CNP;

Atentie pe acest forum nu incurajam in niciun fel nerespectarea legii.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
cristyano2

bun nu incurajam nerespectarea legii dar daca eu "pierd" buletinul mi se schimba tinand cont ca mai am o luna de valabilitate?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Dan

Afirmativ, reciteste postul meu de mai sus, desi trebuie sa iti reamintesc ca este interzis sa detii doua sau mai multe carti de identitate, emise de aceeasi autoritate.

Deasemenea iti recomand sa lecturezi Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, de mai jos.

CAPITOLUL I

Organizarea evidenţei populaţiei

Art. 1. - (1) Evidenţa cetăţenilor români care domiciliază în România se ţine după principiul locului de domiciliu al acestora, de Ministerul de Interne, prin formaţiunile de evidenţă a populaţiei, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei.

(2) În sensul prezentei legi, prin formaţiune de evidenţă a populaţiei se înţelege orice structură de această specialitate, constituită şi organizată de Ministerul de Interne.

(3) Sistemul naţional informatic de evidenţă a populaţiei reprezintă ansamblul de activităţi desfăşurate pentru ţinerea evidenţei populaţiei, locului de domiciliu, stabilirii reşedinţei, pentru eliberarea cărţilor de identitate şi evidenţa locatarilor prin cartea de imobil.

Art. 2. - (1) Registrul permanent de evidenţă a populaţiei este o parte componentă a Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei şi se întocmeşte pe baza datelor de evidenţă a persoanelor, în scopul cunoaşterii numărului, structurii şi mişcării populaţiei pe teritoriul ţării.

(2) Întocmirea, actualizarea, exploatarea şi valorificarea datelor Registrului permanent de evidenţă a populaţiei se fac de Ministerul de Interne, prin formaţiunile de evidenţă a populaţiei.

(3) Conţinutul Registrului permanent de evidenţă a populaţiei se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne.

(4) Datele individuale referitoare la persoana fizică au caracter confidenţial; în toate cazurile, acestea nu pot fi comunicate altor persoane fizice sau juridice decât în condiţiile legii.

Art. 3. - Registrul permanent de evidenţă a populaţiei funcţionează în sistem deschis, servind ca suport unic pentru furnizarea de date, potrivit competenţelor şi drepturilor legale, pentru toate sistemele informatice din domeniul administraţiei publice centrale şi locale, care prelucrează date nominale privind persoana fizică.

Art. 4. - Cetăţenii români sunt luaţi în evidenţă la naştere, prin întocmirea unei fişe de evidenţă a populaţiei, pe baza datelor de stare civilă din actele de naştere, comunicate de autorităţile administraţiei publice locale. Comunicarea se face la formaţiunea de evidenţă a populaţiei din localitatea de domiciliu.

Art. 5. - (1) Fiecărei persoane fizice i se atribuie, începând de la naştere, un cod numeric personal care se înscrie în actele şi certificatele de stare civilă şi se preia în celelalte acte cu caracter oficial, emise pe numele persoanei respective, precum şi în Registrul permanent de evidenţă a populaţiei.

(2) Codul numeric personal reprezintă un număr semnificativ ce individualizează o persoană fizică şi constituie singurul identificator pentru toate sistemele informatice care prelucrează date nominale privind persoana fizică.

(3) Gestionarea şi verificarea atribuirii codului numeric personal revine Ministerului de Interne, prin formaţiunile de evidenţă a populaţiei.

Art. 6. - Actualizarea fişelor de evidenţă a populaţiei şi a Registrului permanent de evidenţă a populaţiei se realizează de formaţiunile de evidenţă a populaţiei pe baza documentelor prezentate de persoana fizică în cauză sau comunicate, în situaţiile prevăzute de lege, de ministere şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, potrivit atribuţiilor ce le revin, în legătură cu situaţia persoanei fizice.

Art. 7. - Datele nominale privind persoana fizică se comunică de către:

a) primarii localităţilor, pentru născuţii vii, pentru modificări intervenite în statutul civil al persoanei fizice şi pentru decedaţi;

b ) Ministerul Justiţiei, pentru cei care dobândesc sau pierd cetăţenia română;

c) instanţele judecătoreşti ale căror hotărâri au rămas definitive şi irevocabile, pentru modificări intervenite ca urmare a divorţului şi pentru cei supuşi interdicţiei de a părăsi o localitate sau de a se afla într-o localitate;

d) Ministerul Afacerilor Externe, pentru repatriaţi şi pentru cei care deţin statutul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate.

Art. 8. - (1) Formaţiunea de evidenţă a populaţiei de la locul de domiciliu al persoanei fizice comunică acesteia, la cerere, date înscrise în fişa proprie.

(2) Formaţiunea de evidenţă a populaţiei poate comunica, la cerere, unei persoane fizice sau juridice, date de stare civilă, domiciliul sau reşedinţa altei persoane fizice, numai după ce a obţinut consimţământul scris al acesteia.

(3) Consimţământul prevăzut la alin. (2) nu este necesar când există un temei legal justificat.

Art. 9. - Comunicarea datelor din evidenţa populaţiei la cererea persoanelor fizice şi juridice, precum şi transmiterea unor date pentru crearea, întreţinerea, actualizarea sau exploatarea bazelor de date aparţinând altor sisteme informatice se face, cu sau fără plată, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL II

Cartea de identitate

Art. 10. - (1) Cartea de identitate este documentul care se eliberează cetăţeanului român cu domiciliul în România, la împlinirea vârstei de 14 ani, şi cu care se face dovada identităţii şi a domiciliului.

(2) Cu cartea de identitate se poate face şi dovada cetăţeniei române.

(3) În relaţiile dintre cetăţeni şi orice alte persoane fizice sau persoane juridice se folosesc, pentru legitimare şi identificare, cărţi de identitate valabile, potrivit legii.

(4) Dovada identităţii, cetăţeniei române şi a domiciliului minorului sub 14 ani se face cu certificatul de naştere al acestuia şi cu cartea de identitate a părintelui sau a reprezentantului său legal.

(5) În sensul prezentei legi, prin cartea de identitate se înţelege şi cartea de identitate provizorie.

Art. 11. - Cartea de identitate se întocmeşte şi se eliberează de către formaţiunea de evidenţă a populaţiei de la locul de domiciliu sau reşedinţă al persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia sau a reprezentantului său legal - în cazul minorilor sau persoanelor fizice puse sub interdicţie - şi a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române, a domiciliului şi, după caz, a situaţiei militare.

Art. 12. - Cu cel puţin 15 zile înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, persoana fizică în cauză ori reprezentantul său legal trebuie să solicite formaţiunii de evidenţă a populaţiei eliberarea cărţii de identitate, prezentând, după caz, documentele menţionate la art. 11.

Art. 13. - (1) Minorilor, care, la împlinirea vârstei de 14 ani, se găsesc internaţi în unităţi de protecţie socială, li se eliberează cărţi de identitate prin grija administraţiei unităţilor respective, de către formaţiunile de evidenţă a populaţiei pe raza cărora funcţionează unităţile de protecţie socială.

(2) In situaţia în care părinţii celor prevăzuţi la alin. (1) nu sunt cunoscuţi, la rubrica "domiciliu" se înscrie adresa unităţii de protecţie socială respective.

Art. 14. - (1) Cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate de 10 ani.

(2) De la împlinirea vârstei de 55 de ani, cartea de identitate se eliberează fără termen de valabilitate.

Art. 15. - (1) Orice modificări, adăugări sau menţiuni, altele decât cele prevăzute de lege, înscrise în cartea de identitate, sunt interzise şi atrag nulitatea sa.

(2) Poliţistul care constată una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) este obligat să reţină cartea de identitate şi să o depună la formaţiunea de evidenţă a populaţiei.

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1), nulitatea se constată de către orice formaţiune de evidenţă a populaţiei.

(4) Personalul celorlalte autorităţi publice abilitate prin lege să legitimeze persoane fizice, în cazul stabilirii uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), este obligat să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie.

Art. 16. - (1) O nouă carte de identitate se eliberează:

a) la expirarea termenului de valabilitate;

b ) dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data sau locul naşterii;

c) în cazul schimbării domiciliului;

d) în cazul deteriorării;

e) în cazul distrugerii, pierderii sau furtului;

f) la expirarea sau revocarea interdicţiei titularului de a se afla în anumite localităţi;

g) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

h) în cazul anulării.

(2) Cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a cărţii de identitate, persoana fizică în cauză ori reprezentantul său legal are obligaţia să solicite formaţiunii de evidenţă a populaţiei eliberarea unei noi cărţi de identitate, prezentând, după caz, documentele prevăzute la art. 11.

(3) În termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. B ) - h), persoana fizică în cauză este obligată să solicite formaţiunii de evidenţă a populaţiei eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Art. 17. - (1) Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri:

a) când persoana fizică care solicită eliberarea cărţii de identitate nu posedă toate actele necesare eliberării acesteia;

b ) în cazul distrugerii, pierderii sau furtului cărţii de identitate.

(2) Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileşte de formaţiunea de evidenţă a populaţiei, dar nu poate depăşi un an.

Art. 18. - În cartea de identitate se pot face menţiuni de către personalul din formaţiunile de evidenţă a populaţiei, cu privire la stabilirea reşedinţei, iar la comunicarea scrisă a instanţelor judecătoreşti, şi cu privire la interdicţia de a se afla în anumite localităţi.

Art. 19. - (1) Cartea de identitate a persoanei fizice reţinute, arestată preventiv sau care execută pedepse privative de libertate se păstrează de administraţia aresturilor ori a penitenciarelor şi se restituie la punerea în libertate a titularilor acesteia.

(2) Cartea de identitate a persoanei fizice internate în instituţii de reeducare şi de protecţie socială se păstrează, pe durata internării, de către administraţia acestor instituţii.

Art. 20. - (1) Titularii cărţilor de identitate, precum şi autorităţile publice prevăzute la art. 19 sunt obligate să ia măsuri pentru a evita deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul acestora.

(2) Furtul cărţii de identitate trebuie reclamat de către persoanele fizice şi autorităţile publice menţionate în alin. (1) unităţii de poliţie pe raza căreia s-a produs, în termen de 24 ore de la constatare, iar pierderea sau distrugerea, la formaţiunea de evidenţă a populaţiei de la locul de domiciliu sau reşedinţă a titularului.

Art. 21. - Persoana care găseşte o carte de identitate este obligată să o depună, în termen de 48 de ore, la cea mai apropiată unitate de poliţie.

Art. 22. - Are obligaţia să predea cartea de identitate:

a) persoana care pierde cetăţenia română ori căreia i s-a aprobat stabilirea domiciliului în străinătate, la serviciul de paşapoarte, o dată cu primirea paşaportului;

b ) persoana care deţine cartea de identitate a unei persoane decedate, la ofiţerul stării civile, o dată cu înregistrarea decesului. Ofiţerul stării civile este obligat să predea cărţile de identitate primite, la formaţiunea de evidenţă a populaţiei, în termen de 30 de zile de la primirea acestora.

Art. 23. - (1) Cartea de identitate a unei persoane fizice nu poate fi reţinută în afara cazurilor prevăzute în prezenta lege.

(2) Este interzisă darea sau primirea cărţii de identitate drept garanţie pentru prestarea unor servicii, pentru încredinţarea unor bunuri şi valori, pentru plata datoriilor sau în alte scopuri.

CAPITOLUL III

Stabilirea şi schimbarea domiciliului şi reşedinţei cetăţenilor români cu domiciliul în România

Art. 24. - (1) Cetăţenii români cu domiciliul în România au dreptul să-şi stabilească sau să-şi schimbe domiciliul ori reşedinţa în orice localitate din ţară, în condiţiile legii.

(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) nu pot avea, în acelaşi timp, decât un singur domiciliu şi o singură reşedinţă. În cazul în care acestea deţin mai multe locuinţe îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele.

Art. 25. - (1) Domiciliul persoanelor fizice prevăzute în art. 24 este la adresa din localitatea unde acestea îşi au locuinţa statornică.

(2) Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic.

(3) Domiciliul minorului încredinţat de instanţa judecătorească unei alte persoane rămâne la părinţii săi, iar în cazul în care aceştia au domiciliile separate şi nu se înţeleg, instanţa judecătorească decide la care dintre ei va avea domiciliul minorul.

(4) Domiciliul minorului este la reprezentantul său legal, în cazul în care numai unul dintre părinţii săi îl reprezintă ori în cazul în care se află sub tutelă.

(5) Dispoziţiile alin. (4) se aplică şi în cazul persoanei fizice puse sub interdicţie.

Art. 26. - Reşedinţa este locuinţa la care persoanele prevăzute în art. 24 locuiesc temporar, alta decât cea de domiciliu.

Art. 27. - (1) Stabilirea domiciliului sau, după caz, înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în cartea de identitate se face la cererea persoanei fizice interesate, care declară pe propria răspundere adresa la care are locuinţa asigurată.

(2) Declaraţia se dă în scris şi se semnează în faţa unei persoane autorizate din cadrul formaţiunii de evidenţă a populaţiei.

(3) Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia prevăzută la alin. (2) se dă şi se semnează de părinţi sau de reprezentanţii lor legali.

(4) În cazurile de imposibilitate de scriere sau de semnare se face menţiune despre aceasta.

(5) Stabilirea domiciliului sau a reşedinţei se înscrie în fişa de evidenţă a populaţiei şi în Registrul permanent de evidenţă a populaţiei.

Art. 28. - Persoana care îşi schimbă domiciliul este obligată ca, în termen de 15 zile de la data mutării la noua adresă, să se prezinte la formaţiunea de evidenţă a populaţiei pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Art. 29. - (1) Persoana care locuieşte temporar mai mult de 45 de zile la altă adresă decât cea de domiciliu este obligată să se prezinte la formaţiunea de evidenţă a populaţiei pentru înscrierea, în cartea de identitate şi în documentele de evidenţă, a menţiunii de stabilire a reşedinţei.

(2) Menţiunea de stabilire a reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte la reşedinţa stabilită. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni de stabilire a reşedinţei.

Art. 30. - Se exceptează de la obligaţia prevăzută la art. 29:

a) persoana care locuieşte o perioadă mai mare decât cea prevăzută la art. 29 alin. (1), dar nu mai mult de 60 de zile, în interesul serviciului, la odihnă sau tratament;

b ) elevul şi studentul aflaţi în vacanţă;

c) persoana internată pentru îngrijirea sănătăţii;

d) cadrul militar activ care locuieşte în interesul serviciului în altă localitate decât cea de domiciliu, indiferent de durată.

Art. 31. - (1) Evidenţa locatarilor prin cartea de imobil se ţine în următoarele categorii de imobile:

a) destinate cazării în comun;

b ) care servesc total sau parţial ca locuinţă, situate în municipii, oraşe sau în comunele din zona de frontieră;

c) care servesc total sau parţial ca locuinţă, situate în celelalte localităţi, dacă dispun de mai multe unităţi locative.

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu sunt aplicabile locatarilor imobilelor situate în incinta unităţilor militare, a sediilor misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare sau în locuinţele ocupate exclusiv de membrii acestora.

(3) Organizarea activităţii de ţinere a evidenţei locatarilor prin cartea de imobil revine Ministerului de Interne, prin unităţile de poliţie. Proprietarul, administratorul de imobil sau unul dintre locatari, desemnat de aceştia, căruia i-a fost încredinţată cartea de imobil, are obligaţia să înscrie, pe baza cărţilor de identitate, persoanele care domiciliază sau au reşedinţa în imobilul respectiv şi să o prezinte, la cerere, organelor abilitate ale Ministerului de Interne.

(4) Cartea de imobil se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se păstrează la responsabilul cărţii de imobil, iar celălalt la unitatea locală de poliţie.

Art. 32. - Persoanele care locuiesc în imobil sunt obligate să prezinte cartea de identitate responsabilului cărţii de imobil, în vederea luării în evidenţă.

Art. 33. - Persoanele care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa sunt obligate să ceară înscrierea în cartea de imobil, la noua locuinţă, în termen de 5 zile de la sosire.

Art. 34. - La hoteluri şi alte locuri de cazare în comun, înscrierea în cartea de imobil se face la sosire, prin grija proprietarului sau administratorului acestora, după caz.

Art. 35. - Unităţile de protecţie socială, casele de copii, şcolile de reeducare, alte instituţii sau persoane fizice care internează, primesc pentru îngrijire sau găzduire persoane care nu posedă acte de identitate şi, datorită stării fizice sau psihice în care se află, nu pot fi identificate sunt obligate să anunţe imediat formaţiunea de evidenţă a populaţiei de care aparţin, în vederea luării acestora în evidenţa provizorie, până la stabilirea identităţii lor.

Art. 36. - În cazul în care se schimbă denumirea localităţilor şi a străzilor, cheltuielile pentru schimbarea cărţii de identitate vor fi suportate de instituţiile publice care au propus schimbarea denumirilor.

CAPITOLUL IV

Sancţiuni

Art. 37. - Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală a persoanelor vinovate.

Art. 38. - Declararea necorespunzătoare a adevărului privind domiciliul sau reşedinţa constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor din Codul penal.

Art. 39. - Constituie contravenţii la dispoziţiile prezentei legi şi se sancţionează după cum urmează:

a) nerespectarea dispoziţiilor art. 47, cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;

b ) nerespectarea dispoziţiilor art. 12, 16 alin. (2) şi (3), art. 20, 21 şi 31 alin. (3), cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei;

c) nerespectarea dispoziţiilor art. 13 alin. (1), art. 22, 23, 32, 33, 34 şi 35, cu amendă de la 40.000 lei la 80.000 lei;

d) nerespectarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1), art. 28, 29 şi 45, cu amendă de la 75.000 lei la 150.000 lei.

Art. 40. - Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 39 se face de către ofiţerii şi subofiţerii de poliţie abilitaţi, care aplică şi amenda.

Art. 41. - Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 42. - Forma şi conţinutul cărţii de identitate, a cărţii de imobil şi a fişei de evidenţă a populaţiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne.

Art. 43. - (1) Formaţiunile de evidenţă a populaţiei comunică direcţiilor judeţene de statistică sau, după caz, Direcţiei generale de statistică a municipiului Bucureşti, datele necesare pentru statistica demografică, referitoare la persoanele fizice care îşi schimbă domiciliul ori reşedinţa dintr-o localitate în alta sau dintr-un sector în altul, în municipiul Bucureşti.

(2) Forma şi cuprinsul imprimatelor folosite pentru comunicarea datelor, precum şi periodicitatea şi circuitul lor se stabilesc de Ministerul de Interne şi Comisia Naţională pentru Statistică.

Art. 44. - Cererile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acreditate în România şi ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României, referitoare la identificarea unor persoane fizice, se soluţionează de către Ministerul de Interne, prin Direcţia de evidenţă a populaţiei.

Art. 45. - Persoana care din diferite motive locuieşte la altă adresă decât cea menţionată în buletinul de identitate este obligată, ca în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să solicite formaţiunii de evidenţă a populaţiei înscrierea adresei unde domiciliază efectiv.

Art. 46. - Până la preschimbarea în totalitate a actualelor buletine de identitate, în acestea se pot face menţiuni cu privire la schimbarea numelui şi prenumelui părinţilor, data sau locul naşterii, de către primari şi alte persoane care, potrivit legii, îndeplinesc funcţia de ofiţer al stării civile.

Art. 47. - Persoana care nu are menţionat codul numeric personal în buletinul de identitate este obligată să se prezinte, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la formaţiunea de evidenţă a populaţiei, de la locul de domiciliu, pentru transcrierea acestuia din fişa personală de evidenţă.

Art. 48. - Ministerul de Interne împreună cu Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, Ministerul Justiţiei şi cu Ministerul Afacerilor Externe vor elabora, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, norme metodologice pentru stabilirea conţinutului, fluxului documentelor şi a nomenclatoarelor unitare, care să asigure ţinerea în actualitate a evidenţei şi Registrului permanent de evidenţă a populaţiei.

Art. 49. - Organizarea activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedura de preschimbare eşalonată a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate a acestora se vor stabili prin hotărâre a Guvernului.

Art. 50. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 5/1971 cu privire la actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi procedura schimbării domiciliului şi a reşedinţei şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 11 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

ADRIAN NĂSTASE

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

DAN VASILIU

Bucureşti, 25 septembrie 1996.

Nr. 105.

Edited by copman

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Catalin

Părerea mea este că nu e bine să-l pierzi. Nu știi niciodată cum îți este găsit sau te poate tenta să faci ceva prostioare cu el.

Dacă cumva este deteriorat poți solicita preschimbarea lui și atunci va trebui să-l predai acolo, iar în felul ăsta nici nu-i mai porți de grijă sau să stai cu teamă că poate ajunge pe mâna cui nu trebuie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Fairytale

Dar ce valabilitate are cartea de identitate?Pana cand este valabila?

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Marius

Ordonanţă de urgenţă nr. 97 din 4/07/2005 republicata

Art. 16. - (1) Cartea de identitate se eliberează după cum urmează:

a) prima carte de identitate se eliberează la împlinirea vârstei de 14 ani;

b) pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 4 ani;

c) pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 7 ani;

d) cărţile de identitate eliberate după împlinirea vârstei de 25 de ani au termen de valabilitate de 10 ani.

(2) După împlinirea vârstei de 55 de ani, cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate permanent.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Fairytale

Am inteles, deci initiatorul topicului este foarte comod si nu poate sa astepte intre una si doua saptamani cat dureaza schimbarea cartii de identitate dupa ce implineste varsta de 18 ani, asa ca se gandeste sa rezolve acum ce ar trebui sa rezolve peste 2 ani.

Cristyano2 incearca. Regulile sunt cele pe care le-a aratat Marius. Asta inseamna ca ti s-ar putea elibera o noua carte de identitate valabila pana la varsta de 18 ani.

Se vede ca iti merge mintea la prostioare de pe acum.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
cristyano2

salutare tuturor..am vazut ca m-ati intrebat ce valabilitate mai am la C.I. valabilitatea este pana in mai 2011..deci practic cateva saptamani si de aceea vroiam sa il schimb acum ca sa nu astept sa il schimb dupa expirarea lui ( dupa implinirea varstei de 18 ani) multumesc.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Fairytale

Scuze, am vazut 16 ani, nu 16 mai. Ce sa ii faci...am inceput sa imbatranesc, ma lasa vederea :(

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
florin
Asta inseamna ca ti s-ar putea elibera o noua carte de identitate valabila pana la varsta de 18 ani.

Cum ai calculat treaba asta? Daca se duce sa preschimbe o carte de identitate avand sub 18 ani va primi una noua cu valabilitate de 4 ani din data emiterii.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
cristyano2

deci sa inteles ca eu daca ma duc acum la politie sa schimb buletinul voi primi unul noi cu o perioada e valabilitate normala:).

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • 0
Alexa98

Bună . Am şi eu o întrebare , dacă nu mi-a expirat termenul de valabilitate dar am 18 ani îmi pot schimba buletinul ? Deoarece nu am putut ajunge la vârsta de 14 ani l-am făcut la 15 . Am nevoie deoarece vreau să plec din ţară în iunie iar valabilitatea buletinului expiră in octombrie

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Similar Content

  • Aarach
   By Aarach
   Buna seara, daca am buletinul facut la o rudă iar acea rudă vinde casa eu mai am buletinul valabil? 
  • Elvis
   By Elvis
   HOTĂRÂREA NR. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor
   (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 327 din 19/04/2005)
   Actualizată 13.12.2018
   Articolul 1
   (1) Politiștii aflați în situațiile prevăzute la art. 31 alin. (1) și alin. (11) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, au dreptul la o compensație lunară pentru chirie, calculată în raport cu salariul de funcție aflat în plată corespunzător lunii pentru care se cuvine acest drept, în cuantum de:
   a) 50% din salariul de funcție aflat în plată, dacă locuința închiriată se află în municipii, stațiuni turistice ori balneare sau în localități cu situații deosebite, dar nu mai mult decât este prevăzut în contractul de închiriere;
   b) 40% din salariul de funcție aflat în plată, dacă locuința închiriată se află în alte localități decât cele prevăzute la lit. a), dar nu mai mult decât este prevăzut în contractul de închiriere.
   (2) Stațiunile turistice ori balneare prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt cele definite și atestate prin acte normative aplicabile la nivel național.
   (3) Localitățile cu situații deosebite prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt cele care îndeplinesc criteriile privind acordarea sporului pentru activitatea desfășurată în localități sau în zone izolate ori cele din județele unde încadrarea personalului se face cu greutate, stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor.

   Articolul 2
   Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care își are domiciliul beneficiază de compensația lunară pentru chirie dacă îndeplinește cumulativ următoarele cerințe:
   a) nu efectuează naveta la și de la locul de muncă din/în localitatea de domiciliu;
   b) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu deține locuința proprietate personală în localitatea în care a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;
   c) unitatea de poliție în care polițistul este încadrat nu are posibilitatea sa îi asigure acestuia și, după caz, membrilor familiei sale spațiu de locuit corespunzător;
   d) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu are atribuită, prin contract de închiriere cu plata subvenționată a chiriei, o locuință din fondul locativ de stat în localitatea unde a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;
   e) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia prezintă un contract de închiriere a unui spațiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soțului/soției, altul decât cel prevăzut la lit. d);
   f) abrogată

   Articolul 3
   (1) Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care își are domiciliul beneficiază de compensație lunară pentru chirie dacă îndeplinește cumulativ următoarele cerințe:
   a) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu deține locuință proprietate personală în localitatea de domiciliu;
   b) unitatea de poliție în care polițistul este încadrat nu are posibilitatea să îi asigure acestuia și, după caz, membrilor familiei sale spațiu de locuit corespunzător;
   c) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu are atribuită, prin contract de închiriere cu plata subvenționată a chiriei, o locuință din fondul locativ de stat în localitatea de domiciliu;
   d) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia prezintă un contract de închiriere a unui spațiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soțului/soției, altul decât cel prevăzut la lit. c);
   e) abrogată.
   f) în urma efectuării anchetei sociale se constată că polițistul se află într-un caz justificat de a beneficia de compensație pentru chirie.
   (2) Ancheta socială prevăzută la alin. (1) lit. f) se efectuează de către o comisie constituită prin ordin al ministrului administrației și internelor. La stabilirea cazurilor justificate, comisia are în vedere următoarele criterii:
   a) polițistul nu deține un spațiu de locuit corespunzător la adresa de domiciliu, în situația în care și-a stabilit reședința la adresa locuinței închiriate potrivit alin. (1) lit. d), ori nu deținea la adresa anterioară de domiciliu, în situația în care și-a stabilit domiciliul la adresa locuinței închiriate potrivit alin. (1) lit. d); sau
   b) din motive neimputabile polițistului, acesta se află în imposibilitatea obiectivă de a mai locui la adresa de domiciliu; sau
   c) domiciliul polițistului este stabilit într-un spațiu de locuit corespunzător, care este ocupat de acesta în baza unui contract de închiriere.
   (3) Rezultatul anchetei sociale se consemnează într-un proces-verbal care se transmite compartimentului de resurse umane.

   Articolul 31
   (1) Nu se acordă compensația lunară pentru chirie în situația în care contractul de închiriere a fost încheiat cu copiii/părinții polițistului ori ai soției/soțului acestuia/acesteia.
   (2) abrogat.

   Articolul 4
   (1) Polițiștii îndreptățiți să beneficieze de compensația lunară pentru chirie solicită, prin raport scris, sefului unității de poliție în care sunt încadrați acordarea acestui drept bănesc.
   (2) Raportul se înregistrează la secretariatul unității și va conține, în mod obligatoriu, următoarele elemente:
   a) numărul și data ordinului de mutare în interesul serviciului sau, după caz, ale ordinului de numire ca urmare a absolvirii instituției de învățământ ori chemării/rechemării în activitate;
   b) date privind situația familială a polițistului în cauză: starea civilă, numărul copiilor și al altor persoane aflate în întreținerea polițistului, domiciliul;
   c) adresa la care locuiește în localitatea în care a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului, pentru care se anexează copia contractului de închiriere;
   d) dacă în localitatea în care a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului are atribuită locuință de serviciu, de intervenție ori din fondul locativ de stat cu plata subvenționată a chiriei;
   e) dacă polițistul sau, după caz, soția/soțul deține locuința proprietate personală în localitatea în care a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;
   f) dacă soția/soțul este polițist sau cadru militar în activitate, denumirea unității/indicativul structurii militare în care este încadrată/încadrat și localitatea/garnizoana de dislocare;
   g) dacă efectuează naveta în localitatea în care își are domiciliul, pentru polițiștii prevăzuți la art. 2;
   h) angajamentul de a raporta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situației, orice schimbare intervenită, de natură să modifice condițiile care au stat la baza acordării compensației lunare pentru chirie;
   i) orice alte date pe care polițistul le consideră necesare;
   j) declarație pe propria răspundere că datele prezentate în raport sunt reale, contractul de închiriere nu este încheiat cu copiii/părinții săi ori ai soției/soțului acestuia/acesteia, precum și angajamentul de a restitui în condițiile legii sumele încasate fără temei legal, în cazul constatării că datele înscrise nu sunt reale.
   (3) În cazul în care polițiștii beneficiari ai compensației lunare pentru chirie încheie un nou contract de închiriere, pentru aceeași locuință, cu același proprietar, la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat precedentul ori ca urmare a modificării, prin acordul de voință al părților, a cuantumului chiriei sau în cazul schimbării proprietarului, aceștia au obligația de a comunica, în termen de 30 de zile calendaristice, schimbările intervenite, prin raport scris adresat șefului unității de poliție în care sunt încadrați, la care vor anexa noile documente justificative, urmând ca plata compensației lunare pentru chirie, stabilită în noile condiții, să se realizeze cu data înscrisă pe noul contract de închiriere.

   Articolul 5
   (1) Compartimentul de resurse umane al unității de poliție în care este încadrat polițistul verifică elementele cuprinse în raportul prevăzut la art. 4 și certifică, sub semnătură, realitatea datelor privind situația profesională a acestuia.
   (2) Compartimentul administrarea patrimoniului imobiliar sau persoana desemnată prin dispoziția zilnică cu atribuțiuni pe linia cazării polițiștilor va verifica datele înscrise în raport, referitoare la situația locativă a solicitantului, și va certifica, sub semnătură, realitatea acestora.
   (3) Rezultatul verificării și propunerile se consemnează într-un proces-verbal întocmit de compartimentul de resurse umane și se prezintă șefului unității de poliție pentru a hotărî, după caz, astfel:
   a) acordarea compensației lunare pentru chirie polițiștilor care îndeplinesc condițiile legale și emiterea dispoziției zilnice de alocare la plata compensației lunare pentru chirie, specificându-se în mod expres data la care se plătește compensația;
   b) respingerea solicitărilor care nu îndeplinesc condițiile legale de acordare a compensației lunare pentru chirie și comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii.
   (4) Hotărârea referitoare la acordarea compensației lunare pentru chirie politiștilor care îndeplinesc condițiile legale aparține șefului unității de poliție.
   (5) Proiectul dispoziției zilnice de alocare la plata compensației lunare pentru chirie va fi vizat pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative în vigoare.
   (6) Compensația lunară pentru chirie se acordă începând cu data înregistrării raportului la secretariatul unității.
   (7) Termenul maxim pentru emiterea dispoziției zilnice de alocare la plata compensației, precum și pentru comunicarea în scris a răspunsului referitor la respingerea cererii este de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării raportului la secretariatul unității, exclusiv ziua înregistrării. În situații deosebite, la propunerea compartimentului de resurse umane, șeful unității de poliție poate aproba prelungirea termenului inițial, o singură dată, cu maximum 5 zile lucrătoare.

   Articolul 6
   Polițiștii numiți în prima funcție sau mutați în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care își au domiciliul, care ulterior își stabilesc domiciliul în noua localitate, au dreptul la compensație lunară pentru chirie dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 2 lit. b)-e).

   Articolul 7
   (1) În situația în care atât soțul, cât și soția sunt polițiști, având dreptul la compensație lunară pentru chirie potrivit prezentei hotărâri, și locuiesc împreună, se acordă o singură compensație lunară pentru chirie celui/celei cu salariul de funcție aflat în plată mai mare.
   (2) În situația în care polițiștii, soț și soție, locuiesc la adrese diferite, fiind despărțiți în fapt, fiecare dintre aceștia beneficiază de compensație pentru chirie potrivit art. 1 alin. (1).
   (3) Pentru a beneficia de compensația pentru chirie, polițiștii prevăzuți la alin. (2) trebuie să anexeze la raport copia contractului de închiriere.

   Articolul 8
   Rapoartele personale ale polițiștilor alocați la plata compensației lunare pentru chirie și procesele-verbale se păstrează într-un dosar separat, la structura financiar-contabilă.

   Articolul 9
   (1) Compensația lunară pentru chirie se plătește pentru luna precedentă la data stabilită pentru plata drepturilor salariale pentru întreg personalul din unitatea de poliție la care beneficiarul este alocat la drepturi, pe baza Statelor de plată întocmite în acest scop.
   (2) Prin semnătura de primire a sumelor reprezentând compensația lunară pentru chirie polițiștii confirmă că în luna pentru care se face plata nu au intervenit schimbări de natură să modifice dreptul la compensația lunară pentru chirie.
   (3) Sumele reprezentând compensația lunară pentru chirie, plătite necuvenit, se recuperează conform prevederilor legale în vigoare.

   Articolul 10
   Alocarea și scoaterea la/de la plata compensației lunare pentru chirie se fac prin dispoziție zilnică, potrivit normelor în vigoare.

   Articolul 11
   În situația plăților pentru fracțiuni de lună, calculul compensației zilnice se face raportându-se compensația lunară la numărul de zile calendaristice din luna pentru care se face plata.

   Articolul 12
   Compensația lunară pentru chirie se acordă în condițiile reglementate de prezenta hotărâre și polițiștilor care se află în următoarele situații:
   a) inițial au deținut locuințe din fondul locativ de stat, iar ulterior, în baza unor hotărâri judecătorești de divorț definitive și irevocabile, au pierdut beneficiul folosinței acestor locuințe;
   b) au primit locuințe din fondul locativ de stat și, ulterior, acestea au fost redobândite de proprietarii de drept în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile;
   c) au fost încadrați sau au redobândit calitatea de polițist;
   d) sunt detașați pentru a îndeplini funcții în afara Ministerului Administrației și Internelor.

   Articolul 13
   (1) Compensația lunară pentru chirie, acordată în condițiile reglementate de prezenta hotărâre, se plătește în continuare polițiștilor care:
   a) sunt trimiși în străinătate pentru îndeplinirea/ executarea misiunilor în cadrul forțelor de menținere a păcii sub egida O.N.U., NATO sau a altor organisme internaționale;
   b) sunt trimiși la studii, cursuri, stagii de practică, de specializare, de perfecționare și alte forme de pregătire în străinătate, cu durata de până la 2 ani inclusiv;
   c) sunt puși la dispoziție potrivit legii;
   d) sunt mutați în altă unitate de poliție situată în aceeași localitate în care au fost numiți în prima funcție sau mutați inițial în interesul serviciului.
   (2) Baza de calcul a compensației lunare pentru chirie, în cazurile prevăzute la alin. (1), o constituie salariul de funcție aflat în plată cuvenit, potrivit legii, pentru situațiile respective.

   Articolul 14
   Compensația lunară pentru chirie nu se acordă în situația în care polițiștilor și, după caz, familiilor acestora, li se atribuie un spațiu de locuit corespunzător, pe care îl refuză.

   Articolul 15
   Dreptul la compensația lunară pentru chirie încetează în următoarele situații:
   a) la data dobândirii de către polițist sau de către soția/soțul acestuia/acesteia, pe orice cale, a unei locuințe proprietate personală în localitatea în care polițistul a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;
   b) la data încheierii căsătoriei, dacă soția/soțul are locuința proprietate personală în localitatea în care polițistul a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;
   c) la data încheierii, de către polițistul în cauză sau de către soția/soțul acestuia/acesteia, a contractului de închiriere pentru locuința atribuită din fondul locativ de stat cu plata subvenționată a chiriei, în localitatea în care polițistul a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;
   d) la data încheierii contractului de închiriere pentru locuința de serviciu sau de intervenție ori a acceptării în scris a cazării în căminul de garnizoană;
   e) la data când se refuză, în scris, atribuirea unui spațiu de locuit corespunzător;
   f) la data mutării într-o altă localitate. Unitatea din care se mută polițistul plătește compensația lunară pentru chirie până la data expirării termenului legal de predare a funcției înscris în dispoziția de personal;
   g) în cazul încetării plății drepturilor salariale cuvenite în calitate de polițist.

   Articolul 16
   Compensația lunară pentru chirie nu se acordă polițiștilor trimiși în misiune permanentă în străinătate.

   Articolul 17
   Pentru polițiștii beneficiari ai compensației lunare pentru chirie, care sunt mutați într-o altă unitate de poliție din aceeași localitate, se procedează astfel:
   a) la vechea unitate se consemnează în certificatul de scoatere și alocare de la/la drepturi cuantumul compensației lunare pentru chirie și data până la care s-a achitat;
   b) la noua unitate se vor analiza rapoartele polițiștilor respectivi, potrivit regulilor prevăzute de prezenta hotărâre.

   Articolul 18
   Eventualele contestații privind stabilirea și plata compensației lunare pentru chirie se soluționează de către eșalonul ierarhic superior unității din care face parte polițistul.

   Articolul 19
   Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 66/2003 privind cuantumul și condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie, cuvenită polițiștilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 18 februarie 2003.
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.