Jump to content
POLITISTI.ro
  • Dezbateri şi propuneri referitoare la proiectul de lege privind Statutul poliţistului

    În aceste pagini este postat proiectul de lege privind Statutul Poliţistului în forma înaintată de MAI către sindicate. Aveţi posibilitatea sa propuneţi modificări, să vă expuneţi ideile şi iniţiativele, cât şi să susţineţi propunerile colegilor prin intermediul comentariilor. 
    Sperăm ca atât cei care elaborează acest statut cât şi cei ce participă la negocieri să nu ignore aceste propuneri şi să le preia dacă le consideră pertinente.

Înţelesul unor termeni


Marius

Înţelesul unor termeni

Art. 8. – În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:

a) autoritate ierarhică – puterea de comandă exercitată între niveluri decizionale diferite; 

b) cariera poliţistului – ansamblul situaţiilor şi efectelor juridice care intervin de la data naşterii raportului de serviciu, până la data încetării acestuia, potrivit actelor normative în vigoare şi opţiunilor individuale ale poliţistului, în funcţie de nevoile instituţiei, de cunoştinţele, aptitudinile, abilităţile, experienţa şi motivaţiile profesionale şi personale; 

c) familia poliţistului – soţul sau soţia acestuia, precum şi copiii şi părinţii aflaţi în întreţinerea legală a poliţistului;

d) funcţii similare – funcţii prevăzute în statele de organizare cu acelaşi coeficient de ierarhizare şi grad profesional;

e) motive imputabile – acele situaţii care presupun culpa poliţistului în legătură cu acţiunile, inacţiunile şi omisiunile sale manifestate ca decurgând din calitatea deţinută;

f) norme de competenţă – reguli prin care se conferă drepturi şefilor de unităţi pentru realizarea cel puţin a uneia din următoarele competenţe: naştere, modificare sau stingere a raporturilor de serviciu ori acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni, stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;

g) program de lucru – intervalul orar în care poliţistul îşi desfăşoară activitatea şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile de serviciu, prevăzute în fişa postului;

h) stat de organizare – document care cuprinde structura posturilor prevăzute în organizarea unităţilor ministerului, cu specificarea tipurilor şi categoriilor de funcţii, precum şi a elementelor specifice acestora; 

i) funcţii de specialitate – acele funcţii care, pentru a putea fi ocupate, potrivit cerinţelor prevăzute în fişa postului, impun existenţa uneia sau mai multor specializări ori calificări profesionale pentru care ministerul nu poate asigura formarea profesională iniţială sau continuă prin reţeaua proprie de instituţii de învăţământ;

j) specialişti – poliţişti încadraţi pe funcţii de specialitate, determinate potrivit prezentei legi, care dobândesc acest statut ca urmare a transferului din instituţii publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, a promovării concursului sau examenului prevăzut de art. 23 alin. (2) şi (5) sau prin încadrare din sursă externă;

k) sursă externă – sursă de recrutare a poliţiştilor specialiști, cuprinzând absolvenţi ai unor instituţii de formare profesională, altele decât cele ale ministerului sau care formează personal pentru nevoile ministerului;

l) unitate – structură aflată în cadrul/subordinea/coordonarea ministerului cu denumire şi stat de organizare propriu şi al cărei şef are competenţă de naştere, modificare sau stingere a raporturilor de serviciu ori acordare de recompense şi aplicare de sancţiuni, şi/sau, după caz, calitatea de ordonator de credite;

m) inspectorat general/similar – reprezintă unitatea centrală aflată în cadrul/ subordinea/ coordonarea ministerului, cu competenţă materială şi teritorială generală naţională în domeniul de activitate stabilit prin actele normative în vigoare;

n) şef nemijlocit – persoana care ocupă funcţia de conducere imediat superioară;

o) şef direct – persoana care ocupă funcţia de conducere imediat superioară şefului nemijlocit;

p) şef ierarhic – este funcţia de conducere faţă de care poliţistul se află în raporturi de subordonare în linie directă;

r) recrutare – activitatea desfăşurată în scopul identificării şi atragerii persoanelor care îndeplinesc condiţiile stabilite de actele normative în vigoare şi care doresc să devină angajaţi ai ministerului;

s) tutelă profesională – activitatea desfăşurată pentru sprijinirea integrării socio-profesionale a poliţiştilor, precum şi pentru integrarea în activitatea practică a elevilor şi studenţilor în unităţile ministerului, în cadrul perioadei de stagiu sau de probă, după caz.


User Feedback

Recommended Comments

j) specialişti – poliţişti încadraţi pe funcţii de specialitate, determinate potrivit prezentei legi, care dobândesc acest statut ca urmare a transferului din instituţii publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, a promovării concursului sau examenului prevăzut de art. 23 alin. (2) şi (5) sau prin încadrare din sursă externă;
Corect este: j) specialişti – personal contractual încadrat pe funcţii de specialitate, determinate potrivit prezentei legi, care dobândesc acest statut ca urmare a transferului din instituţii publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, a promovării concursului sau examenului prevăzut de art. 23 alin. (2) şi (5) sau prin încadrare din sursă externă;

k) sursă externă – sursă de recrutare a poliţiştilor specialiști, cuprinzând absolvenţi ai unor instituţii de formare profesională, altele decât cele ale ministerului sau care formează personal pentru nevoile ministerului;
Corect este: k) sursă externă – sursă de recrutare a personalului contractual de specialitate, cuprinzând absolvenţi ai unor instituţii de formare profesională, altele decât cele ale ministerului.

Link to comment


Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.