Jump to content
POLITISTI.ro

Recommended Posts

ADMITEREA 2013
în instituţiile de învăţământ proprii şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne

 

I. Responsabilităţi şi atribuţii ale personalului structurilor de resurse umane din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a municipiului Bucureşti/Inspectoratelor de poliţie judeţene

 

1. Promovarea în societate a profesiilor, ocupaţiilor şi carierelor specifice se desfăşoară la nivelul fiecărui inspectorat judeţean de poliţie, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti potrivit art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Dispoziţia Directorului General al DGMRU nr. II/686 din 23.05.2013 privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ pentru formarea iniţială a personalului Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2013. Promovare activă a ofertei educaţionale pentru asigurarea unui nivel ridicat al competitivităţii în raport cu cifrele de şcolarizare aprobate pentru instituţiile de învăţământ
2. Realizarea de expuneri ale ofertei educaţionale, în cadrul tuturor unităţilor de învăţământ civile de pe raza unităţii administrative din competenţă, potrivit Dispoziţiei inspectorului General al Poliţiei Române privind ADMITEREA 2013 în instituţiile de învăţământ proprii şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne
3. Personalul cu atribuţii de recrutare a candidaţilor are obligaţia să prezinte solicitanţilor toate informaţiile necesare cu privire la:
a) condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare, precum şi modalitatea de dovedire a îndeplinirii acestora;
b) necesitatea declarării datelor complete şi exacte cu privire la propria persoană şi a confirmării cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
c) prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor;
d) prevederile legale referitoare la angajamentul pe care candidaţii declaraţi admişi urmează să-l încheie;
e) componenţa dosarului de recrutare şi etapele de constituire a acestuia;
f) organizarea şi desfăşurarea etapei I de selecţie, realizată la unităţile teritoriale care au recrutat candidaţii, respectiv a examinării medicale şi a evaluării psihologice şi, după caz, a evaluării psihotehnice;
g) documentele necesare pentru înscrierea la sediul instituţiei de învăţământ, în situaţia în care s-a constituit dosarul de candidat şi candidatul a fost declaraţi apt la examinarea medicală şi evaluarea psihologică, precum şi calendarul înscrierii la concursul de admitere în instituţia de învăţământ;
h) organizarea şi desfăşurarea etapei a II-a de selecţie, realizată la instituţiile de învăţământ, respectiv a contravizitei medicale, a probei de verificare a aptitudinilor fizice şi a probei de verificare a cunoştinţelor, cu indicarea adreselor site-urilor oficiale ale instituţiilor de învăţământ unde sunt postate tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului, precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi;
i) faptul că nu vor fi înmatriculaţi candidaţii la instituţia de învăţământ în situaţia în care, urmare a verificărilor desfăşurate, se constată că au avut un comportament neconform cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
j) achitarea taxelor de şcolarizare în cuantumul stabilit de senatul fiecărei instituţii de învăţământ, de către candidaţii declaraţi admişi care au mai urmat un program de studii universitare de licenţă cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat;
k) situaţiile de exceptare de la plata taxei de înscriere prevăzute în metodologiile/ regulamentul de admitere
l) faptul că pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs (art. 8 din Dispoziţia Directorului General al DGMRU nr. II/686 din 23.05.2013 privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ pentru formarea iniţială a personalului Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2013)
4. Evidenţa cererilor de înscriere pentru concursul de admitere, în Registrul de recrutări
5. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de recrutare a candidaţilor şi a etapei I de selecţie
6. Şefii serviciilor de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie/Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti iau măsurile necesare pentru respectarea condiţiilor de recrutare, întocmirea dosarelor de recrutare, certificarea conform cu originalul a copiilor documentelor, respectarea prevederilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

7. Centralizarea şi raportarea situaţiei numerice a candidaţilor recrutaţi la nivelul propriei unităţi (conform formatului tabelar şi cerinţelor din Anexele nr. 1 la Dispoziţia inspectorului General al Poliţiei Române privind ADMITEREA 2013 în instituţiile de învăţământ proprii şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne)
8. Şefii serviciilor de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie/Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti iau măsurile necesare pentru respectarea condiţiilor de recrutare, întocmirea dosarelor de recrutare, certificarea conform cu originalul a copiilor documentelor, respectarea prevederilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
9. Transmiterea la instituţiile de învăţământ/la Direcţia Management Resurse Umane a IGPR a dosarelor de recrutare cu documentele solicitate, în termenele şi în condiţiile stabilite de Dispoziţia Directorului General al DGMRU nr. II/686 din 23.05.2013 privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ pentru formarea iniţială a personalului Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2013

 

II. Precizări generale privind admiterea 2013

 

1. Etape pentru organizarea admiterii în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal în beneficiul Ministerului Afacerilor Interne

 

A. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de recrutare a candidaţilor şi a etapei I de selecţie

 

Recrutarea candidaţilor

 

CONDIŢII LEGALE ŞI CRITERIILE SPECIFICE pentru recrutarea candidaţilor la concursul de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca

 

Condiţii legale:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi "apt" din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Criterii specifice:
a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
d) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR. DOSARELE DE RECRUTARE ALE CANDIDAŢILOR

 

DOSARELE DE RECRUTARE ale candidaţilor se constituie în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 665 din 28.11.2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Dispoziţiei directorului general Direcţiei Generale Management Resurse Umane nr. II/960 din 20.10.2004 privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor.

 

DOSARELE DE RECRUTARE conţin documentele prevăzute de reglementările în vigoare care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, iar modelul acestora poate fi procurat de către persoanele interesate de la structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie/Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:
1. cererea de înscriere, având modelul prevăzut în anexe şi CV;
2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;
4. diploma de bacalaureat (original/copie legalizată) sau adeverinţă pentru absolvenţii de liceu din anul 2013 şi foaia matricolă (original/copie legalizată); adeverinţa eliberată de către liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
5. următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil , certificatul de căsătorie, precum şi hotărârile judecătoreşti privind starea civilă;
6. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
7. cazierul judiciar al candidatului;
8. certificatul de examinare psihologică al candidatului sau nota compartimentului de resurse umane în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
9. fişa medicală tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
10. caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
11. 3 fotografii 3x4 cm.

 

Suplimentar documentelor prevăzute la alin. (1), candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale, cu excepţia minorităţii maghiare, depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.
Candidaţii pe locurile destinate minorităţii maghiare la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” trebuie să dovedească faptul că au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă, limba maghiară.
Pe coperta dosarului de recrutare se înscriu numele şi prenumele candidatului, prenumele tatălui, opţiunile de admitere (denumirea instituţiei de învăţământ superior, a şcolii postliceale din cadrul MAI şi specializarea/specialitatea, dacă este cazul), limba străină aleasă pentru concursul de admitere (engleză, franceză, germană, rusă sau spaniolă la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Facultatea de Poliţie; limba engleză sau limba franceză pentru şcolile postliceale ale MAI).

 

DEPUNEREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE ŞI A CELORLALTE DOCUMENTE ÎN DOSARUL DE RECRUTARE

 

Termene:
- Cererile de înscriere la concursul de admitere pot fi primite până la data de 14.06.2013 (candidaţii care optează pentru admiterea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti (învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă).
- Cererile de înscriere la concursul de admitere pot fi primite până la data de 02.08.2013 (candidaţii care optează pentru admiterea la şcolile de agenţi de poliţie ale Poliţiei Române)

 

- Data limită până la care candidaţii vor depune la dosarul de recrutare documentele necesare, cu respectarea condiţiilor de organizare a concursului, este 21.06.2013 (candidaţii care optează pentru admiterea la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti)
- Data limită până la care candidaţii vor depune la dosarul de recrutare documentele necesare, cu respectarea condiţiilor de organizare a concursului, este 09.08.2013 (candidaţii care optează pentru admiterea la şcolile de agenţi de poliţie ale Poliţiei Române)

 

Examinarea medicală

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unităţile medicale teritoriale şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale, cu următoarele precizări:
a) Fişa medicală de încadrare se eliberează personal candidaţilor în baza adresei structurii de resurse umane a unităţii de recrutare, respectiv a Serviciului Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale şi/sau ale serviciilor judeţene ale Arhivelor Naţionale;
b) După examinarea generală şi măsurarea indicilor antropometrici, în situaţia în care înălţimea nu corespunde criteriului minim de 1,65 m pentru femei, respectiv de 1,70 m pentru bărbaţi, fişa se transmite, prin adresă, structurii de resurse umane, iar în această situaţie, candidatului nu i se întocmeşte dosar de recrutare;
c) Fişa medicală se încheie pentru cei care îndeplinesc cumulativ toate criteriile medicale, prin acordarea avizului „Apt admitere pentru instituţia de învăţământ …”;
d) Fişele medicale cu menţiunea „Inapt medical pentru admitere” se păstrează/arhivează la nivelul centrelor medicale judeţene/centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu, iar structura de resurse umane este informată cu privire la acest aspect.

 

Evaluarea psihologică

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează la unităţile teritoriale, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele generale/judeţene/teritoriale.
Detaliile privind organizarea, desfăşurarea şi finalizarea activităţilor de evaluare psihologică a candidaţilor se stabilesc prin dispoziţie a directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, care va fi transmisă Direcţiei Generale Management Resurse Umane şi structurilor beneficiare/unităţilor cu atribuţii de recrutare.

 

Transmiterea dosarelor de recrutare a candidaţilor care au fost declaraţi apt în etapa I de selecţie

- la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti (învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă) - dosarele de recrutare ale candidaţilor la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, cu documentele solicitate prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în anul 2013, precum şi tabelele nominale cu aceştia până la data de 01.07.2013
- la şcolile de agenţi de poliţie ale Poliţiei Române - dosarele de recrutare ale candidaţilor la şcolile postliceale şi tabelele nominale cu aceştia, până la data de 23.08.2013
 

Nu se acceptă întârzierea procedurilor de lucru aprobate prin Dispoziţia Directorului General al DGMRU nr. II/686 din 23.05.2013 privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ pentru formarea iniţială a personalului Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2013 şi Dispoziţia inspectorului General al Poliţiei Române privind ADMITEREA 2013 în instituţiile de învăţământ proprii şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne!

 

Raportarea situaţiei numerice a candidaţilor care au fost declaraţi apt în etapa I de selecţie
25.06.2013:
Candidaţii recrutaţi pentru admiterea la programele de studii universitare de licenţă

13.08.2013:
Candidaţii recrutaţi pentru admiterea la programele de formare profesională iniţială furnizate de şcolile de agenţi de poliţie

 

NUMĂRUL DE LOCURI APROBAT LA INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE PREGĂTESC PERSONAL ÎN BENEFICIUL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE
(conform Anexei nr. 1 la Dispoziţia Directorului General al DGMRU nr. II/686 din 23.05.2013 privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ pentru formarea iniţială a personalului Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2013)

a. Numărul de locuri aprobat la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne pentru sesiunea de admitere 2013
a). Învăţământ superior – studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă

 

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” - Bucureşti Facultatea de Poliţie Programul de studii universitare de licenţă

 • Drept - Poliţie - 48 locuri din care 2 romi, 2 maghiari, 1 alte minorităţi/etnii
 • Ordine şi siguranţă publică - Poliţie 175 locuri din care 4 romi, 4 maghiari, 2 alte minorităţi/etnii
 • Poliţie de frontieră 30 din care 1 rom, 1 alte minorităţi

Notă: La specializarea/programul de studii ”Drept”, din cele 43 locuri, 20 locuri sunt pentru IGPR, 6 locuri pentru SPP, 15 locuri pentru IGI, 2 locuri pentru IGAv; cele 5 locuri pentru minorităţi sunt pentru IGPR.

 

b). Învăţământ preuniversitar – postliceal

 

Şcoli de agenţi poliţie

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina - 313 din care 6 romi, 9 alte minorităţi 
Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”– Cluj - 160 din care 6 romi, 9 alte minorităţi

 

Numărul de locuri aprobate la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru sesiunea de admitere 2013, studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă
Facultatea de Poliţie „Ordine şi siguranţă publică” Poliţie – I.G.P.R. - 18 locuri

 

Mai multe detalii admitere politie 2013.

Link to comment

Am o nedumerire:dosarul  de recrutare trebuie sa cuprinda,in cazul celor care au terminat anul acesta liceul,o adeverinta in care sa se specifice media obtinuta la bacalaureat si ca nu s-a eliberat diploma.Avand in vedere ca dosarul trebuie trimis la Bucuresti pana la data de 1 iulie si ca probele scrise la bacalaureat sunt dupa aceasta data( 1,3,5 iulie) cum se procedeaza de fapt?Poate nu am inteles eu bine...

Link to comment

Intre Regulamentul afisat pe site-ul Academiei si ce am gasit pe igpr.ro sunt diferente cu privire la dosarul de recrutare.Eu una astept sa posteze pe site-ul lor si locurile si probele sportive pentru a fi sigura.

Link to comment

Din cate am vazut pe site la IGPR Scoala de maistri militari de la Pitesti pregateste personal si pentru politie. Un lucru nu am inteles probe fizice se dau ? Daca da unde ? Pe site-ul scolii scrie ca la ei se da testare psihologica + probele la engleza si matematica-fizica si in documentul de la IGPR scrie ca la ei nu se da decat examenul medical. Eu nu mai inteleg nimic pentru ca tot in acel document al IGPR este precizat ca pentru probele fizice candidatul trebuie sa fie echipat corespunzator dar nici in graficul de admitere si nici in alta parte nu mai este mentionat nimic referitor la aceste probe.

Link to comment

Baremele la sport sunt: viteza 50 m - 7,2 baieti, 8,1 fete; minge medicinala 7m la toata lumea; rezistenta 1000m pt toti - 3:45 baieti, 4:10 fete.

Link to comment

O sa va postez anuntul de la I.PJ. Dolj care este identic cu cele postate de alte inspectorate de politie din tara.

IMG.pdf

 

Adresa nr. 57726/S3/NRR/06.06.2013 arata ca nu se vor accepta derogari cu privire la inaltimea minima a candidatilor.

Edited by Elvis
Link to comment

Acum puteti sa nu fiti de acord cu mine , dar parerea mea este ca s-au sezisat niste "copii" cu parinti foarte sus pusi care au strambat din nas cand au auzit de tractiuni si saritura in lungime , nu se poate sa gandesti si sa pui la punct cu cateva luni inainte probele fizice si sa te razgandesti in doua zile dupa ce le-ai publicat in mod oficial.

Link to comment

Acum puteti sa nu fiti de acord cu mine , dar parerea mea este ca s-au sezisat niste "copii" cu parinti foarte sus pusi care au strambat din nas cand au auzit de tractiuni si saritura in lungime , nu se poate sa gandesti si sa pui la punct cu cateva luni inainte probele fizice si sa te razgandesti in doua zile dupa ce le-ai publicat in mod oficial.

 

Facand abstractie la ce ai zis, tie ti se pare normal sa anunti cu o luna si 15 zile inainte probele sportive (total schimbate fata de anul anterior) ?

Ti s-ar parea normal sa te pregatesti pentru fotbal dar sa fi anuntat in ultimul moment ca de fapt o sa joci handbal ? (exemplu). 

 • Upvote 1
 • Downvote 1
Link to comment

Exemplul tau e diferit . Un politist bun are nevoie de conditie fizica indiferent de probe.

 • Upvote 1
 • Downvote 2
Link to comment

Da, dar avand in vedere ca aici e vorba totusi doar de admiterea pentru scoala/academie nu ii bine sa se schimbe cu o luna inainte. De la anul cred ca vor schimba mai mult ca sigur.

Link to comment

Salutare! Ce ştiţi că presupune specializarea „Drept sau OSP”? Am înţeles că încă e valabilă. Dacă optez pentru ea înseamnă că mă înscriu şi dau examen la ambele (şi drept şi osp)? Sau că pot decide în ziua înscrierii la examen pe care din ele vreau să o urmez?

Şi încă ceva :-D. Ce ţine de fişa medicală poate dura mai mult de o zi? Aş vrea să o fac după ce dau psihologicul care e stabilit cu 2 zile înainte de expirarea termenului acordat înscrierilor. Mă risc dacă procedez aşa?

Link to comment

Te risti . Eu am terminat  fisa medicala si am depus si dosarul. :P Luni am psihologicul in TR . :P Da-i bataie . In functie de medie vei intra ori la Drept , ori la OSP !!!!

 • Downvote 1
Link to comment

Bravo! Cât timp ţi-a luat fişa medicală? ;;) Şi cu media, bănuiesc că vorbeşti de cea de la examenul din iulie, dar tocmai aici e neclaritatea mea. Eu dacă optez pt „Drept sau OSP” la ce dau examen? (ca să îmi cunosc media aceea de care vorbeşi) Pt că la Drept se susţine examen la istorie, pe când la OSP se susţine la cele 3 obiecte.

Link to comment

Tu nu auzi ???? Daca bifezi Drept sau OSP , in functie de medie vei intra ori la una , ori la cealalta. bafta!!

 

Si la Drept si la OSP se sustin : istorie , romana si limba straina!!

Edited by MariusAcademy
 • Upvote 1
 • Downvote 1
Link to comment
 • 1 month later...

Precizări privind înscrierea la concursul de admitere pentru licenţă forma cu frecvenţă –sesiunea 2013

 

Pentru clarificarea situației semnalate de o serie de candidați, care au urmat și alte forme de învățământ cu finanțare de la bugetul de stat, interesați să participe la concursul de admitere din anul 2013, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” face următoarele precizări:

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 prevede în art. 142 alin.(6) că “o persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat”.

Pe cale de consecinţă, având în vedere aceste prevederi legale, la concursul de admitere pentru programul de studii de licenţă nu se pot înscrie acele persoane care au beneficiat sau beneficiază de finanţare de la buget pentru urmarea unui program de studii universitare de licenţă.
Întrucât Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” pentru Facultatea de Poliție și Facultatea de Pompieri are repartizate doar locuri finanţate de la buget, înscrierea acestor candidați ar produce premisele unei duble finanţări pentru aceeaşi persoană - aspect de natură să conducă la încălcarea vădită a legii.

În aceste condiții, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” va aplica întocmai prevederile legii educației naționale, cerința prevăzută în art.142 alin.6 din Legea 1/2011 reprezentând o condiție generală, aplicabilă în întregul sistem de învățământ de stat și nu o cerință specifică profilului instituției noastre de învățământ.

Academia de Poliție ”Al. Ioan Cuza” - Biroul Relaţii Publice și Cooperare Interuniversitară

Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.