Jump to content
POLITISTI.ro

Reguli pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor


Catalin

Recommended Posts

  • Moderator

Ministerul Afacerilor Interne

Regula din 30.09.2009

Reguli pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 740 din 30.10.2009.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. -

Echiparea poliţiştilor1, precum şi asigurarea cu echipament specific se fac potrivit prevederilor normelor de echipament şi regulilor de aplicare a acestora.

1 Prin poliţişti se înţelege toţi funcţionarii publici cu statut special, cărora li se aplică prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Normele de echipament prevăd articole şi cantităţi de echipament şi materiale care se asigură gratuit. Acestea se distribuie pentru folosinţă sau în consum, pe o perioadă de timp stabilită şi denumită durată de serviciu, cu excepţia articolelor de echipament prevăzute în normele 1-5 care se distribuie în limita echivalentului valoric al cotei-părţi anuale.

(2) Durata de serviciu a echipamentului la care au dreptul poliţiştii conform normei 6 se socoteşte în ani calendaristici (1 ianuarie - 31 decembrie), de la data de 1 ianuarie a anului în care au dreptul la articolul respectiv, indiferent de data la care se efectuează în mod real distribuţia.

(3) Pentru materialele de echipament prevăzute în normele 7-9, durata de serviciu se calculează în ani (12 luni) sau în luni de la darea lor în folosinţă, indiferent dacă sunt utilizate numai în anumite perioade. Cantităţile de materiale prevăzute în aceste norme reprezintă plafoane maxime, iar durata de serviciu reprezintă limita minimă a perioadei de timp cât trebuie să fie menţinute în folosinţă.

(4) Şefii tuturor unităţilor sunt obligaţi să ia măsurile necesare pentru folosirea raţională şi prelungirea duratei de serviciu a materialelor cu care sunt dotate, conform normelor 7-9, efectivele din subordine.

Art. 3. -

Echipamentul pentru studenţii şi elevii instituţiilor de învăţământ pentru poliţişti se distribuie pentru folosinţă, pe perioada şcolarizării, urmând ca la absolvirea instituţiei să fie restituit.

Art. 4. -

Scoaterea din serviciu, cu vinovăţie, a materialelor de echipament înainte de îndeplinirea duratei de serviciu, constituie pagubă materială şi se recuperează potrivit actelor normative care reglementează răspunderea materială.

CAPITOLUL II

Reguli privind aplicarea normelor de echipament

A. Normele pentru echiparea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie

(normele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Art. 5. -

Drepturile de echipament ale poliţiştilor în activitate se stabilesc în funcţie de cantitatea şi durata de serviciu prevăzută în norme, se asigură gratuit şi se acordă în limita echivalentului valoric al cotei-părţi anuale a articolelor prevăzute în norme.

1. Stabilirea şi acordarea drepturilor

Art. 6. -

Drepturile anuale de echipament pentru poliţişti se stabilesc sub forma echivalentului valoric al cotei-părţi anuale a articolelor prevăzute gratuit în norme şi se asigură corespunzător încadrării la drepturi de echipament.

Art. 7. -

(1) Echivalentul valoric al cotei-părţi anuale va fi recalculat (reactualizat) anual, în perioada 1 iulie- 30 septembrie, în funcţie de evoluţia preţurilor. Acesta se stabileşte de către Direcţia logistică, se vizează pentru control financiar preventiv de către Direcţia generală financiară şi se aprobă de ministrul administraţiei şi internelor.

(2) Preţurile folosite pentru calcularea echivalentului valoric al cotei-părţi anuale a drepturilor de echipament sunt preţuri medii ponderate, obţinute din preţurile rezultate în urma procedurilor de achiziţie şi comunicate de către ordonatorii de credite.

(3) Echivalentul valoric al drepturilor de echipament, metodologia de calcul, precum şi preţurile de decontare ale articolelor ce se distribuie în cadrul drepturilor se comunică unităţilor de către Direcţia logistică, care va elabora şi cererile de echipament anuale.

Art. 8. -

(1) Poliţiştii, în limita echivalentului valoric al cotei-părţi anuale, pot primi:

a) numai echipament;

b) echipament pentru completarea uniformei şi diferenţa în bani;

c) numai bani.

(2) Încadrarea la drepturi de echipament se face pe baza funcţiei din statul de organizare al unităţii în care este prevăzut şi încadrat fiecare ofiţer sau agent de poliţie. Şefii de unităţi stabilesc la începutul fiecărui an, prin dispoziţie zilnică pe unitate, încadrarea personalului din subordine la drepturi de echipament, pe formaţiuni, compartimente sau locuri de muncă.

(3) Anual, până la data de 15 octombrie a anului în curs, poliţiştii sunt obligaţi să solicite, prin cererile de echipament, articolele de echipament necesare pentru anul următor, care să le asigure o uniformă completă şi regulamentară pentru perioada de vară şi iarnă, necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu.

(4) Cererile de echipament se întocmesc după cum urmează:

a) poliţiştii încadraţi la categoria "numai echipament" pot solicita echipamentul necesar până la echivalentul integral al valorii cotei-părţi anuale la care au dreptul;

b) poliţiştii încadraţi la categoria "echipament pentru completarea uniformei şi diferenţa în bani" pot solicita echipamentul necesar pentru completarea uniformei, iar diferenţele valorice rezultate prin nesolicitarea unor articole de echipament se achită în numerar;

c) contravaloarea drepturilor de echipament, stabilite a se acorda în "numai bani", precum şi sumele cuvenite poliţiştilor încadraţi la celelalte categorii de echipare se achită după aprobarea echivalentului valoric al cotei-părţi anuale.

(5) Prin cereri se pot solicita numai articole de echipament din normele specifice corpului din care fac parte poliţiştii respectivi, în cantităţi corespunzătoare nevoilor reale de serviciu şi potrivit datelor antropometrice.

(6) Cererile de echipament pentru anul următor se analizează şi se avizează de şeful structurii din care fac parte poliţiştii, se aprobă de şeful unităţii, iar după înregistrarea lor se transmit structurilor logistice.

(7) Înainte de aprobare, şefii ierarhici sunt obligaţi să verifice dacă uniforma poliţiştilor respectivi este corespunzătoare cerinţelor regulamentare şi asigură executarea misiunilor stabilite prin fişa postului.

(8) Inspectoratele generale şi unităţile necuprinse în structura acestora pot stabili, prin dispoziţii proprii, necesarul minim de articole de echipament din compunerea uniformelor de serviciu şi de reprezentare pentru îndeplinirea atribuţiunilor specifice postului.

(9) Inspectoratele generale şi unităţile necuprinse în structura acestora stabilesc, până la data de 30 noiembrie a anului în curs, necesarul de echipament ce se achiziţionează şi se distribuie în anul următor pe baza centralizării solicitărilor transmise de unităţile din subordine sau a cererilor de echipament pentru efectivele proprii.

Art. 9. -

(1) Sunt interzise prevederea în cererile de echipament, precum şi distribuirea unor articole în cantităţi care depăşesc nevoile reale pentru o echipare corespunzătoare, chiar dacă acestea se încadrează în valoarea drepturilor anuale.

(2) Ofiţerii şi agenţii care au primit drepturile de echipament sub formă bănească, iar ulterior solicită echipament, pe bază de cerere, pot primi articolele de echipament la preţurile din lista de preţuri comunicată de Direcţia logistică, cu depunerea contravalorii lor.

Art. 10. -

(1) Echipamentul pentru poliţişti se poate executa în producţie de serie sau pe măsuri şi cu probe individuale.

(2) Echipamentul în natură solicitat de poliţişti se distribuie în tot cursul anului calendaristic (1 ianuarie-31 decembrie), în limita echivalentului valoric al cotei-părţi anuale stabilite pentru anul de echipare respectiv.

2. Drepturi la acordarea uniformei de ceremonie

Art. 11. -

(1) Articolele de echipament prevăzute în normă se acordă gratuit chestorilor şi ofiţerilor cu funcţii de conducere până la şef serviciu sau echivalent inclusiv.

(2) Poliţiştii cu funcţii de conducere având drept de port al uniformei de ceremonie beneficiază de echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a articolelor de echipament prevăzute de normă începând cu prima zi a lunii în care au fost numiţi în astfel de funcţii. Acordarea acestor drepturi încetează începând cu ultima zi din luna în care au fost eliberaţi din funcţie.

3. Drepturi la înaintarea în grad profesional

Art. 12. -

(1) Ofiţerii înaintaţi la gradul de chestor în anul respectiv au dreptul, cumulativ, la:

a) echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a articolelor de echipament prevăzute în norme, pentru ofiţeri;

b) echivalentul valoric integral al articolelor de echipament care se acordă numai o singură dată la înaintarea în grad, respectiv: două şepci - una de vară şi una de iarnă -, 3 perechi suporturi cu grad profesional, două garnituri cu suport de grad pentru mânecă, două perechi de epoleţi cu grad profesional, două perechi de petliţe şi material textil pentru vipuşcă şi lampas pentru două costume de reprezentare.

(2) Din valoarea totală a acestor drepturi se scad valoarea echipamentului primit în acel an pentru gradul de comisar şef, până la data înaintării în gradul următor, inclusiv a celui primit cu anticipaţie, precum şi sumele de bani primite în contul acestor drepturi.

(3) Echipamentul tip comisar şef, solicitat prin cerere de echipament şi neprimit până la data înaintării în grad, se distribuie din modelul celui prevăzut pentru chestori.

Art. 13. -

Chestorii, comisarii şefi şi ofiţerii avansaţi la gradul de comisar şef primesc pe lângă echivalentul valoric al cotei- părţi stabilite pentru ofiţeri şi echivalentul valoric al cotei-părţi aferente unei căciuli şi unui guler din blană naturală astrahan/caracul.

Art. 14. -

(1) Agenţii de poliţie înaintaţi la gradul de ofiţer în anul respectiv au dreptul, cumulativ, la:

a) echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a articolelor de echipament prevăzute în normele pentru ofiţeri;

b) echivalentul valoric integral al articolelor de echipament care se acordă numai o singură dată la înaintarea în gradul de ofiţer, respectiv: 3 şepci - una de vară, una de iarnă şi una din tercot -, o şepcuţă de vară, două garnituri cu suport de grad pentru mânecă, 3 perechi suporturi cu grad profesional, două perechi petliţe şi două perechi de epoleţi cu grad profesional.

(2) Această valoare se calculează de către unitatea din care face parte agentul, în funcţie de corpul şi gradul în care a fost avansat, pe baza preţurilor comunicate de către Direcţia logistică.

(3) Din valoarea totală a acestor drepturi se scad valoarea echipamentului primit în acel an pentru gradul de agent, până la data înaintării în grad, inclusiv a celui primit cu anticipaţie, precum şi sumele de bani primite în contul acestor drepturi.

(4) Echipamentul tip agent solicitat prin cererea de echipament şi nedistribuit până la data înaintării în grad se distribuie din modelul celui prevăzut pentru ofiţeri.

Art. 15. -

(1) Ofiţerii şi agenţii de poliţie înaintaţi la gradul următor, în anul respectiv, pe lângă echivalentul valoric al cotei- părţi anuale a articolelor de echipament aferent corpului din care fac parte, primesc numai o singură dată şi echivalentul valoric integral al accesoriilor corespunzătoare noilor grade, astfel:

a) pentru ofiţeri - 3 perechi suporturi de grad profesional pentru umăr şi două perechi epoleţi cu grad profesional, iar pentru poliţiştii avansaţi de la gradul de inspector principal la subcomisar se asigură în plus două perechi suporturi de grad pentru mânecă, două perechi petliţe, două şepci - una de vară şi una de iarnă;

b) pentru agenţi - 3 perechi suporturi de grad profesional pentru umăr şi două perechi epoleţi cu grad profesional.

(2) Poliţiştii care absolvă Academia de Poliţie sau un institut de învăţământ superior militar sau civil, cu examen de licenţă, primesc gratuit, numai o singură dată, o insignă de absolvent.

Art. 16. -

Ofiţerii avansaţi chestori şi agenţii avansaţi ofiţeri, care nu îşi pot asigura o uniformă corespunzătoare din drepturile cuvenite, pot primi pe bază de raport scris echipamentul necesar, iar valoarea care depăşeşte drepturile de echipament se consideră anticipaţie în contul drepturilor de echipament viitoare.

Art. 17. -

(1) Ofiţerii şi agenţii trimişi la studii sau cu misiuni în străinătate, dacă trebuie să poarte uniformă, pot primi la plecare cu anticipaţie, pe bază de raport scris, din contravaloarea cotei-părţi pentru anul viitor, următorul echipament: o şapcă şi un costum cu 2 pantaloni de iarnă, o şapcă şi un costum cu 2 pantaloni de vară, o scurtă pentru reprezentare, o pereche de ghete cu şiret, o pereche de pantofi, 4 cămăşi, două cămăşi-bluză şi accesoriile necesare.

(2) Ataşaţilor de afaceri interne/Ofiţerilor de legătură, pentru şi pe timpul desfăşurării activităţilor de reprezentare în străinătate, din echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a drepturilor de echipament ce li se cuvin - uniforma de reprezentare şi uniforma de serviciu - li se poate asigura, la cerere, pe bază de raport aprobat de şeful unităţii, o uniformă de ceremonie.

(3) În caz de necesitate, pe bază de raport aprobat de şeful unităţii, pot fi distribuite cu anticipaţie şi alte articole de echipament prevăzute de normă, pentru asigurarea uniformei pentru perioada respectivă.

4. Drepturile la mutarea în altă structură/armă, cu şi fără schimbarea culorii uniformei

Art. 18. -

(1) Ofiţerii şi agenţii mutaţi din structurile de poliţie în alte structuri militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor sau ale sistemului de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, care la data mutării nu au primit drepturile de echipament în natură sau în bani, beneficiază de la unitatea din care se mută de echivalentul valoric al cotei-părţi anuale calculat pentru numărul de luni servite, inclusiv luna în care au fost mutaţi.

(2) În situaţia în care la data mutării au primit drepturile de echipament în bani, drepturile acordate în plus faţă de lunile lucrate se recuperează în numerar de către unitatea din care se mută.

Art. 19. -

(1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii mutaţi din alte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională - militare sau ale penitenciarelor - în structurile de poliţie au dreptul la echivalentul valoric al cotei-părţi anuale calculat pentru lunile de când au fost mutaţi, mai puţin contravaloarea articolelor care se distribuie o singură dată la încadrare. Drepturile se acordă începând cu prima zi a lunii următoare mutării.

(2) În situaţia în care trebuie să li se asigure o uniformă completă, li se distribuie echipamentul necesar, pe bază de raport scris, iar valoarea care depăşeşte drepturile anului respectiv se consideră anticipaţie în contul drepturilor de echipament viitoare.

5. Drepturi la acordarea gradului profesional şi la reîncadrare

Art. 20. -

(1) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea poliţiştilor şi cei încadraţi din sursă externă în corpul poliţiştilor, la acordarea gradului de ofiţer sau agent, au dreptul, cumulativ, la:

a) echivalentul valoric integral al echipamentului prevăzut a se distribui numai o singură dată la acordarea gradului: o şapcă de iarnă, un costum de iarnă cu 2 pantaloni lungi - o fustă în loc de un pantalon pentru femei -, o scurtă îmblănită, 4 cămăşi, 6 perechi de ciorapi/şosete, o geantă pentru transportul echipamentului, 4 cearşafuri, două feţe de pernă, o pătură şi accesoriile aferente - suporturi cu grad profesional, suport de grad pentru mânecă, epoleţi, petliţe şi ecusoane etc.;

b) echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a articolelor prevăzute gratuit în normele la care au dreptul.

(2) Absolvenţilor instituţiilor de învăţământ şi poliţiştilor încadraţi din sursă externă, repartizaţi în unităţi pe funcţii încadrate în categoriile "numai echipament" şi "echipament pentru completarea ţinutei şi diferenţă în bani", în cadrul drepturilor cuvenite la avansare, li se asigură de regulă o ţinută completă, conform prevederilor din tabelul prevăzut în anexa la prezentele reguli.

(3) Diferenţa dintre drepturile de echipament cuvenite şi valoarea echipamentului primit se rezolvă de unităţile unde au fost repartizaţi, astfel:

a) când valoarea echipamentului primit este mai mare, diferenţa se consideră anticipaţie în contul drepturilor viitoare de echipament;

b) când valoarea echipamentului primit este mai mică, diferenţa se acordă în echipament sau numerar.

(4) Celor repartizaţi în unităţi pe funcţii în care nu vor purta uniformă li se acordă drepturile de echipament numai în bani. Absolvenţii instituţiilor de învăţământ, în cazul în care la ceremonia de înaintare în grad trebuie să participe în ţinută, li se asigură această ţinută din garderoba şcolii.

(5) Instituţiile de învăţământ şi unităţile au obligaţia de a cunoaşte din timp repartizarea nominală pe structuri şi locuri de muncă a absolvenţilor şi a noilor încadraţi pentru a putea asigura corespunzător drepturile de echipament.

(6) Persoanele încadrate din sursă externă, precum şi cei reîncadraţi în corpul poliţiştilor, care au mai deţinut calitatea de ofiţer, agent/subofiţer în oricare componentă a sistemului de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, nu au dreptul la echivalentul valoric integral al echipamentului prevăzut a se distribui numai o singură dată la acordarea gradului.

Art. 21. -

(1) Echivalentul valoric integral al echipamentului prevăzut a se distribui numai o singură dată la acordarea gradului se acordă în anul încadrării, indiferent de data avansării.

(2) Echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a articolelor prevăzute gratuit în norme se acordă absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, celor încadraţi din sursă externă şi poliţiştilor reîncadraţi în activitate, după un an de la data trecerii în rezervă, după cum urmează:

a) din anul respectiv, dacă încadrarea sau reîncadrarea în activitate a avut loc până la data de 30 septembrie a.c.;

b) din anul următor, dacă încadrarea sau reîncadrarea în activitate a avut loc după data de 30 septembrie a.c.

(3) Poliţiştilor reîncadraţi în activitate, cărora trebuie să li se asigure o uniformă completă, li se va distribui echipamentul necesar pe bază de raport scris, iar valoarea care depăşeşte cota-parte anuală se consideră anticipaţie în contul drepturilor viitoare de echipament.

Art. 22. -

Poliţiştii luaţi în evidenţă ca rezervişti, care au fost reîncadraţi în acelaşi an calendaristic (1 ianuarie- 31 decembrie) în care au fost trecuţi în rezervă şi care la trecerea în rezervă au primit drepturile de echipament pe întregul an, vor primi drepturile de echipament începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În situaţia în care au primit drepturile numai pentru lunile lucrate, poliţiştii au dreptul numai pentru echivalentul valoric al cotei-părţi anuale calculat pentru lunile de la data reîncadrării.

Art. 23. -

(1) Agenţii de poliţie care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior din cadrul sectorului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională - curs de zi - primesc la intrarea în instituţie, pentru folosinţă în timpul formării, articolele de echipament prevăzute de norma instituţiei respective, încetând aplicarea normei pentru agent.

(2) Drepturile de echipament se achită numai pentru lunile lucrate ca agent.

(3) Eventualele anticipaţii ale drepturilor de echipament se recuperează de către unitatea de unde provin, în numerar, la preţurile din lista de preţuri comunicată de Direcţia logistică.

(4) Agenţii care nu sunt avansaţi ofiţeri, la încetarea cursurilor, primesc drepturile de echipament cuvenite conform normei de agent, pentru anul respectiv.

6. Restanţe, anticipaţii

Art. 24. -

(1) Prin drepturi de echipament restante se înţelege articolele de echipament nedistribuite în anul pentru care au fost solicitate prin cererea de echipament şi a căror valoare a fost reţinută din cota-parte anuală, precum şi sumele de bani neprimite în cadrul drepturilor cuvenite.

(2) Restanţele se asigură cu prioritate în anul următor. Restanţele în natură reportate, provenite din neridicarea de către poliţişti a echipamentului solicitat şi existent în depozit, se asigură înaintea distribuirii echipamentului cerut pentru anul de echipare.

(3) Restanţele se pot acorda şi sub formă bănească, dacă nu a fost posibilă acordarea în natură la termenul legal de acordare, la solicitarea poliţiştilor, pe bază de raport aprobat de şeful unităţii.

(4) Valoarea restanţelor se calculează în funcţie de preţurile folosite la calculul cotei-părţi anuale a drepturilor de echipament, la data acordării.

(5) Nu se consideră restanţe şi nu se mai acordă articolele de echipament sau sumele de bani neridicate pe o perioadă de cel puţin 3 ani consecutivi, calculată de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care avea dreptul, dacă nu se poate dovedi că au fost solicitate în scris în acest interval de timp.

(6) În cazul în care poliţiştii au solicitat în scris materialele sau sumele de bani respective prin raport, înregistrat la registratura unităţii înlăuntrul termenului de 3 ani, aprobarea pentru distribuirea sau achitarea acestora se dă de către şeful unităţii, care are şi calitatea de ordonator de credite.

Art. 25. -

Acordarea cu anticipaţie a sumelor în bani ce reprezintă echivalentul valoric al cotei-părţi anuale a drepturilor de echipament este strict interzisă.

Art. 26. -

(1) Acordarea de echipament în natură cu anticipaţie, în principiu, este interzisă.

(2) Se pot acorda cu anticipaţie unele articole de echipament în situaţii cum sunt: uzarea prematură ca urmare a unor condiţii deosebite de muncă într-o perioadă de timp determinată; când unii poliţişti, datorită conformaţiei fizice şi portului natural al echipamentului, îl uzează mai mult decât în mod normal.

(3) Aprobarea pentru distribuirea cu anticipaţie a echipamentului se dă de şeful unităţii, care are şi calitatea de ordonator de credite.

(4) Valoarea echipamentului aprobat a fi distribuit cu anticipaţie se înscrie în cererea de echipament, în rubrica "anticipaţii".

(5) Pentru obţinerea aprobării de distribuire cu anticipaţie a unor articole de echipament, poliţiştii depun rapoarte personale pe cale ierarhică, prin care trebuie să se angajeze că, în caz de încetare a raporturilor de serviciu înainte de anul în care au dreptul la materialele respective, suportă integral contravaloarea materialelor primite, la preţurile din lista de preţuri comunicată de Direcţia logistică.

7. Acordarea drepturilor în cazul detaşărilor, mutărilor sau al distrugerii echipamentului

Art. 27. -

(1) Poliţiştii detaşaţi primesc drepturile de echipament de la unitatea de care aparţin (la care sunt alocaţi la drepturi).

(2) Dacă detaşarea se face pe o perioadă mai mare de un an, pot fi alocaţi la drepturi de echipament la unitatea în care sunt detaşaţi, cu respectarea prevederilor art. 19.

Art. 28. -

Poliţiştilor mutaţi în cursul anului dintr-o structură de poliţie în alta li se asigură, cu prioritate, drepturile de echipament de către unitatea din care au fost mutaţi. Drepturile de echipament neasigurate se distribuie de unităţile în care au fost mutaţi poliţiştii respectivi.

Art. 29. -

Unitatea din care a fost mutat poliţistul comunică noii unităţi, obligatoriu în termen de două săptămâni de la data primirii ordinului de mutare, prin extrasul drepturilor de echipament situaţia drepturilor de echipament cuvenite în anul mutării, valoarea drepturilor de echipament primite - în natură sau bani, diferenţele de acordat de noua unitate, inclusiv dacă a primit gratuit insigna de studii. De asemenea, închide cererea de echipament a celui mutat, cu operaţiunile efectuate la zi, şi eliberează o copie a acesteia, care se anexează la extrasul drepturilor de echipament.

Art. 30. -

(1) Este interzisă distribuirea gratuită a unor articole de echipament în locul celor pierdute, distruse sau degradate, cu excepţia cazurilor în care pierderea, distrugerea sau degradarea s-a datorat unor cauze neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate ori în alte asemenea cazuri, în care pagubele au fost provocate din riscul normal al serviciului, caz fortuit sau de forţă majoră. În aceste situaţii se procedează conform instrucţiunilor privind stabilirea răspunderii materiale, iar echipamentul respectiv, în cazul în care s-a aprobat acordarea în locul celui distrus sau deteriorat, se distribuie gratuit în stare nouă.

(2) În cazul în care în urma cercetării administrative nu se obţine aprobarea de distribuire gratuită a echipamentului, la cererea poliţiştilor, acesta se distribuie contra cost la preţurile din lista de preţuri comunicată de Direcţia logistică.

8. Rezolvarea drepturilor, la încetarea raporturilor de serviciu sau în caz de deces

Art. 31. -

(1) Data încetării drepturilor de echipament ale poliţiştilor se consideră prima zi a lunii următoare celei în care au încetat raporturile de serviciu.

(2) Drepturile de echipament se lichidează astfel:

a) dacă s-au acordat în bani sau a fost distribuit echipament în natură, se consideră legal acordate;

b) dacă nu s-au distribuit, se acordă numai echivalentul în bani al drepturilor calculate pentru lunile de activitate;

c) echipamentul care se execută local, pe măsuri şi probe, se consideră legal acordat numai dacă a fost ridicat de poliţistul respectiv;

d) echipamentul primit pe bază de raport, cu anticipaţie, se recuperează integral de la beneficiari prin achitarea contravalorii lui la preţurile din lista de preţuri comunicată de Direcţia logistică.

Art. 32. -

(1) Pentru lichidarea drepturilor de echipament, la încetarea raporturilor de serviciu, se face în mod obligatoriu, în toate cazurile, situaţia acestor drepturi pe anul respectiv, ţinându-se cont simultan de următoarele:

a) ca drepturi se trec valoarea cuvenită pe lunile în activitate din anul respectiv şi valoarea restanţelor din ultimii 3 ani, calculată la valoarea financiară a cotei-părţi anuale a drepturilor de echipament în vigoare la încetarea raporturilor de serviciu;

b) ca distribuţii se trece valoarea drepturilor de echipament primite până la data încetării raporturilor de serviciu - echipament şi bani, inclusiv anticipaţiile.

(2) Diferenţa rezultată constituie drepturile de echipament la încetarea raporturilor de serviciu.

Art. 33. -

(1) În caz de deces, urmaşii poliţiştilor decedaţi în timpul activităţii primesc valoarea echipamentului restanţă pe ultimii 3 ani, precum şi valoarea cotei-părţi anuale din drepturile ce li se cuvin, aferentă timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna când a intervenit decesul. La solicitarea urmaşilor, se poate asigura gratuit o uniformă pentru înhumare, pe bază de cerere aprobată de ordonatorul de credite.

(2) Echipamentul distribuit cu anticipaţie sau valoarea acestuia nu se mai recuperează.

9. Obligaţiile poliţiştilor la încetarea raporturilor de serviciu

Art. 34. -

La trecerea în rezervă a poliţiştilor, unităţile sunt obligate să le aducă la cunoştinţă, sub semnătură pe nota de lichidare, că au următoarele obligaţii:

a) să nu înstrăineze prin donare, vânzare sau sub alte forme uniforma, cunoscând că sunt interzise prin lege vânzarea, cumpărarea, precum şi purtarea în public de către persoane civile a uniformei de poliţist sau a unor articole din compunerea acesteia;

b) să transforme în echipament de croială civilă uniforma de care dispun, scoţându-i vipuştile şi accesoriile specifice.

10. Drepturile poliţiştilor care au aprobarea ministrului administraţiei şi internelor de a purta uniformă după încetarea raporturilor de serviciu

Art. 35. -

(1) Poliţiştilor luaţi în evidenţă ca rezervişti, cărora li s-a acordat dreptul de a purta uniformă cu asigurarea gratuită a articolelor din compunerea acesteia, li se distribuie echipament corespunzător corpului din care au făcut parte, conform normei nr. 6 prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Poliţiştii luaţi în evidenţă ca rezervişti care au aprobarea de a purta uniformă, fără dreptul de a primi gratuit articolele de echipament, pot folosi în continuare echipamentul primit pe timpul activităţii, dacă este întreţinut în condiţii corespunzătoare şi se încadrează în prevederile Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie. Acestor poliţişti li se pot distribui la cerere, contra cost la preţ de achiziţie, articolele de echipament necesare înlocuirii celor care nu mai corespund, precum şi cele nou-introduse în norme. Uniforma poate fi utilizată numai în situaţiile prevăzute de Regulamentul pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, care sunt aduse la cunoştinţa poliţistului la încetarea raporturilor de serviciu.

Art. 36. -

(1) Aceste drepturi de echipament se asigură de către unităţile din care au făcut parte poliţiştii la data încetării raporturilor de serviciu.

(2) În situaţia în care, ulterior trecerii în rezervă, poliţiştii îşi stabilesc domiciliul pe raza altui judeţ sau a municipiului Bucureşti, pe baza solicitării scrise a acestora, unitatea din care au făcut parte comunică noii unităţi situaţia drepturilor cuvenite, împreună cu o copie de pe ordinul ministrului administraţiei şi internelor, prin care i s-a acordat dreptul de port al uniformei.

11. Rezolvarea drepturilor de echipament ale poliţiştilor puşi la dispoziţie sau suspendaţi din funcţie

Art. 37. -

Poliţiştilor luaţi în evidenţă ca rezervişti prin demisie, pentru abateri grave sau în urma unei hotărâri judecătoreşti le este interzis portul uniformei primite anterior datei de trecere în rezervă.

Art. 38. -

(1) Poliţiştii puşi la dispoziţie faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală sau care sunt judecaţi în stare de libertate ori liberaţi provizoriu pe cauţiune, dar care îndeplinesc anumite sarcini şi atribuţii de serviciu, beneficiază în continuare de drepturile de echipament ce li se cuvin conform normelor.

(2) Poliţiştii suspendaţi din funcţie ca urmare a arestării preventive nu mai beneficiază de niciun drept de echipament începând cu data suspendării, în cazul acestora procedându-se astfel:

a) dacă, în urma dispunerii scoaterii de sub urmărire penală ori achitării, precum şi încetării urmăririi penale ori a procesului penal, poliţiştii au fost repuşi în toate drepturile anterioare, aceştia primesc drepturile de echipament avute la data suspendării, inclusiv cele de care au fost privaţi pe perioada suspendării. Dacă pe timpul suspendării a intervenit demisia sau pensionarea poliţiştilor, la data repunerii în drepturile anterioare, aceştia beneficiază de drepturile de echipament cuvenite inclusiv pentru luna în care au încetat raporturile de serviciu;

b) dacă le-au încetat raporturile de serviciu în urma unei hotărâri de condamnare rămase definitivă, chiar dacă au beneficiat de suspendarea executării pedepsei, amnistie sau graţiere, nu mai au dreptul la echipament sau restanţe.

(3) Pe timpul suspendării raportului de serviciu din iniţiativa poliţiştilor, aceştia nu beneficiază de drepturile de echipament. Poliţiştii femei şi bărbaţi care beneficiază de concediu pentru creşterea şi îngrijirea copiilor de până la 2 ani, respectiv îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 3 ani, primesc integral drepturile de echipament.

B. Normele pentru echiparea studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţământ

(normele 7 şi 8 prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Art. 39. -

(1) Din articolele de echipament prevăzute în norme se asigură următoarele uniforme: pentru oraş, clasă şi instruire.

(2) La intrarea în academie sau alte unităţi de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, studenţilor şi elevilor din anul I li se distribuie, de regulă, o uniformă de oraş compusă din echipament în stare nouă sau în stare bună, în cazul articolelor cu o durată mai mare de un an.

(3) Uniforma de instruire se asigură din materialele în stare nouă - cele cu termenul de durată de un an, iar în cazul celor cu durată de serviciu mai mare de un an, din materiale în stare nouă în limita cotei-părţi anuale de înlocuire şi, pentru completare, materiale în stare bună din existentul aflat asupra unităţii.

(4) Uniforma de clasă se asigură din materialele în stare nouă - cele cu termenul de durată de un an, iar în cazul celor cu durată de serviciu mai mare de un an, din materiale în stare nouă în limita cotei-părţi anuale de înlocuire şi, pentru completare, materiale în stare bună din existentul aflat asupra unităţii.

Art. 40. -

(1) Pentru executarea unor misiuni speciale sau a unor acţiuni ordonate, se poate asigura echipament civil în limită de până la 20% din efectivul de studenţi sau elevi ai instituţiilor de învăţământ. Acest echipament constituie inventar de unitate, iar articolele componente se înlocuiesc pe măsura uzării lor.

(2) Cantităţile şi componenţa echipamentului civil se aprobă de inspectorii generali şi rectorul Academiei de Poliţie "Al. I. Cuza", la propunerea instituţiei respective, cu avizul Direcţiei logistice.

Art. 41. -

Echiparea studenţilor şi elevilor aparţinând altor ministere, precum şi a celor din alte ţări, care urmează cursurile instituţiilor de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, se realizează conform actelor normative şi convenţiilor încheiate.

C. Alte norme

1. Pentru înzestrarea cu echipament specific (norma 9 prevăzută în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Art. 42. -

Materialele de echipament prevăzute în normă fără durată de serviciu, ca inventar de unitate, se propun pentru declasare şi casare şi se înlocuiesc atunci când din cauza uzurii normale nu mai pot fi folosite în scopul căruia îi sunt destinate.

Art. 43. -

În raport cu nevoile, Direcţia logistică poate aproba înlocuirea/substituirea unor materiale de echipament specific cu altele asemănătoare, care să asigure aceleaşi condiţii de protecţie.

Art. 44. -

(1) Asigurarea echipamentului special, de protecţie, precum şi a altor materiale de resortul echipamentului, pentru poliţişti şi personalul contractual din unităţile de poliţie, care nu sunt prevăzute în prezenta normă, se asigură potrivit dispoziţiilor legale în vigoare aplicate în Ministerul Administraţiei şi Internelor şi în stat.

(2) Pentru personalul din formaţiunile prevăzute la cap. IV se pot asigura şi alte materiale de protecţie adecvate misiunilor şi lucrărilor pe care acesta le execută. Materialele necesare se stabilesc de inspectoratele generale respective, cu avizul Direcţiei logistice, şi constituie acţiune nenormată.

(3) Se consideră, de asemenea, acţiune nenormată asigurarea la sectorul cazier judiciar a prosoapelor şi săpunului pentru persoanele amprentate.

Art. 45. -

(1) De prevederile acestei norme beneficiază şi personalul din Direcţia Generală de Paşapoarte, Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, Oficiul Român pentru Imigrări şi Direcţia Generală Anticorupţie, pe timpul executării unor misiuni similare.

(2) Pentru personalul din Direcţia Generală Anticorupţie care participă la acţiuni de prindere în flagrant se asigură bluze sau veste inscripţionate cu denumirea formaţiunii, în funcţie de necesarul aprobat de ordonatorul de credite, care au regim de inventar de unitate.

(3) Pentru activităţi şi misiuni speciale, la nivelul unităţilor se pot constitui câte 5 uniforme complete - de reprezentare şi de serviciu - şi 5 rânduri de echipament specific formaţiunilor de poliţie, cu regim de garderobă. Utilizarea acestora este aprobată de ordonatorul de credite şi numai pentru perioada de desfăşurare a activităţilor şi misiunilor de acest fel.

Art. 46. -

(1) Prevederile prezentei norme se aplică studenţilor şi elevilor instituţiilor militare de învăţământ trimişi în practică, poliţiştilor delegaţi sau detaşaţi, pe timpul îndeplinirii misiunilor, precum şi celor aflaţi în misiuni şi locuri de muncă pentru care norma prevede echipament specific, acesta asigurându-se de către unitatea în care personalul respectiv execută misiunea.

(2) Studenţii şi elevii care urmează cursuri de calificare şi perfecţionare în specialităţile/muncile prevăzute în normă beneficiază pe durata cursurilor de aceleaşi materiale de protecţie ca şi celelalte efective care prestează aceste munci.

Art. 47. -

De prevederile prezentei norme beneficiază gratuit şi personalul contractual ce execută misiuni similare.

CAPITOLUL III

Dispoziţii privind achiziţionarea şi distribuirea materialelor

1. Asigurarea drepturilor de echipament

Art. 48. -

Drepturile de echipament ce se cuvin poliţiştilor se asigură:

a) prin distribuirea din depozitul unităţii a articolelor de echipament care se confecţionează în producţie de serie;

b) prin executarea de confecţii individuale, pe măsuri şi cu probe, pentru cazurile prevăzute la art. 49 alin. (2) şi (3).

Art. 49. -

(1) În situaţia când echipamentul se aprovizionează teritorial în producţie de serie, acesta se repartizează unităţilor, în raport cu cererile de materiale aprobate, pe mărimi (talii, grosimi şi numere) şi culorile structurilor, prin depozitele centrale.

(2) Poliţiştilor care au talii excepţionale li se execută la societăţi comerciale de profil, pe bază de comenzi individuale, articolele de echipament care nu corespund din punctul de vedere al măsurilor/mărimilor cu cele executate în producţie de serie.

(3) În cazul unor poliţişti, bărbaţi şi femei, cu mărimi deosebite sau care prezintă anomalii fizice (torace sau abdomen dezvoltat, braţele mai lungi etc.), dar cărora li se poate distribui echipament din producţia de serie, cu unele ajustări, acestea se execută pe plan local, cu aprobarea şefului structurii logistice (similari), iar costul manoperei se achită de unitate pe baza devizului de lucrări efectuate şi a facturii emise de societatea comercială executantă.

Art. 50. -

(1) Echipamentul care se confecţionează pe măsuri şi cu probe se execută numai pe baza măsurătorilor (talii, grosimi şi numere) luate individual. După executarea confecţiilor şi efectuarea recepţiei cantitative şi calitative, acestea se ridică de unitate, în mod centralizat, de la furnizor, se introduc în depozit, după care se distribuie poliţiştilor.

(2) Unităţile stabilesc, prin clauze contractuale cu furnizorul de confecţii, ca acesta să execute gratuit eventualele retuşuri ce sunt necesare după distribuirea confecţiilor la cadre.

Art. 51. -

Pentru asigurarea unei echipări corespunzătoare, poliţiştii pot solicita unele articole de echipament, peste limita cotei-părţi anuale, contra cost, acestea fiind solicitate prin raport separat. Ele se distribuie numai după achitarea integrală a contravalorii lor la organul financiar-contabil al unităţii, la preţurile din lista de preţuri în vigoare, comunicată de Direcţia logistică.

Art. 52. -

Când prin acte normative se aprobă schimbarea culorii/modelului uniformei sau se introduc articole noi de echipament, trecerea la noua ţinută se face treptat, pe măsura asigurării drepturilor de echipament prevăzute de norme.

Art. 53. -

(1) Articolele de echipament prevăzute în normele 7-9 se asigură unităţilor, cu ocazia echipărilor sezoniere, în limita cantităţilor aprobate anual de ordonatorii de credite ierarhic superiori.

(2) Cantităţile anuale de echipament pot fi diminuate sau suplimentate în funcţie de unele misiuni şi de existentul real de materiale stabilit cu ocazia inventarierilor.

Art. 54. -

Pe timp de iarnă, elevilor şi studenţilor li se pot asigura câte două pături.

Art. 55. -

Echipamentul necesar efectivelor participante la diferite festivităţi se solicită şi se asigură conform instrucţiunilor şi dispoziţiilor emise de organizatori.

2. Evidenţa tehnico-operativă şi contabilă a unor materiale de echipament

Art. 56. -

(1) Echipamentul pentru poliţişti distribuit în cadrul drepturilor anuale se scade din evidenţa contabilă pe baza bonului de consum, în care se preiau din buletinele de distribuţie-retragere totalul cantităţilor distribuite şi preţurile aferente din evidenţa contabilă a unităţilor.

(2) Articolele de echipament distribuite se operează în cererile de echipament anuale numai la preţurile înscrise în acestea, stabilite de către Direcţia logistică.

(3) Cererile de echipament se închid la finele anului, stabilindu-se valoarea totală a drepturilor de echipament distribuite - în natură sau bani -, şi, prin comparaţie cu drepturile cuvenite, se calculează valoarea restanţelor sau a eventualelor anticipaţii ce se vor reporta pe cererile din anul următor.

Art. 57. -

(1) Se scad din evidenţă în momentul distribuţiei articolele de echipament menţionate mai jos, care se acordă gratuit în folosinţă, conform normelor studenţilor şi elevilor: batiste, ciorapi/şosete, chiloţi, embleme coifură, însemne grad, ecusoane.

(2) Articolele de echipament sau alte materiale de resort, solicitate şi oferite membrilor delegaţiilor străine din structuri similare, aflate în vizită în ţara noastră, sau oferite de delegaţiile române cu ocazia vizitelor oficiale efectuate în cadrul relaţiilor de protocol în alte ţări, se scad din evidenţă pe baza bonului de consum, la care se anexează documentele justificative întocmite în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

Art. 58. -

(1) Echipamentul aflat asupra studenţilor şi elevilor bolnavi de tuberculoză pulmonară, clasaţi "inapt serviciu", care necesită continuarea tratamentului într-un sanatoriu sau spital, rămâne în proprietatea acestora.

(2) În situaţia în care echipamentul bolnavului de tuberculoză rămâne în unitatea de învăţământ, acesta se distruge prin ardere, cu avizul medicului.

(3) Scăderea din evidenţa contabilă a acestui echipament se face pe baza bonului de consum, la care se anexează dispoziţia zilnică a şefului unităţii pentru trecerea în rezervă a elevului sau studentului ca "inapt serviciu - bolnav de tuberculoză pulmonară" şi inventarul materialelor aflate asupra acestuia la internarea în spital/sanatoriu.

Art. 59. -

(1) Studenţii şi elevii decedaţi în timpul cursurilor de învăţământ se înmormântează într-o ţinută nouă, de oraş, completă, în funcţie de anotimp. De asemenea, se asigură o pernă, o faţă de pernă şi un cearşaf.

(2) Scăderea din evidenţa contabilă a acestor materiale se face cu bon de consum, emis în baza dispoziţiei zilnice şi a unui proces-verbal în care se menţionează numărul, data şi emitentul actului de deces.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 60. -

Poliţiştii care participă la misiuni de menţinere a păcii în străinătate primesc uniforma de reprezentare şi de serviciu din cota-parte anuală de echipament a acestora şi ca inventar de unitate orice articol de echipament din compunerea echipamentului specific necesar desfăşurării în bune condiţii a acestora, în cantităţile stabilite de structura de logistică a inspectoratelor generale sau a unităţilor necuprinse în structura acestora, cu aprobarea şefilor inspectoratelor generale sau a şefilor unităţilor necuprinse în structura acestora şi cu avizul Direcţiei logistice.

Art. 61. -

Poliţiştilor le este interzisă cumpărarea articolelor de echipament din compunerea uniformelor de la operatorii economici.

Art. 62. -

Direcţia logistică poate elabora dispoziţii în legătură cu uniformele şi drepturile de echipament ale poliţiştilor, cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentelor reguli pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor.

ANEXĂ

la reguli

TABEL

privind modul de asigurare a articolelor de echipament prevăzute de norme, care se distribuie absolvenţilor

instituţiilor de învăţământ, precum şi pentru cei încadraţi din sursă externă în corpul poliţiştilor, la acordarea

gradului profesional de ofiţer sau agent

- acordarea drepturilor de echipament sub forma cotei-părţi anuale -

post-2-0-85422200-1364744504_thumb.png

  • Upvote 3
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.