Jump to content
POLITISTI.ro

O.M.A.I. nr. 118/2011 organizarea şi executarea controalelor


Elvis

Recommended Posts

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 24 iunie 2011

Pentru executarea în mod unitar a dispoziţiilor legale privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Administraţiei şi Internelor,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite urmãtorul ordin:

CAP. I

Dispoziţii generale

ART. 1

Prezentul ordin reglementeazã organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare MAI, prin stabilirea urmãtoarelor elemente:

a) conceptul şi tipurile de control;

b) scopul şi principiile care stau la baza executãrii controalelor;

c) competenţele structurilor şi personalului cu atribuţii de control;

d) obiectivele şi modalitãţile de desfãşurare a controlului;

e) documentele elaborate pentru materializarea acţiunilor de control;

f) mãsurile propuse de personalul cu atribuţii de control pentru îmbunãtãţirea activitãţii instituţionale.

ART. 2

(1) Dispoziţiile prezentului ordin se aplicã tuturor categoriilor de personal, astfel cum este definit de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

(2) Dispoziţiile prezentului ordin se aplicã şi personalului din serviciile publice comunitare de evidenţã a persoanelor, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, exclusiv pentru exercitarea competenţelor privind coordonarea şi controlul metodologic ale activitãţii acestora.

(3) Activitãţile care prin acte normative de acelaşi nivel sau superior sunt date în competenţa de control a altor organisme se excepteazã de la prevederile prezentului ordin.

ART. 3

În sensul prezentului ordin, expresiile şi termenii utilizaţi au urmãtorul înţeles:

a) entitãţi MAI - unitãţile aparatului central, instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau coordonarea MAI şi unitãţile din subordinea acestora;

b) conducãtorii entitãţilor MAI - şefi şi comandanţi ai entitãţilor MAI;

c) structurile de control - direcţii, servicii, birouri sau compartimente care au atribuţii de control, organizate la nivelul entitãţilor MAI, cu excepţia Corpului de control al ministrului;

d) personal de control - personalul care exercitã atribuţii de control, în condiţiile prezentului ordin;

e) personal supus controlului - personalul entitãţilor MAI, a cãrui activitate este supusã controlului.

CAP. II

Concept şi tipuri de control, scopul şi principiile care stau la baza executãrii controalelor

ART. 4

(1) În sensul prezentului ordin, controlul desemneazã activitatea specificã ce constã în analiza, verificarea şi mãsurarea realizãrii cantitative şi calitative a unor performanţe, sarcini sau lucrãri, compararea acestora cu obiectivele planificate şi indicarea mãsurilor ce se impun pe parcursul ori la sfârşitul acestei activitãţi pentru menţinerea stãrii de normalitate a activitãţii organizaţiei.

(2) În cadrul MAI se organizeazã şi se executã urmãtoarele tipuri de control:

a) inspecţia - controlul general, ierarhic superior şi planificat, dispus de cãtre ministrul administraţiei şi internelor, care vizeazã o examinare complexã, multidisciplinarã a activitãţii entitãţilor MAI, în scopul evaluãrii modului de îndeplinire a sarcinilor stabilite prin planurile strategice sau proprii şi de realizare a obiectivelor planificate, a competenţei şi capacitãţii conducãtorilor entitãţilor MAI ori ale celorlalte persoane cu funcţii de conducere din competenţa de numire a conducerii MAI sau superioarã, precum şi în scopul identificãrii şi corectãrii deficienţelor, disfuncţiilor ori neregulilor constatate;

b) controlul de fond - activitatea de verificare internã, planificatã, dispusã de conducãtorii entitãţilor MAI, în scopul evaluãrii activitãţii structurilor subordonate ori ale celor pe care le coordoneazã şi controleazã metodologic, a competenţei şi capacitãţii persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul acestora, al identificãrii şi corectãrii deficienţelor, disfuncţiilor sau neregulilor constatate;

c) controlul tematic - activitatea de verificare, de regulã, inopinatã, prin care se urmãresc constatarea, analizarea, evaluarea, îndrumarea şi/sau sprijinul unei/unor activitãţi determinate.

ART. 5

(1) Executarea controalelor se face în scopul creşterii eficacitãţii activitãţii desfãşurate de entitãţile MAI, prin compararea rezultatelor obţinute - a valorilor ce caracterizeazã starea unitãţilor la un moment dat - cu standardele specificate prin strategii, programe/planuri strategice şi proprii - valorile planificate, al identificãrii neregulilor şi soluţionãrii problemelor cu care se confruntã echipa managerialã, precum şi al stabilirii mãsurilor optime pentru prevenirea unor deficienţe sau disfuncţii.

(2) La nivelul instituţiilor prefectului, executarea controalelor se face în scopul evaluãrii activitãţii cu privire la modul în care se realizeazã:

a) verificarea legalitãţii actelor adoptate sau emise de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale;

b) monitorizarea realizãrii în unitãţile administrativ-teritoriale a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, potrivit competenţei;

c) verificarea nivelului de îndeplinire a mãsurilor întreprinse de cãtre preşedinţii consiliilor judeţene şi primari, în calitatea acestora de reprezentanţi ai statului în unitatea administrativteritorialã, potrivit legii;

d) exercitarea altor atribuţii specifice prevãzute de lege.

ART. 6

Principiile care stau la baza executãrii controalelor sunt:

a) principiul legalitãţii - presupune ca toate activitãţile specifice controlului sã fie desfãşurate cu respectarea prevederilor Constituţiei şi ale legislaţiei în materie;

b) principiul obiectivitãţii - presupune o evaluare corectã şi realã a rezultatelor obţinute, a cauzelor care au determinat neregulile şi a mãsurilor necesare înlãturãrii ori diminuãrii efectelor negative şi integrãrii celor pozitive;

c) principiul responsabilitãţii - personalul ce executã activitãţi de control rãspunde pentru corectitudinea şi plenitudinea constatãrilor, precum şi de acţiunile susţinute în procesul de control;

d) principiul eficacitãţii - se referã la oportunitatea şi finalitatea controlului, în scopul atingerii obiectivelor propuse;

e) principiul eficienţei - are în vedere maximizarea rezultatelor activitãţii de control în raport cu resursele utilizate: umane, financiare, de timp;

f) principiul prevenţiei - presupune prevederea şi identificarea posibilelor erori şi nereguli în scopul prevenirii acestora pe întreg parcursul desfãşurãrii procesului de management;

g) principiul viziunii unitare - activitatea de control trebuie sã aibã la bazã o viziune unitarã a problematicii, atât în sensul reglementãrilor, cât şi al generalizãrii experienţei pozitive;

h) principiul coordonãrii şi cooperãrii unitare - în sensul cã unitatea centralã de control coordoneazã toate activitãţile de control şi în acelaşi timp coopereazã cu structurile implicate;

i) principiul perfecţionãrii - presupune perfecţionarea personalului care efectueazã activitatea de control, precum şi diseminarea informaţiilor, a bunelor practici şi a instrumentelor de lucru în domeniu;

j) principiul continuitãţii - activitãţile de control trebuie sã aibã un caracter permanent;

k) principiul libertãţii - presupune ca, în exercitarea activitãţii de control, sã fie respectate drepturile şi libertãţile fundamentale ale omului, aferente persoanelor implicate.

CAP. III

Reguli generale privind competenţa

ART. 7

(1) Corpul de control al ministrului este structura operativã centralã constituitã la nivel de direcţie generalã, aflatã în subordinea directã a ministrului administraţiei şi internelor, care are competenţã materialã şi teritorialã generalã în executarea controalelor la entitãţile MAI.

(2) Corpul de control al ministrului efectueazã inspecţii şi controale tematice.

(3) Inspecţia se executã la entitãţile MAI, precum şi la autoritãţi ale administraţiei publice locale, potrivit legii.

(4) Controalele tematice se efectueazã, de regulã, la entitãţile MAI ai cãror conducãtorii sunt în competenţa de numire a conducerii MAI sau superioarã, inclusiv la instituţiile prefectului.

(5) La ordinul ministrului administraţiei şi internelor, controale tematice se efectueazã la orice entitate MAI.

ART. 8

Structurile de control executã controale de fond şi controale tematice la entitãţile MAI ai cãror conducãtori sunt în subordinea persoanelor care au dispus controlul.

ART. 9

Structurile de control care au atribuţii privind coordonarea şi controlul metodologic evalueazã activitatea serviciilor publice comunitare organizate la nivelul consiliilor locale, consiliilor judeţene şi al instituţiei prefectului potrivit competenţelor stabilite prin lege entitãţilor MAI în structura cãrora funcţioneazã.

CAP. IV

Organizarea şi executarea controalelor

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii comune

ART. 10

În vederea planificãrii controalelor, anual, se aprobã urmãtoarele documente:

a) planul unic de inspecţii - de cãtre ministrul administraţiei şi internelor, la propunerea Corpului de control al ministrului;

b) planul unic de control - de cãtre conducãtorii entitãţilor MAI care dispun executarea controalelor de fond.

ART. 11

(1) Cu ocazia executãrii controalelor se urmãreşte realizarea obiectivelor generale şi a unor obiective specifice.

(2) Obiectivele generale urmãrite cu ocazia executãrii controalelor vizeazã, dupã caz, urmãtoarele:

a) modul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în strategii şi planuri de acţiuni care privesc activitatea entitãţii MAI supusã controlului;

b) modul de implementare şi dezvoltare a sistemului de control managerial intern;

c) evaluarea eficienţei acţiunilor organizate prin prisma raportului dintre resursele alocate şi rezultatele obţinute, din perspectiva siguranţei cetãţeanului şi a comunitãţii;

d) existenţa şi aplicabilitatea programelor strategice de prevenire, identificare şi combatere a infracţionalitãţii, capacitatea de operaţionalizare şi raţionalizare a resurselor umane în concordanţã cu nevoile operative;

e) existenţa şi eficacitatea unor programe operative specifice/planuri de mãsuri pentru eliminarea cauzelor/vulnerabilitãţilor ce determinã un nivel ridicat de risc infracţional;

f) capacitatea managerialã de implementare a unui program coerent şi continuu de pregãtire, instruire, perfecţionare şi antrenament, în relaţionare directã cu specificul atribuţiilor;

g) organizarea şi executarea activitãţilor specifice conform atribuţiilor funcţionale, în limita competenţelor conferite de lege personalului de control;

h) activitatea de management resurse umane, a ordinii interioare şi a stãrii disciplinare;

i) organizarea activitãţilor pentru creşterea capacitãţii de rãspuns a structurii/instituţiei în situaţii deosebite şi a capacitãţii operative, de intervenţie şi cooperare;

j) activitatea de organizare şi respectarea disciplinei în domeniu, asigurarea cu personal şi evidenţa acestuia;

k) activitatea de înzestrare şi respectarea disciplinei în domeniu;

l) activitatea de management logistic;

m) activitatea medicalã şi sanitar-veterinarã;

n) activitatea financiar-contabilã;

o) activitatea de comunicaţii şi informaticã;

p) activitatea de secretariat, relaţii publice, relaţii cu publicul, arhivã şi informare-documentare;

q) activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate;

r) activitatea juridicã;

s) pregãtirea pentru reacţii în situaţii de crizã şi logistica pentru stãri excepţionale;

t) competenţa managerialã şi diagnoza climatului organizaţional, gradul de încredere al comunitãţii şi imaginea instituţiilor în rândul opiniei publice.

(3) Obiectivele specifice urmãrite cu ocazia executãrii controalelor se stabilesc în planurile prevãzute la art. 12 alin. (1).

(4) În cazul controalelor efectuate la structuri operative, se verificã şi se evalueazã inclusiv modul de utilizare a bazelor de date.

ART. 12

(1) Controlul se executã pe baza planului de inspecţie, planului de control de fond sau planului de control tematic, dupã caz.

(2) Planurile prevãzute la alin. (1), denumite generic planuri de control, se aprobã de cãtre:

a) ministrul administraţiei şi internelor, pentru controalele executate de Corpul de control al ministrului;

b) conducãtorul entitãţii MAI care a dispus controlul, pentru controale executate de structurile de control.

(3) Planurile de control au urmãtoarea structurã:

a) scopul şi obiectivele controlului;

b) perioada de activitate supusã controlului;

c) componenţa comisiei de control şi a subcomisiilor;

d) durata de desfãşurare a controlului.

ART. 13

(1) Controlul se executã de o comisie de control formatã din personal al Corpului de control al ministrului sau al structurii de control, precum şi, dupã caz, din specialişti ai altor structuri.

(2) Comisia de control este condusã de un preşedinte, calitate care revine:

a) directorului general al Corpului de control al ministrului sau adjunctul acestuia - pentru inspecţiile şi controalele tematice executate de Corpul de control al ministrului. Pentru controalele tematice, calitatea de preşedinte al comisiei de control o poate avea şi o persoanã încadratã într-o funcţie de şef serviciu la Corpul de control al ministrului;

b) persoanei cu funcţie de conducere, numitã prin ordin sau dispoziţie a conducãtorului entitãţii MAI care a dispus controlul - pentru controalele de fond şi controalele tematice dispuse de aceste entitãţi MAI.

(3) Pentru urmãrirea îndeplinirii obiectivelor generale prevãzute la art. 11 alin. (2), în componenţa comisiei de control sunt cooptaţi, la solicitarea preşedintelui acesteia, specialişti cu experienţã profesionalã în domeniul evaluat.

(4) Specialiştii prevãzuţi la alin. (1) provin din:

a) unitãţi ale aparatului central şi instituţii/structuri aflate în subordinea/coordonarea MAI, desemnaţi de conducãtorii acestora, cu ocazia executãrii de cãtre Corpul de control al ministrului a inspecţiilor şi controalelor tematice;

b) entitãţile MAI ai cãror conducãtori au dispus executarea controalelor de fond sau a controalelor tematice.

(5) Pe durata executãrii controlului, specialiştii cooptaţi se subordoneazã preşedintelui comisiei de control.

SECŢIUNEA a 2-a

Organizarea şi executarea controlului

ART. 14

(1) Preşedintele comisiei de inspecţie sau control de fond rãspunde de pregãtirea controlului, sens în care dispune, cu cel puţin 5 zile înaintea declanşãrii activitãţii, mãsurile necesare documentãrii şi instruirii membrilor comisiei în legãturã cu specificul misiunilor şi sarcinilor entitãţilor MAI supuse controlului, cunoaşterea legislaţiei, a ordinelor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor de linie.

(2) În termenul prevãzut la alin. (1), preşedintele comisiei de inspecţie sau control de fond ia mãsuri de înştiinţare a conducãtorului entitãţii MAI supuse controlului, cu privire la data începerii şi perioada executãrii controlului, precum şi cu privire la obligaţia întocmirii unui raport de informare pânã la data declanşãrii controlului, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 1.

ART. 15

(1) Inspecţia sau controlul de fond debuteazã prin prezentarea de cãtre preşedintele comisiei, la sediul entitãţii MAI supuse controlului, a scopului, obiectivelor controlului şi a componenţei comisiei şi subcomisiilor de control.

(2) Dupã finalizarea prezentãrii prevãzute la alin. (1), conducãtorul entitãţii MAI supuse inspecţiei sau controlului de fond prezintã raportul de informare şi personalul cu funcţii de conducere.

ART. 16

(1) În cazul controalelor tematice, înaintea declanşãrii activitãţii, preşedintele comisiei de control asigurã pregãtirea controlului, desfãşurând activitãţile prevãzute la art. 14 alin. (1), fãrã a fi obligatorie înştiinţarea conducãtorului entitãţii MAI supuse controlului.

(2) În situaţia în care preşedintele comisiei de control tematic l-a înştiinţat pe conducãtorul entitãţii MAI supuse controlului cu privire la executarea activitãţii, la solicitarea preşedintelui comisiei de control acesta are obligaţia de a întocmi un raport de informare.

(3) Dispoziţiile art. 15 se aplicã şi în cazul controalelor tematice.

ART. 17

(1) Pe timpul controlului, atât personalul de control, cât şi personalul supus controlului trebuie sã adopte o conduitã ireproşabilã, în deplinã concordanţã cu reglementãrile legale în vigoare, fiindu-i interzis sã recurgã la ameninţãri, intimidãri, promisiuni ori violenţe, inclusiv asupra petenţilor sau martorilor, cu scopul de a obţine mãrturisiri, rapoarte sau declaraţii ori de a influenţa rezultatul unor verificãri sau constatãri.

(2) Personalul supus controlului este obligat sã punã la dispoziţia comisiei de control toate materialele şi documentele întocmite sau deţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi sã furnizeze toate datele şi informaţiile care au legãturã cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

ART. 18

(1) În cazul în care personalul supus controlului s-a internat în spital sau a intrat în concediu medical, controlul se realizeazã în lipsa acestuia. În aceastã situaţie, preşedintele comisiei de control poate solicita structurii medicale competente verificarea modului de respectare a reglementãrilor privind acordarea concediilor medicale în reţeaua sanitarã proprie şi a celor privind acordarea asistenţei medicale în MAI.

(2) La solicitarea preşedintelui comisiei de control, şeful componentei de resurse umane din cadrul entitãţii MAI supuse controlului are obligaţia de a comunica în scris, de îndatã, data prezentãrii la serviciu a personalului prevãzut la alin. (1).

(3) Personalului prevãzut la alin. (1) i se aduce la cunoştinţã rezultatul controlului în pãrţile care îl privesc, din oficiu, în termen de 5 zile de la data înregistrãrii comunicãrii prevãzute la alin. (2), numai dacã au fost reţinute aspecte imputabile acestuia, sau, la cerere, de cãtre:

a) comisia de control, dacã persoana vizatã este conducãtorul entitãţii MAI supuse controlului;

b) conducãtorul entitãţii MAI supuse controlului, dacã persoana vizatã se aflã în subordinea acestuia.

ART. 19

Pentru atingerea obiectivelor controlului se pot desfãşura activitãţi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, dupã cum urmeazã:

a) verificarea şi ridicarea unor înscrisuri sau documente;

b) constatarea la faţa locului a unor situaţii de fapt;

c) controlul activitãţii unor persoane;

d) solicitarea de rapoarte/declaraţii, inventarieri, revizii, controale financiar-contabile;

e) solicitarea unor puncte de vedere, de specialitate;

f) orice alte activitãţi necesare desfãşurãrii controlului, permise de lege.

ART. 20

(1) Pe timpul controlului, membrii comisiei de control întocmesc note de constatare, în exemplar unic, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2. Acestea conţin principalele concluzii rezultate la sfârşitul evaluãrii fiecãrui domeniu de activitate, fiecãrei structuri a entitãţii MAI supuse controlului sau autoritãţi a administraţiei publice locale.

(2) Notele de constatare se aduc la cunoştinţa, sub semnãturã, a conducãtorilor entitãţii MAI supuse controlului şi personalului vizat.

(3) Conducãtorii entitãţii MAI supuse controlului şi personalul acesteia pot contesta, în scris, motivat, conţinutul notelor de constatare.

(4) Contestaţiile prevãzute la alin. (3) se depun la preşedintele comisiei de control prin secretariatul entitãţii MAI supuse controlului, în termen de 24 de ore de la aducerea la cunoştinţã a conţinutului notelor de constatare.

(5) Verificarea temeiniciei contestaţiilor se efectueazã de cãtre preşedintele comisiei de control, care admite sau respinge contestaţia, motivat.

(6) Admiterea sau respingerea contestaţiei se pronunţã şi se comunicã de cãtre preşedintele comisiei de control, în scris, contestatarilor pânã la încheierea controlului.

(7) În situaţia admiterii contestaţiei, conţinutul notei de constatare se modificã, completeazã sau anuleazã, dupã caz, în mod corespunzãtor, cu respectarea procedurii menţionate la alin. (2).

ART. 21

(1) Atunci când, pe timpul executãrii controlului, personalul supus controlului comite abateri disciplinare, preşedintele comisiei de control sesizeazã în scris cu privire la acest aspect pe conducãtorii entitãţilor MAI supuse controlului, în vederea dispunerii mãsurilor legale.

(2) Dacã se constatã cã anterior iniţierii controlului au fost sãvârşite nereguli care constituie abateri disciplinare, prin raportul de control, preşedintele comisiei de control propune aprobarea unor mãsuri, potrivit legii.

(3) În cazul în care pe timpul executãrii controlului rezultã indicii temeinice cã a fost prejudiciat patrimoniul entitãţii MAI supuse controlului, preşedintele comisiei de control, în baza sesizãrii membrilor acesteia, dispune în scris mãsuri potrivit dispoziţiilor legale.

(4) Dacã se constatã sãvârşirea unor infracţiuni de cãtre personalul entitãţii MAI supuse controlului, membrii comisiei de control sesizeazã organul competent sã efectueze urmãrirea penalã, în condiţiile legii. Actul de sesizare împreunã cu mijloacele de probã se înainteazã organului competent de cãtre preşedintele comisiei de control.

ART. 22

(1) În situaţia în care obiectivele stabilite prin planul de control nu au fost realizate, perioada de executare a controlului se poate prelungi pânã la realizarea acestora, la propunerea preşedintelui comisiei de inspecţie, control de fond sau control tematic, cu aprobarea persoanei care a dispus executarea inspecţiei sau controlului.

(2) Atunci când preşedintele comisiei de control apreciazã cã obiectivele controlului au fost atinse, declarã închis controlul, prin informarea în scris a conducãtorului entitãţii MAI supuse controlului.

ART. 23

(1) Constatãrile efectuate pe timpul controlului, concluziile şi mãsurile propuse de comisia de control se materializeazã:

a) într-un raport de inspecţie;

b) într-un raport de control de fond;

c) într-un raport de control tematic.

(2) Raportul de control se elaboreazã de comisia de control în termen de 20 de zile de la închiderea acestuia, pe baza notelor de constatare, şi se supune aprobãrii persoanei care a dispus executarea controlului.

(3) Raportul de control cuprinde:

a) principalele realizãri;

b) deficienţele, disfuncţiile, neregulile şi planul cu mãsuri de ordin organizatoric, administrativ şi disciplinar pentru remedierea acestora;

c) alte aspecte care pot contribui la creşterea eficacitãţii şi eficienţei activitãţilor inspectate.

(4) Prin raportul de inspecţie sau control de fond se poate propune şi recompensarea personalului a cãrui activitate a fost supusã controlului.

ART. 24

Raportul de control aprobat în condiţiile art. 23 alin. (2) se comunicã de cãtre preşedintele comisiei de control:

a) conducãtorului ierarhic superior conducãtorului entitãţii MAI supuse controlului, în vederea luãrii mãsurilor necesare pentru preîntâmpinarea aspectelor negative constatate sau diseminarea aspectelor pozitive - bunele practici;

b) conducãtorului entitãţii MAI supuse controlului, pentru punerea în aplicare a mãsurilor dispuse.

ART. 25

(1) Raportul privind stadiul realizãrii mãsurilor prevãzute în raportul de control al Corpului de control al ministrului se întocmeşte de cãtre conducãtorul entitãţii MAI supuse controlului, iar conducãtorul ierarhic superior al acestuia îl înainteazã Corpului de control al ministrului, astfel:

a) în termen de 3 luni de la data comunicãrii raportului de control, potrivit art. 24;

b) în termenele stabilite în raportul de control.

(2) În cazul în care, din motive obiective, anumite mãsuri prevãzute în raportul de control al Corpului de control al ministrului nu pot fi îndeplinite în termenele stabilite, conducãtorul ierarhic superior care are obligaţia de a înainta raportul poate solicita preşedintelui comisiei de control prevãzut în art. 13 alin. (2) lit. a) prorogarea acestora. Termenele prevãzute la alin. (1) se prorogã de ministrul administraţiei şi internelor.

ART. 26

Corpul de control al ministrului poate verifica modul de executare a mãsurilor stabilite, în termen de 6 luni de la prezentarea raportului de control.

CAP. V

Dispoziţii finale

ART. 27

În vederea întocmirii planului unic de inspecţie, conducãtorii entitãţilor MAI informeazã Corpul de control al ministrului, pânã la data de 15 decembrie, despre controalele executate în anul curent şi cele planificate pentru anul urmãtor.

ART. 28

Controalele se executã concomitent cu desfãşurarea activitãţilor curente de cãtre entitãţile MAI supuse controlului, acordându-se sprijin pentru înlãturarea deficienţelor, disfuncţiilor sau neregulilor constatate şi a cauzelor care le-au generat.

ART. 29

Corpul de control al ministrului verificã şi monitorizeazã modalitãţile în care conducãtorii entitãţilor MAI organizeazã şi executã activitãţile de control stabilite prin prezentul ordin, precum şi controlul managerial intern.

ART. 30

Unitãţile aparatului central, instituţiile şi structurile aflate în subordonarea sau coordonarea MAI înainteazã Corpului de control al ministrului, în format electronic, regulamentele proprii de organizare şi funcţionare, ordinele, instrucţiunile, metodologiile, dispoziţiile care le reglementeazã activitatea internã, precum şi rapoartele privind concluziile controalelor de fond şi tematice efectuate, în termen de 5 zile de la aprobarea acestora.

ART. 31

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage rãspunderea disciplinarã, administrativã, civilã sau penalã, dupã caz, potrivit legii.

ART. 32

Directorul general al Corpului de control al ministrului şi conducãtorii entitãţilor MAI care dispun executarea controalelor sunt direct rãspunzãtori de buna organizare şi desfãşurare a activitãţilor de control, potrivit prevederilor prezentului ordin.

ART. 33

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.

ART. 34

La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 318/2007 privind organizarea şi executarea inspecţiilor şi controalelor în Ministerul Administraţiei şi Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 22 octombrie 2007, se abrogã.

ART. 35

Prezentul ordin intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Part

Edited by Marius
ABROGAT
  • Upvote 1
Link to comment
  • 3 years later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.