Jump to content
POLITISTI.ro

OMAI 665/2008 - act. management resurse umane în MAI


Catalin

Recommended Posts

 • Moderator

ORDIN nr. 665 din 28 noiembrie 2008

privind unele activitati de management resurse umane in unitatile Ministerului Internelor si Reformei Administrative

CAP. I

Dispoziţii generale

ART. 1

(1) Prezentul ordin conţine prevederi referitoare la: analiza postului, întocmirea şi gestionarea fişei postului, recrutarea şi selecţionarea personalului, exercitarea tutelei profesionale, definitivarea în profesie, acordarea gradelor profesionale/militare şi înaintarea în gradul urmãtor.

(2) Dispoziţiile prezentului ordin se aplicã în mod corespunzãtor urmãtoarelor categorii de persoane:

a) poliţiştilor şi cadrelor militare în activitate din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;

b) cadrelor militare în rezervã şi în retragere şi veteranilor de rãzboi;

c) funcţionarilor publici din structurile de ordine şi siguranţã publicã ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, numai în pãrţile referitoare la analiza postului;

d) personalului contractual din structurile de ordine şi siguranţã publicã ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, numai în pãrţile referitoare la analiza postului.

ART. 2

În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos se utilizeazã cu înţelesul urmãtor:

a) post – componenta de bazã a unei structuri organizatorice, cãreia îi este asociat un set de sarcini, îndatoriri şi responsabilitãţi ce revin unei anumite persoane fizice şi pentru care Ministerul Internelor şi Reformei Administrative stabileşte, potrivit legii, raporturi de serviciu/raporturi de muncã;

b) funcţie – expresia sinteticã şi generalizatã a ansamblului de sarcini, îndatoriri şi responsabilitãţi de serviciu, desfãşurate permanent, corespunzãtoare unei anumite categorii de activitãţi din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, respectiv rolul – de conducere sau de execuţie – ce revine unei sau unor persoane în structura instituţiei;

c) funcţii de specialitate – acele funcţii care pentru a putea fi ocupate, potrivit cerinţelor prevãzute în fişa postului, impun existenţa uneia sau mai multor specializãri ori calificãri profesionale pentru care Ministerul Internelor şi Reformei Administrative nu poate asigura formarea profesionalã iniţialã sau continuã prin reţeaua proprie de instituţii de învãţãmânt;

d) analiza postului – investigaţie sistematicã a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilitãţilor postului, precum şi a cerinţelor – experienţã, cunoştinţe, abilitãţi etc. – necesare ocupantului acestuia;

e) evaluarea postului – evaluarea complexitãţii sarcinilor postului comparativ cu alte posturi; ierarhizarea posturilor în raport cu o serie de criterii considerate relevante, cu scopul de a elabora scara salarialã/nivelul salariului sau/şi de a stabili compensaţii financiare ori de altã naturã;

f) recrutarea resurselor umane – activitatea desfãşuratã în scopul identificãrii şi atragerii persoanelor care îndeplinesc condiţiile stabilite de actele normative în vigoare, cerinţele imediate şi de perspectivã de încadrare a unor posturi şi care doresc sã devinã angajaţi ai instituţiei; recrutarea se poate realiza din sursã internã – din personalul unitãţii, precum şi, în etapa urmãtoare, din alte unitãţi ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din rândul personalului cãruia i se aplicã Statutul poliţistului şi Statutul cadrelor militare, iar în etapa finalã din toate categoriile de personal al ministerului care corespunde cerinţelor postului – sau din sursã externã – din persoane neîncadrate în unitãţi ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

g) selecţionarea resurselor umane – alegerea, în baza prevederilor actelor normative în vigoare şi potrivit procedurilor stabilite de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, a candidatului care corespunde cel mai bine cerinţelor unui anumit post ori unei categorii de posturi şi activitãţi sau, în cazul selecţiei pentru admiterea în instituţiile de învãţãmânt, a persoanelor care posedã aptitudinile intelectuale, cunoştinţele, motivaţia, potenţialul psiho-fizic şi starea de sãnãtate necesare dezvoltãrii unei cariere profesionale în structurile instituţiei;

h) politica de resurse umane – ghid sectorial de acţiune în care se prevede modalitatea de realizare a unor activitãţi de management resurse umane; se elaboreazã pe fiecare arie majorã a managementului resurselor umane şi vizeazã recrutarea, selecţionarea, formarea profesionalã iniţialã şi continuã, încadrarea, managementul carierelor, evaluarea performanţelor profesionale individuale, compensarea, disciplina, relaţiile de muncã şi comunicare;

i) procedura de resurse umane – set algoritmic de activitãţi prevãzute în ordine cronologicã, care trebuie îndeplinite/sunt propuse pentru realizarea unui obiectiv/unei sarcini/atribuţii; în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative procedurile sunt transpuse în ordine şi instrucţiuni ale ministrului, dispoziţii ale directorului general al Direcţiei generale management resurse umane şi ale şefilor inspectoratelor generale/similare, metodologii etc.;

j) numire în funcţie – reprezintã manifestarea de voinţã cu caracter unilateral exprimatã printr-un act administrativ emis de persoanele cu competenţe în domeniu din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, prin care sunt stabilite funcţia şi drepturile corespunzãtoare exercitãrii acesteia;

k) încadrare – starea de fapt cuprinsã între începerea şi încetarea raporturilor de serviciu;

l) competenţã profesionalã – capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de muncã diverse pentru a realiza activitãţile cerute la locul de muncã, la nivelul calitativ specificat în standardele de performanţã stabilite de cãtre instituţie;

m) competenţe de gestiune a resurselor umane – drepturi conferite de actele normative în vigoare prin care şefii/comandanţii unitãţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative realizeazã managementul resurselor umane;

n) standard ocupaţional/standard de pregãtire profesionalã – document ce precizeazã unitãţile de competenţã şi nivelul calitativ asociat rezultatelor activitãţilor cuprinse într-o ocupaţie, respectiv calificare.

CAP. II

Fişa postului

ART. 3

(1) Fişa postului este rezultatul analizei postului şi reprezintã principalul document de personal în baza cãruia se proiecteazã instrumentele şi activitãţile de recrutare, selecţionare, încadrare, formare profesionalã continuã, apreciere/evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, normare a activitãţii, precum şi de reproiectare a postului.

(2) Fişa postului cuprinde elemente de identificare a fiecãrui post, cerinţele necesare pentru ocuparea acestuia, descrierea condiţiilor specifice de muncã, a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilitãţilor postului, precum şi a standardelor de performanţã asociate.

(3) Fişa postului se completeazã în urma desfãşurãrii activitãţii de analizã a postului, pe baza metodologiei de completare, conform anexei nr. 1.

ART. 4

(1) Fişa postului şefului/comandantului unitãţii, precum şi cele ale adjuncţilor/locţiitorilor acestuia se aprobã odatã cu regulamentul de organizare şi funcţionare al unitãţii respective.

(2) Fişele celorlalte posturi prevãzute în statul de organizare se întocmesc sau, dupã caz, se modificã şi/sau se completeazã în termen de 30 de zile de la înfiinţarea/reorganizarea/restructurarea unitãţii, precum şi de la aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al unitãţii.

(3) Anual, în cursul lunii ianuarie, precum şi ori de câte ori se produc schimbãri semnificative în conţinutul sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilitãţilor posturilor, condiţiilor specifice de muncã sau cerinţelor posturilor, se va proceda la analiza lor şi, dupã caz, la modificarea ori completarea şi aducerea acestora la cunoştinţa ocupanţilor posturilor, pe bazã de semnãturã.

(4) Responsabilitatea întocmirii şi modificãrii/completãrii fişei postului revine şefului nemijlocit al titularului postului pentru care se întocmeşte fişa respectivã.

(5) Fişa postului se anexeazã la actul administrativ – dispoziţia/ordinul – de numire, care se pãstreazã în dosarul profesional/de personal, iar câte o copie a acesteia se înmâneazã titularului postului respectiv şi şefului nemijlocit.

(6) Fişa postului are caracter nesecret, cu excepţia situaţiilor în care conţine informaţii clasificate potrivit legii.

CAP. III

Dispoziţii comune cu privire la ocuparea posturilor vacante

ART. 5

(1) Ocuparea posturilor vacante se realizeazã prin repartiţia absolvenţilor instituţiilor de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, ai altor instituţii de învãţãmânt care au pregãtit personal pentru nevoile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi, în ordine, prin:

a) promovare;

b) mutare, în interesul serviciului;

c) transfer;

d) concurs sau examen, dupã caz.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), posturile vacante pot fi ocupate şi prin:

a) detaşare;

b) mutare, la cerere;

c) împuternicire pe funcţii de conducere vacante, în condiţiile legii.

(3) Ocuparea posturilor de conducere vacante pentru care se acordã indemnizaţie de conducere/comandã se realizeazã prin examen sau concurs, dupã caz. Nu pot participa la examen/concurs persoanele aflate sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pot ocupa un post de conducere vacant pentru care se acordã indemnizaţie de conducere/comandã poliţiştii/cadrele militare numiţi/numite în posturile de conducere/comandã care fac obiectul reorganizãrii unitãţii din care fac parte, cu respectarea prevederilor prezentului ordin.

(5) Fiecare structurã va rezerva, potrivit dinamicii de resurse umane proiectate, numãrul de posturi necesar repartiţiei absolvenţilor instituţiilor de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi ai altor instituţii de învãţãmânt care au pregãtit personal pentru nevoile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ART. 6

(1) Modalitãţile de ocupare a posturilor prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-d) se realizeazã pe baza urmãtoarei proceduri:

a) se realizeazã recrutarea şi selecţia din rândul personalului unitãţii care poate fi promovat pe postul vacant;

b) în situaţia în care, dupã realizarea etapei prevãzute la lit. a), postul nu este ocupat, se realizeazã recrutarea şi selecţia din rândul personalului unitãţii care corespunde cerinţelor postului şi are potenţial de dezvoltare profesionalã, prin mutare pe postul respectiv;

c) în situaţia în care, dupã desfãşurarea etapelor prevãzute la lit. a) şi b), la nivelul unitãţii nu au fost identificaţi candidaţi care sã corespundã cerinţelor postului şi sã aibã prin încadrarea pe acesta potenţial de dezvoltare profesionalã, recrutarea şi ulterior selecţia se vor face prin promovare/mutare din rândul personalului poliţienesc şi militar de la nivelul celorlalte unitãţi ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

d) în situaţia în care, dupã desfãşurarea etapelor prevãzute la lit. a)-c), postul nu a fost ocupat, se extind recrutarea şi ulterior selecţia, prin includerea tuturor categoriilor de personal, la nivelul celorlalte unitãţi ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, caz în care se organizeazã concurs/examen;

e) în situaţia în care, dupã desfãşurarea etapelor prevãzute la lit. a)-d), postul nu este ocupat, se pot realiza recrutarea şi selecţia din rândul personalului structurilor din domeniul apãrãrii şi securitãţii naţionale care corespunde cerinţelor postului şi poate fi transferat pe postul respectiv;

f) în situaţia în care, dupã desfãşurarea etapelor prevãzute la lit. a)-e), postul nu este ocupat, se organizeazã concurs/examen, cu recrutare a candidaţilor din sursã externã; în aceastã etapã se pot înscrie la concurs toate categoriile de persoane ce corespund cerinţelor postului, condiţiilor legale şi criteriilor specifice categoriilor de personal cu care este prevãzut postul.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), şeful/comandantul unitãţii poate stabili ca urmare a analizei în şedinţã de conducere faptul cã pentru ocuparea unui anume post vacant se trece direct la etapa prevãzutã la lit. b), c), d) sau e) ori prin detaşare sau, dupã caz, împuternicire pe funcţia de conducere vacantã.

(3) Pentru situaţiile în care au fost identificaţi mai mulţi poliţişti/cadre militare cu potenţial de dezvoltare profesionalã, în condiţiile prevãzute la alin. (1) lit. a)-c), departajarea acestora în vederea promovãrii/mutãrii se face prin interviu pe subiecte profesionale.

(4) În situaţia în care s-a demarat procedura de concurs/examen, postul vacant nu mai poate fi ocupat prin promovare, mutare sau transfer.

ART. 7

(1) În vederea ocupãrii posturilor vacante se constituie, prin dispoziţie/ordin de zi a/al şefului/comandantului unitãţii, comisia pentru ocuparea postului vacant, cu atribuţii potrivit normelor stabilite prin prezentul ordin.

(2) În situaţiile în care este necesarã organizarea unui concurs/examen pentru ocuparea postului vacant, se constituie, prin dispoziţie/ordin de zi a/al şefului/comandantului unitãţii, comisia de examen/concurs, cu atribuţii de organizare şi desfãşurare a selecţiei pe baza acestei proceduri şi comisia de rezolvare a contestaţiilor, potrivit normelor stabilite prin prezentul ordin, ocazie cu care comisia pentru ocuparea postului vacant îşi înceteazã activitatea.

ART. 8

(1) Comisia pentru ocuparea postului vacant este constituitã din şeful nemijlocit al structurii în care se aflã postul vacant, şeful ierarhic al acestuia, precum şi din psihologul de unitate, acolo unde acest post este încadrat.

(2) Comisia pentru ocuparea postului vacant desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:

a) identificã personalul care corespunde cerinţelor postului vacant şi are potenţial de dezvoltare profesionalã prin promovare, respectiv mutare, în ordinea activitãţilor stabilitã la art. 6 alin. (1) lit. a)-c);

b) desfãşoarã cu personalul prevãzut la lit. a), pe baza prevederilor din fişa postului, interviul pe subiecte profesionale;

c) propune, împreunã cu compartimentul de resurse umane, data şi probele de concurs pentru ocuparea postului vacant;

d) înainte de încetarea activitãţii, propune componenţa comisiei de concurs şi a comisiei de rezolvare a contestaţiilor, cu excepţia situaţiei în care se organizeazã concurs pentru ocuparea posturilor vacante din competenţa conducerii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ART. 9

Trecerea agenţilor de poliţie, subofiţerilor şi maiştrilor militari în corpul ofiţerilor se face prin concurs de ocupare a posturilor vacante prevãzute cu funcţii de ofiţer, cu excepţia situaţiilor prevãzute la art. 63.

CAP. IV

Recrutarea poliţiştilor şi cadrelor militare

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale cu privire la recrutarea din sursã internã şi recrutarea din sursã externã a poliţiştilor şi cadrelor militare

ART. 10

(1) Recrutarea din sursã internã are drept scop identificarea şi atragerea candidaţilor care corespund cerinţelor postului şi sunt încadraţi în unitate sau în alte structuri ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în vederea ocupãrii funcţiilor vacante.

(2) Recrutarea din sursã externã are drept scop identificarea şi atragerea candidaţilor care corespund condiţiilor legale şi criteriilor specifice în vederea formãrii profesionale iniţiale şi continue în profesiile şi ocupaţiile specifice domeniului ordinii şi securitãţii publice, precum şi pentru ocuparea funcţiilor de specialitate vacante care nu au putut fi ocupate prin recrutare din sursã internã. Recrutarea din sursã externã permite înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor vacante a tuturor categoriilor de candidaţi care corespund cerinţelor postului.

ART. 11

În funcţie de particularitãţile misiunilor încredinţate, inspectoratele generale/similare pot stabili, cu avizul Direcţiei generale management resurse umane, criterii specifice de recrutare, cu respectarea condiţiilor şi a criteriilor prevãzute de actele normative în vigoare.

ART. 12

Compartimentele de resurse umane cu sarcini de recrutare realizeazã urmãtoarele activitãţi:

a) identificã şi aplicã cele mai eficiente şi eficace metode şi tehnici de publicitate în vederea atragerii potenţialilor candidaţi pentru admiterea în instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru ocuparea posturilor care nu s-au încadrat din sursã internã;

b) prezintã persoanelor interesate oferta de formare a instituţiilor de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi/sau traseul carierei absolvenţilor acestor instituţii;

c) orienteazã candidaţii spre instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care corespund în mai mare mãsurã aptitudinilor acestora; consiliazã candidaţii cu privire la potenţialul lor viitor profesional;

d) verificã existenţa, cu respectarea cerinţelor de formã şi conţinut, a documentelor necesare constituirii dosarului de recrutare;

e) solicitã efectuarea verificãrilor în evidenţa operativã a poliţiei şi a Serviciului Român de Informaţii cu privire la persoana candidatului;

f) întocmesc dosarele de recrutare pentru candidaţii care îndeplinesc condiţiile şi criteriile specifice stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare şi care au depus documentele necesare în perioada destinatã activitãţilor de înscriere la concurs/examen;

g) întocmesc tabelele nominale cuprinzând candidaţii care participã la concursurile de admitere în instituţiile de învãţãmânt, pe suport hârtie şi pe suport magnetic;

h) transmit organizatorilor concursului de admitere/comisiei de concurs dosarele de recrutare.

ART. 13

(1) Dosarele şi tabelele menţionate la art. 12 lit. f) şi g) se transmit instituţiilor de învãţãmânt la datele stabilite prin dispoziţie a directorului general al Direcţiei generale management resurse umane.

(2) În situaţiile în care recrutarea s-a efectuat în vederea încadrãrii din sursã externã, dosarele se pãstreazã la unitatea organizatoare pânã la încheierea concursului.

(3) Documentele personale din dosarele candidaţilor respinşi se restituie titularilor, la solicitarea acestora, pe bazã de semnãturã, dupã afişarea rezultatelor concursului.

SECŢIUNEA a 2-a

Organizarea şi desfãşurarea recrutãrii candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru alte instituţii de învãţãmânt care pregãtesc personal pentru nevoile ministerului

ART. 14

(1) Direcţia generalã management resurse umane coordoneazã şi monitorizeazã întreaga activitate de recrutare a candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învãţãmânt aflate în structura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi comunicã la începutul fiecãrui an calendaristic inspectoratelor generale/similare şi celorlalte structuri beneficiare cifrele de şcolarizare stabilite pentru fiecare instituţie de învãţãmânt.

(2) Directorul general al Direcţiei generale management resurse umane emite anual dispoziţii privind organizarea şi desfãşurarea recrutãrii candidaţilor pentru instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ART. 15

Recrutarea candidaţilor pentru participarea la concursurile de admitere în instituţiile de învãţãmânt prevãzute la art. 14 alin. (1) se realizeazã de cãtre unitãţile/compartimentele cu sarcini de recrutare stabilite prin dispoziţie a directorului general al Direcţiei generale management resurse umane.

ART. 16

În vederea participãrii la concursurile de admitere în instituţiile de învãţãmânt din structura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, candidaţii vor depune la compartimentele de resurse umane din unitãţile care efectueazã activitatea de recrutare, în perioada stabilitã conform dispoziţiei anuale a directorului general al Direcţiei generale management resurse umane, cererile-tip de înscriere şi rapoartele personale.

ART. 17

Candidaţii parcurg urmãtoarele etape premergãtoare desfãşurãrii concursului:

a) completeazã cererea-tip de înscriere la concurs şi declaraţia prin care confirmã luarea la cunoştinţã despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi mãsurile ce vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora şi îşi exprimã acordul pentru efectuarea verificãrilor specifice;

b) depun la dosarul de recrutare, cu respectarea condiţiilor de organizare a concursului, în termenul specificat de compartimentele care efectueazã recrutarea, documentele necesare potrivit prevederilor anexei nr. 2.

ART. 18

(1) Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

(2) Candidaţilor aflaţi în situaţia prevãzutã în alin. (1) li se comunicã în scris motivul/motivele respingerii cererii, respectiv al/ale îndepãrtãrii/exmatriculãrii.

ART. 19

(1) Instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative trimit unitãţilor care au efectuat recrutarea lista candidaţilor declaraţi admişi/respinşi, restituind totodatã dosarele de recrutare în vederea completãrii cu documentele specifice, în termenul stabilit, dupã caz.

(2) Compartimentele de resurse umane efectueazã, în volum complet, activitãţile de cunoaştere a candidaţilor declaraţi admişi, materializând rezultatul acestora în Nota de cunoaştere, şi completeazã dosarele de recrutare cu documentele necesare.

(3) Pentru candidaţii declaraţi admişi la forma de zi, dosarele de recrutare completate se trimit instituţiilor de învãţãmânt în termen de 30 de zile de la data primirii acestora, însoţite de fişele de personal prin care unitatea propune, dupã caz, înmatricularea/exmatricularea în/din şcoalã.

SECŢIUNEA a 3-a

Condiţii legale şi criterii specifice de recrutare pentru încadrarea în funcţii de poliţişti şi cadre militare în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, precum şi pentru înscrierea la concursurile de admitere în instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

ART. 20

(1) Condiţiile legale de recrutare din sursã externã pentru persoanele care intenţioneazã sã dobândeascã statutul de poliţist sau cadru militar în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, precum şi pentru persoanele care intenţioneazã sã susţinã examen de admitere în instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sunt urmãtoarele:

a) sã aibã cetãţenia românã şi domiciliul în România;

b) sã cunoascã limba românã scris şi vorbit;

c) sã aibã capacitate deplinã de exerciţiu;

d) sã fie declarate "apt" din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificãrile privind starea de sãnãtate medicalã, fizicã şi psihicã sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

e) sã aibã vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, sã îi împlineascã în cursul anului în care participã la concurs;

f) sã aibã studii corespunzãtoare cerinţelor postului pentru care candideazã, iar candidaţii la concursurile de admitere în instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sã fie absolvenţi de liceu cu diplomã de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţã din care sã rezulte faptul cã au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g) sã aibã un comportament corespunzãtor cerinţelor de conduitã admise şi practicate în societate;

h) sã nu aibã antecedente penale sau sã nu fie în curs de urmãrire penalã ori de judecatã pentru sãvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) sã nu fi fost destituite dintr-o funcţie publicã în ultimii 7 ani;

j) nu au desfãşurat activitãţi de poliţie politicã, astfel cum sunt definite prin lege;

k) îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

l) îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.

(2) Nu pot fi încadrate din sursã externã ca poliţişti/cadre militare persoanele care au avut aceastã calitate, dacã:

a) au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

b) au fost trecute în rezervã în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

(3) La încadrarea din sursã externã ca poliţist sau cadru militar în posturi de specialitate prevãzute cu profesii/ocupaţii reglementate prin statute profesionale distincte, se vor aplica şi cerinţele acestor prevederi legale.

(4) Persoanele care au grade militare în rezervã pot fi recrutate în condiţiile prezentului ordin numai în situaţiile în care prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobândesc grade militare mai mici decât cele avute în rezervã.

ART. 21

(1) Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sunt urmãtoarele:

a) sã aibã vârsta de pânã la 27 de ani, împliniţi în anul participãrii la concursurile de admitere pentru formarea profesionalã iniţialã ca poliţist sau militar.

b) sã fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generalã de minimum 8,00;

c) sã nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învãţãmânt;

d) sã aibã înãlţimea de minimum 1,70 m bãrbaţii şi 1,65 m femeile, cu excepţia candidaţilor proveniţi din liceele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, numai pentru examenul susţinut în anul absolvirii; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontierã pentru specializarea marinã trebuie sã aibã înãlţimea de minimum 1,60 m.

(2) Pentru recrutarea în vederea numirii în posturi de conducere de poliţist şi cadru militar prevãzute cu indemnizaţie de conducere/comandã, precum şi în unele posturi de execuţie prevãzute cu funcţii de poliţist sau cadru militar trebuie îndeplinite şi condiţiile privind studiile, stagiul în funcţie sau în specialitate şi alte criterii necesare ocupãrii posturilor stabilite prin Ghidul carierei personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

SECŢIUNEA a 4-a

Situaţii care restrâng posibilitãţile de recrutare în vederea ocupãrii unei funcţii cu încadrare din sursã internã a poliţiştilor/cadrelor militare

ART. 22

(1) Nu pot fi recrutaţi pentru ocuparea unui post vacant poliţiştii care se gãsesc în cel puţin una dintre urmãtoarele situaţii:

a) se aflã în curs de urmãrire penalã pentru sãvârşirea de infracţiuni;

b) sunt puşi la dispoziţie ori sunt suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 65 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 360/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

(2) În situaţia în care constatarea cazurilor prevãzute la alin. (1) are loc dupã numirea în funcţie a poliţiştilor, aceştia sunt eliberaţi din funcţie şi puşi la dispoziţie/suspendaţi, în condiţiile legii.

ART. 23

(1) Nu pot fi recrutate pentru ocuparea unui post vacant cadrele militare din structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care sunt puse la dispoziţie sau sunt suspendate din funcţie în condiţiile art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

(2) Prevederile art. 22 alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor.

SECŢIUNEA a 5-a

Condiţii de recrutare în vederea rechemãrii în activitate a cadrelor militare pe timp de pace

ART. 24

(1) Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplicã numai acelor persoane care au avut calitatea de cadre militare în activitate.

(2) Cadrele militare în rezervã pot fi recrutate în vederea rechemãrii în activitate, ca urmare a declarãrii ca "admis" la examenul/concursul de ocupare a postului vacant scos la concurs, dacã îndeplinesc urmãtoarele criterii:

a) sunt confirmate în arme şi specialitãţi militare corespunzãtoare funcţiilor scoase la concurs;

b) nu au fost trecute în rezervã pentru împlinirea limitei de vârstã în grad ori din motive imputabile lor.

ART. 25

Persoanele care au dobândit grade militare în rezervã ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participãrii la convocãri de pregãtire sau în urma concentrãrii, cu excepţia celor prevãzute la art. 24 alin. (1), nu fac obiectul recrutãrii în vederea rechemãrii în activitate pe timp de pace.

SECŢIUNEA a 6-a

Organizarea publicitãţii în vederea ocupãrii posturilor vacante

ART. 26

(1) Anunţurile privind posturile vacante pentru care se organizeazã concurs se afişeazã la sediul unitãţii organizatoare şi se publicã prin grija compartimentelor de resurse umane, cu cel puţin 10 zile lucrãtoare înainte de data desfãşurãrii concursului, pe pagina de internet a instituţiei organizatoare sau a structurii ierarhic superioare ori, dacã acestea nu existã ori nu sunt operaţionale, în presa scrisã.

(2) Anunţul prevãzut la alin. (1) va conţine urmãtoarele elemente:

a) denumirea postului pentru care se organizeazã concursul şi principalele cerinţe ale acestuia, stabilite potrivit prevederilor din fişa postului;

b) condiţiile de participare la concurs, respectiv condiţiile de recrutare;

c) actele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participãrii la concurs/examen, data-limitã pânã la care se pot depune acestea şi compartimentul care gestioneazã problematica specificã concursului, cu precizarea datelor de contact, precum şi a celorlalte date necesare desfãşurãrii concursului;

d) bibliografia şi tematica concursului;

e) locul, data şi ora desfãşurãrii concursului.

(3) În situaţia în care anunţul se publicã în presa scrisã, acesta va conţine doar elementele prevãzute la alin. (2) lit. a), data-limitã pânã la care se poate depune dosarul de recrutare în vederea participãrii la concurs/examen şi datele de contact ale compartimentului care gestioneazã organizarea concursului.

(4) Pentru posturile prevãzute în statele de organizare în alternativã – poliţist – funcţionar public/personal contractual sau cadru militar – funcţionar public/personal contractual -, anunţul va prevedea în mod obligatoriu categoria de personal cãreia i se adreseazã.

ART. 27

Sumele necesare publicãrii anunţurilor în presã sunt asigurate de compartimentele financiare care deservesc unitãţile în care se organizeazã concursul pentru ocuparea posturilor vacante.

SECŢIUNEA a 7-a

Angajamente încheiate de cãtre personalul care urmeazã cursuri de formare iniţialã sau de pregãtire continuã

ART. 28

(1) Candidaţii admişi în instituţiile de formare iniţialã ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative ori cei pregãtiţi pentru nevoile ministerului în instituţii de învãţãmânt din ţarã sau din strãinãtate, pentru care ministerul suportã cheltuieli aferente şcolarizãrii, sunt obligaţi sã încheie angajamente pânã cel mai târziu la data începerii cursurilor.

(2) Angajamentele prevãzute la alin. (1) se completeazã la instituţiile de formare profesionalã iniţialã ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau, dupã caz, la structurile de resurse umane din unitãţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care au efectuat recrutarea şi se introduc în dosarul personal.

(3) Perioada pentru care se încheie angajamentul este de 10 ani pentru persoanele care urmeazã cursurile de formare profesionalã iniţialã organizate de instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru a deveni poliţişti sau cadre militare, precum şi pentru cele care sunt pregãtite pentru nevoile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

(4) Personalul care urmeazã în ţarã sau în strãinãtate programe de formare profesionalã continuã finanţate din bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau care primeşte în aceastã perioadã drepturi salariale şi/sau alte drepturi materiale şi bãneşti pentru participarea la astfel de programe este obligat sã se angajeze în scris, înainte de începerea cursurilor, cã va lucra în cadrul acestei instituţii la finalizarea studiilor pe o perioadã stabilitã în funcţie de durata cursurilor, dupã cum urmeazã:

a) între 8 şi 27 de zile – 1 an;

b) între 28 şi 60 de zile – 2 ani;

c) între 61 şi 90 de zile – 3 ani;

d) 91 de zile sau mai mult – cel puţin 5 ani.

(5) În situaţia în care personalul beneficiazã de mai multe programe de pregãtire continuã într-un an calendaristic, durata ultimului angajament se calculeazã prin cumularea duratelor angajamentelor anterioare cu durata corespunzãtoare numãrului de zile de şcolarizare corespunzãtoare ultimului curs la care participã.

(6) La stabilirea duratei angajamentului se ia în calcul numai numãrul total de zile de pregãtire desfãşurate cu scoatere din activitate.

ART. 29

Elevii/studenţii/persoanele care se pregãtesc pentru nevoile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi sunt îndepãrtaţi ori întrerup din motive imputabile lor frecventarea cursurilor sau nu respectã condiţiile angajamentelor încheiate sunt obligaţi sã restituie cheltuielile de întreţinere efectuate de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative pe timpul şcolarizãrii/desfãşurãrii cursurilor, potrivit reglementãrilor în vigoare.

CAP. V

Selecţionarea poliţiştilor şi cadrelor militare

SECŢIUNEA 1

Selecţionarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

ART. 30

(1) Selecţionarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învãţãmânt postliceal ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se face potrivit metodologiei-cadru privind organizarea şi desfãşurarea concursurilor de admitere în instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, elaboratã de Direcţia generalã management resurse umane, metodologiei specifice întocmite de inspectoratul general beneficiar, precum şi pe baza reglementãrilor Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului.

(2) Selecţionarea candidaţilor pentru admiterea în Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se face potrivit metodologiei elaborate de aceastã instituţie, cu acordul inspectoratelor generale beneficiare şi cu avizul Direcţiei generale management resurse umane.

SECŢIUNEA a 2-a

Selecţionarea prin concurs în vederea ocupãrii posturilor de execuţie vacante

ART. 31

Concursurile se organizeazã numai pentru ocuparea posturilor vacante finanţate.

ART. 32

(1) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante se organizeazã de unitãţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în ale cãror state de organizare sunt prevãzute acestea.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru unele funcţii concursurile se pot organiza, în baza ordinului ministrului internelor şi reformei administrative, de cãtre eşaloanele superioare, cu respectarea normelor din prezentul ordin cu privire la organizarea şi desfãşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.

(3) În scopul organizãrii şi desfãşurãrii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, se constituie comisii de concurs şi comisii de soluţionare a contestaţiilor, ale cãror componenţã numericã, atribuţii şi competenţe sunt stabilite în

ART. 33

La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai candidaţii ale cãror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

ART. 34

(1) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante constau în desfãşurarea, în ordine, a urmãtoarelor probe:

a) test scris, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului;

b) interviu pe subiecte profesionale.

(2) În funcţie de specificul atribuţiilor postului vacant, concursul poate consta, în afara probelor prevãzute la alin. (1), şi în susţinerea a cel puţin uneia dintre urmãtoarele probe:

a) probã practicã de evaluare a aptitudinilor, cu relevanţã directã pentru performanţa pe post;

b) evaluarea performanţei fizice.

(3) Pentru situaţiile în care se utilizeazã şi proba/probele prevãzutã/prevãzute la alin. (2), aceasta/acestea se desfãşoarã înaintea celor prevãzute la alin. (1).

ART. 35

(1) Aprecierea rezultatelor finale ale fiecãrei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10.

(2) Nota de promovare a fiecãrei probe de concurs este minimum 7,00, cu excepţia probei fizice, la care notarea şi promovarea se fac potrivit reglementãrilor interne specifice în domeniu. Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi "admis", iar cei care nu au promovat sunt declaraţi "respins".

(3) Nota finalã reprezintã media notelor obţinute la fiecare dintre probele concursului.

(4) La proba a doua de concurs şi, dupã caz, la urmãtoarele se prezintã numai candidaţii declaraţi "admis" la proba desfãşuratã anterior.

(5) Este declarat "admis" la concurs candidatul care a fost declarat "admis" la toate probele concursului şi a obţinut nota finalã cea mai mare.

(6) În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notã finalã, este declarat "admis" la concurs candidatul care are cea mai mare notã la proba scrisã. În cazul în care concursul a constat şi în probe dintre cele prevãzute la art. 34 alin. (2), departajarea se va realiza în funcţie de notele obţinute la proba practicã de evaluare a aptitudinilor, iar dacã şi în aceastã situaţie se constatã egalitate, la proba de evaluare a performanţei fizice.

(7) În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notã finalã şi aceeaşi notã la proba scrisã, respectiv, dacã s-au desfãşurat probele prevãzute la art. 34 alin. (2), la proba practicã de evaluare a aptitudinilor şi, ulterior, dacã este cazul, la proba de evaluare a performanţei fizice, departajarea între aceştia se va realiza pe baza notei la licenţã, în cazul posturilor prevãzute cu funcţii de ofiţer, şi a notei la bacalaureat, în cazul posturilor prevãzute cu funcţii de agent/maistru militar/subofiţer.

(8) Desfãşurarea probelor de concurs se planificã în zilele lucrãtoare la minimum 48 de ore, dar nu mai mult de 72 de ore între ele.

ART. 36

(1) Pentru fiecare concurs de ocupare a posturilor vacante se întocmeşte un dosar al cãrui conţinut este prevãzut în

(2) Dosarele de concurs se pãstreazã timp de 2 ani la compartimentul de resurse umane din unitatea care a organizat concursul, iar apoi se arhiveazã, în condiţiile legii.

ART. 37

Dupã încheierea concursului, pentru candidaţii admişi se introduc în dosarele personale lucrãrile scrise în original, precum şi câte o copie a procesului-verbal de concurs.

ART. 38

(1) Dosarele de concurs ale candidaţilor declaraţi "admis" la concurs se înainteazã, în termen de maximum 30 de zile de la finalizarea concursului, la eşalonul care are competenţe de emitere a ordinului/dispoziţiei de încadrare în muncã şi de acordare a gradului profesional/militar, respectiv, dupã caz, a ordinului/dispoziţiei de numire în funcţie, potrivit normelor de competenţã stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.

(2) Ordinul/dispoziţia de încadrare, acolo unde este cazul, precum şi de numire în funcţie se emite în termen de maximum 45 de zile de la finalizarea concursului, potrivit normelor de competenţã stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative. Candidatul declarat "admis" la concurs va fi înştiinţat în scris cu privire la emiterea ordinului/dispoziţiei de numire în funcţie.

(3) Câştigãtorul concursului are obligaţia de a se prezenta la post în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţãrii cu privire la emiterea ordinului/dispoziţiei de numire.

(4) În cazul în care câştigãtorul concursului nu se prezintã la post, în condiţiile alin. (3), din cauze imputabile acestuia, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe urmãtorul loc în funcţie de nota finalã, dacã a fost declarat "admis" la fiecare dintre probe.

(5) Dacã nu existã un alt candidat care sã fi obţinut nota necesarã pentru a fi declarat "admis", se va proceda la organizarea unui nou concurs, cu respectarea normelor stabilite în prezentul ordin.

ART. 39

Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unitãţi.

SECŢIUNEA a 3-a

Ocuparea funcţiilor de conducere vacante

ART. 40

(1) Posturile de conducere vacante se ocupã prin examen sau concurs, dupã caz.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), poliţiştii şi cadrele militare care din motive neimputabile au fost eliberaţi din funcţia de conducere pot ocupa fãrã examen sau concurs, dupã caz, cu acordul lor, un post de conducere vacant prevãzut cu un coeficient de ierarhizare al funcţiei egal sau inferior celei deţinute.

(3) Prevederile art. 32 referitoare la unitãţile cu drept de organizare a concursurilor, precum şi la constituirea şi atribuţiile comisiilor de concurs şi ale comisiilor de soluţionare a contestaţiilor se aplicã în mod corespunzãtor.

ART. 41

(1) Examenul, respectiv concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant constã într-un interviu pe subiecte profesionale, desfãşurat potrivit metodologiei prevãzute în

(2) Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat "admis" candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7,00.

(3) În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notã, este declarat "admis" la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

(4) În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat "admis" candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

(5) Prevederile anexei nr. 2 referitoare la dosarul de concurs se aplicã în mod corespunzãtor.

SECŢIUNEA a 4-a

Trecerea poliţiştilor/cadrelor militare într-un corp profesional/militar superior

ART. 42

Agenţii de poliţie/maiştrii militari şi subofiţerii care au absolvit studii superioare cu diplomã de licenţã au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor de ofiţeri vacante, în condiţiile legii, dacã îndeplinesc cumulativ urmãtoarele criterii:

a) sunt declaraţi "apt" din punct de vedere medical şi psihic pentru corpul ofiţerilor;

b) studiile superioare absolvite corespund cerinţelor postului;

c) nu se aflã sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

d) nu sunt puşi la dispoziţie în situaţiile prevãzute la art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. VI

Perioada de stagiu/probã şi definitivarea în profesie/funcţie. Exercitarea tutelei profesionale în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

SECŢIUNEA 1

Perioada de stagiu şi probã aplicabilã poliţiştilor

ART. 43

(1) Perioada de stagiu/probã este, potrivit dispoziţiilor legale specifice, etapa carierei profesionale a poliţistului cuprinsã între numirea în funcţie şi definitivarea în profesie, pentru fiecare corp profesional în parte.

(2) Prevederile referitoare la perioada de stagiu/probã cuprinse în prezentul capitol, precum şi în anexele nr. 3 şi 4 fac referire în mod exclusiv la perioada stabilitã, potrivit actelor normative în vigoare, pentru debutanţii în profesie, personalul încadrat din sursã externã, precum şi pentru agenţii de poliţie care trec în corpul ofiţerilor de poliţie.

(3) Pe timpul perioadei de stagiu/probã poliţistului nu i se poate modifica raportul de serviciu prin mutare, detaşare, delegare sau transfer, cu excepţia situaţiilor în care a intervenit reorganizarea unitãţii.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pe timpul perioadei de stagiu/probã raportul de serviciu al poliţistului poate fi modificat prin mutare, la cerere sau în interesul serviciului, în cadrul aceleiaşi unitãţi sau între unitãţi, numai cu respectarea profilului de activitate al acestuia.

(5) Perioada de stagiu/probã se întrerupe în situaţia suspendãrii raportului de serviciu al poliţistului, în condiţiile legii.

(6) Durata suspendãrii raportului de serviciu nu se ia în considerare la calculul perioadei de stagiu/probã a poliţistului.

(7) Încadrarea în funcţii de execuţie a poliţiştilor care intrã sub incidenţa art. 9 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 360/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se face, pe perioada de probã, pe coeficientul de ierarhizare minim al funcţiilor prevãzute cu gradul profesional deţinut de aceştia, în raport cu eşalonul la care îşi desfãşoarã activitatea.

ART. 44

În condiţiile stabilite prin actuala reglementare, perioada de stagiu/probã a poliţiştilor se poate suprapune perioadei de tutelã profesionalã.

SECŢIUNEA a 2-a

Exercitarea tutelei profesionale

ART. 45

Tutela profesionalã reprezintã activitatea desfãşuratã pentru sprijinirea integrãrii socioprofesionale a poliţiştilor şi cadrelor militare, precum şi pentru integrarea în activitatea practicã a elevilor şi studenţilor în unitãţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în cadrul perioadei de stagiu/probã/stagiu de practicã, dupã caz.

ART. 46

Tutela profesionalã se exercitã asupra urmãtoarelor categorii de persoane:

a) absolvenţii instituţiilor de învãţãmânt încadraţi în funcţii de poliţişti sau cadre militare;

b) poliţiştii şi cadrele militare încadrate din sursã externã în unitãţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

c) poliţiştii şi cadrele militare care s-au mutat/au fost transferaţi de la o altã armã/un alt inspectorat general, dacã li s-a schimbat, prin aceasta, şi profilul de activitate;

d) agenţii de poliţie care au trecut în corpul ofiţerilor de poliţie, precum şi maiştrii militari şi subofiţerii în activitate care au trecut în corpul ofiţerilor.

ART. 47

(1) Tutore profesional poate fi lucrãtorul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative selecţionat de cãtre conducerea unitãţii pentru a îndeplini atribuţii de tutelã, care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele criterii:

a) are experienţã de cel puţin 2 ani în specialitatea/profilul/domeniul în care îşi desfãşoarã activitatea persoana pentru care se exercitã tutela profesionalã;

b) a fost apreciat cu calificativul de cel puţin "bun" în ultimul an;

c) are, de regulã, vechime de cel puţin un an în unitatea în cadrul cãreia va fi numit tutore profesional;

d) este, de regulã, mai mare cu cel puţin un grad profesional/militar faţã de persoana tutelatã.

(2) Nu pot fi tutori profesionali în condiţiile prezentului ordin:

a) rudele şi afinii pânã la gradul al IV-lea inclusiv;

b) şefii/comandanţii unitãţilor;

c) persoanele care, deşi îndeplinesc criteriile prevãzute la alin. (1), se aflã în perioada de tutelã profesionalã.

(3) Îndeplinirea atribuţiilor de tutore este o îndatorire de serviciu.

(4) Tutorele profesional, persoanele tutelate şi perioada tutelei profesionale, pentru fiecare caz în parte, se stabilesc prin dispoziţia/ordinul de zi pe unitate.

ART. 48

(1) Intervalul de timp pentru care se exercitã tutela profesionalã este urmãtorul:

a) durata fiecãrei perioade de practicã în unitãţi operative, pentru elevii şi studenţii din instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru cei care se pregãtesc pentru nevoile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

b) 6 luni din momentul prezentãrii la serviciu, pentru absolvenţii instituţiilor de învãţãmânt, personalul încadrat din sursã externã şi pentru maiştrii militari sau subofiţerii care au trecut în corpul ofiţerilor;

c) 3 luni pentru personalul care a dobândit o nouã specializare în cadrul unitãţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi/sau a fost mutat de la o altã armã/transferat, dacã astfel şi-a schimbat profilul de activitate.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), poliţiştii beneficiazã de tutelã profesionalã pe întreaga perioadã de stagiu/probã stabilitã potrivit Statutului poliţistului. În acest caz, perioada de stagiu, respectiv de probã curge începând cu data primei numiri în funcţie, iar examenul de evaluare desfãşurat la finalul acesteia este echivalat cu examenul de definitivare în profesie.

ART. 49

(1) Tutorele poate tutela profesional cel mult douã persoane în acelaşi timp.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), un tutore poate tutela mai mult de douã persoane în urmãtoarele situaţii:

a) pe timpul perioadei de practicã a elevilor/studenţilor;

b) când în unitate nu sunt posibilitãţi pentru asigurarea numãrului de tutori care corespund criteriilor de la art. 47 alin. (1).

ART. 50

(1) Tutorele profesional are cu privire la integrarea socioprofesionalã a personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, respectiv la integrarea în activitatea practicã a elevilor/studenţilor urmãtoarele atribuţii principale:

a) îndrumarea persoanei tutelate în procesul de studiere şi însuşire a legislaţiei aplicabile structurii din care face parte;

b) explicarea modului de desfãşurare a activitãţilor de serviciu;

c) instruirea şi desfãşurarea activitãţilor practice de întocmire a lucrãrilor şi documentelor de serviciu;

d) desfãşurarea activitãţilor de serviciu cu rol demonstrativ;

e) îndrumarea şi verificarea persoanei tutelate profesional în îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor primite;

f) monitorizarea activitãţii profesionale şi a conduitei persoanei tutelate şi luarea mãsurilor de îmbunãtãţire a pregãtirii acesteia;

g) întocmirea raportului final cu privire la activitatea de integrare socioprofesionalã/integrare practicã a persoanei tutelate.

(2) În situaţia în care la nivelul unitãţii nu existã posibilitatea numirii unui tutore profesional care sã aibã aceeaşi specializare sau profesie cu cea necesarã ocupantului postului pentru care se exercitã tutela ori, cel puţin, care sã lucreze în acelaşi domeniu de activitate, tutorele profesional desemnat va îndeplini atribuţiile prevãzute la alin. (1) lit. a), e) şi f), întreaga activitate orientându-se pe creşterea gradului de aplicabilitate la nevoile instituţiei a cunoştinţelor profesionale ale persoanei tutelate.

ART. 51

Cu prilejul întocmirii evaluãrii de serviciu anuale, tutorii profesionali vor fi evaluaţi şi pentru perioada de timp cât au avut aceastã calitate. Constatãrile şi concluziile se vor consemna sintetic în formularul de evaluare a activitãţii anuale.

ART. 52

Absolvenţii instituţiilor de învãţãmânt şi personalul încadrat din sursã externã se evalueazã la sfârşitul perioadei în care au beneficiat de tutelã profesionalã. Concluziile vor fi avute în vedere şi la evaluarea anualã a activitãţii acestora.

ART. 53

(1) Organizarea şi desfãşurarea programului de tutelã profesionalã pentru debutanţii în profesie, personalul încadrat din sursã externã şi agenţii de poliţie/maiştrii militari/subofiţerii care trec în corpul ofiţerilor se realizeazã potrivit metodologiei prevãzute în

(2) Organizarea şi desfãşurarea examenului de definitivare în profesie a poliţiştilor, la finalizarea perioadei de probã, precum şi de evaluare a cadrelor militare la finalizarea perioadei de tutelã profesionalã la debutul în profesie se realizeazã potrivit metodologiei prevãzute în

ART. 54

Inspectoratele generale/similare, potrivit competenţelor, vor aplica absolvenţilor şi personalului încadrat din sursã externã la 2 ani de la absolvire/numirea în prima funcţie un chestionar standardizat de evaluare privind sistemul de formare, pregãtire de bazã şi integrare socioprofesionalã. Cu aceastã ocazie vor fi chestionaţi şi şefii/comandanţii direcţi ai acestora, precum şi personalul care a îndeplinit atribuţii de tutelã profesionalã, iar concluziile vor fi trimise, spre valorificare, instituţiilor de învãţãmânt şi Direcţiei generale management resurse umane.

ART. 55

(1) Pentru activitatea desfãşuratã în calitatea de tutore profesional, conducerea unitãţii poate recompensa tutorele profesional pe timpul şi la sfârşitul perioadei de tutelã prin cel puţin una dintre urmãtoarele modalitãţi:

a) acordarea, trimestrial, de sume bãneşti din fondul de premiere aflat la dispoziţie, conform prevederilor legale;

b) acordarea cu prioritate a soldei de merit/salariului de merit;

c) acordarea altor recompense prevãzute de reglementãrile legale.

(2) Pentru neajunsuri în exercitarea atribuţiilor de tutelã profesionalã, tutorele poate fi sancţionat disciplinar, conform prevederilor legale.

ART. 56

(1) În vederea organizãrii şi desfãşurãrii activitãţilor de exercitare a tutelei profesionale, şefii/comandanţii unitãţilor vor stabili atribuţii specifice personalului din compartimentele de resurse umane.

(2) Fişele posturilor personalului care îndeplineşte atribuţii de tutelã profesionalã, precum şi ale celui cu responsabilitãţi privind organizarea activitãţilor de tutelã profesionalã se actualizeazã ori de câte ori este nevoie, în condiţiile prezentului ordin.

SECŢIUNEA a 3-a

Definitivarea în profesie a poliţiştilor

ART. 57

(1) Absolvenţii cu diplomã sau licenţã ai instituţiilor de învãţãmânt pentru formarea poliţiştilor sau ai altor instituţii de învãţãmânt care formeazã personal pentru nevoile structurilor poliţieneşti, la forma de zi, sunt încadraţi ca debutanţi, în funcţii prevãzute cu gradul profesional de subinspector de poliţie pentru ofiţeri, respectiv agent de poliţie, potrivit nivelului studiilor şi specializãrii lor.

(2) Ofiţerii de poliţie debutanţi sunt încadraţi pe o perioadã de stagiu de un an în cazul absolvirii studiilor universitare, iar agenţii de poliţie debutanţi, pe o perioadã de stagiu de 6 luni.

ART. 58

Perioada de probã a persoanelor încadrate din sursã externã este de un an pentru ofiţerii de poliţie care au absolvit studii universitare cu diplomã sau licenţã, respectiv de 6 luni pentru agenţii de poliţie.

ART. 59

(1) La expirarea perioadei de stagiu/probã, poliţiştii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii pentru a fi definitivaţi în profesie:

a) sã fie apreciaţi cu calificativul "corespunzãtor", acordat în urma evaluãrii activitãţii lor în perioada de stagiu, respectiv în perioada de probã;

b) sã promoveze examenul de definitivare organizat potrivit metodologiei prevãzute în

(2) La expirarea perioadei de stagiu/probã, poliţiştii care îndeplinesc condiţiile prevãzute la alin. (1) sunt definitivaţi în profesie, în corpul din care fac parte, prin dispoziţie/ordin de personal.

(3) În situaţia neîndeplinirii condiţiilor prevãzute la alin. (1), poliţistul este destituit din poliţie, conform competenţelor de gestiune a resurselor umane.

ART. 60

Încadrarea poliţiştilor pe perioada de stagiu/probã şi definitivarea în profesie se fac conform competenţelor de gestiune a resurselor umane.

SECŢIUNEA a 4-a

Evaluarea activitãţii cadrelor militare debutante în profesie la încheierea perioadei în care au beneficiat de tutelã profesionalã

ART. 61

(1) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii care au beneficiat la absolvirea instituţiilor de învãţãmânt/încadrarea din sursã externã de o perioadã de tutelã profesionalã cu durata de 6 luni sunt evaluaţi la încheierea acestei perioade prin examen organizat potrivit metodologiei prevãzute în

(2) Poliţiştii şi cadrele militare care au beneficiat de tutelã profesionalã pe o perioadã de 3 luni, în condiţiile art. 46 lit. c), sunt evaluaţi la încheierea acestei perioade pe baza testelor lunare aplicate şi a referatului tutorelui, întocmit potrivit prevederilor din

(3) Situaţia cadrelor militare prevãzute la alin. (1) care au obţinut calificativul "necorespunzãtor" la examenul organizat la încheierea perioadei de tutelã profesionalã va fi prezentatã pe cale ierarhicã conducerii unitãţii pentru a se dispune declanşarea procedurii disciplinare, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului privind regimul disciplinar al personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

CAP. VII

Acordarea gradelor profesionale şi a gradelor militare. Avansarea/înaintarea în gradul urmãtor

SECŢIUNEA 1

Acordarea gradelor profesionale/militare absolvenţilor care nu promoveazã examenul de licenţã/de specialitate/diplomã

ART. 62

(1) Absolvenţilor instituţiilor de învãţãmânt superior pentru formarea ofiţerilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – poliţişti şi cadre militare, care nu promoveazã examenul de licenţã din prima sesiune organizatã în anul absolvirii, li se acordã gradul profesional de agent de poliţie, respectiv gradul militar de sergent major, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.

(2) Absolvenţilor Facultãţii de Pompieri care nu promoveazã examenul de licenţã din prima sesiune organizatã în anul absolvirii li se prelungeşte stagiul minim în vederea acordãrii gradului de locotenent cu perioada de pânã la promovarea examenului de licenţã.

ART. 63

Absolvenţilor prevãzuţi la art. 62 alin. (1), dupã promovarea examenului de licenţã, li se acordã primul grad de ofiţer.

ART. 64

Absolvenţii şcolilor de agenţi de poliţie sau ai şcolilor militare de subofiţeri, care nu promoveazã examenul de absolvire în prima sesiune organizatã în anul absolvirii, nu dobândesc grade profesionale/militare şi nu sunt repartizaţi în vreo unitate a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ART. 65

Absolvenţii prevãzuţi la art. 62 beneficiazã, potrivit normelor specifice, o singurã datã de concediu de studii pentru pregãtirea şi susţinerea examenului de licenţã.

ART. 66

Absolvenţii prevãzuţi la art. 62 şi 63 care au încetat raporturile de serviciu sau au fost trecuţi în rezervã din motive imputabile lor, înainte de expirarea termenului prevãzut în angajamentele scrise, încheiate dupã admiterea lor în instituţiile de învãţãmânt respective, vor fi obligaţi la plata cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizãrii, proporţional cu perioada rãmasã pânã la împlinirea termenului în cauzã.

SECŢIUNEA a 2-a

Acordarea gradelor profesionale poliţiştilor

ART. 67

(1) Gradele profesionale se acordã poliţiştilor cu respectarea condiţiilor legale, în limita numãrului de posturi prevãzute cu gradele respective aprobat de ministrul internelor şi reformei administrative, dupã cum urmeazã:

a) cu ocazia zilei armei din care fac parte, precum şi a Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie;

b) la absolvirea instituţiilor de învãţãmânt din structura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi a altor instituţii în care au fost pregãtiţi pentru nevoile ministerului;

c) la încadrarea din sursã externã;

d) la trecerea agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor de poliţie;

e) la pensionare;

f) post-mortem.

(2) Personalului încadrat în poliţie din sursã externã, în funcţii cu specializãri prevãzute în fişa postului pentru studiile absolvite şi care a lucrat efectiv înainte de încadrare în asemenea specializãri, i se acordã grade profesionale în raport cu vechimea în specialitate, potrivit anexei nr. 5.

(3) Agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie li se acordã, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia celor care au o vechime anterioarã în specialitatea studiilor superioare absolvite, cãrora li se acordã grade profesionale conform anexei nr. 5.

(4) Pentru merite excepţionale, poliţiştii pot fi avansaţi în gradul profesional urmãtor, înainte de îndeplinirea stagiului minim, în tot cursul anului, dacã îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:

a) au îndeplinit jumãtate din stagiul minim al gradului profesional pe care îl deţin;

b) sunt apreciaţi în aceastã perioadã cu calificativul de cel puţin "foarte bun";

c) funcţiile pe care sunt încadraţi sunt prevãzute cu grade profesionale superioare celui deţinut;

d) au absolvit studiile sau/şi cursurile prevãzute de lege.

SECŢIUNEA a 3-a

Acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate

ART. 68

Gradele militare pentru ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri în activitate se acordã, cu îndeplinirea condiţiilor legale, dupã cum urmeazã:

a) cu ocazia zilelor armelor;

b) la absolvirea instituţiilor de învãţãmânt, în condiţiile legii;

c) la încadrarea din sursã externã;

d) la trecerea subofiţerilor/maiştrilor militari în corpul ofiţerilor;

e) la pensionare;

f) post-mortem.

ART. 69

Înaintarea în grad, potrivit legii, a cadrelor militare în activitate se face dupã cum urmeazã:

a) la termen, anual, de regulã la data de 1 august;

b) înainte de termen, anual, de ziua armei şi la data de 1 decembrie;

c) în mod excepţional, în tot cursul anului.

SECŢIUNEA a 4-a

Acordarea gradului profesional de chestor de poliţie

ART. 70

(1) În vederea acordãrii gradului profesional de chestor de poliţie candidaţii trebuie sã promoveze examenul organizat în acest scop.

(2) Pot participa la examen comisarii-şefi care îndeplinesc urmãtoarele condiţii:

a) au împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut sau îl împlinesc în cursul anului respectiv;

b) au fost evaluaţi în perioada stagiului minim în gradul profesional de comisar-şef cu calificativul de cel puţin "foarte bun";

c) ocupã posturi prevãzute cu grade profesionale de cel puţin chestor de poliţie.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) lit. a) comisarii-şefi de poliţie cu o vechime minimã de 2 ani în gradul profesional, care au îndeplinit cel puţin 5 ani funcţii prevãzute cu gradul profesional de chestor de poliţie sau general de brigadã ori superioare.

(4) Comisarii-şefi care deţin titlul ştiinţific de doctor în specializãrile corespunzãtoare cerinţei postului sunt exceptaţi de la obligativitatea susţinerii examenului prevãzut la alin. (1).

ART. 71

(1) Candidaţii la examenul pentru acordarea gradului profesional de chestor de poliţie, precum şi cei care sunt exceptaţi de la examen sunt propuşi ierarhic, de cãtre şefii inspectoratelor generale din care provin şi de şeful Direcţiei generale management resurse umane pentru cei din unitãţile aparatului central şi cele subordonate acestuia.

(2) Propunerile se fac anual şi se înainteazã la Direcţia generalã management resurse umane pânã la data de 31 ianuarie.

(3) Fiecare propunere va fi consemnatã într-o notã de fundamentare care va avea anexatã fişa de personal.

(4) Direcţia generalã management resurse umane, dupã avizarea propunerilor, prezintã ministrului internelor şi reformei administrative lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile cerute pentru participarea la examen, însoţitã de notele de fundamentare şi fişele de personal ale acestora.

(5) Ministrul internelor şi reformei administrative stabileşte, dupã consultarea Colegiului ministerului, lista candidaţilor pentru acordarea gradului profesional de chestor de poliţie.

ART. 72

Numirea comisiei, a subcomisiilor pe probe, locul şi perioada de desfãşurare a examenului se stabilesc prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, la propunerea şefului Direcţiei generale management resurse umane.

SECŢIUNEA a 5-a

Acordarea gradului de general de brigadã cu o stea

ART. 73

(1) În vederea acordãrii gradului de general de brigadã cu o stea candidaţii trebuie sã promoveze examenul prevãzut în acest scop.

(2) Prin examen se realizeazã evaluarea cunoştinţelor, capacitãţilor şi abilitãţilor candidaţilor în domeniul managementului eficient al structurilor militare ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ART. 74

(1) Candidaţii la examenul pentru acordarea gradului de general de brigadã cu o stea sunt propuşi de şefii comandamentelor de armã/inspectoratelor generale – similare – din care provin şi de şeful Direcţiei generale management resurse umane pentru cei din unitãţile aparatului central şi cele subordonate acestuia.

(2) Candidaţii propuşi pentru a participa la examenul pentru acordarea gradului de general de brigadã cu o stea vor fi selecţionaţi din rândul coloneilor, respectiv comandorilor, care au o vechime în grad de cel puţin 2 ani, sunt încadraţi cu cel puţin un an înainte de data la care se fac înaintãrile în grad în funcţii prevãzute în statele de organizare cu grad superior celui pe care îl au şi au fost apreciaţi cu calificativul de cel puţin "foarte bun" în ultimii 5 ani de activitate.

(3) Propunerile se fac în condiţiile prevãzute la art. 71 alin. (3).

(4) Prevederile art. 71 alin. (2) şi (4) se aplicã în mod corespunzãtor.

(5) Ministrul internelor şi reformei administrative stabileşte, dupã consultarea Colegiului ministerului, lista candidaţilor la examenul pentru acordarea gradului de general de brigadã cu o stea şi o supune aprobãrii Consiliului Suprem de Apãrare a Ţãrii.

ART. 75

Prevederile art. 72 se aplicã în mod corespunzãtor.

SECŢIUNEA a 6-a

Acordarea gradelor şi înaintarea în gradul urmãtor a cadrelor militare în rezervã şi în retragere

ART. 76

Gradul de general de brigadã/general de flotilã aerianã, contraamiral de flotilã – pentru cei din arma marinã – se poate acorda, prin decret al Preşedintelui României, la propunerea ministrului internelor şi reformei administrative, cu prilejul Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie, coloneilor/comandorilor în retragere, care, în afara condiţiilor prevãzute de Legea nr. 80/1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, îndeplinesc cumulativ şi urmãtoarele criterii:

a) sã fie absolvenţi cu diplomã de licenţã sau echivalentã ai instituţiilor militare ori civile de învãţãmânt superior;

b) sã aibã o vechime ca militar, respectiv poliţist de cel puţin 30 de ani şi un stagiu de ofiţer în activitate de minimum 7 ani în gradul de colonel/comisar-şef de poliţie, comandor;

c) sã fi fost încadrat cel puţin 4 ani în funcţii prevãzute în statele de organizare cu gradul de general de brigadã/chestor de poliţie, general de flotilã aerianã, contraamiral de flotilã sau superioare şi sã fi fost evaluaţi în aceastã perioadã cu calificativul de cel puţin "bun";

d) participã activ la activitãţile Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervã şi în Retragere din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi se bucurã de prestigiu şi apreciere în rândul membrilor asociaţiei;

e) nu au fost trecuţi în rezervã pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale;

f) nu au suferit condamnãri şi nu au fãcut parte din fostele organe de securitate în misiuni de poliţie politicã.

ART. 77

(1) Generalii în retragere pot fi avansaţi în gradul urmãtor dacã în timpul activitãţii au fost încadraţi cel puţin 2 ani în funcţii prevãzute în statele de organizare cu grad cel puţin egal cu gradul propus.

(2) Propunerile pentru acordarea onorificã a gradului de general de brigadã sau înaintarea în gradul urmãtor de general se fac de cãtre comandanţii unitãţilor prin inspectoratele generale/comandamentele de armã şi/sau Consiliul executiv al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervã şi în Retragere din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, dupã caz.

(3) Unitãţile menţionate la alin. (2) transmit propunerile cu cei care îndeplinesc criteriile prevãzute la art. 76, la Direcţia generalã management resurse umane, pânã la data de 30 septembrie a fiecãrui an.

ART. 78

(1) Gradele de ofiţeri în rezervã/retragere, cu excepţia celor prevãzute la art. 77 alin. (1), se acordã prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, cu prilejul Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie, în baza propunerilor întocmite de unitãţile care au în evidenţã astfel de cadre, respectiv Asociaţia Naţionalã a Cadrelor Militare în Rezervã şi în Retragere din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi filialele acesteia de la domiciliul rezerviştilor propozabili a fi înaintaţi în gradul urmãtor, în baza avizului favorabil al unitãţilor din care au fãcut parte, cât şi al conducerii comandamentelor de armã/similare.

(2) Cadrele militare în rezervã/retragere propuse pentru înaintarea în gradul urmãtor trebuie sã îndeplineascã toate condiţiile prevãzute de Legea nr. 80/1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

ART. 79

(1) Pentru acordarea gradului de sublocotenent, subofiţerii în rezervã/retragere în afara criteriilor prevãzute de Legea nr. 80/1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, trebuie sã facã parte din Consiliul executiv al Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervã şi în Retragere din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative sau din birourile executive ale filialelor şi sã fie absolvenţi de liceu cu diplomã de bacalaureat ori ai şcolilor echivalente, cu diplomã.

(2) Nu fac obiectul acordãrii de grade sau înaintãrii în gradul urmãtor cadrele militare trecute în rezervã pentru comiterea de abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale, cele care au fost condamnate, chiar dacã a intervenit amnistia, graţierea sau reabilitarea, pentru orice faptã penalã, precum şi cele împotriva cãrora s-a dispus începerea urmãririi penale.

SECŢIUNEA a 7-a

Acordarea gradelor şi înaintarea în gradul urmãtor a veteranilor de rãzboi

ART. 80

Cadrele militare în retragere, veterani de rãzboi, pot fi înaintate în grad, în mod excepţional, cu prilejul Zilei veteranilor de rãzboi – 29 aprilie, prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative sau decret prezidenţial, dacã îndeplinesc cumulativ urmãtoarele criterii:

A. Pentru înaintarea în gradul urmãtor a generalilor:

a) sã fi îndeplinit funcţii de comandanţi de mari unitãţi, comandanţi de arme, şefi de mari unitãţi centrale;

b) sã ocupe funcţii de conducere în Asociaţia Veteranilor de Rãzboi.

B. Pentru înaintarea în gradul urmãtor a ofiţerilor:

a) sã fi participat efectiv la acţiuni de luptã pe front minimum douã luni, continuu sau prin însumarea unor perioade mai scurte de timp, inclusiv prizonieratul şi spitalizãrile în spitale de campanie, sau sã fi îndeplinit misiuni specifice în situaţii operative;

b) sã fi absolvit studii liceale sau echivalente;

c) sã fi absolvit cursurile unei şcoli de ofiţeri activi sau de rezervã;

d) ofiţerii proveniţi din corpul subofiţerilor, absolvenţi de studii liceale – echivalente – pot fi înaintaţi în grad pânã la gradul de locotenent-colonel, iar cei cu studii superioare, pânã în gradul de colonel. Aceastã condiţie se excepteazã în cazul înaintãrilor în grad prin ordine generale.

C. Pentru înaintarea în gradul urmãtor a subofiţerilor:

a) sã fi participat efectiv la acţiuni de luptã pe front ori sã fi îndeplinit misiuni specifice în situaţii operative;

b) sã aibã studii generale;

c) sã aibã o vechime în ultimul grad de cel puţin 2 ani.

D. Pentru acordarea gradului de sublocotenent în retragere:

a) sã fi participat efectiv la acţiuni de luptã pe front minimum douã luni continuu sau prin însumarea unor perioade mai scurte de timp, inclusiv prizonieratul şi spitalizãrile în spitale de campanie, ori sã fi îndeplinit misiuni în situaţii operative;

b) sã aibã o vechime de cel puţin 3 ani în gradul de maistru militar principal sau plutonier adjutant şef;

c) sã participe la activitãţile Asociaţiei Veteranilor de Rãzboi/filialelor acesteia.

E. Pentru acordarea gradului de general de brigadã în retragere:

a) sã fi participat efectiv la acţiuni de luptã pe front cu grad de ofiţer minimum 3 luni continuu sau prin însumarea unor perioade mai scurte de timp, inclusiv prizonieratul şi spitalizãrile în spitale de campanie, inclusiv cel puţin 4 luni stagiu în executarea unor misiuni specifice în situaţii operative. Fac excepţie veteranii de rãzboi decoraţi cu Ordinul "Mihai Viteazul";

b) sã aibã studii superioare, militare sau civile. Fac excepţie veteranii decoraţi cu unul dintre ordinele: "Mihai Viteazul", "Steaua României" sau "Coroana României". În cazul celor cu studii superioare civile, se impune a fi absolvenţi ai unei şcoli de ofiţeri activi sau de rezervã;

c) sã fi fost decoraţi cu ordine de rãzboi pentru fapte de arme ori sã fi fost citaţi prin ordine de zi pe marea unitate sau armatã;

d) sã aibã o vechime în gradul de colonel de cel puţin 5 ani;

e) participã la activitãţile Asociaţiei Veteranilor de Rãzboi/filialelor acesteia şi se bucurã de prestigiu şi apreciere în rândul veteranilor de rãzboi;

f) sã nu fi suferit condamnãri şi sã nu fi fãcut parte din fostele organe de securitate, în misiuni de poliţie politicã.

ART. 81

(1) Veteranii de rãzboi care fac parte din organele de conducere ale asociaţiei/filialelor, au o contribuţie deosebitã la organizarea şi funcţionarea acesteia, au fost victime ale regimului totalitar – arestaţi, condamnaţi, persecutaţi, îndepãrtaţi abuziv din rândul cadrelor active, s-au remarcat pe front prin fapte de arme deosebite şi au vârsta peste 85 de ani pot fi avansaţi în gradul urmãtor, inclusiv acordarea gradului de sublocotenent sau general în retragere, prin derogare de la criteriile prevãzute la art. 80.

(2) La avansarea în grad în condiţiile alin. (1) au prioritate cei decoraţi cu ordine şi medalii de rãzboi, cei care au fost rãniţi, invalizii, marii mutilaţi, voluntarii de rãzboi şi veteranii victime ale regimului totalitar, precum şi veteranii cu vârstã înaintatã.

ART. 82

Propunerile pentru acordarea gradului de general şi înaintarea în gradul urmãtor a generalilor în retragere, veterani de rãzboi, se fac în limita numãrului stabilit de Consiliul Suprem de Apãrare a Ţãrii şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.

CAP. VIII

Dispoziţii finale

ART. 83

Directorul general al Direcţiei generale management resurse umane este abilitat sã emitã dispoziţii referitoare la procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane, prevãzute în

ART. 85

Imprimatele tipizate pentru activitatea de resurse umane prevãzute prin prezentul ordin se asigurã de cãtre inspectoratele generale/similare pentru unitãţile subordonate, iar pentru unitãţile din aparatul central al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi cele subordonate nemijlocit acestora, de cãtre Direcţia generalã management resurse umane.

ART. 85

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezentul ordin.

ART. 86

Şefii/comandanţii de la toate eşaloanele rãspund de managementul resurselor umane din subordine.

ART. 87

Prezentul ordin intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul internelor

şi reformei administrative,

Cristian David

Bucureşti, 28 noiembrie 2008.

Nr. 665.

Forma actualizată valabilă în August 2011

Edited by Marius
ABROGAT
 • Upvote 1
Link to comment
 • Moderator

ANEXA 1

METODOLOGIA

desfãşurãrii activitãţilor de analizã a postului

şi de întocmire a fişei postului

ART. 1

(1) Pentru fiecare dintre situaţiile prevãzute la art. 4 alin. (1)-(3) din ordin, la începutul fiecãrui an în cadrul unitãţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se constituie, prin dispoziţie/ordin de zi pe unitate, comisii de analizã a posturilor, în vederea întocmirii sau reactualizãrii fişelor posturilor. În situaţia în care unitatea are în componenţã subunitãţi, se pot constitui şi în cadrul acestora comisii de analizã a posturilor.

(2) Persoana prevãzutã la art. 3 alin. (3) lit. e) din prezenta anexã nu se nominalizeazã în dispoziţia/ordinul de zi pe unitate prevãzutã/prevãzut la alin. (1).

ART. 2

Etapele desfãşurãrii analizei postului sunt urmãtoarele:

a) constituirea comisiei de analizã a postului/posturilor;

b) completarea Chestionarului pentru analiza postului, conform modelului de la pct. A, de cãtre titularul postului sau, dupã caz, de cãtre fostul titular al postului ori titulari ai unor posturi cu atribuţii similare;

c) culegerea datelor necesare analizei postului de cãtre şeful nemijlocit al ocupantului postului, avându-se ca ghid orientativ Fişa de observaţie a sarcinilor postului, conform modelului de la pct. B;

d) stabilirea în cadrul comisiei a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilitãţilor postului, cuprinse în modulul D din fişa postului, precum şi a condiţiilor specifice de muncã, cuprinse în modulul C din fişa postului, conform Structurii fişei postului şi Îndrumarului de completare a fişei postului prevãzute la pct. C;

e) stabilirea în cadrul comisiei, în funcţie de datele analizate pânã la acest punct, a cerinţelor postului, cuprinse în modulul B din fişa postului, şi a standardelor de performanţã asociate postului, cuprinse în modulul E din fişa postului;

f) întocmirea formei finale a fişei postului de cãtre şeful nemijlocit al titularului postului;

g) semnarea fişei postului de cãtre şeful nemijlocit al titularului postului şi de cãtre şeful/comandantul unitãţii;

h) luarea la cunoştinţã a fişei postului şi semnarea acesteia de cãtre titular;

i) ataşarea fişei postului la dispoziţia/ordinul de numire, introducerea acestora în dosarul profesional, împreunã cu toate celelalte fişe ale posturilor pe care le-a ocupat poliţistul/cadrul militar, şi înmânarea titularului postului, precum şi şefului nemijlocit al acestuia a câte unei copii a fişei postului.

ART. 3

(1) Comisia de analizã a posturilor este compusã dintr-un şef şi mai mulţi membri.

(2) Şeful comisiei de analizã a posturilor este numit dintre locţiitorii şefului/comandantului unitãţii/subunitãţii.

(3) Membrii comisiei de analizã a posturilor sunt:

a) psihologul de unitate, dacã unitatea are încadrat un asemenea specialist;

b) un reprezentant al compartimentului de resurse umane;

c) ofiţerul cu atribuţii de formare profesionalã continuã, altul decât cel prevãzut la lit. b);

d) un reprezentant al compartimentului organizare/similar;

e) şeful nemijlocit al titularului postului.

(4) Pentru culegerea datelor necesare analizei postului, membrii comisiei de analizã a posturilor vor consulta:

a) titularul postului, respectiv fostul titular al postului sau titulari ai unor posturi cu atribuţii similare;

b) medicul de unitate;

c) şefi ai compartimentelor unitãţii care prin natura atribuţiilor intrã frecvent în contact cu ocupantul postului.

ART. 4

În culegerea datelor necesare analizei postului comisia utilizeazã în principal urmãtoarele documente:

a) regulamentul de organizare şi funcţionare al unitãţii;

b) fişele anterioare ale postului respectiv;

c) chestionarul pentru analiza postului completat de cãtre titularul postului;

d) observaţiile membrilor comisiei de analizã a postului şi ale celorlalte persoane consultate, precum şi sinteza acestora, cuprinsã în fişa de observaţie a sarcinilor postului;

e) standardele ocupaţionale, acolo unde sunt elaborate pentru posturi cu atribuţii asemãnãtoare;

f) actele normative care au ca obiect de reglementare exercitarea unor profesii sau ocupaţii, de exemplu statutul cadrelor medicale, cadrelor didactice, arhitecţilor etc., ori domenii de activitate – de lucru în anumite condiţii de solicitare fizicã, de izolare etc.;

g) Ghidul carierei personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

h) strategiile şi concepţiile ministerului/inspectoratului general/domeniului cu privire la activitatea structurii în care este prevãzut postul.

ART. 5

Se interzice modificarea aleatorie a elementelor de conţinut ale fişei postului pentru ca aceasta sã corespundã criteriilor conjuncturale pe care le îndeplineşte o persoanã propozabilã pentru numirea în acel post.

ART. 6

Documentele prevãzute la art. 2 lit. b) şi c) se pãstreazã, dupã completare, la compartimentul de resurse umane timp de 2 ani pentru toate posturile nou-înfiinţate, precum şi în situaţiile în care s-au produs schimbãri semnificative în natura sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilitãţilor postului ori a cerinţelor de ocupare a acestuia.

A.

Serviciu/birou/compartiment ………..

Grad ……….. Nume …….. Prenume ……..

Funcţia ocupatã ………….

Data …………

CHESTIONAR PENTRU ANALIZA POSTULUI

Acest chestionar are scopul de a contribui la descrierea postului pe care dumneavoastrã îl ocupaţi, printr-o "autofotografiere" a principalelor sarcini, îndatoriri şi responsabilitãţi îndeplinite în ultimele 12 luni. Datele completate vor fi avute în vedere la redactarea fişei postului, iar aceasta va influenţa aprecierea rezultatelor profesionale şi evaluarea necesarului de instruire-formare şi pregãtire continuã.

*ST*

———–

*1) În funcţie de numãrul lucrãrilor/activitãţilor îndeplinite, rubricii nr. 1 i se vor ataşa noi file.

*2) Exemplu: execut, colaborez la execuţie, dau consultanţã, decid etc.

*3) În procente din totalul timpului afectat programului de lucru, pânã la 100%.

2. Lucrãrile – sarcinile, îndatoririle, responsabilitãţile – care mã solicitã cel mai mult:

3. Lucrãrile care mi se par inutile – din perspectiva obiectivelor unitãţii şi a specificului postului:

4. Unitãţile/compartimentele/persoanele cu care colaborez cel mai des pe linie de serviciu şi cele fãrã a cãror colaborare nu îmi pot îndeplini satisfãcãtor sarcinile sunt urmãtoarele:

5. Dificultãţi întâmpinate în îndeplinirea sarcinilor mele – relaţionare, dotare, perfecţionare etc.:

6. Consider cã pentru a-mi îndeplini corespunzãtor sarcinile de serviciu ar trebui sã urmez cursurile de perfecţionare programe de formare profesionalã continuã:

7. Observaţii şi propuneri pentru stabilirea viitoarelor sarcini, îndatoriri şi responsabilitãţi ale postului meu:

Semnãtura: …………..

B.

FIŞA DE OBSERVAŢIE A SARCINILOR POSTULUI

Compartimentul ………………………………..

Denumirea postului …………………………….

C.

I. STRUCTURA FIŞEI POSTULUI

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Unitatea ………………………..

Caracterul documentului

Aprob*4),

Şeful unitãţii

………………..

FIŞA POSTULUI

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: …………………………………………

2. Denumirea şi codul postului: …………………………………..

3. Poziţia postului în statul de organizare: ……………………..

4. Punctajul postului*5): minim, maxim, mediu

5. Relaţii cu alte posturi:

- relaţii ierarhice/funcţionale/de control/de reprezentare;

- relaţii cu autoritãţi, instituţii publice, organizaţii internaţionale, persoane juridice private

6. Definirea sumarã a atribuţiilor postului: …………………………..

B. Cerinţele postului

1. Categoria de personal care poate ocupa postul: …………………….

2. Gradul profesional/gradul militar şi clasa necesar(e)*6) ocupantului postului: ……………..

3. Pregãtirea necesarã ocupantului postului:

3.1. pregãtire de bazã: ………………………………….;

3.2. pregãtire de specialitate: ………………………………

3.3. alte cunoştinţe: ……………………………….

3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: ……………………….;

3.5. limbi strãine: nivelul de cunoaştere pentru citit/scris/vorbit: ……………………..

4. Experienţã:

4.1. vechime în muncã/din care în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative: …………;

4.2. vechime în specialitate: …………………………………..;

4.3. vechime în funcţii de conducere: ……………………………;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: …………… .

5. Aptitudini şi abilitãţi necesare: ……………………………..

6. Atitudini necesare/comportament solicitat: ……………………..

7. Parametri privind starea sãnãtãţii somatice: ……………………

8. Trãsãturi psihice şi de personalitate: …………………………

C. Condiţii specifice de muncã

1. Locul de muncã: ……………………………………………..

2. Programul de lucru: ………………………………………….

3. Deplasãri curente: …………………………………………..

4. Condiţii deosebite de muncã: ………………………………….

5. Riscuri implicate de post: ……………………………………

6. Compensãri: …………………………………………………

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilitãţilor postului

Sarcini şi îndatoriri în:

- munca desfãşuratã în fiecare zi/sãptãmânal/ocazional/temporar; pentru fiecare sarcinã şi îndatorire, în % din timpul de lucru: …………………………………………………

Responsabilitãţi:

- de planificare: …………………………………………….;

- de raportare: ………………………………………………;

- de lucru cu publicul: ……………………………………….;

- de luare a deciziilor: ………………………………………;

- accesul la informaţii: ……………………………………… .

- limite de competenţã; delegarea de atribuţii şi competenţã*7):

…………………………………………………………… .

E. Standarde de performanţã asociate postului

1. Indicatori cantitativi

2. Indicatori calitativi

3. Costuri

4. Timp

5. Utilizarea resurselor

6. Mod de realizare

Şeful/Comandantul unitãţii*8)

Numele şi prenumele ………………..

Semnãtura ……….. Data ………….

Şeful nemijlocit

Numele şi prenumele ………………..

Semnãtura ……….. Data ………….

Titularul postului

Numele şi prenumele ………………..

Semnãtura ……….. Data ………….

———-

*4) Numai în situaţia în care şeful unitãţii este funcţionar public civil. Se va ştampila.

*5) Petru personalul contractual.

*6) Pentru funcţionarii publici.

*7) Pentru funcţionarii publici.

*8) În cazul funcţionarilor publici civili se trece: Avizat de … – şeful nemijlocit al şefului care a întocmit fişa postului – numele, prenumele, funcţia, semnãtura şi data.

II. ÎNDRUMARUL DE COMPLETARE A FIŞEI POSTULUI

1. Reguli generale pentru redactarea fişei postului:

- se va evita înscrierea informaţiilor care nu sunt strict necesare;

- se va urmãri înţelegerea clarã de cãtre ocupantul postului a sarcinilor şi responsabilitãţilor ce îi revin;

- se va utiliza un stil direct şi accesibil, cu termeni precişi, pe cât posibil fãrã a face abuz de termeni tehnici sau neologisme;

- se vor utiliza fraze simple, cu un minim de complexitate a structurii;

- se va utiliza persoana a treia singular, timpul prezent, diateza activã (de exemplu: dactilografiazã lucrãrile serviciului, avizeazã planurile şi programele de învãţãmânt ale şcolilor de agenţi de poliţie etc.).

2. Fişa postului se completeazã astfel:

*T*

Link to comment
 • Moderator

ANEXA 2

METODOLOGIA

privind organizarea şi desfãşurarea examenelor/concursurilor

pentru ocuparea posturilor vacante în Ministerul

Internelor şi Reformei Administrative

CAP. I

Constituirea şi atribuţiile comisiei de concurs şi ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor

ART. 1

Prezenta metodologie reglementeazã organizarea şi desfãşurarea examenelor/concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.

ART. 2

(1) În vederea organizãrii şi desfãşurãrii examenelor/concursurilor prevãzute la art. 1, în cadrul unitãţilor se constituie comisii de concurs şi comisii de soluţionare a contestaţiilor, denumite în continuare comisii.

(2) Componenţa nominalã a comisiilor, precum şi desemnarea secretarului/secretarilor acestora se stabilesc prin dispoziţie/ordin de zi pe unitate, cu cel mult 30 de zile, dar nu mai puţin de 15 zile înainte de data desfãşurãrii examenului/ concursului.

(3) Pentru posturile vacante din competenţa conducerii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative componenţa comisiilor se aprobã, potrivit normelor de competenţã, la propunerea Direcţiei generale management resurse umane.

ART. 3

(1) Comisiile de concurs stabilite în vederea ocupãrii posturilor de conducere vacante se alcãtuiesc din persoane care au funcţia cel puţin egalã cu cea prevãzutã pentru postul scos la concurs.

(2) Comisiile de concurs stabilite în vederea ocupãrii posturilor de execuţie vacante se alcãtuiesc din persoane care au funcţia sau gradul profesional/militar cel puţin egalã/egal cu acelea prevãzute pentru postul scos la concurs.

(3) Comisiile se alcãtuiesc din persoane cu autoritate moralã şi profesionalã care nu au fost sancţionate disciplinar sau, dacã au fost sancţionate, sancţiunea aplicatã a fost radiatã, conform legii, şi care nu au calitatea de soţ, soţie, rudã sau afin pânã la gradul al patrulea inclusiv cu oricare dintre candidaţi.

(4) Cel puţin unul dintre membrii fiecãrei comisii trebuie sã aibã studiile de specialitate cerute pentru ocuparea postului scos la concurs.

(5) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilã cu aceea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.

ART. 4

(1) Comisiile de concurs se compun dintr-un numãr impar de persoane, astfel:

a) preşedinte – şeful structurii/compartimentului în care se aflã postul vacant pentru care se organizeazã examen/concurs;

b) membri.

(2) În cazul în care în unitatea care organizeazã examen/concurs nu existã specialişti în domeniul de activitate al postului vacant, pentru asigurarea respectãrii condiţiilor prevãzute la art. 3 alin. (4), din comisie fac parte specialişti de la eşalonul superior sau/şi din afara Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Acestora, în situaţia în care fac parte din comisiile de examen/concurs stabilite în vederea ocupãrii posturilor de conducere, nu li se aplicã prevederile art. 3 alin. (1) referitoare la funcţie, iar în situaţia în care fac parte din comisiile de concurs stabilite în vederea ocupãrii posturilor de execuţie, nu li se aplicã prevederile art. 3 alin. (2) referitoare la funcţie sau gradul profesional/militar.

(3) Secretarul comisiei de concurs poate fi şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Acesta nu este membru al comisiei. Secretarul comisiei este numit dintre ofiţerii compartimentului de resurse umane, de regulã cel care s-a ocupat de aspectele tehnice ale recrutãrii pentru postul vacant respectiv.

ART. 5

(1) În cadrul comisiei de concurs, în raport cu numãrul şi complexitatea probelor, precum şi cu numãrul de candidaţi, se pot constitui, prin dispoziţie/ordin de zi pe unitate, la propunerea motivatã a preşedintelui comisiei, subcomisii formate din preşedinte şi cel puţin 2 membri.

(2) Dispoziţiile art. 3 şi ale art. 4 alin. (2) şi (3) se aplicã în mod corespunzãtor şi subcomisiilor.

ART. 6

Comisia de concurs are urmãtoarele atribuţii:

a) verificã corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor;

b) stabileşte bibliografia şi, dupã caz, tematica de examen/concurs;

c) elaboreazã subiectele/temele şi baremele de corectare/apreciere şi notare pentru testul scris şi proba practicã, respectiv planul de interviu şi baremele de apreciere pentru interviu, cu cel mult 24 de ore înainte de susţinerea fiecãrei probe, având în vedere cerinţele înscrise în fişa postului scos la examen/concurs, folosind, dacã este cazul, şi propuneri ale unor specialişti în domeniul de activitate al postului pentru care se organizeazã examen/concurs;

d) asigurã îndeplinirea condiţiilor pentru desfãşurarea optimã a examenului/concursului – spaţii corespunzãtoare, papetãrie, biroticã şi alte elemente de logisticã necesare, precum şi respectarea procedurilor cu privire la repartizarea pe sãli, multiplicarea subiectelor, supravegherea candidaţilor, afişarea grilelor de rãspuns la ieşirea din salã şi prezenţa ultimilor 2 candidaţi la corectarea subiectelor-grilã etc.;

e) efectueazã instructajul candidaţilor cu privire la modul general de desfãşurare a examenului/concursului, precum şi înaintea fiecãrei probe – numãrul de subiecte, durata alocatã probei, criteriile de departajare, data şi locul afişãrii rezultatelor, modalitatea de depunere a eventualelor contestaţii, situaţiile care atrag eliminarea din examen/concurs, alte precizãri necesare desfãşurãrii în bune condiţii a examenului/concursului;

f) corecteazã/apreciazã şi noteazã lucrãrile/proba practicã/rãspunsurile candidaţilor şi, dacã este cazul, dispune mãsuri corespunzãtoare în baza procesului-verbal de soluţionare a contestaţiilor;

g) semneazã procesul-verbal care conţine concluziile examenului/concursului, întocmit de secretarul comisiei, şi îl prezintã şefului/comandantului unitãţii organizatoare a examenului/concursului, însoţit de tabelul cu rezultatele obţinute de candidaţi, în vederea emiterii ordinului/dispoziţiei de personal pentru numirea în postul vacant;

h) pãstreazã în deplinã securitate documentele şi asigurã confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la conţinutul subiectelor, al grilelor de corectare, ghidului de interviu şi lucrãrilor candidaţilor;

i) stabileşte graficul de desfãşurare a examenului/ concursului.

ART. 7

(1) Comisiile de soluţionare a contestaţiilor cuprind un numãr impar de persoane, dintre care un preşedinte şi cel puţin 2 membri.

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are urmãtoarele atribuţii:

a) soluţioneazã contestaţiile candidaţilor cu privire la notarea/aprecierea probei/probelor examenului/concursului, depuse în termen de maximum 24 de ore de la afişarea rezultatului;

b) transmite, prin secretarul comisiei, rezultatele analizei contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor în termen de maximum 48 de ore de la depunerea contestaţiei;

c) întocmeşte procesul-verbal cu decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pe care o transmite comisiei de concurs.

(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor ia în considerare exclusiv contestaţiile cu privire la notarea/aprecierea propriei lucrãri a candidatului.

ART. 8

Secretarul comisiei de concurs are urmãtoarele atribuţii:

a) gestioneazã pãstrarea dosarelor de recrutare şi prezentarea acestora comisiei de concurs;

b) constituie şi gestioneazã dosarul de concurs;

c) întocmeşte procesul-verbal cu rezultatele examenului/ concursului;

d) afişeazã graficul de desfãşurare a examenului/ concursului, rezultatele examenului/concursului şi baremele, precum şi toate celelalte informaţii necesare bunei desfãşurãri a examenului/concursului.

ART. 9

Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor are urmãtoarele atribuţii:

a) primeşte contestaţiile depuse în termenul stabilit de prezena metodologie, respectiv 24 de ore de la afişarea rezultatului;

b) întocmeşte procesul-verbal care conţine hotãrârea comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

c) prezintã preşedintelui comisiei de concurs procesul-verbal cu privire la modul de soluţionare a contestaţiilor, împreunã cu contestaţiile.

CAP. II

Organizarea şi desfãşurarea examenului/concursului

SECŢIUNEA 1

Elaborarea subiectelor

ART. 10

Comisia de concurs elaboreazã subiectele şi baremele de corectare/apreciere şi notare, ţinând cont de urmãtoarele cerinţe:

a) sã fie formulate clar, precis şi în strictã concordanţã cu tematica şi bibliografia afişatã;

b) sã poatã fi rezolvate în timpul alocat probei respective;

c) sã aibã un grad de dificultate care sã permitã abordarea şi soluţionarea acestora.

ART. 11

Testul scris poate consta în redactarea unei lucrãri şi/sau rezolvarea unor teste-grilã.

ART. 12

Interviul pe subiecte profesionale poate aborda în proporţie de maximum 20% şi alte elemente relevante privitoare la activitatea, rezultatele obţinute în muncã, comportamentul în situaţii-limitã ale candidatului şi proiecte profesionale de viitor în situaţia în care va ocupa postul pentru care candideazã.

ART. 13

(1) Proba practicã se proiecteazã astfel încât sã se aprecieze cât mai corect potenţialul de utilizare în context profesional a acelor abilitãţi personale care sunt indispensabile realizãrii atribuţiilor postului.

(2) În funcţie de atribuţiile postului scos la examen/concurs, proba practicã poate consta, între altele, în demonstrarea abilitãţilor de lucru cu computerul personal ori de utilizare a unor programe informatice, de dactilografiere ori stenodactilografiere, translaţie la cascã, intervenţie într-o situaţie standard, coordonare a unei echipe, sintezã a unui text, descriere a unei situaţii standard observate.

ART. 14

(1) Evaluarea performanţei fizice se face conform baremelor specifice prevãzute de ordinul ministrului internelor şi reformei administrative privind activitãţile de educaţie fizicã şi sport în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.

(2) La evaluarea performanţei fizice se vor aplica acele probe care sunt relevante pentru mãsurarea performanţelor fizice necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.

ART. 15

(1) Pentru fiecare subiect se elaboreazã grila de corectare/apreciere şi notare.

(2) Baremele, respectiv grilele de apreciere se afişeazã prin grija secretarului comisiei de concurs imediat dupã încheierea probei.

ART. 16

Testele scrise se corecteazã şi se noteazã. Interviul, proba practicã de evaluare a aptitudinilor şi a performanţei fizice se apreciazã şi se noteazã.

ART. 17

Durata fiecãrei probe se stabileşte de comisia de examen/concurs în funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, fãrã a depãşi limita maximã de 3 ore.

ART. 18

Divulgarea subiectelor, a grilelor de corectare, a ghidului de interviu, în întregime sau pãrţi componente ale acestora, atrage pentru cei vinovaţi, dupã caz, mãsuri penale, administrative sau disciplinare, stabilite de prevederile legale în vigoare.

SECŢIUNEA a 2-a

Desfãşurarea examenului/concursului

ART. 19

(1) Sãlile, precum şi celelalte locaţii destinate susţinerii probelor vor fi adaptate activitãţilor legate de examen/concurs prin:

a) dotarea corespunzãtoare;

b) înlãturarea oricãror materiale care ar putea influenţa candidaţii în elaborarea lucrãrilor.

(2) În sãli au acces numai candidaţii, dupã verificarea identitãţii acestora, precum şi membrii comisiei şi secretarul acesteia.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pot fi prezenţi în sãlile unde se susţin probele de examen/concurs pentru ocuparea posturilor vacante de poliţişti, în calitate de observatori, reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale reprezentative ale poliţiştilor, care au fost comunicaţi cu cel puţin 3 zile înainte de desfãşurarea examenului/concursului, la fiecare probã în parte.

ART. 20

(1) Lucrãrile se sigileazã, înainte de comunicarea subiectelor, de cãtre candidaţi în prezenţa preşedintelui comisiei, dupã care se aplicã ştampila unitãţii organizatoare.

(2) Din momentul comunicãrii subiectelor niciun candidat nu mai poate intra în salã şi niciun candidat nu mai poate pãrãsi sala decât dacã predã lucrarea şi semneazã de predarea acesteia. Candidaţii pot pãrãsi sala şi în situaţii de urgenţã, caz în care aceştia vor fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs.

SECŢIUNEA a 3-a

Corectarea şi notarea testelor scrise

ART. 21

(1) Testele scrise de verificare a cunoştinţelor se corecteazã şi se noteazã, independent, de fiecare membru al comisiei sau, dupã caz, al subcomisiei, cu note de la 1 la 10, respectându-se baremele de corectare şi notare. Un punct se acordã din oficiu.

(2) Fiecare corector înregistreazã în borderouri punctajele şi notele acordate pentru lucrãri.

ART. 22

(1) Testul-grilã se corecteazã pe loc, în sala în care s-a desfãşurat examenul/concursul, în momentul depunerii fiecãrei lucrãri, dar nu mai târziu decât timpul alocat probei respective.

(2) La corectarea testului-grilã asistã candidatul şi membrii comisiei. La corectarea lucrãrilor ultimilor 2 candidaţi vor asista ultimii 2 candidaţi ale cãror lucrãri au fost deja corectate.

ART. 23

(1) Dupã încheierea acţiunii de corectare şi notare, borderourile semnate şi lucrãrile corectate sunt predate preşedintelui comisiei de concurs.

(2) Dupã ce preşedintele comisiei verificã sã nu fie diferenţe mai mari de un punct între notele acordate, notele obţinute se trec pe fiecare lucrare în parte de cãtre fiecare corector.

(3) Nota finalã se calculeazã ca medie aritmeticã între notele acordate de corectori, cu douã zecimale, fãrã rotunjire, şi se trece pe lucrare de cãtre preşedintele comisiei, care semneazã alãturi de corectori.

ART. 24

(1) În cazul în care între notele acordate unei lucrãri existã o diferenţã mai mare de un punct, preşedintele comisiei recorecteazã lucrarea. Recorectarea se va face în prezenţa membrilor comisiei care au acordat iniţial notele.

(2) Nota datã la recorectare este nota finalã şi se trece pe lucrare sub semnãtura corectorilor şi a preşedintelui comisiei de concurs.

(3) Situaţiile care necesitã recorectare vor fi consemnate într-un proces-verbal, întocmit de secretar şi semnat de membrii comisiei.

ART. 25

(1) Dupã ce toate lucrãrile au fost corectate, acestea se desigileazã de secretarul comisiei în prezenţa membrilor şi a preşedintelui comisiei de concurs.

(2) Secretarul comisiei va întocmi un tabel cu numele candidaţilor şi notele obţinute de aceştia.

(3) Preşedintele comisiei de concurs verificã corectitudinea transcrierii notelor finale de pe lucrãri în tabel.

(4) Eventualele corecturi de transcriere a notelor finale în tabel se fac numai cu cernealã sau pastã roşie de cãtre preşedintele comisiei, care semneazã şi ştampileazã în dreptul acestora.

(5) Rezultatele fiecãrei probe se comunicã prin afişare, care are loc înaintea desfãşurãrii urmãtoarei probe.

SECŢIUNEA a 4-a

Aprecierea şi notarea interviurilor, probelor practice de evaluare a aptitudinilor şi a performanţei fizice

ART. 26

(1) În cadrul interviului fiecare membru al comisiei de concurs sau, dupã caz, al subcomisiei adreseazã întrebãri candidatului, fãrã a depãşi tematica afişatã.

(2) Pentru fiecare întrebare se elaboreazã o grilã de interpretare, care va fi afişatã la finalizarea interviului cu ultimul candidat înscris la concurs.

(3) Interviul se înregistreazã sau, în cazul în care nu sunt disponibilitãţi tehnice în acest sens, se transcrie întocmai de cãtre secretarul comisiei.

(4) Pentru posturile care presupun o comunicare frecventã într-o limbã strãinã, o parte a interviului sau acesta în integralitate se poate susţine în limba respectivã.

ART. 27

(1) Notele se acordã independent de fiecare membru al comisiei de concurs sau al subcomisiei, dupã caz, şi se trec în borderou.

(2) La borderou va fi anexatã motivarea, pe scurt, a mediei finale acordate, cu semnãtura preşedintelui şi a membrilor comisiei de concurs.

(3) Nota finalã se calculeazã ca medie aritmeticã între notele acordate de membrii comisiei, cu douã zecimale, fãrã rotunjire.

ART. 28

Pentru fiecare probã practicã se întocmeşte o grilã de apreciere, ce va conţine toate elementele necesare în vederea aprecierii independente – baremul, timpul de realizare a sarcinii, viteza de reacţie, numãrul de greşeli şi greşelile apreciate ca fiind foarte grave etc. – şi care va fi afişatã la finalul încheierii probei de cãtre ultimul candidat.

ART. 29

Baremele pentru fiecare probã se afişeazã şi se comunicã tuturor participanţilor înaintea începerii probei de evaluare a performanţei fizice.

SECŢIUNEA a 5-a

Stabilirea şi comunicarea rezultatelor

ART. 30

(1) Secretarul comisiei de concurs va întocmi tabelul nominal cu rezultatele obţinute, în ordinea descrescãtoare a notelor finale.

(2) Tabelul se va afişa la sediul unitãţii organizatoare a examenului/concursului, fiind semnat de preşedintele comisiei de concurs şi de secretarul acesteia.

ART. 31

Dupã rezolvarea contestaţiilor, se întocmeşte tabelul cu clasificarea finalã a candidaţilor în ordinea descrescãtoare a notelor finale. În dreptul fiecãrui candidat se vor scrie nota finalã obţinutã şi menţiunea: "admis", "respins", "neprezentat", "eliminat din concurs", "eliminat din examen", dupã caz.

SECŢIUNEA a 6-a

Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

ART. 32

(1) Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probelor de examen/concurs se depun în termen de 24 de ore de la afişare, în ziua prevãzutã de graficul de desfãşurare a examenului/concursului, şi se soluţioneazã conform dispoziţiilor prezentei secţiuni.

(2) Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrãri.

(3) Notele la interviu, probele fizice şi la probele practice nu pot fi contestate.

(4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 24 de ore de la depunerea acestora.

ART. 33

(1) Nota acordatã iniţial se modificã, prin creştere sau prin descreştere, dacã între aceasta şi nota acordatã de comisia de soluţionare a contestaţiilor se va constata o diferenţã de cel puţin 0,50 puncte, pânã la nota 9,50. Dacã diferenţa dintre cele douã note este mai micã de 0,50 puncte, nota iniţialã rãmâne neschimbatã, pentru notele de pânã la 9,50. Pentru lucrãrile corectate cu note de cel puţin 9,50 se acordã nota de la recorectare.

(2) Nota acordatã dupã contestaţii rãmâne definitivã.

ART. 34

(1) Hotãrârile comisiei de soluţionare a contestaţiilor se consemneazã într-un proces verbal, întocmit de secretarul comisiei şi semnat de preşedintele şi membrii acesteia.

(2) Rezultatele la contestaţii se comunicã candidaţilor prin afişare la sediul unitãţii organizatoare a examenului/concursului.

SECŢIUNEA a 7-a

Dosarul de concurs

ART. 35

Dosarul de concurs este întocmit de compartimentul de resurse umane cu sarcini de recrutare pentru respectivul post vacant şi conţine urmãtoarele documente:

a) documentul prin care au fost constituite comisiile şi subcomisiile – extras din dispoziţia/ordinul de zi pe unitate;

b) copia anunţului postat pe pagina de internet sau, dupã caz, publicat în presã, precum şi a celui postat la avizier;

c) graficul desfãşurãrii examenului/concursului;

d) cererile de participare la examen/concurs ale candidaţilor;

e) lucrãrile scrise ale candidaţilor şi înregistrarea/transcrierea interviului pe subiecte profesionale;

f) procesele-verbale ale comisiilor de concurs şi, unde este cazul, ale subcomisiilor şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

g) procesul-verbal de consemnare a modului de desfãşurare a examenului/concursului şi a rezultatelor obţinute de candidaţi;

h) borderourile de examen/concurs;

i) contestaţiile, acolo unde este cazul, precum şi modalitatea de soluţionare a acestora.

SECŢIUNEA a 8-a

Dosarul de recrutare în vederea participãrii la examenul/concursul de ocupare a postului vacant

ART. 36

(1) Dosarul de recrutare în vederea participãrii la examenul/concursul de ocupare a postului vacant conţine urmãtoarele documente transmise de candidat:

a) cererea de înscriere şi CV;

b) copii legalizate ale documentelor care atestã nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncã şi, dacã este cazul, livretului militar;

d) copii legalizate ale certificatului de naştere ale candidatului, soţului/soţiei şi fiecãrui copil, a certificatului de cãsãtorie, precum şi ale hotãrârilor judecãtoreşti privind starea civilã;

e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;

f) cazierul judiciar;

g) caracterizarea de la ultimul loc de muncã, respectiv din instituţia de învãţãmânt în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;

h) 3 fotografii tip buletin de identitate;

i) douã fotografii color 9 x 12 cm;

j) fişa medicalã-tip de încadrare în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;

k) certificatul de examinare psihologicã;

l) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptãrii condiţiilor de recrutare.

(2) Compartimentul cu sarcini de recrutare în vederea participãrii la examenul/concursul de ocupare a postului vacant introduce în dosarul fiecãrui candidat care îndeplineşte condiţiile legale şi cerinţele postului scos la examen/concurs urmãtoarele documente:

a) nota de cunoaştere, numai pentru candidaţii declaraţi "admis" la examen/concurs;

b) adresa prin care, dupã verificarea îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de participare la examen/concurs, îi este comunicat candidatului cã nu poate participa la acesta.

1. Model de borderou

Concurs pentru ocuparea postului ………………………………

Borderou pentru consemnarea punctajelor şi notelor acordate

Link to comment
 • Moderator

ANEXA 3

METODOLOGIA

organizãrii şi desfãşurãrii tutelei profesionale a personalului

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

ART. 1

În unitãţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative tutela profesionalã pentru toate categoriile de resurse umane care beneficiazã de aceasta, cu excepţia elevilor şi studenţilor aflaţi în stagiu de practicã, este organizatã şi se desfãşoarã conform Programului activitãţilor de tutelã profesionalã.

ART. 2

La începutul procesului de integrare socioprofesionalã organizat pentru absolvenţii instituţiilor de învãţãmânt şi personalul încadrat din sursã externã vor fi dispuse mãsuri şi acţiuni care sã vizeze:

a) prezentarea absolvenţilor/personalului încadrat din sursã externã colectivului unitãţii;

b) prezentarea misiunilor/atribuţiilor şi tradiţiilor de luptã ale unitãţii, dupã caz;

c) prezentarea zonei de responsabilitate/competenţã a unitãţii, cu referiri la specificul local/regional;

d) prezentarea condiţiilor de muncã şi instruire – tehnicã, poligoane, sãli de specialitate, echipamente -, precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al unitãţii.

ART. 3

Tutorele profesional al personalului se ghideazã în aplicarea atribuţiilor sale dupã:

a) standardul ocupaţional aplicabil funcţiei pe care este încadrat personalul tutelat;

b) actele normative de nivel superior şi interne ce reglementeazã domeniul de activitate al personalului tutelat;

c) fişa postului pe care este încadrat personalul tutelat;

d) Programul activitãţilor de tutelã profesionalã.

ART. 4

Persoana tutelatã va consemna zilnic activitãţile desfãşurate.

ART. 5

(1) Programul activitãţilor de tutelã profesionalã în unitãţi, a cãrui structurã este prevãzutã la pct. A al prezentei anexe, cuprinde pentru personalul tutelat urmãtoarele:

a) studiu individual dirijat, într-un cuantum de pânã la douã ore zilnic din timpul normal de lucru;

b) asistenţã în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;

c) participarea la diferite programe de formare profesionalã organizate de cãtre inspectoratul general/alte structuri ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

d) specificarea materialelor necesare şi a competenţelor profesionale vizate a fi dobândite pentru fiecare activitate planificatã.

(2) La stabilirea conţinutului programului pentru personalul tutelat se va respecta principiul gradualitãţii planificãrii şi desfãşurãrii activitãţilor, de la cele mai simple spre cele cu un nivel crescut de complexitate şi risc.

(3) Programul activitãţilor de tutelã profesionalã se stabileşte semestrial, respectiv pentru întreaga perioadã de tutelã dacã aceasta este mai micã, se întocmeşte de cãtre tutorele profesional, se avizeazã de cãtre ofiţerul cu atribuţii de învãţãmânt şi se aprobã de cãtre şeful structurii de resurse umane/locţiitorul pentru învãţãmânt al şefului/comandantul unitãţii în care îşi desfãşoarã activitatea persoana tutelatã.

(4) În situaţia în care la nivelul unitãţii nu existã posibilitatea numirii unui tutore profesional care sã aibã aceeaşi specializare sau profesie cu cea necesarã ocupantului postului pentru care se exercitã tutela ori, cel puţin, care sã lucreze în acelaşi domeniu de activitate, programul-cadru al activitãţilor de tutelã profesionalã se întocmeşte de cãtre inspectoratul general/similar sau, dacã nu existã personal specializat în domeniu la acest nivel, de cãtre unitatea aparatului central care coordoneazã compartimentul în care lucreazã persoana tutelatã.

(5) Tutorele profesional va realiza lunar o testare a cunoştinţelor dobândite de personalul tutelat, pe baza Programului activitãţilor de tutelã profesionalã, iar la finalul perioadei de tutelã profesionalã le va anexa la referatul de evaluare pentru a fi incluse în dosarul de tutelã profesionalã.

ART. 6

Tutorele profesional poate consulta pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice ce îi revin Fişa de evaluare a activitãţii absolventului, întocmitã de instituţia de învãţãmânt a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

ART. 7

(1) În activitatea de tutelã profesionalã, tutorele solicitã la nevoie consiliere şi sprijin din partea şefului nemijlocit al personalului tutelat, psihologului şi ofiţerului/personalului cu atribuţii de resurse umane/formare continuã/pregãtire de luptã din unitate.

(2) În vederea coordonãrii unitare a activitãţii de tutelã profesionalã din inspectoratele generale, şefii structurilor de resurse umane/formare continuã/pregãtire de luptã vor fi consiliaţi de specialiştii Direcţiei generale management resurse umane.

ART. 8

Rezultatele activitãţii de tutelã profesionalã vor fi înscrise în fişa de evaluare anualã a tutorelui profesional la indicatorii de evaluare specifici.

Link to comment
 • Moderator

ANEXA 4

METODOLOGIA

organizãrii şi desfãşurãrii examenului de definitivare în profesie a poliţiştilor, precum şi de evaluare a cadrelor militare debutante în profesie/încadrate din sursã externã la finalizarea perioadei de tutelã profesionalã

ART. 1

(1) Evaluarea activitãţii personalului care a beneficiat de tutelã profesionalã la debutul în profesie la prima încadrare în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative sau la trecerea în corpul profesional superior se face în termen de 5 zile lucrãtoare de la încheierea perioadei de stagiu/probã, respectiv de tutelã profesionalã, de cãtre şeful/comandantul nemijlocit al compartimentului în care îşi desfãşoarã activitatea, denumit în continuare evaluator.

(2) În situaţia în care evaluatorul are vechimea în funcţie mai micã de un an sau i-a fost şef/comandant personalului evaluat mai puţin de 50% din perioada tutelei, şeful/comandantul unitãţii desemneazã, prin dispoziţie/ordin de zi pe unitate, un alt evaluator, care sã nu fi fost tutore profesional al personalului evaluat.

ART. 2

(1) Evaluarea activitãţii desfãşurate în perioada tutelei profesionale a poliţiştilor şi cadrelor militare se face pe baza:

a) referatului tutorelui;

b) raportului de stagiu/probã realizat de persoana tutelatã care urmeazã sã fie evaluatã;

c) raportului de evaluare întocmit de evaluator.

(2) Referatul întocmit conform pct. B va sta la baza activitãţii de evaluare. Acesta împreunã cu testele lunare aplicate personalului tutelat vor fi puse la dispoziţia evaluatorului.

(3) Persoana tutelatã care urmeazã sã fie evaluatã la sfârşitul perioadei de tutelã profesionalã întocmeşte un raport de stagiu/probã, conform pct. A, pe care îl prezintã evaluatorului.

(4) Evaluatorul completeazã raportul de evaluare a perioadei de stagiu/probã, respectiv de tutelã pentru cei pentru care perioada de stagiu/probã nu se suprapune perioadei de tutelã, conform pct. C.

ART. 3

Notarea criteriilor de evaluare se face astfel: 1 punct = nesatisfãcãtor; 2 puncte = satisfãcãtor; 3 puncte = bun; 4 puncte = foarte bun; 5 puncte = excepţional. Punctajul final se calculeazã astfel: [(60 x punctajul criteriului A) + (10 x punctajul criteriului B) + (10 x punctajul criteriului C) + (10 x punctajul criteriului D) + (10 x punctajul criteriului E)/100].

ART. 4

Evaluatorul desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:

a) analizeazã raportul de stagiu şi referatul întocmit de tutorele profesional;

b) realizeazã interviul pe baza concluziilor rezultate în urma desfãşurãrii activitãţii prevãzute la lit. a) şi a criteriilor stabilite în formularul raportului de evaluare a perioadei de stagiu/probã;

c) acordã fiecãrui criteriu de evaluare puncte de la 1 – cel mai mic la 5 – cel mai mare şi face media aritmeticã pentru stabilirea punctajului final; transformã punctajul final obţinut în calificativ de evaluare, astfel: între 1,00-2,99 – necorespunzãtor – nepromovat şi între 3,00-5,00 – corespunzãtor – promovat.

ART. 5

Rezultatul final al evaluãrii de cãtre evaluator se aduce la cunoştinţa poliţistului care a parcurs perioada de stagiu/probã, respectiv cadrului militar care a parcurs perioada de tutelã profesionalã, în situaţiile prevãzute la art. 1 alin. (1), în termen de 3 zile lucrãtoare de la data desfãşurãrii examenului de definitivare, respectiv de finalizare a perioadei de tutelã.

ART. 6

(1) Poliţistul/cadrul militar care este nemulţumit de rezultatul examenului de definitivare/încheiere a perioadei de tutelã profesionalã îl poate contesta, în termen de 3 zile de la data luãrii la cunoştinţã, şefului/comandantului unitãţii.

(2) Şeful/comandantul unitãţii analizeazã raportul de evaluare a perioadei de stagiu, referatul întocmit de tutorele profesional, raportul de stagiu şi rezultatul interviului şi poate modifica rezultatul examenului, în situaţia în care constatã cã cele consemnate nu corespund realitãţii.

(3) Rezultatul contestaţiei se comunicã, în scris, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data exercitãrii cãii de atac respective.

(4) În situaţia în care prin hotãrâre definitivã poliţistul nu este definitivat în profesie, evaluatorul va transmite structurii de resurse umane dosarul de examen, pentru luarea mãsurilor de destituire din poliţie, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.

ART. 7

Dupã încheierea perioadei de stagiu/probã, dosarul de evaluare întocmit cu acest prilej, respectiv documentele prevãzute la art. 2 se includ în dosarul profesional/personal.

ART. 8

Definitivarea în profesie a poliţiştilor, respectiv destituirea din poliţie se realizeazã prin dispoziţie a şefului stabilit potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.

ART. 9

Modelele formularelor folosite în procesul de evaluare sunt cele de la pct. A-C.

Link to comment
 • Moderator

ANEXA 5

STAGIILE ÎN SPECIALITATE

pentru acordarea gradelor profesionale personalului

încadrat din sursã externã ca poliţist

ART. 1

Stagiile în specialitate pentru acordarea gradelor profesionale personalului încadrat din sursã externã ca ofiţeri de poliţie sunt urmãtoarele:

a) la un stagiu de pânã la 5 ani – subinspector de poliţie;

b) la un stagiu între 5 şi 7 ani – inspector de poliţie;

c) la un stagiu între 8 şi 10 ani – inspector principal de poliţie;

d) la un stagiu între 11 şi 14 ani – subcomisar de poliţie;

e) la un stagiu între 15 şi 18 ani – comisar de poliţie;

f) la un stagiu de peste 18 ani – comisar-şef de poliţie.

ART. 2

Stagiile în specialitate pentru acordarea gradelor profesionale personalului încadrat din sursã externã ca agenţi de poliţie sunt urmãtoarele:

a) la un stagiu de pânã la 5 ani – agent de poliţie;

b) la un stagiu între 5 şi 10 ani – agent principal de poliţie;

c) la un stagiu între 11 şi 15 ani – agent şef adjunct de poliţie;

d) la un stagiu de peste 15 ani – agent şef de poliţie.

Link to comment
 • Moderator

ANEXA 6

PROCEDURILE ŞI FORMULARELE

utilizate în activitatea de management resurse umane a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pentru care directorul general al Direcţiei generale management resurse umane este abilitat sã emitã dispoziţii

ART. 1

Directorul general al Direcţiei generale management resurse umane este abilitat sã emitã proceduri aplicabile poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative cu privire la:

a) întocmirea Notei de cunoaştere;

b) evaluarea poliţiştilor, cadrelor militare, elevilor şi studenţilor instituţiilor de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi echivalarea evaluãrilor obţinute cu ocazia efectuãrii de misiuni în strãinãtate;

c) mutarea poliţiştilor şi cadrelor militare;

d) evidenţa nominalã şi statisticã a personalului în activitate şi în rezervã din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.

ART. 2

Directorul general al Direcţiei generale management resurse umane este abilitat sã stabileascã formulare aplicabile poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative cu privire la:

a) cererea de înscriere la concursul de admitere în instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru încadrare din sursã externã;

b) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptãrii condiţiilor de recrutare;

c) curriculum vitae;

d) tabelul cu rudele candidatului;

e) lista cu acte şi documente constitutive ale dosarului de recrutare pentru concursul de admitere în instituţiile de învãţãmânt ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

f) angajamentele cu perioadele minime pentru care semnatarii se obligã sã-şi desfãşoare activitatea în unitãţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

g) evaluarea personalului;

h) documentele de evidenţã a personalului în activitate şi în rezervã din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;

i) fişa de lichidare.

 • Upvote 2
Link to comment
 • 1 year later...

  Ministerul Afacerilor Interne

Ordin nr. 63/2014
din 25/04/2014
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 309 din 25/04/2014
 
Ordinul nr. 63/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activitati de management resurse umane in unitatile Ministerului Afacerilor Interne
 
   Avand in vedere prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 36 alin. 1 lit. g) si art. 40 lit. g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 15 alin. 1 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
   in temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite urmatorul ordin:
 
   Art. I. -  Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activitati de management resurse umane in unitatile Ministerului Afacerilor Interne, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 833 din 11 decembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 21 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "d) sa aiba inaltimea de minimum 1,65 m barbatii si 1,60 m femeile; candidatii pentru institutiile de formare a ofiterilor si agentilor de politie de frontiera pentru specializarea marina trebuie sa aiba inaltimea de minimum 1,60 m."
   2. La articolul 81, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   "Art. 81. - 
 (1) Veteranii de razboi care au varsta peste 85 de ani pot fi avansati in gradul urmator, inclusiv acordarea gradului de sublocotenent sau general in retragere, prin derogare de la criteriile prevazute la art. 80 daca se afla in cel putin una dintre urmatoarele situatii:
    a) fac parte din organele de conducere ale asociatiei/filialelor;
   b) au o contributie deosebita la organizarea si functionarea asociatiei/filialei din care fac parte;
   c) au fost victime ale regimului totalitar - arestati, condamnati, persecutati, indepartati abuziv din randul cadrelor active;
   d) s-au remarcat pe front prin fapte de arme deosebite;
   e) au fost raniti in timpul actiunilor de lupta pe front."
   Art. II. -  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    
 
 
 
   Bucuresti, 25 aprilie 2014.
   Nr. 63.
Link to comment
 • 10 months later...
 • Moderator
Ministerul Afacerilor Interne - MAI
 
Ordinul nr. 22/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane
în Ministerul Afacerilor Interne
 
În vigoare de la 09.03.2015
 
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin: 
 
 Art. I. - Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 11 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:
 
1. La articolul 2, litera f1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"f1) recrutarea din sursă internă - recrutarea realizată din rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne care deţine aptitudinile, abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru ocuparea posturilor vacante; activitatea se realizează etapizat, începând cu personalul unităţii în al cărei stat de organizare este prevăzut postul vacant, cu respectarea corpurilor profesionale/militare, iar în etapa/etapele următoare aceasta se poate extinde, succesiv: la personalul altor unităţi; la personalul care poate face obiectul trecerii într-un corp profesional/militar superior, inclusiv prin dobândirea altui statut profesional, ca urmare a promovării de către agenţii de poliţie, maiştrii militari sau subofiţeri a concursului/examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de ofiţer de poliţie sau ofiţer; după caz, la alte categorii profesionale ale Ministerului Afacerilor Interne;". 

 

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"Art. 4. (1) Fişa postului şefului/comandantului unităţii şi a adjuncţilor/locţiitorilor acestuia constituie anexe la regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii respective."
 
3. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
 
"(11) Fişa postului şefului/comandantului unităţii, precum şi a adjuncţilor/locţiitorilor acestuia, în cazul unităţilor nou-înfiinţate sau al funcţiilor modificate/nou-înfiinţate ca urmare a unei modificări structurale, se aprobă în termen de 5 zile de la emiterea ordinului pentru aprobarea modificărilor organizatorice, ulterior fiind aplicabile prevederile alin. (1)."
 
4. La articolul 21 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar;".
 
5. La articolul 21 alineatul (11), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 
"g) au vârsta de până la 40 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar;".
 
6. La articolul 42, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
"Art. 42.
Agenţii de poliţie, maiştrii militari şi subofiţerii care au absolvit studii superioare cu diplomă de licenţă au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de ofiţeri de poliţie sau ofiţeri, în condiţiile legii, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:". 
 
7. La articolul 67, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
 
"(6) Pentru poliţiştii ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate ca urmare a îndeplinirii unei funcţii de conducere salarizate în cadrul organizaţiilor sindicale, verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (11) şi alin. (4) lit. c), respectiv la art. 70 alin. (2) lit. c) se realizează prin raportare la funcţia deţinută anterior suspendării raporturilor de serviciu."
 
Art. II. - Articolul 18 din Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 69/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 12 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
 
Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
 
Bucureşti, 9 martie 2015.
Nr. 22. 
 

 
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 164 din 9 martie 2015 (M.Of. nr. 164/2015)
Link to comment
 • 10 months later...
 • Moderator

Ordinul MAI nr. 9/2016 - modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ORDIN

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 11 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera f1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,f1) recrutarea din sursă internă — recrutarea realizată din rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne care deţine aptitudinile, abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru ocuparea posturilor vacante;”.

2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. — (1) Ocuparea posturilor vacante prin una dintre modalităţile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) se realizează la propunerea şefului nemijlocit al structurii în care este prevăzut postul vacant, cu aprobarea şefului/comandantului unităţii sau la iniţiativa acestuia.

(2) Ocuparea’posturilor vacante prin modalităţile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) şi d), precum şi la lit. e) atunci când se organizează concurs/examen cu recrutarea candidaţilor din sursă externă sau prin trecerea agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor de poliţie, respectiv a maiştrilor militari şi subofiţerilor în corpul ofiţerilor se realizează’cu aprobarea ministrului afacerilor interne, în condiţiile prezentului ordin.

(3) în situaţiile prevăzute la alin. (1), dacă au fost identificaţi mai mulţi candidaţi care corespund cerinţelor postului vacant, departajarea acestora se face prin interviu pe subiecte profesionale.

(4) în situaţia în care s-a demarat procedura de concurs/examen, postul vacant nu mai poate fi ocupat prin nicio altă modalitate din cele prevăzute la art. 5.”

3. Articolul 61 se abrogă.

4. Articolul 7 se abrogă.

5. Articolul 8 se abrogă.

6. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. — (1) Trecerea agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor de poliţie se face prin concurs de ocupare ’a posturilor vacante prevăzute cu funcţii de ofiţer de poliţie, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 63.

(2) Trecerea maiştrilor militari şi subofiţerilor în corpul ofiţerilor se face prin concurs de ocupare a posturilor vacante prevăzute cu funcţii de ofiţer, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 63.”

7. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Candidaţii recrutaţi din sursă externă care intenţionează să dobândească statutul de poliţist sau cadru militar în Ministerul Afacerilor Interne trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile, cu excepţia candidaţilor pentru posturi de ofiţeri şi agenţi de poliţie de frontieră’ pentru specializarea marină,’ care trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m.”

8. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. — (1) Anunţurile privind posturile vacante pentru care se organizează concurs se afişează la sediul unităţii organizatoare şi, după caz, la sediul unităţilor în al căror state de organizare sunt prevăzute posturile vacante pentru care se organizează concurs şi se publică prin grija compartimentelor de resurse umane, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului, pe pagina de internet a aceloraşi unităţi sau a structurii ierarhic superioare ori, dacă acestea nu există ori nu sunt operaţionale, în presa scrisă.”

9. La articolul 32, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) în situaţia prevăzută la alin. (2), când s-a stabilit ocuparea mai multor posturi vacante prin recrutare din sursă externă sau prin trecerea agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor de poliţie, respectiv a maiştrilor militari şi subofiţerilor în corpul ofiţerilor, inspectorul general/similar poate dispune organizarea concursurilor, în sistem centralizat, după caz:

a) la nivelul unităţilor teritoriale în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile vacante de execuţie pentru care se organizează concurs;

b) la nivelul inspectoratului general/similar, de regulă, în cadrul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne ori în cadrul altor instituţii din afara Ministerului Afacerilor Interne.”

10. La articolul 32, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) în scopul organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante se constituie, după caz, comisii de recrutare, comisii de concurs şi comisii de soluţionare a contestaţiilor, ale căror componenţă, atribuţii şi competenţe sunt stabilite în anexa nr. 2.”

11. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321, cu următorul cuprins:

„Art. 321. — (1) în situaţia în care se organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi de execuţie vacante, diferite din punctul de vedere al specialităţii/profilului de activitate, al structurii prevăzute în statul de organizare şi ale căror cerinţe de ocupare prevăzute în fişele posturilor’nu sunt similare, candidaţii menţionează în mod expres postul pentru care candidează.

(2) în situaţia în care se organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi de execuţie vacante, identice din punctul de vedere al specialităţii/profilului de activitate, al structurii prevăzute în statul de organizare şi al cerinţelor de ocupare prevăzute în fişele posturilor, candidaţii menţionează în mod expres structura pentru care candidează.”

12. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 34. — (1) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de execuţie constau în susţinerea unui test scris, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.”

13. La articolul 34 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) în funcţie de specificul atribuţiilor postului vacant, concursul poate consta, în afara probei prevăzute la alin. (1), şi în susţinerea a cel puţin uneia dintre următoarele probe:”.

14. La articolul 34, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Probele prevăzute la alin. (2) se susţin înaintea celei prevăzute la alin. (1).”

15. La articolul 35, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Dacă se organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi de execuţie vacante, din cadrul aceleiaşi structuri potrivit statului de organizare, similare din punctul de vedere al specialităţii/profilului de activitate şi al cerinţelor de ocupare prevăzute în fişele posturilor, candidaţii sunt declaraţi «admis» în ordinea descrescătore a notei finale, în limita numărului de posturi pentru care s-a organizat concursul respectiv, potrivit opţiunii formulate de către aceştia.”

16. La articolul 35, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) în cazul în care concursul a constat şi în probe dintre cele prevăzute la art. 34 alin. (2), departajarea se realizează în funcţie de notele obţinute la proba practică de evaluare a aptitudinilor, iar dacă şi în această situaţie se constată egalitate, la proba de evaluare a performanţei fizice.”

17. La articolul 35, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

„(71) Dacă în urma aplicării criteriilor de departajare prevăzute la alin. (6) şi (7) există egalitate între mai mulţi candidaţi, departajarea între aceştia se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale. Interviul se susţine în termen de cel mult 3 zile de la data expirării termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceloraşi tematici şi bibliografii stabilite la testul scris, şi se organizează în condiţiile anexei nr. 2. în această situaţie, termenul de 45 de zile prevăzut la art. 2 alin. (2) din anexa nr. 2 se poate prelungi în mod corespunzător.”

18. La articolul 35, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) Desfăşurarea probelor de concurs se planifică la minimum 48 de ore, dar nu mai mult de 72 de ore între ele.”

19. La articolului 38, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Dacă pentru ocuparea unor posturi de execuţie vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul/cadrul militar este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii, în vederea identificării unui alt post corespunzător gradului profesional/militar deţinut, precum şi pregătirii profesionale.”

20. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 42. — (1) Agenţii de poliţie care au absolvit studii superioare cu diplomă de licenţă au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de execuţie de ofiţeri de poliţie, în condiţiile legii.

(2) Maiştrii militari şi subofiţerii care au absolvit studii superioare cu diplomă de licenţă au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de execuţie de ofiţeri, în condiţiile legii.

(3) Agenţii de poliţie, maiştrii militari şi subofiţerii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) pot participa la concursul pentru trecerea în corpul profesional/militar superior, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt apţi din punct de vedere psihologic pentru corpul ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor şi, după caz, pentru postul/posturile scos/scoase la concurs;

b) studiile superioare absolvite corespund cerinţelor de ocupare prevăzute în fişa postului;

c) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

d) nu sunt puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.”

21. în anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. — (1) în vederea organizării şi desfăşurării examenelor/concursurilor prevăzute la art. 32 alin. (1) din ordin, la nivelul unităţilor în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile vacante se constituie comisii de concurs şi comisii de soluţionare a contestaţiilor.”

22. în anexa nr. 2, la articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) în situaţia prevăzută la art. 32 alin (21) lit. a) din ordin, la nivelul inspectoratului general/similar se constituie o comisie centrală de concurs.

(12) în situaţia prevăzută la art. 32 alin. (21) lit. b) din ordin, comisiile prevăzute la alin. (1) se constituie la nivelul inspectoratului general/similar. în acest caz, la nivelul unităţilor teritoriale în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile vacante de execuţie cu competenţă de gestiune a resurselor umane sau care asigură din punctul de vedere al gestiunii resurselor umane structurile în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile pentru care se organizează concurs, se constituie comisii de recrutare.”

23. în anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1)—(12), precum şi desemnarea secretarului/secretarilor acestora se stabilesc prin dispoziţie/ordin al persoanei care le constituie, cu cel mult 45 de zile înainte de data finalizării concursului, dar nu mai puţin de 20 de zile lucrătoare înainte de data desfăşurării probei de examen/concurs. Componenţa nominală a comisiei de recrutare se stabileşte după desemnarea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor.”

24. în anexa nr. 2, la articolul 3, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

„(31) Membrii comisiilor de concurs şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor completează o declaraţie pe propria răspundere, după terminarea înscrierilor, din care să reiasă că nu au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu oricare dintre candidaţi. Membrii comisiilor care au această calitate sunt înlocuiţi, cu respectarea condiţiilor prezentului ordin.

(32) înainte de începerea activităţii, membrii comisiilor de concurs completează un angajament cu privire la păstrarea confidenţialităţii subiectelor/temelor şi baremelor de corectare/apreciere şi notare.”

25. în anexa nr. 2, la articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) preşedinte:

1. şeful structurii în care se află postul vacant pentru care se organizează examen/concurs sau, după caz, o persoană cu funcţie de conducere, desemnată de persoana care are competenţă de numire în funcţie pentru postul respectiv;

2. şeful structurii în care se află postul vacant pentru care se organizează examen/concurs sau, după caz, o persoană cu funcţie de conducere desemnată de directorul general al Direcţiei Generale de Paşapoarte, respectiv directorul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în cazul posturilor vacante din structura serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;”.

26. în anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) în cazul în care în unitatea care organizează examen/concurs nu există specialişti în domeniul de activitate al postului vacant, pentru asigurarea respectării condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (4), din comisie fac parte specialişti de la eşalonul superior, din alte unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne sau/şi din afara Ministerului Afacerilor Interne. Prevederile art. 3 alin. (1) sau, după caz, alin. (2) nu se aplică.”

27. în anexa nr. 2, după articolul 4 se introduc patru noi articole, articolele 41—44, cu următorul cuprins:

„Art. 41. — (1) în cazul prevăzut la art. 2 alin. (12), comisiile de concurs se compun dintr-un număr impar de persoane, astfel:

a) preşedinte — şeful structurii de specialitate din cadrul aparatului’ central al inspectoratului general sau înlocuitorul legal, corespunzătoare domeniului de activitate al posturilor vacante pentru care se organizează concurs, sau, după caz, unul dintre adjuncţii/locţiitorii inspectorului general/similar;

b) membri — specialişti în domeniul de activitate al posturilor vacante şi/sau cadre didactice din unităţile de învăţământ aflate în subordinea inspectoratului general.

(2) Secretarul comisiei de concurs poate fi şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Acesta nu este membru al comisiei. Secretarul comisiei de concurs este numit dintre ofiţerii structurii de resurse umane de la nivelul aparatului central al inspectoratului general/similar şi poate fi ajutat de alţi ofiţeri din cadrul structurii de resurse umane a inspectoratului general/similar şi/sau din cadrul structurilor de resurse umane ale unităţilor teritoriale, desemnaţi de către preşedintele comisiei de concurs.

(3) în situaţii excepţionale, cu avizul Direcţiei generale management resurse umane, inspectoratele generale/similare pot solicita desemnarea în comisii a unor cadre didactice din alte instituţii de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 42. — Comisiile de soluţionare a contestaţiilor cuprind un număr impar de persoane, dintre care un preşedinte şi cel puţin 2 membri.

Art. 43. — Dispoziţiile art. 3 alin. (32) şi art. 41 se aplică în mod corespunzător şi comisiei centrale de concurs.

Art. 44. — (1) Comisiile de recrutare se compun dintr-un număr impar de persoane, astfel:

a) preşedinte — şeful structurii de specialitate din cadrul unităţii teritoriale sau înlocuitorul legal, corespunzătoare domeniului de activitate al posturilor vacante pentru care se organizează concurs, sau, după caz, unul dintre adjuncţii/ locţiitorii şefului unităţii;

b) membri — ofiţeri din cadrul unităţii teritoriale, din care cel puţin unul din structura de resurse umane a unităţii.

(2) Secretariatul comisiei de recrutare este asigurat de unul din membrii comisiei de recrutare, de regulă un ofiţer din cadrul structurii de resurse umane a unităţii.

(3) Dispoziţiile art. 3 alin. (3) şi (31) se aplică în mod corespunzător comisiilor de recrutare.”

28. în anexa nr. 2, la articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. — (1) în cadrul comisiei de concurs, în raport cu numărul şi complexitatea probelor, precum şi cu numărul de candidaţi, se pot constitui, până la susţinerea primei probe/probei de concurs, prin dispoziţie/ordin, la propunerea motivată a preşedintelui comisiei, subcomisii formate din preşedinte şi cel puţin 2 membri.”

29. în anexa nr. 2, la articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Calitatea de membru al comisiei de concurs este compatibilă cu cea de membru al subcomisiei.”

30. în anexa nr. 2, la articolul 6, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Atunci când se constituie comisia centrală de concurs, atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se exercită exclusiv de către aceasta.

(4) Comisia centrală de concurs stabileşte modalitatea de lucru şi de transmitere a documentelor între aceasta şi comisiile de concurs organizate la nivelul unităţilor teritoriale.”

31. în anexa nr. 2, după articolul 6 se introduc trei noi articole, articolele 61—63, cu următorul cuprins:

„Art. 61. —în cazul prevăzut la art. 2 alin. (12), comisia de concurs are următoarele atribuţii:

a) primeşte listele finale cu candidaţii ale căror candidaturi au fost validate de comisiile de recrutare;

b) stabileşte bibliografia şi tematica de concurs;

c) elaborează subiectele/temele şi baremele de corectare/apreciere şi notare pentru testul scris şi, după caz, proba practică, cu cel mult 24 de ore înainte de susţinerea fiecărei probe, având în vedere cerinţele înscrise în fişele posturilor scoase la concurs;

d) asigură îndeplinirea condiţiilor pentru desfăşurarea optimă a concursului — spaţii corespunzătoare, papetărie, birotică şi alte elemente de logistică necesare, precum şi respectarea procedurilor cu privire la repartizarea pe săli, multiplicarea subiectelor, supravegherea candidaţilor, afişarea grilelor de răspuns la ieşirea din sală şi prezenţa ultimilor 2 candidaţi la corectarea subiectelor-grilă etc.;

e) efectuează instructajul candidaţilor cu privire la modul general de desfăşurare a examenului/concursului, precum şi înaintea fiecărei probe — numărul de subiecte, durata alocată probei, criteriile de departajare, data şi locul afişării rezultatelor, modalitatea de depunere a eventualelor contestaţii, situaţiile care atrag eliminarea din concurs, alte precizări necesare desfăşurării în bune condiţii a concursului;

f) corectează/apreciază şi notează lucrările/proba practică şi, dacă este cazul, dispune măsuri corespunzătoare în baza procesului-verbal de soluţionare a contestaţiilor;

g) semnează procesul-verbal care conţine concluziile concursului, întocmit de secretarul comisiei, şi îl prezintă inspectorului general/similar în vederea dispunerii măsurilor, potrivit competenţelor;

h) păstrează în deplină securitate documentele şi asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la conţinutul subiectelor, al grilelor de corectare şi lucrărilor candidaţilor;

i) stabileşte graficul de desfăşurare a concursului, pe care îl comunică şi structurilor cu sarcini de recrutare;

j) transmite procesele-verbale cu rezultatele finale unităţilor teritoriale care au efectuat recrutarea, în vederea completării dosarelor de candidat ale candidaţilor declaraţi «admis» şi pentru desfăşurarea, potrivit competenţelor, a activităţilor specifice acordării gradelor profesionale/militare şi numirii în funcţie a acestora.

Art. 62. — La nivelul comisiei de recrutare se asigură măsurile necesare pentru respectarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare şi întocmire a dosarelor de recrutare, în conformitate cu prevederile ordinului.

Art. 63. — (1) în vederea verificării corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisiile de recrutare analizează, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea datei-limită de completare a dosarelor de recrutare, stabilită de către comisia de concurs, îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs şi semnează procesul-verbal care conţine concluziile verificării, precum şi adresele prin care fiecărui candidat care nu îndeplineşte condiţiile de participare la concurs îi este comunicat faptul că nu poate participa la acesta.

(2) După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisiile de recrutare transmit comisiei de concurs lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată, însoţită de procesul-verbal prevăzut la alin. (1).”

32. în anexa nr. 2, la articolul 7, alineatul (1) se abrogă.

33. în anexa nr. 2, la articolul 8 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) întocmeşte anunţul de concurs şi îl supune aprobării preşedintelui comisiei de concurs, cu avizul membrilor acesteia;”.

34. în anexa nr. 2, la articolul 10, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. — Comisia de concurs sau, după caz, comisia centrală de concurs elaborează subiectele şi baremele de corectare/apreciere şi notare, ţinând cont de următoarele cerinţe:”.

35. în anexa nr. 2, articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. —Testul scris constă în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unor teste-grilă.”

36. în anexa nr. 2, la articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) în situaţia în care supravegherea candidaţilor la susţinerea testului scris nu poate fi asigurată numai de către membrii comisiei de concurs, la propunerea preşedintelui comisiei de concurs, inspectorul general/şeful/comandantul unităţii poate desemna supraveghetori. Prevederile art. 3 alin. (3) şi (31) se aplică în mod corespunzător.”

37. In anexa nr. 2, la articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. — (1) înainte de comunicarea subiectelor, comisia/subcomisia verifică, pe baza actului de identitate al candidatului, corectitudinea datelor înscrise de către acesta în colţul din dreapta al foii de răspuns. Lucrările se sigilează de către candidaţi în prezenţa preşedintelui comisiei/subcomisiei, ocazie cu care acesta certifică prin semnătură şi aplică ştampila unităţii organizatoare.”

38. în anexa nr. 2, articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. — (1) în situaţia în care proba scrisă constă în rezolvarea unui test tip grilă se procedează astfel:

a) la finalizarea lucrării sau la expirarea timpului afectat probei, fiecare candidat predă, pe baza actului de identitate, comisiei/subcomisiei foaia de răspuns, ciornele, precum şi, după caz, documentaţia de specialitate primită pentru formularea răspunsului la itemii care prevăd această situaţie;

b) comisia/subcomisia verifică dacă au fost respectate recomandările privitoare la completarea foii de răspuns, iar în caz contrar răspunsurile completate necorespunzător vor fi anulate prin trasarea unei linii orizontale cu cerneală/pastă de culoare roşie;

c) până la predarea ultimei lucrări, în sală rămân permanent 5 (cinci) candidaţi sau, dacă numărul acestora este mai mic, toţi candidaţii;

d) candidatul semnează în borderou pentru a certifica predarea lucrării;

e) ciornele şi foile de răspuns anulate se strâng separat, subiectele rezolvate pe ciorne nefiind luate în considerare la corectare;

f) comisia/subcomisia, împreună cu supraveghetorii, ia măsuri pentru ca niciun candidat să nu părăsească sala fără să predea lucrarea şi să semneze de predare şi ţine permanent evidenţa foilor de răspuns folosite şi validate, nefolosite şi anulate, a testelor distribuite/nedistribuite, precum şi a ciornelor.

(2) După expirarea timpului afectat şi predarea tuturor lucrărilor, candidaţii revin în sala de examen, la locurile pe care le-au ocupat în timpul probei, pentru a asista la corectarea foilor de răspuns.

(3) Evaluarea la testul tip grilă se face în prezenţa candidaţilor, astfel:

a) este chemat în faţa comisiei/subcomisiei, în ordinea prevăzută în fişa de examinare, candidatul a cărui lucrare urmează a fi corectată;

b) se aplică grila de corectare şi se calculează de către membrii comisiei/subcomisiei punctajul şi nota obţinute, în prezenţa candidatului şi a unui martor, de regulă următorul candidat în ordine alfabetică;

c) se consemnează de către membrii comisiei/subcomisiei, atât în borderoul cu rezultate, cât şi pe foaia de răspuns, punctajul şi nota obţinute de candidat, în cifre şi litere, cu cerneală/pastă de culoare roşie;

d) corectorii semnează în borderoul cu rezultate şi pe foaia de răspuns, în dreptul notei/punctajului înscrise/înscris;

e) candidatul ia cunoştinţă, sub semnătură, pe foaia de răspuns şi în borderou, de punctajul şi nota obţinute;

f) corectorii asigură la verificarea ultimei foi de răspuns prezenţa în sală a ultimilor 2 candidaţi martori.”

39. în anexa nr. 2, la articolul 35 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru concursurile prevăzute la art. 32 alin. (21) lit. b) din ordin, dosarul de concurs este întocmit de structura de resurse umane a inspectoratului general/similar la nivelul căruia se organizează concursul si conţine documentele enumerate la alin. (1).”

40. în anexa nr. 2, la articolul 36, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) în cazul trecerii în corpul ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor, dosarul de recrutare cuprinde documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), d), g) şi I) şi alin. (2) lit. a).”

41. în anexa nr. 2, la capitolul II, după articolul 36 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 9-a, cuprinzând articolul 37, cu următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 9-a

Alte reguli privind organizarea şi desfăşurarea concursului

Art. 37. — Preşedinţii comisiilor de concurs pot emite precizări cu privire lâ desfăşurarea concursului/examenului, pe care le aduc la cunoştinţa candidaţilor, în timp util.”

Art. II. — Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 69/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 12 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), cursurile pentru iniţierea în carieră au o durată de minimum 13 săptămâni şi se pot organiza la forma de zi sau în sistem modular.”

2. La articolul 24, literele a), c) şi e) vor avea următorul cuprins:

,,a) agenţii de poliţie să îndeplinească cerinţele de acces în corpul ofiţerilor de poliţie, iar maiştri militari şi subofiţerii să îndeplinească cerinţele de acces în corpul ofiţerilor, stabilite de actele normative în vigoare;

[...]

c) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile’art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare;

[...]

e) să aibă vechime în corpul din care provin de minimum doi ani, la data înscrierii la concurs.”

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Bucureşti, 20 ianuarie 2016.

 • Upvote 2
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.