Jump to content
POLITISTI.ro

Ordinul MAI nr.489/20.10.2005 - Condiţii de muncă deosebite şi speciale


Catalin

Recommended Posts

  • Moderator

Ordinul MAI nr.489/20.10.2005

pentru aprobarea Normelor de încadrare a poliţiştilor

în condiţii de muncă deosebite, speciale şi alte condiţii

Având în vedere prevederile art.6 din Hotărârea Guvernului 1822 din 08,11,2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti:

În temeiul dispoziţiilor art.9 alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă nr.63/2003 privind organizarea şi funcţionarea M.A.I, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr 604/2002 emit următorul:

ORDIN

Art.1 - Se aprobă normele de încadrare a poliţiştilor în condiţii de muncă deosebite, speciale şi alte condiţii, prevăzute în anexa care face parte din prezentul ordin.

Art.2 - Prezentul ordin intră în viguare la data de 15.02.2005.

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Vasile Blaga

ANEXĂ

la Ordinul ministrului administraţiei

şi internelor nr.489 din 20.01.2005

NORMELE DE ÎNCADRARE A POLIŢIŞTILOR

ÎN CONDIŢII DE MUNCĂ DEOSEBITE,

SPECIALE ŞI ALTE CONDIŢII

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 - În sensul prezentelor norme, termenii sau expresiile de mai jos au următorul înţeles:

a. - activitate - ansamblul de acte fizice şi/sau intelectuale efectuate în scopul obţinerii unui anumit rezultat.

b. - funcţie - expresia sintetică şi generalizată a ansamblului de sarcini, îndatoriri şi responsabilităţi de serviciu, desfărşurate permanent, corespunzătoare unei anumite categorii de activităţi, respectiv rolul (de conducere sau execuţie) ce revine unei sau unor persoane în structura instituţiei.

c. - compartiment de muncă - element component al structurii organizatorice constituit dintr-un grup stabilit de persoane subordonate nemijlocit unei autorităţi unice care desfăşoară activităţi relativ omogene şi unele complementare, exercitând atribuţii cu caracter permanent prevăzute în regulamentele de organizare şi funcţionare.

d. - formaţiune - parte componentă a unei unităţi/subunităţi în care sunt dispuşi poliţişti pentru îndeplinirea unor misiuni.

CAPITOLUL II

PROCEDURI ŞI CRITERII DE ÎNCADRARE

ÎN CONDIŢII DE MUNCĂ

Art.2 - (1) Locurile de muncă şi activităţile ce dau dreptul poliţiştilor la sporul de vechime în serviciu pentru stabilirea pensiei, în sensul Legii nr.179/2004 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor, sunt cele prevăzute în anexă la Hotărârea Guvernului nr.1822/2004, privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti.

(2) Beneficiază de încadrare în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, poliţiştii care desfăşoară efectiv activităţi sau lucrează în locuri de muncă prevăzute în anexă la Hotărârea Guvernului nr.1822/2004, ce constituie atribuţii cu caracter permanent potrivit fişei postului coroborate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare referitoare la atribuţiile specifice compartimentului din care face parte.

(3) Încadrarea poliţiştilor în codiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii se face prin dispoziţie de personal emisă de şeful unităţii în a cărei competenţă se află, odată cu numirea în funcţie.

(4) În categoria poliţiştilor care desfăşoară activităţi de reprezentare şi apărare a M.A.I. în faţa autorităţilor publice, se includ poliţiştii care, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi atribuţuţiilor din fişa postului, angajează şi îşi asumă responsabilităţi în numele unităţii în care este încadrat (ordonatorii de credite, contabili şefi, consilierii juridici, ataşaţii de afaceri interne).

Art.3 - (1) Pentru perioadele de timp în care poliţiştii sunt încadraţi concomitent în condiţii de muncă diferite, aceştia beneficiază de drepturile cele mai avantajoase stabilite potrivit prevederilor legale.

(2) Activităţile desfăşurate sub acoperire pe termen lung (care presupun infiltrări în organizaţii criminale) sunt cele care se desfăşoară potrivit prevederilor art. 17 şi 18 din Legea 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. În aceste situaţii dispoziţia de personal pentru încadrarea în alte condiţii de muncă se emite la terminarea misiunii.

(3) Poliţiştii beneficiază de încadrarea în condiţii deosebite potrivit Capitolului I punctul 1 şi 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1822/2004 numai în baza buletinelor de măsurători/de determinare prin expertizare din care să rezulte că valoarea noxelor depăşeşte limita maximă admisă potrivit prevederilor din Normele Generale de Protecţie a Muncii.

Art.4 - (1) Timpul efectiv de muncă în care poliţiştii au lucrat în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii se stabileşte prin totalizarea perioadelor lucrate în aceleaşi condiţii de muncă.

(2) Perioadele de timp în care poliţiştii sunt în incapacitate temporară de muncă (spitalizare, concediu medical, program redus) în concediu de odihnă şi concediu de odihnă suplimentar se consideră ca fiind lucrate în condiţiile locului de muncă în care şi-au desfăşurat activitatea la data apariţiei acestor situaţii.

(3) Orice alte perioade de timp în care poliţiştii erau încadraţi în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii şi s-au aflat în situaţia concediului de sarcină şi lăuzie, concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani, concediului de studii, absenţe nejustificate de la program, învoiri plătite, concedii fără plată, suspendarea din funcţie, pe timpul punerii la dispoziţie (rămas neîncadrat), cât urmează o instituţie specifică de învăţământ, cursuri de pregătire sau perfecţionare, nu se iau în calcul la stabilirea timpului efectiv lucrat în condiţiile de mai sus.

(4) Evidenţa perioadelor se păstrează pe formularul prevăzut în anexa nr.1 din prezentele norme. ACestea se consemnează în dispoziţia de zi pe unitate şi transmit compartimentelor de resurse umane.

Art.5 - (1) Evidenţa perioadelor de timp în care poliţiştii lucrază în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii se păstrează pe forumularul prevăzut în anexa nr.2 din prezentele norme.

(2) Formularul menţionat la alineatul (1) se întocmeşte şi se completează în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme sau de la chemarea/rechemarea ori transferul în cazul M.A.I, după caz. Actualizarea fişelor prin înscrierea schimbărilor intervenite, pe linia atribuţiilor funcţionale ale fiecărui poliţist se face ori de câte ori este cazul, în termen de maxim 15 zile, de către compartimentul evidenţă personal (lucrătorul desemnat).

(3) Înscrierea datelor se face pe baza dispoziţiei de personal emisă atât la începutul lucrului în locurile de muncă şi/sau în activităţile cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, cât şi cu ocazia modificării raporturilor de serviciu. Dispoziţia cuprinde obligatoriu data de la care cel în cauză beneficiază de încadrare şi baza legală.

(4) Timpul lucrat în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii deosebite şi condiţii speciale se evidenţiază în ani, luni şi zile.

Art.6 - (1) Punctul I.7 al "fişei matricole" din anexa nr.6 a Ordinului M.A.I. nr 300/2004 privind activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I, se încheie la încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului cu expresia "se certifică exactitatea acestor date", se semnează de şeful unităţii şi al structurii de management resurse umane şi se aplică ştampila.

(2) La mutarea/transferul poliţiştilor în alte unităţi ale ministerului şi la încetarea raporturilor de serviciu ale poliţistului se certifică exactitatea datelor înscrise până la ziua plecării prin semnătura şefului unităţii şi a şefului structurii management resurse umane, aplicându-se ştampila unităţii.

(3) Pentru poliţiştii transferaţi în alte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, se eliberează adeverinţe privind condiţiile de mucă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii în care şi-au desfăşurat activitaea potrivit modelului prevăzut în anexa nr.3 din prezentele norme.

(4) Persoanelor care şi-au desfăşurat activitatea în M.A.I. în calitate de poliţist li se eliberează la cerere în vederea deschiderii drepturilor de pensie (sau recalculării pensiei), adeverinţe privind condiţiile în care şi-au desfăşurat activitatea. Adeverinţele eliberate pentru a fi utilizate în sistemul de pensii specific apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale se întocmesc pe formularul prevăzut în anexa nr.3 din prezentele norme, iar cele eliberate pentru sistemul public de pensii se întocmesc pe formularul prevăzut în anexa nr.4 din prezentele norme.

Art.7 - Poliţiştii detaşaţi la alte unităţi de poliţie, care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, beneficiază de încadrare în condiţii de muncă pe baza adeverinţelor eliberate de acele unităţi de poliţie. Punctele I.6 şi I.7 din "fişa matricolă" din anexa nr.6 a Ordinului M.A.I. nr.300/2004 privind activitaea de management resurse umane în unităţile M.A.I. se completează la terminarea detaşării de către lucrătorii din structurile de management resurse umane ale unităţii.

Art.8 - (1) Poliţiştii care lucrază în condiţii deosebite sau condiţii speciale prevăzute în Lega nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de încadrare în aceste condiţii de muncă.

(2) Poliţiştii detaşaţi la alte instituţii din afara M.A.I. beneficiază de încadrare în condiţii deosebite/condiţii speciale de muncă dacă acestea au fost stabilite potrivit prevederilor Legii nr 19/2000 cu modificările şi completările ulterioare. Operarea în documentele de evidenţă personal se face pe baza adeverinţelor eliberate de unităţile unde au fost detaşaţi.

(3) Poliţiştii detaşaţi la Parchetul Naţional Anticorupţie, care desfăşoară activităţi de poliţie judiciară, beneficiază de încadrarea în condiţii speciale de muncă. Operarea în documentele de evidenţă se face la terminarea perioadei de detaşare, în baza unei adeverinţe eliberată de către această instituţie.

CAPITOLUL III

DISPOZIŢII FINALE

Art.9 - Formularele pentru evidenţa timpului lucrat în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, precum şi cele pentru evidenţa perioadelor de timp care nu se iau în calcul la stabilirea timpului lucrat în asemenea condiţii, întocmite pentru poliţişti în baza prevederilor Ordinului M.A.I. nr.283/2002 se vor utiliza în continuare.

Art. 11. - Fişa matricolă prevăzută în anexa nr 6 din Ordinul MAI 300/2004 privind activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I. se modifică pentru poliţişti, în mod corespunzător şi în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

Art.12 - (1) Şefii unităţilor de poliţie şi Direcţia Management Resurse Umane vor lua toate măsurile pentru îndeplinirea prezentelor norme.

(2) În cadrul activităţilor de control, sprijin şi îndrumare se verifică modul de aplicare a prezentelor norme.

Art. 13 - Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.

  • Upvote 3
Link to comment
  • 10 months later...
  • Moderator

Le-as fi postat încă de atunci, dar nu le-am găsit. Dacă le ai tu, postează-le ca să le avem aici într-un singur loc, iar colegii ce au nevoie să le găsească pe toate într-un singur loc si usor.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.