Jump to content
POLITISTI.ro

OMAI 257 din 2007 privind activitatea de psihologie in MAI


Marius

Recommended Posts

  • Moderator

Ordin MAI nr. 257/2007

privind activitatea de psihologie in Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 17/08/2007

Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, ale Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, ale Hotararii Guvernului nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 si ale Hotararii Guvernului nr. 677/2003 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru politisti, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul dispozitiilor art. 7 alin (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, ministrul internelor si reformei administrative emite urmatorul ordin:

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1

Prezentul ordin instituie normele referitoare la activitatea de psihologie in Ministerul Internelor si Reformei Administrative, denumit in continuare MIRA.

Art. 2

Principalele componente ale activitatii de psihologie in MIRA sunt:

a) evaluarea psihologica;

b) asistenta psihologica;

c) diagnoza organizationala;

d) cercetarea stiintifica.

Art. 3

Psihologii din MIRA participa, potrivit competentelor si in partile ce-i privesc, la activitatile de analiza a postului si a accidentelor de munca/evenimentelor deosebite, precum si de evaluare profesionala a personalului.

Art. 4

In sensul prezentului ordin, termenii de mai jos se utilizeaza cu intelesul urmator:

a) analiza psihologica a activitatii profesionale - investigarea sistematica a sarcinilor, indatoririlor si responsabilitatilor profesionale in vederea identificarii si cuantificarii solicitarilor psihice pe care acestea le presupun, precum si a deprinderilor, aptitudinilor si a altor caracteristici psihice necesare pentru a indeplini eficace si la nivelul calitativ specificat activitatile de munca;

b) asistenta psihologica - ansamblul de programe si masuri specifice, conceput in mod unitar, menit sa asigure capacitatea de functionare optima a individului din punct de vedere al parametrilor psihici;

c) cabinet de psihologie - spatiul sau ansamblul de spatii in interiorul unei cladiri, special destinat desfasurarii activitatii de psihologie, dotat conform standardelor Colegiului Psihologilor din Romania, utilizat permanent si exclusiv de catre psiholog pe durata raporturilor sale de serviciu/munca cu MIRA;

d) diagnoza organizationala - ansamblul de activitati specifice desfasurate in scopul estimarii si interpretarii parametrilor psihosociali ai unor componente structurale sau procesuale ale organizatiei, cu ajutorul cunostintelor, metodelor si tehnicilor psihologiei, in vederea fundamentarii si adoptarii unor decizii ce urmaresc eliminarea sau atenuarea disfunctionalitatilor si generalizarea aspectelor pozitive existente;

e) date specifice - orice documente, informatii, indiferent de suport, forma, mod de exprimare sau de punere in circulatie in vederea desfasurarii activitatii de psihologie;

f) evaluare psihologica - procesul de cunoastere si estimare cantitativa si calitativa, prin utilizarea unor metode si tehnici specifice, a parametrilor de stare si de functionare psihologica;

g) morbiditate psihologica - tipul si ponderea disfunctionalitatilor/afectiunilor de ordin psihologic, de la modificari/tulburari localizabile si reversibile, pana la cele cu caracter ireversibil, patologic, constatate la indivizi, grupuri, la un moment dat sau intr-o anumita perioada;

h) riscuri psihosociale - factori fizici, sociali si psihologici, prezenti in mediul profesional, actionand independent sau in interrelatie, precum si orice element relevant din organizarea activitatii pentru care exista indicii de asociere pozitiva semnificativa intre expunere si modificarea reversibila sau ireversibila a starii ori functionarii psihologice si care detin potentialul de a cauza afectiuni psihice, accidente de munca/evenimente deosebite sau neindeplinirea sarcinilor si indatoririlor.

Art. 5

(1) Activitatea profesionala a psihologilor din MIRA se desfasoara conform reglementarilor privind statutul profesiei de psiholog cu drept de libera practica si potrivit prevederilor prezentului ordin.

(2) Exercitarea actului psihologic se face de catre psihologii cu drept de libera practica incadrati pe functii de specialitate in MIRA si este conditionata de respectarea conditiilor de competenta profesionala, precum si de spatiu, dotare tehnica si metodologica, potrivit actelor normative in vigoare.

(3) Calitatea de psiholog in MIRA, cu exceptia celor care isi desfasoara activitatea in domeniul psihologiei judiciare si a psihologilor din Agentia Nationala Antidrog, este conditionata de detinerea dreptului de libera practica in specialitatea "psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale", acordat de Colegiul Psihologilor din Romania.

(4) Psihologii care in cadrul asistentei psihologice desfasoara activitati specifice domeniilor psihologiei clinice, consilierii psihologice sau psihoterapiei trebuie sa detina, suplimentar, si atestatul de libera practica in una dintre specialitatile: "psihologie clinica", "consiliere psihologica" sau "psihoterapie".

(5) Psihologii care desfasoara activitati de avizare psihologica in domeniul sigurantei circulatiei si a navigatiei trebuie sa detina, suplimentar, si atestatul de libera practica in specialitatea "psihologia transporturilor".

Art. 6

(1) Psihologul poate avea una dintre urmatoarele trepte de specializare:

a) psiholog practicant;

b) psiholog specialist;

c) psiholog principal.

(2) Trecerea psihologilor in trepte de specializare superioare se poate realiza la solicitarea acestora, in conditiile legii, dupa minimum 5 ani de exercitare a profesiei, daca sunt indeplinite si celelalte conditii de formare profesionala stabilite de Colegiul Psihologilor din Romania.

Art. 7

(1) Certificarea indeplinirii conditiilor de functionare a structurilor specializate pentru desfasurarea activitatii de psihologie in MIRA se face de Colegiul Psihologilor din Romania, prin eliberarea avizului de functionare.

(2) Cabinetul de psihologie, amenajat si dotat corespunzator, este o conditie esentiala pentru asigurarea eficacitatii si calitatii actului profesional, avand ca scop:

a) respectarea dreptului la intimitate si confidentialitate al persoanei supuse evaluarii psihologice sau care beneficiaza de asistenta psihologica, dupa caz;

b) desfasurarea activitatilor individualizate de evaluare si asistenta psihologica in conditii care sa nu afecteze calitatea si autenticitatea raspunsurilor/reactiilor persoanei asupra careia se exercita actul psihologic;

c) asigurarea integritatii, confidentialitatii si disponibilitatii probelor psihologice, a rezultatelor acestora, a insemnarilor si inregistrarilor cu caracter profesional.

(3) In situatia in care actul psihologic se exercita in afara unitatilor prevazute cu cabinet de psihologie, activitatea profesionala a psihologului se poate desfasura doar in conditiile de spatiu si dotare necesare asigurarii cerintelor prevazute la alin (2).

Art. 8

(1) Numirea in functie a personalului cu atributii in domeniul activitatii de psihologie se face numai dupa verificarea cunostintelor, aptitudinilor si competentelor de/in specialitate, corespunzatoare cerintelor postului.

(2) Verificarea prevazuta la alin. (1) se realizeaza prin constituirea de subcomisii de specialitate in cadrul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante, prin dispozitie a directorului Centrului de psihosociologie.

Art. 9

(1) In situatia in care activitatile de psihologie sunt desfasurate in echipa, raspunderea pentru actul psihologic apartine psihologului coordonator al echipei si psihologului care il desfasoara in mod direct.

(2) In situatiile in care coordonatorul echipei nu este psiholog, raspunderea pentru actul psihologic revine psihologului care il desfasoara in mod direct.

Art. 10

In domeniul activitatii de psihologie, dreptul de libera practica se exercita olograf, cu mentionarea in clar a numelui, prenumelui si a codului personal din Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania, concomitent cu aplicarea parafei proprii.

Art. 11

In activitatea lui, psihologul este obligat sa respecte Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica, cadrul legal si cel organizatoric, precum si standardele de calitate a serviciilor psihologice instituite in Romania, in domeniul activitatii de psihologie.

Art. 12

(1) Psihologul este obligat sa pastreze confidentialitatea in legatura cu faptele si informatiile despre care a luat cunostinta in exercitarea atributiilor profesionale, fiind interzisa utilizarea in interes personal a acestora.

(2) Rezultatele evaluarilor psihologice prezentate unitatii beneficiare cuprind informatii relevante in raport cu scopul urmarit, fara a se motiva concluziile.

(3) Psihologul raspunde disciplinar pentru incalcarea confidentialitatii actului psihologic, potrivit Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica si Codului de procedura disciplinara elaborate de Colegiul Psihologilor din Romania.

(4) In situatiile in care potrivit legii psihologul este obligat sa dezvaluie aspecte care tin de confidentialitatea actului psihologic, aceasta nu angajeaza raspunderea sa disciplinara conform reglementarilor legale in vigoare.

(5) Confidentialitatea actului psihologic persista si dupa incheierea relatiilor profesionale cu beneficiarul persoana fizica.

Art. 13

(1) In exercitarea profesiei psihologul este independent profesional, neputand fi supus influentelor rezultate din subordonarea ierarhica, de natura sa conduca la incalcarea normelor legale, deontologice si de buna practica in vigoare, raspunderea pentru intreaga prestatie de specialitate revenindu-i in totalitate.

(2) Raporturile de subordonare ierarhica in care se gasesc psihologii privesc doar aspectele legate de organizarea functionala si administrativa a unitatii, ordinea interioara si disciplina la locul de munca.

(3) Sefii/comandantii unitatilor vor respecta independenta profesionala a psihologului si dreptul de initiativa si decizie in exercitarea actului profesional. Capitolul II - Structurile si personalul care desfasoara activitati de psihologie in unitatile Ministerului Internelor si Reformei Administrative

Art. 14

Structurile si personalul specializat pentru desfasurarea activitatii de psihologie in MIRA cuprind:

a) Centrul de psihosociologie, unitate de specialitate cu atributii de exercitare a actului psihologic, investita cu autoritate de reglementare, indrumare, coordonare si control in domeniul de competenta, subordonata functional directorului general al Directiei generale management resurse umane;

b) serviciile/birourile/compartimentele de psihologie de la nivelul inspectoratelor generale, directiilor generale (similare) si al institutiilor de invatamant, cu atributii de exercitare a actului psihologic, precum si de indrumare, coordonare si control a psihologilor din structurile subordonate, dupa caz;

c) psihologii de unitate, incadrati in unitatile componente ale structurilor de ordine si siguranta publica din subordinea MIRA, cu rol in exercitarea actului profesional potrivit specialitatii/specialitatilor in care sunt atestati, formei de atestare, treptei de specializare si competentelor conferite de prezentul ordin.

Art. 15

MIRA sprijina activitatea de formare profesionala continua a psihologilor cu drept de libera practica, in specialitatile de competenta, in vederea asigurarii pregatirii profesionale potrivit standardelor de calitate stabilite de catre Colegiul Psihologilor din Romania.

Art. 16

(1) Centrul de psihosociologie coordoneaza in mod direct, in domeniile proprii de competenta, activitatile de perfectionare a pregatirii profesionale a psihologilor, cu respectarea principiilor si metodologiei de creditare a activitatilor de formare profesionala continua elaborate de Colegiul Psihologilor din Romania.

(2) Centrul de psihosociologie, singur sau in colaborare cu inspectoratele generale, directiile generale (similare) si institutiile de invatamant din structura MIRA, organizeaza periodic convocari de specialitate, in scopul analizarii dificultatilor aparute in activitate, al diseminarii informatiilor, a experientei si a bunelor practici, precum si al clarificarii unor aspecte concrete ale exercitarii profesiei de psiholog si aplicarii unitare a dispozitiilor legale din domeniu. Capitolul III - Activitatile de psihologie desfasurate in unitatile Ministerului Internelor si Reformei Administrative

Sectiunea 1 - Evaluarea psihologica

Art. 17

Principalele situatii in care se realizeaza evaluarea psihologica sunt urmatoarele:

a) in cadrul procedurilor de resurse umane/personal;

b) in vederea selectionarii personalului pentru indeplinirea de sarcini, atributii si misiuni in conditii de solicitare psihica intensa;

c) in cadrul asistentei psihologice;

d) in vederea realizarii activitatii de cercetare stiintifica.

Art. 18

(1) Evaluarea psihologica in cadrul procedurilor de resurse umane/personal urmareste indeplinirea de catre subiect a criteriilor de acordare a avizului psihologic, pentru situatiile de recrutare si selectionare a personalului, modificare si incetare a raporturilor de serviciu/de munca ale personalului.

(2) Evaluarea psihologica in vederea indeplinirii procedurilor de resurse umane/personal se realizeaza in urmatoarele scopuri:

a) recrutarea candidatilor pentru participarea la concursurile de admitere in institutiile de formare a personalului MIRA sau a celor care pregatesc personal pentru MIRA;

b) selectionarea in vederea incadrarii/angajarii;

c) trecerea politistilor/cadrelor militare intr-o categorie/corp superior;

d) promovarea in functii de conducere;

e) transferul in MIRA a unor specialisti din institutiile publice de aparare si siguranta nationala;

f) stabilirea situatiei medico-profesionale/militare, pe baza diagnosticului psihiatric.

(3) Evaluarea psihologica in vederea indeplinirii procedurilor de resurse umane/personal se face la solicitarea sefilor/ comandantilor de unitati, potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane/personalului.

(4) Evaluarea psihologica in vederea precizarii gradului de diminuare a capacitatii de munca si clasarii medicale, denumita in continuare expertiza psihologica, este o activitate realizata cu scopul sustinerii demersului de stabilire a diagnosticului psihiatric.

Art. 19

(1) Evaluarea psihologica in vederea selectionarii personalului pentru indeplinirea de sarcini, atributii si misiuni in conditii de solicitare psihica intensa stabileste capacitatea/aptitudinea din punct de vedere psihologic a unei persoane de a se integra intr-o activitate profesionala cu cerinte specifice, determinate de natura, durata si intensitatea efortului mintal.

(2) Evaluarea psihologica in vederea selectionarii personalului pentru indeplinirea de sarcini, atributii si misiuni in conditii de solicitare psihica intensa se realizeaza in urmatoarele situatii:

a) participarea la misiuni internationale si multinationale;

b) indeplinirea functiilor de reprezentare externa;

c) executarea activitatilor/misiunilor care expun personalul angajat in desfasurarea lor la riscuri psihosociale;

d) exercitarea controlului financiar preventiv propriu;

e) atestarea pentru activitati cu cifru;

f) atestarea instructorilor si evaluatorilor conducatorilor auto;

g) acordarea dreptului de a conduce autovehicule apartinand unitatilor MIRA.

(3) Evaluarea psihologica se realizeaza si pentru includerea in Programul de protectie a martorilor.

(4) Evaluarea psihologica prevazuta la alin. (1) se poate realiza si in alte situatii temeinic justificate, potrivit reglementarilor in vigoare.

Art. 20

(1) Incadrarea activitatilor/misiunilor care expun personalul angajat in desfasurarea lor la riscuri psihosociale, denumite in continuare activitati cu grad ridicat de risc, se realizeaza pe baza analizei psihologice a activitatii profesionale.

(2) Centrul de psihosociologie stabileste criteriile de incadrare a activitatilor in conditii cu grad ridicat de risc si coordoneaza studiile de analiza psihologica a activitatii profesionale.

(3) Actualizarea criteriilor se realizeaza in functie de modificari structurale si de atributii ale componentelor MIRA, ca urmare a unor studii stiintifice si la propunerea inspectoratelor si directiilor generale.

(4) Criteriile prevazute la alin. (2) si cele modificate potrivit prevederilor alin. (3) vor fi incluse in lista intocmita de Centrul de psihosociologie in acest scop si aprobata de directorul Directiei generale management resurse umane.

(5) Inspectoratele generale, directiile generale (similare) si institutiile de invatamant ale MIRA stabilesc activitatile/misiunile cu grad ridicat de risc din competenta si le comunica Centrului de psihosociologie.

Art. 21

(1) Evaluarea psihologica din cadrul asistentei psihologice asigura supravegherea activa a functionarii individuale din punct de vedere al parametrilor psihici, in conditiile concrete de munca, in scopul depistarii precoce a potentialului dezadaptativ sau afectiunilor psihice, planificarii, monitorizarii si verificarii eficacitatii masurilor de interventie psihologica.

(2) Evaluarea psihologica din cadrul asistentei psihologice se efectueaza periodic si in situatii speciale.

(3) Evaluarea periodica se realizeaza pe categorii de personal, in raport cu solicitarile psihice ale posturilor, astfel:

a) la intervale de 6 luni, pentru personalul aflat in misiuni internationale/multinationale;

b) anual, pentru personalul care desfasoara activitati/misiuni cu grad ridicat de risc, cadrele didactice si instructorii din institutiile de invatamant si scolile de aplicatii ale MIRA;

c) la intervale de 3 ani, pentru personalul care poarta armament si munitie in misiune;

d) la intervale de 5 ani, pentru celelalte categorii de personal.

(4) In situatii temeinic justificate, pot face obiectul evaluarii periodice si alte categorii de personal, potrivit reglementarilor in vigoare.

(5) In situatii speciale, evaluarea psihologica se efectueaza dupa cum urmeaza:

a) la aparitia unor comportamente dezadaptative la locul de munca;

b) dupa incheierea unor tratamente psihiatrice;

c) la intoarcerea personalului trimis in misiune temporara in strainatate pentru o perioada mai mare de 6 luni.

Art. 22

Evaluarea psihologica in situatia aparitiei unor comportamente dezadaptative la locul de munca se efectueaza prin dispozitia sefului institutiei, de catre psihologul in a carui competenta se afla persoana respectiva.

Art. 23

(1) Evaluarea psihologica realizata in sensul prevederilor art. 18 alin. (2) lit. a)-e) si art. 19 alin. (2) lit. a)-g) se finalizeaza prin emiterea unui aviz psihologic, in conformitate cu principiile si procedurile in vigoare, se consemneaza in documentele de evidenta si se aduce la cunostinta beneficiarului.

(2) Valabilitatea avizului psihologic este de 12 luni de la data emiterii acestuia, in scopul pentru care a fost solicitata evaluarea psihologica.

Art. 24

(1) Eventualele contestatii cu privire la avizul de inaptitudine emis in conditiile art. 23 alin. (1) se depun in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta.

(2) Directorul Centrului de psihosociologie are obligatia de a dispune constituirea unei comisii pentru analiza contestatiei, termenul de solutionare fiind de 15 zile calendaristice de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei.

(3) Modul de adresare a contestatiilor, precum si modul de solutionare a acestora se stabilesc de catre Centrul de psihosociologie.

Art. 25

(1) Expertiza psihologica se finalizeaza printr-un raport individual de expertiza psihologica, intocmit in conformitate cu principiile si procedurile de diagnostic si evaluare clinica, se consemneaza in documentele de evidenta si se aduce la cunostinta Comisiei centrale de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca sau, dupa caz, comisiilor teritoriale de expertiza de la nivelul structurilor medicale subordonate Directiei generale medicale.

(2) Evaluarea psihologica in vederea includerii in programul de protectie a martorilor se finalizeaza printr-un raport individual de evaluare psihologica, intocmit in conformitate cu principiile si procedurile in vigoare, se consemneaza in documentele de evidenta si se aduce la cunostinta beneficiarului.

(3) Evaluarea psihologica din cadrul asistentei psihologice se finalizeaza printr-un raport individual de evaluare psihologica, intocmit in conformitate cu principiile si procedurile in vigoare, se consemneaza in documentele de evidenta si se aduce la cunostinta beneficiarului.

Art. 26

(1) Evaluarea psihologica se efectueaza de catre structuri de specialitate abilitate, in functie de scopul urmarit.

(2) Centrul de psihosociologie efectueaza evaluarea psihologica in scopurile prevazute la art. 18 alin. (2) lit. a)-e) si art. 19 alin. (2) lit. a)-f).

(3) Centrul de psihosociologie, precum si psihologii care functioneaza in cadrul Comisiei centrale de expertiza medicala si evaluare a capacitatii de munca sau comisiilor teritoriale de expertiza de la nivelul structurilor medicale subordonate Directiei generale medicale efectueaza evaluarea psihologica prevazuta la art. 18 alin. (2) lit. f).

(4) Centrul de psihosociologie, structurile de specialitate de la nivelul inspectoratelor generale (similare) si psihologii de unitate, potrivit competentelor atestate, efectueaza evaluarea psihologica a personalului din responsabilitate pentru situatiile prevazute la art. 19 alin. (2) lit. g).

(5) Psihologii de unitate din cadrul Oficiului National pentru Protectia Martorilor realizeaza evaluarea psihologica prevazuta la art. 19 alin. (3).

(6) Evaluarea psihologica in cadrul asistentei psihologice se realizeaza in functie de situatie, dupa cum urmeaza:

a) psihologii de unitate sau, in cazul in care nu exista, psihologii de la esalonul superior efectueaza evaluarea psihologica a personalului din unitatile proprii/subordonate;

b) Centrul de psihosociologie realizeaza evaluarea psihologica pentru personalul unitatilor din structura aparatului central al ministerului, care nu au incadrat psiholog. Sectiunea 2 - Asistenta psihologica

Art. 27

Asistenta psihologica are drept obiectiv asigurarea conditiilor privind adaptarea personalului si a celorlalte categorii de beneficiari la mediul de munca specific, cresterea performantelor personale, identificarea si remisiunea starilor disfunctionale, precum si mentinerea sanatatii psihice.

Art. 28

Beneficiaza de asistenta psihologica, prin reteaua proprie a ministerului, urmatoarele categorii de persoane:

a) personalul aflat in activitate;

b) personalul pensionat;

c) membrii de familie ai celor prevazuti la lit. a) si b);

d) soldatii si gradatii care indeplinesc serviciul militar pe baza de voluntariat in unitatile MIRA;

e) elevii si studentii unitatilor de invatamant ale MIRA;

f) militarii in rezerva, concentrati in unitatile MIRA;

g) persoanele retinute sau arestate preventiv, din spatiile administrate de MIRA;

h) persoanele incluse in Programul de protectie a martorilor;

i) strainii aflati in custodie publica in centrele MIRA;

j) solicitantii de azil cu nevoi speciale si strainii care au obtinut o forma de protectie in Romania;

k) victimele traficului de persoane, incluse in programele de asistenta ale Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane;

l) consumatorii de droguri inclusi in programul integrat de asistenta, conform normelor in vigoare.

Art. 29

Asistenta psihologica este de urmatoarele tipuri:

a) profilactica - presupune desfasurarea de programe menite sa ii asigure individului capacitatea de a face fata mediului biopsihosocial, prin identificarea timpurie a eventualelor vulnerabilitati psihice si dezvoltarea mecanismelor de adaptare;

b) primara - realizeaza atat identificarea eventualelor probleme de natura psihologica, evaluarea si ierarhizarea lor, cat si proiectarea si desfasurarea programelor de interventie psihologica in scopul autocunoasterii, optimizarii si dezvoltarii personale, al preventiei si/sau remisiunii problemelor;

c) recuperatorie - vizeaza modalitati de remisiune, prin tehnici de consiliere psihologica si psihoterapie, a unor manifestari dezadaptative sau tulburari/afectiuni psihice si/sau solutionarea unor probleme de natura psihosociala.

Art. 30

(1) Asistenta psihologica este acordata, potrivit competentelor, de catre psihologii cu drept de libera practica din unitatile MIRA, dupa cum urmeaza:

a) psihologii de unitate, structurile de specialitate de la nivelul inspectoratelor generale, directiilor generale (similare) si institutiilor de invatamant, precum si Centrul de psihosociologie desfasoara activitati de profilaxie si asistenta psihologica primara;

b) psihologii din cadrul unitatilor sanitare ale MIRA, al Agentiei Nationale Antidrog si Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane desfasoara, in conditiile prevederilor art. 5 alin. (4), toate tipurile de asistenta psihologica.

(2) Psihologii de unitate, cei din structurile de specialitate de la nivelul inspectoratelor generale, directiilor generale (similare) si institutiilor de invatamant, precum si cei din cadrul Centrului de psihosociologie, daca detin atestatul de libera practica in una dintre specialitatile "consiliere psihologica" sau "psihoterapie", iar cabinetele in care isi desfasoara activitatea poseda avizul de functionare in acest sens, pot acorda, in limitele normelor de etica si deontologie specifice, asistenta psihologica recuperatorie personalului din competenta. Sectiunea 3 - Diagnoza organizationala

Art. 31

(1) Diagnoza organizationala are drept obiectiv cunoasterea opiniilor, atitudinilor, reprezentarilor mentale, comportamentelor, sentimentelor, valorilor personalului institutiei, referitoare la continutul, organizarea si managementul activitatii profesionale sau in raport cu o problema ori un fenomen de interes.

(2) Diagnoza organizationala asigura, prin mijloacele specifice activitatii de psihologie, sustinerea procesului de conducere/comanda si fundamentarea masurilor privind ameliorarea calitatii vietii profesionale, cresterea eficacitatii si eficientei in indeplinirea atributiilor si misiunilor institutiei.

Art. 32

In realizarea diagnozei organizationale se au in vedere, in principal, una sau mai multe dintre urmatoarele teme:

a) structura formala si informala;

b) climatul psihosocial si cultura organizationala;

c) factorii motivationali;

d) stresul ocupational si consecintele acestuia;

e) procesul de schimbare;

f) stilul de conducere si practicile manageriale;

g) procesele de comunicare.

Art. 33

Diagnoza organizationala se realizeaza in mod diferentiat pentru nivelul:

a) institutiei in ansamblu;

b) unitatilor din structura organizatorica a ministerului;

c) serviciilor, sectiilor, birourilor, compartimentelor, subunitatilor, grupurilor/echipelor operative.

Art. 34

(1) Principalele situatii in care se realizeaza diagnoza organizationala sunt urmatoarele:

a) executarea de inspectii si controale;

b) fundamentarea unor masuri de ameliorare a mediului psihosocial;

c) semnalarea unor simptome negative semnificative in functionarea componentelor structurii organizatorice;

d) necesitatea unei analize profunde a parametrilor structurali si functionali ai sistemului de management;

e) evaluarea impactului in plan psihosocial al implementarii unor programe, politici si strategii.

(2) Diagnoza organizationala se realizeaza, la solicitarea inspectoratelor generale, directiilor generale (similare) si institutiilor de invatamant, precum si in alte situatii, cand se considera necesara desfasurarea unui asemenea demers.

Art. 35

Diagnoza organizationala se realizeaza de catre structurile/personalul de specialitate, potrivit competentelor, individual sau in echipa, in functie de problematica psihosociala supusa analizei, precum si de amploarea demersului.

Art. 36

(1) Diagnoza organizationala se finalizeaza printr-un raport scris, in conformitate cu principiile si procedurile in vigoare, se consemneaza in documentele de evidenta si se aduce la cunostinta beneficiarului.

(2) Raportul de diagnoza organizationala va cuprinde datele de identificare a misiunii de diagnoza organizationala, scopul si obiectivele studiului, procedurile, metodele si tehnicile utilizate in culegerea si analiza datelor, rezultatele obtinute si semnificatia acestora, concluziile, recomandarile si, dupa caz, documentatia-anexa constituita din documente/date probante sau justificative.

(3) Raportul de diagnoza organizationala va fi insotit de o sinteza a principalelor constatari si recomandari. Sectiunea 4 - Cercetarea stiintifica in domeniul activitatii de psihologie

Art. 37

(1) Cercetarea stiintifica in domeniul activitatii de psihologie, denumita in continuare cercetare psihologica, reprezinta activitatea destinata, in principal, dobandirii de cunostinte noi cu privire la fenomenele si procesele psihice aparute la personalul si in institutiile MIRA, precum si utilizarii cunostintelor stiintifice pentru realizarea de noi instrumente, metode si tehnici de lucru sau pentru perfectionarea/ imbunatatirea celor existente.

(2) Obiectivul principal al cercetarii psihologice il constituie asimilarea si generarea unor noi cunostinte de specialitate si dezvoltarea gradului de utilizare a acestora in scopul fundamentarii stiintifice si al cresterii calitatii activitatii de psihologie in MIRA.

(3) Activitatea de cercetare psihologica asigura:

a) cunoasterea stiintifica a fenomenelor, proceselor si mecanismelor psihologice care actioneaza la nivel individual, de grup si organizational;

b) generarea/asimilarea, experimentarea, normarea si validarea metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica, precum si de diagnoza organizationala;

c) elaborarea de documentatii si sinteze, care abordeaza teme cu caracter teoretic si practic-aplicativ relevante pentru activitatea de psihologie.

(4) Activitatea de cercetare psihologica se poate concretiza in:

a) participarea la manifestari cu caracter stiintific si profesional cu comunicari din rezultatele activitatii de cercetare psihologica;

b) publicarea rezultatelor in reviste nationale si internationale de specialitate, in monografii, sinteze, studii, lucrari, tratate.

Art. 38

(1) In scopul stimularii si coordonarii activitatii de cercetare psihologica in MIRA, precum si al instituirii si promovarii standardelor de calitate si deontologice ale activitatii profesionale, la nivelul Centrului de psihosociologie functioneaza Consiliul stiintific, ca organism colectiv de lucru, cu rol consultativ.

(2) Componenta, atributiile si modul de desfasurare a activitatii Consiliului stiintific sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare interna.

(3) Modalitatile de organizare si desfasurare a activitatii de cercetare in cadrul Centrului de psihosociologie, precum si coordonarea acesteia la nivelul MIRA se prevad in Regulamentul de organizare si functionare al Centrului.

Art. 39

(1) Activitatea de cercetare psihologica se poate realiza de catre personalul de specialitate de la toate nivelurile, individual sau in cadrul unor echipe constituite in acest scop, cu respectarea eticii si deontologiei in activitatea de cercetare stiintifica.

(2) Structurile si personalul de specialitate din MIRA pot realiza programe proprii de cercetare psihologica sau se pot asocia la desfasurarea de programe de cercetare stiintifica nationale sau internationale.

Art. 40

(1) In scopul realizarii politicilor si strategiilor in domeniul cercetarii psihologice, Centrul de psihosociologie poate coopera, in conditiile legii, cu organisme si asociatii de profil, institute de cercetare nationale sau internationale, private ori de stat.

(2) In scopul mentinerii contactului si integrarii in activitatile comunitatii profesionale si stiintifice, nationale si internationale, precum si al cresterii capacitatii de a oferi solutii proprii, psihologii din MIRA pot face parte din asociatii profesionale, societati si organizatii stiintifice, nationale si internationale, fara ca activitatea desfasurata in aceste organisme sa afecteze exercitarea atributiilor functiei de baza.

(3) In exercitarea dreptului de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, psihologii din MIRA pot realiza, prin cumul, activitati de cercetare stiintifica in cadrul universitatilor si institutelor de cercetare nationale, in conditiile prevazute de lege.

Art. 41

(1) Activitatea de cercetare psihologica se realizeaza in baza unui proiect de cercetare si se finalizeaza printr-un raport de cercetare.

(2) Proiectul de cercetare este documentul de planificare care prezinta argumentele pentru abordarea temei propuse, obiectivele, fazele/etapele demersului stiintific, rezultatele preconizate si modul de valorificare/diseminare a acestora.

(3) Raportul de cercetare este documentul tehnico-stiintific care prezinta cadrul teoretic al problemei studiate, obiectivele, modalitatile si activitatile desfasurate in cadrul unui proiect de cercetare, rezultatele obtinute, precum si actiunile concrete pentru valorificarea acestora.

(4) Raportul de cercetare psihologica se incheie in doua exemplare, dintre care unul se pastreaza de catre autor/psihologul coordonator al echipei care a realizat cercetarea, iar cel de-al doilea se inainteaza Centrului de psihosociologie. Sectiunea 5 - Alte activitati in domeniul psihologiei

Art. 42

(1) Analiza psihologica a activitatii profesionale are ca obiectiv realizarea profilului cerintelor psihologice fata de detinatorul postului sau participantii la anumite tipuri de activitati/misiuni, precum si identificarea si clasificarea riscurilor psihosociale asociate acestora.

(2) Pe baza rezultatului analizei psihologice a activitatii profesionale se proiecteaza instrumentele si activitatile de evaluare psihologica si asistenta psihologica.

(3) Psihologul participa, in calitate de membru, in comisia constituita in vederea analizei posturilor, intocmirii sau reactualizarii fiselor posturilor prevazute in statul de organizare al unitatii in care este incadrat.

Art. 43

Psihologul acorda sprijin de specialitate personalului care participa la activitatea de evaluare a subordonatilor cu privire la cunoasterea calitatilor personale si conduitei individuale ale acestora, precum si a factorilor psihosociali care au influentat semnificativ performanta profesionala.

Art. 44

In activitatea de analiza a accidentelor in munca/evenimentelor deosebite, la solicitarea factorilor de decizie psihologul formuleaza constatari si concluzii in ceea ce priveste:

a) identificarea caracteristicilor comune anumitor tipuri de accidente in munca/evenimente deosebite, ce pot fi semnificative din punct de vedere preventiv;

b) studierea cauzelor si imprejurarilor producerii unor accidente/evenimente deosebite pentru a determina in ce masura anumite caracteristici psihice personale si/sau de grup pot fi legate de o posibila repetare a accidentului/evenimentului;

c) identificarea posibilelor disfunctionalitati ale organizatiei, prin prisma interpretarii accidentelor/evenimentelor deosebite drept posibile simptome ale acestora.

Art. 45

Activitatile prevazute la art. 42, 43 si 44 pot fi desfasurate, conform competentelor conferite de tipul de atestat de libera practica detinut, precum si de prezentul ordin, de catre orice psiholog incadrat pe functii de specialitate in MIRA. Capitolul IV - Sistemul de gestiune a datelor

Sectiunea 1 - Organizarea sistemului de gestiune a datelor

Art. 46

(1) Sistemul de gestiune a datelor specifice cuprinde totalitatea procedurilor, metodelor si regulilor privind inregistrarea, pastrarea, prelucrarea, circulatia datelor si documentelor din domeniul activitatii de psihologie.

(2) Sistemul de gestiune a datelor specifice este constituit din evidenta nominala si evidenta statistica a persoanelor care au facut obiectul activitatii de psihologie prevazute la art. 2 lit. a)-c).

(3) Activitatile de gestiune a datelor specifice se desfasoara la nivelul structurilor/personalului specializate pentru desfasurarea activitatii de psihologie.

(4) Sefii/comandantii de la toate nivelurile sunt obligati sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor specifice impotriva scurgerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii ori accesului neautorizat la acestea.

(5) Evidenta nominala si evidenta statistica prevazute la alin. (2) se realizeaza pe suport hartie si/sau digital.

(6) Informatiile, indiferent de mediul de stocare, manual sau electronic, trebuie sa fie exacte, complete si relevante, in conformitate cu metodologiile de lucru si prevederile legale in vigoare.

Art. 47

In scopul asigurarii secretului profesional, actele, lucrarile si inregistrarile cu caracter profesional aflate asupra psihologului ori la locul unde acesta isi exercita profesia sunt inviolabile, potrivit legii.

Art. 48

Responsabilitatea pentru pastrarea probelor psihologice, a rezultatelor acestora, a insemnarilor si a inregistrarilor cu caracter profesional revine psihologilor si, dupa caz, sefilor/comandantilor unitatilor in care acestia sunt incadrati.

Art. 49

(1) Probele psihologice aplicate, rezultatele acestora, insemnarile si inregistrarile se pastreaza in conditii de siguranta o perioada de cel putin 10 ani de la incheierea relatiilor profesionale, daca prin alte prevederi legale nu este prevazut alt termen.

(2) La expirarea termenului prevazut la alin. (1) probele psihologice aplicate, rezultatele acestora, insemnarile si inregistrarile se distrug in totalitate, potrivit prevederilor legale.

Art. 50

(1) Este interzisa transmiterea de informatii din documentele de evidenta a activitatii de psihologie catre persoanele sau institutiile care nu au dreptul de a le cunoaste.

(2) Incalcarea dispozitiilor alin. (1) atrage, dupa caz, raspunderea administrativa, disciplinara sau penala a celor vinovati. Sectiunea 2 - Evidenta activitatii de evaluare psihologica

Art. 51

Documentele de evidenta a activitatii de evaluare psihologica realizate in conditiile art. 17 lit. a) si b) sunt:

a) avizul psihologic individual;

b) procesul-verbal de evaluare psihologica;

c) raportul individual de expertiza psihologica;

d) raportul individual de evaluare psihologica;

e) registrul de evidenta a evaluarilor psihologice, al carui model este prezentat in anexa nr. 1.

Art. 52

Avizul psihologic, procesul-verbal si raportul individual de evaluare psihologica pot fi consultate numai de catre urmatoarele persoane, astfel:

a) persoana evaluata;

b) seful/comandantul unitatii beneficiare;

c) seful structurii de resurse umane a unitatii beneficiare si lucratorul care are in competenta dosarul de personal;

d) psihologul de unitate;

e) psihologii cu atributii de coordonare, indrumare si control de specialitate de la esalonul superior.

Art. 53

Documentele prevazute la art. 51 lit. a)-d) se incheie in doua exemplare, dintre care unul se depune la dosarul de personal sau medical, dupa caz, al celui evaluat, iar cel de-al doilea se pastreaza la unitatea emitenta.

Art. 54

Evidenta centralizata a persoanelor evaluate psihologic se pastreaza in registrul de evidenta a evaluarilor psihologice. Sectiunea 3 - Evidenta activitatii de asistenta psihologica

Art. 55

Documentele de evidenta a activitatii de asistenta psihologica sunt:

a) carnetul psihologic, al carui model este prezentat in anexa nr. 2;

b) raportul individual de evaluare psihologica, al carui model este prezentat in anexa nr. 3;

c) registrul de asistenta psihologica, al carui model este prezentat in anexa nr. 4;

d) registrul de evidenta a carnetelor psihologice, al carui model este prezentat in anexa nr. 5.

Art. 56

(1) Carnetul psihologic contine informatii de specialitate referitoare la titular si are anexate urmatoarele:

a) fisa/fisele de observatie psihologica, in cazul in care individul face obiectul monitorizarii psihologice;

b) fisele de raspuns la probele psihologice aplicate cu diverse ocazii, pe care figureaza, in mod obligatoriu, data examinarii, semnatura si parafa psihologului examinator;

c) orice alta fisa cu continut psihologic referitoare la subiectul respectiv.

(2) Actualizarea carnetului se face in termen de maximum 5 zile lucratoare de la producerea unei mutatii cu privire la datele prevazute la alin. (1).

(3) Carnetul psihologic poate fi consultat numai de catre urmatoarele persoane, astfel:

a) titularul carnetului;

b) psihologul in a carui competenta se afla titularul carnetului;

c) psihologii cu atributii de coordonare, indrumare si control de specialitate de la esalonul superior.

(4) Circuitul carnetelor psihologice se face astfel:

a) la detasarea/mutarea in alta unitate carnetul psihologic urmeaza traseul dosarului de personal. In cazul in care detasarea/mutarea are loc intr-o unitate in care nu exista psiholog, carnetul este trimis psihologului/compartimentului de specialitate de la esalonul superior din structura respectiva;

b) la suspendarea/incetarea raporturilor de serviciu/munca, trecerea in rezerva sau in retragere, carnetele se arhiveaza, conform reglementarilor in vigoare.

Art. 57

Evidenta centralizata a carnetelor psihologice se pastreaza in registrul de evidenta a carnetelor psihologice.

Art. 58

(1) Rapoartele de evaluare psihologica in vederea acordarii asistentei psihologice se incheie, in functie de scopul urmarit, astfel:

a) pentru evaluarile periodice, in doua exemplare, dintre care unul se anexeaza la carnetul psihologic, iar cel de-al doilea se depune la dosarul de personal al persoanei evaluate;

b) pentru evaluarile efectuate in situatii speciale, de regula intr-un singur exemplar, care se depune la carnetul psihologic al subiectului.

(2) In cazul in care in urma unei evaluari psihologice efectuate in situatii speciale se constata ca subiectul este susceptibil de a prezenta afectiuni psihice, raportul de evaluare psihologica se intocmeste in doua exemplare, dintre care unul se anexeaza la carnetul psihologic, iar cel de-al doilea se inainteaza sefului/comandantului unitatii, cu propunerea de trimitere pentru consult medical de specialitate.

Art. 59

Raportul de evaluare psihologica in vederea acordarii asistentei psihologice poate fi consultat numai de catre urmatoarele persoane, astfel:

a) persoana evaluata;

b) seful/comandantul unitatii beneficiare;

c) seful structurii de resurse umane a unitatii beneficiare si lucratorul care are in competenta dosarul de personal;

d) psihologii cu atributii de coordonare, indrumare si control de specialitate de la esalonul superior.

Art. 60

Evidenta centralizata a persoanelor evaluate psihologic in vederea acordarii asistentei psihologice se pastreaza in registrul de asistenta psihologica. Sectiunea 4 - Evidenta activitatii de diagnoza organizationala

Art. 61

Documentele de evidenta a activitatii de diagnoza organizationala sunt:

a) raportul de diagnoza organizationala;

b) registrul de evidenta a activitatii de diagnoza organizationala, al carui model este prezentat in anexa nr. 6.

Art. 62

(1) Raportul de diagnoza organizationala se incheie in doua exemplare, dintre care unul se pastreaza de catre autor/psihologul coordonator al echipei care a realizat studiul, iar celalalt se inainteaza solicitantului.

(2) Un exemplar din sinteza cuprinzand principalele constatari si recomandari este remis Centrului de psihosociologie.

Art. 63

Evidenta centralizata a rapoartelor de diagnoza organizationala se pastreaza in registrul de evidenta a activitatii de diagnoza organizationala.

Sectiunea 5 - Evidenta statistica

Art. 64

(1) Situatiile statistice se realizeaza prin prelucrarea datelor si informatiilor din evidenta nominala, manuala sau automata.

(2) Situatiile statistice se intocmesc conform formularelor si la termenele stabilite de directorul Centrului de psihosociologie.

(3) Situatiile statistice se refera la:

a) evaluarea psihologica - se raporteaza tipurile de avize si situatiile in care au fost emise;

b) asistenta psihologica - se raporteaza tipurile de asistenta si situatiile care au facut necesara acordarea acesteia;

c) structura morbiditatii psihologice - se raporteaza natura si incidenta/rata incidentei problemelor/tulburarilor psihologice;

d) diagnoza organizationala - se raporteaza numarul respondentilor participanti la studiile de diagnosticare. Capitolul V - Dispozitii finale

Art. 65

(1) Centrul de psihosociologie stabileste, in conditiile legii, procedurile si formularele utilizate in activitatea de psihologie care face obiectul prezentului ordin.

(2) Centrul de psihosociologie stabileste atributiile principale ale structurilor si personalului, subordonate pe linie de specialitate, pe care le modifica sau completeaza, dupa caz, ori de cate ori este nevoie.

Art. 66

Achizitia instrumentelor, metodelor si tehnicilor de specialitate care urmeaza a fi utilizate in activitatea de psihologie se face numai cu avizul Centrului de psihosociologie.

Art. 67

Imprimatele tipizate pentru activitatea de psihologie desfasurata de serviciile/birourile/compartimentele de psihologie si psihologii de unitate se asigura de catre structurile in cadrul carora fiinteaza, respectiv sunt incadrati.

Art. 68

Structurile/personalul de specialitate vor raporta activitatea desfasurata conform termenelor si procedurilor stabilite de catre Centrul de psihosociologie.

Art. 69

Consilierea sefilor/comandantilor pe probleme privind activitatea de psihologie se realizeaza de catre personalul de specialitate din subordine.

Art. 70

(1) Sefii/comandantii unitatilor vor lua masuri pentru cunoasterea si aplicarea intocmai a prevederilor prezentului ordin.

(2) Sefii/comandantii de unitati vor lua masuri pentru asigurarea spatiilor si dotarii necesare infiintarii si functionarii cabinetelor de psihologie, conform prevederilor legale.

Art. 71

Sefii/comandantii unitatilor centrale si teritoriale ale ministerului au, privind evaluarea psihologica a personalului din subordine, urmatoarele obligatii:

a) sa asigure prezentarea personalului la evaluarea psihologica;

b) sa respecte recomandarile formulate de structurile/ personalul de specialitate;

c) sa utilizeze personalul din subordine conform avizelor psihologice detinute.

Art. 72

Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 73

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.