Jump to content
POLITISTI.ro

Iniţiativă legislativă privind schimbarea denumirii de "Poliţie Locală"


yo3ies

Recommended Posts

In alt topic venisem cu o idee de initiativa legislativa pentru a obliga orice institutie care nu apartine de MAI sa scoata sintagma de POLITIE din denumire.

http://www.petitieonline.ro/petitie/34011138

Mai jos atasez textul de lege care reglementeaza acest lucru:

Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni

(Publicata in Monitorul Oficial nr. 611 din 14 decembrie 1999)

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

ART. 1

Exercitarea initiativei

(1) Initiativa legislativa a cetatenilor se exercita cu respectarea prevederilor art. 73 sau, dupa caz, ale art. 146 din Constitutie, in conditiile prevazute de prezenta lege.

(2) Initiativa legislativa a cetatenilor se exercita printr-o propunere legislativa intocmita in temeiul art. 73 din Constitutie in domeniul legilor organice sau ordinare, iar in temeiul art. 146 din Constitutie, in domeniul legilor constitutionale.

ART. 2

Comitetul de initiativa

(1) Promovarea initiativei legislative a cetatenilor se asigura de catre un comitet de initiativa alcatuit din cel putin 10 cetateni cu drept de vot.

(2) Nu pot face parte din comitetul de initiativa persoanele alese in functie prin vot universal, membrii Guvernului, persoanele numite in functie de primul-ministru sau care nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice.

(3) Constituirea comitetului de initiativa se face printr-o declaratie autentificata la un notar public, cuprinzand scopul initiativei, numele, prenumele, calitatea de alegator si domiciliul membrilor, precum si declaratia ca acestia nu incalca prevederile alin. (2). Raspunderea pentru continutul declaratiei este cea prevazuta de lege pentru inscrisurile oficiale.

(4) Comitetul de initiativa reprezinta cetatenii care sustin propunerea legislativa, dupa semnarea de catre acestia a listelor de sustinatori prevazute in prezenta lege. Componenta comitetului de initiativa se aduce la cunostinta, impreuna cu propunerea legislativa care face obiectul initiativei, prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Publicarea este scutita de plata oricarei taxe.

(5) Comitetul de initiativa trebuie sa asigure inregistrarea propunerii legislative la una dintre Camerele Parlamentului, in termen de cel mult 3 luni de la data publicarii acesteia. Dupa implinirea acestui termen propunerea legislativa nu mai poate fi prezentata decat ca o noua initiativa, in conditiile prezentei legi.

(6) Comitetul de initiativa va desemna dintre membrii sai, cu majoritate de voturi, un presedinte care sa rezolve problemele operative si sa reprezinte comitetul in raporturile sale cu autoritatile publice centrale si locale.

ART. 3

Propunerea legislativa

(1) Propunerea legislativa care face obiectul initiativei legislative se intocmeste de comitetul de initiativa in forma ceruta pentru proiectele de lege si va fi insotita de o expunere de motive semnata de toti membrii comitetului.

(2) In vederea publicarii, propunerea legislativa se avizeaza, in prealabil, de Consiliul Legislativ.

(3) Avizul se emite in cel mult 30 de zile de la sesizare si se publica o data cu propunerea legislativa.

(4) Sesizarea Consiliului Legislativ se face de catre un membru al comitetului de initiativa, imputernicit in acest scop.

Imputernicirea se semneaza de membrii comitetului de initiativa si va fi insotita de actul de constituire a acestuia, prevazut la art. 2 alin. (3). Imputernicitul raspunde si de publicarea propunerii legislative.

ART. 4

Semnaturile sustinatorilor

(1) Promovarea propunerii legislative publicate potrivit art. 2 alin. (4) se face pe baza adeziunii cetatenilor, prin semnarea de catre acestia a listelor de sustinatori.

(2) Listele de sustinatori se intocmesc cu respectarea organizarii administrativ-teritoriale a tarii si vor cuprinde: denumirea propunerii legislative ce face obiectul initiativei si identificarea Monitorului Oficial al Romaniei in care aceasta a fost publicata, judetul si localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta sustinatorii; numele, prenumele si domiciliul sustinatorilor, identificarea cartilor de alegator, pentru cei care le poseda, a actului de identitate si a codului numeric personal; semnaturile sustinatorilor. Este interzisa orice fel de delegare sau de reprezentare pentru semnarea listei de sustinatori.

(3) Lista de sustinatori intocmita, precum si semnatura data, cu incalcarea prevederilor alin. (2), nu vor fi luate in considerare. Semnatura valabila la data cand a fost acordata nu poate fi infirmata ulterior.

(4) Pentru municipiul Bucuresti in loc de localitate se va trece sectorul; prevederile acestui alineat se aplica si altor municipii alcatuite din subdiviziuni administrativ-teritoriale.

(5) Formularele pentru listele de sustinatori se imprima pe coli de hartie format A4, detasabile si numerotate. Formularele se imprima pe o singura fata a colii si cuprind prevederile mentionate la alin. (2), cu exceptia celor referitoare la sustinatori, care se completeaza de mana, atunci cand acestia semneaza lista.

(6) Fiecare pagina imprimata a listei de sustinatori se semneaza de catre un membru al comitetului de initiativa sau de o alta persoana imputernicita in scris de comitet pentru a intocmi lista. Persoana imputernicita nu poate fi desemnata decat dintre sustinatori.

(7) Listele semnate de sustinatori se pastreaza in dosare, pe localitati, snuruite si semnate pentru atestarea continutului, pe coperta a doua, de catre persoanele prevazute la alin. (6).

(8) Listele si dosarele se intocmesc in doua exemplare originale. Exemplarele originale ale listelor si dosarelor se pastreaza unul la Curtea Constitutionala si unul la Parlament.

ART. 5

Atestarea listelor de sustinatori

(1) Atestarea calitatii de cetatean cu drept de vot si a domiciliului sustinatorilor se face de catre primarul localitatii fie personal, fie, in localitatile urbane, si prin functionarii primariei imputerniciti de primar in acest scop. Atestarea se face prin verificarea listei de sustinatori, iar in ceea ce priveste domiciliul, in colaborare cu organul local de politie, daca este cazul.

(2) In vederea atestarii, un exemplar al dosarului cuprinzand listele de sustinatori din localitate se depune la primarie. Oricine poate consulta dosarul si poate contesta realitatea semnaturii sau o alta prevedere cuprinsa in liste. Contestatia se face numai in scris si se adreseaza primarului. Acesta, in cazul in care contestatia priveste realitatea semnaturii, o va solutiona, solicitand sustinatorului sa confirme semnatura. Daca sustinatorul nu poate sau refuza sa confirme semnatura, se aplica prevederile art. 4 alin. (3). Dispozitia primarului poate fi contestata la judecatorie, care o va solutiona cu citarea partilor, potrivit procedurii ordonantei presedintiale.

(3) Atestarea de catre primar a listei de sustinatori se face prin semnatura persoanei care a efectuat controlul, cu indicarea actului de imputernicire, daca este cazul, si a datei cand s-a facut atestarea, precum si prin aplicarea stampilei. Daca primarul a solicitat sprijinul organului local de politie, va semna si reprezentantul acestuia, cu precizarea aspectelor pe care le-a verificat. Semnatura se aplica pe ultima coperta a dosarului cuprinzand listele verificate, aflat la comitetul de initiativa, dupa ce a fost confruntat cu cel depus la primarie. Aspectele neatestate se elimina din lista, facandu-se aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (3).

(4) Termenul de atestare este de cel mult 15 zile lucratoare de la inregistrarea dosarului la primarie. Dupa atestare lista de sustinatori nu mai poate fi contestata potrivit alin. (2).

ART. 6

Inregistrarea propunerii legislative

(1) Propunerea legislativa ce face obiectul initiativei cetatenilor, insotita de expunerea de motive si de dosarele cuprinzand listele de sustinatori, se inregistreaza la Camera Parlamentului la care a fost prezentata, la cererea semnata de membrii comitetului de initiativa. Cererea va cuprinde si imputernicirea a cel mult 5 membri care sa reprezinte comitetul de initiativa in vederea promovarii si sustinerii initiativei dupa inregistrare.

(2) Inregistrarea propunerii ca initiativa legislativa se face numai cu respectarea termenului prevazut la art. 2 alin. (5).

(3) In cazul in care, la data inregistrarii, nu sunt atestate toate listele de sustinatori ca urmare a nerespectarii termenului prevazut la art. 5 alin. (4), presedintele Camerei Parlamentului va solicita Guvernului urgentarea operatiunilor de atestare. In acest caz, listele de sustinatori depuse in completare, dar nu mai tarziu de 7 zile de la atestare, se considera in termen.

(4) Pentru verificarea de catre Curtea Constitutionala a conditiilor de exercitare a initiativei se vor trimite acesteia numai liste de sustinatori atestate.

ART. 7

Verificarea initiativei de catre Curtea Constitutionala

(1) Curtea Constitutionala, din oficiu sau pe baza sesizarii presedintelui Camerei Parlamentului la care s-a inregistrat initiativa, va verifica:

a) caracterul constitutional al propunerii legislative ce face obiectul initiativei;

b) indeplinirea conditiilor referitoare la publicarea acestei propuneri si daca listele de sustinatori prezentate sunt atestate potrivit art. 5;

c) intrunirea numarului minim de sustinatori pentru promovarea initiativei, prevazut la art. 73 si, dupa caz, la art. 146 din Constitutie, precum si respectarea dispersiei teritoriale in judete si in municipiul Bucuresti, prevazuta de aceleasi articole.

(2) Primind sesizarea, presedintele Curtii Constitutionale va desemna un judecator ca raportor si va stabili termenul pentru intrunirea judecatorilor, in vederea verificarii initiativei.

(3) Curtea Constitutionala se pronunta in termen de 30 de zile de la sesizare asupra propunerii legislative si in termen de 60 de zile de la sesizare asupra propunerii de revizuire a Constitutiei.

(4) Decizia sau, dupa caz, hotararea Curtii Constitutionale se comunica presedintelui Camerei Parlamentului care a sesizat-o si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(5) De la data primirii hotararii Curtii Constitutionale, Camera Parlamentului sesizata cu initiativa legislativa incepe procedura parlamentara de legiferare. In acest din urma caz Curtea Constitutionala se pronunta si asupra constitutionalitatii propunerii de revizuire a Constitutiei, potrivit art. 144 lit. a) din Constitutie.

ART. 8

Raspunderi

In indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege membrii comitetului de initiativa si persoanele imputernicite de acesta sunt considerate functionari publici si se bucura de protectia legii, acordata celor care exercita o functie implicand exercitiul autoritatii de stat. De asemenea, acestora le revine si raspunderea prevazuta de lege pentru functionarii publici.

ART. 9

Santajul

Constrangerea unei persoane sau inducerea ei in eroare ori determinarea ei in orice alt mod ca impotriva vointei sale sa semneze lista de sustinatori constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

ART. 10

Uzurparea de calitati oficiale

Folosirea fara drept a calitatii de membru al comitetului de initiativa sau de imputernicit al acestuia se pedepseste, in conditiile prevazute la art. 240 din Codul penal privind uzurparea de calitati oficiale, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

ART. 11

Punerea in miscare a actiunii penale

Punerea in miscare a actiunii penale, in cazul infractiunilor prevazute la art. 9 si 10, se face din oficiu.

ART. 12

Dispozitii finale

Legea nu se aplica initiativelor legislative ale cetatenilor, cu privire la care Curtea Constitutionala s-a pronuntat pana la data intrarii ei in vigoare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN

Si articolul din constitutie care reglementeaza acest lucru

iniţiativa legislativă a cetățenilor, care aparţine unui număr de cel puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot, care trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative [art. 74 alin. (1) din Constituţie].

Si acum vine intrebarea: Va doriti acest lucru deoarece inseamna un volum de munca foarte mare. Si nu imi place sa arunc vorbe in vant, dar nici nu vreau sa ma trezesc singur in treaba asta

Edited by Administrator
Adăugare link către petiţia online
 • Upvote 8
Link to comment
 • Moderator

ART 2

(1) Promovarea initiativei legislative a cetatenilor se asigura de catre un comitet de initiativa alcatuit din cel putin 10 cetateni cu drept de vot.

(2) Nu pot face parte din comitetul de initiativa persoanele alese in functie prin vot universal, membrii Guvernului, persoanele numite in functie de primul-ministru sau care nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice.

Polițiștii nu pot face parte din partide politice - Statutul politistului.

În concluzie, noi nu avem dreptul să facem parte din comitetul de initiativa al unei astfel de propuneri.

Link to comment

stiu, dar eu nu sunt politist asa ca...

dar politistii au dreptul sa o sustina prin semnare caci au drept de vot

iar sotiile mamele si alte rubedenii nu au aceasta interdictie de a nu face parte din partide politice deci pot face parte din comitetul de initiativa

 • Upvote 4
Link to comment
 • Moderator

Eu sunt sigur că absolut toți polițiștii vor susține o astfel de inițiativă.

În această privință, cu siguranță nu vor fi probleme.

Link to comment

Acum ne trebuie urmatoarele:

un jurist sa redacteze beton initiativa legislativa

15 persoane care sa poate face parte din comitetul de initiativa

cat mai multe semnaturi preferabil minim 120.000 de semnaturi

organizarea pentru strangerea semnaturilor

deci sa vedem cine se baga la toata treaba asta caci un om singur nu poate face tot acest volum de munca

 • Upvote 3
Link to comment

deci cu semnaturile se pare ca se rezolva

Ramane problema juristului ca neavand studii juridice nu am cum sa stiu sa scriu initiativa legislativa asa cum trebuie in termeni juridici

si inca 10 12 persoane care sa aiba dreptul legal de a fi in comitetul de initiativa

Link to comment
 • Moderator

Sper că ai citit cu atenție condițiile impuse de lege, postate de tine la începutul topicului. Nu e ușor, sunt destule condiții ce necesită o muncă titanică.

Link to comment

Am citit dar daca nu incercam si nu ne luptam pentru drepturile noastre suntem sortiti sa ne meritam soarta.

Orice lucru bun se obtine cu multa munca iar daca exista si sprijin trebuie macar incercat.

Iti dai seama ca o astfel de propunere legislativa cetateneasca nu ramane fara ecouri in media, valuri se vor creea oricum, si pana la urma vom reusii,

Stiu ca conditiile au fost puse special ca sa nu se poata realiza astfel de initiative dar ... buturuga mica rastoarna carul mare

 • Upvote 5
Link to comment

Daca listele sunt in regula sa vedem primarul care are curajul sa nu valideze listele cu semnaturile alegatorilor din jurisdictia lui, mai ales ca nu stiu sa se fi facut vreun astfel de demers de initiativa legislativa vreodata, si stii vorba aceea toata lumea va fii cu ochii pe noi (ziare tv etc) altii vor incerca sa ne puna bete in roate (polutia locala si primarul) dar si sprijinul politiei si al unei parti din populatie si polutia locala are o problema daca ai macar un membru in comitetul de initiativa in fiecre oras, sector al bucurestiului, avand in vedere statutul membrilor din comitet conform

ART. 8

Raspunderi

In indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege membrii comitetului de initiativa si persoanele imputernicite de acesta sunt considerate functionari publici si se bucura de protectia legii, acordata celor care exercita o functie implicand exercitiul autoritatii de stat. De asemenea, acestora le revine si raspunderea prevazuta de lege pentru functionarii publici.

Deci primarul nu poate decat sa respecte legea mai ales ca in cazul in care primarul incepe sa faca listele praf (si poate face acest lucru prin contestarea datelor inscrise ca si date de domiciliu) se poate cere sprijinul politiei pentru confirmarea datelor din lista.

iar unui primar nu ii trebuie scandal cu alegatorii la el in oras comuna sector etc, caci vin alegerile si s-a putea ca contracandidatul lui sa il atace folosindu-se tocmai de initiativa legislativa facuta praf de el, si sa spuna in campanie ca primarul in functie si-a creeat propia politie privata si ca nu a vrut sa plece urechea la alegatori cu privire la initiativa lor si sa dea exemple de abuzuri ale polutiei locale. Deci o sa fie distractie mare

 • Upvote 6
Link to comment

Strângerea de semnături nu se paote face şi electronic (pe un site/blog)?

Să facem propunere şi pentru modificarea statutului poliţistului în sensul folosirii armei personale în timpul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în baza unui contract de comodat sau ceva asemănător.

Link to comment

Este clar ca toti vom ajuta la strangerea de semnaturi, dar sa vedem proiectul definitivat mai repede si modul de distribuire al lui pentru strangerea de semnaturi !

Link to comment
 • Moderator

Am iniţiat o petiţie online, să vedem dacă o astfel de iniţiativă se bucură de suportul cetăţenilor. Mă gândesc că în acest mod, putem primi un feedback şi vom vedea ce şanse de reuşită am avea.

Deocamdată, petiţia trebuie să fie aprobată de administratorii site-ului, dar după ce voi primi link-ul, îl voi posta aici.

 • Upvote 9
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.