Jump to content
POLITISTI.ro

Modificare a uzului de armă pentru angajaţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională


Recommended Posts

  • Moderator

O nouă propunere de modificare a legislaţiei privind uzului de armă pentru angajaţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se află în Parlament.

Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor prevede:

Spoiler

 

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Articol unic. - Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.74 din 11 aprilie 1996, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.46.- Prin uz de armă, în sensul prezentei legi, se înţelege executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor, de către personalul instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale prevăzut la art.47.

2. La articolul 47, după litera c) se introduce o nouă literă, lit.c1), cu următorul cuprins:

"c1) împotriva animalelor care pun în pericol viaţa sau integritatea corporală proprie sau a altor persoane,"

3. La articolul 47, literele d) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"d) pentru imobilizarea unei persoane care ameninţă cu comiterea cu violenţă a unei fapte prevăzute de legea penală sau care, după comiterea acesteia, nu se supune imobilizării, somaţiilor sau încearcă să fugă, iar rămânerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor;
...
g) pentru a împiedica fuga de sub escortă sau evadarea persoanelor care, potrivit legii, au fost private de libertate cu scopul înlăturării unei stări de pericol pentru ordinea publică;
"

4. La articolul 47, după litera g) se introduce o nouă literă, lit.g1), cu următorul cuprins:

"g1) pentru imobilizarea unei persoane care se sustrage de la executarea unei măsuri privative de libertate, dacă nu se supune imobilizării, somațiilor sau încearcă să fugă şi nu poate fi oprită prin alte mijloace."

5. La articolul 47, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"j) în executarea intervenţiei antiteroriste sau intervenţiei contrateroriste asupra obiectivelor atacate sau capturate de terorişti, în scopul reţinerii sau anihilării acestora, eliberării ostaticilor sau altor persoane şi restabilirii ordinii publice."

6. La articolul 47, după litera j) se introduce o nouă literă, lit.j1), cu următorul cuprins:

"j1) în executarea intervenţiei în scopul eliberării persoanelor lipsite de libertate în mod ilegal de către persoane înarmate."

7. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

"Art.48.- Personalul instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale autorizat să deţină, să poarte şi să folosească arme de foc din dotare poate face uz de armă, în legitimă apărare sau în stare de necesitate, potrivit legii."

8. Articolul 49 va avea următorul cuprins:

"Art.49.- Uzul de armă se face numai după somaţia legală.
              Somația se face prin cuvintele: „Stai, stai că trag!”. În caz de nesupunere, se somează prin tragerea focului de armă în plan vertical sau într-o altă direcţie presupus sigură care să nu pericliteze viaţa, integritatea corporală sau bunurile oricărei persoane.
              În cazul în care, după executarea somației legale, potrivit alin.2, persoana în cauză nu se supune, se poate face uz de armă împotriva acesteia. În cazul prevăzut la art.47 lit.h) şi i), se face uz de armă numai după ce s-a repetat de trei ori, la intervale de timp suficiente pentru dispersarea participanţilor, somaţia: „Părăsiţi....., vom folosi arme de foc!”.
              Prin excepţie de la prevederile alin.1, în situaţiile prevăzute la art.47 lit.a), b), f), j) și j1), precum şi la art.48, se poate face uz de armă fără somaţie, dacă lipsește timpul necesar pentru aceasta.
              În cazul folosirii armelor împotriva mijloacelor de transport, focul se execută asupra pneurilor sau componentelor ce asigură deplasarea, în scopul imobilizării acestora.
"

9. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art.51.- Uzul de armă, în condiţiile şi situaţiile prevăzute în prezentul capitol, se face în aşa fel încât să ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se execută uzul de armă, încetarea atacului sau a stării de pericol, imposibilitatea acestora de a mai acţiona sau neutralizarea acţiunilor ilegale, trăgându-se astfel încât să se evite, pe cât posibil, cauzarea morţii acestora.
              Dacă uzul de armă şi-a atins scopul prevăzut la alin. 1, se încetează recurgerea la un asemenea mijloc.
              Cel care a făcut uz de armă este obligat să acţioneze în cel mai scurt timp posibil, pentru a se acorda primul ajutor şi asistenţă medicală persoanelor rănite.
              Fiecare situaţie în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgenţă, în mod ierarhic. De îndată ce va fi posibil, raportul se întocmeşte în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică, de îndată, procurorului competent, potrivi legii, de către instituţia din care face parte persoana care a executat uzul de armă.
"

10. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art.52.- Se va evita, pe cât posibil, uzul de armă împotriva minorilor, dacă vârsta acestora este evidentă sau cunoscută, femeilor vizibil gravide, bătrânilor şi persoanelor cu handicap vizibil, precum și în situaţia în care s-ar primejdui viaţa altor persoane, cu excepţia:
             a) cazurilor în care se înfăptuieşte un atac armat izolat sau în grup împotriva persoanelor prevăzute la art.47 lit.a) şi b);
             b) situațiilor prevăzute la art.47 lit.j) și j1).
             Se interzice uzul de armă în situaţia în care s-ar viola, în mod intenţionat, teritoriul, spaţiul aerian sau apele naţionale ale unui stat vecin.
"

11. După articolul 52 se introduc trei noi articole, art.521-523, cu următorul cuprins:

"Art.521.- Uzul de armă executat în condiţiile şi în situaţiile prevăzute de prezenta lege înlătură caracterul penal al faptei şi răspunderea materială a personalului instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.

Art.522.- Instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securității naţionale au obligația de a pregăti personalul autorizat să dețină, să poarte și să folosească arme de foc cu privire la condiţiile utilizării acestora şi de a institui testări teoretice şi practice periodice ale acestui personal.

Art.523.- Prevederile art.46-52 se aplică inclusiv instituțiilor care au încadrate persoane care ocupă funcţii ce implică exerciţiul autorităţii publice, înarmate cu arme de foc, în situaţiile în care uzul de armă nu este reglementat prin lege specială."

 

În prezent, în vigoare sunt următoarele prevederi:

Spoiler

LEGA Nr. 17 din 2 aprilie 1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor

Capitolul 3 Uzul de arma

Articolul 46
Prin uz de arma, în sensul prezentei legi, se înţelege executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor sau bunurilor.

Articolul 47
Persoanele care sunt dotate cu arme de foc pot face uz de arma, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau a misiunilor militare, în următoarele situaţii:
a) împotriva acelora care ataca militarii aflaţi în serviciul de garda, paza, escorta, protecţie, menţinerea şi restabilirea ordinii de drept, precum şi împotriva celor care, prin actul savirsit, prin surprindere, pun în pericol obiectivul pazit;
b) împotriva acelora care ataca persoanele investite cu exerciţiul autorităţii publice sau cărora, potrivit legii, li se asigura protecţie;
c) împotriva persoanelor care incearca sa pătrundă ori sa iasa în mod ilegal în sau din unităţile, subunitatile militare ori din perimetrele sau zonele pazite - vizibil delimitate - stabilite prin consemn;
d) pentru imobilizarea infractorilor care, după săvârşirea unor infracţiuni, incearca sa fuga;
e) împotriva oricărui mijloc de transport folosit de persoanele prevăzute la lit. b) şi c), precum şi împotriva conducătorilor acestora care refuza sa oprească la semnalele regulamentare ale organelor abilitate, existind indicii temeinice ca au savirsit o infracţiune ori ca este iminenta săvârşirea unei infracţiuni;
f) pentru imobilizarea sau reţinerea persoanelor cu privire la care sunt probe ori indicii temeinice ca au savirsit o infracţiune şi care riposteaza ori incearca sa riposteze cu arma ori cu alte obiecte care pot pune în pericol viaţa ori integritatea corporală a persoanei;
g) pentru a împiedica fuga de sub escorta sau evadarea celor aflaţi în stare legală de deţinere;
h) împotriva grupurilor de persoane sau persoanelor izolate care incearca sa pătrundă fără drept în sediile sau în perimetrele autorităţilor şi instituţiilor publice;
i) împotriva celor care ataca sau împiedica militarii să execute misiuni de lupta;
j) în executarea intervenţiei antiteroriste asupra obiectivelor atacate sau capturate de teroristi, în scopul reţinerii sau anihilarii acestora, eliberării ostaticilor şi restabilirii ordinii publice.

Articolul 48
Persoanele autorizate să deţină, sa poarte şi sa folosească arme pentru paza sau autoaparare pot face uz de arma, în legitima apărare sau în stare de necesitate, potrivit legii.

Articolul 49
În cazurile prevăzute la art. 47 lit. c), d), g), h) şi i), se va face uz de arma numai după ce s-a făcut somaţia legală.
Somaţia se face prin cuvintul "Stai!". În caz de nesupunere, se someaza din nou prin cuvintele: "Stai, ca trag!". Dacă cel în cauza nu se supune nici de această dată, se someaza prin tragerea focului de arma în sus, în plan vertical.
În cazul în care, după executarea somaţiei legale, potrivit alin. 2, persoana în cauza nu se supune, se poate face uz de arma împotriva acesteia.
În cazul prevăzut la art. 47 lit. h) şi i), se face uz de arma numai după ce s-a repetat de trei ori, la intervale de timp suficiente pentru dispersarea participanţilor, somaţia: "Parasiti....., vom folosi arme de foc!".
În situaţiile prevăzute la art. 47 lit. a), b), f) şi j), precum şi la art. 48, se poate face uz de arma fără somaţie, dacă lipseşte timpul necesar pentru aceasta.
În cazul folosirii armelor împotriva autovehiculelor se executa un foc în plan vertical, iar apoi se va trage în pneurile acestora în scopul imobilizarii.

Articolul 50
Comandantii sau şefii militari pot face uz de arma împotriva subordonaţilor, pentru a restabili ordinea, dacă alte măsuri de împiedicare sau de constringere nu sunt posibile, atunci când acţiunile acestora sunt îndreptate în mod vadit spre trădarea patriei sau zădărnicirea îndeplinirii unei misiuni de lupta ori când periclitează în mod grav capacitatea de lupta a unităţii. În aceste cazuri, se face uz de arma, respectându-se prevederile referitoare la somaţia legală.

Articolul 51
Uzul de arma, în condiţiile şi situaţiile prevăzute în prezentul capitol, se face în asa fel încât sa ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se foloseşte arma, tragindu-se, pe cît posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea morţii acestora.
Dacă uzul de arma şi-a atins scopul prevăzut la alin. 1, se încetează recurgerea la un asemenea mijloc.
Persoanei ranite trebuie să i se dea primul-ajutor şi îngrijiri medicale.

Articolul 52
Se va evita, pe cît posibil, uzul de arma împotriva minorilor, femeilor şi batrinilor.
Se interzice uzul de arma:
a) împotriva copiilor, femeilor vizibil gravide, cu excepţia cazurilor în care infaptuiesc un atac armat sau în grup, care pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a unei persoane;
b) în situaţiile în care s-ar primejdui viaţa altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spaţiul aerian sau apele naţionale ale unui stat vecin.

Ăsta e încă un motiv pentru care activitatea Poliţiei Române trebuie delimitată şi separată clar de activităţile şi atribuţiile militarilor, care execută serviciul de gardă şi pază. 

Link to comment
  • Marius changed the title to Modificare a uzului de armă pentru angajaţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

E grav pentru poliţie daca trece o asemenea propunere, pentru ca e mai restrictiva si mai interpretabila decat ce e acum in vigoare. O porcarie!

Din ce se vede e o propunere conceputa pentru militari, nu pentru politisti, de niste amatori.

Link to comment
  • Moderator

Nu ne lepadam de meteahna "focului de avertisment"...daca esti intre blocuri sau in apropierea aeroportului... Si care o fi "directia presupusa a fi sigura"... In plan orizontal, catre Steaua Polara, pe azimut, in propriul picior... Practic, iti lasa o portita, sa tragi unde vezi cu ochii, mergand de la prezumtia ca este "directia sigura"...Imi vine sa plang!

Edited by CITADELA
  • Upvote 1
Link to comment
  • Moderator

Somaţia ca somaţia, dar expresia "iar rămânerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor" e fenomenală.

Link to comment
  • Member

Din pacate nu se doreste o modificare legislativa a acesteia, poate doar atunci cand vom fi pusi  (Doamne fereste ) in fata faptului produs cu actiuni de terorism gen Franta, Belgia, ... si atunci ca si in cazurile actuale cu ...Colectiv, Hexi... se vor gasi sau Nu vinovati sau care mai de care dintre politicieni si guvernanti care sa schimbe aceasta lege.

Cred ca cele mai potrivite propuneri trebuie facute de politisti activi care se lovesc de situatiile in care se poate utiliza arma de serviciu.

  • Upvote 1
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.