Jump to content
POLITISTI.ro

Recommended Posts

Presedintele SNPPC poate asista la concursuri/selectii de personal pentru functii scoase la concurs? Nu ma refer aici sa faca parte din comisia de selectie, ci la simpla asistenta, sa stea sa "caste gura" acolo.

Link to post
Share on other sites

Am participat la un concurs pentru un post, si am fost intrebat in prealabil de comisie din ce organizatii sindicale si/sau profesionale fac parte. Toti care am participat la acel concurs cotizand doar la CNP, a fost prezent un membru reprezentant al respectivei organizatii profesionale. Nu e obligatoriu, poti cere si tu asta, tine de transparenta.

Link to post
Share on other sites

De posibilitatea de a solicita in scris inainte cu 3 zile am auzit si eu, dar se pare ca nu am reusit sa gasesc un act normativ ori ceva negru pe alb pe care sa merg, asta ar ajuta foarte mult :)

Link to post
Share on other sites

O MAI nr.665/2008

Desfãşurarea examenului/concursului
ART. 19
(1) Sãlile, precum şi celelalte locaţii destinate susţinerii probelor vor fi adaptate activitãţilor legate de examen/concurs prin:
a) dotarea corespunzãtoare;
b) înlãturarea oricãror materiale care ar putea influenţa candidaţii în elaborarea lucrãrilor.
(2) În sãli au acces numai candidaţii, dupã verificarea identitãţii acestora, precum şi membrii comisiei şi secretarul acesteia.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pot fi prezenţi în sãlile unde se susţin probele de examen/concurs pentru ocuparea posturilor vacante de poliţişti, în calitate de observatori, reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale reprezentative ale poliţiştilor, care au fost comunicaţi cu cel puţin 3 zile înainte de desfãşurarea examenului/concursului, la fiecare probã în parte.

Art.39 alin.3 din Acordul privind raporturile de serviciu pentru functionarii publici cu statut special din 22.05.2013  serefera la aceleasi aspecte pentru reprezentantii organizatiilor sindicale.

http:Acord_colectiv.pdf

Link to post
Share on other sites

Este foarte indicat să solicitatprezența unui membru din conducerea sindicatului din care faceți parte cu ocazia participării la diferite concursuri.Eu așa am făcut în 2011 și nu pot să vă spun ce stres se citea pe fața membrilor comisiei.

Măcar așa aveți o fărâmă de certitudine că examenul a fost cât de cât corect.

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Similar Content

  • Catalin
   By Catalin
   Ordinul nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne
   În vigoare de la 10.09.2016  
   Având în vedere dispoziţiile art. 10 alin. (5), art. 15 alin. (1) lit. c), art. 21 alin. (8), art. 22 alin. (7), art. 25 alin. (1), art. 263 alin. (5), art. 265, art. 266, art. 54 alin. (2), art. 73 alin. (11), art. 74 şi art. 741 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 100 şi 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 34 alin. (2), art. 41, art. 176 alin. (3) şi (5) şi art. 339 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 96 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 510/1998 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administraţia publică centrală, în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
   ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
   Art. 1. - Prezentul ordin conţine prevederi referitoare la:
   a) activităţile de analiză a postului şi de întocmire a fişei postului, prevăzute în anexa nr. 1;
   b) recrutarea poliţiştilor, prevăzute în anexa nr. 2;
   c) selecţionarea poliţiştilor, prevăzute în anexa nr. 3;
   c1) proba, normele și baremele pentru evaluarea performanței fizice, prevăzute în anexa nr. 31;
   d) formarea profesională a poliţiştilor, prevăzute în anexa nr. 4;
   e) perioada de stagiu/probă, definitivarea în profesie şi exercitarea tutelei profesionale a poliţiştilor, prevăzute în anexa nr. 5;
   f) acordarea gradelor profesionale, înaintarea în gradul profesional următor, precum şi încadrarea în funcţii, prevăzute în anexa nr. 6;
   g) proceduri privind naşterea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor, prevăzute în anexa nr. 7;
   h) evaluarea de serviciu a poliţiştilor, prevăzute în anexa nr. 8;
   i) sistemul de gestiune a datelor de personal, prevăzute în anexa nr. 9;
   j) procedura de notificare privind exercitarea altor funcţii sau activităţi, prevăzute în anexa nr. 10;
   k) competenţele de gestiune a resurselor umane, prevăzute în anexa nr. 11.
   Art. 2. - Se aprobă modelele, conţinutul şi instrucţiunile de completare a următoarelor formulare:
   a) "Chestionar pentru analiza postului", prevăzut în anexa nr. 12;
   b) "Fișa de observație a sarcinilor postului", prevăzută în anexa nr. 13;
   c) "Structura fișei postului și instrucțiuni de completare", prevăzute în anexa nr. 14;
   d) "Programul activităților de tutelă profesională", prevăzut în anexa nr. 15;
   e) "Referatul tutorelui", prevăzut în anexa nr. 16;
   f) "Raportul de stagiu", prevăzut în anexa nr. 17;
   g) "Raportul de evaluare a perioadei de stagiu/probă/tutelă profesională", prevăzut în anexa nr. 18;
   h) "Evaluarea de serviciu", prevăzută în anexa nr. 19;
   i) "Evaluare de serviciu - fișa sintetică", prevăzută în anexa nr. 20;
   j) "Îndrumarul de organizare și desfășurare a interviului de evaluare", prevăzut în anexa nr. 21;
   k) "Îndrumarul de completare a formularului de evaluare de serviciu a polițiștilor", prevăzut în anexa nr. 22;
   l) "Fișa matricolă", prevăzută în anexa nr. 23;
   m) "Situație centralizatoare privind modul de utilizare a competențelor polițistului care a frecventat programe de pregătire profesională în străinătate", prevăzută în anexa nr. 24;
   n) "Tabel cu rezultatele obținute la concurs", prevăzut în anexa nr. 25;
   o) "Model de borderou", prevăzut în anexa nr. 26.
   p) Tabel centralizator cu rezultatele obținute de candidați în cadrul probei de evaluare a performanței fizice la concursurile pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, precum și pentru ocuparea posturilor vacante, prevăzut în anexa nr. 27.
   Art. 3. - Dispoziţiile prezentului ordin se aplică:
   a) polițiștilor;
   b) cadrelor militare în rezervă și în retragere, precum și veteranilor de război care au avut calitatea de polițiști;
   c) funcționarilor publici, numai cu privire la dispozițiile privind gestiunea datelor de personal;
   d) personalului contractual, numai cu privire la dispozițiile privind analiza postului și gestiunea datelor de personal;
   e) elevilor și studenților, numai cu privire la dispozițiile privind tutela profesională.
   Art. 4. - În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile utilizate au următorul înţeles:
   a) post (de muncă) - componenta de bază a unei structuri organizatorice, căreia îi este asociat un set de sarcini, îndatoriri și responsabilități ce revin unei anumite persoane și pentru care Ministerul Afacerilor Interne (MAI) stabilește, potrivit legii, un raport de serviciu/raport de muncă; în cadrul statului de organizare, postul este unic;
   b) funcție - expresia sintetică și generalizată a ansamblului de sarcini, îndatoriri și responsabilități de serviciu, desfășurate permanent, corespunzătoare unei anumite categorii de activități din MAI, respectiv rolul, de conducere sau de execuție, ce revine unei persoane în structura instituției; este elementul de generalizare a posturilor asemănătoare; mai multe posturi pot avea în statul de organizare al unității aceeași funcție, cum ar fi, de exemplu: șef secție de poliție orășenească, ofițer psiholog, consilier juridic;
   c) funcție de specialitate - funcția care implică, între cerințele de ocupare prevăzute în fișa postului, existența unei specializări ori calificări profesionale pentru care MAI nu poate asigura formarea profesională inițială sau continuă prin rețeaua proprie de instituții de învățământ;
   d) competență de gestiune a resurselor umane - drept conferit de actele normative în vigoare prin care ministrul afacerilor interne, alte persoane care ocupă funcții de demnitate publică în cadrul MAI sau, după caz, persoanele care ocupă funcții de conducere realizează managementul resurselor umane;
   e) numire în funcție - manifestarea de voință cu caracter unilateral, exercitată în condițiile legii prin emiterea unui act administrativ de către persoana cu competență de gestiune a resurselor umane, având ca finalitate stabilirea funcției exercitate de persoana numită;
   f) specialitatea studiilor absolvite - specializarea și, după caz, domeniul de studii universitare sau, în cazul studiilor preuniversitare, profilul de studii obținute ca efect al absolvirii unei forme de învățământ;
   g) vechime în specialitatea structurii - perioada desfășurată într-un domeniu, prin raportare la natura activităților desfășurate;
   h) instituție de învățământ - denumire generică ce include instituții de învățământ ale MAI și alte instituții de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI.
   Art. 5. - Directorul general al Direcţiei generale management resurse umane, denumită în continuare DGMRU, este abilitat să emită precizări referitoare la aplicarea prezentului ordin, precum şi proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane, al căror conţinut se postează pe site-ul oficial al MAI.
   Art. 6. - Anexele nr. 1-26*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
   *) Anexele nr. 1-26 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 bis.
   Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2013 privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 22 iulie 2013, se modifică după cum urmează:
   1. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "(2) În anexele la regulament se prevăd diagrama de relaţii şi structura organizatorică - reprezentarea grafică."
   2. În anexa nr. 2, la capitolul VI, paragraful al doilea se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "Anexe
   - Structura organizatorică - reprezentarea grafică
   - Diagrama de relaţii
   - Alte anexe, dacă este cazul".
   Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea asupra personalului prevăzut la art. 3 următoarele:
   a) Instrucţiunile ministrului de interne nr. 363/2002 privind pregătirea continuă a personalului Ministerului Afacerilor Interne1;
   1Instrucţiunile ministrului de interne nr. 363/2002 privind pregătirea continuă a personalului Ministerului de Interne nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece au ca obiect reglementări din sectorul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
   b) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 300/2004 privind unele activităţi specifice domeniului resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare2; 
   2Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 300/2004 privind unele activităţi specifice domeniului resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din sectorul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
   c) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 339/2004 privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la programe de pregătire profesională în străinătate şi utilizarea ulterioară a acestuia3;
   3Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 339/2004 privind participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la programe de pregătire profesională în străinătate şi utilizarea ulterioară a acestuia nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din sectorul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
   d) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului administraţiei şi internelor, secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare4;
   4Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 600/2005 pentru aprobarea competenţelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului administraţiei şi internelor, secretarilor de stat, secretarului general şi şefilor/comandanţilor unităţilor Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din sectorul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
   e) Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 11 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
   f) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 12 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 298/2011 privind procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 28 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
   Art. 10. - Procedurile de concurs nefinalizate la data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează potrivit reglementărilor aflate în vigoare la momentul iniţierii acestora.
   Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 12. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 10 septembrie 2016.
   Ministrul afacerilor interne,
   Petre Tobă
   Bucureşti, 2 septembrie 2016.
   Nr. 140.
  • razvan9927
   By razvan9927
   Buna ziua , am trecut  examenul psihologic si acum trebuie sa sustin probele de admitere la politia de frontiera avram iancu din Oradea, Imi poate da cineva niste informatii legate de cazare, taxa de inscriere(daca exista aici), anumite sfaturi la probe si examen si cam cati bani ar trebui sa am la mine. Multumesc anticipat
  • Marius
   By Marius
   Replici acide între Mitică Coarnă, preşedintele fripturist al SNPPC şi Marian Godină pe Facebook.

   PS: Remember - Coarnă e "deşteptul" care a propus, a susţinut şi a girat "încadrările directe" din ultima perioadă în poliţie, pentru că vrea să o bage şi pe fiică sa în poliţie. La prima serie de încadrări, fetiţa lu' Mitică Coarnă a picat examenul, pentru că citez: "s-a concentrat mai mult pe sport". Nu ştiu dacă a reuşit la următoarele serii de încadrări.
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.