Jump to content
POLITISTI.ro

[ABROGATĂ] Legea nr. 136 / 1995 privind asigurările şi reasigurările - actualizată


Marius

Recommended Posts

 • Moderator

IMPORTANT! - ABROGATĂ de Legea 132 / 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto

 

Legea nr. 136 / 1995 privind asigurările şi reasigurările - actualizată

 

 

*Legea 136/1995 actualizată la data de 06.12.2011

 

 

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

 

 
Art. 1. - În România, activitatea de asigurare se desfăşoară sub forma asigurărilor de viaţă şi a celor generale, facultative sau obligatorii, in condiţiile legii.
 
Art. 11. - In inţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
1. contractant al asigurării - persoana care incheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană şi se obligă faţă de asigurător să plătească prima de asigurare;
2. vehicul - orice mijloc de transport, cu sau fără propulsie proprie, destinat deplasării pe uscat, inclusiv orice tip de remorcă, indiferent dacă este cuplată sau nu, excepţie făcand cele care se deplasează pe şine, bicicletele sau vehiculele cu tracţiune animală;
3. persoană păgubită - persoana indreptăţită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă;
4. prejudiciu - efectul negativ suferit de persoana păgubită prin producerea unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă;
5. Birou Naţional - organizaţie profesională, constituită in conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU, şi care grupează societăţile de asigurare care sunt autorizate intr-un stat să practice asigurarea de răspundere civilă auto;
6. Biroul Asigurătorilor de Vehicule din Romania - biroul naţional din România;
7. limitele teritoriale de acoperire ale asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule:
a) teritoriul Romaniei;b) teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene şi cele aparţinand Spaţiului Economic European;c) teritoriul statelor care leagă direct două ţări membre ale Uniunii Europene in care nu există birou naţional;
8. Carte Verde - document internaţional de asigurare emis in numele biroului naţional, in conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU;
9. franşiză - partea din prejudiciu suportată de persoana păgubită, stabilită ca valoare fixă sau procent din despăgubirea totală prevăzută in contractul de asigurare.
10. vigneta - autocolant care se aplică pe parbrizul vehiculului sau in alt loc vizibil din exterior, care atestă existenţa unei poliţe de asigurare RCA pentru vehiculul respectiv, eliberat impreună cu poliţa de asigurare RCA.
 
Art. 2. - In asigurarea facultativă raporturile dintre asigurat şi asigurător, precum şi drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi se stabilesc prin contractul de asigurare.

 

 

Art. 3. - In asigurarea obligatorie raporturile dintre asigurat şi asigurător, drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi sunt stabilite prin lege.
 
Art. 4. - În sensul prezentei legi, este obligatorie asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule, precum şi tramvaie, in limitele teritoriale de acoperire.
 
Art. 5. - Asigurarea obligatorie se practică:
a) de către societăţile de asigurare din Romania autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
b) de către societăţile de asigurare autorizate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene care desfăşoară activitate in Romania conform dreptului de stabilire şi liberei circulaţii a serviciilor.
Societăţile de asigurare care au dreptul să practice asigurarea obligatorie conform alin. 1, la cererea potenţialului asigurat, încheie asigurarea eliberand un inscris doveditor.

Art. 6. - Operaţiunile de reasigurare completează activitatea de asigurare prin cedarea şi primirea unor riscuri pe piaţa internă şi internaţională de asigurări.
Alineatul (2) - abrogat.
În operaţiunile de reasigurare, raporturile dintre reasigurat şi reasigurător, drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi se stabilesc prin contractul de reasigurare.

Art. 7. Abrogat.

 

Art. 8. - Avizarea şi constatarea producerii riscurilor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea şi plata despăgubirilor ori a sumelor asigurate se efectuează in condiţiile legii şi ale normelor adoptate in baza legii de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, pentru asigurările obligatorii, sau ale contractului de asigurare, in cazul asigurărilor facultative.
Pentru evenimentele în care au fost implicate două vehicule, din care au rezultat numai pagube materiale, avizarea societăţilor din domeniul asigurărilor se poate face şi in baza unui formular tipizat, eliberat de societăţile din domeniul asigurărilor, denumit constatare amiabilă de accident, in care conducătorii vehiculelor respective consemnează circumstanţele producerii evenimentului, datele personale de identificare a vehiculelor implicate, precum şi a propriilor asigurători.
Forma, dimensiunile, conţinutul, precum şi procedurile privind utilizarea formularului tipizat se stabilesc prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
 

 

CAPITOLUL II
Contractul de asigurare

 

Art. 9 - 47 Abrogate.CAPITOLUL III
Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule


 

Art. 48. - Persoanele fizice sau juridice care au in proprietate vehicule supuse înmatriculării/înregistrării in România, precum şi tramvaie au obligaţia să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule în limitele teritoriale de acoperire şi să menţină valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare, precum şi să aplice pe parbrizul vehiculului sau in alt loc vizibil din exterior vigneta.
Persoanele care intră pe teritoriul Romaniei cu vehicule înmatriculate/înregistrate în afara teritoriului României se consideră asigurate, în condiţiile prezentei legi, în una dintre următoarele situaţii:
a) dacă numărul de înmatriculare/înregistrare atestă asigurarea potrivit legii statului în care este înmatriculat/înregistrat vehiculul sau acordurilor internaţionale de asigurare valabile în România;
b) dacă posedă documente internaţionale de asigurare valabile în România.
Fac excepţie de la dispoziţiile prezentului articol persoanele fizice şi juridice, pe timpul utilizării vehiculelor pentru cursele de întreceri, raliuri sau antrenamente, care se pot asigura facultativ pentru astfel de riscuri.
 
Art. 481. - La înscrierea în circulaţie, la efectuarea de modificări în certificatul de înmatriculare/înregistrare sau în cartea de identitate a unui vehicul şi la efectuarea verificărilor tehnice periodice, este obligatorie prezentarea dovezii existenţei unei asigurări de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule, în condiţiile prezentei legi.
Contractul de asigurare atestă existenţa asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule. Încheierea contractului de asigurare de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule se dovedeşte cu poliţa de asigurare/documentul Carte Verde.

Art. 49. - Asigurătorul acordă despăgubiri, în baza contractului de asigurare, pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de vehicule, precum şi tramvaie şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi in procesul civil, în conformitate cu:
a) legislaţia in vigoare din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul de vehicul şi cu cel mai mare nivel de despăgubire dintre cel prevăzut in legislaţia respectivă şi cel prevăzut in contractul de asigurare;
b) legislaţia romanească in vigoare, în cazul în care persoanele păgubite sunt cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, în timpul unei călătorii ce leagă direct două teritorii in care este valabil tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, dacă nu există birou naţional pe teritoriul traversat in care s-a produs accidentul.

Art. 50. - Despăgubirile se acordă pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de dezdăunare şi cheltuielile de judecată persoanelor păgubite prin vătămare corporală sau deces, precum şi prin avarierea ori distrugerea de bunuri.
In caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile se acordă atat pentru persoanele aflate in afara vehiculului care a produs accidentul, cat şi pentru persoanele aflate in acel vehicul, cu excepţia conducătorului vehiculului respectiv.
Se acordă despăgubiri şi în cazul în care persoanele care formulează pretenţii de despăgubiri sunt soţul (soţia) sau persoane care se află în intreţinerea proprietarului ori conducătorului vehiculului asigurat, răspunzător de producerea accidentului.
Pentru avarierea sau distrugerea bunurilor, despăgubirile se acordă pentru bunurile aflate în afara vehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate în acel vehicul, numai dacă acestea nu erau transportate în baza unui raport contractual existent cu proprietarul sau cu utilizatorul vehiculului respectiv, precum şi dacă nu aparţineau proprietarului, utilizatorului ori conducătorului vehiculului răspunzător de producerea accidentului.
 
Art. 51. - Despăgubirile, astfel cum sunt prevăzute la art. 49 şi 50, se acordă şi în cazul în care cel care conducea vehiculul, răspunzător de producerea accidentului, este o altă persoană decat asiguratul.
Despăgubirile se plătesc şi atunci când persoanele păgubite nu au domiciliul, reşedinţa sau sediul în România.
În caz de vătămare corporală sau deces al unei persoane ori de avariere sau distrugere de bunuri, se acordă despăgubiri dacă vehiculul care a produs accidentul este identificat şi asigurat, chiar dacă autorul accidentului a rămas neidentificat.
 
Art. 52. - În cazul în care, pentru acelaşi proprietar de vehicul, la data producerii accidentului, existau mai multe asigurări valabile, despăgubirea se suportă in părţi egale de către toţi asigurătorii. Despăgubirea se va plăti integral de către asigurătorul la care s-a adresat persoana păgubită, urmand ca ulterior asigurătorul in cauză să se indrepte impotriva celorlalţi asigurători pentru recuperarea părţii de despăgubire, plătită in numele acestora.
Asiguratul are obligaţia de a informa asigurătorul despre incheierea unor astfel de asigurări cu alţi asigurători.

Art. 53. - Prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor conform legii se stabilesc: aplicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, limitele teritoriale de acoperire, nivelul despăgubirilor, condiţiile de plată, durata asigurării, facilităţile şi penalizările aplicabile asiguraţilor, criteriile şi condiţiile pentru acordarea sau retragerea autorizaţiei, persoanele care au obligaţia să incheie contracte de asigurare, modalitatea de gestionare a cazurilor de refuz al asigurătorului de a incheia asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, dacă este cazul, precum şi alte informaţii referitoare la acest tip de asigurare.

Art. 54. - Despăgubirea se stabileşte şi se efectuează conform art. 43 şi 49, iar in cazul stabilirii despăgubirii prin hotărare judecătorească, drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse de vehicule aflate in proprietatea persoanelor asigurate in Romania se exercită impotriva asigurătorului de răspundere civilă, in limitele obligaţiei acestuia, stabilită in prezentul capitol, cu citarea obligatorie a persoanei/persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului in calitate de intervenienţi forţaţi.
Drepturile persoanelor păgubite prin accidente produse pe teritoriul Romaniei de vehicule aflate in proprietatea persoanelor asigurate in străinătate se exercită impotriva asigurătorului prin reprezentanţele de despăgubiri sau prin Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din Romania, după caz, dacă sunt indeplinite condiţiile prevăzute la art. 48 alin. 2.

Art. 55. - Despăgubirile se plătesc de către asigurător persoanelor fizice sau juridice păgubite.
Despăgubirile nu pot fi urmărite de creditorii asiguratului.
Despăgubirile se plătesc asiguraţilor dacă aceştia dovedesc că au despăgubit persoanele păgubite şi despăgubirile nu urmează să fie recuperate potrivit prevederilor art. 58.
Odată cu încasarea despăgubirii, persoanele păgubite vor declara in scris că au fost despăgubite pentru pagubele suferite şi că nu mai au nici o pretenţie de la asigurătorul de răspundere civilă şi asigurat (persoana vinovată) in legătură cu paguba respectivă.
În situaţia efectuării plăţii de către asigurătorul de răspundere civilă direct in contul bancar al persoanei păgubite, aceasta se consideră a fi integral despăgubită dacă in termen de 30 de zile de la data intrării sumei in contul său bancar nu a notificat asigurătorului de răspundere civilă eventualele obiecţii referitoare la cuantumul despăgubirii.
În cazul în care în drepturile persoanei păgubite s-a subrogat asigurătorul conform prevederilor art. 22, eventuala diferenţă de despăgubire dintre asigurarea facultativă şi asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto rămane pe contul asigurării facultative, neputand fi recuperată de la asigurat (persoana vinovată), dacă despăgubirea plătită din asigurarea facultativă nu depăşeşte limita maximă a despăgubirii ce poate fi acordată de asigurător pentru prejudiciile cauzate in unul şi acelaşi accident de vehicul, prevăzută de legislaţia in vigoare.
 
Art. 56. - Persoanele care folosesc pe teritoriul Romaniei vehicule înmatriculate/înregistrate în străinătate şi neasigurate în străinătate, potrivit art. 48 alin. 2, sau a căror asigurare expiră pe durata şederii în Romania datorează prime de asigurare conform prevederilor legale.
Personalul poliţiei de frontieră nu va verifica documentele de asigurare pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în statele membre ale Uniunii Europene, pentru acestea numerele de înmatriculare/înregistrare fiind garanţia asigurării.
La intrarea sau ieşirea din ţară, personalul poliţiei de frontieră de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României va controla documentele de asigurare şi va solicita proprietarului, împuternicitului acestuia sau conducătorului vehiculului înmatriculat/înregistrat in state terţe dovada plăţii primei de asigurare datorate. Persoanele neasigurate sau persoanele care la control nu pot face dovada asigurării ori a plăţii acesteia vor fi obligate să incheie asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule şi să achite prima de asigurare la entităţile desemnate in acest sens de către asigurătorii care au dreptul să practice asigurarea obligatorie conform art. 5 alin. 1.
Vehiculele înmatriculate/înregistrate în state terţe care intră pe teritoriul Romaniei de pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene nu vor fi supuse controlului privind documentele de asigurare, acest control putand fi efectuat numai prin sondaj.
 
Art. 57. Abrogat.

Art. 58. - Asigurătorul recuperează sumele plătite drept despăgubiri de la persoana răspunzătoare de producerea pagubei, in următoarele cazuri:
a) accidentul a fost produs cu intenţie;
b) accidentul a fost produs in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispoziţiile legale privind circulaţia pe drumurile publice ca infracţiuni săvarşite cu intenţie, chiar dacă aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau in timpul comiterii altor infracţiuni săvarşite cu intenţie;
c) accidentul a fost produs in timpul cand autorul infracţiunii săvarşite cu intenţie incearcă să se sustragă de la urmărire;
d) persoana răspunzătoare de producerea pagubei a condus vehiculul fără consimţămantul asiguratului.
 
Art. 59. Abrogat.
 


CAPITOLUL III1
Abrogat.

CAPITOLUL IV
Fonduri de protecţie


 

Art. 60. - În vederea protejării asiguraţilor, beneficiarilor asigurării şi terţelor persoane păgubite, prin contribuţia asigurătorilor se constituie Fondul de garantare, destinat plăţilor de indemnizaţii rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii, încheiate în condiţiile prezentei legi, in cazul constatării insolvabilităţii asigurătorului, conform art. 31 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Fondul de garantare se va constitui, administra şi utiliza de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, care va stabili anual o cotă de maximum 10% ce se va aplica asupra volumului primelor brute incasate de asigurători din activitatea de asigurări directe.
Disponibilităţile Fondului de garantare astfel constituite vor fi plasate la Trezoreria Statului in instrumente purtătoare de dobandă, la instituţii de credit, in instrumente ale pieţei monetare, in titluri de stat sau titluri ale administraţiei publice locale, precum şi in alte plasamente sau alocări stabilite prin legislaţia in vigoare.
În scopul unei cat mai bune fructificări, disponibilităţile Fondului de garantare astfel constituite vor fi plasate la Trezoreria Statului in instrumente purtătoare de dobandă, la instituţii de credit, in instrumente ale pieţei monetare, in titluri de stat sau titluri ale administraţiei publice locale, precum şi in alte plasamente sau alocări stabilite prin legislaţia in vigoare.
In aplicarea prevederilor alin. 2, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va adopta in baza legii norme prin care va stabili:
a) modul de constituire şi reprezentare;
b) modul de constituire, administrare, structura bugetului de venituri şi cheltuieli a Fondului de garantare.
c) procedura şi condiţiile de efectuare a plăţilor de la şi către Fondul de garantare;
d) recuperarea plăţilor avansate din Fondul de garantare;
e) alte aspecte referitoare la Fondul de garantare.
În caz de deficit al Fondului de garantare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, pentru acoperirea obligaţiilor Fondului de garantare, poate majora in cursul anului contribuţia stabilită prin norme.
Alineatul (6) abrogat.

Art. 61. - Se constituie Fondul de protecţie a victimelor străzii, în vederea protejării persoanelor păgubite prin accidente de vehicule supuse inmatriculării/inregistrării, precum şi de tramvaie, in care autorul a rămas neidentificat sau vehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat pentru răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule.
Asigurătorii care practică asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule conform art. 5 sunt obligaţi să contribuie la constituirea fondului prevăzut la alin. 1 proporţional cu volumul primelor incasate pentru această asigurare, pană la acoperirea obligaţiilor de plată ale acestuia. Această contribuţie nu va depăşi 5% din volumul primelor brute incasate pentru această asigurare.
Fondul de protecţie a victimelor străzii este destinat plăţilor de despăgubiri pentru vătămări corporale sau decese, dacă autorul a rămas neidentificat, respectiv plăţilor de despăgubiri pentru avarierea ori distrugerea de bunuri şi vătămări corporale sau decese, dacă vehiculul, respectiv tramvaiul, a fost neasigurat.
In cazul avarierii sau distrugerii bunurilor prin accidente produse de vehicule, respectiv tramvaie, neasigurate, ramane in sarcina persoanei pagubite o fransiza stabilita prin normele adoptate in baza prezentei legi.
Fondul de protecţie a victimelor străzii se va constitui, administra, utiliza şi prelua, in condiţiile normelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
Disponibilităţile Fondului de protecţie a victimelor străzii, astfel constituite, vor fi plasate la Trezoreria Statului in instrumente purtătoare de dobandă, la instituţii de credit, in instrumente ale pieţei monetare, in titluri de stat sau titluri ale administraţiei publice locale.
In caz de deficit al Fondului de protecţie a victimelor străzii, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, pentru acoperirea obligaţiilor acestuia, poate majora in cursul anului contribuţia stabilită prin norme.
In caz de litigiu, drepturile persoanelor păgubite prin accidente de vehicule supuse inmatriculării/inregistrării, precum şi de tramvaie, in care autorul a rămas neidentificat sau vehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule, se exercită impotriva administratorului Fondului de protecţie a victimelor străzii, desemnat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, in conformitate cu prevederile alin. 5.

Art. 611. - Cheltuielile de constituire, administrare şi utilizare se vor acoperi din disponibilităţile fondurilor prevăzute la art. 60 şi 61.
Excedentul bugetelor fondurilor prevăzute la art. 60 şi 61 la finele exerciţiului financiar se reportează in exerciţiul financiar următor cu aceeaşi destinaţie.
Actul prin care se constată şi se individualizează obligaţia de plată a unui asigurător la fondurile prevăzute la art. 60 şi 61, intocmit sau emis, după caz, de organele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau de administratorul fondurilor, constituie, potrivit legii, titlu de creanţă.
La data scadenţei titlul de creanţă devine titlu executoriu, in baza căruia Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau administratorul fondului, după caz, va declanşa procedura silită de recuperare a creanţelor, conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi administratorul fondului au legitimare procesuală activă, in orice proces impotriva persoanelor aflate intr-o relaţie juridică cu fondurile prevăzute la art. 60 şi 61, pentru obligaţiile de plată achitate sau care urmează cu certitudine să fie achitate de către fonduri.
In vederea recuperării sumelor cheltuite din fondurile respective, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi administratorul fondurilor au drept de regres impotriva entităţii care a determinat prejudiciul.CAPITOLUL V
Sancţiuni

 

Art. 62. - Pentru neplata la termen a sumelor datorate fondurilor constituite conform prevederilor art. 60 şi 61 se datorează dobanzi şi penalităţi de întarziere, calculate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, aplicabile la colectarea creanţelor bugetare. Dobanzile şi penalităţile vor fi virate în conturile fondurilor respective.

Art. 63. - Constituie contravenţie săvarşirea următoarelor fapte:
a) neplata la termen a despăgubirilor datorate din asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule, către persoanele păgubite sau către asiguraţi, în condiţiile normelor emise in baza art. 53;
b) neplata la termen a sumelor destinate fondurilor de protecţie, precum şi a contribuţiei procentuale din valoarea primelor brute incasate aferente asigurărilor obligatorii;
c) nedepunerea la asigurători de către intermediarii de asigurări a sumelor încasate cu titlu de prime de asigurare, dacă fapta nu constituie infracţiune.
d) nerespectarea de către asigurători a obligaţiilor prevăzute la art. 36 alin. 2;
e) nerespectarea de către asigurători a obligaţiilor prevăzute la art. 49;
f) neluarea de către asigurători a declaraţiei de despăgubire prevăzute la art. 55 alin. 4;
g) nerespectarea de către asigurători a interdicţiei de recuperare a diferenţei de despăgubire dintre asigurarea facultativă şi asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, in condiţiile art. 55 alin. 6;
h) necomunicarea de către brokerul de asigurare către asigurător a producerii riscului asigurat, in termenul prevăzut in contractul de asigurare, in condiţiile art. 19 alin. 3.
Contravenţiile prevăzute la alin. 1 se sancţionează după cum urmează:
a) pentru faptele asigurătorilor prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d)-g), cu avertisment scris sau cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON) şi cu limitarea operaţiunilor, cu interzicerea temporară sau definitivă pentru asigurători a exercitării activităţii de asigurare, pentru una sau mai multe categorii de asigurări, sau cu suspendarea ori retragerea autorizaţiei asigurătorilor;
b) pentru faptele administratorilor, directorilor sau directorilor executivi, prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d)-g), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);
c) pentru faptele agenţilor de asigurare, prevăzute la alin. 1 lit. c), cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON);
d) pentru faptele brokerilor, prevăzute la alin. 1 lit. c) şi h), cu avertisment scris sau cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON) şi cu interzicerea temporară sau definitivă a activităţii definite la art. 2 lit. C pct. 62 din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu suspendarea ori retragerea autorizaţiei;
e) pentru faptele asigurătorilor prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d)-g) ori pentru faptele brokerilor prevăzute la alin. 1 lit. c) şi h), săvarşite in mod repetat sau cu rea-credinţă, cu limitarea operaţiunilor, cu interzicerea temporară sau definitivă pentru asigurători a exercitării activităţii de asigurare, pentru una sau mai multe categorii de asigurări, sau cu suspendarea ori retragerea autorizaţiei asigurătorilor.
Sancţiunile pentru faptele prevăzute la alin. 1 lit. a), b), d), e), f) şi g) se aplică fie asigurătorilor prevăzuţi la alin. 2 lit. a), fie persoanelor prevăzute la alin. 2 lit. b).
Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi şi a normelor adoptate in aplicarea acesteia se constată de către persoanele anume imputernicite de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi se sancţionează de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Decizia de sancţionare este semnată de preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi produce efecte la data comunicării ei persoanei sancţionate.

Art. 64. - Încălcarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare prevăzute la art. 48 şi 56 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei şi cu reţinerea certificatului de inmatriculare/inregistrare a vehiculului, pană la prezentarea documentului privind incheierea asigurării.
Constatarea şi aplicarea acestora se fac de către personalul Poliţiei.

Art. 65. Abrogat.

Art. 66. - Pentru sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 63 şi 64, plangerile se depun la instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.

Art. 67. - Nivelul amenzilor prevăzute la art. 63 şi 64 se va actualiza prin hotărari ale Guvernului, în corelaţie cu evoluţia indicelui preţurilor de consum.
 
Art. 68. - Contravenţiilor prevăzute la art. 63 şi 64 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, în măsura în care acestea nu sunt contrare prevederilor prezentei legi.CAPITOLUL VI
Dispoziţii tranzitorii şi finale


 

Art. 69. - Unităţile de poliţie, unităţile de pompieri, unităţile medicale din cadrul sistemului medical public şi privat, medicii de familie şi celelalte autorităţi publice competente să cerceteze accidente de vehicule sau alte evenimente, după caz, vor comunica, la cererea asigurătorilor, în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare, actele şi datele cu privire la cauzele şi imprejurările producerii riscurilor asigurate şi la pagubele provocate, în vederea stabilirii şi plăţii de către asigurători a indemnizaţiilor de asigurare.

Art. 691. - În România, asigurările şi reasigurările sunt supuse dispoziţiilor Codului civil şi ale prezentei legi.

Art. 692. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adoptă norme obligatorii în aplicarea dispoziţiilor Codului civil şi ale prezentei legi.

Art. 70. - Prezenta lege intră în vigoare începand cu data de 1 februarie 1996.
Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: Titlul XIII, Cartea I "Despre contractul de asigurare", din Codul comercial, Decretul nr. 471/1971 cu privire la asigurările de stat, republicat in 1988, Hotărarea Consiliului de Miniştri nr. 1.715/1971 pentru stabilirea unor măsuri in executarea Decretului nr. 471/1971, Hotărarea Guvernului nr. 387/1990 privind unele măsuri in legătură cu asigurarea autovehiculelor, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

 

 


 

Actul include modificările din următoarele acte:

 • O.G. nr. 27/1997
 • Legea nr. 172/2004
 • O.U.G. nr. 61/2005
 • Legea nr. 283/2005
 • Legea nr. 113/2006
 • Legea nr. 172/2006
 • Legea nr. 180/2007
 • Legea nr. 304/2007 publicată în MOF nr. 784 din 19/11/2007.
 • Legea nr. 304/2007 care prin art. II prevede că în tot cuprinsul Legii nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, termenul "autovehicul" se înlocuieşte cu termenul "vehicul", iar termenul "înmatriculat" se înlocuiete cu termenul "înmatriculat/înregistrat".
 • Legea nr. 71/2011

IMPORTANT! - ABROGATĂ de Legea 132 / 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto

 

Edited by Marius
 • Upvote 4
Link to comment
 • Catalin locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.