Jump to content
POLITISTI.ro

OMAI 172/2012 privind reconversia profesionala a politistilor


Dan

Recommended Posts

Ministerul Administratiei si Internelor

 

Avand in vedere prevederile art. 71 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile
si completarile ulterioare,in temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea sifunctionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu
modificarile si completarile ulterioare, ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Reconversia profesionala a politistilor constituie procesul institutionalizat prin care se realizeaza, la
cerere, consilierea, recalificarea si sprijinul pentru dobandirea unor competente sau/si calificari necesare pentru
schimbarea profesiei sau ocupatiei, in vederea facilitarii accesarii unui nou loc de munca pe piata muncii.
Art. 2. - Beneficiar al masurilor de reconversie profesionala este politistul al carui raport de serviciu cu
Ministerul Administratiei si Internelor (MAI) inceteaza fara a indeplini conditiile legale pentru a i se acorda pensie
in sistemul public de pensii, denumit in continuare personal beneficiar, aflat in una dintre urmatoarele situatii:

a) in urma reorganizarii activitatii MAI sau a unei unitati de politie ori a reducerii unor posturi de natura celui
ocupat de politistul respectiv, nu exista posibilitatea de a fi incadrat intr-o functie similara in aceeasi unitate sau
in alte unitati;
b ) si-a pierdut partial capacitatea de munca in perioada cat a avut calitatea de politist in structurile MAI,
devenind inapt pentru serviciul politienesc.
Art. 3. - (1) Programele de reconversie profesionala constau, dupa caz, in:
a) cursuri de calificare, recalificare, perfectionare sau alte forme de pregatire profesionala, pentru care sunt
obtinute autorizatiile necesare, organizate in cadrul institutiilor de invatamant ale MAI, respectiv in centrele de
perfectionare a pregatirii personalului MAI, denumite in continuare institutii de formare profesionala ale MAI;
b ) cursuri de formare de scurta durata si alte servicii specializate in vederea reorientarii profesionale,
organizate de catre MAI in colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Agentia Nationala
pentru Ocuparea Fortei de Munca, pe baza protocoalelor incheiate in acest sens;
c) cursuri de calificare, recalificare, perfectionare sau alte forme de pregatire profesionala organizate de alte
ministere, institutii ori persoane juridice de drept privat autorizate, pe baza conventiilor incheiate in acest sens.
(2) In institutiile de formare profesionala ale MAI, reconversia profesionala se realizeaza prin cursuri de scurta
durata, organizate in conformitate cu oferta institutionala cuprinsa in Planul anual de reconversie profesionala si
in raport cu optiunile personalului beneficiar al programelor de reconversie profesionala privind
calificarea/recalificarea profesionala.
(3) Organizarea programelor de reconversie profesionala se realizeaza de catre MAI astfel:
a) in urmatoarele 6 luni dupa adoptarea masurilor de reorganizare institutionala, pentru situatiile prevazute la
art. 2 lit. a);
b ) dupa aparitia situatiei prevazute la art. 2 lit. b).
Art. 4. - Activitatile preliminare organizarii programelor de reconversie profesionala se asigura de catre MAI
prin structurile de resurse umane din unitatile in care a fost incadrat personalul beneficiar sau, dupa caz, prin
structurile de resurse umane care asigura activitatea de gestiune a resurselor umane pentru unitatile in care a
fost incadrat personalul beneficiar si constau in:
a) informarea asupra prevederilor existente in actele normative de nivel superior si in reglementarile in vigoare
aplicabile MAI referitoare la reconversia profesionala;
b ) consilierea si orientarea cu privire la alegerea programului si a formei de pregatire profesionala;
c) sustinerea pentru calificarea/recalificarea/perfectionarea/ specializarea in alte profesii/ocupatii, precum si
orientarea pentru dobandirea cunostintelor si deprinderilor necesare desfasurarii unor activitati economice pe
baza liberei initiative, potrivit optiunilor individuale si in raport cu cerintele pietei muncii.
Art. 5. - (1) La nivelul MAI, pentru realizarea programelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) se elaboreaza
anual, pana la data de 15 noiembrie, prin grija Directiei generale management resurse umane (DGMRU), Planul
anual de reconversie profesionala.
(2) Planul anual de reconversie profesionala cuprinde cursurile de calificare, recalificare, perfectionare sau,
dupa caz, alte forme de pregatire profesionala organizate in cadrul institutiilor de formare profesionala ale MAI
care constituie oferta institutionala in cadrul procesului de reconversie profesionala pentru anul viitor celui in care
se elaboreaza respectivul document.
(3) Documentul prevazut la alin. (1) se intocmeste pe baza propunerilor institutiilor de formare profesionala ale
MAI, tinand seama de resursele umane si materiale disponibile, dar si de oferta locurilor de munca existenta pe

Art. 6. - (1) Structurile implicate in procesul de reconversie profesionala cu atributii privind gestionarea
personalului beneficiar, denumite in continuare structuri desemnate, sunt urmatoarele:
a) DGMRU pentru unitatile aparatului central al MAI, structurile subordonate acestora si Oficiul
Responsabilului cu Protectia Datelor Personale;
b ) structurile de resurse umane care asigura gestionarea personalului din cadrul inspectoratelor
generale/similare si subordonate ori, dupa caz, aflate in coordonarea acestora, precum si pentru
structurile/institutiile din subordinea MAI.
(2) DGMRU elaboreaza, cu sprijinul structurilor MAI cu atributii in domeniu, proiectele protocoalelor de
colaborare, respectiv ale conventiilor ce urmeaza sa fie incheiate cu autoritatile si institutiile publice mentionate
la art. 3 alin. (1), denumite in continuare parteneri de reconversie profesionala.
(3) Structurile desemnate pot initia demersuri, in limita fondurilor alocate unitatilor in cadrul carora
functioneaza, pentru incheierea conventiilor avand ca obiect furnizarea serviciilor de pregatire profesionala
prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) cu autoritatile, institutiile publice ori persoanele juridice de drept privat
autorizate.
Art. 7. - (1) Structurile desemnate au, in principal, urmatoarele atributii:
a) iau in evidenta personalul care urmeaza sa beneficieze sau care a beneficiat de reconversia profesionala si
completeaza Centralizatorul privind evidenta personalului beneficiar al programelor de reconversie profesionala,
conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin;
b ) aduc la cunostinta personalului beneficiar conditiile accesarii dreptului la reconversie profesionala, precum
si oferta institutionala cuprinsa in Planul anual de reconversie profesionala;
c) centralizeaza solicitarile de calificare/recalificare profesionala a personalului beneficiar;
d) orienteaza personalul beneficiar catre institutiile de formare profesionala ale MAI sau, dupa caz, partenerii
de reconversie profesionala cu care s-au incheiat protocoale ori, dupa caz, conventii;
e) inainteaza institutiilor de formare profesionala ale MAI sau, dupa caz, partenerilor de reconversie
profesionala lista cu optiunile personalului beneficiar pentru urmarea programelor de reconversie profesionala;
f) desemneaza persoanele responsabile pentru mentinerea legaturii cu institutiile de formare profesionala ale
MAI, respectiv cu partenerii de reconversie profesionala cu care s-au incheiat protocoale sau, dupa caz,
conventii;
g) colaboreaza cu partenerii de reconversie profesionala in vederea asigurarii realizarii serviciilor prevazute in
protocoalele, respectiv conventiile incheiate cu acestia;
h) colaboreaza cu partenerii de reconversie profesionala in vederea solutionarii eventualelor probleme
identificate pe parcursul derularii protocoalelor, respectiv a conventiilor incheiate;
i) organizeaza impreuna cu partenerii de reconversie profesionala intalniri de lucru in vederea realizarii
obiectivelor protocoalelor, respectiv ale conventiilor incheiate;
j) primesc de la personalul desemnat solicitarile personalului beneficiar care a fost incadrat in unitati teritoriale
fara structuri de resurse umane;
k) urmaresc finalizarea cursurilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) si obtinerea documentelor de absolvire.
(2) Personalul responsabil pentru gestionarea procesului de reconversie profesionala se desemneaza prin
dispozitie a sefului structurii desemnate sau superioare, cu modificarea in mod corespunzator a atributiilor de
serviciu prevazute in fisa postului.
(3) Structurile desemnate sau, dupa caz, persoanele desemnate potrivit alin. (2) au obligatia de a aduce la
cunostinta personalului beneficiar perioada de organizare si institutia organizatoare a programului de
reconversie profesionala si a formei de pregatire profesionala aleasa.
(4) Semestrial, structurile desemnate prevazute la art. 6 alin. (1) lit. b) transmit DGMRU situatia nominala a
personalului care a beneficiat de programe de reconversie profesionala, precum si modalitatea de finalizare a
acestora.
Art. 8. - (1) Pentru a beneficia de programele de reconversie profesionala organizate de MAI, personalul
beneficiar trebuie sa isi exprime intentia de a urma o forma de pregatire profesionala printr-o solicitare scrisa
adresata structurilor desemnate. In cazul prevazut la art. 2 lit. a), solicitarea trebuie depusa in interiorul
termenului prevazut la art. 3 alin. (3) lit. a).
(2) Optiunile exprimate in conditiile alin. (1) se transmit de catre structura desemnata institutiilor de formare
profesionala care organizeaza respectivele programe de reconversie profesionala, in termen de cel mult 5 zile
lucratoare de la data primirii acestora, impreuna cu urmatoarele informatii:
a) data formularii solicitarii privind urmarea programului de reconversie profesionala;
b ) data incetarii raporturilor de serviciu.
(3) In termen de 20 de zile lucratoare de la primirea optiunilor exprimate in conditiile alin. (2), institutiile de
formare profesionala ale MAI au obligatia sa informeze structura desemnata solicitanta cu privire la
disponibilitatile de organizare a programelor de reconversie profesionala pentru care personalul beneficiar a
optat, perioadele in care vor fi organizate respectivele programe si numarul de locuri alocate.
(4) Dupa primirea comunicarii prevazute la alin. (3), structura desemnata comunica personalului beneficiar
programul de reconversie profesionala, institutia de formare profesionala a MAI organizatoare, precum si datele
relative la perioada si locatia organizarii programului de reconversie profesionala si la forma de pregatire
profesionala.
(5) In cazul in care numarul solicitarilor depaseste numarul de locuri alocate programului de reconversie
profesionala organizat de institutiile de formare profesionala ale MAI, selectia se face in ordinea cronologica a:
a) datei de incetare a raporturilor de serviciu;
b ) datei formularii solicitarii privind urmarea unui program de reconversie profesionala;
c) datei transmiterii catre institutia de formare profesionala organizatoare a solicitarilor in conditiile alin. (2).
(6) In cazul in care, dupa aplicarea criteriilor prevazute la alin. (5), personalul beneficiar prevazut la art. 2 lit. a)
care a optat pentru un program de reconversie profesionala organizat in conditiile art. 3 alin. (1) lit. a) nu poate
participa, acesta va fi indrumat catre agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, potrivit arondarii,
respectiv catre partenerii de reconversie profesionala cu care s-au incheiat protocoale ori conventii.
(7) La finalizarea programelor de reconversie profesionala, institutiile de formare profesionala ale MAI
comunica structurilor desemnate situatia absolvirii respectivelor programe de catre personalul beneficiar.
Art. 9. - MAI poate atrage pentru sustinerea reconversiei profesionale a politistilor si alte surse de finantare
interne sau externe, in cadrul unor programe dezvoltate in acest scop.
Art. 10. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinul ministrului de interne nr. 323/2002
privind reconversia profesionala a personalului Ministerului Administratiei si Internelor1 isi inceteaza
aplicabilitatea in ceea ce priveste categoria de personal reprezentata de politisti.
___________
1 Ordinul ministrului de interne nr. 323/2002 privind reconversia profesionala a personalului Ministerului
Administratiei si Internelor nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, deoarece are ca obiect
reglementari din sectorul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala.
Art. 11. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Ministrul administratiei si internelor,
Ioan Rus
Bucuresti, 13 iulie 2012.
Nr. 172.
ANEXA
CENTRALIZATOR
privind evidenta personalului beneficiar al programelor de reconversie profesionala
Nr.
crt.

 

Datele de identificare ale personalului beneficiar al programelor de reconversie profesionala. Gradul profesional detinut la incetarea raporturilor de serviciu. Optiunea pentru urmarea programelor de reconversie profesionala. Programul de reconversie profesionala ales. Perioada organizarii programului de reconversie profesionala. Modalitatea de finalizare  programului de reconversie profesionala.

 

 

Ordin nr. 172/2012
din 13/07/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 500 din 20/07/2012
Ordin privind organizarea si desfasurarea programelor
de reconversie profesionala a politistilor la nivelul
Ministerului Administratiei si Internelor
piata muncii.

 

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.