Jump to content
POLITISTI.ro

Salarizarea poliţiştilor în anul 2024


Marius

Recommended Posts

  • Moderator

Astăzi a fost publicată în transparenţă decizională renumita Ordonanţă "trenuleţ" privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice.

Capitolul 1 – Prevederi referitoare la cheltuielile publice

Art. I - (1) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice potrivit prevederilor legale în vigoare se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.

Art. II - Începând cu data de 1 ianuarie 2024, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2023, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

[...]

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) în anul 2024, pentru activitatea desfăşurată de personalul militar, poliţişti, poliţiştii de penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislaţia aferentă lunii iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază cuvenită/cuvenit.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), munca suplimentară prestată în anul 2024 peste programul normal de lucru de către personalul cu statut special care are atribuţii pentru desfăşurarea activităţilor deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situaţii de urgenţă, în personalizarea, emiterea şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a paşapoartelor simple, în emiterea şi evidenţa permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum şi de către poliţiştii de penitenciare, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, se plăteşte cu o majorare de 70% din solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenită/cuvenit, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. Plata majorării se efectuează în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare.
(4) Personalului din instituţiile de apărare şi securitate naţională care execută serviciul de luptă permanent, desfăşoară activităţi deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut, precum şi în situaţii de urgenţă i se aplică, în mod corespunzător, prevederile alin. (3).
(5) Plata majorării prevăzute la alin. (3) şi (4) se efectuează astfel încât să se încadreze în limita de 3% din suma soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, la nivelul ordonatorului principal de credite.

Art. V - (1) În anul 2024, pentru personalul militar, poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se menţin la nivelul lunii decembrie 2023.
(2) În anul 2024, cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană, valoarea financiară anuală a normelor de echipare şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.

[...]

ART. VII - (1) În anul 2024, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice din:
a) instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
b) instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin post unic se înţelege:
a) acel post ale cărui atribuţii, prin conţinutul şi natura lor, sau responsabilităţi stabilite nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică;
b) un post dintre cele aflate în structura în care există numai posturi vacante.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică posturilor care devin vacante în cursul anului 2024 prin modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la alin. (1) lit. a), cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget, respectiv prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din autoritățile/instituţiile publice locale prevăzute la alin. (1) lit. b).

Puteţi consulta aici: proiectul Ordonanţei.

Link to comment
  • Moderator

A fost publicată în Monitorul Oficial O.U.G. nr. 115/ 15.12.2023 privind măsurile fiscal bugetare pe anul 2024.
Pentru cei interesaţi, se poate descărca de aici:

Monitorul Oficial Partea I nr. 1139-2-28.pdf

Ca noutate au fost introduse prevederi ce reglementează acordarea tichetelor de vacanţă neutilizate în anul 2023:

Art. LII. — La art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201 din 17 decembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Pentru personalul militar, polițiștii, polițiștii de penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, decontarea sumelor reprezentând servicii turistice cuvenite în anul 2023 se poate efectua și pentru serviciile prestate în perioada 30 octombrie 2023—30 iunie 2024 de orice structură de primire turistică clasificată aflată pe teritoriul României, achiziționate direct sau prin intermediul unei agenții de turism licențiate, în limita valorică a diferenței dintre limita valorică prevăzută pentru anul 2023 și cuantumul decontat efectiv personalului pentru serviciile prestate acestuia în perioada 1 ianuarie 2023—29 octombrie 2023.”

  • Upvote 2
Link to comment

Iar în acest fel se pierde şirul modificărilor cu aceste acordări la "nivelul acordat pentru luna decembrie 2023", pentru că de fapt prin acte normative succesive din ultimii ani, aceste drepturi au fost stabilite la nivelul acordat pentru luna decembrie 2009. De atunci se tot plafonează anual cuantumul drepturilor băneşti cu aceste ordonanţe trenuleţ.

Link to comment
  • Member

  Bine că judecătorii de la CCR au grijă de drepturile lor constituționale și de jocuri politice. E normal oare in 2023 într-o țară democrată să fie subminat sistemul de ordine publică și securitate națională de către toate guvernele în halul ăsta? La ei de ce se aplică legea salarizării și la noi nu?

  Problema e și că trăim într-una dintre țările cu nivel foarte scăzut de educație și populația se bucură când nu ne sunt respectate drepturile, în loc să ne susțină și nu conștientizează ce înseamnă asta pe termen lung. 

   

 

 

  • Like 1
  • Upvote 1
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.