Jump to content
POLITISTI.ro

HG 984 din 25 august 2005 (actualizată) norme sanitar veterinare


Marius

Recommended Posts

  • Moderator

HOTĂRÂRE nr. 984 din 25 august 2005 (actualizată)

privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

 

 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 8 septembrie 2005

Data intrarii in vigoare : 18 septembrie 2005

Forma actualizată: Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 8 septembrie 2005. Aceasta este forma actualizată până la data de 20 iunie 2011, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 679 din 31 mai 2006; HOTĂRÂREA nr. 30 din 9 ianuarie 2008; HOTĂRÂREA nr. 564 din 13 mai 2009; HOTĂRÂREA nr. 917 din 12 august 2009.

   

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ART. 1

În sensul prevederilor prezentei hotărâri, expresiile şi termenii de mai jos se definesc astfel:

a) autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor - autoritatea centrală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, care are atribuţii în domeniile de competenţă ale serviciilor sanitare veterinare, sau orice altă autoritate din domeniul sanitar veterinar căreia i s-au delegat aceste puteri şi competenţe;

b) autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor centrală - serviciul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor central al României, care are responsabilitatea elaborării şi implementării strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar veterinar şi al siguranţei alimentelor, a definirii competenţelor şi atribuţiilor serviciilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a stabilirii, gestionării, realizării şi controlului activităţilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor publice;

c) autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană - serviciile publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor descentralizate, subordonate tehnic şi administrativ autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor centrale, având autoritatea şi responsabilitatea aplicării strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor pe teritoriul judeţului respectiv, a gestionării, realizării şi controlului activităţilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor publice la acest nivel, precum şi alte competenţe delegate de autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor centrală; este reprezentată de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;

d) autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor locală - autoritatea sanitară veterinară de la nivelul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor teritoriale, subordonată tehnic şi administrativ autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care are responsabilitatea realizării, gestionării şi notificării activităţilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor publice; este reprezentată în activităţile sanitare veterinare publice de medicul veterinar oficial din cadrul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor teritoriale;

e) medic veterinar oficial - medicul veterinar angajat şi retribuit de stat din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al institutelor centrale, direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi al circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor teritoriale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

f) medic veterinar de liberă practică - medicul veterinar care efectuează activităţi veterinare de liberă practică, în condiţiile legii;

g) medic veterinar de liberă practică împuternicit - medicul veterinar de liberă practică împuternicit de autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe bază de contract, să efectueze unele activităţi sanitare veterinare publice, în condiţiile legii;

h) animal - mamifere, păsări domestice şi sălbatice, peşti, albine, viermi de mătase, batracieni, moluşte, gasteropode, crustacee şi tunicate;

i) produse de origine animală - produsele ce se obţin de la animale, destinate consumului uman şi hranei animalelor sau folosite în scopuri industriale, farmaceutice şi agricole;

j) aliment sau produs alimentar - orice produs sau substanţă, indiferent dacă este procesată integral, parţial ori neprocesată, destinată consumului uman ori preconizată a fi destinată consumului uman;

k) produse de uz veterinar - medicamentele, biopreparatele, kiturile de diagnostic, biostimulatorii, aditivii furajeri, mediile de cultură pentru bacterii, insecticidele, raticidele, dezinfectantele, produsele cosmetice de uz veterinar şi alte asemenea produse;

l) punerea sub sechestru veterinar - procedura ce constituie o atribuţie a autorităţilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi care constă în interzicerea punerii pe piaţă, comercializării şi mişcării unor animale vii, unor produse germinative de origine animală, precum şi a altor produse alimentare atât de origine animală, cât şi nonanimală, supuse supravegherii şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi în cazarea sau depozitarea acestora în spaţiile desemnate de autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, în vederea stabilirii destinaţiei finale sau distrugerii ori procesării adecvate a acestora;

m) confiscare - scoaterea din consumul uman, punerea sub restricţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi dirijarea pentru prelucrare tehnică sau, după caz, pentru distrugere a produselor şi subproduselor supuse supravegherii şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, care la controlul specific sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor sunt declarate necorespunzătoare pentru consumul uman;

n) distrugere - neutralizarea deşeurilor de origine animală şi nonanimală prin incinerare, coincinerare sau îngropare;

o) ucidere - orice proces care cauzează moartea animalului în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării sau uciderii;

p) tăiere - provocarea morţii unui animal prin sângerare, pentru a obţine produse destinate consumului uman.

q) jurnal de călătorie - documentul care însoţeşte animalele de la îmbarcare până la destinaţie în călătoriile cu durata de peste 8 ore.

r) unitate de creştere - orice unitate în care sunt crescute animale în vederea utilizării lor în scopuri experimentale;

s) unitate furnizoare - orice unitate care furnizează animale de experienţă pentru a fi utilizate în scopuri experimentale;

t) unitate utilizatoare - orice unitate unde animalele sunt utilizate în scopuri experimentale;

u) animale de experienţă - animale folosite sau destinate a fi folosite în scop ştiinţific ori experimental.

 

ART. 2

Următoarele fapte constituie contravenţii la normele sanitare veterinare referitoare la măsurile generale şi speciale de menţinere a indemnităţii teritoriului faţă de bolile transmisibile la animale, de apărare a sănătăţii animalelor şi de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi se sancţionează după cum urmează:

 

a) cu amendă de la 600 lei la 1.600 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 8.500 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:

1. introducerea fără documente sanitare veterinare a altor animale în efectivele existente, exploataţii de animale sau gospodării ale populaţiei ori în turmele constituite pe păşuni, precum şi neanunţarea consiliilor locale în termen legal în vederea înscrierii în registrele agricole a oricăror schimbări în efectivele de animale şi a produşilor obţinuţi de la acestea;

2. absenţa sau păstrarea necorespunzătoare a Registrului de exploataţie;

3. nepredarea mărcilor de identificare auriculară/ crotaliilor şi/sau a paşapoartelor în cazul bovinelor, de la animalele sacrificate sau moarte;

4. neanunţarea imediată a medicului veterinar despre suspiciunea sau apariţia unei boli transmisibile la animale, precum şi înstrăinarea sau neizolarea animalelor bolnave ori suspecte de boală;

5. neamenajarea şi neîntreţinerea, conform normelor sanitare veterinare, a locurilor de adunare şi staţionare temporară a animalelor în târguri, centre de colectare, expoziţii, baze pentru achiziţii şi export de animale, staţii de îmbarcare-debarcare şi în alte spaţii sau locuri amenajate în aceste scopuri;

6. colectarea şi folosirea în hrana animalelor a resturilor menajere sau a deşeurilor şi subproduselor de origine animală, indiferent de provenienţa lor, cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

7. neînregistrarea animalelor în Registrul agricol al primăriilor de către persoanele desemnate, în termenele legale stabilite, sau nepunerea la dispoziţia autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, la cererea acesteia, a datelor privind mişcarea efectivelor de animale pe specii;

8. nerespectarea cerinţelor veterinare specifice prevăzute de normele sanitare veterinare în vigoare privind circulaţia internă, importul, exportul, tranzitul şi comerţul cu deşeuri sau subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman;

 

b) cu amendă de la 1.200 lei la 2.400 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:

1. nerespectarea măsurilor de profilaxie generală privind accesul în incinte, împrejmuirea, amenajarea, întreţinerea şi funcţionarea dezinfectorului rutier, vestiarului sau filtrului sanitar veterinar din exploataţiile de animale, locurile de aglomerare a animalelor, din unităţile care produc, prelucrează, depozitează sau valorifică produse alimentare şi produse destinate nutriţiei animale, precum şi în unităţile care produc medicamente şi alte produse de uz veterinar, unităţile de colectare, neutralizare sau de procesare a deşeurilor de origine animală;

2. nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea şi păstrarea evidenţelor referitoare la animalele tratate, produsele medicinale administrate, durata tratamentului şi perioada de aşteptare, precum şi nerespectarea perioadei de aşteptare pentru animalele tratate şi produsele obţinute de la acestea;

3. neexecutarea acţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare necesare, precum şi efectuarea acestora în mod necorespunzător sau utilizarea de produse interzise ori neautorizate de autorităţile competente;

4. nerespectarea normelor şi măsurilor sanitare veterinare stabilite pentru păşunatul şi adăpatul animalelor în scopul prevenirii sau combaterii bolilor infectocontagioase şi parazitare;

5. neasigurarea echipamentului special de protecţie pentru personalul din exploataţiile de animale sau din unităţile aflate sub restricţii sanitare veterinare, precum şi neasigurarea mijloacelor de decontaminare a echipamentului;

6. nerespectarea normelor şi măsurilor sanitare veterinare privind scoaterea din gospodării a animalelor bolnave de boli transmisibile la animale şi de la animale la om şi păşunarea acestora în acelaşi loc cu animale sănătoase;

7. nedeclararea de către deţinătorii de animale a obţinerii, prin fătare, cumpărare, donaţie sau în alte moduri, a animalelor, precum şi înstrăinarea acestora fără documentele prevăzute de legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;

 

c) cu amendă de la 2.400 lei la 3.600 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 12.000 lei la 24.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:

1. neanunţarea consiliilor locale, comunale, orăşeneşti sau municipale înaintea executării tratamentelor chimice pentru combaterea dăunătorilor vegetali la culturile agricole, pomicole, silvice, de către unităţile şi persoanele fizice care execută tratamente fitosanitare;

2. neasigurarea colectării, inactivării, distrugerii şi îndepărtării deşeurilor de fabricaţie, reziduurilor, soluţiilor, pulberilor toxice şi a apelor reziduale, conform dispoziţiilor în vigoare, şi/sau neaplicarea măsurilor de protecţie pentru prevenirea intoxicaţiilor la animale;

3. nerespectarea măsurilor stabilite de autorităţile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente privind destinaţia, industrializarea sau distrugerea deşeurilor de origine animală;

4. nerespectarea restricţiilor sanitare veterinare în zonele de protecţie antiepizootică sau neaplicarea şi nerespectarea măsurilor de profilaxie generală şi specifică dispuse de autorităţile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente, în exploataţiile de animale şi în unităţile de procesare;

5. neefectuarea sau nerespectarea perioadei de carantină profilactică şi neasigurarea condiţiilor de izolare şi de supraveghere sanitară veterinară a animalelor provenite din import şi a celor destinate exportului;

6. introducerea de animale noi în loturile constituite în incinta fermelor de carantină sau a centrelor de colectare a animalelor;

7. neaplicarea şi neexecutarea de către proprietarii sau deţinătorii de animale a măsurilor de asanare a unor focare de boli transmisibile, stabilite prin programe tehnice speciale de către autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă;

8. neamenajarea sau nerespectarea cerinţelor de întreţinere şi folosire a cimitirelor pentru animale de companie, a crematoriilor sau a altor mijloace pentru distrugerea cadavrelor de animale, produselor confiscate şi a deşeurilor de origine animală, precum şi utilizarea de vehicule necorespunzătoare sau neautorizate de autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă, pentru transportul acestora;

9. încălcarea normelor sanitare veterinare privind condiţiile de distrugere sau de neutralizare prin procesare şi de valorificare sub formă de făinuri proteice a cadavrelor de animale, produselor confiscate, deşeurilor de abator sau a altor deşeuri animale, precum şi comercializarea sau folosirea acestora în furajare cu încălcarea legislaţiei în vigoare;

10. construcţia şi reamenajarea obiectivelor zootehnice, de industrie alimentară, de produse farmaceutice veterinare, furaje şi alte produse de uz veterinar, schimbarea destinaţiei sau efectuarea oricăror extinderi ale acestora fără a fi autorizate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor prin emiterea aprobării sau, după caz, a autorizaţiei de funcţionare;

11. neinstituirea măsurilor de carantină în termenele şi în condiţiile prevăzute de normele sanitare veterinare şi/sau nerespectarea acestora în cazul bolilor transmisibile supuse declarării oficiale şi măsurilor de carantină;

12. ieşirea/intrarea persoanelor sau scoaterea/ introducerea unor animale şi a oricăror produse şi materiale care pot constitui vectori pentru bolile infecto-contagioase ale animalelor, provenite din zone sau obiective aflate în carantină, fără autorizarea autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente;

13. refuzul sau împiedicarea de către proprietarii ori deţinătorii de animale a tăierii sau uciderii, după caz, a animalelor bolnave ori suspecte de boli transmisibile la animale, precum şi a confiscării şi distrugerii produselor şi subproduselor provenite de la acestea sau a altor obiecte contaminate, în scopul lichidării focarelor şi prevenirii difuzării bolilor transmisibile supuse măsurilor oficiale de declarare şi carantină;

14. efectuarea transportului animalelor şi al produselor de origine animală, al furajelor şi altor mărfuri care pot constitui vectori ai agenţilor patogeni, cu încălcarea măsurilor dispuse de autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă, în cazul evoluţiei unor boli transmisibile, declarabile şi carantinabile;

15. introducerea de animale sănătoase în gospodării sau în unităţi unde nu au fost efectuate acţiuni obligatorii de decontaminare după asanarea unor focare de boli transmisibile şi fără autorizarea autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente;

16. nerespectarea condiţiilor sanitare veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul tăierii şi/sau uciderii, folosirea altor metode de ucidere decât cele autorizate de autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă sau neasigurarea funcţionării echipamentelor de asomare la parametrii prevăzuţi de legislaţia în vigoare pentru respectarea condiţiilor sanitare veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor.

 

ART. 3

Următoarele fapte constituie contravenţii la normele sanitare veterinare privind circulaţia animalelor, produselor de origine animală, furajelor sau a produselor medicinale şi a altor produse de uz veterinar şi se sancţionează după cum urmează:

 

a) cu amendă de la 600 lei la 1.200 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:

1. neanunţarea în termen legal a medicului veterinar oficial despre îmbarcarea/debarcarea animalelor vii ori a produselor de origine animală şi/sau tranzitul acestora;

2. vânzarea sau înstrăinarea în orice mod a animalelor, cumpărarea ori luarea acestora în proprietate cu orice titlu, fără documentele prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare;

3. transportul stupilor de albine în alte localităţi, fără documente sanitare veterinare, precum şi neanunţarea autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente şi a consiliului local cu privire la amplasarea stupinei în teritoriu;

4. neanunţarea medicului veterinar teritorial de către reprezentantul legal al inspectoratelor silvice şi cinegetice teritoriale şi al asociaţiilor vânătorilor şi pescarilor sportivi despre orice suspiciuni de boală sau depistarea unor cadavre de animale sălbatice;

5. permiterea accesului câinilor în exploataţiile de animale şi în unităţile care prelucrează, depozitează sau valorifică produse de origine animală, în pieţe, în târguri şi în alte locuri publice, cu excepţia câinilor de serviciu ai Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ai Ministerului Apărării Naţionale, a câinilor însoţitori, special pregătiţi pentru persoane cu handicap, precum şi a câinilor de vânătoare prevăzuţi cu botniţă şi conduşi în lesă de persoane autorizate;

6. deţinerea în apartamente sau în locuinţe comune a animalelor de companie fără respectarea normelor de bunăstare, igienă şi fără documente care să ateste starea lor de sănătate;

7. comercializarea furajelor, aditivilor furajeri şi a altor produse destinate nutriţiei animalelor provenite din producţia internă sau din import, ambalate şi etichetate cu încălcarea normelor sanitare veterinare, precum şi comercializarea lor în alte locuri decât cele autorizate şi/sau aprobate/înregistrate sanitar veterinar ori fără documente care să ateste calitatea sau alte documente prevăzute în legislaţia specifică;

8. utilizarea în hrana animalelor din exploataţiile de animale a furajelor complete sau complementare care nu sunt produse în unităţi autorizate şi/sau aprobate/ înregistrate ori care nu sunt însoţite de documente care să ateste calitatea sau de alte documente prevăzute în legislaţia specifică;

9. funcţionarea târgurilor de animale fără a fi autorizate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor prin emiterea aprobării sau, după caz, a autorizaţiei de funcţionare;

 

b) cu amendă de la 720 lei la 1.500 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:

1. organizarea şi efectuarea transporturilor de produse de origine animală şi de furaje fără certificate, documente de calitate sau alte documente prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare;

2. existenţa la controlul documentelor a unor neconcordanţe între situaţia existentă şi atestările din certificatele sanitare veterinare de transport sau din alte documente prevăzute de legislaţia veterinară, privind identificarea mijloacelor de transport, individualizarea şi numărul animalelor, sortimentele şi cantitatea de produse de origine animală şi de alte produse supuse controlului sanitar veterinar;

3. efectuarea transporturilor de produse şi subproduse de origine animală cu mijloace de transport neautorizate sanitar-veterinar sau neigienizate;

4. neasigurarea de către prestatorii de servicii a funcţionării la parametrii tehnici a staţiilor sau a punctelor de spălare-dezinfecţie, precum şi nerespectarea tehnologiei de curăţare-spălare-dezinfecţie a mijloacelor utilizate pentru transportul animalelor, al produselor şi subproduselor de origine animală;

5. îmbarcarea şi debarcarea animalelor în alte locuri decât cele autorizate sanitar veterinar sau îmbarcarea ori debarcarea animalelor în timpul nopţii fără asigurarea cerinţelor de iluminat corespunzătoare, potrivit normelor sanitar veterinare;

6. nerespectarea itinerarului de deplasare stabilit pentru transportul turmelor de animale care se deplasează pe jos;

7. abrogat;

8. refuzul identificării şi înregistrării animalelor de către deţinători, precum şi nepredarea către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, a mărcilor auriculare şi a paşaportului individual pentru bovinele sacrificate, moarte sau ucise conform legislaţiei în vigoare;

9. deţinerea sau transportul de animale neidentificate şi neînregistrate, fără documente sanitare veterinare;

10. punerea pe piaţă de către producători sau importatori a furajelor complete ori complementare sau a altor produse finite destinate nutriţiei animalelor, ca atare, înainte de efectuarea testărilor obligatorii sau fără documentele prevăzute de legislaţia sanitară veterinară specifică şi fără păstrarea evidenţelor;

 

c) cu amendă de la 1.200 lei la 2.400 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 18.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:

1. nerespectarea condiţiilor impuse de autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă în cazul transporturilor de animale, produse de origine animală, furaje şi de alte mărfuri supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, care se efectuează sub restricţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

2. neanunţarea celei mai apropiate unităţi sanitare veterinare ori a consiliului local despre cazurile de îmbolnăviri sau de animale moarte survenite în timpul transportului acestora;

3. funcţionarea de pieţe şi hale agroalimentare cu spaţii destinate comercializării produselor de origine animală, a păsărilor şi a animalelor mici, organizarea de târguri, expoziţii, concursuri sau de baze de colectare a animalelor, precum şi funcţionarea de cimitire pentru animale de companie, fără aprobare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;

4. scoaterea, fără drept, de sub restricţii sanitare veterinare a loturilor de animale în care s-au constatat îmbolnăviri sau animale moarte, precum şi a produselor de origine animală reţinute pentru control prin examen de laborator;

5. importul sau tranzitul de animale, produse de origine animală, furaje, produse medicamentoase şi de alte produse de uz veterinar sau de alte mărfuri care pot constitui vectori pentru bolile infectocontagioase ale animalelor, fără respectarea condiţiilor stabilite de autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă;

6. neanunţarea autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente şi a organelor vamale de frontieră asupra sosirii transporturilor de produse de origine animală, produse de uz veterinar, furaje şi de alte materiale supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

7. producerea de furaje medicamentate prin utilizarea altor produse sau substanţe în afara premixurilor medicamentate ori utilizarea acestor furaje cu încălcarea legislaţiei în vigoare;

8. nerespectarea măsurilor dispuse de autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă pentru produsele destinate nutriţiei animalelor, în cazul depistării sau suspicionării unor neconformităţi;

9. nerespectarea prevederilor privind ambalarea şi etichetarea produselor medicinale veterinare sau a altor produse de uz veterinar, precum şi punerea pe piaţă a acestora fără păstrarea evidenţelor prevăzute de legislaţia în vigoare;

 

d) cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 12.000 lei la 24.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:

1. producerea, punerea pe piaţă, comercializarea sau utilizarea în practica veterinară a unor produse medicinale de uz veterinar, a unor substanţe active sau a altor produse de uz veterinar supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, neavizate, neomologate, neautorizate sau neînregistrate în Registrul naţional al medicamentelor şi produselor de uz veterinar;

2. producerea sau procurarea unor culturi vii bacteriene şi virale şi a produselor cu potenţial patogen, precum şi transportul, manipularea şi folosirea acestora fără autorizare din partea autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente.

 

ART. 31

Următoarele fapte constituie contravenţii la normele sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul transportului şi se sancţionează după cum urmează:

 

a) cu amendă de la 1.200 lei la 1.800 lei nerespectarea prevederilor legale aplicabile mijloacelor de transport de animale vii, în călătorii de până la 65 de km;

 

b) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 12.000 lei la 24.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:

1. nedeţinerea autorizaţiei de transportator sau a celei pentru mijlocul de transport animale vii;

2. nedeţinerea certificatului de competenţă profesională pentru şoferii şi/sau însoţitorii care transportă ecvidee domestice sau animale domestice din specia bovină, ovină, caprină ori porcină sau păsări de curte;

21. nedeţinerea atestatului de pregătire profesională în domeniul bunăstării şi protecţiei animalelor pentru personalul din centrele de colectare;

3. nedeţinerea jurnalului de călătorie, în cazul călătoriilor de lungă durată;

4. reamenajarea sau modificarea mijlocului de transport într-un mod care afectează bunăstarea animalelor;

5. nerespectarea practicilor de transport privind încărcarea, descărcarea, manipularea şi separarea animalelor;

6. nerespectarea intervalelor de hrănire şi adăpare, a duratei călătoriei şi a perioadelor de repaus;

7. nerespectarea prevederilor legale referitoare la navele utilizate pentru transportul animalelor vii, indiferent de tipul acestora;

8. neefectuarea igienizării şi dezinfecţiei mijlocului de transport, precum şi nedeţinerea documentului sanitar-veterinar care să ateste acest lucru;

 

c) cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:

1. deţinerea jurnalului de călătorie incomplet ori care conţine date neconforme şi/sau nerespectarea prevederilor conţinute de acesta;

2. nerespectarea prevederilor legale aplicabile mijloacelor de transport animale vii, în funcţie de tipul călătoriei;

3. nerespectarea prevederilor legale privind transportul animalelor vii în containere;

4. nerespectarea prevederilor legale suplimentare aplicabile mijloacelor de transport şi animalelor, în cazul călătoriilor de lungă durată;

5. nerespectarea prevederilor legale privind ventilaţia şi monitorizarea temperaturii;

6. nerespectarea modului de repartizare a spaţiului pentru fiecare specie de animale;

7. funcţionarea punctelor de control fără respectarea condiţiilor privind protecţia şi bunăstarea animalelor, prevăzute de legislaţia în vigoare;

 

d) cu amendă de la 18.000 lei la 30.000 lei:

1. nerespectarea prevederilor cuprinse în planul de urgenţă;

2. transportul animalelor rănite, bolnave sau care prezintă slăbiciuni fiziologice, fără acordul medicului veterinar oficial;

3. absenţa sistemului de navigaţie, pentru mijloacele de transport folosite în călătorii de lungă durată, conform legislaţiei în vigoare;

4. funcţionarea punctelor de control fără deţinerea documentaţiei sanitare veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

ART. 4

Următoarele fapte constituie contravenţii la normele de igienă sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind producţia, prelucrarea, depozitarea şi comercializarea produselor alimentare, a subproduselor animale, a hranei pentru animale, a produselor farmaceutice veterinare sau a altor produse de uz veterinar şi se sancţionează după cum urmează:

 

a) cu amendă de la 600 lei la 1.200 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:

1. manipularea produselor alimentare şi a hranei pentru animale cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

2. comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare şi a hranei pentru animale în spaţii necorespunzătoare sau neaprobate sanitar veterinar şi fără respectarea condiţiilor de igienă conform prevederilor legislaţiei în

vigoare;

3. neprezentarea la controlul autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente a animalelor şi a produselor alimentare aduse în pieţe, hale, târguri şi în alte asemenea locuri, înainte de a fi puse în vânzare, conform legislaţiei în vigoare, şi admiterea de către administraţia pieţelor şi a halelor la vânzare a produselor necontrolate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

4. nerespectarea regulilor de igienă în exploataţiile de animale, în stânele şi gospodăriile populaţiei privind igiena corporală a animalelor, mulsul, prelucrarea, transportul şi valorificarea laptelui şi produselor lactate;

5. nerespectarea normelor stabilite de Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare, precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor de lucru folosite;

6. ambalarea şi etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare şi a celor destinate nutriţiei alimentelor, în vederea depozitării, transportului şi valorificării, şi comercializarea acestora neetichetate potrivit legislaţiei în vigoare;

7. desfăşurarea acţiunilor de vânătoare în zone supuse restricţiilor sanitare veterinare sau fără anunţarea medicului veterinar oficial, precum şi punerea în consum a cărnii de vânat fără expertiză sanitară veterinară şi fără documente sanitare veterinare;

8. nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare, a produselor de nutriţie pentru animale şi a produselor de uz veterinar;

9. transportul, depozitarea, păstrarea şi expunerea la vânzare a peştelui, semiconservelor şi a conservelor din peşte în afara spaţiilor aprobate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi/sau fără asigurarea lanţului frigorific;

10. depozitarea ouălor în condiţii necorespunzătoare de temperatură, nemarcate şi/sau comercializarea acestora în afara spaţiilor aprobate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

11. nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile de comercializare a cărnii de pasăre;

 

b) cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei:

1. comercializarea cărnii prin substituirea speciei de animale de la care provine;

2. tăierea pentru consumul uman a animalelor bolnave, suspecte de boli transmisibile sau parazitare şi comercializarea cărnii şi a subproduselor obţinute, în alte condiţii decât cele stabilite de medicul veterinar oficial;

3. nerespectarea normelor de igienă pe fluxul tehnologic, în unităţile de prelucrare a produselor şi subproduselor de origine animală şi nonanimală, precum şi nerespectarea normelor tehnologice în ceea ce priveşte producerea furajelor pentru hrana animalelor;

4. neîntreţinerea în condiţii de igienă şi în stare de funcţionare a instalaţiilor de apă rece şi caldă, de canalizare, ventilaţie şi de iluminat din spaţiile de producţie, prelucrare, depozitare şi valorificare a produselor alimentare şi a celor de uz veterinar;

5. neîntreţinerea în condiţii de igienă şi în stare de funcţionare a spaţiilor şi instalaţiilor frigorifice din unităţile care prelucrează, depozitează, transportă şi valorifică produse alimentare;

6. neasigurarea sau întreruperea lanţului frigorific, în cazul produselor refrigerate sau congelate, ori din unităţile care produc, depozitează, transportă şi comercializează medicamente şi produse biologice de uz veterinar;

7. comercializarea produselor medicinale de uz veterinar sau a altor produse de uz veterinar în alte locuri decât cele aprobate sanitar veterinar;

8. nerespectarea procedurilor de bune practici de producţie (GMP) în unităţile de producţie a produselor medicinale de uz veterinar sau, după caz, neasigurarea serviciilor de către persoana responsabilă calificată în conformitate cu legislaţia specifică;

9. depozitarea în afara locurilor special amenajate a reziduurilor şi deşeurilor de origine animală, precum şi neasigurarea evacuării acestora către societăţile comerciale abilitate pentru procesarea acestora;

10. neîntocmirea şi neaplicarea procedurilor privind controlul calităţii şi siguranţei alimentelor de către unităţile care procesează produse alimentare destinate consumului uman şi pentru hrana animalelor sau, după caz, neasigurarea asistenţei de către persoana responsabilă calificată în conformitate cu legislaţia specifică;

11. punerea în consum a produselor alimentare şi a produselor destinate nutriţiei animalelor care nu corespund parametrilor microbiologici, care conţin reziduuri şi contaminanţi peste limita admisă, precum şi substanţe interzise, confirmate prin buletin de analiză eliberat de un laborator autorizat;

12. neasigurarea aparaturii de măsură, control şi înregistrare a parametrilor tehnologici, neluarea măsurilor necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a acestora şi a liniilor de fabricaţie sau neverificarea periodică a acestora;

13. abrogat;

 

c) cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei:

1. nerespectarea fluxului tehnologic şi nedelimitarea zonelor curate de cele murdare;

2. folosirea la prepararea produselor alimentare destinate consumului uman sau hranei pentru animale a unor aditivi sau a altor substanţe chimice neavizate/neautorizate ori interzise, precum şi depăşirea concentraţiilor legal admise în cazul celor permise;

3. nerespectarea măsurilor dispuse de către medicul veterinar oficial privind destinaţia cărnii şi a subproduselor rezultate din tăierile de urgenţă ale animalelor;

4. folosirea pentru consumul uman sau pentru hrana animalelor a cărnii, produselor din carne, laptelui, produselor din lapte, precum şi a altor produse de origine animală provenite de la animale cu afecţiuni sau boli transmisibile, în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia sanitară veterinară în vigoare;

5. prelucrarea şi folosirea în hrana animalelor a cărnii improprii pentru consum uman şi a deşeurilor provenite din tăierea animalelor sau din prelucrarea altor produse de origine animală, cu încălcarea normelor sanitare veterinare;

6. eliberarea de către societăţile comerciale de industrie alimentară, precum şi de către alte societăţi comerciale care prelucrează produse alimentare, produse şi subproduse de origine animală a documentelor de adeverire a calităţii, salubrităţii şi siguranţei alimentelor, fără buletin de analiză eliberat de laboratorul propriu autorizat sau de alte laboratoare autorizate;

7. tăierea animalelor tratate cu medicamente şi substanţe chimice, precum şi organoclorurate, hormoni, tranchilizante, betablocante, anabolizante şi alte substanţe remanente, fără a se respecta normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind controlul reziduurilor;

8. nerespectarea de către agenţii economici care produc, prelucrează şi depozitează produse alimentare a frecvenţei controalelor privind testările prin analize de laborator pentru atestarea calităţii şi salubrităţii produselor de origine animală, conform normelor legale în vigoare, în laboratoarele autorizate;

9. desfăşurarea în unităţile de producţie a altor activităţi decât a celor aprobate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

10. prelucrarea sau introducerea cărnii şi a materiilor prime de origine animală neexpertizate sanitar veterinar în unităţile de procesare;

11. nerespectarea de către producătorii şi procesatorii de produse alimentare şi furaje a parametrilor privind proprietăţile organoleptice, fizico-chimice, microbiologice şi toxicologice ale produselor finite, conform standardelor, specificaţiilor tehnice şi normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare;

12. tăierea bovinelor înregistrate şi identificate în alte locuri decât cele autorizate sanitar veterinar prin emiterea aprobării sau, după caz, a autorizaţiei de funcţionare;

13. comercializarea cărnii fără efectuarea expertizei sanitare veterinare.

 

d) cu amendă de la 45.000 lei la 50.000 lei valorificarea produselor alimentare cu termen de valabilitate expirat şi a celor retrase din consum de către autorităţile competente în acest sens.

 

ART. 5

Următoarele fapte constituie contravenţii la normele sanitare veterinare privind protecţia, bunăstarea şi creşterea animalelor şi se sancţionează după cum urmează:

 

a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:

1. lipsa unui număr suficient de persoane care îngrijesc animalele şi/sau îngrijirea animalelor de către persoane care nu au competenţa profesională, cunoştinţele şi aptitudinile corespunzătoare;

2. lipsa registrului de consultaţii şi tratamente;

3. lipsa registrului de evidenţă şi mişcare;

4. lipsa evidenţelor sanitare veterinare pentru ultimii 3 ani;

 

b) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:

1. lipsa spaţiului pentru izolarea şi tratarea animalelor bolnave;

2. întreţinerea necorespunzătoare a spaţiului pentru izolarea şi tratarea animalelor bolnave;

3. nerespectarea spaţiului minim necesar stabilit pentru fiecare animal, conform legislaţiei sanitare veterinare în vigoare, astfel încât acestuia să nu i se îngrădească libertatea de mişcare şi comportamentul;

 

c) cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de către persoanele fizice, sau cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:

1. funcţionarea obiectivelor zootehnice fără autorizare sau înregistrare sanitară veterinară;

2. neaplicarea şi nerespectarea normelor de bunăstare a animalelor privind construirea şi întreţinerea pardoselilor în adăposturile şi padocurile de animale;

3. lipsa sau utilizarea unui aşternut necorespunzător din punctul de vedere al calităţii şi cantităţii acestuia;

4. lipsa protecţiei faţă de sursele de contaminare a echipamentelor de furajare şi adăpare;

 

d) cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de către persoanele fizice, sau cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de către persoanele juridice:

1. folosirea la tracţiune a cabalinelor şi a bovinelor sub vârsta de 2 ani sau în ultima lună de gestaţie/prima lună de lactaţie;

2. neasigurarea condiţiilor minime de bunăstare a animalelor aflate pe păşune, respectiv umbrare şi surse de apă;

3. nerespectarea repausului de boală sau a prescripţiilor medicale veterinare stabilite de personalul sanitar-veterinar, pentru recuperarea stării de sănătate, a capacităţii de producţie şi reproducţie a animalelor;

 

e) cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de către persoanele juridice:

1. lipsa aparatelor sau utilizarea aparatelor defecte ori fără etalonarea periodică efectuată şi certificată de către o unitate specializată, pentru măsurarea şi înregistrarea parametrilor de microclimat;

2. întreţinerea animalelor într-un microclimat necorespunzător de temperatură, umiditate, curenţi de aer, noxe;

3. întreţinerea animalelor în adăposturi fără asigurarea unei luminozităţi şi a unui volum de aer corespunzător;

4. neefectuarea măsurilor de autocontrol al calităţii furajelor şi apei utilizate pentru animale prin recoltarea şi examinarea într-un laborator sanitar-veterinar autorizat conform normelor sanitare veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor;

 

f) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de către persoanele juridice:

1. administrarea în hrana animalelor a furajelor alterate, îngheţate, mucegăite sau neadmise pentru anumite categorii de vârstă, greutate şi stări fiziologice, precum şi hrănirea animalelor fără respectarea unui regim nutritiv corespunzător;

2. adăparea animalelor din surse de apă improprii consumului din punctul de vedere al potabilităţii, respectiv încărcătura microbiană, prezenţa nitraţilor, nitriţilor, amoniacului, mirosuri şi gusturi străine şi cu o turbiditate peste 5°;

3. lipsa sistemelor de alarmă şi avertizare în cazul defectării instalaţiilor de adăpare, furajare şi microclimat;

4. lipsa sau funcţionarea defectuoasă a echipamentelor alternative care să permită menţinerea parametrilor de microclimat în perioada reparării sistemului esenţial;

 

g) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, şi cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:

1. sacrificarea animalelor fără asomare;

2. producerea de stimuli, suferinţe şi dureri evitabile în timpul asomării şi sacrificării animalelor pentru consum propriu;

3. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerinţele pentru mişcarea şi cazarea animalelor înainte de abatorizare;

4. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerinţele pentru animalele care nu sunt livrate în containere sau cuşti;

5. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerinţele pentru animalele livrate în containere;

6. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerinţele referitoare la contenţia animalelor înainte de asomare, sacrificare sau ucidere;

7. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerinţele specifice pentru asomarea cu pistolul cu glonte captiv;

8. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerinţele specifice pentru asomarea prin lovirea urmată de pierderea cunoştinţei;

9. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerinţele specifice pentru asomarea prin electronarcoză;

10. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerinţele specifice pentru asomarea prin expunerea la dioxid de carbon;

11. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerinţele specifice pentru uciderea cu pistolul cu glonte liber sau puşcă, în cazul vânatului mare de fermă şi căprioare;

12. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerinţele specifice pentru uciderea prin decapitarea şi dislocarea gâtului, numai în cazul păsărilor;

13. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerinţele specifice pentru uciderea prin electrocutare şi prin utilizarea dioxidului de carbon;

14. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind cerinţele specifice pentru ucidere în camera de vid pentru vânatul de crescătorie, fazani/prepeliţe/potârnichi;

15. nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind sângerarea animalelor;

 

h) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:

1. neaplicarea normelor sanitare veterinare şi de zooigienă cu referire la protecţia şi bunăstarea animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducţia, exploatarea, asistenţa medicală şi eutanasia, precum şi lipsa spaţiilor obligatorii pe flux tehnologic;

2. funcţionarea unităţilor care cresc, furnizează sau utilizează animale de experienţă fără autorizare sanitară veterinară;

3. lipsa persoanei responsabile cu protecţia şi bunăstarea animalelor de experienţă, numită în condiţiile legii;

4. lipsa mijloacelor de identificare a câinilor, pisicilor şi primatelor neumane crescute şi folosite pentru experimente;

5. lipsa evidenţelor obligatorii în unităţile de creştere, furnizare şi utilizare a animalelor de experienţă;

 

i) cu amendă de la 400 lei la 600 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 400 lei la 1.500 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:

1. neaplicarea şi nerespectarea normelor de igienă privind întreţinerea adăposturilor pentru animale, a incintelor, padocurilor, taberelor, stânelor, surselor de apă, depozitelor de furaje, platformelor de gunoi şi a sistemelor de evacuare şi colectare a dejecţiilor;

2. folosirea la reproducţie a masculilor neautorizaţi, neverificaţi din punctul de vedere al stării de sănătate, suspecţi de boli transmisibile prin montă, refuzul castrării reproducătorilor neautorizaţi, precum şi folosirea pentru reproducţie a femelelor bolnave sau suspecte de boli transmisibile prin montă;

3. întreţinerea necorespunzătoare a reproducătorilor autorizaţi şi nerespectarea regulilor sanitare veterinare de igienă a montei;

4. nerespectarea condiţiilor sanitare veterinare în staţiunile de montă, punctele de însămânţări artificiale şi în alte unităţi de reproducţie şi selecţie a animalelor;

5. nerespectarea normelor sanitare veterinare privind funcţionarea staţiilor şi a centrelor de incubaţie;

6. nerespectarea normelor sanitare veterinare specifice privind protecţia şi bunăstarea în exploataţiile de porcine;

7. nerespectarea normelor sanitare veterinare specifice privind protecţia şi bunăstarea în exploataţiile de viţei;

8. nerespectarea normelor sanitare veterinare specifice privind protecţia şi bunăstarea în exploataţiile de găini ouătoare;

9. nerespectarea normelor sanitare veterinare specifice privind protecţia şi bunăstarea în exploataţiile de pui de carne;

 

j) cu amendă de la 400 lei la 800 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 400 lei la 1.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:

1. suspendarea nejustificată sau întreţinerea defectuoasă a instalaţiilor şi sistemelor care asigură sau reglează parametrii de microclimat din adăposturile de animale;

2. evacuarea, colectarea, depozitarea şi utilizarea dejecţiilor provenite din unităţi industriale de creştere a animalelor şi din exploataţiile zootehnice, prin încălcarea normelor sanitare veterinare, funcţionarea necorespunzătoare a staţiilor de epurare şi neutralizare a apelor uzate;

3. neprezentarea de către deţinătorii animalelor pentru efectuarea operaţiunilor sanitare veterinare obligatorii, la locul, data şi ora stabilite şi comunicate de medicul veterinar oficial, precum şi refuzul acestora de a supune animalele acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii;

4. neacordarea sprijinului necesar de către deţinătorii animalelor pentru efectuarea operaţiunilor de depistare, vaccinare şi administrare a unor produse biologice sau medicamentoase animalelor;

5. administrarea produselor medicinale de uz veterinar în alte condiţii decât cele prevăzute în prospect sau în specificaţiile tehnice ale produsului respectiv;

 

k) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor legale privind serviciile specializate pentru gestionarea animalelor fără stăpân:

1. neraportarea lunară către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi către instituţia prefectului a numărului animalelor înregistrate şi a datelor de identificare a acestora;

2. nerespectarea condiţiilor minime de cazare a animalelor fără stăpân;

3. nerespectarea măsurilor prevăzute pentru controlul bolilor;

4. nerespectarea condiţiilor de îngrijire a animalelor, respectiv hrănire, adăpare şi curăţenia adăposturilor;

5. neasigurarea mijloacelor de transport şi a dotărilor corespunzătoare acestora în funcţie de specia care urmează a fi transportată, pentru fiecare serviciu specializat;

6. neinstruirea şoferilor mijloacelor de transport prevăzute la pct. 5, în vederea acordării ajutorului medical de urgenţă animalelor transportate;

7. eutanasierea animalelor în mijloacele de transport;

8. nerespectarea normelor legale privind capturarea şi transportul animalelor fără stăpân;

 

l) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice sau juridice:

1. creşterea câinilor şi pisicilor în vederea obţinerii de blănuri sau produse care conţin asemenea blănuri în vederea comercializării;

2. utilizarea blănurilor provenite de la câinii şi pisicile eutanasiate şi a produselor care conţin astfel de blănuri, precum şi importul sau exportul acestora;

3. sacrificarea câinilor şi pisicilor în vederea obţinerii de blănuri şi produse care conţin asemenea blănuri.

 

ART. 6

Următoarele fapte constituie contravenţii la dispoziţiile tehnice şi la măsurile privind efectuarea acţiunilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor obligatorii şi se sancţionează după cum urmează:

 

a) cu amendă de la 1.200 lei la 2.400 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, precum şi în cazurile prevăzute la pct. 3-8, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:

1. neanunţarea autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente de către personalul din subordine, prin sistemul rapid de alertă, a situaţiilor epidemiologice deosebite, de contaminare şi poluare a alimentelor şi a hranei pentru animale ori a suspiciunilor de intoxicaţii şi/sau toxiinfecţii datorate consumului de alimente;

2. neasigurarea de către deţinătorii de animale şi agenţii economici care prelucrează, depozitează şi valorifică produse alimentare a trimiterii probelor recoltate la laborator, în condiţii corespunzătoare şi în timp util, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare;

3. neexecutarea de către medicul veterinar oficial, în condiţiile prevăzute în Programul de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a mediului, a acţiunilor şi operaţiunilor de specialitate şi neasigurarea asistenţei medicale veterinare curente în unităţile sau în teritoriul în care activează;

4. refuzul medicilor veterinari de liberă practică de a participa la acţiunile de interes naţional impuse de necesitatea combaterii unor boli transmisibile şi parazitare în extindere la animale declarabile şi carantinabile;

5. eliberarea de documente sanitare veterinare de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi în alte condiţii decât cele prevăzute în normele, instrucţiunile şi dispoziţiile în vigoare;

6. neasigurarea de către persoanele abilitate a condiţiilor şi mijloacelor materiale necesare desfăşurării activităţii sanitare veterinare de supraveghere şi control în unităţile zootehnice de industrie alimentară, în pieţe, târguri, puncte de trecere a frontierei de stat şi în alte locuri supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

7. neanunţarea de către agenţii economici sau medicii veterinari a autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente asupra oricăror aspecte sau situaţii deosebite care privesc sănătatea animalelor şi sănătatea publică şi neaplicarea măsurilor care se impun până la venirea medicului veterinar oficial de către medicii veterinari de liberă practică;

8. exercitarea de activităţi sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de către persoane neîmputernicite de autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competente;

9. nerespectarea reglementărilor sanitare veterinare privind producerea, înregistrarea, circulaţia şi comercializarea produselor medicinale de uz veterinar, a aditivilor furajeri sau a altor produse de uz veterinar;

10. încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind demonstrarea trasabilităţii produselor la producerea, prelucrarea, distribuţia, punerea pe piaţă sau comercializarea alimentelor sau a hranei pentru animale;

11. neîndeplinirea dispoziţiei oficiale stabilite de autorităţile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de a distruge un produs/materie primă care nu sunt sigure sau sunt improprii pentru consumul uman;

12. neiniţierea de îndată, de către operatorul din sectorul alimentar care consideră sau are motive să creadă că un produs alimentar pe care l-a importat, produs, prelucrat, fabricat sau distribuit nu satisface cerinţele privind siguranţa produselor alimentare, a procedurilor pentru retragerea sau rechemarea produsului alimentar respectiv de pe piaţă în cazul în care produsul alimentar a ieşit de sub controlul imediat al respectivului operator iniţial;

13. neinformarea de îndată a autorităţilor competente despre procedura de retragere sau rechemare a produsului alimentar prevăzută la pct. 12.

 

b) cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei:

1. refuzul de a permite accesul inspectorilor autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente în unităţi supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor sau obstrucţionarea autorităţilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente de a-şi exercita atribuţiile stabilite prin lege;

2. refuzul persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor de a prezenta documentele sanitare veterinare de transport sau alte documente prevăzute de legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru animale vii, produse şi subproduse de origine animală;

3. nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a cerinţelor stabilite de autoritatea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă pentru importul, exportul şi tranzitul de animale, produse alimentare, produse medicinale de uz veterinar, alte produse de uz veterinar sau de produse destinate nutriţiei animalelor;

4. refuzul persoanelor fizice sau juridice de a executa dispoziţiile autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente privind destinaţia vamală a animalelor vii, produselor alimentare, produselor medicamentoase şi biologice de uz veterinar şi a altor materiale şi produse supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aflate sub restricţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

5. prelevarea, depozitarea şi comercializarea materialului seminal congelat provenit de la reproducători aflaţi sub restricţii sanitare veterinare;

6. utilizarea materialului seminal congelat, a embrionilor, indigeni sau din import, prin încălcarea normelor sanitare veterinare;

7. scoaterea de sub restricţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor a mărfurilor supuse sechestrului veterinar, fără acordul scris al autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

8. retragerea sau rechemarea alimentelor de către operatorii din industria alimentară fără respectarea legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi fără respectarea procedurilor elaborate pentru acestea, în cadrul programului de autocontrol, avizate de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;

9. funcţionarea exploataţiilor de animale, precum şi a unităţilor care produc, colectează, prelucrează, depozitează, intermediază sau valorifică alimente, produse şi subproduse de origine animală, produse destinate nutriţiei animalelor, fără obţinerea înregistrării/autorizării din partea autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente.

10. desfăşurarea activităţilor de comerţ angro cu produse medicinale de uz veterinar fără deţinerea autorizaţiei de distribuţie.

 

ART. 7

Următoarele fapte constituie contravenţie la normele de igienă şi pentru siguranţa alimentelor privind producţia, prelucrarea, depozitarea şi comercializarea produselor alimentare şi se sancţionează după cum urmează:

 

a) cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei:

1. neanunţarea de către persoanele fizice sau juridice a începerii ori sistării activităţii supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

2. punerea în contact a produselor alimentare cu gheaţă artificială sau naturală pentru conservare, excepţie făcând peştele;

3. folosirea în unităţile alimentare a ambalajelor, ustensilelor, recipientelor şi utilajelor în stare insalubră şi utilizarea acestora pentru alimente dacă în prealabil au fost folosite în alte scopuri;

4. utilizarea la producerea sau depozitarea produselor alimentare a personalului fără calificare corespunzătoare sau a personalului utilizat la curăţenie ori activităţi de igienizare a spaţiilor, ambalajelor şi anexelor sanitare;

5. depăşirea capacităţii de depozitare peste limitele tehnologice aprobate oficial în depozitele din unităţile care produc, prelucrează sau valorifică produse alimentare;

6. depozitarea, chiar şi provizorie, a ambalajelor de transport al produselor alimentare în condiţii care pot determina contaminarea sau impurificarea acestora;

7. neasigurarea menţinerii timp de 48 de ore a probelor alimentare în unităţile de alimentaţie colectivă, conform normelor de siguranţă a alimentelor;

 

b) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei:

1. neasigurarea cu un număr suficient de ustensile a dotării unităţilor de alimentaţie colectivă, permanente sau sezoniere, în raport cu natura, volumul şi cu profilul unităţii;

2. depozitarea, transportul sau expunerea alimentelor sub formă de materii prime sau semipreparate împreună cu produse finite care se consumă fără prelucrare termică, fără asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru fiecare categorie;

3. neasigurarea spaţiilor suficiente şi cu destinaţie specială în unităţile de alimentaţie publică, necesare desfăşurării circuitelor funcţionale într-un singur sens, fără încrucişări între fazele salubre şi cele insalubre;

 

c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei:

1. folosirea ustensilelor şi a recipientelor de lucru în stare deteriorată în activitatea de alimentaţie publică şi colectivă;

2. utilizarea pentru imprimarea sau marcarea produselor de origine animală a coloranţilor care nu sunt aprobaţi de către autorităţile competente;

3. refolosirea în unităţile de alimentaţie publică a veselei, paharelor şi a tacâmurilor de unică folosinţă;

4. folosirea în unităţile din sectorul alimentar a apei provenite din surse neverificate sau care nu este conformă cu legislaţia specifică privind calitatea apei potabile;

5. punerea în consum a unor alimente obţinute din amestecuri dintre un preparat crud (materie primă) şi un produs care a suportat prelucrare termică (produs finit) sau folosirea îndelungată a uleiurilor la operaţiunea de prăjire;

6. punerea în consum a alimentelor şi ingredientelor tratate cu radiaţii ionizante, provenite din surse radioactive neautorizate.

 

ART. 71

Următoarele fapte constituie contravenţii la normele sanitare veterinare privind produsele medicinale veterinare, aditivii furajeri, premixurile, furajele medicamentate şi hrana pentru animale şi se sancţionează după cum urmează:

 

a) cu amendă de la 700 lei la 1.000 lei:

1. nerespectarea prevederilor legale referitoare la eliberarea produselor medicinale veterinare;

2. nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia furajelor medicamentate;

3. neanunţarea autorităţii competente cu privire la schimbarea sediului sau a punctului de lucru al unităţii din domeniul hranei pentru animale sau a denumirii unităţii;

4. neanunţarea autorităţii competente cu privire la schimbarea sediului sau a punctului de lucru din domeniul farmaceutic veterinar;

 

b) cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei:

1. nerealizarea testelor de omogenitate şi a programelor de autocontrol pentru furajele medicamentate, în unităţile producătoare;

2. nerespectarea cerinţelor referitoare la gestionarea păscutului pe anumite păşuni şi terenuri cultivate, prevăzute în anexa nr. III la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 35 din 8 februarie 2005;

3. nedeţinerea în depozitele farmaceutice a copiilor autorizaţiilor de comercializare ale produselor medicinale de uz veterinar;

4. lipsa spaţiului special amenajat pentru depozitarea contraprobelor, în unităţile producătoare de hrană pentru animale;

5. lipsa spaţiului special amenajat pentru depozitarea produselor deteriorate, expirate sau retrase de la comercializare, în unităţile producătoare de hrană pentru animale;

 

c) cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei:

1. lipsa registrelor prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului, necompletarea sau completarea necorespunzătoare a acestora;

2. absenţa documentelor care descriu procedurile elaborate cu privire la principiile privind analiza riscurilor şi punctele critice de control, respectiv Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP, necompletarea sau completarea necorespunzătoare a acestora şi neţinerea la zi a evidenţelor;

3. depozitarea deşeurilor periculoase, îngrăşămintelor, produselor fitofarmaceutice în spaţiul destinat hranei pentru animale;

4. neasigurarea colectării, inactivării, distrugerii şi îndepărtării deşeurilor de fabricaţie de produse medicinale veterinare neconforme şi a celor expirate, reziduurilor, soluţiilor, pulberilor şi apelor reziduale;

5. nerespectarea măsurilor privind contaminarea încrucişată la produsele destinate nutriţiei animale;

6. nerespectarea regulilor de bună practică de laborator de către laboratoarele care efectuează teste în vederea întocmirii documentaţiei pentru autorizaţia de comercializare a produselor medicinale veterinare;

7. practicarea, în cadrul unităţilor de producţie sau de distribuţie a produselor medicinale veterinare, a altor activităţi decât a celor pentru care au fost autorizate;

8. distribuţia produselor medicinale veterinare către persoane juridice sau persoane fizice neautorizate;

9. participarea persoanelor necalificate la operaţiuni tehnice care necesită calificare de specialitate în procesul de fabricaţie şi în cel de distribuţie;

10. nerespectarea prevederilor legale referitoare la eliberarea, inscripţionarea şi publicitatea produselor medicinale veterinare, raportarea schimbărilor survenite în activitatea de producţie sau de distribuţie;

11. nerespectarea regulilor de bună practică în activitatea de farmacovigilenţă desfăşurată de deţinătorul autorizaţiei de comercializare;

12. nerespectarea condiţiilor de funcţionare a unităţii de producţie de produse medicinale veterinare pentru care a fost autorizat sau în cazul nerespectării regulilor de bună practică de fabricaţie;

13. comercializarea produselor medicinale veterinare care se eliberează pe bază de prescripţie medicală de către altă persoană decât medicul veterinar;

14. neluarea măsurilor corespunzătoare, de către fabricanţii din sectorul hranei pentru animale, pentru asigurarea trasabilităţii produselor;

15. lipsa încheierii unui contract, încheiat în condiţiile legii, cu o firmă specializată pentru denaturarea produselor medicinale veterinare şi a hranei pentru animale, cu termen de valabilitate depăşit;

16. comercializarea prin punctele farmaceutice veterinare a produselor biologice de uz veterinar şi a produselor medicinale veterinare care se eliberează pe bază de prescripţie medicală veterinară;

17. neraportarea de către deţinătorul autorizaţiei de comercializare la Direcţia coordonare tehnică a institutelor de referinţă, LSVSA şi farmacovigilenţă din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a reacţiilor adverse care i-au fost aduse la cunoştinţă;

18. comercializarea produselor biologice de uz veterinar prin farmaciile veterinare;

 

d) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei şi suspendarea autorizaţiei de distribuţie până la remedierea deficienţelor constatate, nerespectarea regulilor de bună practică de distribuţie de către unităţile de distribuţie;

 

e) cu amendă de la 3.000 lei la 3.500 lei:

1. fabricarea şi distribuţia produselor medicinale veterinare fără documente care să ateste provenienţa şi/sau calitatea acestora;

2. nerespectarea prevederilor privind procedura de retragere a produselor medicinale veterinare de către fabricanţi şi distribuitori;

3. distribuirea de produse medicinale veterinare cu termen de valabilitate depăşit sau cu buletin de analiză necorespunzător;

4. deţinerea de produse medicinale veterinare cu termen de valabilitate depăşit în spaţii neamenajate special în acest scop;

5. nerespectarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului aprobat anual prin hotărâre a Guvernului;

6. nesigilarea şi neetichetarea probelor şi contraprobelor pentru a putea fi identificate cu uşurinţă, precum şi antrepozitarea în condiţii necorespunzătoare a acestora;

7. nerealizarea de către operatorii din sectorul hranei pentru animale a Planului de autocontrol;

 

f) cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei:

1. deţinerea şi comercializarea de produse medicinale veterinare care nu sunt autorizate pentru comercializare;

2. utilizarea în nutriţia animalelor a produselor expirate;

3. neimplementarea principiilor HACCP în unităţile din sectorul hranei pentru animale;

4. nepăstrarea probelor sau a contraprobelor din fiecare lot, pe perioada prevăzută de legislaţia în vigoare;

5. desfăşurarea în cadrul unităţilor din domeniul farmaceutic şi din domeniul hranei pentru animale a altor activităţi în afara celor prevăzute în autorizaţia de funcţionare;

6. nerespectarea cerinţelor care se aplică întreprinderilor din sectorul hranei pentru animale care nu desfăşoară activităţi de producţie primară de furaje, prevăzute în anexa nr. II la Regulamentul nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului;

7. folosirea antibioticelor în furaje, ca promotori de creştere şi ca tratament profilactic;

8. netransmiterea notificărilor privind operaţiunile de import cu produse din domeniul farmaceutic veterinar şi din domeniul hranei pentru animale către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

9. netransmiterea notificărilor privind operaţiunile de import sau comerţ intracomunitar din statele membre ale Uniunii Europene cu produse din domeniul hranei pentru animale către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;

 

g) cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei şi suspendarea activităţii pentru o perioadă de la o lună la 6 luni:

1. utilizarea în nutriţia animalelor a substanţelor interzise;

2. neiniţierea imediată a procedurilor pentru retragerea hranei pentru animale de către operatorul cu activitate în domeniul hranei pentru animale atunci când hrana pentru animale importată, produsă, prelucrată, fabricată sau distribuită nu satisface cerinţele de siguranţă privind hrana pentru animale sau reprezintă un pericol pentru sănătatea animalelor şi a oamenilor;

3. introducerea pe piaţă, prelucrarea sau utilizarea aditivilor pentru furaje, aditivi care nu au fost autorizaţi în conformitate cu Regulamentul nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului şi care nu îndeplinesc condiţiile stabilite de acest regulament;

4. netrimiterea de probe din loturi de produs vrac şi/sau din produsul medicinal veterinar imunologic pentru control la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar sau la un laborator autorizat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, la solicitarea acesteia, de către deţinătorul autorizaţiei de comercializare a produselor medicinale veterinare imunologice, înainte ca produsul să fie pus în circulaţie;

5. orice modificare adusă produselor medicinale veterinare şi seturilor de diagnostic autorizate în România, a instrucţiunilor de utilizare, de către producători, fără informarea scrisă a Institutului pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar;

 

h) cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei şi închiderea unităţii:

1. funcţionarea unităţilor de producţie a produselor medicinale veterinare neautorizate sanitar-veterinar de autoritatea competentă;

2. nerespectarea condiţiilor sanitar-veterinare de funcţionare în unităţi de asistenţă medical veterinară.

 

ART. 8

(1) Contravenţiile prevăzute la art. 4 şi la art. 6 lit. b) pct. 1 se sancţionează, pe lângă amendă contravenţională, şi cu suspendarea activităţii de producere, prelucrare, depozitare, transport şi valorificare a produselor, subproduselor de origine animală şi nonanimală, a furajelor indigene sau din import, pe o perioadă de un an, în condiţiile în care sunt săvârşite a doua oară în decurs de 6 luni de la aplicarea amenzii contravenţionale.

(2) Contravenţia prevăzută la art. 6 lit. a) pct. 9, săvârşită de către deţinătorii autorizaţiei de distribuţie a produselor medicinale de uz veterinar în cadrul activităţii de distribuţie către terţi, se sancţionează, pe lângă amendă contravenţională, şi cu suspendarea activităţii de comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice de uz veterinar, pe o perioadă de un an, în condiţiile în care este săvârşită a doua oară în decurs de 6 luni de la aplicarea amenzii contravenţionale.

(3) Contravenţiile prevăzute la art. 31, dacă sunt săvârşite a doua oară în decurs de 6 luni de la aplicarea amenzii contravenţionale, se sancţionează, pe lângă amenda contravenţională, şi cu:

a) anularea autorizaţiei transportatorului, pentru cele prevăzute la lit. b) pct. 4 şi la lit. d) pct. 3;

b) anularea autorizaţiei punctului de control, pentru cele prevăzute la lit. c) pct. 6 şi la lit. d) pct. 4;

c) anularea certificatului de competenţă profesională, pentru cele prevăzute la lit. b) pct. 5 şi 6, la lit. c) pct. 1, 5 şi 6 şi la lit. d) pct. 1 şi 2.

 

ART. 9

Funcţionarea unităţilor de tăiere a animalelor şi a păsărilor, a unităţilor de colectare, prelucrare, procesare, depozitare şi valorificare a produselor de origine animală fără asistenţă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor de specialitate, conform legislaţiei  în vigoare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 la 7.000 lei (RON), precum şi cu suspendarea activităţii până la data asigurării asistenţei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de specialitate.

 

ART. 10

Neîndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, conform declaraţiei pe propria răspundere, dată de către operatorii economici, persoane fizice sau juridice, a căror activitate se desfăşoară în baza declaraţiei pe propria răspundere, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, precum şi cu suspendarea activităţii desfăşurate până la data remedierii deficienţelor constatate cu ocazia controlului.

 

ART. 11

(1) Constatarea şi aplicarea contravenţiilor prevăzute la art. 4 şi la art. 6 lit. b) pct. 1, sancţionate potrivit art. 8, precum şi a celor prevăzute la art. 9 şi 10 se fac de către inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente.

(2) Directorul direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, are obligaţia de a înştiinţa birourile unice din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale sau, după caz, autorităţile administraţiei publice locale care au autorizat funcţionarea agentului economic despre aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 8-10.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 2-10 se fac prin proces-verbal încheiat de către inspectori ai autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, potrivit competenţelor legale.

(4) Contravenţiile prevăzute la art. 3 lit. a) pct. 2, lit. b) pct. 1, 2 şi 9 şi la lit. c) pct. 3 se pot constata şi sancţiona şi de către poliţişti.

 

ART. 12

abrogat. 

 

ART. 13

Sancţiunile contravenţionale prevăzute de prezenta hotărâre se aplică şi persoanelor juridice.

 

ART. 14

Prevederile referitoare la contravenţii cuprinse în art. 2-10 se completează cu prevederile privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ART. 15

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.247/2002 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 20 noiembrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

  • Upvote 4
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.