Jump to content
POLITISTI.ro

O.M.A.I 29 din 04.02.2011-competentele de achizitie a produselor si serviciilor


Catalin

Recommended Posts

  • Moderator

ORDIN nr. 29 din 4 februarie 2011

privind competentele de achizitie a produselor si serviciilor in Ministerul Administratiei si Internelor

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 22 februarie 2011

În vederea eficientizãrii activitãţii de achiziţii publice de bunuri şi servicii desfãşurate de structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru aplicarea unitarã a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite urmãtorul ordin:

ART. 1

În Ministerul Administraţiei şi Internelor achiziţiile publice de bunuri şi servicii se realizeazã la nivel centralizat, teritorial şi local, astfel:

a) la nivel centralizat, de cãtre Direcţia generalã logisticã pentru toate unitãţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;

b) la nivel teritorial, de cãtre instituţiile ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori secundari de credite sau ordonatori terţiari din finanţarea directã a ordonatorului principal, pentru nevoile proprii, pentru unitãţile din structurã şi pentru cele cãrora le asigurã suportul logistic;

c) la nivel local, de cãtre structurile ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori de credite, pentru nevoile proprii şi pentru unitãţile cãrora le asigurã suportul logistic.

ART. 2

(1) Produsele şi serviciile a cãror achiziţie se realizeazã la nivel centralizat sunt cuprinse în lista prevãzutã în anexa nr. 1.

(2) Specificaţiile tehnice ale produselor şi serviciilor prevãzute la lit. A din anexa nr. 1 se elaboreazã de cãtre specialiştii Direcţiei generale logistice, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unitãţi beneficiare, şi se aprobã de cãtre directorul general al Direcţiei generale logistice.

(3) Specificaţiile tehnice ale produselor prevãzute la lit. B din anexa nr. 1 se elaboreazã de cãtre specialiştii Direcţiei generale management operaţional, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unitãţi beneficiare, şi se aprobã de cãtre directorul general al Direcţiei generale management operaţional.

(4) Specificaţiile tehnice ale produselor prevãzute la lit. C din anexa nr. 1 se elaboreazã de cãtre specialiştii Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unitãţi beneficiare, şi se aprobã de cãtre directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei.

(5) Specificaţiile tehnice ale produselor prevãzute la lit. D din anexa nr. 1 se elaboreazã de cãtre specialiştii Direcţiei medicale, pe baza propunerilor înaintate de unitãţile beneficiare, şi se aprobã de cãtre directorul Direcţiei medicale.

ART. 3

(1) Produsele şi serviciile a cãror achiziţie se realizeazã la nivel teritorial şi/sau local şi ale cãror specificaţii tehnice se avizeazã de cãtre directorii generali/directorii direcţiilor centrale de specialitate, respectiv Direcţia generalã logisticã, Direcţia generalã management operaţional, Direcţia medicalã şi Direcţia generalã pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, fiecare pe domeniul sãu de competenţã, şi se aprobã de cãtre conducãtorul unitãţii beneficiare sunt cuprinse în listele prevãzute în anexele nr. 2 şi 3.

(2) Avizul pentru specificaţiile tehnice ale produselor şi serviciilor prevãzute în anexa nr. 4 se acordã de cãtre ordonatorii secundari de credite sau de cãtre ordonatorii terţiari de credite din finanţarea directã a ordonatorului principal, dupã caz.

(3) Specificaţiile tehnice ale produselor care ţin de competenţa Direcţiei generale logistice şi Direcţiei medicale, prevãzute la alin. (1), sunt elaborate, dupã caz, la nivelul ordonatorilor secundari de credite, pentru aparatul propriu şi pentru ordonatorii terţiari din subordine, şi la nivelul ordonatorilor terţiari de credite din finanţarea directã a ordonatorului principal de credite, fiind întocmite în douã exemplare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5.

(4) Pentru produsele şi serviciile prevãzute în anexele nr. 2 şi 3, a cãror achiziţie se realizeazã pentru ordonatorul principal de credite, specificaţiile tehnice se elaboreazã la nivelul unitãţii beneficiare, se avizeazã de cãtre directorii generali/directorii direcţiilor centrale de specialitate prevãzute la alin. (1), fiecare pe domeniul sãu de competenţã, şi se aprobã de cãtre conducãtorul unitãţii beneficiare.

ART. 4

(1) Specificaţiile tehnice ale produselor de resortul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor, prevãzute la lit. E din anexa nr. 3, se elaboreazã la nivelul ordonatorilor secundari sau terţiari de credite, conform modelului prevãzut în anexa nr. 6, şi se avizeazã de cãtre directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, prin aplicarea ştampilei "AVIZAT TEHNIC".

(2) Specificaţiile tehnice ale produselor de resortul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor, elaborate de cãtre ordonatorii terţiari de credite aflaţi în subordinea ordonatorului secundar de credite, se avizeazã din punct de vedere tehnic de cãtre directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, dupã avizarea acestora de cãtre organele de specialitate din structura ordonatorului secundar.

(3) Direcţia generalã pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei este abilitatã sã emitã semestrial cataloage de specificaţii tehnice pentru produse şi servicii din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, denumit în continuare domeniul TIC. Specificaţiile tehnice trimise spre avizare Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei trebuie sã îndeplineascã minimum cerinţele consemnate în cataloagele semestriale.

(4) În situaţia în care ordonatorii de credite achiziţioneazã produse de natura celor prevãzute în anexa nr. 3 lit. E ale cãror caracteristici sunt identice cu cele cuprinse în cataloagele de specificaţii tehnice pentru produsele din domeniul TIC, emise de cãtre Direcţia generalã pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, avizele prevãzute la alin. (1) şi (2) nu mai sunt necesare.

(5) În cazul în care, pe perioada derulãrii procedurii de achiziţie, mai mulţi operatori economici sesizeazã o restrângere a competiţiei generatã de specificaţiile tehnice avizate de cãtre Direcţia generalã pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, autoritatea contractantã este obligatã sã se adreseze acestei direcţii pentru consultanţã tehnicã. Direcţia generalã pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei are obligaţia sã analizeze contextul creat şi sã formuleze recomandãri tehnice.

ART. 5

Specificaţiile tehnice ale produselor cuprinse în listele prevãzute în anexele nr. 2, 3 şi 4 se aprobã de cãtre conducãtorul unitãţii beneficiare.

ART. 6

Directorul general al Direcţiei generale logistice este abilitat sã emitã dispoziţii, vizate pentru control financiar preventiv propriu de cãtre directorul general al Direcţiei generale financiare, cu privire la modificarea listelor produselor şi serviciilor care fac obiectul achiziţiilor la nivel centralizat şi teritorial, ale cãror specificaţii tehnice sunt în competenţa de avizare a acestuia.

ART. 7

(1) Bunurile şi serviciile care nu se regăsesc în listele prevăzute în anexele nr. 1-4 se achiziţionează la nivel local sau, după caz, teritorial ori centralizat pe bază de raport justificativ aprobat de ordonatorul de credite al structurii care efectuează achiziţia.

(2) Raportul justificativ se elaborează de structura de specialitate în competenţa căreia se află bunurile şi serviciile propuse a se achiziţiona, din subordinea ordonatorului de credite care aprobă achiziţia.

(3) Raportul justificativ va cuprinde în principal date referitoare la scopul şi oportunitatea achiziţiei bunurilor şi/sau serviciilor, responsabilităţi privind derularea etapelor aferente, detalii ale finanţării şi ale costurilor estimate, avantajele prognozate, structurile beneficiare, precum şi orice alte informaţii necesare luării deciziei de către ordonatorul de credite căruia îi este supus spre aprobare raportul.

(4) Raportul justificativ privind achiziţia bunurilor şi serviciilor care se iniţiază la nivel teritorial, în condiţiile prevăzute la alin. (1), se promovează după consultarea prealabilă a structurilor menţionate la art. 1 lit. a).

(5) Raportul justificativ privind achiziţia bunurilor şi serviciilor care se iniţiază la nivel centralizat, în condiţiile prevăzute la alin. (1), se promovează după consultarea prealabilă a structurilor beneficiare.

(6) După aprobare, raportul justificativ se transmite, spre ştiinţă, ordonatorilor de credite beneficiari ai achiziţiei.

(7) Ordonatorii secundari de credite pot stabili competenţe structurilor din subordine pe linia realizării achiziţiilor de bunuri şi servicii, la nivel local, cu respectarea prevederilor prezentului ordin referitoare la elaborarea şi avizarea specificaţiilor tehnice.

ART. 8

(1) Direcţia generalã de informaţii şi protecţie internã şi Direcţia generalã anticorupţie achiziţioneazã produsele şi serviciile destinate obţinerii şi verificãrii informaţiilor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, iar specificaţiile tehnice ale acestora se avizeazã de cãtre directorii generali ai acestor structuri.

(2) Specificaţiile tehnice ale produselor destinate obţinerii şi verificãrii informaţiilor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice ale unor structuri stabilite la nivelul conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontierã se avizeazã de cãtre inspectorii generali, fiecare pe domeniul sãu de competenţã.

(3) Specificaţiile tehnice ale echipamentelor din domeniul TIC care nu sunt destinate obţinerii şi verificãrii informaţiilor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, achiziţionate de structurile prevãzute la alin. (1) şi (2), se avizeazã de cãtre directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei.

ART. 9

Tehnica şi bunurile materiale necesare structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, care constituie rezerve proprii, precum stocuri de siguranţã, rezerve de înlocuire, rezerve de mobilizare şi rezerve operative, se achiziţioneazã la nivel centralizat, teritorial şi local, conform prevederilor prezentului ordin.

ART. 10

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezentul ordin.

ART. 11

La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, nr. 300/2009 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 16 decembrie 2009.

ART. 12

Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

Bucureşti, 4 februarie 2011.

Nr. 29.

ANEXA 1

LISTA

produselor şi serviciilor a cãror achiziţie

se realizeazã la nivel centralizat

A. Produse şi servicii de resortul tehnic

- analize fizico-chimice şi verificãri prin trageri în poligon pentru muniţii, mijloace explozive, chimice şi de dare a focului

B. Produse şi servicii de resortul echipament

- sigilii metalice cu stema României

C. Produse şi servicii de resortul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei

1. aparaturã, mijloace, echipamente de comunicaţii şi prelucrare a datelor destinate apãrãrii ţãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

2. echipamente de comunicaţii, multiplexare, comutare şi terminale pentru transmisii voce, date, fax cu posibilitate de protecţie, criptare, secretizare a comunicaţiilor, inclusiv autospeciale ce conţin aceste tipuri de echipamente;

3. echipamente pentru criptarea şi decriptarea semnalelor analogice şi digitale;

4. echipamente, aparaturã şi materiale din categoria cifrului de stat;

5. aparaturã complexã de mãsurã, control şi aparaturã specificã pentru mãsurarea şi analiza semnalelor secundare emise de aparatura de prelucrare a datelor şi informaţiilor de telecomunicaţii, inclusiv aparatura criptograficã;

6. staţii radio de bazã, digitale în banda Ultra High Frequency UHF TETRA, staţii radio repetoare analogice convenţionale în banda Very High Frequency - VHF, inclusiv sistemele de antene aferente;

7. elemente de reţea aferente sistemelor de comunicaţii digitale mobile TETRA;

8. dispecerate complexe de comunicaţii;

9. staţii în unde scurte, echipamente pentru transmisii de date, terminale de satelit pentru interconectarea şi extensia localã a punctelor de radiocomunicaţii şi a nodurilor de transmisii cu posibilitãţi de criptare a semnalelor, inclusiv autospeciale ce conţin aceste tipuri de echipamente;

10. mijloace de determinare a poziţiei autospecialelor aflate în deplasare;

11. receptoare de trafic, panoramice, de bandã largã pentru analiza complexã şi criptograficã a semnalelor analogice digitale;

12. echipamente protejate la emisii secundare destinate prelucrãrii datelor în procese criptografice;

13. instalaţii, mijloace tehnice şi materiale folosite pentru protecţia semnalelor secundare provenind de la echipamente de prelucrare a datelor şi informaţiilor specifice;

14. echipamente de calcul de mare putere destinate stocãrii, analizei şi prelucrãrii datelor în formã criptatã;

15. echipamente destinate protejãrii informaţiilor electronice în stare de stocare, transport şi prelucrare;

16. echipamente omologate prin structurile din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã;

17. aparaturã pentru mãsurãtori geodezice şi topografice: teodolite, staţii totale (tahimetre electronice), receptoare Global Positioning System - GPS cu o frecvenţã (L1), receptoare GPS cu douã frecvenţe (L1, L2), receptoare GPS de navigaţie, nivele, soft de specialitate pentru prelucrarea datelor topogeodezice culese în teren;

18. servicii de consultanţã pentru proiectarea, realizarea şi implementarea sistemelor informatice şi/sau de comunicaţii integrate;

19. sisteme informatice şi/sau de comunicaţii integrate, sisteme care au fie acoperire naţionalã, fie se realizeazã la nivel regional. Sunt incluse în aceastã categorie doar în contextul naţional sau regional (minimum douã judeţe) extinderile existente în oricare dintre situaţiile:

a) se foloseşte infrastructura de comunicaţii realizatã prin eforturile unitãţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor;

b) se foloseşte infrastructura de comunicaţii ori se beneficiazã de servicii de comunicaţii asigurate de instituţii ale statului;

c) se foloseşte/folosesc infrastructurã ori servicii de comunicaţii prin prestaţia unor operatori comerciali. Nu intrã în aceastã categorie achiziţia de echipamente destinatã reţelelor locale de calculatoare;

20. servicii de tip Virtual Private Network - VPN asigurate de la operatorii de telecomunicaţii autorizaţi;

21. servicii de telefonie mobilã;

22. servicii de telefonie fixã;

23. centrale telefonice digitale, echipamente de criptare Time-division multiplexing - TDM şi Voice over Internet protocol VoIP;

24. soluţii complexe de vidoeconferinţã;

25. sisteme informatice, autoritate de certificare (PKI).

D. Produse de resortul medical

- seruri şi vaccinuri, materiale sanitare pentru asigurarea stocurilor de rezerve proprii la mobilizare

ANEXA 2

LISTĂ

cu produsele şi serviciile care se achiziţioneazã la nivel teritorial sau pentru ordonatorul principal de credite

şi ale cãror specificaţii tehnice se avizeazã de cãtre directorul general al Direcţiei generale logistice

A. Produse şi servicii de resortul tehnic

I. Armament:

1. pistoale;

2. pistoale de semnalizare;

3. revolvere;

4. pistoale automate;

5. pistoale-mitralierã;

6. puşti-mitralierã;

7. mitraliere;

8. puşti cu lunetã;

9. puşti de diferite calibre;

10. arme de 12 şi arme lansator, toate tipurile;

11. aruncãtoare de grenade;

12. aruncãtoare de grenade antitanc.

II. Muniţii:

1. cartuşe cu glonţ;

2. cartuşe de iluminare-semnalizare;

11. grenade incendiare.

III. Materiale explozive:

1. trotil;

2. explozivi plastici;

3. capse detonante;

4. aprinzãtori;

5. fitil de amorsare;

6. fitil detonant.

IV. Mijloace specifice de ordine publicã:

1. scuturi şi cãşti antiglonţ;

2. veste antiglonţ;

3. scuturi şi cãşti de protecţie.

V. Aparaturã opticã de observare şi ochire:

1. aparaturã opticã de observare şi/sau ochire;

2. aparaturã electronoopticã de observare şi/sau ochire pe timp de noapte;

3. telemetre cu laser.

VI. Tehnicã de geniu şi protecţie civilã:

1. detectoare de substanţe explozive;

2. detectoare de metale;

3. detectoare de mine;

4. mijloace de detecţie a persoanelor surprinse sub dãrâmãturi;

5. tehnicã şi echipamente de protecţie antischijã;

6. aparate cu raze X pentru controlul nedistructiv al bagajelor şi trimiterilor poştale;

7. costume de scafandru autonom;

8. costume de lucru în apã;

9. mijloace individuale de protecţie.

VII. Tehnicã şi materiale de control şi protecţie nuclearã, bacteriologicã şi chimicã - NBC:

1. semnalizatoare de radiaţii;

2. indicatoare de radioactivitate;

3. radiometre-roentgenometre;

4. complete dozimetrice;

5. detectoare de substanţe toxice de luptã;

6. avertizoare automate de substanţe toxice de luptã;

7. laboratoare chimice de campanie;

8. laborator chimic mobil pentru analiza fizico-chimicã a gradului de poluare a apelor;

9. contaminometru alfa, beta, gama;

10. complete individuale de protecţie a omului şi animalelor de serviciu;

11. complete de decontaminare chimicã, biologicã şi radioactivã;

12. detectoare de gaze.

VIII. Tehnicã destinatã supravegherii şi controlului frontierei:

1. echipament de fotografiat şi filmat folosind aparatura de vedere pe timp de noapte;

2. echipament portabil de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii.

IX. Tehnicã şi materiale pentru determinarea şi probarea faptelor infracţionale:

1. aparaturã de examinare şi expertizare a documentelor;

2. aparaturã de microfilmat;

3. aparaturã pentru reproduceri fotografice;

4. microscoape şi stereomicroscoape;

5. truse criminalistice şi pentru testarea stupefiantelor, testere pentru determinarea consumului de droguri;

6. aparaturã şi sisteme pentru supravegherea traficului rutier şi aparaturã pentru determinarea vitezei de deplasare a autovehiculelor;

7. etilometre şi alcoolteste.

B. Produse de resortul echipament

1. materii prime - stofe, tercoturi, ţesãturi impermeabile sau imperrespirante;

2. insigne de identificare şi insigne pentru legitimaţii;

3. corturi militare, foi de cort, raniţe, saci pentru merinde.

C. Produse de resortul hrãnire

1. bucãtãrii auto rulante;

2. bucãtãrii portative în lãzi izoterme.

ANEXA 3

LISTĂ

cu produsele ale cãror specificaţii tehnice se avizeazã de cãtre directorii generali/directorii direcţiilor centrale de specialitate, indiferent de nivelul de competenţã pentru achiziţie

A. Produse de resortul tehnic

1. autovehicule şi remorci (toate categoriile);

2. nave, mijloace plutitoare, ambarcaţiuni pneumatice;

3. aeronave.

B. Produse de resortul echipament

1. articole de echipament din compunerea uniformei de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu a poliţiştilor (coifurã, îmbrãcãminte, lenjerie, încãlţãminte, echipament divers şi accesorii);

2. articole de echipament din compunerea uniformei de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu a cadrelor militare (coifurã, îmbrãcãminte, lenjerie, încãlţãminte, echipament divers, epoleţi şi accesorii);

3. articole de echipament din compunerea uniformei de oraş, de clasã şi de instruire a studenţilor şi elevilor din instituţiile de învãţãmânt (coifurã, îmbrãcãminte, lenjerie, încãlţãminte, echipament divers şi accesorii);

4. articole de echipament din compunerea uniformei de oraş şi de instrucţie a soldaţilor şi gradaţilor voluntari (coifurã, îmbrãcãminte, lenjerie, încãlţãminte, echipament divers şi accesorii);

5. sigilii metalice fãrã stema României.

C. Produse de resortul hrãnire

1. utilaje frigorifice (dulapuri, camere frigorifice, congelatoare etc.);

2. marmite izoterme;

3. plite sau maşini aragaz cu butelie şi accesorii.

D. Produse şi servicii de resortul medical

I. Produse pentru activitatea medicalã:

1. medicamente, substanţe dezinfectante, materiale sanitare pentru asigurarea uzului curent, pentru asigurarea situaţiilor de urgenţã şi pentru asigurarea prevenţiei;

2. dispozitive medicale/aparaturã medicalã;

3. dispozitive medicale de natura mijloacelor fixe.

II. Servicii de susţinere a activitãţii medicale

E. Produsele de resortul comunicaţilor şi tehnologiei informaţiilor

I. Echipamente pentru reţele WAN (Wide Area Network) şi LAN (Local Area Network):

1. cabinete metalice (dulapuri de tip rack pentru echipamente din domeniul TIC);

2. routere;

3. switchuri cu management centralizat;

4. modemuri tehnologie x DSL (Digital Subscriber Line);

5. surse de tensiune neîntreruptibilã montabile în cabinete metalice (rack-mountable).

II. Echipamente de lucru şi subansamble de resortul IT:

1. servere;

2. staţii grafice;

3. staţii de lucru;

4. staţii de lucru portabile;

5. PDA;

6. echipamente de capturã imagine şi sunet;

7. echipamente/infrastructuri pentru stocarea datelor (Storage Area Network sau Network Attached Storage);

8. imprimante (mijloace fixe);

9. echipamente multifuncţionale.

III. Software:

1. software de bazã;

2. software utilitar;

3. software de aplicaţie;

4. soluţii software pentru management sisteme informatice şi de comunicaţii;

5. soluţii software pentru securitatea sistemelor informatice şi de comunicaţii.

IV. Produse de resortul comunicaţiilor:

1. centrale telefonice digitale sub 100 de porturi;

2. aparate telefonice, aparate fax, servere videoconferinţã, terminale videoconferinţã;

3. media convertor fibrã opticã, echipamente Time-division multiplexing - TDM peste Internet protocol - IP, modemuri tehnologice x DSL - Digital Subscriber Line;

4. soluţii de contorizare convorbiri telefonice;

5. echipamente de mãsurã şi control pentru comunicaţii telefonice (cupru, fibrã opticã);

6. terminale radio analogice convenţionale în banda VHF fixe, mobile şi portabile;

7. radiorelee;

8. terminale radio digitale TETRA şi TETRAPOL fixe, mobile şi portabile;

9. centrale de sesizare şi alarmare contra efracţiei.

V. Servicii:

- consultanţã pentru achiziţii de echipamente sau lucrãri în domeniul TIC.

ANEXA 4

LISTA

cu produsele şi serviciile a cãror achiziţie se realizeazã la nivel teritorial şi ale cãror specificaţii tehnice se

aprobã de cãtre conducãtorul unitãţii beneficiare

A. Produse şi servicii de resortul tehnic

I. Tehnicã de geniu şi protecţie civilã:

1. endoscoape şi stetoscoape;

2. instalaţii de filtroventilaţie;

3. lopatã micã de infanterie;

4. piese de schimb pentru tehnica de geniu;

5. sirenã de alarmã;

6. set de oglinzi pentru inspecţia autovehiculelor.

II. Tehnicã şi materiale de control şi protecţie nuclearã, bacteriologicã şi chimicã - NBC:

1. complete de materiale consumabile pentru aparatura de control nuclear şi chimic;

2. complete meteorologice de campanie;

3. mãşti contra gazelor, filtrante şi izolante pentru om şi animale de serviciu;

4. complet containerizat de decontaminare a personalului;

5. complet containerizat de decontaminare a terenului şi tehnicii;

6. complet containerizat de decontaminare a echipamentului;

7. pachete de decontaminare individualã a personalului;

8. complete de materiale consumabile pentru tehnica de decontaminare;

9. complete pentru reparat tehnica şi materialele chimice şi mijloace de protecţie a omului şi animalelor de serviciu;

10. piese de schimb pentru tehnica şi materialele de control şi protecţie NBC;

11. trusã de instruire cu substanţe toxice;

12. trusã pentru verificarea plenitudinii decontaminãrii;

13. trusã pentru determinarea clorului activ.

III. Tehnicã şi materiale pentru determinarea şi probarea faptelor infracţionale:

1. aparaturã foto de natura mijloacelor fixe;

2. aparaturã foto de laborator;

3. lãmpi electronice blitz;

4. lãmpi cu raze ultraviolete - UV;

5. aparaturã de proiecţie filme, diapozitive şi înscrisuri;

6. sisteme de implementare şi comparare automatã a amprentelor;

7. aparaturã pentru realizarea portretului-robot;

8. aparaturã pentru determinarea comportamentului simulat al persoanelor cercetate;

9. aparaturã pentru analize fizico-chimice şi de biologie judiciarã destinatã laboratoarelor criminalistice (gazcromatograf, spectrofotometru, sistem de determinare a amprentei genetice, echipamente pentru analiza şi detectarea drogurilor etc.);

10. aparaturã pentru relevarea urmelor în câmpul infracţional (aparat electrostatic pentru ridicarea urmelor de pe covoare, aparaturã pentru ridicarea microurmelor, polilight, aparat pentru evidenţierea urmelor scrisului în baza energiei statice etc.);

11. mijloace audiovideo şi receptoare radio-tv de natura mijloacelor fixe.

IV. Materiale de pregãtire pentru luptã, de întreţinere şi reparaţii:

1. truse de instrucţie;

2. lucrãri de reparaţii armament şi aparaturã de detecţie şi semnalizare NBC la operatorii economici din afara Ministerului Administraţiei şi Internelor.

V. Tehnicã destinatã supravegherii şi controlului frontierei:

1. servicii de reparaţie şi întreţinere a echipamentelor portabile de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii;

2. echipamente radar, radiolocaţie, senzori de supraveghere.

VI. Tehnicã şi materiale pentru nave şi mijloace plutitoare:

1. radare de navigaţie şi sisteme integrate de navigaţie;

2. hãrţi electronice de navigaţie;

3. GPS-uri şi Diferential Global Positioning System - DGPS-uri navalizate;

4. girocompasuri şi compasuri electromagnetice;

5. lochuri;

6. sonde ultrason;

7. transponder pentru cãutare şi salvare SART (Society for Assisted Reproductive Technology) şi AIS (Automatic Identification System);

8. radiogoniometre;

9. pilot automat de navigaţie;

10. mijloace de salvare colective şi individuale;

11. motoare inboard şi outboard;

12. sisteme integrate de comunicaţii navalizate - GMDSS (Global Maritime Distress Safety System);

13. sisteme navalizate de observare pe timp de noapte;

14. staţii de radiocomunicaţii navalizate;

15. echipament specific pentru echipele de abordaj şi control al navelor;

16. receptoare NAVTEX (Navigational Telex);

17. staţie meteo navalizatã;

18. simulatoare de navigaţie, radiocomunicaţii navale şi managementul propulsiei navelor;

19. instalaţii şi kituri pentru întreţinerea navelor şi mijloacelor plutitoare;

20. radiobalizã EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacons);

21. binoclu navalizat;

22. instalaţii de avertizare optico-acusticã pentru mijloacele de mobilitate navalã;

23. compresor pentru încãrcarea buteliilor de scufundare;

24. sisteme mobile/fixe de lansare/scoatere a ambarcaţiunilor la/de la apã;

25. software pentru simulatoarele de navigaţie, radiocomunicaţii navale şi managementul propulsiei navelor.

B. Materiale specifice activitãţii de arhivã

1. aparaturã şi materiale pentru restaurare-conservare documente;

2. aparaturã şi materiale pentru legãtorie;

3. aparaturã specificã de urmãrire şi asigurare a microclimatului în depozitele de arhivã;

4. aparaturã şi materiale necesare facsimilãrii documentelor de arhivã;

5. aparaturã şi materiale specifice activitãţii de microfilmare şi de asigurare/conservare microfilme;

6. materiale pentru transportul documentelor de arhivã/al microfilmelor.

ANEXA 5

- Model -

SPECIFICAŢIE TEHNICÃ

ANTET

Specificaţia tehnicã nr. .........

Exemplar nr. .........*1)

Avizat

────────

Directorul direcţiei de specialitate*2)

.......................................

(gradul, numele şi prenumele)

Aprob

───────

Conducãtorul unitãţii beneficiare,

.................................

(gradul, numele şi prenumele)

De acord, rog a aviza

───────────────────────

..........................

Adjunct pentru logisticã,

(similar)

..............................

(gradul, numele şi prenumele)

Denumirea produsului definit prin specificaţia tehnicã

- conţinutul specificaţiei tehnice -

Întocmit

.......................................

(funcţia, gradul, numele şi prenumele)

Verificat

───────────

Şeful serviciului de resort din

cadrul direcţiei de specialitate*3),

......................................

(gradul, numele şi prenumele)

--------------

*1) Exemplarul nr. 1 se returneazã unitãţii beneficiare, iar exemplarul nr. 2 se pãstreazã de cãtre direcţia care a acordat avizul.

*2) Se acordã de cãtre Direcţia generalã logisticã şi Direcţia medicalã.

*3) Semneazã pe exemplarul nr. 2.

ANEXA 6

- Model -

SPECIFICAŢIE TEHNICÃ

ANTET

Aprob

───────

Conducãtorul unitãţii beneficiare,

....................................

(gradul, numele şi prenumele)

Rog aprobaţi

Şeful structurii de comunicaţii şi

tehnologia informaţiei*1),

....................................

(gradul, numele şi prenumele)

.......................................

-----------

*1) Se completeazã denumirea exactã a structurii de comunicaţii şi

tehnologia informaţiei.

SPECIFICAŢIE TEHNICÃ

Denumirea produsului definit prin specificaţie tehnicã

CARACTERISTICA TEHNICÃ │ PARAMETRII

Întocmit

........................................

(funcţia, gradul, numele şi prenumele)

  • Upvote 1
Link to comment
  • Moderator

Text acutalizat cu

Ordinul nr. 30 din 01.04.2013 pentru modificarea art. 7 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 29/2011 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Afacerilor Interne

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 188 din 03.04.2013.

În vigoare de la 03.04.2013

  • Upvote 1
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.