Jump to content
POLITISTI.ro

Înfiinţarea unei asociaţii non-profit - ONG


Marius

Recommended Posts

 • Moderator

Organizaţiile neguvernamentale (ONG) sunt structuri juridice de natură privată, independente de instituţiile statului care se pot constitui pentru un scop de interes public sau colectiv precum şi în interesul personal, dar nepatrimonial, al membrilor.

Dreptul la libera asociere este stabilit prin art. 37 din Constituţia României, republicată, care prevede că “cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate şi în alte forme de asociere” iar specific polițiștilor dreptul de asociere este prevăzut de art. 48 din Statutul Polițistului care precizează că polițiștii se pot asocia și pot constitui asociații cu caracter profesional, umanitar, tehnico-stiințific, cultural, religios și sportiv-recreativ, fără a aduce atingere îndeplinirii atribuțiilor și indatoririlor de serviciu.

Etapele înființării unei asociații

1. - Identificarea membrilor fondatori și a scopului asociației

Pentru înfiinţarea unui ONG în România sunt necesare cel puţin 3 persoane fizice sau/şi juridice, care să aibă capacitate deplină de exerciţiu a drepturilor civile.

Identificarea și stabilirea unui scop şi a unui obiectiv comun, ce pot fi îndeplinite legal prin intermediul unei asociaţii non-profit.

Aceste două condiții poartă împreună denumirea juridică de “voinţă de asociere”.

2. - Rezervarea denumirii

Următorul pas în înfiinţarea unei asociaţii non-profit este verificarea denumirii alese.

Verificarea se face la cerere de Ministerul Justiţiei, iar în urma acestui demers se eliberează o ”Dovadă a disponibilităţii denumirii”. Oricare dintre membrii fondatori poate întocmi cererea de acordare a disponibilităţii denumirii sau poate completa direct formularul disponibil la registratura Ministerului Justiţiei. Taxa acestui serviciu este de aproximativ 5 lei şi se plăteşte la Trezorerie.

Cererea şi dovada plăţii taxei (chitanţa de plată) se depune la registratura Ministerului Justiţiei, aflată în strada Apolodor nr. 17, sector 5 sau se trimite printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Termenul de rezolvare a cererii este de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, în cazul în care vă prezentaţi personal, sau de 10 zile lucrătoare, dacă optaţi pentru răspunsul prin poştă iar dovada disponibilităţii denumirii se eliberează de către Serviciul de Relaţii cu Publicul şi Evidenţă ONG al Ministerului Justiţiei.

Valabilitatea dovezii este de 3 luni de la data emiterii, dar dovada se poate prelungi, în caz de nevoie.

ATENȚIE

Este interzisă utilizarea în denumirea organizaţiei a denumirilor specifice autorităţilor şi instituţiilor publice și nu trebuie să producă confuzii cu privire la natura organizaţiei.

3. - Stabilirea sediul asociaţiei

Legea prevede necesitatea existenței unui sediu pentru asociație.

În cazul în care nu aveţi altă soluţie (închiriere etc.), puteţi stabili drept sediu locuinţa unuia dintre membrii fondatori. Sediul va putea fi mutat ulterior, atunci când acest lucru va fi posibil ori dorit.

Între asociaţie, reprezentată printr-unul din membrii fondatori şi proprietarul locuinței / spațiului se va încheia un Contract de comodat, numit şi Contract de împrumut de folosinţă, sau un contract de închiriere, documente autentificate la notariat.

În unele instanţe se cere şi o copie după schiţa spaţiului locativ, iar dacă sediul este stabilit într-un imobil ce cuprinde mai multe proprietăţi cu destinaţie rezidenţială, mai aveţi nevoie de:

- acordul vecinilor cu pereţi comuni cu apartamentul - spațiului (un tabel cu semnăturile acestora că sunt de acord cu funcţionarea sediului Asociaţiei în apartamentul respectiv);

- acordul Asociaţiei de Proprietari.

În cazul imobilelor aflate sub ipotecă, trebuie cerut acceptul scris al băncii creditoare.

4. - Obținerea cazierul fiscal al membrilor fondatori

Membrii fondatori trebuie să pună la dispoziţia instanței şi cazierul fiscal eliberat de Ministerul Finanţelor prin Administraţia Finanţelor Publice de care aparţine domiciliul solicitantului.

În cazul în care membrii fondatori sunt persoane juridice, documentul poartă numele de certificat fiscal.

5. - Întocmirea şi autentificarea actelor constitutive

Membrii fondatori se reunesc în "adunarea generală de constituire" prin care se declară constituită asociaţia, se adoptă statutul, se stabilește patrimoniul inițial, prima conducere şi se desemnează persoana împuternicită pentru efectuarea procedurilor de obținere a personalitatii juridice a asociaţiei. Toate aceste decizii se consemnează în scris, într-un proces verbal care este practic actul constitutiv al asociaţiei.

Actul constitutiv trebuie să cuprindă, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) datele de identificare a membrilor asociaţi: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

b) exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus;

c) denumirea asociaţiei;

d) sediul asociaţiei;

e) durata de funcţionare a asociaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial, în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în natură, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie;

g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;

h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;

i) semnăturile membrilor asociaţi.

Statutul asociației care defineşte scopul şi obiectivele Asociaţiei, patrimoniul, sediul, drepturile membrilor etc. şi trebuie să cuprindă, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) datele de identificare a membrilor asociaţi: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

b) exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus;

c) denumirea asociaţiei;

d) sediul asociaţiei;

e) durata de funcţionare a asociaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial, în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în natură, forma autentică a actului constitutiv şi a statutului este obligatorie;

g) precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;

h) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;

i) drepturile şi obligaţiile asociaţilor;

j) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;

k) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;

l) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei,

m) semnăturile membrilor asociaţi.

După întocmire, ambele documente trebuie autentificate de către un notar sau se atestă de un avocat, în mai multe exemplare (veți avea nevoie de aprox. 5 - 6 exemplare din fiecare).

6. - Constituirea patrimoniului iniţial al asociației

Patrimoniul se constituie prin depunerea unei sume de bani la o unitate bancară, preferabil cea cu care veţi lucra după începerea activităţii, în valoare de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei.

ATENȚIE

Nu toate băncile acceptă depunere de patrimoniu inţial pentru ONG-uri.

La bancă se completează un formular, la care se anexează o copie după actul constitutiv şi se achită o taxă pentru deschiderea unui cont și se primește un extras de cont doveditor.

7. - Dobândirea personalităţii juridice în instanță

Pesonalitatea juridică a unei asociații este acordată de judecătoria în circumscripţia căreia se află sediul acesteia. Pentru acest serviciu se achită o taxă de timbru judiciar, la Poştă sau la CEC.

Dosarul depus în instanță trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • cererea de înscriere în vederea dobândirii personalităţii juridice (original + copie);
 • dovada disponibilităţii denumirii (original);
 • câte 5 exemplare ale Actului constitutiv şi al Statutului asociației;
 • documentele doveditoare ale sediului
 • documentul doveditor al patrimoniului iniţial;
 • cazierul fiscal al asociaţilor (original + copie);
 • timbru judiciar și chitanţa doveditoare a achitării taxei de timbru judiciar (original + copie).

  Dosarul se depune la judecătorul de serviciu. Solicitaţi să vi se comunice numărul dosarului şi termenul de judecată.
  Judecarea cererii se face şi în lipsă, dar se recomandă prezența în sală la termen, pentru că în cazul în care preşedintele completului doreşte să vă întrebe ceva, e bine să fiţi de faţă și să puteți lămuri / rezolva eventualele deficienţe.
  Hotărârea de admitere a cererii este supusă recursului în termen de 5 zile de la pronunţare, pentru petentă (asociaţia), respectiv de la comunicare pentru Ministerul Public (Parchetul) care are dreptul de a contesta, pentru motive întemeiate. Acest lucru se întâmplă doar în cazuri excepţionale, când scopul, obiectivele sau mijloacele pe care şi le propune asociaţia sunt contrare legii.
  Hotărârea judecătorească prin care instanţa a admis cererea se poate obţine după redactare (aprox 3 - 4 săptămâni de la data pronunţării).

  8. - Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
  Mai departe trebuie formulată o cerere pentru eliberarea ”Certificatului de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor”, aflat la grefa Judecătoriei. Înscrierea în acest registru se face din oficiu de către instanţă, odată ce sentinţa rămâne irevocabilă. Pentru acest serviciu trebuie achitată o taxă de timbru de 1 leu şi un timbru judiciar de 0,15 lei.
  Încheierea judecătorească, certificatul de înscriere şi statutul autentificat sunt cele mai importante acte ale organizaţiei şi dovedesc existenţa persoanei juridice înfiinţate.

  9. - Obținerea certificatului de înregistrare fiscală
  Pentru a desfăşura orice operaţiuni financiare este nevoie de obținerea unui Certificat de Înregistrare Fiscală.
  La Administraţia Finanţelor Publice pe raza căreia se află sediul asociației, trebuie depus un dosar cu următoarele documente:
  1. două formulare "cod 010" (formular disponibil pe www.anaf.ro)
  2. statutul şi actul constitutiv (copii);
  3. încheierea judecătorească cu menţiunea “definitivă şi irevocabilă” (copie);
  4. dovada sediului (copie);
  5. certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor (copie);
  6. timbru fiscal (aprox 3 lei).

  10. - Confecționarea ștampilei

  Absolut toate documentele emise în numele organizaţiei se certifică prin semnătura persoanelor autorizate şi parafarea cu o ştampilă.

  La comandarea ştampilei este necesară prezentarea unei copii a Certificatului de Înregistrare Fiscală și actul de identitate al reprezentantului legal al asociației.

  11. - Deschiderea contului bancar

  Asociația o să aibă nevoie de un cont bancar pentru a efectua operaţiuni financiare.

  Documentele necesare pentru deschiderea contului bancar sunt:

   [*]statutul şi actul constitutiv;

   [*]încheierea judecătorească definitivă şi irevocabilă;

   [*]certificatul de înregistrare fiscală;

   [*]actul de identitate al reprezentantului asociației.

   Aceste documente trebuie prezentate în original ori copie legalizată (originalele se înapoiază) şi câte o copie. La bancă este necesară ştampila, iar reprezentanul trebuie să dea un specimen de semnătură.

   Ăstea sunt principalele etapele ce trebuie parcurse pentru înființarea unei asociații.

 • Upvote 2
Link to comment

Informatii corecte, cu mici completari :

1.Termenul pentru dovada de rezervare a denumirii asociatiei a fost modificat la 6 luni.

2.Patrimoniul initial subscris este in cuantum de 2 salarii minime pe economie, in prezent de 2 x 750 lei =1.500 lei.

3. Taxele la instanta pentru dobandirea personalitatii juridice sunt de 19 lei taxa timbru la Primarie si timbru judiciar de 0,3 lei.

4. Taxa de obtinere cazier fiscal este de 20 lei per persoana fizica, platibila la trezorerie.

5. O asociatie trebuie sa aiba minimum 3 membrii. Consiliul director trebuie sa fie format din minimum trei membri sau mai mult insa nr. impar (5,7, etc. ) pentru a se putea lua hotarari in urma votului. La fel este si in cazul cenzorului sau a comisiei de cenzori care deasemeni trebuie sa aiba o componenta de membri intr-un nr. impar. Pentru asociatiile de sub 100 membrii este suficient un singur cenzor care trebuie sa aiba studii superioare ( legea nu precizeaza si nu conditioneaza ca studiile sa fie economice) insa la asociatiile de peste 100 membrii cenzorul sau comisia de cenzori trebuie sa fie un economist autorizat de CECAR.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.