Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'proba'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement career
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 2 results

 1. ANEXA 5 - ORDIN nr. 140 din 2 septembrie 2016 (*actualizat*) privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne (actualizat 2022) Anexa nr. 5 Perioada de stagiu, perioada de probă, definitivarea în profesie şi exercitarea tutelei profesionale Capitolul I Perioada de stagiu sau probă a poliţiştilor Art. 1 - (1) Perioada de stagiu şi perioada de probă este, potrivit dispoziţiilor legale specifice, etapa carierei profesionale a poliţistului cuprinsă între numirea în funcţie şi definitivarea în profesie. (2) Absolventul instituţiei de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, repartizat la unitatea de poliţie, este încadrat, astfel: a) agentul de poliţie, pe o perioadă de stagiu de 6 luni; b) ofiţerul de poliţie, pe o perioadă de stagiu de 12 luni. (3) Agentul de poliţie este încadrat pe o perioadă de probă de 6 luni, iar ofiţerul de poliţie este încadrat pe o perioadă de probă de 12 luni, atunci când: a) a fost încadrat direct; b) a fost transferat dintr-o instituţie din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională; Art. 2 - (1) Perioada de stagiu sau după caz, perioada de probă se suprapune perioadei de tutelă profesională. (2) Perioada de stagiu sau după caz, perioada de probă se suspendă odată cu suspendarea raportului de serviciu al poliţistului. Capitolul II Exercitarea tutelei profesionale Art. 3 - Tutela profesională, denumită în continuare tutelă, reprezintă activitatea desfăşurată pentru sprijinirea integrării socio-profesionale a poliţistului, precum şi pentru integrarea în activitatea practică a elevilor şi studenţilor în unităţi de poliţie. Art. 4 - Tutela se exercită asupra: a) absolventului instituţiei de învăţământ care pregăteşte personal pentru nevoile MAI, forma cu frecvenţă, încadrat în funcţie de poliţist; a1) absolventului instituţiei de învăţământ care pregăteşte personal pentru nevoile MAI, forma cu frecvenţă redusă, dacă dobândeşte o nouă specialitate şi/sau i s-a schimbat profilul de activitate; b) poliţistului reîncadrat; c) poliţistului încadrat direct, precum şi celui transferat dintr-o instituţie din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională; d) poliţistului care a dobândit o nouă specialitate şi/sau i s-a schimbat profilul de activitate ca urmare a mutării; e) agentului de poliţie care a trecut în corpul ofiţerilor de poliţie, dacă a dobândit o nouă specialitate şi/sau i s-a schimbat profilul de activitate; f) elevului sau studentului, în cadrul perioadei de stagiu de practică în unităţile de poliţie. Art. 5 - (1) Poate fi tutore profesional, denumit în continuare tutore, lucrătorul MAI desemnat de conducerea unităţii, care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii: a) are experienţă de cel puţin 2 ani în specialitatea/profilul/domeniul în care îşi desfăşoară activitatea persoana tutelată; b) a obţinut calificativul de cel puţin "bine" la ultima evaluare anuală de serviciu; c) are, de regulă, vechime de cel puţin un an în unitatea în cadrul căreia va fi numit tutore; d) este, de regulă, mai mare cu cel puţin un grad profesional faţă de persoana tutelată. (2) Nu poate fi tutore: a) ruda şi afinul până la gradul al patrulea inclusiv; b) şeful unităţii; c) poliţistul aflat în perioada de tutelă. (3) Îndeplinirea atribuţiilor de tutore este o îndatorire de serviciu. (4) Tutorele, persoana tutelată şi perioada tutelei se stabilesc prin dispoziţia/ordinul de zi pe unitate. (5) Atribuţiile tutorelui se prevăd într-o anexă la fişa postului, actualizată ori de câte ori este nevoie, în condiţiile prezentului ordin. Art. 6 - (1) Intervalul de timp pentru care se exercită tutela este următorul: a) 6 luni pentru poliţistul reîncadrat; b) 3 luni pentru poliţistul care a dobândit o nouă specialitate şi/sau i s-a schimbat profilul de activitate în condiţiile art. 4 lit. a1), d) şi e); c) pe întreaga perioadă de stagiu/probă; d) durata fiecărei perioade de practică în unităţi de poliţie, pentru elevi şi studenţi. (2) Perioada de tutelă se suspendă odată cu suspendarea raportului de serviciu al poliţistului. Art. 7 - (1) Tutorele poate tutela profesional cel mult două persoane în acelaşi timp. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), un tutore poate tutela mai mult de două persoane în următoarele situaţii: a) pe timpul perioadei de practică a elevilor/studenţilor; b) când în unitate nu sunt posibilităţi pentru asigurarea numărului de tutori care corespund criteriilor de la art. 5 alin. (1) şi (2). Art. 8 - (1) Cu privire la integrarea socioprofesională a personalului MAI, respectiv la integrarea în activitatea practică a elevilor/studenţilor, tutorele are următoarele atribuţii principale: a) îndrumă persoana tutelată în procesul de studiere şi însuşire a legislaţiei aplicabile structurii din care face parte; b) explică modul de desfăşurare a activităţilor de serviciu; c) instruieşte şi desfăşoară activităţi practice de întocmire a lucrărilor şi documentelor de serviciu; d) desfăşoară activităţi de serviciu cu rol demonstrativ; e) îndrumă şi verifică persoana tutelată în îndeplinirea atribuţiilor şi misiunilor primite; f) monitorizează activitatea profesională şi conduita persoanei tutelate şi ia măsuri de îmbunătăţire a pregătirii acesteia; g) întocmeşte raportul final cu privire la activitatea de integrare socioprofesională/integrare practică a persoanei tutelate. (2) În situaţia în care la nivelul unităţii nu există posibilitatea numirii unui tutore care să aibă aceeaşi specialitate sau profesie cu cea necesară persoanei tutelate ori, cel puţin, care să lucreze în acelaşi domeniu de activitate, tutorele desemnat îndeplineşte atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), e) şi f). Art. 9 - Evaluarea de serviciu anuală a poliţistului care a avut calitatea de tutore trebuie să se refere şi la activitatea desfăşurată în această calitate, iar constatările şi concluziile se consemnează sintetic în formularul de evaluare a activităţii anuale. Capitolul III Organizarea şi desfăşurarea tutelei poliţiştilor Art. 10 - (1) În unităţile de poliţie ale MAI, tutela, cu excepţia elevilor şi studenţilor aflaţi în stagiu de practică, se organizează şi se desfăşoară conform Programului activităţilor de tutelă profesională, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la ordin. (2) Programul activităţilor de tutelă profesională se stabileşte semestrial, respectiv pentru întreaga perioadă de tutelă dacă aceasta este mai mică, se întocmeşte de către tutore, se avizează de către persoana cu atribuţii de formare profesională din cadrul structurii care asigură gestiunea resurselor umane pentru personalul unităţii şi se aprobă de către şeful structurii în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul tutelat. (3) În situaţia prevăzută la art. 8 alin. (2), Programul activităţilor de tutelă profesională se întocmeşte de către inspectoratul general/similar sau, dacă nu există personal specializat în domeniu la acest nivel, de către unitatea aparatului central care coordonează domeniul de activitate în care lucrează persoana tutelată. Art. 11 - La începutul perioadei de tutelă se desfăşoară, după caz, următoarele activităţi: a) prezentarea persoanei tutelate, colectivului unităţii; b) prezentarea misiunilor/atribuţiilor ale unităţii; c) prezentarea zonei de responsabilitate/competenţă a unităţii, cu referiri la specificul local/regional; d) prezentarea condiţiilor de muncă şi instruire, cu privire la tehnica din dotare, poligoane, săli de specialitate, echipamente, ş.a.m.d, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii. Art. 12 - (1) Tutorele se ghidează în exercitarea atribuţiilor sale, după: a) actele normative care reglementează domeniul de activitate al poliţistului tutelat; b) fişa postului poliţistului tutelat; c) programul activităţilor de tutelă profesională. (2) Tutorele realizează lunar o testare a cunoştinţelor dobândite de poliţistul tutelat, pe baza Programului activităţilor de tutelă profesională, iar la finalul perioadei de tutelă le anexează la referatul de evaluare pentru a fi incluse în dosarul de tutelă. Art. 13 - Tutorele poate consulta, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice care îi revin, Fişa de evaluare a activităţii absolventului, întocmită de către instituţia de învăţământ absolvită. Art. 14 - În activitatea de tutelă, tutorele solicită, la nevoie, consiliere şi sprijin din partea şefului nemijlocit al poliţistului tutelat, psihologului şi ofiţerului/personalului cu atribuţii de resurse umane/de formare profesională din unitate. Art. 15 - Poliţistul tutelat consemnează zilnic activităţile desfăşurate. Art. 16 - (1) Activitatea de tutelă cuprinde, pentru poliţistul tutelat, următoarele: a) studiu individual dirijat, într-un cuantum de minimum 40 de ore/lună; b) asistenţă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu; c) participarea la diferite programe de formare profesională organizate de către inspectoratul general/alte structuri ale MAI. (2) La stabilirea activităţilor pentru poliţistul tutelat se respectă principiul gradualităţii planificării şi desfăşurării acestora, de la cele mai simple la cele cu un nivel crescut de complexitate şi risc. Capitolul IV Definitivarea în profesie a poliţistului Art. 17 - Pentru a fi definitivat în profesie, poliţistul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie apreciat cu calificativul "corespunzător", acordat în urma evaluării activităţii sale în perioada de stagiu, respectiv în perioada de probă; b) să promoveze examenul de definitivare organizat potrivit prezentei anexe. Art. 18 - (1) În situaţia îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 17, poliţistul este definitivat în profesie şi încadrat în funcţie potrivit legii. (2) În situaţia neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 17, poliţistului îi încetează raporturile de serviciu. (3) Definitivarea în profesie sau, după caz, încetarea raporturilor de serviciu în condiţiile alin. (2) se realizează prin act administrativ emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane. Capitolul V Organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivare în profesie, precum şi de evaluare a poliţiştilor la finalizarea perioadei de tutelă Art. 19 - Examenul de definitivare în profesie constă în evaluarea activităţii desfăşurate în perioada tutelei. Art. 20 - (1) Evaluarea activităţii poliţistului tutelat se face în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de tutelă, de către şeful nemijlocit al poliţistului evaluat, denumit în continuare evaluator. (2) Nu poate avea calitatea de evaluator, poliţistul care: a) are vechimea în funcţie mai mică de un an; b) a avut calitatea de şef nemijlocit al poliţistului evaluat mai puţin de 50% din perioada tutelei; c) a fost tutorele poliţistului evaluat. (3) Atunci când se constată existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (2), şeful unităţii desemnează, prin dispoziţie de zi pe unitate, un alt evaluator. Art. 21 - (1) Evaluarea activităţii poliţistului tutelat, cu excepţia celui prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b), se face pe baza: a) referatului tutorelui, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 16 la ordin; b) raportului de stagiu/probă/încheierea tutelei profesionale realizat de poliţistul care urmează să fie evaluat, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 17 la ordin; c) raportului de evaluare a perioadei de stagiu/probă/tutelă profesională, întocmit de evaluator, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 18 la ordin. (2) Referatul prevăzut la alin. (1) lit. a), împreună cu testele lunare aplicate poliţistului evaluat, se pun la dispoziţia evaluatorului. (3) Poliţistul care urmează să fie evaluat întocmeşte raportul prevăzut la alin. (1) lit. b) pe care îl prezintă evaluatorului. (4) În vederea completării raportului prevăzut la alin. (1) lit. c), evaluatorul desfăşoară următoarele activităţi: a) analizează documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b); b) realizează interviul pe baza concluziilor rezultate în urma desfăşurării activităţii de la lit. a) şi a criteriilor stabilite în cuprinsul documentului prevăzut la alin. (1) lit. c); c) acordă fiecărui criteriu de evaluare puncte de la 1 (cel mai mic) la 5 (cel mai mare) şi face media aritmetică pentru stabilirea punctajului final; transformă punctajul final obţinut în calificativ de evaluare astfel: între 1,00 - 2,99 - Necorespunzător şi între 3,00 - 5,00 - Corespunzător; d) în raport cu calificativul stabilit face propuneri, după caz, cu privire la definitivarea în profesie sau la încetarea raporturilor de serviciu pentru absolventul instituţiei de învăţământ care pregăteşte personal pentru nevoile MAI, forma cu frecvenţă, încadrat în funcţie de poliţist, pentru poliţistul încadrat direct, precum şi pentru cel transferat dintr-o instituţie din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională; e) Abrogată. Art. 22 - Notarea criteriilor de evaluare se face astfel: 1 punct = nesatisfăcător; 2 puncte = satisfăcător; 3 puncte = bun; 4 puncte = foarte bun; 5 puncte = excepţional. Punctajul final se calculează astfel: [(60 x punctajul criteriului A) + (10 x punctajul criteriului B) + (10 x punctajul criteriului C) + (10 x punctajul criteriului D) + (10 x punctajul criteriului E)]/100. Art. 23 - Rezultatul final al evaluării se aduce la cunoştinţa poliţistului evaluat în termen de 3 zile de la data finalizării evaluării. Art. 24 - (1) Poliţistul nemulţumit de rezultatul evaluării poate formula contestaţie, adresată şefului unităţii, în termen de 3 zile de la data luării la cunoştinţă, pe care o depune la secretariatul unităţii. (2) Şeful unităţii analizează documentele prevăzute la art. 21 alin. (1) şi soluţionează contestaţia în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării. (3) În urma analizei, şeful unităţii poate modifica, prin decizie motivată, rezultatul evaluării. (4) Rezultatul contestaţiei se comunică poliţistului, în scris, în termen de 3 zile de la data soluţionării. (5) În situaţia poliţistului care nu a promovat examenul de definitivare, evaluatorul, la expirarea termenului de depunere a contestaţiei sau, după caz, de soluţionare a acesteia, transmite structurii de resurse umane dosarul de examen, în vederea iniţierii demersurilor pentru emiterea actului administrativ de încetare a raporturilor de serviciu. Art. 25 - După finalizarea activităţii de evaluare, documentele întocmite în perioada de stagiu/probă/tutelă, documentele prevăzute la art. 21 alin. (1), precum şi, după caz, documentele întocmite cu ocazia formulării contestaţiei, se introduc în dosarul personal. Art. 26 - Pentru poliţistul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b), tutorele întocmeşte referatul prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. a), urmând ca acesta, împreună cu rezultatele testelor lunare aplicate, să fie avute în vedere la evaluarea de serviciu anuală. Capitolul VI Alte dispoziţii privind activitatea de tutelă profesională Art. 27 - Inspectoratul general/similar, prin structurile de formare profesională, aplică absolvenţilor şi poliţiştilor încadraţi direct, la 2 ani de la absolvire/numirea în prima funcţie, un chestionar standardizat de evaluare privind sistemul de formare, pregătire de bază şi integrare socioprofesională. Cu această ocazie sunt chestionaţi şi şefii, precum şi poliţiştii care au îndeplinit atribuţii de tutelă, iar concluziile se trimit, spre valorificare, instituţiilor de învăţământ şi DGMRU. Art. 28 - (1) Rezultatele activităţii de tutelă sunt înscrise în fişa de evaluare anuală a tutorelui la indicatorii de evaluare specifici. (2) Pentru activitatea desfăşurată în calitatea de tutore, conducerea unităţii poate recompensa tutorele, în condiţiile legii. Art. 29 - În vederea organizării şi desfăşurării tutelei, şeful unităţii de poliţie poate stabili atribuţii specifice personalului din compartimentele de resurse umane.
 2. Buna ziua , problema mea sta in felul urmator , in 3-4 luni as dori sa dau la academie (politie/armata) cu pregatirea teoretica stau destul de bine , problema vine insa la proba de alergare rezistenta (2000 m -9 minute -20sec) , am 1,87 inaltime si 77 kg , nu prea am facut sport spre rusinea mea , si in ultimi 2 ani am fumat pasiv , am renuntat la fumat de 1 luna de zile si la restul rautatilor ( gen fast food , sucuri acidulate , etc ) am cautat pe net ceva instructiuni , stiu ca dedicatia si repetitia ajuta , dar am gasit si multe programe care se bat ca in cap , asa ca va intreb pe voi , cei care a-ti reusit , daca a-ti fost vre-unu in locul meu ce program a-ti respectat ? m-ar ajuta enorm , tin sa mentionez ca nu pot sa duc 1 km la capat in alergare usoara ( raman fara oxigen si se termina combustibilul la picioare )
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.