Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'oug 195'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 4 results

 1. ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 195 / 2002 privind circulaţia pe drumurile publice (actualizată) Forma actualizată a actului normativ la data de 27.02.2022 Capitolul I Dispoziţii generale Art. 1 (1) Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic, drepturile, obligaţiile şi răspunderile care revin persoanelor fizice şi juridice, precum şi atribuţiile unor autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Dispoziţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă au ca scop asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului. (3) Autoritatea competentă în domeniul circulaţiei pe drumurile publice privind iniţierea şi avizarea unor reglementari, precum şi aplicarea şi exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române. (4) Reglementările privind circulaţia pe drumurile publice se emit, după caz, de către autorităţile publice centrale sau locale cu atribuţii în acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi cu respectarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. (5) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor participanţilor la trafic, precum şi autorităţilor care au atribuţii în domeniul circulaţiei şi siguranţei pe drumurile publice şi în domeniul protecţiei mediului. Art. 2 Îndrumarea, supravegherea şi controlul respectării normelor de circulaţie pe drumurile publice se fac de către poliţia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, care are obligaţia să ia măsurile legale în cazul în care constată încălcări ale acestora. Art. 3 Circulaţia pe drumurile publice din zona de frontieră şi din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restricţii se face cu respectarea reglementarilor instituite pentru acele zone. Art. 4 Controlul circulaţiei vehiculelor aparţinând instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională se efectuează de către poliţia rutieră, precum şi de personalul desemnat de către aceste instituţii. Art. 5 (1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor, conform competentelor ce îi revin, cu avizul poliţiei rutiere, este obligat să instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, să aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor în vigoare, şi să le menţină în stare corespunzătoare. (2) Administratorul drumului public sau, după caz, antreprenorul ori executantul lucrărilor este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabilă, care stânjeneşte sau pune în pericol siguranţa circulaţiei, şi să ia toate măsurile de înlăturare a acestuia. (3) Autorităţile publice locale sunt obligate să amenajeze staţiile mijloacelor de transport public de persoane, prevăzute cu alveole sau refugii, cu avizul poliţiei rutiere. (4) Se interzic amplasarea construcţiilor de orice fel şi practicarea actelor de comerţ pe trotuar sau pe acostament, în parcările amenajate sau pe partea carosabilă, în condiţiile în care acestea ar afecta siguranţa circulaţiei pietonilor şi vehiculelor. (5) În perimetrul staţiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spaţii: a) de aşteptare pentru călători; b) pentru comercializarea legitimaţiilor de călătorie. (6) În cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a drumului public, a nesemnalizării sau a semnalizării necorespunzătoare a acestuia, precum şi a obstacolelor ori lucrărilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor răspunde, după caz, administrativ, contravenţional, civil sau penal, în condiţiile legii. (7) Orice măsură de restricţie a circulaţiei pe drumurile publice se dispune de către administratorul drumului numai cu avizul poliţiei rutiere. (8) Prin excepţie de la alin. (7), în cazuri temeinic justificate, poliţia rutieră poate dispune, fără acordul administratorului drumului public, măsuri temporare de restricţie a circulaţiei pe drumurile publice. (9) În scopul asigurării desfăşurării în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, poliţia rutieră poate solicita administratorului drumului public executarea sau, după caz, desfiinţarea de amenajări rutiere. Art. 6 În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile şi termenii de mai jos au următorul înţeles: 1. acordare a priorităţii - obligaţia oricărui participant la trafic de a nu îşi continua deplasarea sau de a nu efectua orice altă manevră, dacă prin acestea îi obliga pe ceilalţi participanţi la trafic care au prioritate de trecere să îşi modifice brusc direcţia sau viteza de deplasare ori să oprească; 2. acostament - fâşia laterală cuprinsă între limita părţii carosabile şi marginea platformei drumului; 3. amenajări rutiere - totalitatea construcţiilor, dispozitivelor şi oricăror mijloace tehnice, altele decât cele destinate semnalizării, amplasate pe drumul public în scopul asigurării securităţii rutiere; 4. ansamblu de vehicule - vehiculul cu motor cuplat cu unul sau două vehicule, care circulă pe drum ca o unitate; 5. autostrada - drumul naţional de mare capacitate şi viteză, semnalizat special, rezervat exclusiv circulaţiei autovehiculelor, cu sau fără remorci, care nu serveşte proprietăţii riverane, prevăzut cu două căi unidirecţionale, separate printr-o zonă mediană sau, în mod excepţional, prin alte modalităţi, cu excepţia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, având cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi banda de urgenţă, intersecţii denivelate şi accese limitate, intrarea şi ieşirea fiind permise numai prin locuri special amenajate; 6. autovehicul - orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obişnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor. Vehiculele care se deplasează pe şine, denumite tramvaie, precum şi tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule. Troleibuzele sunt considerate autovehicule; 6^1. anvelope de iarnă - anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora, precum şi montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite CEE-ONU nr. 54, după caz. 7. banda de circulaţie - subdiviziunea longitudinală a părţii carosabile, materializată prin marcaje rutiere sau alte mijloace, dacă are o lăţime corespunzătoare pentru circulaţia într-un sens a unui şir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplasează pe două roţi; 8. banda de urgenţă - subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la extremitatea din partea dreapta a autostrăzii, în sensul de circulaţie, destinată exclusiv staţionării autovehiculelor în cazuri justificate, precum şi circulaţiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplasează la intervenţii sau în misiuni cu caracter de urgenţă; 9. banda reversibilă - banda de circulaţie, marcată şi semnalizată, situată lângă axa drumului, destinată circulaţiei autovehiculelor într-un sens sau în altul, în funcţie de intensitatea traficului; 10. bicicletă - vehiculul prevăzut cu două roţi, propulsat prin forţa musculară, cu ajutorul pedalelor ori manivelelor. Sunt asimilate bicicletei vehiculele cu pedale cu pedalare asistată echipate cu un motor electric auxiliar cu puterea nominală continuă mai mică sau egală cu 250 W, a cărui asistare este întreruptă atunci când ciclistul încetează să pedaleze sau este redusă progresiv pe măsură ce viteza vehiculului creşte, fiind întreruptă complet înainte ca viteza vehiculului să atingă 25 km/h, precum şi bicicletele cu motor, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri; 10^1. trotineta electrică - vehiculul cu două sau trei roţi şi ghidon, utilizat pentru transportul unei singure persoane, care nu este prevăzut cu loc şezând sau care este echipat cu un loc şezând pentru conducător, al cărui punct de şedere de referinţă se află la o înălţime mai mică sau egală cu 540 mm în cazul celor cu două roţi, respectiv la o înălţime mai mică sau egală cu 400 mm în cazul celor cu trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 6 km/h, dar nu depăşeşte 25 km/h şi care este echipat cu motor electric; punctul de şedere de referinţă are înţelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013; 11. coloana oficială - unul sau mai multe vehicule care circulă pe drumul public şi sunt însoţite de unul sau mai multe autovehicule ale poliţiei rutiere, care au în funcţiune semnale speciale de avertizare sonore şi luminoase de culoare roşie; 12. conducător - persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de tracţiune, animale izolate sau în turmă, de povară ori de călărie; 13. abrogat; 14. drum public - orice cale de comunicaţie terestra, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice; drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile; 15. unităţi de asistenţă medicală autorizate - unităţile sanitare cu personal calificat şi cu dotare corespunzătoare pentru examinarea medicală ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule, de tractoare agricole sau forestiere ori de tramvaie, autorizate de autoritatea de sănătate publică judeţeană sau de cea a municipiului Bucureşti, după caz; 16. intersecţie - orice încrucişare, joncţiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spaţiile formate de acestea; 16^1. înmatriculare/înregistrare - operaţiunea administrativă prin care se atestă că un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestării înmatriculării/înregistrării este certificatul de înmatriculare/înregistrare şi numărul de înmatriculare/înregistrare atribuit; 16^2. înmatriculare/înregistrare permanentă - operaţiunea de înmatriculare/înregistrare prin care se atribuie certificat de înmatriculare/înregistrare şi număr de înmatriculare/ înregistrare pentru o perioadă nedeterminată; 16^3. înmatriculare temporară - operaţiunea de înmatriculare prin care se acorda certificat de înmatriculare şi număr de înmatriculare pentru o perioada determinata; 17. localitate - cătunul, satul, comuna, oraşul şi municipiul ale căror intrări şi ieşiri sunt semnalizate în conformitate cu prevederile legale; 18. masa totală maximă autorizata - masa maximă a unui vehicul încărcat, declarată admisibilă în urma omologării de către autoritatea competentă; 19. mijloc tehnic certificat - dispozitivul care dovedeşte consumul de substanţe psihoactive ori prezenţa în aerul expirat a alcoolului sau prin care se probează încălcări ale unor reguli de circulaţie; 20. mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic - dispozitivul care stabileşte concentraţia de alcool în aerul expirat ori destinat măsurării vitezei; 21. moped - autovehicul care face parte din categoria mopedelor potrivit Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013; 22. motocicletă - autovehiculul cu două roţi, cu sau fără ataş, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrică mai mare de 50 cmc şi/sau a cărui viteză maximă, prin construcţie, depăşeşte 45 km/h; 23. parte carosabilă - porţiunea din platforma drumului destinată circulaţiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe părţi carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă despărţitoare sau prin diferenţa de nivel; 24. participant la trafic - persoană fizică ce utilizează, la un moment dat, drumul public; 25. pistă pentru biciclete - subdiviziunea părţii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pistă separată de drum, special amenajată, semnalizată şi marcată corespunzător, destinată numai circulaţiei bicicletelor şi trotinetelor electrice; 26. prioritate de trecere - dreptul unui participant la trafic de a trece înaintea celorlalţi participanţi la trafic cu care se intersectează, în conformitate cu prevederile legale privind circulaţia pe drumurile publice; 27. remorcă - vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor agricol sau forestier; 28. remorcă uşoară - remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg; 29. semiremorcă - remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către un autovehicul sau de către un tractor agricol sau forestier; 29^1. suspendarea înmatriculării - operaţiune administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulaţie şi a utiliza un vehicul pe drumul public; 30. tractor agricol sau forestier - orice vehicul cu motor, care circulă pe roţi sau pe şenile, având cel puţin două axe, a cărui principală funcţie constă în puterea sa de tracţiune, conceput în special pentru a trage, a împinge, a transporta ori a acţiona anumite echipamente, utilaje sau remorci utilizate în exploatarea agricolă ori forestieră şi a cărui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al mărfurilor ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor nu este decât o funcţie secundară. Sunt asimilate tractorului agricol sau forestier vehiculele destinate efectuării de servicii ori lucrări, denumite maşini autopropulsate; 31. abrogat; 32. trecere la nivel - încrucişarea la nivel dintre un drum public şi o cale ferată sau linie de tramvai, care dispune de o platformă independentă; 32^1. triciclu cu motor - autovehicul cu trei roţi dispuse simetric, a cărui viteză maximă prin construcţie depăşeşte 45 km/h, care este echipat cu un motor având o cilindree de peste 50 cmc, în cazul unui motor cu ardere internă, sau cu un motor electric cu putere nominală continuă ce depăşeşte 4 kW; 33. trotuar - spaţiul longitudinal situat în partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferenţă sau fără diferenţă de nivel, destinat circulaţiei pietonilor; 34. deţinător mandatat - persoană fizică sau juridică care foloseşte un vehicul în baza unui contract de leasing sau contract de închiriere; 35. vehicul - sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane şi/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări; 35^1. vehicul nou - vehicul care nu a mai fost niciodată înmatriculat; 35^2. vehicul lent - vehicul cu viteza maximă constructivă de până la 25 km/h inclusiv, cu excepţia vehiculelor cu două sau trei roţi, a cvadriciclurilor, a tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor destinate a fi tractate de tractoarele agricole sau forestiere, precum şi a maşinilor autopropulsate. 36. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depăşite - vehiculul care, datorită dimensiunilor sale ori mărfurilor transportate, depăşeşte masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevăzute în reglementările legale; 37. vehicul în circulaţie internaţională sau în trafic internaţional - vehiculul care, prin deplasarea sa, depăşeşte cel puţin o frontieră de stat; 38. zona drumului public cuprinde suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale drumului, zona de protecţie şi zona de siguranţă. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc în conformitate cu prevederile legale; 39. zona pietonală - perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate circulaţiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale; 40. zona rezidenţială - perimetrul dintr-o localitate unde se aplică reguli speciale de circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale. 41. conducere auto defensivă - pregătire specială a conducătorilor auto în vederea prevenirii accidentelor rutiere;
 2. Punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul ori tramvai neînmatriculat sau neînregistrat Conţinutul legal Conform art. 85, alin. 1, constituie infracţiune punerea în circulaţie sau conducerea pedrumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, neinmatriculat sau neinregistrat. Condiţii preexistente Obiectul infracţiunii 1) Obiectul juridic generic este reprezentat de relaţiile sociale, referitoare la siguranţa traficului rutier. 2) Obiectul juridic specific este reprezentat de relaţiile sociale privind obligativitatea înmatriculării autovehiculelor şi înregistrarii tramvaielor atunci când acestea se deplasează pe drumurile publice. 3) Obiectul material al acestei infracţiuni îl constituie autovehicul neînmatriculat sau tramvaiul neînregistrat. Prin autovehicul, conform art. 6 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002, se înţelege vehiculul echipat cu motor în scopul deplasarii pe drum. Troleibuzele şi tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie,tractoarele folosite în exploatările agricole şi forestiere, precum şi vehiculele pentru efectuarea deservicii sau lucrări, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule. Despre un autovehicul se poate spune că este neînmatriculat, iar despre un tramvai că nu este înregistrat atâta timp cât nu au fost luate în evidenţa autorităţilor competente în situaţia în care sunt noi. Se consideră totodată că sunt neînmatriculate, respectiv neînregistrate şi atunci când s-a procedat la radierea din evidenţele autorităţilor competente. Îndeplinirea procedurii de înmatriculare/înregistrare se finalizează prin atribuirea unui număr de ordine şi eliberarea unui document denumit certificat de înmatriculare/înregistrare. Subiecţii infracţiunii 1) Subiectul activ este persoana care pune în circulaţie sau conduce un autovehicul neînmatriculat ori un tramvai neînregistrat. Subiect activ al infracţiunii este de regulă o persoană care deţine permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte vehiculul pus în circulaţie sau condus pe drumul public. Dacă subiectul activ (persoana care conduce pe drumul public un autovehicul neînmatriculat) nu are permis de conducere se va reţine un concurs de infracţiuni între infracţiunea pe care o analizăm acum şi conducerea fără permis. 2) Subiectul pasiv al infracţiunii este în principal statul în calitatea sa de garant al tuturor valorilor sociale iar în secundar autorităţile competente care au ca atribuţii principale asigurarea desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei pe drumurile publice, ţinerea evidenţei precum şi înmatricularea sau înregistrarea vehiculelor. Conţinutul constitutiv Latura obiectivă 1) Elementul material al infracţiunii este reprezentat de o acţiune. În concret infracţiunea se poate săvârşi în două modalităţi ale elementului material şi anume: punerea în circulaţie şi conducerea. Prin punerea în circulaţie se înţelege dispoziţia sau încuviinţarea ca autovehiculul, tramvaiul să circule pe drumurile publice fără a fi înmatriculat, respectiv înregistrat. De exemplu, săvârşeşte această infracţiune, sub forma punerii în circulaţie, patronul unei societăţi comerciale care ştiind că un autovehicul nu este înmatriculat dă ordin/dispoziție unui şofer angajat să plece în cursă. De asemenea săvârşeşte această infracţiune proprietarul unui autoturism care încredinţează altei persoane autoturismul neînmatriculat pentru a fi condus pe drumul public. Dacă în acest ultim caz persoana căreia i s-a încredinţat autovehiculul ştie că autoturismul este neînmatriculat şi în plus nu posedă permis de conducere se va reţine în sarcina conducătorului un concurs de infracţiuni între conducerea unui autovehicul neînmatriculat şi conducerea fără permisde conducere. Conducerea presupune activitatea unei persoane care prin acţiunile sale determină punerea în mişcare a vehiculului, prin acesta înţelegându-se orice mijloc de transport fără autopropulsie (bicicletă, căruţă), autovehiculului, sau a tramvaiului şi determinarea traiectoriilor de deplasare pe drumul public. Punerea în circulaţie sau conducerea trebuie să privească întotdeauna un autovehicul neînmatriculat sau tramvai neînregistrat. În practica judiciară s-a reţinut un concurs de infracţiuni între conducerea pe drumul public a unui autovehicul neînmatriculat şi conducerea pe drumul public a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare prin montarea pe caroserie a unor piese şi a numărului de înmatriculare aparţinând altui autoturism. În concret, noul autovehicul, format prin demontarea de pe unautoturism avariat a cutiei de viteze, a motorului şi a plăcuţelor de înmatriculare, urmată de montarea acestora pe caroseria altui autoturism, nu avea elementele de identificare esenţiale în funcţie de care se procedează la înmatriculare (respectiv seria de motor şi de caroserie), astfel încât fapta conducătorului auto de a circula cu acest nou format autovehicul întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat şi conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, întrucât numerele de înmatriculare montate pe autovehiculul nou format corespund elementelor esenţiale de identificare ale altui autoturism înscris în evidenţele poliţiei ca fiind înmatriculat sub aceste numere. Se pune întrebarea dacă se poate vorbi în acest caz de „număr fals”. Pentru existenţa infracţiunii de punere în circulaţie pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, nu se cere ca numărul sub care circula autovehiculul să fie neapărat falsificat în sens fizic, material. Dimpotrivă, plecând de la finalitatea legii, care urmăreşte să asigure identificarea persoanelor care au comis infracţiuni sau contravenţii privind circulaţia pe drumurile publice, pentru existenţa laturii obiective a acestei infracţiuni este suficient ca numărul sub care circulă autovehiculul să nu corespundă autovehiculului pe care este montat, potrivit evidenţei organului de poliţie. Aşadar, dacă autorul circulă pe drumul public cu un autovehicul neînmatriculat având o plăcuţă cu număr fals va exista un concurs de infracţiuni între conducerea pe drumul public a unuiautovehicul neînmatriculat şi conducerea pe drumul public a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare. Pentru întregirea laturii obiective trebuie îndeplinită o condiţie esenţială referitoarela locul comiterii infracţiunii. Punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul trebuie să se facă pe drumurile publice. Drumul public conform art.6 pct.14 din Ordonanţa de urgenţă 195/2002, este orice cale de comunicaţie terestra, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice. Drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile. Potrivit art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 din punct de vedere al destinaţiei drumurile seîmpart în: a. drumuri publice - drumuri de utilitate publica destinate circulaţiei rutiere şi pietonale, în scopul satisfacerii cerinţelor generale de transport ale economiei naţionale, ale populaţiei şi de apărare a tarii; acestea sunt proprietate publica; b. drumuri de utilitate privată - drumuri destinate satisfacerii cerinţelor proprii de transport rutier şi pietonal spre obiective economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale şi altele asemenea, de acces în incinte, ca şi cele din interiorul acestora, precum şi cele pentru organizarile de şantier. Ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare. Potrivit art. 4 Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 din punct devedere al circulaţiei drumurile se împart în: a. drumuri deschise circulaţiei publice, care cuprind toate drumurile publice şi acele drumuride utilitate privată care asigura, de regula, accesul nediscriminatoriu al vehiculelor şi pietonilor; b. drumuri închise circulaţiei publice, care cuprind acele drumuri de utilitate privată care servesc obiectivelor la care publicul nu are acces, precum şi acele drumuri de utilitate publica închise temporar circulaţiei publice. Se consideră că această infracţiune prezintă importanţă pentru drumuri deschise circulaţiei publice. Drumul public poate fi un drum european, naţional, judeţean sau comunal. Drumurile de exploatare forestieră, de calcar, de nisip, de cărbune, etc. nu sunt considerate drumuri publice. Conducerea unui autovehicul pe un drum care nu este deschis circulaţiei publice nu constituie infracţiunea despre care discutăm. În cazul în care conducătorul a produs un accident din care a rezultat uciderea din culpă a unei persoane, acesta va răspunde numai pentru infracţiunea prevăzutăla art. 178 alin.2 din Codul penal. 2) Urmarea socialmente periculoasă este starea de pericol ce se creează pentru regimul circulaţiei pe drumurile publice. Conducerea şi punerea în circulaţie a unor autovehicule înmatriculate fiind starea de normalitate şi legalitate, prin săvârşirea acestei infracţiuni se aduce atingere relaţiilor sociale ocrotite. 3) Legătura de cauzalitate între elementul material şi urmarea socialmente periculoasă rezultă din materialitatea faptei. Infracţiunea pe care o analizăm este una de pericol, astfel că pentru existenţa ei este necesar să se dovedească săvârşirea faptei într-una din modalităţile descrise în textul de lege, nemaifiind necesară producerea unei urmări materiale. Latura subiectivă 1) Vinovăţia se prezintă sub forma intenţiei, care poate fi directă sau indirectă. Prin săvârşirea faptei autorul prevede că aduce atingere regimului circulaţiei pe drumurile publice, urmărind sau doar acceptând acest rezultat. Culpa nu este posibilă ca formă a vinovăţiei cu care se poate comite această infracţiune. S-ar putea susţine că, dacă autorul infracţiunii a fost de bună credinţă, în sensul că nu a avut de unde să ştie că autovehiculul nu este înmatriculat, ba mai mult fiind asigurat de proprietarul acestuia că sunt îndeplinite formele legale pentru înmatriculare, nu va exista infracţiune putând fi invocată eroarea de fapt ca o cauză care înlătură caracterul penal alfaptei.O asemenea afirmaţie nu poate fi susţinută cu temeiuri legale, deoarece orice conducător este obligat să aibă asupra sa certificatul de înmatriculare/înregistrare atunci când conduce un autovehicul sau un tramvai pe drumurile publice. Eroarea de fapt ar putea fi invocată în situaţia încare certificatul de înmatriculare/înregistrare este fals iar acest lucru nu poate fi pus în evidenţă decât în urma unei examinări de specialitate. 2) Mobilul şi scopul există ca la orice infracţiune şi vor fi avute în vedere la individualizarea pedepsei. Forme, modalităţi, sancţiuni Forme Actele de pregătire şi tentativa deşi posibile nu sunt pedepsite de lege. Infracţiunea se consumă în momentul în care un autovehicul neînmatriculat sau un tramvai neînregistrat, sunt conduse pe drumul public sau când are loc punerea în circulaţie a unui autovehicul neînmatriculat sau a unui tramvai neînregistrat. În ceea ce priveşte conducerea trebuie precizat că infracţiunea se consumă după ce vehiculul a fost pus în mişcare pe drumul public. Punerea în circulaţie este o infracţiune instantanee pe când conducerea este o infracţiune continuă. În această formă infracţiunea cunoaşte şi momentul epuizării care se produce atunci când autorul încetează conducerea, din proprie iniţiativă sau este oprit de persoanele abilitate de lege (poliţişti). Modalităţile Modalitățile de săvârşire ale infracţiunii sunt cele prezentate în textul de lege: - punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat; - punerea în circulaţie sau conducerea unui tramvai neînregistrat; Sancţiuni Pedeapsa prevăzută pentru această infracţiune este închisoarea de la 1 la 3 ani.
 3. În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Detalii: Flux de stiri MAI
 4. Pe site-ul Secretariatului General al Guvenului a fost postat un proiect pentru o Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei Naţionale pentru Siguranţă Rutieră 2011-2020, în vederea dezbaterii publice, fooarte interesant. Cateva dintre intentiile Guvernului, ce privesc si domeniul poliției rutiere, merita citite: Se doreste reintroducerea posibilității aplicării sancţiunilor contravenţionale conducătorilor auto prin plata pe loc, pe bază de chitanţă eliberată de agentul constatator, iar la cerere, în vederea contestării sancţiunii, putând fi întocmite procese verbale de contravenţie. Deci cum era pe vremuri, când nu se întocmea procesul verbal, ci doar se completa chitanța. De asemenea se dorește introducerea tichetului de contravenţie care să însoţească permisul şi care să evidenţieze sancţiunile la regimul rutier achitate. Lipsa acestuia dovedind neachitarea amenzii şi va atrage suspendarea dreptului de a conduce autovehicule până la plata amenzii. Totodată se mai intenționează și eliminarea prescrierii proceselor verbale. Proiectul de act normativ dacă va fi adoptat o să aprobe strategia. După care acesta va avea putere de lege și va trebui modificată şi legislaţia rutieră specifică. Puteți studia în întregime proiectul aici. Mai sunt și alte prevedri interesante acolo. Ce părere aveți?
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.