Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'omai 212'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement career
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Categories

 • Professional
 • Useful

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 1 result

 1. ORDIN nr. 212 din 23 septembrie 2010 privind procedurile de lucru pentru activităţile autorităţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Naţional de Semnalări sau Sistemul de Informaţii Schengen EMITENT MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 19 octombrie 2010 Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, aprobată prin Legea nr. 104/2007, ale Convenţiei semnate la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, ale Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II), ale Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II), ale Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.540/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind aderarea la spaţiul Schengen pentru perioada 2008-2011, în temeiul art. 66 din Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen şi al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin: Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Prezentul ordin reglementează activităţile ce trebuie întreprinse de autorităţile naţionale competente din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare MAI, implicate în efectuarea de tranzacţii cu semnalările din componenta naţională a Sistemului de Informaţii Schengen, precum şi modalitatea de exercitare a dreptului de acces la datele cu caracter personal care sunt prelucrate în acest sistem. (2) Prezentul ordin reglementează şi activităţile ce trebuie întreprinse în cazul realizării unui rezultat pozitiv la o semnalare din componenta naţională a Sistemului de Informaţii Schengen. Articolul 2 În cuprinsul prezentului ordin, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii: a) Sistemul Informatic Naţional de Semnalări, denumit în continuare SINS - sistemul informatic compatibil cu Sistemul de Informaţii Schengen de generaţia a doua, care conţine semnalări de interes naţional şi semnalări de interes Schengen introduse de către autorităţile naţionale competente; b) Sistemul de Informaţii Schengen, denumit în continuare SIS - sistemul informatic instituit la nivelul Uniunii Europene şi utilizat de statele membre pentru cooperarea, prin schimb de informaţii, în vederea menţinerii ordinii publice şi securităţii naţionale pe teritoriile acestora; c) copia naţională a SIS - copia completă sau parţială a bazei de date a SIS, accesibilă pentru efectuarea de căutări de către autorităţile naţionale competente; d) componenta naţională a SIS, denumită în continuare N.SIS - sistemul informatic constituit din SINS şi copia naţională a bazei de date centrale a SIS, care permite efectuarea de căutări de către autorităţile române; e) semnalare - setul de date introduse în SINS referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care au fost dispuse unele măsuri, în condiţiile legii, în vederea realizării unui interes public, respectării regimului liberei circulaţii a persoanelor şi bunurilor ori asigurării ordinii şi siguranţei publice şi prevenirii unor ameninţări la adresa securităţii naţionale; f) semnalare de interes naţional - semnalarea introdusă de o autoritate naţională competentă în SINS; g) semnalare de interes Schengen - semnalarea transmisă din SINS în SIS; h) autorităţi naţionale competente - autorităţile publice române ale căror drepturi de acces la SINS sunt stabilite potrivit art. 5 din Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen; i) stat membru - stat care utilizează SIS; j) tranzacţie - orice operaţie de introducere, modificare, ştergere sau consultare a datelor conţinute în N.SIS; k) date adiţionale - datele stocate în N.SIS în legătură cu semnalările din N.SIS şi care sunt disponibile imediat după identificarea persoanelor ca urmare a căutărilor efectuate în acest sistem; l) informaţii suplimentare - informaţiile care nu sunt stocate în SIS, dar care sunt în legătură cu semnalările din SIS şi care urmează să fie transmise în cadrul schimbului de informaţii suplimentare; m) rezultat pozitiv - rezultatul obţinut în urma efectuării unei căutări în N.SIS, concretizat în identificarea unei persoane sau a unui bun care face obiectul unei semnalări; n) Biroul SIRENE naţional - structura specializată din cadrul MAI care asigură realizarea schimbului de informaţii suplimentare cu birourile SIRENE din celelalte state membre; o) Manualul SIRENE - documentul adoptat la nivelul Uniunii Europene care cuprinde normele pentru schimbul de informaţii suplimentare între statele membre; p) controlul discret - obţinerea unor date şi informaţii referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care a fost introdusă o semnalare în acest scop în SINS ori în SIS, cu ocazia desfăşurării de către autorităţile române a controlului la trecerea frontierei de stat sau altui tip de control poliţienesc ori vamal, fără ca persoanele în cauză să fie informate despre existenţa respectivei semnalări, în scopul comunicării acestora către autoritatea care a introdus semnalarea; q) indicator de validitate - set de informaţii ataşate unei semnalări din SIS care determină neexecutarea acţiunilor în baza semnalării respective sau executarea unor acţiuni alternative prevăzute de lege; r) utilizator final - personalul autorităţilor naţionale competente din cadrul MAI autorizat potrivit atribuţiilor de serviciu să efectueze tranzacţii cu semnalările din N.SIS. Articolul 3 (1) Autorităţile naţionale competente din cadrul MAI sunt: a) Poliţia Română; b) Poliţia de Frontieră Română; c) Jandarmeria Română; d) Oficiul Român pentru Imigrări, denumit în continuare ORI; e) Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare DEPABD; f) Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, denumită în continuare DRPCIV; g) Direcţia Generală de Paşapoarte, denumită în continuare DGP. (2) În cuprinsul prezentului ordin bazele de date sunt sisteme informatice pentru evidenţa diferitelor categorii de persoane, obiecte, documente, care fac obiectul activităţilor poliţieneşti specifice şi care sunt administrate de către structurile subordonate MAI. (3) Pentru buna desfăşurare a activităţilor specifice în legătură cu semnalările din SINS structurile din subordinea MAI pot organiza în administrarea lor şi alte baze de date. Articolul 4 Autorităţile naţionale competente din cadrul MAI introduc în SINS următoarele tipuri de semnalări: a) semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării; b) semnalări cu privire la persoane dispărute; c) semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară; d) semnalări cu privire la persoane sau bunuri, în scopul efectuării de controale discrete; e) semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale; f) semnalări privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României. Capitolul II Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării Articolul 5 (1) Crearea unei semnalări naţionale cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării în baza unui mandat de urmărire internaţională reprezintă introducerea unui set de date în baza de date "Urmăriţi" de la nivelul Poliţiei Române şi transmiterea acestora în SINS şi apoi în SIS. (2) Introducerea se realizează de către structura Poliţiei Române care a solicitat emiterea mandatului european de arestare ori a mandatului de urmărire internaţională sau pe a cărei rază teritorială domiciliază persoana urmărită, de către poliţişti anume desemnaţi din cadrul Direcţiei investigaţii criminale, serviciilor de investigaţii criminale de la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi din cadrul birourilor de investigaţii criminale de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti. Articolul 6 (1) Pentru crearea unei semnalări se introduc în mod obligatoriu cel puţin următoarele date: a) numele şi prenumele, iar atunci când este cazul, numele dat la naştere şi numele anterior, orice pseudonime (alias) ce pot fi introduse separat; b) sexul; c) menţiuni cu privire la decizia sau hotărârea care a stat la baza semnalării; d) măsura de urmat. (2) Structurile de poliţie prevăzute la art. 5 alin. (2) introduc, în măsura în care sunt disponibile, şi următoarele date cu privire la persoana căutată: semnele fizice particulare, obiective şi inalterabile, data şi locul naşterii, cetăţenia, menţiunea că persoana vizată este înarmată, violentă sau evadată, motivul semnalării, legătura cu alte semnalări, tipul infracţiunii. (3) La semnalarea creată în baza de date "Urmăriţi" se ataşează, ca şi date adiţionale, în mod obligatoriu un fişier în format jpeg cuprinzând imaginea scanată a mandatului european de arestare, şi, atunci când este disponibilă, o traducere a mandatului european de arestare în una sau mai multe dintre limbile oficiale ale instituţiilor Uniunii Europene. (4) La semnalarea creată în baza de date "Urmăriţi" se ataşează fotografia şi amprentele persoanei în cauză, dacă sunt disponibile. Articolul 7 (1) Concomitent cu introducerea datelor prevăzute la art. 6, structurile de poliţie menţionate la art. 5 alin. (2) transmit Biroului SIRENE naţional următoarele documente, numai în format electronic: a) mandatul de executare a pedepsei închisorii, mandatul de arestare preventivă sau sentinţa penală de internare la neuropsihiatrie; b) sentinţa penală sau rechizitoriul; c) cazierul judiciar; d) informaţii referitoare la posibila locaţie din străinătate. (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1) se transmit şi toate datele obţinute referitoare la zonele în care a fost semnalată persoana, numere de telefon utilizate, mijloace de transport utilizate şi alte date care să conducă la localizarea acesteia. (3) Transmiterea în SIS a semnalării privind persoana căutată în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării în baza unui mandat de urmărire internaţională se efectuează după validarea acesteia de către Biroul SIRENE naţional. (4) În situaţia în care Biroul SIRENE naţional nu validează introducerea semnalării, se contactează structura de poliţie care a iniţiat procesul de introducere, pentru remedierea de îndată a erorilor constatate. Articolul 8 (1) Dacă pe numele aceleiaşi persoane este emis de către autorităţile judiciare din România un alt mandat european de arestare sau mandat de urmărire internaţională, acesta se ataşează semnalării anterioare. (2) Structura de poliţie sesizată cu privire la executarea celui de-al doilea mandat european de arestare sau mandat de urmărire internaţională transmite structurii de poliţie care a introdus prima semnalare în sistem noul mandat european de arestare ori noul mandat de urmărire internaţională, pentru ataşarea acestuia la semnalarea anterioară. (3) Modificarea semnalării, prin adăugarea unuia sau a mai multor mandate europene de arestare ori mandate de urmărire internaţională, fotografii sau amprente, se validează de către Biroul SIRENE naţional. Articolul 9 Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare naţională introdusă în SINS/SIS, referitoare la o persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau extrădării, reţine persoana în cauză şi informează de îndată cea mai apropiată unitate de poliţie ori de poliţie de frontieră. Biroul SIRENE naţional este informat telefonic şi prin fax/e-mail, prin transmiterea formularului naţional de tip G, prevăzut în anexa nr. 1, de către structura care realizează rezultatul pozitiv. Articolul 10 (1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la o persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau extrădării ia toate măsurile potrivit legislaţiei naţionale în vederea realizării scopului semnalării, precum şi măsuri de informare, în regim de urgenţă, a Biroului SIRENE naţional, telefonic şi prin fax/e-mail, prin transmiterea formularului naţional de tip G. (2) Prin formularul menţionat la alin. (1), transmis Biroului SIRENE naţional, utilizatorul final poate solicita informaţii suplimentare cu privire la persoana care face obiectul semnalării. Răspunsul la solicitare se transmite de către Biroul SIRENE naţional prin intermediul unui formular naţional de tip M - persoane, prevăzut în anexa nr. 5, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 8 ore, prin mijloace electronice sau, în imposibilitatea utilizării acestora, prin orice mijloace care lasă urmă scrisă. Articolul 11 (1) Persoana care face obiectul semnalării este prezentată, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 10 ore, procurorului delegat din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel competentă în executarea mandatului european de arestare sau în procedura judiciară de extrădare, după caz. (2) Odată cu prezentarea persoanei menţionate la alin. (1) la unitatea de parchet competentă se prezintă şi cel puţin următoarele documente: a) semnalarea SIS, precum şi formularele A şi, eventual, M aferente acesteia; b) mandatul european de arestare, ataşat la semnalarea SINS/SIS, după operaţionalizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie; c) fotografia persoanei în cauză, dacă este ataşată la semnalarea SINS/SIS sau există în bazele de date naţionale; d) traducerea mandatului european de arestare în limba română, franceză sau engleză, dacă acesta este ataşat la semnalarea SINS/SIS; e) proces-verbal de depistare; f) documentul de identitate sau proces-verbal de identificare. (3) Predarea persoanei arestate autorităţilor din statul solicitant se realizează de către structurile Poliţiei Române ce au competenţe în acest sens, în termenele stabilite potrivit Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 12 (1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare naţională privind o persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau extrădării, Biroul SIRENE naţional informează de îndată, în scris, structura Poliţiei Române care a introdus semnalarea, prin transmiterea unui formular naţional de tip G. (2) Schimbul de informaţii suplimentare cu privire la persoana ce face obiectul semnalării prevăzute la alin. (1) se efectuează prin intermediul Biroului SIRENE naţional prin utilizarea unui formular naţional de tip M - persoane. (3) Toate structurile din subordinea MAI cărora Biroul SIRENE naţional le adresează o solicitare de informaţii suplimentare cu privire la o astfel de semnalare furnizează aceste informaţii în termen de maximum 8 ore de la primirea solicitării, printr-un formular naţional de tip M - persoane. (4) Preluarea persoanei arestate din străinătate se realizează de către structurile Poliţiei Române ce au competenţe în acest sens, în termenele stabilite potrivit Legii nr. 302/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13 (1) Semnalările privind persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării sunt păstrate în sistem numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse conform legislaţiei naţionale în vigoare, dar fără a depăşi perioada de 3 ani. (2) Înainte de împlinirea termenului de 3 ani, SINS/SIS generează automat notificări către structura de poliţie care a introdus semnalarea, cu privire la ştergerea programată a semnalărilor. (3) Perioada de valabilitate a semnalărilor privind persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării poate fi prelungită de către structura Poliţiei Române care a introdus semnalarea ca urmare a analizării necesităţii menţinerii datelor în SINS/SIS şi în urma validării de către Biroul SIRENE naţional. Articolul 14 Ştergerea semnalărilor naţionale referitoare la persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării poate fi: a) ştergere automată efectuată de SINS/SIS ca urmare a expirării duratei de valabilitate a semnalărilor, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilităţii conform art. 13 alin.(3); b) ştergere manuală a unei semnalări referitoare la persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării realizată de către structura prevăzută la art. 5 alin. (2), doar după validarea ştergerii de către Biroul SIRENE naţional, în următoarele cazuri: (i) după încheierea procedurilor de preluare a persoanei care a făcut obiectul semnalării; (îi) dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile de menţinere a semnalării în sistem. Capitolul III Semnalări cu privire la persoane dispărute Articolul 15 (1) În SINS şi apoi în SIS se introduc semnalări privind următoarele categorii de persoane dispărute: a) persoane dispărute care trebuie localizate; b) persoane dispărute care după localizare trebuie aduse în instituţii sau unităţi sanitare; c) minori sau persoane puse sub interdicţie care după localizare trebuie reîntoarse alături de reprezentanţii lor legali. (2) Semnalările introduse în SINS şi SIS trebuie să indice din ce categorie, dintre cele menţionate mai sus, face parte persoana dispărută. Articolul 16 (1) Introducerea semnalărilor prevăzute la art.15 reprezintă inserarea unui set de date în baza de date "Urmăriţi" de la nivelul Poliţiei Române şi transmiterea acestora în SINS şi apoi în SIS. (2) Introducerea se realizează de personalul anume desemnat din cadrul Direcţiei investigaţii criminale, serviciilor de investigaţii criminale de la nivelul inspectoratelor judeţene de poliţie şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi din cadrul birourilor de investigaţii criminale de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti. (3) Cu ocazia introducerii semnalării structura Poliţiei Române menţionează dacă semnalarea este de interes Schengen sau este doar de interes naţional, cu excepţia semnalărilor referitoare la categoriile de persoane prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c), care se preiau automat în SINS şi în SIS, la momentul implementării în baza de date "Urmăriţi". (4) Pentru crearea unei semnalări este nevoie de introducerea a cel puţin următoarelor date: a) nume şi prenume, iar atunci când este cazul, numele dat la naştere şi numele anterior, orice pseudonime (alias) ce pot fi introduse separat; b) sexul; c) menţiuni cu privire la decizia sau hotărârea care a stat la baza semnalării; d) măsura de urmat. (5) O fotografie recentă şi amprentele digitale ale persoanei se ataşează la semnalare, în cazul în care acestea sunt disponibile. În situaţia în care persoana dispărută este minoră, transmiterea fotografiei este obligatorie, în lipsa acesteia se transmite Biroului SIRENE naţional portretul vorbit al minorului. Articolul 17 În vederea efectuării schimbului de informaţii suplimentare, se transmit către Biroul SIRENE naţional, printr-un formular naţional de tip M - persoane, următoarele informaţii, dacă acestea sunt disponibile: a) date privind dispariţia, cum ar fi locul, data şi ora dispariţiei sau circumstanţele dispariţiei; b) elemente privind descrierea persoanei dispărute, cum ar fi vârsta, înălţimea, culoarea pielii, culoarea părului, culoarea ochilor, semne particulare - piercing, amputări, tatuaje sau cicatrice, particularităţi psihologice - predispus la suicid, boli mintale sau comportament agresiv, dacă urmează un tratament medical, hainele purtate în momentul dispariţiei, fotografia; c) persoane care pot însoţi persoana dispărută. Articolul 18 Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare naţională introdusă în SINS/SIS, referitoare la o persoană dispărută, contactează structura Poliţiei Române care a introdus semnalarea, informează, telefonic şi prin fax/e-mail, Biroul SIRENE naţional, prin formularul naţional de tip G, şi realizează activităţile prevăzute la art. 20. Articolul 19 (1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la o persoană dispărută ia toate măsurile potrivit legislaţiei naţionale în vederea realizării scopului semnalării, informează în regim de urgenţă Biroul SIRENE naţional, telefonic şi prin fax/e-mail, prin intermediul formularului naţional de tip G, şi realizează activităţile prevăzute la art. 20. (2) Prin formularul menţionat la alin. (1), transmis Biroului SIRENE naţional, utilizatorul final poate solicita informaţii suplimentare cu privire la persoana ce face obiectul semnalării necesare realizării scopului semnalării. Răspunsul la solicitare se transmite de către Biroul SIRENE naţional, prin intermediul unui formular naţional de tip M - persoane. Articolul 20 După stabilirea cu certitudine a identităţii persoanei, utilizatorul final realizează următoarele activităţi: a) dacă persoana face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. a) - persoane dispărute care trebuie localizate (adulţi sănătoşi), după informarea acesteia despre faptul că face obiectul unei semnalări în SINS/SIS, i se cere consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către biroul SIRENE din statul membru solicitant. În lipsa consimţământului, biroul SIRENE al statului membru solicitant va fi informat doar despre localizarea persoanei. Consimţământul persoanei va fi luat prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 9. În cazul în care persoana nu ştie să scrie, formularul este completat de către utilizatorul final, pe baza datelor obţinute de la aceasta. Biroul SIRENE naţional este informat despre realizarea rezultatului pozitiv, prin intermediul unui formular naţional de tip G; b) dacă persoana face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. b) - persoane dispărute care după localizare trebuie aduse în instituţii sau unităţi sanitare, după identificare, aceasta este internată, la recomandarea direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, într-o instituţie sau unitate sanitară ce are capacitatea de a-i acorda un tratament adecvat. Structura care a obţinut rezultatul pozitiv informează Biroul SIRENE naţional prin intermediul unui formular naţional de tip G; c) dacă persoana face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. c) - minori sau persoane puse sub interdicţie care, după localizare, trebuie reîntoarse alături de reprezentanţii lor legali, după identificare, aceasta este plasată într-o instituţie de ocrotire în condiţiile legii. Structura care a obţinut rezultatul pozitiv informează Biroul SIRENE naţional prin intermediul unui formular naţional de tip G. Articolul 21 (1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare naţională privind o persoană dispărută, Biroul SIRENE naţional informează de îndată, prin intermediul unui formular naţional de tip G, structura Poliţiei Române care a introdus semnalarea. (2) Schimbul de informaţii suplimentare cu privire la persoana care face obiectul semnalării se efectuează prin intermediul Biroului SIRENE naţional, prin utilizarea unui formular naţional de tip M - persoane. (3) Toate structurile din subordinea MAI cărora Biroul SIRENE naţional le adresează o solicitare de informaţii suplimentare cu privire la o astfel de semnalare furnizează aceste informaţii în termen de maximum 8 ore de la primirea solicitării, printr-un formular naţional de tip M - persoane. (4) Biroul SIRENE naţional poate acorda asistenţă în ceea ce priveşte schimbul de date/informaţii referitoare la activităţile de preluare a persoanelor dispărute. (5) În cazul în care, în urma realizării unui rezultat pozitiv la o semnalare referitoare la o persoană care face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. c) - minori, utilizatorul final constată că persoana în cauză a devenit majoră, va informa de îndată Biroul SIRENE naţional, prin intermediul unui formular naţional de tip H, prevăzut în anexa nr. 2. (6) În cazul în care, în urma realizării unui rezultat pozitiv în străinătate la o semnalare naţională referitoare la o persoană care face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. c) - minori, care era majoră la data rezultatului pozitiv, Biroul SIRENE naţional informează structura Poliţiei Române care a introdus semnalarea, prin intermediul unui formular naţional de tip H, despre modificarea apărută şi solicită ştergerea semnalării, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 8 ore, prin mijloace electronice sau, în imposibilitatea utilizării acestora, prin orice mijloace care lasă urmă scrisă. Articolul 22 (1) Semnalările cu privire la persoane dispărute sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăşi perioada de 3 ani. (2) Înainte de împlinirea termenului de 3 ani, SINS/SIS generează automat notificări către Biroul SIRENE naţional şi structura Poliţiei Române care a introdus semnalarea, cu privire la ştergerea programată a acestor semnalări. (3) Perioada de valabilitate a semnalărilor privind persoanele dispărute poate fi prelungită de către structura de poliţie care a introdus semnalarea ca urmare a analizării necesităţii menţinerii datelor în SINS/SIS şi pe baza notificării referitoare la expirarea valabilităţii semnalării. Articolul 23 Ştergerea unei semnalări privind persoane dispărute se realizează: a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilităţii potrivit art. 22 alin. (3); b) manual, de către structura Poliţiei Române prevăzută la art. 16 alin. (2), în următoarele situaţii: (i) după localizarea persoanelor dispărute prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a); (îi) după internarea/plasarea sub protecţie, pentru persoanele dispărute prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) şi c). Capitolul IV Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară Articolul 24 Semnalările cu privire la persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară se introduc în SINS/SIS pentru următoarele categorii de persoane: a) martori; b) persoane căutate pentru a fi citate în vederea prezentării în faţa autorităţilor judiciare pentru a da declaraţii în legătură cu faptele pentru care sunt cercetate în cadrul unui proces penal; c) persoane cărora urmează să li se comunice o hotărâre judecătorească sau alte documente privind activităţile din cadrul unui proces penal în care sunt cercetate; d) persoane căutate în vederea executării unei măsuri educative care implică privarea de libertate. Articolul 25 (1) Introducerea semnalărilor prevăzute la art. 24 reprezintă inserarea unui set de date în baza de date eSIF de la nivelul Poliţiei de Frontieră Române şi transmiterea acestora în SINS şi apoi în SIS. (2) Introducerea semnalărilor se realizează de către Centrul Operaţional de Coordonare din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, denumit în continuare COC-IGPF. (3) COC-IGPF primeşte solicitări scrise pentru introducerea acestor semnalări şi din partea organelor de urmărire penală din cadrul altor autorităţi publice, precum şi din partea instanţelor de judecată. Semnalările se introduc în termen de 24 de ore de la primirea solicitării. COC-IGPF cooperează cu autorităţile solicitante în vederea stabilirii exactităţii şi actualităţii datelor cuprinse în semnalare. (4) Fotografiile şi amprentele digitale ale persoanei se adaugă la semnalare, în cazul în care sunt disponibile. Articolul 26 Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare naţională introdusă în SINS/SIS, referitoare la o persoană căutată în vederea participării la o procedură judiciară, contactează COC-IGPF şi informează Biroul SIRENE naţional, telefonic şi prin fax/e-mail, prin formularul naţional de tip G. Articolul 27 (1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la o persoană căutată în vederea participării la o procedură judiciară ia toate măsurile potrivit legislaţiei naţionale, în vederea realizării scopului semnalării, precum şi măsuri de informare în regim de urgenţă a Biroului SIRENE naţional, telefonic şi prin fax/e-mail, prin intermediul formularului naţional de tip G. (2) Prin formularul menţionat la alin. (1), transmis Biroului SIRENE naţional, utilizatorul final poate solicita informaţii suplimentare cu privire la persoana ce face obiectul semnalării. Răspunsul la solicitare se transmite de către Biroul SIRENE naţional, prin intermediul unui formular naţional de tip M - persoane, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 8 ore, prin mijloace electronice sau, în imposibilitatea utilizării acestora, prin orice mijloace care lasă urmă scrisă. Articolul 28 (1) După stabilirea cu certitudine a identităţii persoanei, utilizatorul final aduce la cunoştinţa persoanei că este căutată în vederea participării la o procedură judiciară şi obţine informaţiile referitoare la adresa unde locuieşte sau la care poate fi citată, în conformitate cu legislaţia naţională. (2) Persoanei i se ia o declaraţie scrisă, utilizându-se formularul prevăzut în anexa nr. 9, din care să rezulte aspectele menţionate anterior. Pentru transmiterea informaţiilor obţinute nu este necesar consimţământul persoanei. Articolul 29 (1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare naţională privind o persoană căutată în vederea participării la o procedură judiciară, Biroul SIRENE naţional informează de îndată COC-IGPF, prin intermediul unui formular naţional de tip G. (2) Schimbul de informaţii suplimentare cu privire la persoana care face obiectul semnalării se efectuează prin intermediul Biroului SIRENE naţional, prin utilizarea unui formular naţional de tip M - persoane. (3) Toate structurile din subordinea MAI cărora Biroul SIRENE naţional le adresează o solicitare de informaţii suplimentare cu privire la o astfel de semnalare furnizează aceste informaţii în termen de maximum 8 ore de la primirea solicitării, printr-un formular naţional de tip M - persoane. Articolul 30 (1) Semnalările cu privire la persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăşi perioada de 3 ani. (2) Înainte de îndeplinirea termenului de 3 ani, SINS/SIS generează automat notificări către structura prevăzută la art. 25 alin. (2), cu privire la ştergerea programată a acestor semnalări. (3) Perioada de valabilitate a semnalărilor privind persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară poate fi prelungită de către structura prevăzută la art. 25 alin. (2), ca urmare a analizării necesităţii menţinerii datelor în SINS/SIS şi pe baza notificării referitoare la expirarea valabilităţii semnalării. (4) Dacă semnalările au fost introduse la solicitarea organelor de urmărire penală din cadrul altor autorităţi publice sau a instanţelor de judecată, structura prevăzută la art. 25 alin. (2) cooperează cu acestea în vederea stabilirii necesităţii prelungirii valabilităţii semnalărilor. Articolul 31 Ştergerea unei semnalări privind persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară se realizează: a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilităţii potrivit art. 30 alin. (3). b) manual, de către structura prevăzută la art. 25 alin. (2), în următoarele situaţii: (i) la obţinerea unui rezultat pozitiv; (îi) în cazurile în care au dispărut motivele care au determinat introducerea semnalării. Capitolul V Semnalări cu privire la persoane şi bunuri, în scopul realizării unor controale discrete Articolul 32 (1) Introducerea semnalărilor cu privire la persoane sau bunuri, în scopul realizării unor controale discrete, al căror obiectiv îl reprezintă prevenirea şi combaterea faptelor penale, altele decât cele de natură a aduce atingere securităţii naţionale, reprezintă inserarea unui set de date în baza de date eSIF de la nivelul Poliţiei de Frontieră Române de către COC-IGPF sau în baza de date "Supraveghere Operativ-Informativă" (SOI) de la nivelul Poliţiei Române de către structurile operative anume desemnate şi transmiterea acestora în SINS şi apoi în SIS. (2) Introducerea semnalărilor cu privire la persoane sau bunuri în scopul realizării unor controale discrete, al căror scop îl reprezintă prevenirea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, reprezintă inserarea unui set de date în baza de date SOI de la nivelul Poliţiei Române de către Biroul SIRENE naţional, la solicitarea organelor de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, şi transmiterea acestora în SINS şi apoi în SIS. (3) Introducerea unei semnalări la solicitarea unei alte structuri se realizează în termen de 24 de ore de la primirea solicitării. Structura care introduce semnalarea cooperează cu structura solicitantă în vederea stabilirii exactităţii şi actualităţii datelor cuprinse în semnalare. Articolul 33 Categoriile care pot face obiectul tipului de semnalare prevăzut la art. 32 sunt persoanele, vehiculele, ambarcaţiunile, aeronavele şi containerele. Articolul 34 (1) Controlul discret are ca scop obţinerea de date şi informaţii privind: a) faptul că a fost localizată persoana, vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul; b) locul, data sau motivul verificării; c) ruta şi destinaţia călătoriei; d) persoanele care însoţesc persoanele în cauză sau ocupanţii vehiculului, ai ambarcaţiunii sau aeronavei despre care se poate presupune pe baza unui temei raţional că sunt asociate cu persoanele în cauză; e) vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul; f) bunurile transportate; g) împrejurările în care a fost localizată persoana, vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se obţin în mod legendat. Articolul 35 (1) La solicitarea organelor de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, Biroul SIRENE naţional întreprinde demersuri necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalările în scopul efectuării de controale discrete introduse de alte state membre, dacă efectuarea acestui control nu este compatibilă cu legislaţia naţională, cu obligaţiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internaţională sau cu interesul naţional. Acest indicator poate fi ridicat de către Biroul SIRENE naţional, la solicitarea autorităţilor competente ale statului membru solicitant, după consultarea prealabilă a organelor de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale. (2) La solicitarea unui birou SIRENE dintr-un stat membru Schengen, Biroul SIRENE naţional adaugă un indicator de validitate la o semnalare de tipul celor prevăzute la art. 32 alin. (1) şi (2) şi informează de îndată structura solicitantă. Articolul 36 (1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare naţională prevăzută la art. 32 informează telefonic/şi în scris, prin formularul naţional de tip G, Biroul SIRENE naţional. (2) Se culeg şi se transmit maximum de date/informaţii ce pot fi obţinute, dintre cele prevăzute la art. 34 alin. (1), fără a periclita caracterul discret al activităţii. Articolul 37 (1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină introdusă în scopul realizării unor controale discrete ia toate măsurile pentru a culege şi transmite maximum de date/informaţii ce pot fi obţinute, dintre cele prevăzute la art. 34 alin. (1), fără a periclita caracterul discret al activităţii. (2) După realizarea unui rezultat pozitiv, utilizatorul final informează în regim de urgenţă Biroul SIRENE naţional, telefonic şi prin fax/e-mail, prin intermediul formularului naţional de tip G, şi transmite informaţiile obţinute în urma controlului discret. Articolul 38 (1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare naţională introdusă în scopul realizării unor controale discrete, Biroul SIRENE naţional informează de îndată, în scris, autorităţile care au introdus semnalarea, prin transmiterea unui formular naţional de tip G. (2) În cazul semnalărilor introduse conform art. 32 alin. (2), Biroul SIRENE naţional informează organele de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale care au solicitat introducerea semnalării. Articolul 39 (1) Semnalările cu privire la persoane sau bunuri, introduse în scopul realizării unor controale discrete, sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăşi perioada de un an pentru persoane şi 5 ani pentru bunuri. (2) Înainte de împlinirea termenului de valabilitate a semnalărilor, SINS/SIS generează automat notificări către structurile prevăzute de art. 32, cu privire la ştergerea programată a acestor semnalări. (3) Perioada de valabilitate a acestor semnalări poate fi prelungită de către structurile prevăzute la art. 32 alin. (1) şi (2), ca urmare a analizării necesităţii menţinerii datelor în SINS/SIS şi pe baza notificării referitoare la expirarea valabilităţii. Articolul 40 Ştergerea semnalărilor cu privire la persoane sau bunuri, introduse în scopul realizării unor controale discrete, se realizează: a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate, dacă nu a fost solicitată prelungirea acesteia potrivit art. 39 alin. (3); b) manual, de către structurile prevăzute la art. 32 alin. (1) şi (2), în următoarele situaţii: (i) după realizarea scopului pentru care au fost introduse; (îi) dacă motivul introducerii nu mai există. Capitolul VI Semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale Articolul 41 (1) Categoriile de bunuri care pot face obiectul semnalărilor privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale sunt următoarele: a) autovehicule cu o capacitate cilindrică de peste 50 centimetri cubi, ambarcaţiuni şi aeronave; b) remorci cu o greutate care depăşeşte 750 kg fără încărcătură, caravane, echipamente industriale, motoare exterioare şi containere; c) arme de foc; d) documente oficiale în alb care au fost furate, utilizate în mod fraudulos sau pierdute; e) documente de identitate eliberate, de tipul paşapoartelor, cărţilor de identitate, permiselor de conducere, documentelor care atestă şederea, respectiv rezidenţa pe teritoriul României, şi documentelor de călătorie furate, însuşite ilegal, pierdute sau anulate; f) certificate de înmatriculare ale vehiculelor care au fost furate, utilizate în mod fraudulos, pierdute sau anulate; g) bancnote; h) valori mobiliare şi mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cărţi de credit, obligaţiuni şi acţiuni, care au fost furate, însuşite ilegal, pierdute sau anulate. (2) De asemenea, semnalări privind categoriile de bunuri prevăzute la alin. (1) pot fi introduse în SINS/SIS şi în situaţiile în care acestea sunt înmatriculate/înregistrate/emise în alte state decât România. Articolul 42 Introducerea semnalărilor prevăzute la art. 41 alin. (1) reprezintă inserarea unui set de informaţii necesare identificării bunului în funcţie de categoria din care face parte: a) pentru bunurile furate ori folosite în mod fraudulos, în bazele de date "Obiecte", "Furt-auto" şi "RNA" de la nivelul Poliţiei Române şi în baza de date e SIF de la nivelul Poliţiei de Frontieră Române; b) pentru bunurile prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. d), e) şi f) pierdute sau anulate fără a fi făcute inutilizabile printr-o acţiune mecanică, în bazele de date administrate de autorităţile care le-au emis, respectiv Sistemul de Emitere a Documentelor de Identitate (IDIS) la nivelul DGP, Sistemul Informatic Naţional de Evidenţă a Permiselor de Conducere şi a Vehiculelor Înmatriculate (EVA) la nivelul DRPCIV, Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (RNEP) la nivelul DEPABD şi Sistemul Informatic de Management al Străinilor (SIMS) la nivelul ORI; c) pentru bunurile prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. d) şi e) notificate autorităţilor emitente ca fiind furate în străinătate, în bazele de date administrate de autorităţile care le-au emis, respectiv IDIS la nivelul DGP, EVA la nivelul DRPCIV, RNEP la nivelul DEPABD şi SIMS la nivelul ORI. Articolul 43 Competenţa introducerii semnalărilor aparţine: a) pentru Poliţia Română, structurilor de investigaţii criminale de la nivel central şi teritorial până la nivelul poliţiilor orăşeneşti; b) pentru Poliţia de Frontieră Română, COC-IGPF; c) pentru autorităţile prevăzute la art. 42 lit. b), introducerea se realizează doar la nivel central. Articolul 44 Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare naţională introdusă în SINS/SIS, referitoare la bunurile prevăzute la art. 41, indisponibilizează sau ridică bunul în conformitate cu legislaţia naţională, în vederea confiscării sau a folosirii ca probă în cadrul unei proceduri penale, contactează structura care a introdus semnalarea şi informează Biroul SIRENE naţional, telefonic şi prin fax/e-mail, prin formularul naţional de tip G. Articolul 45 (1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la bunurile prevăzute la art. 41 indisponibilizează sau ridică bunul în conformitate cu legislaţia naţională, în vederea confiscării sau a folosirii ca probă în cadrul unei proceduri penale, şi informează, în regim de urgenţă, Biroul SIRENE naţional, telefonic şi prin fax/e-mail, prin intermediul formularului naţional de tip G. (2) Prin formularul menţionat la alin. (1), transmis Biroului SIRENE naţional, utilizatorul final poate solicita informaţii suplimentare cu privire la bunul semnalat, inclusiv detaliile procedurale necesare pentru predarea/preluarea acestuia. Răspunsul la solicitare se transmite de către Biroul SIRENE naţional, prin intermediul unui formular naţional de tip P, prevăzut în anexa nr. 8, pentru bunurile prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) şi b), şi prin intermediul unui formular naţional de tip M - bunuri, prevăzut în anexa nr. 5, pentru celelalte categorii de bunuri prevăzute la art. 41. Articolul 46 (1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare naţională privind bunurile prevăzute la art. 41, Biroul SIRENE naţional informează de îndată structura care a introdus semnalarea, prin transmiterea unui formular naţional de tip G. (2) Prin formularul menţionat la alin. (1), Biroul SIRENE naţional poate solicita structurii care a introdus semnalarea informaţii suplimentare cu privire la bunul semnalat, inclusiv detaliile procedurale necesare pentru predarea/preluarea acestuia. Răspunsul la solicitare se transmite de către structura care a introdus semnalarea, prin intermediul unui formular naţional de tip P, pentru bunurile prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) şi b), şi prin intermediul unui formular naţional de tip M - bunuri, pentru celelalte categorii de bunuri prevăzute la art. 41. (3) Schimbul de informaţii suplimentare cu privire la bunul ce face obiectul semnalării, altul decât cel realizat în caz de rezultat pozitiv, se efectuează prin intermediul Biroului SIRENE naţional, prin utilizarea formularului naţional de tip M. (4) Toate structurile din subordinea MAI cărora Biroul SIRENE naţional le adresează o solicitare de informaţii suplimentare cu privire la o astfel de semnalare furnizează aceste informaţii în termen de maximum 8 ore de la primirea solicitării, printr-un formular naţional de tip M sau de tip P, după caz. Articolul 47 (1) Semnalările cu privire la bunurile prevăzute la art. 41 sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăşi perioada de 10 ani. (2) Înainte de împlinirea termenului de 10 ani, SINS/SIS generează automat notificări către structurile prevăzute la art. 43, cu privire la ştergerea programată a acestor semnalări. (3) Perioada de valabilitate a semnalărilor bunurile prevăzute la art. 41 poate fi prelungită de către structurile prevăzute la art. 43, ca urmare a analizării necesităţii menţinerii datelor în SINS/SIS şi pe baza notificării referitoare la expirarea valabilităţii semnalării. Articolul 48 Ştergerea unei semnalări privind bunurile prevăzute la art. 41 se realizează: a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilităţii potrivit art. 47 alin. (3); b) manual, de către structurile prevăzute la art. 43, în următoarele situaţii: (i) după realizarea scopului pentru care a fost introdusă; (îi) dacă motivul introducerii semnalării nu mai există. Capitolul VII Semnalări privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României Articolul 49 (1) Introducerea semnalărilor privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României, reprezintă inserarea unui set de informaţii în bazele de date specifice SIMS de la nivelul ORI şi eSIF de la nivelul Poliţiei de Frontieră Române şi transmiterea acestora în SINS şi apoi în SIS. (2) Introducerea semnalării are la bază decizia sau actul administrativ emis de către autorităţile abilitate conform legislaţiei naţionale prin care s-a dispus măsura de nepermitere a intrării sau şederii pe teritoriul naţional sau spaţiul Schengen. Articolul 50 (1) Competenţa pentru introducerea unei semnalări prevăzute la art. 49 aparţine structurilor de specialitate ale ORI şi ale Poliţiei de Frontieră Române. (2) Anterior eliberării unui permis de şedere sau a unei vize unui străin, structurile menţionate la alin. (1) verifică obligatoriu dacă acesta face obiectul unei semnalări în SIS emise de un stat membru. Articolul 51 (1) În cazul realizării unui rezultat pozitiv ca urmare a verificării prevăzute la art. 50 alin. (2), structurile menţionate declanşează procedura de consultare cu statul emitent al semnalării prin intermediul Biroului SIRENE naţional, folosind un formular naţional de tip N, prevăzut la anexa nr. 6. Dacă în urma acestei proceduri se menţine decizia de acordare a permisului de şedere sau a vizei, se transmite o informare Biroului SIRENE naţional, care solicită statului emitent al semnalării ştergerea acesteia. (2) Regula prevăzută la alin. (1) este aplicabilă şi în sens invers, cu menţiunea că semnalarea cu privire la străin poate fi păstrată la nivelul SINS. (3) Dacă în termen de 30 de zile de la trimiterea formularului menţionat la alin. (1) nu se primeşte un răspuns, structura competentă eliberează străinului permisul de şedere sau viza şi informează Biroul SIRENE naţional despre aceasta. (4) În cazul în care, ulterior introducerii unei semnalări privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României, se constată existenţa unui permis de şedere sau a unei vize, ORI declanşează procedura de consultare cu statul care a eliberat permisul de şedere sau viza, prin Biroul SIRENE naţional, folosind un formular naţional de tip O, prevăzut în anexa nr. 7. Semnalarea rămâne în SINS în cazul în care statul care a eliberat permisul de şedere sau viza nu ia măsuri de retragere a acestuia/acesteia. (5) În cazul în care structurile din subordinea MAI obţin un rezultat pozitiv la o semnalare străină privind un străin care este titularul unui permis de şedere sau al unei vize eliberat(ă) de unul dintre statele membre, acestea informează atât statul membru care a eliberat permisul de şedere, cât şi statul membru care a emis semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, utilizând formularul naţional de tip H, solicitând declanşarea procedurii de consultare între birourile SIRENE ale celor două state în cauză. În această situaţie se permite tranzitul pe teritoriul României pentru a putea ajunge pe teritoriul statului membru care a eliberat permisul de şedere sau viza, în conformitate cu art. 5 alin. (4) lit. (a) din Codul Frontierelor Schengen. Articolul 52 Structurile competente pot primi şi transmite, prin orice mijloc care lasă urmă scrisă, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, informaţii cu privire la tipul şi motivul deciziei, autoritatea care a luat decizia, data deciziei, data notificării deciziei (data la care decizia a fost emisă), data executării, termenul-limită al deciziei sau durata de valabilitate a acesteia. Articolul 53 (1) Cu ocazia controlului efectuat la trecerea frontierei, structurile competente ale Poliţiei de Frontieră Române care obţin un rezultat pozitiv cu privire la un străin pentru care a fost emisă o semnalare prevăzută la art. 49 refuză intrarea acestuia pe teritoriul naţional, indiferent de statul emitent al semnalării. (2) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare naţională introdusă în SINS/SIS referitoare la un străin ia măsuri pentru verificarea identităţii şi legalităţii şederii străinului pe teritoriul naţional, pentru informarea în regim de urgenţă a Biroului SIRENE naţional, telefonic şi prin fax/e-mail, prin utilizarea formularului naţional de tip G, iar străinul, dacă este cazul, va fi predat structurii competente, ORI sau formaţiunilor teritoriale ale acestuia. (3) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină introdusă în sistem referitoare la un străin ia măsuri pentru verificarea identităţii şi legalităţii şederii străinului pe teritoriul naţional, pentru informarea în regim de urgenţă a Biroului SIRENE naţional, telefonic şi prin utilizarea formularului naţional de tip G, iar străinul, dacă este cazul, va fi predat structurii competente, ORI sau formaţiunilor teritoriale ale acestuia. (4) Schimbul de informaţii suplimentare cu privire la identitatea străinului, semnalare sau alte informaţii se efectuează prin Biroul SIRENE naţional, prin utilizarea formularului naţional de tip M. Articolul 54 (1) În conformitate cu art. 5 alin. (4) lit. (c) din Codul Frontierelor Schengen, structura competentă din cadrul Poliţiei de Frontieră Române poate deroga de la principiul nepermiterii intrării pe teritoriul naţional în cazul unei persoane care face obiectul unei semnalări privind interdicţia de intrare, din motive umanitare, de interes naţional sau în temeiul unor obligaţii internaţionale. (2) Structura competentă din cadrul Poliţiei de Frontieră Române informează imediat Biroul SIRENE naţional despre această situaţie, utilizând formularul naţional de tip H. (3) La solicitarea structurii din cadrul Poliţiei de Frontieră Române care a autorizat intrarea în România, Biroul SIRENE naţional informează biroul SIRENE din statul membru semnalant. Articolul 55 În cazul realizării unui rezultat pozitiv cu privire la un străin care se bucură de prevederile Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1.612/68 şi de abrogare a Directivelor 64/221/CEE , 68/360/CEE , 72/194/CEE , 73/148/CEE , 75/34/CEE , 75/35/CEE , 90/364/CEE , 90/365/CEE şi 93/96/CEE , se aplică următoarele reguli speciale: a) la solicitarea utilizatorului final care a realizat rezultatul pozitiv, Biroul SIRENE naţional contactează imediat biroul SIRENE din statul membru semnalant, în vederea obţinerii informaţiilor necesare pentru stabilirea acţiunii de urmat; b) Biroul SIRENE naţional informează biroul SIRENE din statul membru emitent al semnalării cu privire la rezultatul acţiunii urmate. Articolul 56 (1) Semnalările privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României, sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăşi perioada de 3 ani. (2) Înainte de împlinirea termenului de 3 ani, SINS/SIS generează automat notificări către structurile prevăzute la art. 50 alin. (1) cu privire la ştergerea programată a acestor semnalări. (3) Perioada de valabilitate a semnalărilor privind străinii poate fi prelungită de către structurile prevăzute la art. 50 alin. (1) ca urmare a analizării necesităţii menţinerii datelor în SINS/SIS şi pe baza notificării referitoare la expirarea valabilităţii semnalării. Articolul 57 Ştergerea semnalărilor se realizează: a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilităţii conform art. 56 alin. (3); b) manual, de către structura prevăzută la art. 49 alin. (1), în următoarele situaţii: (i) după revocarea deciziei prin care s-a dispus măsura administrativă de nepermitere a intrării/şederii pe teritoriul naţional; (îi) în cazul dobândirii cetăţeniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene. Capitolul VIII Dreptul de acces la informaţiile din SINS/SIS Articolul 58 (1) În contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS/SIS, persoana fizică interesată se poate adresa Biroului SIRENE naţional cu o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, având ataşată dovada identităţii. (2) Cererea menţionată la alin. (1) se poate depune atât la Biroul SIRENE naţional, cât şi la orice operator din cadrul MAI ori structură teritorială a acestuia, care transmite cererea către Biroul SIRENE naţional în termen de 5 zile de la data primirii acesteia. (3) Pentru a comunică solicitantului informaţii cu privire la datele cu caracter personal prelucrate în SINS/SIS, Biroul SIRENE naţional solicită acordul structurilor din subordinea MAI care au introdus semnalările în cauză, prin utilizarea unui formular naţional de tip K, prevăzut în anexa nr. 4. (4) Acordul se comunică în termen de 20 de zile de la data primirii solicitării din partea Biroului SIRENE naţional, prin intermediul aceluiaşi formular naţional. Formularul şi termenul prevăzut de 20 de zile se aplică şi în cazul solicitărilor primite din partea altor state membre prin birourile SIRENE. (5) Biroul SIRENE naţional răspunde solicitantului cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de acces la datele personale, şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de rectificare şi ştergere a datelor personale. (6) Biroul SIRENE naţional transmite răspunsul persoanei vizate, în scris, la adresa indicată de aceasta prin scrisoare recomandată sau la o adresă de poştă electronică, dacă aceasta a solicitat acest lucru în mod expres. (7) Persoanei vizate nu îi sunt comunicate informaţiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal în SINS/SIS atât timp cât acest lucru este indispensabil pentru realizarea acţiunilor în baza semnalării ori a obiectivului semnalării sau pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane. (8) La nivelul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională se constituie un registru pentru înregistrarea cererilor ce privesc exercitarea drepturilor persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS/SIS. Capitolul IX Dispoziţii comune pentru semnalările conţinute în SINS şi transmise în SIS Articolul 59 (1) La nivel naţional, structurile subordonate MAI care au introdus semnalări în SINS/SIS sunt direct responsabile de exactitatea şi actualitatea datelor introduse, fiind singurele competente pentru modificarea, actualizarea, prelungirea valabilităţii sau ştergerea acestora. (2) Orice utilizator final care constată faptul că cel puţin una dintre datele cuprinse într-o semnalare introdusă de către o structură subordonată MAI este incorectă sau a fost introdusă ilegal comunică acest lucru structurii care a introdus semnalarea, de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile de la data la care a luat cunoştinţă de situaţia respectivă. Totodată, utilizatorul final informează Biroul SIRENE naţional utilizând formularul naţional de tip J, prevăzut în anexa nr. 3. (3) Structura menţionată la alin. (2) are obligaţia de a efectua verificări în termen de 5 zile lucrătoare şi de a lua măsuri de corectare/ştergere a datelor în cauză, dacă se constată că informarea este corectă, iar în situaţia în care constată că aceasta nu este corectă, comunică acest lucru utilizatorului final care a transmis comunicarea. (4) În cazul în care semnalarea este introdusă de către un stat membru (semnalare străină), utilizatorul final se adresează Biroului SIRENE naţional respectând prevederile alin. (2). (5) Modificarea conţinutului unei semnalări nu atrage modificarea perioadei de valabilitate a respectivei semnalări. (6) Structura care a introdus o semnalare este responsabilă de adăugarea pseudonimelor (aliasurilor), dacă acestea sunt cunoscute la momentul introducerii semnalării. Pseudonimul (aliasul) poate fi adăugat la semnalare şi ulterior, dacă există informaţii în acest sens. (7) Utilizatorul final care descoperă un pseudonim (alias) la o semnalare străină, transmite Biroului SIRENE naţional, în maximum 10 zile de la data/momentul identificării, informaţii despre acesta, folosind formularul naţional de tip J. Articolul 60 (1) O persoană/Un bun poate face obiectul unei singure semnalări în SINS în vederea transmiterii în SIS. (2) Introducerea unei semnalări ulterioare cu privire la aceeaşi/acelaşi persoană/bun nu este posibilă fără respectarea regulilor de compatibilitate şi prioritate prevăzute la art. 61 şi 62, cu privire la semnalările multiple. (3) Semnalările ulterioare cu privire la aceeaşi/acelaşi persoană/bun pot fi păstrate la nivel naţional, urmând a fi transmise către SIS după ştergerea sau expirarea semnalării anterioare. Articolul 61 (1) Semnalările multiple pot fi: a) semnalările multiple compatibile, care au motivul semnalării şi măsura de urmat diferite şi compatibile, ceea ce permite păstrarea lor concomitentă în sistem; b) semnalările multiple incompatibile, care au motivul semnalării şi măsura de urmat diferite şi incompatibile, ceea ce nu permite păstrarea lor concomitentă în sistem. (2) Regulile de compatibilitate pentru semnalările privind persoanele sunt următoarele: a) semnalările în vederea arestării sunt compatibile cu semnalările privind interdicţia de intrare, semnalările privind persoane dispărute şi cu semnalările privind participarea la o procedură judiciară. Ele nu sunt compatibile cu semnalările în vederea efectuării de controale discrete; b) semnalările privind interdicţia de intrare sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind persoane dispărute, semnalările în vederea efectuării de controale discrete şi semnalările privind participarea la o procedură judiciară; c) semnalările privind persoane dispărute sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării şi cu semnalările privind participarea la o procedură judiciară. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind interdicţia de intrare şi cu semnalările în vederea efectuării de controale discrete; d) semnalările privind participarea la o procedură judiciară sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării şi cu semnalările privind persoane dispărute. Ele nu sunt compatibile cu semnalările în vederea efectuării de controale discrete şi cu semnalările privind interdicţia de intrare; e) semnalările în vederea efectuării de controale discrete nu sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării, semnalările privind interdicţia de intrare, semnalările privind persoane dispărute şi cu semnalările privind participarea la o procedură judiciară. (3) Regulile de compatibilitate între semnalări privind bunurile sunt următoarele: a) semnalările privind bunurile căutate pentru a fi folosite ca mijloace de probă sunt compatibile cu semnalările privind bunurile căutate în vederea confiscării. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind bunurile supuse controlului discret; b) semnalările privind bunurile căutate în vederea confiscării sunt compatibile cu semnalările privind bunurile căutate pentru a fi folosite ca mijloace de probă. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind bunurile supuse controlului discret; c) semnalările privind bunurile supuse controlului discret nu sunt compatibile cu celelalte categorii de semnalări privind bunurile. Articolul 62 (1) Ordinea de prioritate a semnalărilor privind persoanele este următoarea: a) semnalările cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării; b) semnalării privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României; c) semnalările cu privire la persoane dispărute; d) semnalările cu privire la persoane, în scopul efectuării de controale discrete; e) semnalările cu privire la persoanele dispărute adulte şi semnalările cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară. (2) Ordinea de prioritate a semnalărilor privind bunurile este următoarea: a) folosirea ca probe; b) confiscare; c) control discret (aplicabil doar pentru vehicule, ambarcaţiuni, aeronave sau containere). (3) Derogări de la ordinea priorităţii indicată la alin. (1) şi (2) se pot face în cazul în care interese naţionale esenţiale sau obligaţii internaţionale impun acest lucru şi după o consultare între statele membre. Articolul 63 În cazul unui rezultat pozitiv obţinut din interogarea simultană a mai multor baze de date, acţiunea de urmat prioritară este cea dată de semnalarea din SIS, chiar dacă rezultatul pozitiv conţine şi informaţii din bazele de date naţionale şi/sau din SINS, cu excepţia cazurilor reglementate la art. 5 alin. (4) din Codul Frontierelor Schengen. Articolul 64 (1) În momentul introducerii unei semnalări cu privire la o/un persoană/bun, SINS şi SIS notifică structurii din subordinea MAI şi Biroului SIRENE naţional despre existenţa unei semnalări identice introduse anterior de către o altă structură/alt stat. Structura emitentă are obligaţia să efectueze verificări detaliate pentru a stabili dacă semnalările sunt identice sau nu. (2) Schimbul de informaţii suplimentare cu privire la stabilirea identităţii persoanei/bunului se realizează prin intermediul Biroului SIRENE naţional, în cazul unei semnalări străine. Fotografiile şi amprentele digitale se folosesc doar pentru a se stabili identitatea persoanei. (3) După stabilirea faptului că semnalarea priveşte aceeaşi/acelaşi persoană/bun şi ca urmare a constatării că există compatibilitate între cele două semnalări, ambele vor fi păstrate în SINS/SIS. (4) După stabilirea faptului că semnalarea priveşte aceeaşi/acelaşi persoană/bun şi ca urmare a constatării existenţei unei incompatibilităţi, prioritatea va fi stabilită conform prevederilor art. 62 şi 63 şi în urma schimbului de informaţii între cele două structuri, iar în cazul incompatibilităţii cu o semnalare străină, schimbul de informaţii se realizează prin intermediul Biroului SIRENE naţional. (5) În cazul în care semnalarea naţională este incompatibilă cu o semnalare străină şi nu poate fi transmisă în SIS, fiind păstrată la nivel naţional, Biroul SIRENE naţional ataşează o notă de ştergere la respectiva semnalare în scopul informării în momentul ştergerii acesteia din SIS. În această situaţie SINS notifică structurii interesate şi Biroului SIRENE naţional cu privire la ştergerea semnalării străine. (6) Biroul SIRENE naţional verifică existenţa cazurilor de semnalare multiplă privind o/un persoană/bun, prin intermediul schimbului de informaţii suplimentare, folosind criteriile de identificare prevăzute în Manualul SIRENE. (7) În cazuri justificate, Biroul SIRENE naţional este competent a solicita structurii emitente ştergerea unei semnalări din SINS/SIS. (8) Semnalarea naţională cu privire la persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării are prioritate faţă de orice semnalare străină. În acest sens, Biroul SIRENE naţional consultă biroul SIRENE străin în vederea ştergerii semnalării străine incompatibile, conform prevederilor Manualului SIRENE. Articolul 65 (1) Structurile emitente pot crea conexiuni între diferite semnalări, în conformitate cu legislaţia internă, în vederea evidenţierii legăturii dintre două sau mai multe semnalări de interes naţional ori de interes Schengen. (2) Conexiunea dintre două sau mai multe semnalări naţionale poate fi modificată sau ştearsă prin adăugarea/eliminarea unei semnalări la/din legătură, de către structura emitentă a semnalării respective. Conexiunea este vizibilă utilizatorilor dacă aceştia au drept de acces la toate semnalările care se află în legătură. (3) Stabilirea de conexiuni între semnalări nu necesită proceduri speciale pentru schimbul de informaţii suplimentare. În cazul obţinerii unui rezultat pozitiv pentru două sau mai multe semnalări între care există conexiuni, utilizatorul final care a obţinut rezultatul pozitiv informează telefonic şi prin fax/e-mail Biroul SIRENE naţional. (4) Conexiunea dintre semnalări poate fi modificată sau ştearsă, prin adăugarea/ştergerea unei semnalări la o/dintr-o legătură, doar de către structurile emitente ale semnalărilor participante la o conexiune. (5) De asemenea, conexiunea poate fi ştearsă şi automat de către sistem în condiţiile în care se şterge una sau mai multe semnalări între care există legătura respectivă. Articolul 66 (1) Dacă în momentul introducerii unei semnalări privind o persoană ori ulterior introducerii semnalării structura emitentă are informaţii conform cărora datele de identitate folosite sunt datele de identificare ale unei alte persoane, cetăţean român sau terţ cu drept de şedere în România, solicită acesteia din urmă date suplimentare de identificare pentru a le ataşa semnalării. (2) Datele suplimentare solicitate pot fi date privind documentele de călătorie şi de identitate, fotografii, amprente. (3) Datele suplimentare pot fi obţinute şi prelucrate doar cu acordul persoanei în cauză obţinut în scris prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 10. (4) Structura emitentă modifică semnalarea menţionând în categoria de identitate că este posibil ca persoana localizată în urma realizării rezultatului pozitiv să nu fie aceeaşi cu persoana care face obiectul semnalării. Cu această ocazie, în cadrul semnalării se adaugă menţiunea "Codul 3 (identitate uzurpată)". Acest cod poate fi adăugat la semnalare şi fără consimţământul persoanei ale cărei date de identificare sunt folosite abuziv, dacă există fotografia şi amprentele persoanei care face obiectul semnalării. (5) Structura emitentă transmite Biroului SIRENE naţional informaţiile privind uzurparea de identitate, în scopul informării celorlalte birouri SIRENE despre posibila identificare eronată ce poate surveni la o semnalare privind persoana respectivă. (6) Procedura descrisă la alin. (1)-(3) se aplică şi în cazul în care un utilizator final constată că persoana care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv nu este aceeaşi cu persoana care face obiectul unei semnalări naţionale, luând măsura transmiterii informaţiilor suplimentare obţinute atât structurii emitente a semnalării, care procedează potrivit prevederilor alin. (4), cât şi Biroului SIRENE naţional. (7) Dacă în urma unui rezultat pozitiv se constată că persoana care face obiectul unei semnalări este posibil să nu fie aceeaşi cu persoana localizată, se procedează la reţinerea persoanei conform legii, până la momentul luării deciziei privind legitimitatea folosirii acelei identităţi. Pentru acest scop, utilizatorul final solicită informaţiile suplimentare prevăzute la alin. (2) şi efectuează o comparaţie între acestea şi informaţiile declarate de persoana verificată, procedând după caz: a) dacă se constată că persoana în cauză nu este una şi aceeaşi cu persoana care face obiectul semnalării, atunci aceasta va putea să îşi continue deplasarea; b) dacă se constată că persoana verificată este aceeaşi cu persoana subiect al semnalării, atunci utilizatorul final va proceda la realizarea acţiunii de urmat prevăzute în semnalare. Articolul 67 (1) Datele de identificare ale persoanei victimă a uzurpării de identitate pot fi folosite doar în următoarele scopuri: a) pentru a permite autorităţii competente care realizează rezultatul pozitiv să distingă între persoana care este localizată şi persoana care face obiectul semnalării; b) pentru a permite persoanei care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv să dovedească faptul că nu este persoana care face obiectul semnalării; c) pentru a permite persoanei victimă a uzurpării de identitate continuarea călătoriei fără alte întârzieri. (2) În situaţia în care datele persoanei a cărei identitate a fost uzurpată sunt deja existente în bazele de date administrate de către structurile din subordinea MAI, acestea vor fi utilizate şi pentru scopurile pentru care au fost colectate. (3) Datele persoanei victimă a uzurpării de identitate sunt şterse concomitent cu ştergerea semnalării la care sunt ataşate sau la solicitarea persoanei în cauză. Articolul 68 Utilizatorul final care realizează un rezultat pozitiv la o semnalare străină care conţine menţiunea "Cod 3" informează imediat Biroul SIRENE naţional, solicitând informaţii suplimentare, şi acţionează conform procedurii descrise la art. 66 alin. (7). Articolul 69 Dacă utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv la o semnalare străină constată că se află în imposibilitatea de a urma procedura prevăzută de semnalare, informează Biroul SIRENE naţional despre această situaţie, printr-un formular naţional de tip H. Capitolul X Dispoziţii finale Articolul 70 (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, conducătorii autorităţilor naţionale competente din cadrul MAI emit dispoziţii pentru stabilirea procedurilor de lucru necesare punerii în aplicare a acestuia. (2) Proiectele dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) se transmit spre avizare Biroului SIRENE naţional. Articolul 71 Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă *) Anexele nr. 1-10 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Articolul 72 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul administraţiei şi internelor, Vasile Blaga Bucureşti, 23 septembrie 2010.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.