Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'inregistrare'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement career
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Categories

 • Professional
 • Useful

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 3 results

 1. ORDIN nr. 1.501 din 13 noiembrie 2006 (*actualizat*) privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor *Forma actualizată din septembrie 2010 cu modificările şi completările aduse de OMAI 168 din 28 iulie 2010 şi OMAI 2.039 din 28 iulie 2010.* Având în vedere prevederile art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin: Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Autoritatea competentă pentru coordonarea înmatriculării şi radierii autovehiculelor şi remorcilor, autorizarea provizorie sau pentru probe este Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Înmatricularea, radierea, autorizarea provizorie sau pentru probe se efectuează de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în a căror rază de competenţă proprietarii îşi au domiciliul sau sediul ori reşedinţa, în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate. (3) La cererea persoanei juridice, autovehiculul sau remorca se poate înmatricula la autoritatea competentă în raza căreia persoana juridică are reprezentanţe, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unităţi subordonate. Articolul 2 (1) Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligaţi să solicite înmatricularea ori înregistrarea, după caz, înainte de a le pune în circulaţie şi să solicite radierea lor din evidenţă, în cazurile prevăzute de lege, potrivit prevederilor prezentului ordin. (2) În cazul schimbării oricăror date înscrise în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, titularul acestuia este obligat să solicite autorităţii emitente eliberarea unui nou astfel de document, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit modificarea. (3) Titularii înmatriculării sau înregistrării unui vehicul sunt obligaţi să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus. Articolul 3 (1) Înmatricularea, înregistrarea şi autorizarea provizorie sau pentru probe se efectuează pe numele proprietarului de vehicul. (2) La cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se poate înscrie şi o altă persoană decât proprietarul, specificându-se calitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se menţionează şi datele de identificare a utilizatorului. Articolul 4 (1) Înmatricularea, înregistrarea şi autorizarea provizorie sau pentru probe a vehiculelor se consideră efectuate de la data înscrierii acestora în registrul naţional de evidenţă a vehiculelor înmatriculate, respectiv în evidenţele Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării, Serviciului Român de Informaţii şi ale consiliilor locale, în cazul înregistrării. (2) Odată cu înmatricularea, înregistrarea, autorizarea provizorie sau pentru probe, autoritatea competentă eliberează solicitantului certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, autorizaţia de circulaţie provizorie ori pentru probe, după caz, împreună cu plăcuţele cu numărul de înmatriculare, de înregistrare, provizoriu ori pentru probe aferent, după caz. Articolul 5 Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării, Serviciul Român de Informaţii şi consiliile locale îşi stabilesc reguli proprii de procedură privind înregistrarea şi radierea vehiculelor. Capitolul II Înmatricularea autovehiculelor şi remorcilor Articolul 6 (1) Înmatricularea se face numai pentru autovehiculele şi remorcile omologate, potrivit legii, de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român". (2) Înmatricularea poate fi permanentă sau, prin excepţie, temporară. (3) Înmatricularea permanentă este continuă, în sensul că de la admiterea în circulaţie în România şi până la scoaterea definitivă din circulaţie a unui vehicul, acesta este înscris permanent în registrul naţional al vehiculelor înmatriculate, pe numele proprietarului sau, după caz, al proprietarilor succesivi. (4) Înmatricularea temporară se realizează în cazul vehiculelor de provenienţă străină care beneficiază de regimul vamal de admitere temporară sau pentru vehiculele destinate exportului. Articolul 7 (1) Înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară se efectuează pe baza următoarelor documente: a) cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere; b) fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia. În cazul înmatriculării temporare pentru export nu este necesară viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale; c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie; d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie; e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie; f) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, cu excepţia autovehiculelor şi remorcilor noi; g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia; h) dovada efectuării formalităţilor vamale de import definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi al remorcilor dobândite din străinătate, în cazurile prevăzute de lege, în original sau copie legalizată a acesteia; i) dovada plăţii taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii; j) începând cu data de 1 ianuarie 2007, dovada plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, stabilită potrivit legii; k) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare; l) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare; m) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepţia vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice; n) procura specială, după caz. (11) Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent verifică dacă din documentele prevăzute la alin. (1) rezultă că persoana care solicită înmatricularea a realizat achiziţia intracomunitară a vehiculului, în sensul titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent verifică pe cale informatică dacă persoana care solicită înmatricularea mijlocului de transport achiziţionat din alt stat membru al Uniunii Europene este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care nu mai este necesară prezentarea altor documente. Verificarea pe cale informatică se realizează în condiţii stabilite prin protocol încheiat între Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. (12) Dacă persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) aceasta trebuie să depună, după caz: a) formularul "Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi", prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.128/2009pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi" şi "Certificat", precum şi a procedurii de eliberare a acestora, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare; sau b) formularul "Certificat", prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.128/2009, dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea certificatului de înmatriculare a vehiculului şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare. (3) În cazul vehiculului de provenienţă străină care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare. (4) În cazul existenţei unor indicii cu privire la falsificarea documentelor prevăzute la alin. (1) sau (3) ori în absenţa celor prevăzute la alin. (3), se vor efectua verificări prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor cu competenţe în domeniu, la solicitarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în condiţii stabilite prin dispoziţie a directorului Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (5) În cazul absenţei documentelor prevăzute la alin. (3), serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent va înmatricula un vehicul care provine dintr-un stat membru al Uniunii Europene numai după obţinerea confirmării de la acest stat a faptului că solicitantul este îndreptăţit să reînmatriculeze vehiculul în România. Procedura de solicitare a confirmării statului membru al Uniunii Europene din care provine vehiculul care urmează a fi înmatriculat în România se stabileşte prin dispoziţie a directorului Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (6) Până la clarificarea situaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5), solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe autorizaţii de circulaţie provizorii. (7) Persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) şi (3), şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie. Articolul 8 (1) Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectuează în baza următoarelor documente: a) cererea noului proprietar. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere; b) fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, semnată de fostul şi noul proprietar, vizată de organele fiscale competente ale autorităţilor administraţiei publice locale. În cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale, situaţie în care nu mai este necesară depunerea fişei de înmatriculare. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia; c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie; d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie; e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie; f) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia; g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia; h) dovada plăţii taxei de înmatriculare; i) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate; j) plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reşedinţa sau sediul pe raza altui judeţ decât al fostului proprietar; k) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare; l) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, cu excepţia cazului în care acestea se păstrează de către noul proprietar; m) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice, pentru cazurile stabilite de reglementările în vigoare; n) procura specială, după caz. (2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea certificatului de înmatriculare al vehiculului şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare. (3) Persoana juridică solicitantă a transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie. (4) Transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului se comunică în termen de 30 de zile, de către autoritatea care a efectuat-o, organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. Articolul 9 (1) Verificarea existenţei şi a valabilităţii inspecţiei tehnice periodice şi a încheierii asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule se poate face şi pe cale informatică, în condiţii stabilite prin protocol încheiat între Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Regia Autonomă "Registrul Auto Român", respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, caz în care documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. f) şi g), precum şi la art. 8 alin. (1) lit. f) şi g) nu mai sunt necesare. (2) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor pot încasa toate taxele şi tarifele stabilite potrivit legii, aferente operaţiunilor de înmatriculare, cu excepţia primelor de asigurare, dar numai după încheierea protocoalelor prevăzute de lege. (3) Societăţile abilitate să comercializeze vehicule noi şi societăţile de leasing care au încheiat protocoale, conform legii, cu Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor pot solicita, pe cale informatică, înmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulaţie a vehiculelor şi depun documentele necesare eliberării certificatelor de înmatriculare sau a autorizaţiilor provizorii pentru circulaţie a vehiculelor şi a plăcuţelor aferente simultan cu primirea acestora, verificarea actelor fiind efectuată ulterior. (4) În cazul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate pentru vehiculul al cărui certificat de înmatriculare este model 1997 sau mai vechi, noul certificat de înmatriculare se eliberează doar după efectuarea de verificări în evidenţele manuale în care vehiculul a fost înmatriculat. Articolul 10 (1) Înmatricularea temporară pentru export se realizează pentru o perioadă de maximum 30 de zile, dar care nu poate depăşi termenul de valabilitate a asigurării internaţionale - carte verde. (2) Pentru vehiculele aflate în regim vamal de admitere temporară, perioada de înmatriculare temporară nu poate depăşi sfârşitul anului în curs, dacă solicitarea a fost făcută în primele 9 luni ale anului respectiv, ori sfârşitul anului următor, dacă solicitarea a fost făcută în ultimele 3 luni ale anului în curs. Perioada de înmatriculare temporară nu poate depăşi termenul limită acordat de autoritatea vamală sau durata dreptului de şedere de care beneficiază cetăţenii străini. (3) Pentru autovehiculele şi remorcile care se introduc în România printr-o operaţiune de leasing extern sau care sunt de provenienţă străină şi comercializate în România în sistem leasing, durata de înmatriculare temporară nu poate depăşi valabilitatea contractului de leasing şi termenul limită stabilit pentru importul temporar. Articolul 11 (1) Autovehiculele şi remorcile aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic sau consular, care îşi desfăşoară activitatea în România, se înmatriculează, la cererea celor interesaţi, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, pe baza documentelor prevăzute la art. 7, cu excepţia taxei de înmatriculare şi a dovezii plăţii taxei asupra mijloacelor de transport/impozitului pe mijloacele de transport, stabilită potrivit legii, dacă, pe bază de reciprocitate, se acordă scutiri pentru acestea. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), înmatricularea se poate realiza şi la solicitarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat". Articolul 12 Termenul în care se soluţionează cererile pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare. Articolul 13 (1) Eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare se efectuează în baza următoarelor documente: a) cererea solicitantului; b) cartea de identitate a vehiculului; c) certificatul de înmatriculare deteriorat, după caz; d) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare; e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. (2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. e) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea duplicatului certificatului de înmatriculare al vehiculului. Articolul 14 (1) Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta se efectuează în baza următoarelor documente: a) cererea solicitantului; b) cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român"; c) fişa de înmatriculare a vehiculului, vizată de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, numai în cazul modificărilor care se referă la schimbarea domiciliului sau, după caz, a reşedinţei, pentru cetăţenii străini, ori a sediului în cadrul aceluiaşi judeţ sau la schimbarea motorului cu un altul de o capacitate cilindrică diferită; d) vechiul certificat de înmatriculare; e) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare; f) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. (2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. f) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea noului certificat de înmatriculare a vehiculului. (3) În cazul solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare, se vor depune în plus faţă de documentele prevăzute la alin. (1) plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dovada de plată a contravalorii celor noi şi, după caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare. (4) În cazul în care proprietarul vehiculului intenţionează transferarea dreptului de proprietate asupra acestuia şi optează pentru păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare, poate solicita atribuirea unui alt număr de înmatriculare, cu depunerea documentelor prevăzute de alin. (1) şi (3), dacă cererea pentru păstrarea acesteia şi cererea privind transcrierea transmiterii dreptului de proprietate nu sunt depuse concomitent la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent să înmatriculeze vehiculul. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare se păstrează de către proprietar, dacă acesta a optat în acest sens. Capitolul III Autorizarea provizorie pentru circulaţie a autovehiculelor şi remorcilor Articolul 15 (1) Până la înmatriculare, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competente potrivit art. 1 alin. (2) autorizează provizoriu circulaţia autovehiculelor şi a remorcilor neînmatriculate, pentru o perioadă ce nu va putea depăşi 30 de zile, dar nu mai mult de data la care expiră asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule. (2) Vehiculului căruia i s-a acordat autorizaţie de circulaţie provizorie în condiţiile prevăzute la alin. (1) i se pot atribui succesiv, în aceleaşi condiţii, mai multe autorizaţii provizorii care nu pot cumula mai mult de 90 de zile, cu condiţia achitării tuturor taxelor şi tarifelor legale necesare înmatriculării, înainte de eliberarea următoarei autorizaţii. (3) Perioada de 90 de zile prevăzută la alin. (2) nu se aplică în cazul vehiculelor aflate în situaţia prevăzută la art. 7 alin. (4) şi (5). (4) Autorizaţia de circulaţie provizorie dă dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul României. Articolul 16 (1) Autorizaţia de circulaţie provizorie se eliberează în baza următoarelor documente: a) cererea solicitantului; b) dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate a acesteia; c) dovada plăţii taxei de autorizare provizorie a circulaţiei; d) copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului; e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, sau, în cazul persoanei juridice, documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie; f) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu şi a garanţiei de returnare a acestora; g) dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie; h) copia declaraţiei vamale pentru vehiculele de provenienţă străină pentru care se solicită înmatricularea în România, cu excepţia primei autorizări. (2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. e) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Articolul 17 (1) Autorizaţiile de circulaţie provizorie pot fi eliberate în alb societăţilor abilitate să comercializeze vehicule noi sau societăţilor de leasing care deţin spaţiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor şi au un volum mediu de vânzări de cel puţin 5 vehicule într-un interval de o lună. (2) Eliberarea autorizaţiilor de circulaţie provizorie prevăzute la alin. (1) se efectuează în baza următoarelor documente: a) cererea solicitantului; b) copii de pe facturile fiscale de vânzare şi jurnalul de vânzări al societăţii din care să rezulte că aceasta a comercializat un număr de vehicule care să justifice acordarea autorizaţiilor de circulaţie provizorie; c) dovada plăţii taxei de autorizare provizorie a circulaţiei; d) documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie; e) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu şi a garanţiei de returnare a acestora; f) dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie. (3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) se prezintă anual, cu ocazia primei solicitări de eliberare a autorizaţiilor de circulaţie provizorie. (4) Persoanele juridice vor completa ulterior autorizaţiile pe numele propriu sau al clienţilor, numai pentru vehiculele noi comercializate de acestea. Fiecare autorizaţie va fi însoţită de asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule. (5) Societăţile abilitate să comercializeze vehicule noi şi societăţile de leasing vor asigura permanent, la cererea poliţiei, identificarea operativă a titularilor autorizaţiilor de circulaţie provizorie pe care le-au completat în condiţiile alin. (4). (6) În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5), societăţile abilitate să comercializeze vehicule noi şi societăţile de leasing pierd dreptul de a primi autorizaţii de circulaţie provizorie în alb pentru o perioadă de 3 luni de la data constatării. Articolul 18 Termenul în care se soluţionează cererile pentru eliberarea autorizaţiilor de circulaţie provizorie nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare. Capitolul IV Autorizarea pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor Articolul 19 (1) Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent potrivit art. 1 alin. (2) autorizează pentru probe autovehiculele şi remorcile care: a) efectuează probe în vederea omologării, precum şi autoşasiuri care efectuează deplasări de la unităţile constructoare la cele care le carosează, la solicitarea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea ori încercarea autovehiculelor sau a remorcilor; b) se comercializează, în vederea efectuării probelor solicitate de clienţi, la cererea persoanelor juridice care deţin spaţiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor şi au un volum mediu de vânzări de cel puţin 10 vehicule pe lună în ultimele 6 luni. (2) Autorizaţia de circulaţie pentru probe este valabilă un an de la data eliberării. (3) Autorizaţia de circulaţie pentru probe este valabilă doar pe teritoriul României, pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), şi doar pe teritoriul judeţului sau al municipiului Bucureşti, în raza căruia societatea îşi are sediul, pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. b). (4) Formularul autorizaţiei de circulaţie pentru probe este identic cu cel al certificatului de înmatriculare, fiind însoţit de o anexă completată de titularul autorizării, care cuprinde elementele de identificare a vehiculului. Articolul 20 Autorizaţia de circulaţie pentru probe se eliberează în baza următoarelor documente: a) cererea solicitantului; b) documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie; c) copii de pe actul constitutiv al societăţii din care să rezulte ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea sau încercarea vehiculelor rutiere, precum şi o adeverinţă de la Regia Autonomă "Registrul Auto Român" din care să rezulte că societatea are vehicule în curs de omologare pentru circulaţie, în cazul vehiculelor supuse încercării în vederea omologării; d) copii de pe actul constitutiv al societăţii din care să rezulte ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere şi copii de pe facturile fiscale de vânzare şi jurnalul de vânzări al societăţii, care să ateste un volum mediu de vânzări de cel puţin 10 vehicule pe lună, în ultimele 6 luni, precum şi copii de pe actele care atestă deţinerea unui spaţiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor supuse vânzării, în cazul comercianţilor; e) dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate a acesteia, pentru fiecare autorizaţie solicitată; f) dovada plăţii taxei de autorizare a circulaţiei pentru probe; g) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr pentru probe; h) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare. Articolul 21 (1) Titularii autorizaţiilor de circulaţie pentru probe vor completa la momentul punerii în circulaţie a unui vehicul cu plăcuţe cu număr pentru probă o anexă care trebuie să cuprindă datele de identificare a vehiculului pe care se montează plăcuţele cu număr pentru probe, astfel: categoria, marca, tipul, masa totală maxim autorizată, numărul de identificare şi culoarea. Datele din anexe se înscriu şi într-un registru aflat la sediul societăţii. (2) Titularii autorizaţiilor de circulaţie pentru probe vor asigura permanent, la cererea poliţiei, identificarea operativă a vehiculelor care circulă cu număr de probă. (3) Autovehiculele şi remorcile care circulă în baza autorizaţiei de circulaţie pentru probe nu pot efectua transport comercial de bunuri şi persoane. (4) Autorizaţia de circulaţie pentru probe nu poate fi folosită pentru autovehicule şi remorci de provenienţă străină pentru care nu au fost efectuate formalităţile vamale în România şi nici pentru vehicule care nu aparţin titularului autorizaţiei de probe. (5) În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1)-(4), precum şi la art. 19 alin. (3), persoanele juridice autorizate în condiţiile art. 19 pierd dreptul de a primi autorizaţii de circulaţie pentru probe pentru o perioadă de 6 luni de la data constatării. Articolul 22 Termenul în care se soluţionează cererile pentru eliberarea autorizaţiilor de circulaţie pentru probe nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare. Capitolul V Înregistrarea vehiculelor Articolul 23 (1) Se înregistrează de către consiliile locale numai mopedele, tractoarele care nu se supun înmatriculării, maşinile şi utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor, şi troleibuzele omologate, potrivit legii, de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român", precum şi tramvaiele, maşinile şi utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, care nu păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor, şi vehiculele cu tracţiune animală. (2) Înregistrarea vehiculelor în condiţiile prevăzute la alin. (1) se realizează de către consiliile locale pe a căror rază teritorială îşi au domiciliul, reşedinţa ori sediul proprietarii vehiculelor respective. (3) Procedura de înregistrare şi radiere a vehiculelor de către consiliile locale se stabileşte prin hotărâre a consiliului local, cu avizul consultativ al Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (4) Autovehiculele, remorcile, mopedele, tractoarele care nu se supun înmatriculării, maşinile şi utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor, din dotarea Ministerului Apărării, Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi a Serviciului Român de Informaţii se înregistrează la aceste instituţii numai dacă au fost omologate, potrivit legii, de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" şi pot, după caz, să fie înmatriculate, în condiţiile legii. (5) Procedura de înregistrare şi radiere a vehiculelor din dotarea instituţiilor prevăzute la alin. (4) se stabileşte prin ordin al conducătorului instituţiei respective, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: a) structura din cadrul instituţiei care efectuează înregistrarea; b) documentele pe baza cărora se efectuează înregistrarea, respectiv radierea; c) situaţiile şi condiţiile în care se eliberează, pentru un vehicul înregistrat, un nou certificat de înregistrare, respectiv un nou set de plăcuţe cu număr de înregistrare. (6) Odată cu înregistrarea vehiculelor, autorităţile competente trebuie să elibereze un certificat de înregistrare, precum şi plăcuţele cu număr de înregistrare. Capitolul VI Radierea din circulaţie a vehiculelor Articolul 24 (1) Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate pot solicita radierea din circulaţie, dacă fac dovada depozitării acestora într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii. (2) Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate sunt obligaţi să solicite radierea din circulaţie în termen de 30 de zile de la data: a) când vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unităţi specializate, în vederea dezmembrării; b) scoaterii definitive din România a vehiculului; c) declarării furtului vehiculului; d) trecerii vehiculului înregistrat în proprietatea altei persoane. (3) Vehiculul declarat, prin dispoziţie a autorităţii administraţiei publice locale, fără stăpân ori abandonat se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispoziţiei respective. (4) Vehiculul pentru care poliţia rutieră a dispus radierea din circulaţie, potrivit legii, se radiază de la data comunicării măsurii. (5) Radierea se comunică în termen de 30 de zile, de către autoritatea care a efectuat-o, organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. Articolul 25 (1) Radierea se face pe baza depunerii certificatului de înmatriculare sau de înregistrare şi a plăcuţelor cu număr de înmatriculare ori de înregistrare, după caz, a cărţii de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele înmatriculate după 1 iulie 1993), a fişei de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, stabilită potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală, precum şi a documentelor care atestă faptul că a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (1)-(4). (2) În cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care deţin certificate de înmatriculare şi numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricaţie mai mare de 30 de ani, radierea se poate efectua în baza unei declaraţii pe propria răspundere a titularului înmatriculării ori a moştenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulaţie şi nu mai circulă pe drumurile publice. Capitolul VII Numerele de înmatriculare, de înregistrare, provizorii şi pentru probe Articolul 26 (1) Indicativele judeţelor şi al municipiului Bucureşti, alcătuirea numerelor de ordine, formele, dimensiunile, culorile fondului plăcuţelor şi ale înscrisurilor aplicate, precum şi condiţiile de calitate pentru plăcuţele cu număr de înmatriculare, provizoriu sau pentru probe, după caz, sunt stabilite prin standard de stat, potrivit legii. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), alcătuirea numerelor de ordine poate fi modificată cu aprobarea ministrului administraţiei şi internelor. Articolul 27 (1) În cazul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate, plăcuţele cu numărul de înmatriculare trec automat pe numele noului proprietar, dacă acesta are domiciliul, reşedinţa sau sediul în acelaşi judeţ ori municipiu, în cazul municipiului Bucureşti, cu fostul proprietar şi dacă fostul proprietar nu a optat pentru păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare respectiv, iar combinaţia numărului de înmatriculare nu este restricţionată, potrivit prevederilor legale. (2) Solicitantul înmatriculării permanente sau persoana care solicită transcrierea dreptului de proprietate asupra unui vehicul în România poate opta pentru o combinaţie preferenţială a numărului de înmatriculare, dacă aceasta este disponibilă, cu plata contravalorii tarifului legal. (3) În cazul în care noul proprietar are domiciliul, reşedinţa ori sediul în alt judeţ decât fostul proprietar, acesta poate primi o combinaţie la rând a numărului de înmatriculare sau poate opta pentru o combinaţie preferenţială, dacă aceasta este disponibilă, cu plata contravalorii tarifului legal. Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 28 Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, nu se mai efectuează serviciile de rezervare a unei combinaţii a numărului de înmatriculare. Persoanele care au achitat anterior contravaloarea tarifului de rezervare a unui număr de înmatriculare beneficiază în continuare de serviciile achitate, dar nu mai mult de un an de la achitarea acestora. Articolul 29 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Ministrul administraţiei şi internelor, Vasile Blaga
 2. Pentru a putea utiliza toate funcţiile website-ului (conturile nevalidate au accesul blocat) şi pentru a finaliza procesul de înregistrare a unui cont de utilizator, trebuie să validaţi adresa de mail asociată contului. Asta înseamnă că aveţi nevoie de o adresă validă/reală de e-mail, în care să puteţi primi e-mailul de validare pe care serverul îl trimite după parcurgerea etapelor de înregistrare. În e-mailul respectiv se găsesc instrucţiunile necesare privind validarea contului de membru, iar principala metodă este accesarea link-ului de validare primit în e-mail. Dacă nu primiţi acest e-mail, primul pas este să căutaţi în dosarele de spam. Uneori e-mailurile trimise de serverul nostru sunt tratate în mod greşit ca şi spam, deşi NU sunt. Dacă totuşi nu îl găsiţi nici în folderul spam (nu ai primit mail-ul), vă recomandăm să adăugaţi adresa în lista de contacte a clientului dvs. de e-mail. Instrucţiuni despre cum se poate face acest lucru găsiţi aici: După această etapă, verificaţi dacă aţi introdus corect adresa de e-mail în momentul înregistrării contului de membru. Puteţi face acest lucru verificând pe singura pagină care este afişată utilizatorilor autentificaţi ce nu au contul validat. În situaţia în care aţi introdus greşit adresa de mail, o puteţi modifica completând adresa corectă în fereastra care apare la accesarea butonului "Schimbă adresa de email". Dacă nici după ce aţi parcurs etapele de mai sus, nu reuşiţi, puteţi solicita din nou trimiterea unui nou e-mail de validare, accesând butonul "Retrimite e-mail validare" (Resend Validation). După primirea mail-ului de validare şi accesarea link-ului utilizatorul este autentificat în mod automat. În cazul în care, aţi urmat aceste instrucţiuni şi nu reuşiţi să validaţi contul de utilizator, puteţi contacta echipa administrativă prin intermediul formularului de contact, precizând că întâmpinaţi probleme cu validarea contului. Succes!
 3. Pentru a putea utiliza toate funcţiile forumului, este necesar să vă înregistraţi un cont de membru, iar pentru a putea face acest lucru, trebuie să accesaţi butonul "Înregistrare cont" aflat în partea din dreapta-sus a oricărei pagini. Veţi fi direcţionat la o pagină unde trebuie să completaţi informaţiile solicitate de pe pagina de înregistrare. În timpul completării câmpurilor respective, veţi fi avertizaţi privind orice nepotrivire a informaţiilor introduse. Alegeţi un username cât mai uşor de reţinut şi reprezntativ pentru persoana dvs., întrucât membrii cu vechime şi activitate apreciată pe forum, pot beneficia de mai multe facilităţi, de exemplu un cont şi o adresă de email gratuite (username[@]politisti.ro). ATENŢIE: Nu este permisă înregistrarea folosind ca username denumirea unei paginii web, a unor firme sau orice altă denumire ce are conotaţii comerciale, sexuale şi/sau care sunt interzise de regulamentul forumului. Pentru înregistrare aveţi nevoie de o adresă de email validă. Completaţi cu mare atenţie adresa dvs. de email. Aceasta este necesară pentru validarea contului de membru. La adresa folosită în formularul de înregistrare veţi primi un e-mail generat automat, care conţine link-ul care trebuie accesat de dvs. pentru validarea contului. Nu veţi putea accesa site-ul dacă contul dvs. de membru nu este validat. După ce aţi completat întreg formularul, daţi click pe butonul "Înregistrare cont". Următorul pas este să validaţi contul făcând click pe link-ul primit la adresa de e-mail folosită în formularul de înregistrare În cazul în care întâmpinaţi probleme, puteţi contacta administratorul prin intermediul formularului de contact. Succes!
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.