Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'incompatibilitati'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement career
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Categories

 • Professional
 • Useful

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 2 results

 1. Ordinul M.A.I. 451 din 17.05.2003 privind conflictul de interese, incompatibilitățile și declarațiile de interese ale personalului Ministerului de Interne, modificat prin Ordinul M.A.I. nr. 614/22.04.2005 Având în vedere prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției; În temeiul art.13 alin.2 din Legea 40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne emit următorul ORDIN: Art.1.(1) - Polițistul/funcționarul public din Ministerului de Interne este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații: potrivit atribuțiilor de serviciu este abilitat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice ți/sau juridice cu care are relații cu caracter patrimonial; participă la luarea unei decizii în exercitarea funcției publice care poate fi influențată de interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I; participă în cazul aceleiași comisii, constituită conform legii, cu polițiști sau funcționari publici care au calitatea de soț sau rudă de gradul I; (2) - Polițistul și funcționarul public, în cazul existenței unui conflict de interese, este obligat să se abțină de la rezolvarea cereri, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să-și informeze de îndată șeful ierarhic căruia i se subordonează direct, prin raport scris, motivat. (3) - În situația prevăzută la alin (1), lit. c), la momentul constatării, polițistul/funcționarul public aflat în conflict de interese, va sesiza asupra existenței acestuia președintele comisiei în cadrul căreia a fost desemnat, în condițiile legii, concomitent cu raportul către șeful său ierarhic. (4) - Șeful ierarhic, care a fost sesizat asupra existenței uneia dintre situațiile prevăzute la alin.(1) este obligat să ia măsurile ce se impun pentru eliminarea conflictului de interese, în condițiile legii. Art.2.(1) - Persoana care execută funcția de secretar de stat, subsecretar de stat sau funcții asimilate acestora în Ministerul de Interne este obligată să nu încheie acte juridice sau să nu ia ori să nu participe la luarea unei decizii, în exercitarea funcției publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori pentru rudele sale de gradul I. (2) - Verificarea situațiilor de conflict de interese și luarea măsurilor în cazul săvârșirii unor abateri administrative, de această natură, se face în condițiile legii. Art.3.(1) - Calitatea de polițist și respectiv de funcționar public în Ministerul de Interne este incompatibilă cu orice altă funcție publică, cu excepția celei în care a fost numit, precum și cu funcțiile de demnitate publică. (2) - Personalul prevăzut la alin.(1) nu poate desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul altei autorități sau instituții publice; b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepția cazului în care este suspendat din funcția publică pe durata numirii sale; c) în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, în cadrul unei asociații familiale sau ca persoană fizică autorizată; d) în calitate de membru al unui grup de interes economic; e) în calitate de mandatar al unei persoane în ceea ce privește efectuarea unor acte în legatură cu funcția pe care o exercită. (3) - Polițiștii și funcționarii publici nu se pot afla în raporturi ierarhice directe cu soții sau rudele de gradul I; (4) - Personalul aflat într-una dintre situațiile de incompatibilitate prevazute la alin.(1) - (3) va opta prin raport scris, până la data de 15.06.2003, pentru încetarea acesteia ori pentru renunțarea la calitatea de polițist sau funcționar public. (5) - Situațiile identificate potrivit alin.(4), însoțite de propuneri de soluționare și de documente care să le susțină, elaborate conform procedurilor de resurse umane, vor fi transmise structurilor ierarhic superioare, după caz, în conformitate cu normele de competență privind gestiunea resurselor umane în Ministerul de Interne. Art.4 (1) - Ministrul Administraţiei şi Intenelor, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi persoanele care îndeplinesc funcţii asimilate acestora, poliţiştii şi funcţionarii publici din Ministerul Administraţiei şi Internelor completează formularul declaraţiei de interese până la data de 09.05.2005 după modelul prevăzut în anexa din Hotărârea Guvernului nr. 506/2003 privind stabilirea modelului registrului declaraţiei de interese, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 14/2005. (2) - Poliţiştii şi ceilalţi funcţionari publici încadraţi în unităţile Ministerului de Interne sunt obligaţi să completeze declaraţiile de interese, prevăzute la alin.(1), în termen de 15 zile de la data încadrării, respectiv de la data numirii în funcţie. (3) - Poliţiştii/funcţionarii publici care nu îndeplinesc alte funcţii sau nu desfăşoară alte activităţi decât cele legate de funcţia pe care o exercită, vor depune la comapartimentul resurse umane, în termenele prevăzute la alin. (1) şi (2), o declaraţie în acest sens. (4) - Declaraţiile de interese se actualizează, în termen de 30 de zile de la data apariţiei uneia dintre situaţiile prevăzute la art.111 alin.(2) din Legea nr.161/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Art.5 - Declaraţiile de interese se depun la compartimentele de resurse umane sau la cele care deservesc unitatea respectivă şi sunt înscrise în Registrul declaraţiilor de interese de către persoana desemnată din cadrul acestor structuri. Art.6 (1) - Formularele declaraţiilor de interese prevăzute la art.4 alin.(4) şi registrele prevăzute la art.5 se asigură de Direcţia Economico-Administrativă care le va repartiza la inspectoratele generale (similare) în baza solicitărilor scrise ale acestora, până la data de 27 aprilie 2005. (2) - Unităţile care au personal din categoria prevăzută la art.1 alin.(1), vor transmite la Direcţia Economico-Administrativă solicitările prevăzute la alin.(1), în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. Art.7 - Şefii/ comandanţii de unităţi vor dispune măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. MINISTRUL DE INTERNE IOAN RUS * textele au fost modificate conform prevederilor Ordinului M.A.I. nr.614/22.04.2005 cu aplicabilitate din 01.05.2005
 2. Legea Nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei Publicat in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 279 din 21 aprilie 2003 CARTEA I Reglementari generale pentru prevenirea si combaterea coruptiei TITLUL IV Conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 68. - Prezentul titlu reglementeaza conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor ce pot interveni in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice. Art. 69. - (1) Prevederile prezentului titlu se aplica persoanelor care exercita urmatoarele demnitati publice si functii publice: a) presedinte al Romaniei; b) deputat si senator; c) consilier prezidential si consilier de stat din Administratia Prezidentiala; d) prim-ministru, ministru, ministru delegat, secretar de stat, subsecretar de stat si functiile asimilate acestora, prefect si subprefect; e) magistrati; f) alesi locali; g) functionari publici. (2) Functiile asimilate celor de ministru, secretar de stat si subsecretar de stat din cadrul unor autoritati publice centrale sunt cele prevazute in actele normative privind organizarea si functionarea acestor autoritati. (3) Prin alesi locali se intelege: primarii si viceprimarii, primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, consilierii locali si consilierii judeteni. CAPITOLUL II Conflictul de interese SECTIUNEA 1 Definitie si principii Art. 70. - Prin conflict de interese se intelege situatia in care persoana ce exercita o demnitate publica sau o functie publica are un interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor care ii revin potrivit Constitutiei si altor acte normative. Art. 71. - Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice sunt: impartialitatea, integritatea, transparenta deciziei si suprematia interesului public. SECTIUNEA a 2-a Conflictul de interese in exercitarea functiei de membru al Guvernului si a altor functii publice de autoritate din administratia publica centrala si locala Art. 72. - (1) Persoana care exercita functia de membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat sau functii asimilate acestora, prefect ori subprefect este obligata sa nu emita un act administrativ sau sa nu incheie un act juridic ori sa nu ia sau sa nu participe la luarea unei decizii in exercitarea functiei publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine, pentru sotul sau ori rudele sale de gradul I. (2) Obligatiile prevazute in alin. (1) nu privesc emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative. Art. 73. - (1) Incalcarea obligatiilor prevazute in art. 72 alin. (1) constituie abatere administrativa, daca nu este o fapta mai grava, potrivit legii. (2) Actele administrative emise sau actele juridice incheiate prin incalcarea obligatiilor prevazute in art. 72 alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta. (3) Verificarea sesizarilor privind incalcarea obligatiilor prevazute in art. 72 alin. (1) se face de catre Corpul de control al primului-ministru. Rezultatul verificarilor se prezinta primuluiministru, care dispune, prin decizie, asupra masurilor ce se impun. (4) Daca din verificarile efectuate potrivit alin. (3) rezulta ca cel in cauza a realizat foloase materiale prin savarsirea abaterii administrative prevazute la alin. (1), primul-ministru dispune, dupa caz, sesizarea organelor de urmarire penala competente sau a comisiilor competente de cercetare a averii, constituite potrivit Legii nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici. (5) Decizia primului-ministru poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ, in termen de 15 zile de la comunicare. Hotararea curtii de apel este supusa recursului. (6) Hotararea judecatoreasca irevocabila sau, dupa caz, decizia primului-ministru, neatacata in termenul prevazut la alin. (5), se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (7) Persoana care a savarsit o abatere administrativa constatata potrivit alin. (3) - (6) este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie publica dintre cele prevazute la art. 72 alin. (1) pentru o perioada de 3 ani de la data publicarii hotararii judecatoresti sau, dupa caz, a deciziei primului-ministru. Art. 74. - (1) In cazul conflictului de interese prevazut in prezenta sectiune, primul-ministru poate fi sesizat de orice persoana sau se poate sesiza din oficiu. (2) Persoanei care a sesizat conflictul de interese i se comunica, in scris, modul de solutionare a sesizarii, in termen de 30 de zile de la data solutionarii acesteia. Art. 75. - Persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim ca urmare a existentei unui conflict de interese prevazut in prezenta sectiune se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit legii, in functie de natura actului emis sau incheiat. SECTIUNEA a 3-a Conflictul de interese privind alesii locali Art. 76. - (1) Primarii si viceprimarii, primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti sunt obligati sa nu emita un act administrativ sau sa nu incheie un act juridic ori sa nu emita o dispozitie, in exercitarea functiei, care produce un folos material pentru sine, pentru sotul sau ori rudele sale de gradul I. (2) Actele administrative emise sau actele juridice incheiate ori dispozitiile emise cu incalcarea obligatiilor prevazute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta. (3) Daca in urma controlului asupra legalitatii actelor juridice incheiate sau emise de persoanele prevazute la alin. (1) rezulta ca alesul local in cauza a realizat foloase materiale, prefectul dispune, dupa caz, sesizarea organelor de urmarire penala competente sau a comisiilor competente de cercetare a averii, constituite potrivit Legii nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici. (4) Orice persoana interesata poate sesiza, in scris, prefectul in legatura cu faptele prevazute la alin. (1). Dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator. Art. 77. - Conflictele de interese pentru presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene sau consilierii locali si judeteni sunt prevazute in art. 47 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 78. - Persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim ca urmare a existentei unui conflict de interese prevazut in prezenta sectiune se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit legii, in functie de natura actului emis sau incheiat. SECTIUNEA a 4-a Conflictul de interese privind functionarii publici Art. 79. - (1) Functionarul public este in conflict de interese daca se afla in una dintre urmatoarele situatii: a) este chemat sa rezolve cereri, sa ia decizii sau sa participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice si juridice cu care are relatii cu caracter patrimonial; b) participa in cadrul aceleasi comisii, constituite conform legii, cu functionari publici care au calitatea de sot sau ruda de gradul I; c) interesele sale patrimoniale, ale sotului sau rudelor sale de gradul I pot influenta deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea functiei publice. (2) In cazul existentei unui conflict de interese, functionarul public este obligat sa se abtina de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii si sa-l informeze de indata pe seful ierarhic caruia ii este subordonat direct. Acesta este obligat sa ia masurile care se impun pentru exercitarea cu impartialitate a functiei publice, in termen de cel mult 3 zile de la data luarii la cunostinta. (3) In cazurile prevazute la alin. (1), conducatorul autoritatii sau institutiei publice, la propunerea sefului ierarhic caruia ii este subordonat direct functionarul public in cauza, va desemna un alt functionar public, care are aceeasi pregatire si nivel de experienta. (4) Incalcarea dispozitiilor alin. (2) poate atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila ori penala, potrivit legii. CAPITOLUL III INCOMPATIBILITATI SECTIUNEA 1 Dispozitii generale Art. 80. - Incompatibilitatile privind demnitatile publice si functiile publice sunt cele reglementate de Constitutie, de legea aplicabila autoritatii sau institutiei publice in care persoanele ce exercita o demnitate publica sau o functie publica isi desfasoara activitatea, precum si de dispozitiile prezentului titlu. SECTIUNEA a 2-a Incompatibilitati privind calitatea de parlamentar Art. 81. - (1) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibila cu exercitarea oricarei functii publice de autoritate, potrivit Constitutiei, cu exceptia celei de membru al Guvernului. (2) Prin functii publice de autoritate, incompatibile cu calitatea de deputat sau de senator, se intelege: functiile din administratia publica asimilate celor de ministru, functiile de secretar de stat, subsecretar de stat si functiile asimilate celor de secretar de stat si subsecretar de stat din cadrul organelor de specialitate din subordinea Guvernului sau a ministerelor, functiile din Administratia Prezidentiala, din aparatul de lucru al Parlamentului si al Guvernului, functiile de conducere specifice ministerelor, celorlalte autoritati si institutii publice, functiile de consilieri locali si consilieri judeteni, de prefecti si subprefecti si celelalte functii de conducere din aparatul propriu al prefecturilor, functiile de primar, viceprimar si secretar ai unitatilor administrativteritoriale, functiile de conducere si executie din serviciile publice descentralizate ale ministerelor si celorlalte organe din unitatile administrativ-teritoriale si din aparatul propriu si serviciile publice ale consiliilor judetene si consiliilor locale, precum si functiile care, potrivit legii, nu permit persoanelor care le detin sa candideze in alegeri. Art. 82. - (1) Calitatea de deputat si senator este, de asemenea, incompatibila cu: a) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor la societatile comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de credit, societatile de asigurare si cele financiare, precum si la institutiile publice; b) functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la societatile comerciale prevazute la lit. a); c) functia de reprezentant al statului in adunarile generale ale societatilor comerciale prevazute la lit. a); d) functia de manager sau membru al consiliilor de administratie ale regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale; e) calitatea de comerciant persoana fizica; f) calitatea de membru al unui grup de interes economic; g) o functie publica incredintata de un stat strain, cu exceptia acelor functii prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte. (2) In mod exceptional, Biroul Permanent al Camerei Deputatilor sau Senatului, la propunerea Guvernului si cu avizul comisiilor juridice, poate aproba participarea deputatului sau a senatorului ca reprezentant al statului in adunarea generala a actionarilor ori ca membru in consiliul de administratie al regiilor autonome, companiilor sau societatilor nationale, institutiilor publice ori al societatilor comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de credit, societatile de asigurare si cele financiare, de interes strategic sau in cazul in care un interes public impune aceasta. (3) Deputatii si senatorii pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice. Art. 83. - (1) Deputatul sau senatorul care la data intrarii in vigoare a prezentului titlu se afla in una dintre incompatibilitatile prevazute de art. 81 si 82 va informa, in termen de 15 zile, Biroul Permanent al Camerei din care face parte. (2) In termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), deputatul sau senatorul va opta intre mandatul de parlamentar si functia care genereaza incompatibilitatea, demisionand din una dintre functii. (3) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2), daca starea de incompatibilitate continua sa existe, deputatul sau senatorul este considerat demisionat din functia de deputat sau de senator. Demisia se aduce la cunostinta Camerei din care face parte parlamentarul. Hotararea Camerei prin care se constata demisia se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (4) Procedura de constatare a incompatibilitatii este cea prevazuta in Regulamentul Camerei Deputatilor si in Regulamentul Senatului. SECTIUNEA a 3-a Incompatibilitati privind functia de membru al Guvernului si alte functii publice de autoritate din administratia publica centrala si locala Art. 84. - (1) Functia de membru al Guvernului este incompatibila cu: a) orice alta functie publica de autoritate, cu exceptia celei de deputat sau de senator ori a altor situatii prevazute de Constitutie; b) o functie de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop comercial; c) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor la societatile comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de credit, societatile de asigurare si cele financiare, precum si la institutiile publice; d) functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la societatile comerciale prevazute la lit. c); e) functia de reprezentant al statului in adunarile generale ale societatilor comerciale prevazute la lit. c); f) functia de manager sau membru al consiliilor de administratie ale regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale; g) calitatea de comerciant persoana fizica; h) calitatea de membru al unui grup de interes economic; i) o functie publica incredintata de un stat strain, cu exceptia acelor functii prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte. (2) Functia de secretar de stat, functia de subsecretar de stat si functiile asimilate acestora sunt incompatibile cu exercitarea altei functii publice de autoritate, precum si cu exercitarea functiilor prevazute la alin.(1) lit.b) - i). (3) In mod exceptional, Guvernul poate aproba participarea persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) ca reprezentanti ai statului in adunarea generala a actionarilor ori ca membri in consiliul de administratie al regiilor autonome, companiilor sau societatilor nationale, institutiilor publice ori al societatilor comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de credit, societatile de asigurare si cele financiare, de interes strategic sau in cazul in care un interes public impune aceasta. (4) Membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat si persoanele care indeplinesc functii asimilate acestora pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice. Art. 85. - (1) Functia de prefect si subprefect este incompatibila cu: a) calitatea de deputat sau senator; b) functia de primar si viceprimar, primar general si viceprimar al municipiului Bucuresti; c) functia de consilier local sau consilier judetean; d) o functie de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop comercial; e) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor la societatile comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de credit, societatile de asigurare si cele financiare, precum si la institutiile publice; f) functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la societatile comerciale prevazute la lit. e); g) functia de reprezentant al statului in adunarile generale ale societatilor comerciale prevazute la lit. e); h) functia de manager sau membru al consiliilor de administratie ale regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale; i) calitatea de comerciant persoana fizica; j) calitatea de membru al unui grup de interes economic; k) o functie publica incredintata de un stat strain, cu exceptia acelor functii prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte. (2) Prefectii si subprefectii pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice. Art. 86. - (1) Persoana care exercita una dintre functiile publice de autoritate prevazute la art. 84 si 85 este obligata, la data depunerii juramantului sau, dupa caz, la data numirii in functie, sa declare ca nu se afla in unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute de lege. (2) In cazul in care, in timpul exercitarii functiei publice de autoritate prevazute la art. 84 si 85, apare unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute de lege, se procedeaza dupa cum urmeaza: a) pentru functia de prim-ministru, ministru si ministru delegat, se aplica dispozitiile corespunzatoare din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor; b) pentru functia de secretar de stat, subsecretar de stat si functiile asimilate acestora, precum si pentru functia de prefect si subprefect, constatarea cazului de incompatibilitate se face de ministrul administratiei publice, care il va informa pe primul-ministru, pentru a dispune masurile necesare. SECTIUNEA a 4-a Incompatibilitati privind alesii locali Art. 87. - (1) Functia de primar si viceprimar, primar general si viceprimar al municipiului Bucuresti, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean este incompatibila cu: a) functia de consilier local; b) functia de prefect sau subprefect; c) calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de munca, indiferent de durata acestuia; d) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administratie ori cenzor sau orice functie de conducere ori de executie la societatile comerciale, inclusiv bancile sau alte institutii de credit, societatile de asigurare si cele financiare, la regiile autonome de interes national sau local, la companiile si societatile nationale, precum si la institutiile publice; e) functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la o societate comerciala; f) functia de reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale in adunarile generale ale societatilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului in adunarea generala a unei societati comerciale de interes national; g) calitatea de comerciant persoana fizica; h) calitatea de membru al unui grup de interes economic; i) calitatea de deputat sau senator; j) functia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o alta functie asimilata acestora; k) orice alte functii publice sau activitati remunerate, in tara sau in strainatate, cu exceptia functiei de cadru didactic sau a functiilor in cadrul unor asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale. (2) Primarii si viceprimarii, primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti nu pot detine, pe durata exercitarii mandatului, functia de consilier judetean. (3) Primarii si viceprimarii, primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice. Art. 88. - (1) Functia de consilier local sau consilier judetean este incompatibila cu: a) functia de primar sau viceprimar; b) functia de prefect sau subprefect; c) calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de munca in aparatul propriu al consiliului local respectiv sau in aparatul propriu al consiliului judetean ori al prefecturii din judetul respectiv; d) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor la regiile autonome sI societatile comerciale de interes local infiintate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judetean respectiv sau la regiile autonome si societatile comerciale de interes national care isi au sediul sau care detin filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva; e) functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la o societate comerciala de interes local ori la o societate comerciala de interes national care isi are sediul sau care detine filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva; f) functia de reprezentant al statului la o societate comerciala care isi are sediul ori care detine filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva; g) calitatea de deputat sau senator; h) functia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat si functiile asimilate acestora. (2) O persoana nu poate exercita in acelasi timp un mandat de consilier local si un mandat de consilier judetean. Art. 89. - (1) Calitatea de ales local este incompatibila si cu calitatea de actionar semnificativ la o societate comerciala infiintata de consiliul local, respectiv de consiliul judetean. (2) Incompatibilitatea exista si in situatia in care sotul sau rudele de gradul I ale alesului local detin calitatea de actionar semnificativ la unul dintre agentii economici prevazuti la alin. (1). (3) Prin actionar semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala. Art. 90. - (1) Consilierii locali si consilierii judeteni care au functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor ori alte functii de conducere, precum si calitatea de actionar sau asociat la societatile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unitati administrativ-teritoriale nu pot incheia contracte comerciale de prestari de servicii, de executare de lucrari, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritatile administratiei publice locale din care fac parte, cu institutiile sau regiile autonome de interes local aflate in subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judetean respectiv ori cu societatile comerciale infiintate de consiliile locale sau consiliile judetene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care functiile sau calitatile respectiv sunt detinute de sotul sau rudele de gradul I ale alesului local. Art. 91. - (1) Starea de incompatibilitate intervine numai dupa validarea mandatului, iar in cazul prevazut la art. 88 alin. (2), dupa validarea celui de-al doilea mandat, respectiv dupa numirea sau angajarea alesului local, ulterior validarii mandatului, intr-o functie incompatibila cu cea de ales local. (2) In cazul prevazut la art. 89, incompatibilitatea cu calitatea de ales local intervine la data la care alesul local, sotul sau ruda de gradul I a acestuia devin actionari. (3) Alesul local poate renunta la functia detinuta inainte de a fi numit sau ales in functia care atrage starea de incompatibilitate sau in cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea in aceasta functie. Alesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei sectiuni este obligat sa demisioneze din una dintre functiile incompatibile in cel mult 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. (4) In situatia in care alesul local aflat in stare de incompatibilitate nu renunta la una dintre cele doua functii incompatibile in termenul prevazut la alin. (3), prefectul va emite un ordin prin care constata incetarea de drept a mandatului de ales local la data implinirii termenului de 15 zile sau, dupa caz, 60 de zile, la propunerea secretarului unitatii administrativ-teritoriale. Orice persoana poate sesiza secretarul unitatii administrativ-teritoriale. (5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instanta de contencios administrativ competenta. (6) In cazul primarilor, prefectul va propune Guvernului stabilirea datei pentru alegerea unui nou primar, iar in cazul consilierilor locali si consilierilor judeteni, se va proceda la validarea mandatului unui supleant, potrivit prevederilor Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 92. - (1) Incalcarea dispozitiilor art. 90 atrage incetarea de drept a mandatului de ales local la data incheierii contractelor. (2) Consilierii locali si consilierii judeteni care au contracte incheiate cu incalcarea art. 90 au obligatia ca, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sa renunte la contractele incheiate. Orice persoana poate sesiza secretarul unitatii administrativ-teritoriale. (3) Incalcarea obligatiei prevazute la alin. (2) atrage incetarea de drept a mandatului de ales local. (4) Constatarea incetarii mandatului de consilier local sau consilier judetean se face prin ordin al prefectului, la propunerea secretarului unitatii administrativ-teritoriale. (5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instanta de contencios administrativ competenta. (6) Prevederile alin. (1) si (3) nu se aplica daca, pana la emiterea ordinului de catre prefect, se face dovada ca incalcarea dispozitiilor art. 90 a incetat. Art. 93. - (1) Prevederile art. 90 se aplica si persoanelor incadrate cu contract individual de munca in aparatul propriu al consiliului local sau al consiliului judetean ori la regiile autonome aflate sub autoritatea consiliilor respective sau la societatile infiintate de consiliile locale sau consiliile judetene respective. (2) Incalcarea de catre persoanele prevazute la alin. (1) a dispozitiilor art. 90 atrage incetarea de drept a raporturilor de munca. (3) Constatarea incetarii raporturilor de munca se face prin ordin sau dispozitie a conducatorilor autoritatilor publice sau ai agentilor economici prevazuti la alin. (1). Prevederile art. 92 alin. (6) se aplica in mod corespunzator. SECTIUNEA a 5-a Incompatibilitati privind functionarii publici Art. 94. - (1) Calitatea de functionar public este incompatibila cu orice alta functie publica decat cea in care a fost numit, precum si cu functiile de demnitate publica. (2) Functionarii publici nu pot detine alte functii si nu pot desfasura alte activitati, remunerate sau neremunerate, dupa cum urmeaza: a) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice; b) in cadrul cabinetului demnitarului, cu exceptia cazului in care functionarul public este suspendat din functia publica, in conditiile legii, pe durata numirii sale; c) in cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, in cadrul unei asociatii familiale sau ca persoana fizica autorizata; d) in calitate de membru al unui grup de interes economic. (3) Functionarii publici care, in exercitarea functiei publice, au desfasurat activitati de monitorizare si control cu privire la societati comerciale sau alte unitati cu scop lucrativ de natura celor prevazute la alin. (2) lit. c) nu pot sa-si desfasoare activitatea si nu pot acorda consultanta de specialitate la aceste societati timp de 3 ani dupa iesirea din corpul functionarilor publici. (4) Functionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane in ceea ce priveste efectuarea unor acte in legatura cu functia publica pe care o exercita. (5) In situatia prevazuta la alin. (2) lit. b), la incheierea mandatului demnitarului, functionarul public este reincadrat in functia publica detinuta sau intr-o functie similara. Art. 95. - (1) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe in cazul in care functionarii publici respectivi sunt soti sau rude de gradul I. (2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care seful ierarhic direct are calitatea de demnitar. (3) Persoanele care se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (2) vor opta, in termen de 60 de zile, pentru incetarea raporturilor ierarhice directe sau renuntarea la calitatea de demnitar. (4) Orice persoana poate sesiza existenta situatiilor prevazute la alin. (1) sau (2). (5) Situatiile prevazute la alin. (1) si neindeplinirea obligatiei prevazute la alin. (3) se constata de catre seful ierarhic superior al functionarilor publici respectivi, care dispune incetarea raporturilor ierarhice directe dintre functionarii publici soti sau rude de gradul I. (6) Situatiile prevazute la alin. (2) si neindeplinirea obligatiei prevazute la alin. (3) se constata, dupa caz, de catre primul-ministru, ministru sau prefect, care dispune incetarea raporturilor ierarhice directe dintre demnitar si functionarul public sot sau ruda de gradul I. Art. 96. - (1) Functionarii publici pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice. (2) In situatia functionarilor publici care desfasoara activitatile prevazute la alin. (1), documentele care alcatuiesc dosarul profesional sunt gestionate de catre autoritatea sau institutia publica la care acestia sunt numiti. Art. 97. - (1) Functionarul public poate candida pentru o functie eligibila sau poate fi numit intr-o functie de demnitate publica. (2) Raportul de serviciu al functionarului public se suspenda: a) pe durata campaniei electorale, pana in ziua ulterioara alegerilor, daca nu este ales; b) pana la incetarea functiei eligibile sau a functiei de demnitate publica, in cazul in care functionarul public a fost ales sau numit. Art. 98. - (1) Functionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite. (2) Functionarilor publici le este interzis sa fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice si sa exprime sau sa apere in mod public pozitiile unui partid politic. (3) Functionarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria inaltilor functionari publici nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functia publica. CAPITOLUL IV Alte conflicte de interese si incompatibilitati Art. 99. - (1) Persoanelor care exercita urmatoarele demnitati publice si functii publice de autoritate din cadrul autoritatilor si institutiilor aflate exclusiv sub control parlamentar: a) membrii Curtii de Conturi; b) presedintele Consiliului Legislativ si presedintii de sectie; c) Avocatul Poporului si adjunctii sai; d) membrii Consiliului Concurentei; e) membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare; f) guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administratie si angajatii cu functii de conducere ai Bancii Nationale a Romaniei; g) directorul Serviciului Roman de Informatii, prim-adjunctul si adjunctii sai; h) directorul Serviciului de Informatii Externe si adjunctii sai; i) membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor; j) membrii Consiliului National al Audiovizualului; k) membrii consiliilor de administratie si ai comitetelor directoare ale Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune; l) membrii Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii; m) directorului general si membrilor consiliului director al Agentiei Nationale de Presa ROMPRES li se aplica dispozitiile art. 72 si regimul incompatibilitatilor prevazut in prezentul titlu pentru ministri si, respectiv, secretari de stat, precum si incompatibilitatile prevazute in legi speciale. (2) Persoanele prevazute la alin. (1) pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice. (3) Dispozitiile art. 73 si 74 se aplica in mod corespunzator si persoanelor prevazute la alin. (1) de catre comisiile de specialitate ale Parlamentului. (4) Persoanele care ocupa demnitatile publice si functiile publice de autoritate din cadrul autoritatilor si institutiilor prevazute la alin. (1), daca se afla intr-un caz de incompatibilitate, vor informa, in termen de 15 zile, Biroul Permanent al Camerei Deputatilor si, respectiv, Senatului. (5) In termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (4), persoanele care exercita demnitatile publice si functiile publice prevazute la alin. (1) vor opta intre aceste functii si cele care sunt incompatibile cu acestea, demisionand din functia care a generat cazul de incompatibilitate. (6) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (5), daca starea de incompatibilitate continua sa existe, persoana care ocupa functia sau demnitatea publica este considerata demisionata din aceasta functie. Demisia se aduce la cunostinta Camerei Deputatilor si, respectiv, Senatului. Hotararea Camerei prin care se constata demisia se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Art. 100. - (1) Consilierilor prezidentiali si consilierilor de stat din Administratia Prezidentiala li se aplica dispozitiile art. 72 si regimul incompatibilitatilor prevazut in prezentul titlu pentru ministri si, respectiv, secretari de stat. (2) Consilierii prezidentiali si consilierii de stat din Administratia Prezidentiala pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice. (3) Dispozitiile art. 73 si 74 se aplica in mod corespunzator si persoanelor prevazute la alin. (1) de catre Presedintele Romaniei. (4) Procedurile de constatare a incompatibilitatilor pentru persoanele prevazute la alin. (1) sunt cele stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Administratiei Prezidentiale. CAPITOLUL V Reglementari privind magistratii Art. 101. - Functia de judecator si procuror este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior. Art. 102. - Magistratilor le este interzis: a) sa desfasoare activitati de arbitraj in litigii civile, comerciale sau de alta natura; b) sa aiba calitatea de asociat, membru in organele de conducere, administrare sau control la societati civile, societati comerciale, inclusiv banci sau alte institutii de credit, societati de asigurare sau financiare, companii nationale, societati nationale ori regii autonome; c) sa desfasoare activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse; d) sa aiba calitatea de membru al unui grup de interes economic. Art. 103. - (1) Magistratii nu se subordoneaza scopurilor si doctrinelor politice. (2) Magistratii nu pot sa faca parte din partide politice ori sa desfasoare activitati cu character politic. (3) Magistratii au obligatia ca, in exercitarea atributiilor, sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice. Art. 104. - Magistratilor le este interzisa orice manifestare contrara demnitatii functiei pe care o ocupa ori de natura sa afecteze impartialitatea sau prestigiul acesteia. Art. 105. - (1) Magistratilor le este interzis sa participe la judecarea unei cauze, in calitate de judecator sau procuror: a) daca sunt soti sau rude pana la gradul IV inclusiv intre ei; b) daca ei, sotii sau rudele lor pana la gradul IV inclusiv au vreun interes in cauza. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si magistratului care participa, in calitate de judecator sau procuror, la judecarea unei cauze in caile de atac, atunci cand sotul sau ruda pana la gradul IV inclusiv a magistratului a participat, ca judecator sau procuror, la judecarea in fond a acelei cauze. (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila si ale Codului de procedura penala referitoare la incompatibilitati, abtinere si recuzare. Art. 106. - (1) Judecatorul care devine avocat nu poate pune concluzii la instanta unde a functionat, timp de 2 ani de la incetarea calitatii de judecator. (2) Procurorul care devine avocat nu poate acorda asistenta juridica la organele de urmarire penala din localitatea unde a functionat, timp de 2 ani de la incetarea calitatii de procuror. Art. 107. - Magistratii au obligatia de a aduce de indata la cunostinta presedintelui instantei sau, dupa caz, a procurorului general in subordinea caruia functioneaza orice ingerinta in actul de justitie, de natura politica sau economica, din partea unei persoane fizice sau juridice ori a unui grup de persoane. Art. 108. - (1) Incalcarea dispozitiilor art. 101-105 si 107 constituie abateri disciplinare sI se sanctioneaza, in raport cu gravitatea abaterilor, cu: a) suspendarea din functie pe timp de maximum 6 luni; b) indepartarea din magistratura. (2) Sanctiunile disciplinare se aplica de catre Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit procedurii stabilite in Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. (3) Judecatorul sau procurorul sanctionat cu indepartarea din magistratura nu poate ocupa nici o functie de specialitate juridica timp de 3 ani. Art. 109. - (1) Magistratii pot participa la elaborarea de publicatii sau studii de specialitate, a unor lucrari literare ori stiintifice sau la emisiuni audiovizuale, cu exceptia celor cu caracter politic. (2) Magistratii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de elaborare a unor proiecte de acte normative, a unor documente interne sau internationale. Art. 110. - Dispozitiile art. 101-104, 107 si 109 se aplica in mod corespunzator si judecatorilor Curtii Constitutionale. CAPITOLUL VI Dispozitii comune Art. 111. - (1) Persoanele care exercita demnitatile publice si functiile publice prevazute in prezentul titlu vor depune o declaratie de interese, pe propria raspundere, cu privire la functiile si activitatile pe care le desfasoara, cu exceptia celor legate de mandatul sau functia publica pe care o exercita. (2) Functiile si activitatile care se includ in declaratia de interese sunt: a) functiile detinute in cadrul unor asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale ori partide politice; b) activitatile profesionale remunerate; c) calitatea de membru sau asociat la societati comerciale, inclusiv banci sau alte institutii de credit, societati de asigurare si financiare. (3) Persoanele prevazute la alin. (1), care nu indeplinesc alte functii sau nu desfasoara alte activitati decat cele legate de mandatul sau functia pe care o exercita, depun o declaratie in acest sens. Art. 112. - (1) Declaratia de interese se depune in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau in termen de 15 zile de la data validarii mandatului ori, dupa caz, de la data numirii in functie. (2) Persoanele care exercita demnitatile publice si functiile publice prevazute in prezentul titlu vor actualiza declaratiile de interese ori de cate ori intervin schimbari care, potrivit art. 111 alin. (2), trebuie inscrise in aceste declaratii. Actualizarea se face in termen de 30 de zile de la data inceperii, modificarii sau incetarii functiilor sau activitatilor. Art. 113. - (1) Declaratiile de interese sunt publice si se depun dupa cum urmeaza: a) Presedintele Romaniei, la seful Cancelariei Administratiei Prezidentiale; b) deputatii si senatorii, la secretarul general al Camerei din care acestia fac parte; c) consilierii prezidentiali si consilierii de stat din Administratia Prezidentiala, la seful Cancelariei Administratiei Prezidentiale; d) membrii Guvernului, secretarii de stat si subsecretarii de stat, la secretarul general al Guvernului; e) persoanele care indeplinesc functii asimilate celei de ministru, secretar de stat sau subsecretar de stat, la secretarul general al autoritatii publice sub controlul careia se afla; f) magistratii, la presedintele instantei sau la conducatorul parchetului la care functioneaza; presedintii instantelor si conducatorii parchetelor, la presedintii instantelor si, respectiv, conducatorii parchetelor superioare; presedintele Curtii Supreme de Justitie, procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie si procurorul general al Parchetului National Anticoruptie, la Consiliul Superior al Magistraturii; g) prefectii si subprefectii, la secretarul general al prefecturii; h) alesii locali, la secretarul unitatii administrativ-teritoriale; i) functionarii publici, la compartimentul de resurse umane din cadrul autoritatilor publice, institutiilor publice sau, dupa caz, al unitatilor din care fac parte. (2) Numele persoanelor prevazute la alin. (1), care, in mod nejustificat, nu depun declaratia de interese potrivit art. 112, se publica pe paginile de Internet ale Parlamentului, Guvernului, ministerelor, celorlalte autoritati ori institutii publice centrale, prefecturilor sau consiliilor judetene, dupa caz. (3) Evidenta declaratiilor de interese se consemneaza intr-un registru special, denumit "Registrul declaratiilor de interese", al carui model se stabileste prin hotarare a Guvernului. Art. 114. - (1) Se interzice folosirea de catre o persoana care exercita o demnitate publica sau o functie publica dintre cele prevazute in prezentul titlu, in interes privat, a simbolurilor care au legatura cu exercitiul demnitatii sau functiei sale. (2) Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi numele insotit de calitatea persoanei care exercita demnitatile publice si functiile publice prevazute in prezentul titlu in orice forma de publicitate a unui agent economic roman sau strain, precum si a vreunui produs comercial, national sau strain. (3) Se interzice folosirea sau permisiunea de a folosi imaginea publica, numele, vocea sau semnatura persoanei care exercita demnitatile publice si functiile publice prevazute in prezentul titlu pentru orice forma de publicitate privitoare la o activitate care aduce profit, cu exceptia publicitatii gratuite pentru scopuri caritabile. (4) Se interzice persoanelor care exercita o demnitate publica sau o functie publica dintre cele prevazute in prezentul titlu folosirea sau exploatarea directa sau indirecta a informatiilor care nu sunt publice, obtinute in legatura cu exercitarea atributiilor, in scopul obtinerii de avantaje pentru ei sau pentru altii. CAPITOLUL VII Dispozitii finale Art. 115. - Alte cazuri de incompatibilitati si interdictii sunt cele stabilite prin legi speciale. Art. 116. - (1) Prefectii sunt obligati sa verifice, in cel mult 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, situatia tuturor alesilor locali din judet. In acest scop, conducatorii autoritatilor si institutiilor publice, precum si conducatorii oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale sunt obligati sa puna la dispozitia prefectului si a persoanelor imputernicite de acesta datele solicitate, necesare stabilirii persoanelor carora le sunt aplicabile incompatibilitatile si interdictiile prevazute de prezentul titlu. (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage aplicarea de sanctiuni, potrivit legii. Art. 117. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga dispozitiile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, art. 30, art. 60 alin. (1) lit. b), art. 62, art. 72 alin. (2) lit. b), art. 131 si teza finala a art. 152 "iar consilierii in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi vor exercita mandatul pana la urmatoarele alegeri locale" din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdictii pentru alesii locali si functionarii publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 2 februarie 2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 378/2002.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.