Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'incalcari ale legii'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement career
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 2 results

 1. Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii Legea privind protecţia avertizorului în interes public Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1214 din 17/12/2004 Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 Prezenta lege reglementeaza unele masuri privind protectia persoanelor care au reclamat ori au sesizat incalcari ale legii in cadrul autoritatilor publice, institutiilor publice si al altor unitati, savarsite de catre persoane cu functii de conducere sau de executie din autoritatile, institutiile publice si din celelalte unitati bugetare prevazute la art. 2. Art. 2 (1) Dispozitiile prezentei legi se aplica autoritatilor si institutiilor publice din cadrul administratiei publice centrale, administratiei publice locale, aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al Administratiei Prezidentiale, aparatului de lucru al Guvernului, autoritatilor administrative autonome, institutiilor publice de cultura, educatie, sanatate si asistenta sociala, companiilor nationale, regiilor autonome de interes national si local, precum si societatilor nationale cu capital de stat. (2) Prezenta lege se aplica si persoanelor numite in consilii stiintifice si consultative, comisii de specialitate si in alte organe colegiale organizate in structura ori pe langa autoritatile sau institutiile publice. Art. 3 In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie: a) avertizare in interes public inseamna sesizarea facuta cu buna-credinta cu privire la orice fapta care presupune o incalcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari, eficientei, eficacitatii, economicitatii si transparentei; b) avertizor inseamna persoana care face o sesizare potrivit lit. a) si care este incadrata in una dintre autoritatile publice, institutiile publice sau in celelalte unitati prevazute la art. 2; c) comisie de disciplina inseamna orice organ insarcinat cu atributii de cercetare disciplinara, prevazut de lege sau de regulamentele de organizare si functionare a autoritatilor publice, institutiilor publice sau a celorlalte unitati prevazute la art. 2. Capitolul II - Principii generale Art. 4 Principiile care guverneaza protectia avertizarii in interes public sunt urmatoarele: a) principiul legalitatii, conform caruia autoritatile publice, institutiile publice si celelalte unitati prevazute la art. 2 au obligatia de a respecta drepturile si libertatile cetatenilor, normele procedurale, libera concurenta si tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii; b) principiul suprematiei interesului public, conform caruia, in intelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea, impartialitatea si eficienta autoritatilor publice si institutiilor publice, precum si a celorlalte unitati prevazute la art. 2 sunt ocrotite si promovate de lege; c) principiul responsabilitatii, conform caruia orice persoana care semnaleaza incalcari ale legii este datoare sa sustina reclamatia cu date sau indicii privind fapta savarsita; d) principiul nesanctionarii abuzive, conform caruia nu pot fi sanctionate persoanele care reclama ori sesizeaza incalcari ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sanctiuni inechitabile si mai severe pentru alte abateri disciplinare. In cazul avertizarii in interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natura sa impiedice avertizarea in interes public; e) principiul bunei administrari, conform caruia autoritatile publice, institutiile publice si celelalte unitati prevazute la art. 2 sunt datoare sa isi desfasoare activitatea in realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, in conditii de eficienta, eficacitate si economicitate a folosirii resurselor; f) principiul bunei conduite, conform caruia este ocrotit si incurajat actul de avertizare in interes public cu privire la aspectele de integritate publica si buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativa si prestigiul autoritatilor publice, institutiilor publice si al celorlalte unitati prevazute la art. 2; g) principiul echilibrului, conform caruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sanctiunea administrativa sau disciplinara pentru o fapta a sa mai grava; h) principiul bunei-credinte, conform caruia este ocrotita persoana incadrata intr-o autoritate publica, institutie publica sau in alta unitate bugetara dintre cele prevazute la art. 2, care a facut o sesizare, convinsa fiind de realitatea starii de fapt sau ca fapta constituie o incalcare a legii. Capitolul III - Avertizarea privind fapte de incalcare a legii Art. 5 Semnalarea unor fapte de incalcare a legii de catre persoanele mentionate la art. 1 si 2, prevazute de lege ca fiind abateri disciplinare, contraventii sau infractiuni, constituie avertizare in interes public si priveste: a) infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie, infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul; b) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene; c) practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii in exercitarea atributiilor unitatilor prevazute la art. 2; d) incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese; e) folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane; f) partizanatul politic in exercitarea prerogativelor postului, cu exceptia persoanelor alese sau numite politic; g) incalcari ale legii in privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale; h) incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si finantarile nerambursabile; i) incompetenta sau neglijenta in serviciu; j) evaluari neobiective ale personalului in procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare si eliberare din functie; k) incalcari ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii; l) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare; m) administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului public si privat al autoritatilor publice, institutiilor publice si al celorlalte unitati prevazute la art. 2; n) incalcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administrari si cel al ocrotirii interesului public. Art. 6 Sesizarea privind incalcarea legii sau a normelor deontologice si profesionale, conform art. 4 lit. h), poate fi facuta, alternativ sau cumulativ: a) sefului ierarhic al persoanei care a incalcat prevederile legale, potrivit art. 5; b) conducatorului autoritatii publice, institutiei publice sau al unitatii bugetare din care face parte persoana care a incalcat prevederile legale, potrivit art. 5, sau in care se semnaleaza practica ilegala, chiar daca nu se poate identifica exact faptuitorul; c) comisiilor de disciplina sau altor organisme similare din cadrul autoritatii publice, institutiei publice sau al unitatii prevazute la art. 2, din care face parte persoana care a incalcat legea, conform art. 5; d) organelor judiciare; e) organelor insarcinate cu constatarea si cercetarea conflictelor de interese si a incompatibilitatilor; f) comisiilor parlamentare; g) mass-media; h) organizatiilor profesionale, sindicale sau patronale; i) organizatiilor neguvernamentale. Capitolul IV - Protectia functionarilor publici, a personalului contractual si a altor categorii de personal Art. 7 (1) In fata comisiei de disciplina sau a altor organe similare, avertizorii beneficiaza de protectie dupa cum urmeaza: a) avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de buna-credinta, in conditiile art. 4 lit. h), pana la proba contrara; b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplina sau alte organisme similare din cadrul autoritatilor publice, institutiilor publice sau al altor unitati prevazute la art. 2 au obligatia de a invita presa si un reprezentant al sindicatului sau al asociatiei profesionale. Anuntul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autoritatii publice, institutiei publice sau a unitatii bugetare, cu cel putin 3 zile lucratoare inaintea sedintei, sub sanctiunea nulitatii raportului si a sanctiunii disciplinare aplicate. (2) In situatia in care cel reclamat prin avertizarea in interes public este sef ierarhic, direct sau indirect, ori are atributii de control, inspectie si evaluare a avertizorului, comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului, ascunzandu-i identitatea. Art. 8 In cazul avertizarilor in interes public, prevazute la art. 5 lit. a) si b), se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor. Art. 9 (1) In litigiile de munca sau in cele privitoare la raporturile de serviciu, instanta poate dispune anularea sanctiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public, facuta cu buna-credinta. (2) Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinara, prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiasi autoritati publice, institutii publice sau unitati bugetare, pentru a inlatura posibilitatea sanctionarii ulterioare si indirecte a actelor de avertizare in interes public, protejate prin prezenta lege. Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale Art. 10 Prezenta lege, in privinta protectiei avertizorilor in interes public, se completeaza cu dispozitiile Codului muncii, precum si cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare. Art. 11 In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, autoritatile publice, institutiile publice si celelalte unitati bugetare prevazute la art. 2 isi vor pune de acord regulamentele de ordine interioara cu prevederile acesteia. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76 alineatul (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
 2. Legea nr. 571/2004 PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – Prezenta lege reglementează unele măsuri privind protecţia persoanelor care au reclamat sau au sesizat încălcări ale legii în cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al altor unităţi, săvârşite de către persoane cu funcţii de conducere sau de execuţie din autorităţile, instituţiile publice şi din celelalte unităţi bugetare prevăzute la art.2. Art. 2. – (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică autorităţilor şi instituţiilor publice din cadrul administraţiei publice centrale, administraţiei publice locale, aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al Administraţiei Prezidenţiale, aparatului de lucru al Guvernului, autorităţilor administrative autonome, instituţiilor publice de cultură, educaţie, sănătate şi asistenţă socială, companiilor naţionale, regiilor auto-nome de interes naţional şi local, precum şi societăţilor naţionale cu capital de stat. (2) Prezenta lege se aplică şi persoanelor numite în consilii ştiinţifice şi consultative, comisii de specialitate şi alte organe colegiale organizate în structura sau pe lângă autorităţile sau instituţiile publice. Art. 3. – În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) avertizare în interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună-credinţă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei; b) avertizor înseamnă persoana care face o sesizare potrivit lit.a) şi care este încadrată în una din autorităţile publice, instituţiile publice sau celelalte unităţi prevăzute la art.2; c) comisie de disciplină înseamnă orice organ însărcinat cu atribuţii de cercetare disciplinară, prevăzut de lege sau de regulamentele de organizare şi funcţionare a autorităţilor publice, instituţiilor publice sau a celorlalte unităţi prevăzute la art.2. CAPITOLUL II Principii generale Art. 4. – Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt următoarele: a) principiul legalităţii, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice şi celelalte unităţi prevăzute la art. 2 au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenţă şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii; b) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, în înţelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienţa autorităţilor publice şi instituţiilor publice, precum şi a celorlalte unităţi prevăzute la art. 2 sunt ocrotite şi promovate de lege; c) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este datoare să susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită; d) principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care reclamă sau sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile şi mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public; e) principiul bunei administrări, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice şi celelalte unităţi prevăzute la art. 2 sunt datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor; f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică şi bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă şi prestigiul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi prevăzute la art. 2; g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă; h) principiul bunei credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate publică, instituţie publică sau altă unitate bugetară din cele prevăzute la art. 2 care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii. CAPITOLUL III Avertizarea privind fapte de încălcare a legii Art. 5. – Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către persoanele prevăzute la art. 1 şi art. 2, prevăzute de lege ca fiind abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, constituie avertizare în interes public şi priveşte: a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul; b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene; c) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor unităţilor prevăzute la art. 2; d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese; e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane; f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor alese sau numite politic; g) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale; h) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile; i) incompetenţă sau neglijenţă în serviciu; j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare şi eliberare din funcţie; k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii; l) emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare; m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi prevăzute la art.2; n) încălcarea altor dispoziţii legale, care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel al ocrotirii interesului public. Art. 6. – Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale, conform art. 4 lit.h), poate fi făcută, alternativ sau cumulativ: a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale, potrivit art. 5; b) conducătorului autorităţii publice, al instituţiei publice sau unităţii bugetare din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale, potrivit art. 5, sau în care se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul; c) comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul autorităţii publice, instituţiei publice sau unităţii prevăzute la art. 2 din care face parte persoana care a încălcat legea conform art. 5; d) organelor judiciare; e) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi al incompatibilităţilor; f) comisiilor parlamentare; g) mass-media; h) organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale; i) organizaţiilor neguvernamentale. CAPITOLUL IV Protecţia funcţionarilor publici, a personalului contractual şi a altor categorii de personal Art. 7. – (1) În faţa comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protecţie după cum urmează: a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de bună credinţă, în condiţiile art. 4 lit.h), până la proba contrară; b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau altor unităţi prevăzute la art. 2 au obligaţia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale. Anunţul se face prin comunicat pe pagina de internet a autorităţii, instituţiei publice sau a unităţii bugetare cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate. (2) În situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea. Art. 8. – În cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la art.5 lit.a) şi b), se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor. Art. 9. – (1) În litigiile de muncă sau cele privitoare la raporturile de serviciu, instanţa poate dispune anularea sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancţiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună credinţă. (2) Instanţa verifică proporţionalitatea sancţiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancţionării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiaşi autorităţi, instituţii publice sau unităţi bugetare, pentru a înlătura posibilitatea sancţionării ulterioare şi indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin prezenta lege. CAPITOLUL V Dispoziţii tranzitorii şi finale Art. 10. – Prezenta lege, în privinţa protecţiei avertizorilor în interes public, se completează cu dispoziţiile Codului muncii, precum şi cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare. Art. 11. – În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autorităţile, instituţiile publice şi celelalte unităţi bugetare prevăzute la art.2 îşi vor pune de acord regulamentele de ordine interioară cu prevederile acesteia. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,cu respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.