Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'SIS'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement career
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 3 results

 1. LEGEA nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen* Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 3 aprilie 2014 Notă *) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 141/2010 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 19 iulie 2010. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 Prezenta lege reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi asigură cadrul juridic necesar utilizării de către autorităţile române a Sistemului de Informaţii Schengen. Articolul 2 În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) Sistemul Informatic Naţional de Semnalări, denumit în continuare SINS, - sistemul informatic compatibil cu Sistemul de Informaţii Schengen de generaţia a doua, care conţine semnalări de interes naţional şi semnalări de interes Schengen introduse de către autorităţile naţionale competente; b) Sistemul de Informaţii Schengen, denumit în continuare SIS, - sistemul informatic instituit la nivelul Uniunii Europene şi utilizat de statele membre pentru cooperarea, prin schimb de informaţii, în vederea menţinerii ordinii publice şi securităţii naţionale pe teritoriile acestora; c) copia naţională a SIS - copia completă sau parţială a bazei de date a SIS, accesibilă pentru efectuarea de căutări de către autorităţile naţionale competente; d) componenta naţională a SIS, denumită în continuare N.SIS, - sistemul informatic constituit din SINS şi copia naţională a bazei de date centrale a SIS, care permite efectuarea de căutări de către autorităţile române; e) semnalare - setul de date introduse în SINS referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care au fost dispuse unele măsuri, în condiţiile legii, în vederea realizării unui interes public, a respectării regimului liberei circulaţii a persoanelor şi bunurilor sau a asigurării ordinii şi siguranţei publice şi a prevenirii unor ameninţări la adresa securităţii naţionale; f) semnalare de interes naţional - semnalarea introdusă de o autoritate naţională competentă în SINS; g) semnalare de interes Schengen - semnalarea transmisă din SINS în SIS; h) autorităţi naţionale competente - autorităţile publice române ale căror drepturi de acces la SINS sunt stabilite potrivit art. 5; i) stat membru - stat care utilizează SIS; j) stat asociat - statele cu care Uniunea Europeană a încheiat acorduri în vederea predării persoanelor pe baza unui mandat de arestare şi care prevăd transmiterea unui astfel de mandat prin intermediul SIS; k) tranzacţie - orice operaţie de introducere, modificare, ştergere sau consultare a datelor conţinute în N.SIS; l) date adiţionale - datele stocate în N.SIS în legătură cu semnalările din N.SIS şi care sunt disponibile imediat după identificarea persoanelor ca urmare a căutărilor efectuate în acest sistem; m) informaţii suplimentare - informaţiile care nu sunt stocate în SIS, dar care sunt în legătură cu semnalările din SIS şi care urmează să fie transmise în cadrul schimbului de informaţii suplimentare; n) rezultat pozitiv - rezultatul obţinut în urma efectuării unei căutări în N.SIS, concretizat în identificarea unei persoane sau a unui bun care face obiectul unei semnalări; o) Biroul SIRENE naţional - structura specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care asigură realizarea schimbului de informaţii suplimentare cu birourile SIRENE din celelalte state membre; p) reglementări aplicabile la nivelul SIS central - prevederile cuprinse în actele normative ale Uniunii Europene în baza cărora statele membre cooperează prin intermediul SIS; q) Manualul SIRENE - documentul adoptat la nivelul Uniunii Europene care cuprinde normele pentru schimbul de informaţii suplimentare între statele membre; r) control discret - obţinerea unor date şi informaţii referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care a fost introdusă o semnalare în acest scop în SINS sau în SIS, cu ocazia desfăşurării de către autorităţile române a controlului la trecerea frontierei de stat ori a altui tip de control poliţienesc sau vamal, fără ca persoanele în cauză să fie informate despre existenţa respectivei semnalări, în scopul comunicării acestora către autoritatea care a introdus semnalarea; s) indicator de validitate - set de informaţii ataşate unei semnalări din SIS care determină neexecutarea acţiunilor în baza semnalării respective sau executarea unor acţiuni alternative prevăzute de lege. Capitolul II Sistemul Informatic Naţional de Semnalări Secţiunea 1 Înfiinţarea şi obiectivul general al SINS Articolul 3 (1) Se înfiinţează SINS, cu respectarea protocoalelor şi a procedurilor tehnice stabilite pentru SIS de generaţia a doua, potrivit art. 9 alin. (1) din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 205 din 7 august 2007, astfel încât cele două sisteme informatice să fie compatibile. (2) SINS este destinat să asigure posibilitatea, pentru autorităţile naţionale competente, ca prin intermediul unei proceduri automate să efectueze tranzacţii cu privire la semnalările pe care le conţine, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. (3) SINS conţine semnalări introduse de către autorităţile naţionale competente cu privire la persoane sau bunuri corespunzător tipurilor prevăzute în prezenta lege. (4) De la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, SINS asigură transmiterea semnalărilor de interes Schengen în SIS. Secţiunea a 2-a Gestionarea şi utilizarea SINS Articolul 4 (1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, este responsabil cu implementarea, funcţionarea, întreţinerea şi securitatea SINS, precum şi cu asigurarea accesului autorităţilor naţionale competente la SINS. (2) Se înfiinţează Comitetul tehnic, în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, ca organism cu atribuţii de analiză şi soluţionare a problemelor de ordin tehnic ce pot apărea în funcţionarea SINS, compus din reprezentanţii la nivel de expert din partea autorităţilor naţionale competente care au drept de acces la SINS. (3) Preşedintele Comitetului tehnic este şeful Centrului Naţional SIS. (4) Comitetul tehnic are următoarele atribuţii principale: a) analizează activitatea de modernizare a sistemelor informatice şi de comunicaţii participante la SINS, în vederea asigurării compatibilităţii între acestea şi SINS; b) analizează problemele tehnice semnalate de autorităţile naţionale competente, apărute în implementarea şi funcţionarea SINS, şi propune modalităţi de soluţionare; c) asigură informarea autorităţilor naţionale competente cu privire la deciziile luate în cadrul grupurilor de lucru tehnice ale Uniunii Europene în domeniul SIS. (5) Comitetul tehnic se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui comitetului. (6) Secretariatul Comitetului tehnic este asigurat de Centrul Naţional SIS. Articolul 5 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului*), la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, se stabilesc drepturile de acces la SINS. (2) Drepturile de acces la SINS pentru introducere, modificare şi ştergere se stabilesc, potrivit alin. (1), pentru autorităţile publice române care transmit datele specifice tipurilor de semnalări prevăzute la art. 6 din bazele de date proprii în SINS. (3) Instituţiile din sistemul judiciar vor avea obligaţia de a furniza datele specifice tipurilor de semnalări prevăzute la art. 6, atunci când sistemele informatice vor permite transmiterea automată a acestora. (4) Dreptul de acces la SINS pentru consultarea datelor se stabileşte potrivit alin. (1), pentru: a) autorităţile publice române care au competenţe de efectuare a controlului de frontieră, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 105 din 13 aprilie 2006; b) autorităţile publice române care au competenţe de efectuare a controalelor poliţieneşti ori vamale pe teritoriul României sau de coordonare a unor asemenea controale; c) autorităţile publice române care au competenţe în aplicarea legislaţiei privind regimul străinilor în România, inclusiv prin examinarea cererilor de viză şi acordarea vizei; d) autorităţile publice române competente cu eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor pentru semnalările prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.986/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind accesul la Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) al serviciilor competente, în statele membre, pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 381 din 28 decembrie 2006; e) organele de urmărire penală şi instanţele de judecată. (5) Autorităţile naţionale competente utilizează datele cuprinse în semnalările la care au drept de acces, cu respectarea prevederilor art. 49. Secţiunea a 3-a Semnalările introduse în SINS 1. Tipurile de semnalări şi categoriile de date Articolul 6 În SINS se introduc următoarele tipuri de semnalări: a) cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării; b) cu privire la persoane dispărute; c) cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară; d) cu privire la persoane sau bunuri, în scopul efectuării de controale discrete; e) privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale; f) privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României. Articolul 7 (1) Semnalările din SINS cu privire la persoane cuprind cel mult următoarele elemente: a) numele şi prenumele, numele dat la naştere şi numele anterior, orice pseudonime ce pot fi introduse separat; b) semnele fizice particulare, obiective şi inalterabile; c) data şi locul naşterii; d) sexul; e) fotografiile; f) amprentele digitale; g) cetăţenia; h) menţiunea că persoana vizată este înarmată, violentă sau evadată; i) motivul semnalării; j) autoritatea care emite semnalarea; k) menţiunile cu privire la decizia sau hotărârea care a stat la baza semnalării; l) măsurile ce trebuie luate; m) legătura cu alte semnalări; n) tipul infracţiunii. (2) Semnalările cu privire la persoane nu pot fi introduse în SINS fără datele prevăzute la alin. (1) lit. a), d), l) şi, atunci când este cazul, lit. k). (3) Atunci când sunt disponibile, se introduc toate datele prevăzute la alin. (1). (4) Fotografiile şi amprentele digitale se introduc numai după verificarea îndeplinirii unui standard minim de calitate în conformitate cu caracteristicile stabilite potrivit prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, pentru semnalările prevăzute la art. 6 lit. a)-e), şi potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L. 381 din 28 decembrie 2006, pentru semnalările prevăzute la art. 6 lit. f), şi sunt folosite doar pentru confirmarea identităţii unei persoane ca urmare a realizării unui rezultat pozitiv la o semnalare din SINS. 2. Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării Articolul 8 (1) Semnalările cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare se introduc în SINS, potrivit dispoziţiilor referitoare la mandatul european de arestare, prevăzute în Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Semnalările cu privire la persoane căutate în vederea extrădării se introduc în SINS, potrivit dispoziţiilor referitoare la mandatul de urmărire internaţională în vederea extrădării, prevăzute în Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 9 În cazul semnalărilor prevăzute la art. 8 alin. (1), în SINS se introduc şi următoarele date adiţionale: a) copia mandatului european de arestare; b) traducerea mandatului european de arestare în una sau mai multe dintre limbile oficiale ale instituţiilor Uniunii Europene, atunci când este disponibilă. 3. Semnalări cu privire la persoane dispărute Articolul 10 (1) Semnalările prevăzute la art. 6 lit. b) se introduc în SINS, pentru următoarele categorii de persoane: a) persoane dispărute care trebuie doar localizate; b) persoane dispărute care, după localizare, trebuie aduse în instituţii sau unităţi sanitare; c) minori sau persoane puse sub interdicţie care, după localizare, trebuie reîntoarse alături de reprezentanţii lor legali. (2) Semnalările cu privire la persoanele dispărute care trebuie doar localizate se introduc în SINS de către autorităţile naţionale competente la sesizarea oricărei persoane, dacă în urma verificărilor se constată că sesizarea privind dispariţia persoanei respective este întemeiată. (3) Semnalările cu privire la persoanele dispărute care, după localizare, trebuie aduse în instituţii sau unităţi sanitare se introduc în SINS de către autorităţile naţionale competente, la sesizarea instituţiilor ori unităţilor sanitare, în baza documentelor emise de acestea, prin care se dispune internarea nevoluntară, în cazul persoanelor cu tulburări psihice, sau internarea obligatorie, în cazul persoanelor care suferă de boli transmisibile, ori în baza hotărârii instanţei de judecată prin care s-a dispus internarea medicală, dacă, în urma verificărilor, se constată că sesizarea privind dispariţia persoanei respective este întemeiată. (4) Semnalările cu privire la minori sau persoane puse sub interdicţie care, după localizare, trebuie reîntoarse alături de reprezentanţii lor legali se introduc de către autorităţile naţionale competente la sesizarea oricărei persoane, dacă, în urma verificărilor, se constată că sesizarea privind dispariţia persoanei respective este întemeiată. (5) În cuprinsul semnalărilor cu privire la persoane dispărute se menţionează măsura ce trebuie luată în cazul identificării persoanei care face obiectul respectivei semnalări. Articolul 11 (1) În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia. (2) Autoritatea naţională competentă care a introdus semnalarea informează persoana care a sesizat dispariţia cu privire la locul unde se află persoana în cauză numai dacă aceasta îşi dă consimţământul. În lipsa consimţământului, persoana care a sesizat dispariţia este informată cu privire la faptul că semnalarea a fost ştearsă, deoarece persoana dispărută a fost localizată. Articolul 12 (1) În cazul identificării unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b), se informează instituţiile sau unităţile sanitare ce au solicitat introducerea semnalării, solicitându-se şi preluarea persoanei în cauză. (2) În cazul în care persoana nu poate fi preluată imediat, aceasta este internată, la recomandarea direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, în cea mai apropiată instituţie ori unitate sanitară ce are capacitatea de a-i acorda un tratament adecvat, până la preluarea sa. Articolul 13 (1) În cazul identificării unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), se informează reprezentantul legal, solicitându-i-se şi preluarea acesteia. (2) În cazul în care nu a fost identificat reprezentantul legal sau persoana nu poate fi preluată imediat de către reprezentantul legal, aceasta este plasată într-o instituţie sau unitate sanitară ori într-un serviciu de protecţie în condiţiile legii, după caz, până la preluarea sa. 4. Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară Articolul 14 (1) Semnalările cu privire la persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară se introduc în SINS de către autorităţile naţionale competente, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanţei de judecată, pentru următoarele categorii: a) martorii; b) persoanele căutate pentru a fi citate în vederea prezentării în faţa autorităţilor judiciare pentru a da declaraţii în legătură cu faptele pentru care sunt cercetate în cadrul unui proces penal; c) persoanele cărora urmează să li se comunice o hotărâre judecătorească sau alte documente privind activităţile din cadrul unui proces penal în care sunt cercetate; d) persoanele căutate în vederea executării unei măsuri educative care implică privarea de libertate. (2) În cazul identificării unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la alin. (1), se informează persoana în cauză cu privire la existenţa semnalării, se stabileşte adresa la care aceasta locuieşte şi se comunică această informaţie organului de urmărire penală sau instanţei de judecată care a solicitat introducerea semnalării. 5. Semnalări cu privire la persoane sau bunuri, în scopul efectuării de controale discrete Articolul 15 (1) Semnalările cu privire la persoane sau la vehicule, ambarcaţiuni, aeronave şi containere, în scopul efectuării de controale discrete, se introduc în SINS de către autorităţile naţionale competente, la solicitarea organelor de urmărire penală. (2) Organele de urmărire penală pot solicita introducerea unei semnalări din categoria celor prevăzute la alin. (1), în scopul prevenirii şi combaterii faptelor penale, în următoarele cazuri: a) atunci când există date şi informaţii potrivit cărora o persoană intenţionează să comită sau comite una dintre infracţiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) atunci când, în urma evaluării generale a unei persoane, se stabilesc indicii suficiente pentru a se presupune că acea persoană va mai comite una dintre infracţiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) atunci când există date şi informaţii că vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul are legătură cu comiterea uneia dintre infracţiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Evaluarea generală a unei persoane în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b) are în vedere antecedentele penale pentru care nu a intervenit reabilitarea şi care privesc săvârşirea unora dintre infracţiunile pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi elementele ce influenţează perspectivele reintegrării în societate a persoanei în cauză după executarea pedepsei, după graţiere sau prescrierea executării pedepsei. Articolul 16 (1) Semnalările cu privire la persoane sau la vehicule, ambarcaţiuni, aeronave şi containere, în scopul efectuării de controale discrete, se introduc în SINS de către autorităţile naţionale competente, la solicitarea organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale. (2) Organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pot solicita introducerea unei semnalări din categoria celor prevăzute la alin. (1), în următoarele cazuri: a) atunci când există date sau indicii că informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) sunt necesare pentru a preveni o ameninţare din partea persoanei vizate sau alte ameninţări la adresa securităţii naţionale; b) atunci când vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul are legătură cu o ameninţare la adresa securităţii naţionale. Articolul 17 (1) Atunci când, cu ocazia desfăşurării controlului la trecerea frontierei de stat ori a altui tip de control poliţienesc sau vamal, autorităţile competente să efectueze astfel de controale identifică persoane, vehicule, ambarcaţiuni, aeronave ori containere cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare în scopul efectuării de controale discrete, culeg şi transmit autorităţilor naţionale competente care au introdus semnalarea cât mai multe dintre următoarele informaţii: a) faptul că a fost localizată persoana, vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul; b) locul, data sau motivul verificării; c) ruta şi destinaţia călătoriei; d) persoanele care însoţesc persoanele în cauză sau ocupanţii vehiculului, ai ambarcaţiunii ori aeronavei despre care se poate presupune, pe baza unui temei raţional, că sunt asociate cu persoanele în cauză; e) vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul; f) bunurile transportate; g) împrejurările în care a fost localizată persoana, vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul. (2) Procedura pentru culegerea informaţiilor prevăzute la alin. (1) este cea stabilită pentru efectuarea controlului cu ocazia căruia sunt identificate persoanele, vehiculele, ambarcaţiunile, aeronavele sau containerele cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare în scopul efectuării de controale discrete. (3) Cu ocazia culegerii informaţiilor prevăzute la alin. (1), persoanelor în cauză nu li se comunică faptul că în SINS există o semnalare în scopul efectuării de controale discrete. 6. Semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale Articolul 18 (1) Semnalările cu privire la bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale se introduc în SINS de către autorităţile naţionale competente, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanţei de judecată. (2) Semnalările prevăzute la alin. (1) se introduc cu privire la următoarele bunuri: a) autovehicule cu o capacitate cilindrică de peste 50 cmc, ambarcaţiuni şi aeronave; b) remorci cu o greutate care depăşeşte 750 kg fără încărcătură, caravane, echipamente industriale, motoare exterioare şi containere; c) arme de foc; d) documente oficiale în alb care au fost furate, utilizate în mod fraudulos sau pierdute; e) documente de identitate eliberate, de tipul paşapoartelor, cărţilor de identitate, permiselor de conducere, documentelor care atestă şederea, respectiv rezidenţa pe teritoriul României şi documentelor de călătorie furate, însuşite ilegal, pierdute sau anulate; f) certificate de înmatriculare ale vehiculelor care au fost furate, utilizate în mod fraudulos, pierdute sau anulate; g) bancnote; h) valori mobiliare şi mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cărţi de credit, obligaţiuni şi acţiuni, care au fost furate, însuşite ilegal, pierdute sau anulate. (3) Semnalările cu privire la bunurile prevăzute la alin. (2) lit. d) şi e) se introduc în SINS de către autorităţile naţionale competente şi în baza sesizărilor privind pierderea acestora, primite de la orice persoană interesată, dacă se constată că sesizarea este întemeiată. (4) Tranzacţiile cu datele prevăzute la alin. (2) se realizează potrivit normelor tehnice stabilite în conformitate cu Decizia 2007/533/JAI a Consiliului. Articolul 19 În cazul identificării unui bun cu privire la care a fost introdusă în SINS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 18 alin. (1), se informează de îndată organul de urmărire penală sau instanţa de judecată care a solicitat introducerea semnalării. 7. Semnalări privind străinii în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României Articolul 20 (1) Semnalările privind străinii se introduc de către autorităţile naţionale competente în temeiul măsurilor care au ca efect interzicerea intrării pe teritoriul României sau interzicerea şederii pe teritoriul României, dispuse potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Efectuarea de tranzacţii în SINS cu semnalările privind străinii în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României se realizează de către autorităţile naţionale competente, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului. Capitolul III Participarea României la SIS Secţiunea 1 Înfiinţarea şi obiectivul general al N.SIS Articolul 21 (1) Se înfiinţează N.SIS, cu respectarea protocoalelor şi procedurilor tehnice stabilite pentru SIS de generaţia a doua, potrivit prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, astfel încât cele două sisteme informatice să fie compatibile. (2) N.SIS este destinat să asigure posibilitatea pentru autorităţile naţionale competente ca, prin intermediul unei proceduri automate, să efectueze tranzacţii cu privire la semnalările pe care le conţine, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. (3) N.SIS conţine semnalări introduse de către autorităţile naţionale competente sau de către autorităţile competente din statele membre cu privire la persoane ori bunuri, corespunzător tipurilor prevăzute în reglementările aplicabile la nivelul SIS central. (4) N.SIS devine operaţional de la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen, în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens. Secţiunea a 2-a Autorităţi cu competenţe în gestionarea şi exploatarea N.SIS Articolul 22 (1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, este responsabil cu implementarea, funcţionarea, întreţinerea şi securitatea N.SIS, cu asigurarea conectării N.SIS la SIS central şi managementul copiei naţionale a bazei de date centrale a SIS, precum şi cu asigurarea accesului autorităţilor române la N.SIS. (2) După data la care N.SIS devine operaţional, Comitetul tehnic prevăzut la art. 4 alin. (2) are atribuţii de analiză şi soluţionare a problemelor de ordin tehnic ce pot apărea în funcţionarea acestuia. (3) Drepturile de acces la SINS ale autorităţilor naţionale competente se extind şi la copia naţională a SIS, de la data la care N.SIS devine operaţional. Articolul 23 Biroul SIRENE naţional are următoarele atribuţii principale: a) asigură schimbul de informaţii suplimentare potrivit prevederilor cuprinse în Manualul SIRENE; b) realizează activităţile necesare în vederea adăugării sau ridicării unui indicator de validitate la semnalările din SIS; c) realizează activităţi pentru introducerea semnalărilor cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării; d) desfăşoară activităţile necesare în vederea implementării deciziilor luate la nivelul Uniunii Europene în domeniul de activitate al birourilor SIRENE; e) realizează statistici privind activitatea sa şi le transmite periodic Secretariatului General al Consiliului; f) coordonează activitatea de verificare a calităţii informaţiilor cuprinse în semnalările din N.SIS, în conformitate cu prevederile Manualului SIRENE; g) transmite autorităţii competente de la nivelul SIS central lista autorităţilor naţionale competente, precum şi orice modificare ulterioară a acesteia; h) asigură organizarea şi desfăşurarea misiunilor de predare/preluare sau extrădare a persoanelor arestate, în baza mandatului european de arestare ori a mandatului de urmărire internaţională emis de autorităţile judiciare române, ulterior realizării unui rezultat pozitiv, în colaborare cu autorităţile naţionale competente. Articolul 24 (1) Biroul SIRENE naţional asigură realizarea schimbului de informaţii suplimentare prin intermediul infrastructurii de comunicaţii aferente SIS sau, atunci când aceasta nu este accesibilă, prin alte mijloace tehnice, securizate în mod corespunzător pentru schimbul de informaţii suplimentare, în următoarele situaţii: a) atunci când este necesar ca autorităţile naţionale competente şi autorităţile din celelalte state membre să se consulte sau să se informeze reciproc la introducerea unei semnalări în SIS; b) ca urmare a realizării unui rezultat pozitiv pentru a permite luarea unei măsuri adecvate; c) în cazul în care măsura necesară corespunzătoare unei semnalări din SIS nu poate fi luată; d) atunci când se analizează calitatea datelor din conţinutul semnalărilor din SIS; e) atunci când se analizează compatibilitatea şi prioritatea unor semnalări; f) atunci când se analizează exercitarea dreptului de acces. (2) Autorităţile române utilizează informaţiile suplimentare numai în scopul în care le-au fost transmise de către autorităţile celorlalte state membre. (3) Răspunsul la solicitările de informaţii suplimentare formulate de către autorităţile altor state membre se transmite de către autoritatea naţională competentă care a introdus semnalarea în cauză, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de 12 ore. (4) Autorităţile române care au solicitat autorităţilor naţionale competente introducerea unor semnalări în SIS transmit informaţiile suplimentare solicitate de către autorităţile altor state membre în legătură cu respectivele semnalări în cel mai scurt timp, astfel încât termenul prevăzut la alin. (3) să poată fi respectat. Secţiunea a 3-a Semnalările introduse în SIS 1. Transmiterea semnalărilor în SIS Articolul 25 (1) Autoritatea naţională competentă care a introdus o semnalare în SINS dispune transmiterea acelei semnalări în SIS în cazul în care, în urma verificărilor, se obţin date şi informaţii din care rezultă necesitatea căutării persoanelor sau bunurilor în spaţiul Schengen. (2) În cazul semnalărilor din SINS cu privire la persoane sau bunuri în scopul efectuării de controale discrete, transmiterea în SIS se face numai la solicitarea organelor de urmărire penală sau a organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale. (3) Semnalările cu privire la minori sau persoane puse sub interdicţie, introduse în SINS, se transmit direct în SIS de la data la care N.SIS devine operaţional. (4) Semnalările privind străinii, introduse în SINS în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României, se transmit direct în SIS de la data la care N.SIS devine operaţional. 2. Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării Articolul 26 După transmiterea în SIS a unei semnalări din categoria celor prevăzute la art. 8 alin. (1), Biroul SIRENE naţional informează, în cadrul schimbului de informaţii suplimentare, birourile SIRENE din celelalte state membre cu privire la introducerea semnalării şi comunică acestora informaţiile prevăzute la art. 86 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul schimbului de informaţii suplimentare. Articolul 27 (1) După transmiterea în SIS a unei semnalări din categoria celor prevăzute la art. 8 alin. (2), Biroul SIRENE naţional informează, în cadrul schimbului de informaţii suplimentare, birourile SIRENE din celelalte state membre cu privire la introducerea semnalării şi comunică acestora informaţiile prevăzute la art. 29 alin. (1) din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului. (2) Biroul SIRENE naţional nu comunică birourilor SIRENE din celelalte state membre informaţiile prevăzute la alin. (1) dacă a transmis anterior, cu privire la aceeaşi persoană, informaţiile prevăzute la art. 9 sau cele prevăzute la art. 86 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar acestea sunt suficiente pentru executarea acţiunilor în baza semnalării de către autorităţile celorlalte state membre. Articolul 28 (1) După primirea la Biroul SIRENE naţional a comunicării referitoare la introducerea în SIS de către un alt stat membru a unei semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării, procurorul sau judecătorul detaşat în cadrul Biroului SIRENE naţional verifică dacă arestarea în baza acelei semnalări este compatibilă cu legislaţia naţională, cu obligaţiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internaţională sau cu interesele naţionale vitale şi solicită Biroului SIRENE naţional întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate, atunci când constată incompatibilitatea. (2) În vederea realizării atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Afacerilor Interne solicită Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii, detaşarea procurorului sau judecătorului în cadrul Biroului SIRENE naţional. (3) Autoritatea judiciară română de executare a mandatului european de arestare solicită Biroului SIRENE naţional întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea din SIS introdusă de alt stat membru în baza unui mandat european de arestare pe care autoritatea judiciară respectivă refuză să îl execute în temeiul art. 98 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Autoritatea judiciară română care ar fi competentă să dispună cu privire la executarea unui mandat european de arestare, la sesizarea procurorului, solicită Biroului SIRENE naţional întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea introdusă în SIS de către un alt stat membru în baza unui mandat european de arestare pe care ar refuza să îl execute, în temeiul art. 98 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă persoana în cauză ar fi găsită. (5) Biroul SIRENE naţional colaborează cu Biroul SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea prevăzută la alin. (1), (3) sau (4), în vederea adăugării unui indicator de validitate pentru ca arestarea să nu se efectueze de către autorităţile române. (6) Semnalările introduse de celelalte state membre privind persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării, care au ataşat indicatorul de validitate prevăzut la alin. (5), nu constituie temei pentru arestarea persoanei în cauză de către autorităţile române, ci doar pentru comunicarea locului unde se află aceasta. (7) Semnalările cu privire la persoane căutate în vederea extrădării, introduse de celelalte state membre, constituie temei doar pentru comunicarea locului unde se află persoana cu privire la care a fost introdusă semnalarea până în momentul în care se dispune arestarea provizorie în vederea extrădării potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (8) La solicitarea întemeiată a autorităţilor competente ale statului membru care a introdus semnalarea ce are ataşat indicatorul de validitate prevăzut la alin. (5), în cazuri urgente şi grave, autoritatea judiciară română competentă să dispună cu privire la executarea mandatului european de arestare sau a cererii de extrădare dispune retragerea indicatorului de validitate şi arestarea persoanei în cauză în vederea predării ori arestarea provizorie în vederea extrădării. Articolul 29 (1) La primirea unei solicitări din partea Biroului SIRENE al altui stat membru privind adăugarea unui indicator de validitate la o semnalare cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare ori în vederea extrădării, Biroul SIRENE naţional adaugă indicatorul de validitate solicitat şi informează de îndată autoritatea judiciară română care a emis mandatul european de arestare sau mandatul de urmărire internaţională în vederea extrădării ce stă la baza introducerii respectivei semnalări. (2) Autoritatea judiciară română care a emis mandatul european de arestare sau mandatul de urmărire internaţională ce stă la baza introducerii semnalării transmite, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, în cazuri urgente şi grave, o solicitare motivată pentru ridicarea indicatorului de validitate adăugat potrivit alin. (1). Articolul 30 (1) Semnalările introduse în SIS în baza art. 26 din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului de către statele asociate echivalează cu semnalările cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare. (2) Mandatele de arestare emise de statele asociate, transmise prin intermediul SIS, echivalează cu mandatele europene de arestare. 3. Semnalări cu privire la persoane dispărute Articolul 31 (1) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane majore cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), autoritatea naţională competentă care a introdus semnalarea informează persoana care a sesizat dispariţia cu privire la locul unde se află persoana respectivă numai dacă aceasta îşi dă consimţământul. În lipsa consimţământului, persoana care a sesizat dispariţia este informată cu privire la faptul că semnalarea a fost ştearsă, deoarece persoana dispărută a fost localizată. (2) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b), autoritatea naţională competentă care a introdus semnalarea, în colaborare cu instituţiile sau unităţile sanitare care au sesizat dispariţia, întreprind toate demersurile necesare pentru preluarea persoanei în cauză. (3) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), autorităţile române întreprind toate demersurile necesare pentru reîntoarcerea acesteia alături de reprezentanţii ei legali. Articolul 32 (1) În cazul identificării pe teritoriul României a unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare cu privire la dispariţia sa, aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia. (2) Informaţiile privind persoana localizată şi cele privind consimţământul acesteia se transmit statului membru care a introdus semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE naţional. Articolul 33 (1) În cazul identificării pe teritoriul României a unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare cu privire la dispariţia şi necesitatea punerii sale sub protecţie, aceasta este internată, la recomandarea direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, într-o instituţie sau unitate sanitară ce are capacitatea de a-i acorda un tratament adecvat, până la preluarea sa de către autorităţile statului care a introdus semnalarea. (2) Informaţiile privind locul unde este internată persoana în cauză se transmit statului membru care a introdus semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE naţional de către autoritatea care a realizat rezultatul pozitiv. Articolul 34 (1) În cazul identificării pe teritoriul României a unui minor sau a unei persoane puse sub interdicţie cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare cu privire la dispariţia sa, aceasta este plasată, după caz, într-o instituţie ori unitate sanitară sau într-un serviciu de protecţie în condiţiile legii, până la preluarea sa de către reprezentantul legal sau de către autorităţile statului care a introdus semnalarea. (2) Informaţiile privind locul unde se găseşte minorul sau cel pus sub interdicţie se transmit statului membru care a introdus semnalarea prin intermediul Biroului SIRENE naţional. Articolul 35 (1) Instanţa de judecată competentă teritorial, la cererea persoanei pe numele căreia a fost introdusă o semnalare cu privire la dispariţia şi necesitatea punerii sale sub protecţie de un alt stat membru, dispune ca Biroul SIRENE naţional să întreprindă demersurile necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea respectivă, dacă internarea persoanei în cauză în instituţii sau unităţi sanitare în baza acelei semnalări nu este compatibilă cu legislaţia naţională, cu obligaţiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internaţională ori cu interesele naţionale vitale. (2) La primirea cererii prevăzute la alin. (1), instanţa de judecată dispune, prin ordonanţă preşedinţială, dacă persoana în cauză urmează a fi internată sau nu într-o instituţie ori unitate sanitară, până la soluţionarea cauzei. (3) În cazul identificării pe teritoriul României a unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare cu privire la dispariţia sa la momentul când aceasta era minoră, se solicită Biroului SIRENE naţional întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalarea respectivă. (4) Biroul SIRENE naţional colaborează cu Biroul SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea prevăzută la alin. (1) sau (3) în vederea adăugării unui indicator de validitate la aceasta, astfel încât persoana în cauză să nu fie localizată de către autorităţile române. (5) La solicitarea întemeiată a autorităţilor competente ale statului membru care a introdus semnalarea ce are ataşat indicatorul de validitate prevăzut la alin. (1), în cazuri urgente şi grave, instanţa de judecată care a dispus adăugarea indicatorului de validitate hotărăşte, cu citarea persoanei în cauză, dacă acesta poate fi ridicat. (6) Hotărârea instanţei se comunică de către Biroul SIRENE naţional Biroului SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea. (7) La primirea unei solicitări privind adăugarea unui indicator de validitate la o semnalare cu privire la o persoană dispărută, Biroul SIRENE naţional adaugă indicatorul de validitate solicitat şi informează de îndată autoritatea naţională competentă care a transmis semnalarea în SIS. (8) Autoritatea naţională competentă care a transmis în SIS o semnalare cu privire la persoane dispărute care trebuie plasate sub protecţie, din oficiu sau la solicitarea instituţiilor ori unităţilor sanitare transmite, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, în cazuri urgente şi grave, o solicitare motivată privind ridicarea indicatorului de validitate adăugat potrivit alin. (7). 4. Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară Articolul 36 (1) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unei persoane cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară, Biroul SIRENE naţional transmite de îndată informaţiile primite organului de urmărire penală sau instanţei de judecată care a solicitat introducerea semnalării. (2) În cazul identificării pe teritoriul României a unei persoane cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară, autorităţile române informează persoana în cauză cu privire la existenţa semnalării, stabilesc adresa la care aceasta locuieşte şi comunică această informaţie statului membru care a introdus semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE naţional. 5. Semnalări cu privire la persoane sau bunuri în scopul efectuării de controale discrete Articolul 37 (1) După transmiterea în SIS a unei semnalări pentru efectuarea controlului discret la solicitarea organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, Biroul SIRENE naţional informează, în cadrul schimbului de informaţii suplimentare, birourile SIRENE din celelalte state membre cu privire la introducerea semnalării. (2) După primirea unei comunicări referitoare la introducerea în SIS de către un alt stat membru a unei semnalări pentru efectuarea de controale discrete, Biroul SIRENE naţional informează organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale. Articolul 38 (1) Autorităţile române care identifică, cu ocazia desfăşurării controlului la trecerea frontierei de stat sau a altui tip de control poliţienesc ori vamal, persoane, vehicule, ambarcaţiuni, aeronave sau containere cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare în scopul efectuării de controale discrete, culeg şi transmit Biroului SIRENE naţional cât mai multe dintre informaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1). (2) Biroul SIRENE naţional transmite Biroului SIRENE al statului membru care a introdus semnalarea informaţiile primite potrivit alin. (1), în cadrul schimbului de informaţii suplimentare. (3) Prevederile art. 17 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. Articolul 39 După primirea unei comunicări din partea Biroului SIRENE al altui stat membru referitoare la persoane, vehicule, ambarcaţiuni, aeronave sau containere, cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare în scopul efectuării de controale discrete, Biroul SIRENE naţional transmite informaţiile primite autorităţii competente care a transmis semnalarea sau organului de stat cu atribuţii în domeniul prevenirii şi contracarării ameninţărilor la adresa securităţii naţionale care a solicitat transmiterea semnalării în SIS. Articolul 40 Semnalările cu privire la persoane sau bunuri în scopul efectuării de controale specifice, introduse de alte state membre, echivalează, pe teritoriul României, cu semnalări în scopul efectuării de controale discrete. Articolul 41 (1) Organele de urmărire penală sau organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pot solicita Biroului SIRENE naţional întreprinderea demersurilor necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalările, în scopul efectuării de controale discrete, introduse de alte state membre, dacă efectuarea controlului discret de către autorităţile române în baza acelei semnalări nu este compatibilă cu legislaţia naţională, cu obligaţiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internaţională sau cu interesele naţionale vitale. (2) Biroul SIRENE naţional colaborează cu Biroul SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea prevăzută la alin. (1) în vederea adăugării unui indicator de validitate la aceasta, astfel încât controlul discret să nu se efectueze de către autorităţile române. (3) La solicitarea întemeiată a autorităţilor competente ale statului membru care a introdus semnalarea ce are ataşat indicatorul de validitate prevăzut la alin. (2), în cazuri urgente şi grave, organele de urmărire penală sau organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale ce au solicitat adăugarea indicatorului de validitate comunică, în termen de 5 zile lucrătoare, Biroului SIRENE naţional dacă sunt sau nu de acord cu ridicarea acestuia. (4) După primirea acordului prevăzut la alin. (3), Biroul SIRENE naţional solicită Biroului SIRENE din statul membru care a introdus semnalarea ridicarea indicatorului de validitate. (5) La primirea unei solicitări din partea autorităţilor altui stat membru privind adăugarea unui indicator de validitate la o semnalare în scopul efectuării de controale discrete, Biroul SIRENE naţional adaugă indicatorul de validitate solicitat şi informează de îndată organele de urmărire penală sau organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale care au introdus ori au solicitat introducerea semnalării. (6) Organele de urmărire penală sau organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale pot transmite, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, în cazuri urgente şi grave, o solicitare motivată privind ridicarea unui indicator de validitate adăugat potrivit alin. (5). 6. Semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale Articolul 42 (1) În cazul primirii unei comunicări referitoare la localizarea pe teritoriul altui stat membru a unui bun cu privire la care a fost transmisă în SIS o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 18 alin. (1), Biroul SIRENE naţional transmite de îndată informaţiile primite organului de urmărire penală sau instanţei de judecată care a solicitat introducerea semnalării. (2) În cazul identificării pe teritoriul României a unui bun cu privire la care a fost introdusă în SIS de către un alt stat membru o semnalare cu privire la bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale, autorităţile române dispun măsurile necesare în vederea confiscării ori ridicării bunului potrivit legislaţiei penale sau procesual penale, după caz, şi comunică informaţiile cu privire la măsurile luate statului membru care a introdus semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE naţional. 7. Semnalări privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României Articolul 43 Schimbul de informaţii suplimentare în legătură cu semnalările de interes Schengen din categoria celor prevăzute la art. 20 transmise în SIS se realizează de către autorităţile naţionale competente, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului. 8. Informarea Articolul 44 (1) În toate cazurile când a fost obţinut un rezultat pozitiv, autorităţile competente care au identificat bunuri sau persoane cu privire la care au fost introduse semnalări în SIS informează Biroul SIRENE naţional în scop statistic. (2) În situaţia în care măsurile solicitate printr-o semnalare din SIS nu pot fi realizate, autorităţile naţionale competente informează despre aceasta statul membru care a introdus semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE naţional. (3) Biroul SIRENE naţional comunică autorităţii naţionale competente care a transmis o semnalare în SIS informarea primită de la un alt stat membru privind imposibilitatea realizării măsurilor solicitate prin acea semnalare. Secţiunea a 4-a Accesul EUROPOL şi EUROJUST şi cooperarea cu INTERPOL Articolul 45 Autorităţile naţionale competente transmit acordul cu privire la utilizarea de către EUROPOL sau EUROJUST a informaţiilor cuprinse în semnalările transmise în SIS, în termen de 10 zile de la primirea solicitării. Articolul 46 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 56, autorităţile române pot face schimb de informaţii cuprinse în semnalările din SIS cu autorităţile statelor membre INTERPOL, în condiţiile stabilite prin acordul încheiat potrivit art. 55 din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului. (2) Informaţiile ce pot fi schimbate sunt numărul, ţara emitentă şi tipul de document al paşapoartelor furate, însuşite ilegal, pierdute sau anulate. Capitolul IV Dispoziţii comune pentru semnalările conţinute în SINS şi pentru cele transmise în SIS Secţiunea 1 Perioada de păstrare a semnalărilor Articolul 47 (1) Semnalările cu privire la persoane, introduse în SINS sau transmise în SIS, sunt păstrate în sistemul respectiv numai pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care au fost introduse. (2) În termen de 3 ani de la introducerea unei semnalări cu privire la persoane, autoritatea naţională competentă care a introdus-o analizează, împreună cu autorităţile române care au solicitat introducerea, atunci când este cazul, necesitatea menţinerii acesteia pentru scopul în care a fost introdusă în SINS sau transmisă în SIS. În cazul semnalărilor de interes naţional sau de interes Schengen în scopul efectuării de controale discrete, care privesc persoanele, termenul în care se face analiza este de un an de la introducerea semnalării. (3) Dacă în urma analizei se decide că este necesară menţinerea semnalării, autoritatea naţională competentă introduce în SINS sau în SIS o solicitare privind prelungirea perioadei de valabilitate a semnalării. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător de la prelungirea valabilităţii. (4) Semnalările pentru care nu a fost introdusă o solicitare privind prelungirea perioadei de valabilitate în termenele prevăzute la alin. (2) sunt şterse automat. (5) SINS şi SIS generează automat notificări cu privire la ştergerea programată a semnalărilor ce privesc persoanele înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. (2). (6) Centrul Naţional SIS, în colaborare cu autorităţile naţionale competente, realizează statistici separate pentru semnalările conţinute în SINS şi pentru cele transmise în SIS privind numărul de semnalări cu privire la persoane pentru care s-a solicitat prelungirea perioadei de valabilitate. Articolul 48 (1) Semnalările cu privire la bunuri, introduse în SINS sau transmise în SIS, sunt păstrate în sistemul respectiv numai pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care au fost introduse. (2) Perioada de păstrare în SINS sau în SIS a semnalărilor cu privire la bunuri este de: a) 5 ani pentru semnalările de interes naţional sau de interes Schengen din categoria celor prevăzute la art. 15 alin. (1) şi la art. 16 alin. (1); b) 10 ani pentru semnalările de interes naţional sau de interes Schengen din categoria celor prevăzute la art. 18 alin. (1). (3) Autoritatea naţională competentă analizează, împreună cu autoritatea română care a solicitat introducerea, dacă menţinerea unei semnalări peste termenele prevăzute la alin. (2) este necesară pentru scopul în care a fost introdusă în SINS sau transmisă în SIS. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător de la prelungirea valabilităţii. Secţiunea a 2-a Reguli privind efectuarea de tranzacţii asupra semnalărilor din SINS şi din SIS 1. Efectuarea de tranzacţii asupra semnalărilor de interes naţional sau de interes Schengen care fac parte din categoriile prevăzute la art. 6 lit. a)-e) Articolul 49 (1) Autorităţile naţionale competente efectuează tranzacţii asupra semnalărilor existente în N.SIS numai în scopurile pentru care au fost introduse, în limita competenţelor legale, şi asigură accesul la acestea numai personalului autorizat în acest sens, potrivit atribuţiilor de serviciu. Datele cuprinse în semnalările existente în N.SIS nu pot fi utilizate în scopuri administrative. (2) Datele cuprinse în semnalările existente în N.SIS pot fi copiate în scopuri tehnice pentru asigurarea posibilităţii de consultare directă de către autorităţile naţionale competente. (3) Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi pentru copiile realizate potrivit alin. (2). (4) Este interzisă copierea în alte baze de date naţionale a datelor cuprinse în semnalările introduse de autorităţile naţionale competente în SINS sau transmise în SIS. (5) Copiile realizate potrivit alin. (2) pot fi păstrate pentru o perioadă de 48 de ore. Perioada poate fi prelungită, în caz de urgenţă, până la încetarea urgenţei. (6) Centrul Naţional SIS ţine evidenţa la zi a copiilor realizate potrivit alin. (2). Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare A.N.S.P.D.C.P., are acces la aceste copii, în exercitarea atribuţiilor legale. (7) Datele cuprinse în semnalările existente în N.SIS pot fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost introduse respectivele semnalări, atunci când acest lucru este necesar pentru a preveni o ameninţare gravă şi iminentă la adresa ordinii şi siguranţei publice, pentru motive întemeiate legate de securitatea naţională sau pentru a preveni comiterea unei infracţiuni pentru care se poate emite mandat european de arestare potrivit Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Datele cuprinse în semnalările introduse în SIS de celelalte state membre pot fi utilizate potrivit alin. (7) numai după obţinerea acordului din partea autorităţii care a introdus semnalarea în cauză. Solicitarea se transmite prin intermediul schimbului de informaţii suplimentare. (9) Autorităţile naţionale competente care primesc o cerere din partea autorităţilor altui stat membru pentru utilizarea datelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost introduse în SIS analizează cererea, împreună cu autorităţile române care au solicitat introducerea semnalării, atunci când este cazul, şi comunică, prin intermediul schimbului de informaţii suplimentare, răspunsul cu privire la utilizarea datelor respective. Articolul 50 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 49 alin. (4), pot fi stocate în bazele de date naţionale datele cuprinse în semnalările existente în N.SIS în legătură cu care s-au luat măsuri de către autorităţile române. Aceste date sunt stocate pentru o perioadă de cel mult 3 ani sau pentru perioada prevăzută în dispoziţiile legale ce stabilesc o perioadă mai mare de stocare a respectivelor categorii de date. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 49 alin. (4), datele cuprinse în semnalările de interes naţional ori de interes Schengen pot fi păstrate în bazele de date ale autorităţii naţionale competente care a introdus respectiva semnalare în SINS sau a transmis-o în SIS. Articolul 51 (1) Autoritatea naţională competentă care introduce o semnalare în SINS sau transmite o semnalare în SIS se asigură că datele din cuprinsul acesteia sunt exacte şi actuale, precum şi că introducerea sau transmiterea respectivei semnalări se face în baza dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Numai autoritatea naţională competentă care a introdus o semnalare în SINS sau a transmis o semnalare în SIS are dreptul să modifice, să suplimenteze, să corecteze ori să şteargă datele pe care le-a introdus până la expirarea duratei de valabilitate a semnalării. (3) Autorităţile române care au drept de acces comunică autorităţii naţionale competente sau autorităţii dintr-un alt stat membru care a introdus o semnalare, de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile de la data la care a luat cunoştinţă de acestea, dovezile din care rezultă faptul că cel puţin una dintre datele cuprinse în semnalarea în cauză este incorectă sau a fost introdusă ilegal. (4) Comunicarea dovezilor prevăzute la alin. (3) către autorităţile altor state membre se face prin intermediul schimbului de informaţii suplimentare. În cazul comunicărilor adresate autorităţilor naţionale competente se informează şi Biroul SIRENE naţional. (5) Autorităţile naţionale competente informate cu privire la faptul că cel puţin una dintre datele cuprinse într-o semnalare introdusă de aceasta în SINS sau transmisă în SIS este incorectă ori a fost introdusă ilegal cercetează dovezile prezentate în acest sens în termen de 5 zile lucrătoare şi, în cazul în care constată că informarea este corectă, modifică sau şterge de îndată datele respective ori, în situaţia constatării că aceasta nu este corectă, comunică acest lucru autorităţii care a transmis informarea. (6) În cazul în care autorităţile române care au efectuat o comunicare potrivit alin. (3) şi autorităţile din celelalte state membre informate în acest fel nu ajung la un acord cu privire la situaţia datelor în cauză în termen de două luni de la transmiterea informării, Biroul SIRENE naţional informează despre acest fapt Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor. (7) În cazul în care o autoritate naţională competentă primeşte o solicitare din partea unei persoane care susţine că poate fi confundată cu persoana care face în realitate obiectul unei semnalări existente în N.SIS, aceasta informează persoana respectivă cu privire la procedura prevăzută la art. 53. (8) În cazul în care o autoritate naţională competentă intenţionează să introducă o semnalare cu privire la o persoană care face deja obiectul unei semnalări existente în N.SIS, aceasta se pune de acord cu autoritatea care a introdus semnalarea anterioară în baza regulilor privind compatibilitatea semnalărilor şi ordinea de prioritate stabilite în cuprinsul Manualului SIRENE. (9) În cazul în care autoritatea care a introdus semnalarea anterioară este dintr-un alt stat membru, se utilizează schimbul de informaţii suplimentare pentru a se ajunge la un acord. Articolul 52 (1) În cazul în care se constată, în momentul introducerii unei noi semnalări în SINS sau transmiterii unei semnalări în SIS, că în sistemul respectiv există o semnalare cu privire la o persoană ale cărei date de identificare sunt similare, Biroul SIRENE naţional întreprinde măsurile specifice pentru a clarifica dacă aceasta se referă sau nu la aceeaşi persoană. (2) În cazul în care verificarea coroborată arată că persoana care face obiectul noii semnalări şi persoana cu privire la care există deja o semnalare în sistemul respectiv sunt identice, se aplică procedura prevăzută la art. 51 alin. (8). (3) În cazul în care rezultatul verificării arată că în cauză sunt două persoane diferite, Biroul SIRENE naţional aprobă cererea de introducere a semnalării, adăugând elementele necesare pentru a evita orice identificare eronată. Articolul 53 (1) În cazul în care se constată că persoana care face obiectul unei semnalări din SINS sau din SIS nu este aceeaşi cu persoana care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv, autoritatea naţională competentă care a introdus semnalarea adaugă în sistemul respectiv date privitoare la cea de a doua persoană, pentru a evita consecinţele negative ale identificării eronate. (2) Datele introduse potrivit alin. (1) sunt folosite doar în următoarele scopuri: a) pentru a permite autorităţilor române sau autorităţilor altui stat membru, după caz, să facă distincţie între persoana care face obiectul semnalării şi persoana care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv; b) pentru a permite persoanei localizate în urma realizării unui rezultat pozitiv să dovedească faptul că nu este una şi aceeaşi cu persoana care face obiectul semnalării. (3) Pot fi adăugate şi prelucrate, în temeiul alin. (1), numai cu acordul persoanei în cauză, următoarele date cu caracter personal: a) numele şi prenumele, numele dat la naştere şi numele folosit anterior şi orice alte pseudonime care pot fi introduse separat; b) semnele fizice particulare, obiective şi inalterabile; c) data şi locul naşterii; d) sexul; e) fotografiile; f) amprentele digitale; g) cetăţenia; h) numărul documentelor de identitate şi data emiterii acestora. (4) Adăugarea şi prelucrarea datelor prevăzute la alin. (3) se fac potrivit normelor tehnice stabilite în baza prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului. (5) Datele prevăzute la alin. (3) se şterg odată cu semnalarea la care au fost ataşate sau, anterior ştergerii semnalării, dacă persoana în cauză solicită acest lucru. (6) Datele prevăzute la alin. (3) sunt consultate numai de autorităţile care au drept de acces la semnalarea la care au fost adăugate. Articolul 54 (1) Autorităţile naţionale competente, atunci când este necesar, din motive operative, creează conexiuni între semnalările proprii ori între semnalările proprii şi semnalările altor autorităţi naţionale competente, în scopul evidenţierii legăturii dintre două sau mai multe semnalări de interes naţional ori dintre două sau mai multe semnalări de interes Schengen. Conexiunea se introduce în SINS sau se transmite în SIS, după caz. (2) Crearea unei conexiuni între semnalări nu afectează măsurile necesare a fi întreprinse în baza semnalărilor respective, nici perioada de valabilitate a acestora. (3) Crearea unei conexiuni între semnalări nu afectează dreptul de acces al autorităţilor naţionale competente. Acestea nu au acces la conexiunile create cu o semnalare la care nu au drept de acces. (4) Autorităţile naţionale competente care au drept de acces la conexiunile create în SIS, atunci când consideră că una dintre acestea nu este compatibilă cu legislaţia naţională sau cu obligaţiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internaţională, solicită Biroului SIRENE naţional întreprinderea demersurilor necesare pentru ca respectiva conexiune să nu fie accesibilă pentru autorităţile române. (5) Biroul SIRENE naţional solicită Centrului Naţional SIS luarea măsurilor tehnice pentru limitarea accesului autorităţilor române la conexiunea în cauză. (6) Conexiunile între semnalările din SINS sau între semnalările transmise la SIS se realizează potrivit procedurilor tehnice stabilite în baza prevederilor Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului. Articolul 55 (1) Biroul SIRENE naţional, în cooperare cu autorităţile naţionale competente, constituie o evidenţă ce cuprinde menţiuni referitoare la deciziile de transmitere a semnalărilor în SIS pentru sprijinirea schimbului de informaţii suplimentare. (2) Datele cu caracter personal comunicate prin intermediul Biroului SIRENE naţional în urma unui schimb de informaţii suplimentare se şterg imediat ce nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului în care au fost furnizate, dar nu mai târziu de un an de la data ştergerii din SIS a semnalării în legătură cu care au fost furnizate. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pot fi păstrate la nivel naţional datele cu caracter personal furnizate în cadrul schimbului de informaţii suplimentare în legătură cu semnalările transmise în SIS de autorităţile naţionale competente sau cu semnalările din SIS în baza cărora au fost luate măsuri de către autorităţile române. Aceste date sunt păstrate pentru o perioadă de cel mult 3 ani de la data ştergerii din SIS a semnalării în legătură cu care au fost furnizate sau pentru perioada prevăzută în dispoziţiile legale ce stabilesc o perioadă mai mare de stocare a respectivelor categorii de date. Articolul 56 Este interzisă transmiterea de către autorităţile naţionale competente a datelor cu caracter personal utilizate în legătură cu semnalările din N.SIS către autorităţile statelor care nu participă la SIS sau către organizaţiile internaţionale. 2. Efectuarea de tranzacţii asupra semnalărilor de interes naţional sau de interes Schengen care fac parte din categoria prevăzută la art. 6 lit. f) Articolul 57 Efectuarea de tranzacţii asupra semnalărilor de interes naţional sau de interes Schengen care fac parte din categoria prevăzută la art. 6 lit. f) se face potrivit prevederilor cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului şi în Manualul SIRENE. Secţiunea a 3-a Securitatea datelor Articolul 58 (1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, împreună cu autorităţile naţionale competente sunt obligate să elaboreze un plan de securitate şi să adopte măsurile de securitate necesare în legătură cu gestionarea şi utilizarea N.SIS în ceea ce priveşte: a) protecţia fizică a datelor, inclusiv prin întocmirea unui plan de rezervă pentru protecţia infrastructurii critice; b) controlul accesului la echipamente, pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor cu caracter personal; c) controlul suportului de date, pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ştergerea suportului de date în mod neautorizat; d) controlul stocării, pentru a împiedica introducerea neautorizată de date şi inspectarea, modificarea sau ştergerea neautorizată a datelor cu caracter personal; e) controlul utilizării, pentru a împiedica utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate cu ajutorul echipamentelor de transmitere a datelor; f) controlul accesului la date, pentru a limita accesul persoanelor autorizate să utilizeze un sistem de prelucrare automată a datelor, în baza unei identităţi unice şi individuale de utilizator şi a unui mod de acces confidenţial, numai la datele pentru care au fost autorizate; g) asigurarea faptului că toate autorităţile care au acces la N.SIS sau la echipamentele de prelucrare a datelor din acest sistem îşi creează profiluri care descriu competenţele şi responsabilităţile specifice ale persoanelor cu autorizaţie de acces, introducere, actualizare, ştergere şi căutare a datelor şi pun fără întârziere aceste profiluri la dispoziţia A.N.S.P.D.C.P.; h) controlul comunicaţiilor aferente N.SIS, astfel încât să se poată asigura verificarea şi stabilirea organismelor cărora le pot fi transmise datele cu caracter personal, folosind echipamentele de comunicaţii; i) controlul introducerii de date pentru a se asigura că este posibil ulterior să se verifice şi să se stabilească ce date cu caracter personal au fost introduse în sistemele de prelucrare automată a datelor, când şi în ce scop au fost introduse datele; j) controlul transportului de date pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea ori ştergerea neautorizată a datelor cu caracter personal în timpul transmiterii acestora ori în timpul transportului de suporturi de date prin intermediul măsurilor tehnice de securizare. (2) Măsurile de securitate prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi schimbului de informaţii suplimentare. (3) Fiecare autoritate română care are drept de acces la datele din N.SIS asigură aplicarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1) şi cooperează cu A.N.S.P.D.C.P. (4) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, monitorizează aplicarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1). Articolul 59 (1) Măsurile de securitate prevăzute la art. 58 alin. (1) se stabilesc şi se aplică potrivit următoarelor principii: a) confidenţialităţii - asigurarea accesului la date numai pentru persoanele autorizate potrivit atribuţiilor de serviciu; b) integrităţii - asigurarea exactităţii şi caracterului complet al informaţiilor, precum şi a metodelor de prelucrare; c) disponibilităţii - asigurarea accesului la informaţii în termenul solicitat; d) identificării şi autentificării - asigurarea identificării şi autentificării tuturor utilizatorilor în mod corespunzător, în funcţie de competenţe, înainte de efectuarea oricărei tranzacţii; e) autorizării - autorizarea participanţilor la efectuarea unei tranzacţii, în vederea accesării datelor din N.SIS, în funcţie de competenţe; f) nonrepudierii - asigurarea înregistrării în sistem a tranzacţiilor efectuate asupra datelor din N.SIS şi atribuirea acestora utilizatorilor participanţi la efectuarea lor. (2) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, şi autorităţile române care au drept de acces la N.SIS iau măsuri pentru prevenirea pierderii informaţiilor existente în sistem în cazul producerii unor dezastre naturale, precum şi pentru asigurarea recuperării acestora. Articolul 60 (1) Toate tranzacţiile efectuate asupra datelor din N.SIS de către autorităţile naţionale competente sunt înregistrate în sistem în scopul monitorizării legalităţii efectuării tranzacţiilor asupra acestor date, asigurării funcţionării tehnice corespunzătoare a N.SIS, precum şi a integrităţii şi securităţii datelor. Utilizarea înregistrărilor în alte scopuri este interzisă. (2) Înregistrările prevăzute la alin. (1) conţin datele din cuprinsul semnalării, istoricul semnalării, data şi ora transmiterii de date în legătură cu semnalarea respectivă, datele folosite pentru efectuarea unei căutări, menţiuni cu privire la datele transmise, denumirea autorităţii şi numele persoanei care a efectuat tranzacţii asupra datelor. (3) Istoricul semnalărilor cuprinde toate acţiunile realizate asupra semnalărilor din N.SIS de la momentul introducerii până la ştergerea lor. (4) Înregistrările prevăzute la alin. (1) se păstrează pentru o perioadă de cel puţin un an, dar nu mai mult de 3 ani de la creare. Pentru înregistrările care cuprind istoricul semnalărilor, perioada de păstrare se calculează de la data ştergerii semnalărilor. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), înregistrările pot fi păstrate pentru o perioadă mai mare, dacă sunt necesare pentru procedurile de monitorizare aflate în curs de desfăşurare. (6) Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, pune la dispoziţia A.N.S.P.D.C.P., la solicitarea acestei instituţii, înregistrările prevăzute la alin. (1). Secţiunea a 4-a Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Articolul 61 (1) Accesarea şi exploatarea datelor cu caracter personal conţinute în N.SIS se fac potrivit dispoziţiilor legale în materia protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi cu respectarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, ratificată prin Legea nr. 682/2001, cu modificările ulterioare, exclusiv de către autorităţile naţionale competente şi numai în scopul îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege şi în condiţiile prevăzute de aceasta. (2) Efectuarea de tranzacţii în SIS cu datele prevăzute în prima teză a art. 6 din Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, ratificată de România prin Legea nr. 682/2001, cu modificările ulterioare, este interzisă. Articolul 62 (1) Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS sau în SIS se exercită potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, cu derogările prevăzute de prezenta lege. (2) Cererile persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS sau în SIS se adresează numai Biroului SIRENE naţional, care răspunde solicitantului cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de acces la datele personale, şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de rectificare şi ştergere a datelor personale, prin derogare de la prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Cererile se pot depune la Biroul SIRENE naţional sau la orice operator din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ori al unei structuri teritoriale a acestuia, care transmite cererea Biroului SIRENE naţional, în termen de 5 zile de la data primirii acesteia. (4) Pentru a comunica solicitantului informaţii cu privire la datele cu caracter personal prelucrate în SINS sau în SIS, Biroul SIRENE naţional solicită acordul autorităţilor naţionale competente care au introdus semnalările în cauză. Acordul se comunică în termen de 20 de zile de la data primirii solicitării din partea Biroului SIRENE naţional. (5) În cazul semnalărilor introduse în SIS de alt stat membru, cererile persoanelor vizate se soluţionează de către Biroul SIRENE naţional numai după solicitarea poziţiei statului membru care a introdus semnalarea. Biroul SIRENE naţional solicită poziţia prin schimbul de informaţii suplimentare. (6) Biroul SIRENE naţional comunică, în termen de 40 de zile de la primirea solicitării, acordul cu privire la transmiterea de către un alt stat membru a datelor cu caracter personal cuprinse sau în legătură cu semnalările transmise de autorităţile naţionale competente în SIS, numai cu acordul acestora. Acordul se comunică în termen de 20 de zile de la data primirii solicitării din partea Biroului SIRENE naţional. (7) Persoanei vizate nu îi sunt comunicate informaţiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal în SINS sau în SIS atât timp cât acest lucru este indispensabil pentru realizarea acţiunilor în baza semnalării ori a obiectivului semnalării sau pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane. Articolul 63 Atunci când instanţa de judecată examinează corecta aplicare a prevederilor art. 16 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, administrarea probelor se face în camera de consiliu. Articolul 64 (1) Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal în N.SIS pe teritoriul României şi transmiterea acestor date în străinătate, precum şi schimbul şi procesarea ulterioară a informaţiilor suplimentare sunt monitorizate şi se supun controlului A.N.S.P.D.C.P. (2) Auditarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în N.SIS se efectuează de către A.N.S.P.D.C.P., în conformitate cu standardele internaţionale de audit, cel puţin o dată la 4 ani. (3) Sumele necesare pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) se suportă de la bugetul de stat şi sunt prevăzute anual în bugetul A.N.S.P.D.C.P. Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 65 (1) Sursele de finanţare pentru înfiinţarea şi operaţionalizarea componentelor N.SIS sunt asigurate din fonduri de la bugetul de stat, din fonduri PHARE şi din fonduri alocate prin Facilitatea Schengen. (2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente întreţinerii şi desfăşurării activităţii N.SIS se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile legii. Articolul 66 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1), autorităţile naţionale competente adoptă reglementări interne prin care stabilesc procedurile de lucru pentru activităţile proprii aferente semnalărilor din SINS sau SIS. (2) Procedurile de lucru pentru activităţile autorităţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se aprobă prin ordin*) al ministrului. Articolul 67 (1) Prevederile prezentei legi referitoare la participarea României la SIS intră în vigoare la data aplicării în totalitate de către România a dispoziţiilor acquis-ului Schengen în temeiul deciziei Consiliului emise în acest sens, corespunzător reglementărilor aplicabile la nivelul SIS central. (2) Până la data operaţionalizării SIS de generaţia a doua la nivel central, Ministerul Afacerilor Interne, prin Centrul Naţional SIS, asigură tranzacţionarea datelor dintre N.SIS şi SIS central conform reglementărilor aplicabile la nivelul SIS central, în funcţie de etapele de dezvoltare ale SIS. (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 26 septembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 345/2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 19 octombrie 2006, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 769/2006 privind aprobarea Planului de implementare a Sistemului Informatic Naţional de Semnalări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 21 iunie 2006.
 2. Cooperare Schengen În ultima săptămână, poliţiştii români, împreună cu partenerii de pe teritoriul celorlalte state membre Schengen, ca urmare a consultării Sistemului Informatic Schengen şi a schimbului suplimentar de informaţii prin intermediul Birourilor SIRENE, au depistat 75 de persoane şi 29 de autovehicule ce fac obiectul unor semnalări introduse în Sistemul Informatic Shengen. Autorităţile de aplicare a legii din România au localizat, în perioada 25 iunie – 1 iulie a.c., pe teritoriul ţării noastre, 42 de persoane ce fac obiectul unor semnalări în S.I.S.. Poliţiştii români au pus în aplicare 6 mandate europene de arestare şi au găsit o persoană ce fuseseră semnalată ca fiind dispărută. De asemenea, au depistat 19 persoane care erau căutate în vederea participării la o procedură judiciară. Totodată, în urma schimbului de date şi informaţii suplimentare au fost identificate, pe teritoriul României, 28 de autoturisme căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale de către autorităţi din alte state membre Schengen. De asemenea, 33 de persoane urmărite la nivel internaţional ce fac obiectul unor semnalări introduse în Sistemul Informatic Schengen de Poliţia Română, dintre care 28 aveau emise pe numele lor mandate europene de arestare, au fost identificate de autorităţile străine pe teritoriul lor, iar un autovehicul căutat de autorităţile române a fost depistat în alt stat. Schimbul de date şi informaţii suplimentare prin Biroul SIRENE se realizează ca urmare a cooperării dintre structurile specializate din cadrul Poliţiei Române (în special structurile de investigaţii criminale şi cele de combatere a criminalităţii organizate) şi partenerii de pe teritoriul celorlalte state membre Schengen. Totodată, un aport important îl are şi posibilitatea accesării simultane a datelor şi informaţiilor din bazele de date naţionale, din Sistemul Informatic Schengen şi din OIPC-INTERPOL. Cea mai importantă măsură compensatorie implementată odată cu ridicarea controalelor la frontierele interne ale statelor membre Schengen este operaţionalizarea Sistemului Informatic Schengen. S.I.S., care conţine date minime despre persoanele sau bunurile urmărite în cadrul unei proceduri judiciare, iar datele şi informaţiile suplimentare ce pot conduce la localizarea acestora sunt obţinute prin intermediul Birourilor SIRENE constituite la nivelul fiecărui stat membru Schengen. Reamintim faptul că, Biroul SIRENE, din cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională al I.G.P.R., a fost inaugurat în 16 septembrie 2010. Pentru a asigura un flux continuu de date şi informaţii Biroul Sirene funcţionează 24/7, având acces permanent la datele operative ale Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Române, Oficiului Român de Imigrări etc.. CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE-I.G.P.R
 3. ORDIN nr. 212 din 23 septembrie 2010 privind procedurile de lucru pentru activităţile autorităţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Naţional de Semnalări sau Sistemul de Informaţii Schengen EMITENT MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 19 octombrie 2010 Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, aprobată prin Legea nr. 104/2007, ale Convenţiei semnate la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, ale Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II), ale Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II), ale Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.540/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind aderarea la spaţiul Schengen pentru perioada 2008-2011, în temeiul art. 66 din Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen şi al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin: Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Prezentul ordin reglementează activităţile ce trebuie întreprinse de autorităţile naţionale competente din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare MAI, implicate în efectuarea de tranzacţii cu semnalările din componenta naţională a Sistemului de Informaţii Schengen, precum şi modalitatea de exercitare a dreptului de acces la datele cu caracter personal care sunt prelucrate în acest sistem. (2) Prezentul ordin reglementează şi activităţile ce trebuie întreprinse în cazul realizării unui rezultat pozitiv la o semnalare din componenta naţională a Sistemului de Informaţii Schengen. Articolul 2 În cuprinsul prezentului ordin, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii: a) Sistemul Informatic Naţional de Semnalări, denumit în continuare SINS - sistemul informatic compatibil cu Sistemul de Informaţii Schengen de generaţia a doua, care conţine semnalări de interes naţional şi semnalări de interes Schengen introduse de către autorităţile naţionale competente; b) Sistemul de Informaţii Schengen, denumit în continuare SIS - sistemul informatic instituit la nivelul Uniunii Europene şi utilizat de statele membre pentru cooperarea, prin schimb de informaţii, în vederea menţinerii ordinii publice şi securităţii naţionale pe teritoriile acestora; c) copia naţională a SIS - copia completă sau parţială a bazei de date a SIS, accesibilă pentru efectuarea de căutări de către autorităţile naţionale competente; d) componenta naţională a SIS, denumită în continuare N.SIS - sistemul informatic constituit din SINS şi copia naţională a bazei de date centrale a SIS, care permite efectuarea de căutări de către autorităţile române; e) semnalare - setul de date introduse în SINS referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care au fost dispuse unele măsuri, în condiţiile legii, în vederea realizării unui interes public, respectării regimului liberei circulaţii a persoanelor şi bunurilor ori asigurării ordinii şi siguranţei publice şi prevenirii unor ameninţări la adresa securităţii naţionale; f) semnalare de interes naţional - semnalarea introdusă de o autoritate naţională competentă în SINS; g) semnalare de interes Schengen - semnalarea transmisă din SINS în SIS; h) autorităţi naţionale competente - autorităţile publice române ale căror drepturi de acces la SINS sunt stabilite potrivit art. 5 din Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen; i) stat membru - stat care utilizează SIS; j) tranzacţie - orice operaţie de introducere, modificare, ştergere sau consultare a datelor conţinute în N.SIS; k) date adiţionale - datele stocate în N.SIS în legătură cu semnalările din N.SIS şi care sunt disponibile imediat după identificarea persoanelor ca urmare a căutărilor efectuate în acest sistem; l) informaţii suplimentare - informaţiile care nu sunt stocate în SIS, dar care sunt în legătură cu semnalările din SIS şi care urmează să fie transmise în cadrul schimbului de informaţii suplimentare; m) rezultat pozitiv - rezultatul obţinut în urma efectuării unei căutări în N.SIS, concretizat în identificarea unei persoane sau a unui bun care face obiectul unei semnalări; n) Biroul SIRENE naţional - structura specializată din cadrul MAI care asigură realizarea schimbului de informaţii suplimentare cu birourile SIRENE din celelalte state membre; o) Manualul SIRENE - documentul adoptat la nivelul Uniunii Europene care cuprinde normele pentru schimbul de informaţii suplimentare între statele membre; p) controlul discret - obţinerea unor date şi informaţii referitoare la persoane sau bunuri cu privire la care a fost introdusă o semnalare în acest scop în SINS ori în SIS, cu ocazia desfăşurării de către autorităţile române a controlului la trecerea frontierei de stat sau altui tip de control poliţienesc ori vamal, fără ca persoanele în cauză să fie informate despre existenţa respectivei semnalări, în scopul comunicării acestora către autoritatea care a introdus semnalarea; q) indicator de validitate - set de informaţii ataşate unei semnalări din SIS care determină neexecutarea acţiunilor în baza semnalării respective sau executarea unor acţiuni alternative prevăzute de lege; r) utilizator final - personalul autorităţilor naţionale competente din cadrul MAI autorizat potrivit atribuţiilor de serviciu să efectueze tranzacţii cu semnalările din N.SIS. Articolul 3 (1) Autorităţile naţionale competente din cadrul MAI sunt: a) Poliţia Română; b) Poliţia de Frontieră Română; c) Jandarmeria Română; d) Oficiul Român pentru Imigrări, denumit în continuare ORI; e) Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare DEPABD; f) Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, denumită în continuare DRPCIV; g) Direcţia Generală de Paşapoarte, denumită în continuare DGP. (2) În cuprinsul prezentului ordin bazele de date sunt sisteme informatice pentru evidenţa diferitelor categorii de persoane, obiecte, documente, care fac obiectul activităţilor poliţieneşti specifice şi care sunt administrate de către structurile subordonate MAI. (3) Pentru buna desfăşurare a activităţilor specifice în legătură cu semnalările din SINS structurile din subordinea MAI pot organiza în administrarea lor şi alte baze de date. Articolul 4 Autorităţile naţionale competente din cadrul MAI introduc în SINS următoarele tipuri de semnalări: a) semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării; b) semnalări cu privire la persoane dispărute; c) semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară; d) semnalări cu privire la persoane sau bunuri, în scopul efectuării de controale discrete; e) semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale; f) semnalări privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României. Capitolul II Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării Articolul 5 (1) Crearea unei semnalări naţionale cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării în baza unui mandat de urmărire internaţională reprezintă introducerea unui set de date în baza de date "Urmăriţi" de la nivelul Poliţiei Române şi transmiterea acestora în SINS şi apoi în SIS. (2) Introducerea se realizează de către structura Poliţiei Române care a solicitat emiterea mandatului european de arestare ori a mandatului de urmărire internaţională sau pe a cărei rază teritorială domiciliază persoana urmărită, de către poliţişti anume desemnaţi din cadrul Direcţiei investigaţii criminale, serviciilor de investigaţii criminale de la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi din cadrul birourilor de investigaţii criminale de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti. Articolul 6 (1) Pentru crearea unei semnalări se introduc în mod obligatoriu cel puţin următoarele date: a) numele şi prenumele, iar atunci când este cazul, numele dat la naştere şi numele anterior, orice pseudonime (alias) ce pot fi introduse separat; b) sexul; c) menţiuni cu privire la decizia sau hotărârea care a stat la baza semnalării; d) măsura de urmat. (2) Structurile de poliţie prevăzute la art. 5 alin. (2) introduc, în măsura în care sunt disponibile, şi următoarele date cu privire la persoana căutată: semnele fizice particulare, obiective şi inalterabile, data şi locul naşterii, cetăţenia, menţiunea că persoana vizată este înarmată, violentă sau evadată, motivul semnalării, legătura cu alte semnalări, tipul infracţiunii. (3) La semnalarea creată în baza de date "Urmăriţi" se ataşează, ca şi date adiţionale, în mod obligatoriu un fişier în format jpeg cuprinzând imaginea scanată a mandatului european de arestare, şi, atunci când este disponibilă, o traducere a mandatului european de arestare în una sau mai multe dintre limbile oficiale ale instituţiilor Uniunii Europene. (4) La semnalarea creată în baza de date "Urmăriţi" se ataşează fotografia şi amprentele persoanei în cauză, dacă sunt disponibile. Articolul 7 (1) Concomitent cu introducerea datelor prevăzute la art. 6, structurile de poliţie menţionate la art. 5 alin. (2) transmit Biroului SIRENE naţional următoarele documente, numai în format electronic: a) mandatul de executare a pedepsei închisorii, mandatul de arestare preventivă sau sentinţa penală de internare la neuropsihiatrie; b) sentinţa penală sau rechizitoriul; c) cazierul judiciar; d) informaţii referitoare la posibila locaţie din străinătate. (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1) se transmit şi toate datele obţinute referitoare la zonele în care a fost semnalată persoana, numere de telefon utilizate, mijloace de transport utilizate şi alte date care să conducă la localizarea acesteia. (3) Transmiterea în SIS a semnalării privind persoana căutată în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării în baza unui mandat de urmărire internaţională se efectuează după validarea acesteia de către Biroul SIRENE naţional. (4) În situaţia în care Biroul SIRENE naţional nu validează introducerea semnalării, se contactează structura de poliţie care a iniţiat procesul de introducere, pentru remedierea de îndată a erorilor constatate. Articolul 8 (1) Dacă pe numele aceleiaşi persoane este emis de către autorităţile judiciare din România un alt mandat european de arestare sau mandat de urmărire internaţională, acesta se ataşează semnalării anterioare. (2) Structura de poliţie sesizată cu privire la executarea celui de-al doilea mandat european de arestare sau mandat de urmărire internaţională transmite structurii de poliţie care a introdus prima semnalare în sistem noul mandat european de arestare ori noul mandat de urmărire internaţională, pentru ataşarea acestuia la semnalarea anterioară. (3) Modificarea semnalării, prin adăugarea unuia sau a mai multor mandate europene de arestare ori mandate de urmărire internaţională, fotografii sau amprente, se validează de către Biroul SIRENE naţional. Articolul 9 Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare naţională introdusă în SINS/SIS, referitoare la o persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau extrădării, reţine persoana în cauză şi informează de îndată cea mai apropiată unitate de poliţie ori de poliţie de frontieră. Biroul SIRENE naţional este informat telefonic şi prin fax/e-mail, prin transmiterea formularului naţional de tip G, prevăzut în anexa nr. 1, de către structura care realizează rezultatul pozitiv. Articolul 10 (1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la o persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau extrădării ia toate măsurile potrivit legislaţiei naţionale în vederea realizării scopului semnalării, precum şi măsuri de informare, în regim de urgenţă, a Biroului SIRENE naţional, telefonic şi prin fax/e-mail, prin transmiterea formularului naţional de tip G. (2) Prin formularul menţionat la alin. (1), transmis Biroului SIRENE naţional, utilizatorul final poate solicita informaţii suplimentare cu privire la persoana care face obiectul semnalării. Răspunsul la solicitare se transmite de către Biroul SIRENE naţional prin intermediul unui formular naţional de tip M - persoane, prevăzut în anexa nr. 5, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 8 ore, prin mijloace electronice sau, în imposibilitatea utilizării acestora, prin orice mijloace care lasă urmă scrisă. Articolul 11 (1) Persoana care face obiectul semnalării este prezentată, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 10 ore, procurorului delegat din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel competentă în executarea mandatului european de arestare sau în procedura judiciară de extrădare, după caz. (2) Odată cu prezentarea persoanei menţionate la alin. (1) la unitatea de parchet competentă se prezintă şi cel puţin următoarele documente: a) semnalarea SIS, precum şi formularele A şi, eventual, M aferente acesteia; b) mandatul european de arestare, ataşat la semnalarea SINS/SIS, după operaţionalizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie; c) fotografia persoanei în cauză, dacă este ataşată la semnalarea SINS/SIS sau există în bazele de date naţionale; d) traducerea mandatului european de arestare în limba română, franceză sau engleză, dacă acesta este ataşat la semnalarea SINS/SIS; e) proces-verbal de depistare; f) documentul de identitate sau proces-verbal de identificare. (3) Predarea persoanei arestate autorităţilor din statul solicitant se realizează de către structurile Poliţiei Române ce au competenţe în acest sens, în termenele stabilite potrivit Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 12 (1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare naţională privind o persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau extrădării, Biroul SIRENE naţional informează de îndată, în scris, structura Poliţiei Române care a introdus semnalarea, prin transmiterea unui formular naţional de tip G. (2) Schimbul de informaţii suplimentare cu privire la persoana ce face obiectul semnalării prevăzute la alin. (1) se efectuează prin intermediul Biroului SIRENE naţional prin utilizarea unui formular naţional de tip M - persoane. (3) Toate structurile din subordinea MAI cărora Biroul SIRENE naţional le adresează o solicitare de informaţii suplimentare cu privire la o astfel de semnalare furnizează aceste informaţii în termen de maximum 8 ore de la primirea solicitării, printr-un formular naţional de tip M - persoane. (4) Preluarea persoanei arestate din străinătate se realizează de către structurile Poliţiei Române ce au competenţe în acest sens, în termenele stabilite potrivit Legii nr. 302/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13 (1) Semnalările privind persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării sunt păstrate în sistem numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse conform legislaţiei naţionale în vigoare, dar fără a depăşi perioada de 3 ani. (2) Înainte de împlinirea termenului de 3 ani, SINS/SIS generează automat notificări către structura de poliţie care a introdus semnalarea, cu privire la ştergerea programată a semnalărilor. (3) Perioada de valabilitate a semnalărilor privind persoanele căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării poate fi prelungită de către structura Poliţiei Române care a introdus semnalarea ca urmare a analizării necesităţii menţinerii datelor în SINS/SIS şi în urma validării de către Biroul SIRENE naţional. Articolul 14 Ştergerea semnalărilor naţionale referitoare la persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării poate fi: a) ştergere automată efectuată de SINS/SIS ca urmare a expirării duratei de valabilitate a semnalărilor, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilităţii conform art. 13 alin.(3); b) ştergere manuală a unei semnalări referitoare la persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării realizată de către structura prevăzută la art. 5 alin. (2), doar după validarea ştergerii de către Biroul SIRENE naţional, în următoarele cazuri: (i) după încheierea procedurilor de preluare a persoanei care a făcut obiectul semnalării; (îi) dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile de menţinere a semnalării în sistem. Capitolul III Semnalări cu privire la persoane dispărute Articolul 15 (1) În SINS şi apoi în SIS se introduc semnalări privind următoarele categorii de persoane dispărute: a) persoane dispărute care trebuie localizate; b) persoane dispărute care după localizare trebuie aduse în instituţii sau unităţi sanitare; c) minori sau persoane puse sub interdicţie care după localizare trebuie reîntoarse alături de reprezentanţii lor legali. (2) Semnalările introduse în SINS şi SIS trebuie să indice din ce categorie, dintre cele menţionate mai sus, face parte persoana dispărută. Articolul 16 (1) Introducerea semnalărilor prevăzute la art.15 reprezintă inserarea unui set de date în baza de date "Urmăriţi" de la nivelul Poliţiei Române şi transmiterea acestora în SINS şi apoi în SIS. (2) Introducerea se realizează de personalul anume desemnat din cadrul Direcţiei investigaţii criminale, serviciilor de investigaţii criminale de la nivelul inspectoratelor judeţene de poliţie şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi din cadrul birourilor de investigaţii criminale de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti. (3) Cu ocazia introducerii semnalării structura Poliţiei Române menţionează dacă semnalarea este de interes Schengen sau este doar de interes naţional, cu excepţia semnalărilor referitoare la categoriile de persoane prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c), care se preiau automat în SINS şi în SIS, la momentul implementării în baza de date "Urmăriţi". (4) Pentru crearea unei semnalări este nevoie de introducerea a cel puţin următoarelor date: a) nume şi prenume, iar atunci când este cazul, numele dat la naştere şi numele anterior, orice pseudonime (alias) ce pot fi introduse separat; b) sexul; c) menţiuni cu privire la decizia sau hotărârea care a stat la baza semnalării; d) măsura de urmat. (5) O fotografie recentă şi amprentele digitale ale persoanei se ataşează la semnalare, în cazul în care acestea sunt disponibile. În situaţia în care persoana dispărută este minoră, transmiterea fotografiei este obligatorie, în lipsa acesteia se transmite Biroului SIRENE naţional portretul vorbit al minorului. Articolul 17 În vederea efectuării schimbului de informaţii suplimentare, se transmit către Biroul SIRENE naţional, printr-un formular naţional de tip M - persoane, următoarele informaţii, dacă acestea sunt disponibile: a) date privind dispariţia, cum ar fi locul, data şi ora dispariţiei sau circumstanţele dispariţiei; b) elemente privind descrierea persoanei dispărute, cum ar fi vârsta, înălţimea, culoarea pielii, culoarea părului, culoarea ochilor, semne particulare - piercing, amputări, tatuaje sau cicatrice, particularităţi psihologice - predispus la suicid, boli mintale sau comportament agresiv, dacă urmează un tratament medical, hainele purtate în momentul dispariţiei, fotografia; c) persoane care pot însoţi persoana dispărută. Articolul 18 Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare naţională introdusă în SINS/SIS, referitoare la o persoană dispărută, contactează structura Poliţiei Române care a introdus semnalarea, informează, telefonic şi prin fax/e-mail, Biroul SIRENE naţional, prin formularul naţional de tip G, şi realizează activităţile prevăzute la art. 20. Articolul 19 (1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la o persoană dispărută ia toate măsurile potrivit legislaţiei naţionale în vederea realizării scopului semnalării, informează în regim de urgenţă Biroul SIRENE naţional, telefonic şi prin fax/e-mail, prin intermediul formularului naţional de tip G, şi realizează activităţile prevăzute la art. 20. (2) Prin formularul menţionat la alin. (1), transmis Biroului SIRENE naţional, utilizatorul final poate solicita informaţii suplimentare cu privire la persoana ce face obiectul semnalării necesare realizării scopului semnalării. Răspunsul la solicitare se transmite de către Biroul SIRENE naţional, prin intermediul unui formular naţional de tip M - persoane. Articolul 20 După stabilirea cu certitudine a identităţii persoanei, utilizatorul final realizează următoarele activităţi: a) dacă persoana face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. a) - persoane dispărute care trebuie localizate (adulţi sănătoşi), după informarea acesteia despre faptul că face obiectul unei semnalări în SINS/SIS, i se cere consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către biroul SIRENE din statul membru solicitant. În lipsa consimţământului, biroul SIRENE al statului membru solicitant va fi informat doar despre localizarea persoanei. Consimţământul persoanei va fi luat prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 9. În cazul în care persoana nu ştie să scrie, formularul este completat de către utilizatorul final, pe baza datelor obţinute de la aceasta. Biroul SIRENE naţional este informat despre realizarea rezultatului pozitiv, prin intermediul unui formular naţional de tip G; b) dacă persoana face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. b) - persoane dispărute care după localizare trebuie aduse în instituţii sau unităţi sanitare, după identificare, aceasta este internată, la recomandarea direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, într-o instituţie sau unitate sanitară ce are capacitatea de a-i acorda un tratament adecvat. Structura care a obţinut rezultatul pozitiv informează Biroul SIRENE naţional prin intermediul unui formular naţional de tip G; c) dacă persoana face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. c) - minori sau persoane puse sub interdicţie care, după localizare, trebuie reîntoarse alături de reprezentanţii lor legali, după identificare, aceasta este plasată într-o instituţie de ocrotire în condiţiile legii. Structura care a obţinut rezultatul pozitiv informează Biroul SIRENE naţional prin intermediul unui formular naţional de tip G. Articolul 21 (1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare naţională privind o persoană dispărută, Biroul SIRENE naţional informează de îndată, prin intermediul unui formular naţional de tip G, structura Poliţiei Române care a introdus semnalarea. (2) Schimbul de informaţii suplimentare cu privire la persoana care face obiectul semnalării se efectuează prin intermediul Biroului SIRENE naţional, prin utilizarea unui formular naţional de tip M - persoane. (3) Toate structurile din subordinea MAI cărora Biroul SIRENE naţional le adresează o solicitare de informaţii suplimentare cu privire la o astfel de semnalare furnizează aceste informaţii în termen de maximum 8 ore de la primirea solicitării, printr-un formular naţional de tip M - persoane. (4) Biroul SIRENE naţional poate acorda asistenţă în ceea ce priveşte schimbul de date/informaţii referitoare la activităţile de preluare a persoanelor dispărute. (5) În cazul în care, în urma realizării unui rezultat pozitiv la o semnalare referitoare la o persoană care face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. c) - minori, utilizatorul final constată că persoana în cauză a devenit majoră, va informa de îndată Biroul SIRENE naţional, prin intermediul unui formular naţional de tip H, prevăzut în anexa nr. 2. (6) În cazul în care, în urma realizării unui rezultat pozitiv în străinătate la o semnalare naţională referitoare la o persoană care face parte din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. c) - minori, care era majoră la data rezultatului pozitiv, Biroul SIRENE naţional informează structura Poliţiei Române care a introdus semnalarea, prin intermediul unui formular naţional de tip H, despre modificarea apărută şi solicită ştergerea semnalării, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 8 ore, prin mijloace electronice sau, în imposibilitatea utilizării acestora, prin orice mijloace care lasă urmă scrisă. Articolul 22 (1) Semnalările cu privire la persoane dispărute sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăşi perioada de 3 ani. (2) Înainte de împlinirea termenului de 3 ani, SINS/SIS generează automat notificări către Biroul SIRENE naţional şi structura Poliţiei Române care a introdus semnalarea, cu privire la ştergerea programată a acestor semnalări. (3) Perioada de valabilitate a semnalărilor privind persoanele dispărute poate fi prelungită de către structura de poliţie care a introdus semnalarea ca urmare a analizării necesităţii menţinerii datelor în SINS/SIS şi pe baza notificării referitoare la expirarea valabilităţii semnalării. Articolul 23 Ştergerea unei semnalări privind persoane dispărute se realizează: a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilităţii potrivit art. 22 alin. (3); b) manual, de către structura Poliţiei Române prevăzută la art. 16 alin. (2), în următoarele situaţii: (i) după localizarea persoanelor dispărute prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a); (îi) după internarea/plasarea sub protecţie, pentru persoanele dispărute prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) şi c). Capitolul IV Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară Articolul 24 Semnalările cu privire la persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară se introduc în SINS/SIS pentru următoarele categorii de persoane: a) martori; b) persoane căutate pentru a fi citate în vederea prezentării în faţa autorităţilor judiciare pentru a da declaraţii în legătură cu faptele pentru care sunt cercetate în cadrul unui proces penal; c) persoane cărora urmează să li se comunice o hotărâre judecătorească sau alte documente privind activităţile din cadrul unui proces penal în care sunt cercetate; d) persoane căutate în vederea executării unei măsuri educative care implică privarea de libertate. Articolul 25 (1) Introducerea semnalărilor prevăzute la art. 24 reprezintă inserarea unui set de date în baza de date eSIF de la nivelul Poliţiei de Frontieră Române şi transmiterea acestora în SINS şi apoi în SIS. (2) Introducerea semnalărilor se realizează de către Centrul Operaţional de Coordonare din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, denumit în continuare COC-IGPF. (3) COC-IGPF primeşte solicitări scrise pentru introducerea acestor semnalări şi din partea organelor de urmărire penală din cadrul altor autorităţi publice, precum şi din partea instanţelor de judecată. Semnalările se introduc în termen de 24 de ore de la primirea solicitării. COC-IGPF cooperează cu autorităţile solicitante în vederea stabilirii exactităţii şi actualităţii datelor cuprinse în semnalare. (4) Fotografiile şi amprentele digitale ale persoanei se adaugă la semnalare, în cazul în care sunt disponibile. Articolul 26 Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare naţională introdusă în SINS/SIS, referitoare la o persoană căutată în vederea participării la o procedură judiciară, contactează COC-IGPF şi informează Biroul SIRENE naţional, telefonic şi prin fax/e-mail, prin formularul naţional de tip G. Articolul 27 (1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la o persoană căutată în vederea participării la o procedură judiciară ia toate măsurile potrivit legislaţiei naţionale, în vederea realizării scopului semnalării, precum şi măsuri de informare în regim de urgenţă a Biroului SIRENE naţional, telefonic şi prin fax/e-mail, prin intermediul formularului naţional de tip G. (2) Prin formularul menţionat la alin. (1), transmis Biroului SIRENE naţional, utilizatorul final poate solicita informaţii suplimentare cu privire la persoana ce face obiectul semnalării. Răspunsul la solicitare se transmite de către Biroul SIRENE naţional, prin intermediul unui formular naţional de tip M - persoane, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 8 ore, prin mijloace electronice sau, în imposibilitatea utilizării acestora, prin orice mijloace care lasă urmă scrisă. Articolul 28 (1) După stabilirea cu certitudine a identităţii persoanei, utilizatorul final aduce la cunoştinţa persoanei că este căutată în vederea participării la o procedură judiciară şi obţine informaţiile referitoare la adresa unde locuieşte sau la care poate fi citată, în conformitate cu legislaţia naţională. (2) Persoanei i se ia o declaraţie scrisă, utilizându-se formularul prevăzut în anexa nr. 9, din care să rezulte aspectele menţionate anterior. Pentru transmiterea informaţiilor obţinute nu este necesar consimţământul persoanei. Articolul 29 (1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare naţională privind o persoană căutată în vederea participării la o procedură judiciară, Biroul SIRENE naţional informează de îndată COC-IGPF, prin intermediul unui formular naţional de tip G. (2) Schimbul de informaţii suplimentare cu privire la persoana care face obiectul semnalării se efectuează prin intermediul Biroului SIRENE naţional, prin utilizarea unui formular naţional de tip M - persoane. (3) Toate structurile din subordinea MAI cărora Biroul SIRENE naţional le adresează o solicitare de informaţii suplimentare cu privire la o astfel de semnalare furnizează aceste informaţii în termen de maximum 8 ore de la primirea solicitării, printr-un formular naţional de tip M - persoane. Articolul 30 (1) Semnalările cu privire la persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăşi perioada de 3 ani. (2) Înainte de îndeplinirea termenului de 3 ani, SINS/SIS generează automat notificări către structura prevăzută la art. 25 alin. (2), cu privire la ştergerea programată a acestor semnalări. (3) Perioada de valabilitate a semnalărilor privind persoanele căutate în vederea participării la o procedură judiciară poate fi prelungită de către structura prevăzută la art. 25 alin. (2), ca urmare a analizării necesităţii menţinerii datelor în SINS/SIS şi pe baza notificării referitoare la expirarea valabilităţii semnalării. (4) Dacă semnalările au fost introduse la solicitarea organelor de urmărire penală din cadrul altor autorităţi publice sau a instanţelor de judecată, structura prevăzută la art. 25 alin. (2) cooperează cu acestea în vederea stabilirii necesităţii prelungirii valabilităţii semnalărilor. Articolul 31 Ştergerea unei semnalări privind persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară se realizează: a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilităţii potrivit art. 30 alin. (3). b) manual, de către structura prevăzută la art. 25 alin. (2), în următoarele situaţii: (i) la obţinerea unui rezultat pozitiv; (îi) în cazurile în care au dispărut motivele care au determinat introducerea semnalării. Capitolul V Semnalări cu privire la persoane şi bunuri, în scopul realizării unor controale discrete Articolul 32 (1) Introducerea semnalărilor cu privire la persoane sau bunuri, în scopul realizării unor controale discrete, al căror obiectiv îl reprezintă prevenirea şi combaterea faptelor penale, altele decât cele de natură a aduce atingere securităţii naţionale, reprezintă inserarea unui set de date în baza de date eSIF de la nivelul Poliţiei de Frontieră Române de către COC-IGPF sau în baza de date "Supraveghere Operativ-Informativă" (SOI) de la nivelul Poliţiei Române de către structurile operative anume desemnate şi transmiterea acestora în SINS şi apoi în SIS. (2) Introducerea semnalărilor cu privire la persoane sau bunuri în scopul realizării unor controale discrete, al căror scop îl reprezintă prevenirea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, reprezintă inserarea unui set de date în baza de date SOI de la nivelul Poliţiei Române de către Biroul SIRENE naţional, la solicitarea organelor de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, şi transmiterea acestora în SINS şi apoi în SIS. (3) Introducerea unei semnalări la solicitarea unei alte structuri se realizează în termen de 24 de ore de la primirea solicitării. Structura care introduce semnalarea cooperează cu structura solicitantă în vederea stabilirii exactităţii şi actualităţii datelor cuprinse în semnalare. Articolul 33 Categoriile care pot face obiectul tipului de semnalare prevăzut la art. 32 sunt persoanele, vehiculele, ambarcaţiunile, aeronavele şi containerele. Articolul 34 (1) Controlul discret are ca scop obţinerea de date şi informaţii privind: a) faptul că a fost localizată persoana, vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul; b) locul, data sau motivul verificării; c) ruta şi destinaţia călătoriei; d) persoanele care însoţesc persoanele în cauză sau ocupanţii vehiculului, ai ambarcaţiunii sau aeronavei despre care se poate presupune pe baza unui temei raţional că sunt asociate cu persoanele în cauză; e) vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul; f) bunurile transportate; g) împrejurările în care a fost localizată persoana, vehiculul, ambarcaţiunea, aeronava sau containerul. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se obţin în mod legendat. Articolul 35 (1) La solicitarea organelor de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, Biroul SIRENE naţional întreprinde demersuri necesare pentru adăugarea unui indicator de validitate la semnalările în scopul efectuării de controale discrete introduse de alte state membre, dacă efectuarea acestui control nu este compatibilă cu legislaţia naţională, cu obligaţiile asumate de România prin documente juridice de cooperare internaţională sau cu interesul naţional. Acest indicator poate fi ridicat de către Biroul SIRENE naţional, la solicitarea autorităţilor competente ale statului membru solicitant, după consultarea prealabilă a organelor de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale. (2) La solicitarea unui birou SIRENE dintr-un stat membru Schengen, Biroul SIRENE naţional adaugă un indicator de validitate la o semnalare de tipul celor prevăzute la art. 32 alin. (1) şi (2) şi informează de îndată structura solicitantă. Articolul 36 (1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare naţională prevăzută la art. 32 informează telefonic/şi în scris, prin formularul naţional de tip G, Biroul SIRENE naţional. (2) Se culeg şi se transmit maximum de date/informaţii ce pot fi obţinute, dintre cele prevăzute la art. 34 alin. (1), fără a periclita caracterul discret al activităţii. Articolul 37 (1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină introdusă în scopul realizării unor controale discrete ia toate măsurile pentru a culege şi transmite maximum de date/informaţii ce pot fi obţinute, dintre cele prevăzute la art. 34 alin. (1), fără a periclita caracterul discret al activităţii. (2) După realizarea unui rezultat pozitiv, utilizatorul final informează în regim de urgenţă Biroul SIRENE naţional, telefonic şi prin fax/e-mail, prin intermediul formularului naţional de tip G, şi transmite informaţiile obţinute în urma controlului discret. Articolul 38 (1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare naţională introdusă în scopul realizării unor controale discrete, Biroul SIRENE naţional informează de îndată, în scris, autorităţile care au introdus semnalarea, prin transmiterea unui formular naţional de tip G. (2) În cazul semnalărilor introduse conform art. 32 alin. (2), Biroul SIRENE naţional informează organele de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale care au solicitat introducerea semnalării. Articolul 39 (1) Semnalările cu privire la persoane sau bunuri, introduse în scopul realizării unor controale discrete, sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăşi perioada de un an pentru persoane şi 5 ani pentru bunuri. (2) Înainte de împlinirea termenului de valabilitate a semnalărilor, SINS/SIS generează automat notificări către structurile prevăzute de art. 32, cu privire la ştergerea programată a acestor semnalări. (3) Perioada de valabilitate a acestor semnalări poate fi prelungită de către structurile prevăzute la art. 32 alin. (1) şi (2), ca urmare a analizării necesităţii menţinerii datelor în SINS/SIS şi pe baza notificării referitoare la expirarea valabilităţii. Articolul 40 Ştergerea semnalărilor cu privire la persoane sau bunuri, introduse în scopul realizării unor controale discrete, se realizează: a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate, dacă nu a fost solicitată prelungirea acesteia potrivit art. 39 alin. (3); b) manual, de către structurile prevăzute la art. 32 alin. (1) şi (2), în următoarele situaţii: (i) după realizarea scopului pentru care au fost introduse; (îi) dacă motivul introducerii nu mai există. Capitolul VI Semnalări privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale Articolul 41 (1) Categoriile de bunuri care pot face obiectul semnalărilor privind bunuri căutate pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cursul procedurilor penale sunt următoarele: a) autovehicule cu o capacitate cilindrică de peste 50 centimetri cubi, ambarcaţiuni şi aeronave; b) remorci cu o greutate care depăşeşte 750 kg fără încărcătură, caravane, echipamente industriale, motoare exterioare şi containere; c) arme de foc; d) documente oficiale în alb care au fost furate, utilizate în mod fraudulos sau pierdute; e) documente de identitate eliberate, de tipul paşapoartelor, cărţilor de identitate, permiselor de conducere, documentelor care atestă şederea, respectiv rezidenţa pe teritoriul României, şi documentelor de călătorie furate, însuşite ilegal, pierdute sau anulate; f) certificate de înmatriculare ale vehiculelor care au fost furate, utilizate în mod fraudulos, pierdute sau anulate; g) bancnote; h) valori mobiliare şi mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cărţi de credit, obligaţiuni şi acţiuni, care au fost furate, însuşite ilegal, pierdute sau anulate. (2) De asemenea, semnalări privind categoriile de bunuri prevăzute la alin. (1) pot fi introduse în SINS/SIS şi în situaţiile în care acestea sunt înmatriculate/înregistrate/emise în alte state decât România. Articolul 42 Introducerea semnalărilor prevăzute la art. 41 alin. (1) reprezintă inserarea unui set de informaţii necesare identificării bunului în funcţie de categoria din care face parte: a) pentru bunurile furate ori folosite în mod fraudulos, în bazele de date "Obiecte", "Furt-auto" şi "RNA" de la nivelul Poliţiei Române şi în baza de date e SIF de la nivelul Poliţiei de Frontieră Române; b) pentru bunurile prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. d), e) şi f) pierdute sau anulate fără a fi făcute inutilizabile printr-o acţiune mecanică, în bazele de date administrate de autorităţile care le-au emis, respectiv Sistemul de Emitere a Documentelor de Identitate (IDIS) la nivelul DGP, Sistemul Informatic Naţional de Evidenţă a Permiselor de Conducere şi a Vehiculelor Înmatriculate (EVA) la nivelul DRPCIV, Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (RNEP) la nivelul DEPABD şi Sistemul Informatic de Management al Străinilor (SIMS) la nivelul ORI; c) pentru bunurile prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. d) şi e) notificate autorităţilor emitente ca fiind furate în străinătate, în bazele de date administrate de autorităţile care le-au emis, respectiv IDIS la nivelul DGP, EVA la nivelul DRPCIV, RNEP la nivelul DEPABD şi SIMS la nivelul ORI. Articolul 43 Competenţa introducerii semnalărilor aparţine: a) pentru Poliţia Română, structurilor de investigaţii criminale de la nivel central şi teritorial până la nivelul poliţiilor orăşeneşti; b) pentru Poliţia de Frontieră Română, COC-IGPF; c) pentru autorităţile prevăzute la art. 42 lit. b), introducerea se realizează doar la nivel central. Articolul 44 Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare naţională introdusă în SINS/SIS, referitoare la bunurile prevăzute la art. 41, indisponibilizează sau ridică bunul în conformitate cu legislaţia naţională, în vederea confiscării sau a folosirii ca probă în cadrul unei proceduri penale, contactează structura care a introdus semnalarea şi informează Biroul SIRENE naţional, telefonic şi prin fax/e-mail, prin formularul naţional de tip G. Articolul 45 (1) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină referitoare la bunurile prevăzute la art. 41 indisponibilizează sau ridică bunul în conformitate cu legislaţia naţională, în vederea confiscării sau a folosirii ca probă în cadrul unei proceduri penale, şi informează, în regim de urgenţă, Biroul SIRENE naţional, telefonic şi prin fax/e-mail, prin intermediul formularului naţional de tip G. (2) Prin formularul menţionat la alin. (1), transmis Biroului SIRENE naţional, utilizatorul final poate solicita informaţii suplimentare cu privire la bunul semnalat, inclusiv detaliile procedurale necesare pentru predarea/preluarea acestuia. Răspunsul la solicitare se transmite de către Biroul SIRENE naţional, prin intermediul unui formular naţional de tip P, prevăzut în anexa nr. 8, pentru bunurile prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) şi b), şi prin intermediul unui formular naţional de tip M - bunuri, prevăzut în anexa nr. 5, pentru celelalte categorii de bunuri prevăzute la art. 41. Articolul 46 (1) În cazul în care se realizează în străinătate un rezultat pozitiv în legătură cu o semnalare naţională privind bunurile prevăzute la art. 41, Biroul SIRENE naţional informează de îndată structura care a introdus semnalarea, prin transmiterea unui formular naţional de tip G. (2) Prin formularul menţionat la alin. (1), Biroul SIRENE naţional poate solicita structurii care a introdus semnalarea informaţii suplimentare cu privire la bunul semnalat, inclusiv detaliile procedurale necesare pentru predarea/preluarea acestuia. Răspunsul la solicitare se transmite de către structura care a introdus semnalarea, prin intermediul unui formular naţional de tip P, pentru bunurile prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) şi b), şi prin intermediul unui formular naţional de tip M - bunuri, pentru celelalte categorii de bunuri prevăzute la art. 41. (3) Schimbul de informaţii suplimentare cu privire la bunul ce face obiectul semnalării, altul decât cel realizat în caz de rezultat pozitiv, se efectuează prin intermediul Biroului SIRENE naţional, prin utilizarea formularului naţional de tip M. (4) Toate structurile din subordinea MAI cărora Biroul SIRENE naţional le adresează o solicitare de informaţii suplimentare cu privire la o astfel de semnalare furnizează aceste informaţii în termen de maximum 8 ore de la primirea solicitării, printr-un formular naţional de tip M sau de tip P, după caz. Articolul 47 (1) Semnalările cu privire la bunurile prevăzute la art. 41 sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăşi perioada de 10 ani. (2) Înainte de împlinirea termenului de 10 ani, SINS/SIS generează automat notificări către structurile prevăzute la art. 43, cu privire la ştergerea programată a acestor semnalări. (3) Perioada de valabilitate a semnalărilor bunurile prevăzute la art. 41 poate fi prelungită de către structurile prevăzute la art. 43, ca urmare a analizării necesităţii menţinerii datelor în SINS/SIS şi pe baza notificării referitoare la expirarea valabilităţii semnalării. Articolul 48 Ştergerea unei semnalări privind bunurile prevăzute la art. 41 se realizează: a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilităţii potrivit art. 47 alin. (3); b) manual, de către structurile prevăzute la art. 43, în următoarele situaţii: (i) după realizarea scopului pentru care a fost introdusă; (îi) dacă motivul introducerii semnalării nu mai există. Capitolul VII Semnalări privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României Articolul 49 (1) Introducerea semnalărilor privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României, reprezintă inserarea unui set de informaţii în bazele de date specifice SIMS de la nivelul ORI şi eSIF de la nivelul Poliţiei de Frontieră Române şi transmiterea acestora în SINS şi apoi în SIS. (2) Introducerea semnalării are la bază decizia sau actul administrativ emis de către autorităţile abilitate conform legislaţiei naţionale prin care s-a dispus măsura de nepermitere a intrării sau şederii pe teritoriul naţional sau spaţiul Schengen. Articolul 50 (1) Competenţa pentru introducerea unei semnalări prevăzute la art. 49 aparţine structurilor de specialitate ale ORI şi ale Poliţiei de Frontieră Române. (2) Anterior eliberării unui permis de şedere sau a unei vize unui străin, structurile menţionate la alin. (1) verifică obligatoriu dacă acesta face obiectul unei semnalări în SIS emise de un stat membru. Articolul 51 (1) În cazul realizării unui rezultat pozitiv ca urmare a verificării prevăzute la art. 50 alin. (2), structurile menţionate declanşează procedura de consultare cu statul emitent al semnalării prin intermediul Biroului SIRENE naţional, folosind un formular naţional de tip N, prevăzut la anexa nr. 6. Dacă în urma acestei proceduri se menţine decizia de acordare a permisului de şedere sau a vizei, se transmite o informare Biroului SIRENE naţional, care solicită statului emitent al semnalării ştergerea acesteia. (2) Regula prevăzută la alin. (1) este aplicabilă şi în sens invers, cu menţiunea că semnalarea cu privire la străin poate fi păstrată la nivelul SINS. (3) Dacă în termen de 30 de zile de la trimiterea formularului menţionat la alin. (1) nu se primeşte un răspuns, structura competentă eliberează străinului permisul de şedere sau viza şi informează Biroul SIRENE naţional despre aceasta. (4) În cazul în care, ulterior introducerii unei semnalări privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României, se constată existenţa unui permis de şedere sau a unei vize, ORI declanşează procedura de consultare cu statul care a eliberat permisul de şedere sau viza, prin Biroul SIRENE naţional, folosind un formular naţional de tip O, prevăzut în anexa nr. 7. Semnalarea rămâne în SINS în cazul în care statul care a eliberat permisul de şedere sau viza nu ia măsuri de retragere a acestuia/acesteia. (5) În cazul în care structurile din subordinea MAI obţin un rezultat pozitiv la o semnalare străină privind un străin care este titularul unui permis de şedere sau al unei vize eliberat(ă) de unul dintre statele membre, acestea informează atât statul membru care a eliberat permisul de şedere, cât şi statul membru care a emis semnalarea, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, utilizând formularul naţional de tip H, solicitând declanşarea procedurii de consultare între birourile SIRENE ale celor două state în cauză. În această situaţie se permite tranzitul pe teritoriul României pentru a putea ajunge pe teritoriul statului membru care a eliberat permisul de şedere sau viza, în conformitate cu art. 5 alin. (4) lit. (a) din Codul Frontierelor Schengen. Articolul 52 Structurile competente pot primi şi transmite, prin orice mijloc care lasă urmă scrisă, prin intermediul Biroului SIRENE naţional, informaţii cu privire la tipul şi motivul deciziei, autoritatea care a luat decizia, data deciziei, data notificării deciziei (data la care decizia a fost emisă), data executării, termenul-limită al deciziei sau durata de valabilitate a acesteia. Articolul 53 (1) Cu ocazia controlului efectuat la trecerea frontierei, structurile competente ale Poliţiei de Frontieră Române care obţin un rezultat pozitiv cu privire la un străin pentru care a fost emisă o semnalare prevăzută la art. 49 refuză intrarea acestuia pe teritoriul naţional, indiferent de statul emitent al semnalării. (2) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare naţională introdusă în SINS/SIS referitoare la un străin ia măsuri pentru verificarea identităţii şi legalităţii şederii străinului pe teritoriul naţional, pentru informarea în regim de urgenţă a Biroului SIRENE naţional, telefonic şi prin fax/e-mail, prin utilizarea formularului naţional de tip G, iar străinul, dacă este cazul, va fi predat structurii competente, ORI sau formaţiunilor teritoriale ale acestuia. (3) Utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv cu privire la o semnalare străină introdusă în sistem referitoare la un străin ia măsuri pentru verificarea identităţii şi legalităţii şederii străinului pe teritoriul naţional, pentru informarea în regim de urgenţă a Biroului SIRENE naţional, telefonic şi prin utilizarea formularului naţional de tip G, iar străinul, dacă este cazul, va fi predat structurii competente, ORI sau formaţiunilor teritoriale ale acestuia. (4) Schimbul de informaţii suplimentare cu privire la identitatea străinului, semnalare sau alte informaţii se efectuează prin Biroul SIRENE naţional, prin utilizarea formularului naţional de tip M. Articolul 54 (1) În conformitate cu art. 5 alin. (4) lit. (c) din Codul Frontierelor Schengen, structura competentă din cadrul Poliţiei de Frontieră Române poate deroga de la principiul nepermiterii intrării pe teritoriul naţional în cazul unei persoane care face obiectul unei semnalări privind interdicţia de intrare, din motive umanitare, de interes naţional sau în temeiul unor obligaţii internaţionale. (2) Structura competentă din cadrul Poliţiei de Frontieră Române informează imediat Biroul SIRENE naţional despre această situaţie, utilizând formularul naţional de tip H. (3) La solicitarea structurii din cadrul Poliţiei de Frontieră Române care a autorizat intrarea în România, Biroul SIRENE naţional informează biroul SIRENE din statul membru semnalant. Articolul 55 În cazul realizării unui rezultat pozitiv cu privire la un străin care se bucură de prevederile Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1.612/68 şi de abrogare a Directivelor 64/221/CEE , 68/360/CEE , 72/194/CEE , 73/148/CEE , 75/34/CEE , 75/35/CEE , 90/364/CEE , 90/365/CEE şi 93/96/CEE , se aplică următoarele reguli speciale: a) la solicitarea utilizatorului final care a realizat rezultatul pozitiv, Biroul SIRENE naţional contactează imediat biroul SIRENE din statul membru semnalant, în vederea obţinerii informaţiilor necesare pentru stabilirea acţiunii de urmat; b) Biroul SIRENE naţional informează biroul SIRENE din statul membru emitent al semnalării cu privire la rezultatul acţiunii urmate. Articolul 56 (1) Semnalările privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României, sunt păstrate în SINS/SIS numai pentru perioada necesară realizării scopului pentru care au fost introduse, dar fără a depăşi perioada de 3 ani. (2) Înainte de împlinirea termenului de 3 ani, SINS/SIS generează automat notificări către structurile prevăzute la art. 50 alin. (1) cu privire la ştergerea programată a acestor semnalări. (3) Perioada de valabilitate a semnalărilor privind străinii poate fi prelungită de către structurile prevăzute la art. 50 alin. (1) ca urmare a analizării necesităţii menţinerii datelor în SINS/SIS şi pe baza notificării referitoare la expirarea valabilităţii semnalării. Articolul 57 Ştergerea semnalărilor se realizează: a) automat de către sistem, la expirarea perioadei de valabilitate a semnalării, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilităţii conform art. 56 alin. (3); b) manual, de către structura prevăzută la art. 49 alin. (1), în următoarele situaţii: (i) după revocarea deciziei prin care s-a dispus măsura administrativă de nepermitere a intrării/şederii pe teritoriul naţional; (îi) în cazul dobândirii cetăţeniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene. Capitolul VIII Dreptul de acces la informaţiile din SINS/SIS Articolul 58 (1) În contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS/SIS, persoana fizică interesată se poate adresa Biroului SIRENE naţional cu o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, având ataşată dovada identităţii. (2) Cererea menţionată la alin. (1) se poate depune atât la Biroul SIRENE naţional, cât şi la orice operator din cadrul MAI ori structură teritorială a acestuia, care transmite cererea către Biroul SIRENE naţional în termen de 5 zile de la data primirii acesteia. (3) Pentru a comunică solicitantului informaţii cu privire la datele cu caracter personal prelucrate în SINS/SIS, Biroul SIRENE naţional solicită acordul structurilor din subordinea MAI care au introdus semnalările în cauză, prin utilizarea unui formular naţional de tip K, prevăzut în anexa nr. 4. (4) Acordul se comunică în termen de 20 de zile de la data primirii solicitării din partea Biroului SIRENE naţional, prin intermediul aceluiaşi formular naţional. Formularul şi termenul prevăzut de 20 de zile se aplică şi în cazul solicitărilor primite din partea altor state membre prin birourile SIRENE. (5) Biroul SIRENE naţional răspunde solicitantului cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de acces la datele personale, şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data primirii cererii, în cazul exercitării dreptului de rectificare şi ştergere a datelor personale. (6) Biroul SIRENE naţional transmite răspunsul persoanei vizate, în scris, la adresa indicată de aceasta prin scrisoare recomandată sau la o adresă de poştă electronică, dacă aceasta a solicitat acest lucru în mod expres. (7) Persoanei vizate nu îi sunt comunicate informaţiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal în SINS/SIS atât timp cât acest lucru este indispensabil pentru realizarea acţiunilor în baza semnalării ori a obiectivului semnalării sau pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane. (8) La nivelul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională se constituie un registru pentru înregistrarea cererilor ce privesc exercitarea drepturilor persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în SINS/SIS. Capitolul IX Dispoziţii comune pentru semnalările conţinute în SINS şi transmise în SIS Articolul 59 (1) La nivel naţional, structurile subordonate MAI care au introdus semnalări în SINS/SIS sunt direct responsabile de exactitatea şi actualitatea datelor introduse, fiind singurele competente pentru modificarea, actualizarea, prelungirea valabilităţii sau ştergerea acestora. (2) Orice utilizator final care constată faptul că cel puţin una dintre datele cuprinse într-o semnalare introdusă de către o structură subordonată MAI este incorectă sau a fost introdusă ilegal comunică acest lucru structurii care a introdus semnalarea, de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile de la data la care a luat cunoştinţă de situaţia respectivă. Totodată, utilizatorul final informează Biroul SIRENE naţional utilizând formularul naţional de tip J, prevăzut în anexa nr. 3. (3) Structura menţionată la alin. (2) are obligaţia de a efectua verificări în termen de 5 zile lucrătoare şi de a lua măsuri de corectare/ştergere a datelor în cauză, dacă se constată că informarea este corectă, iar în situaţia în care constată că aceasta nu este corectă, comunică acest lucru utilizatorului final care a transmis comunicarea. (4) În cazul în care semnalarea este introdusă de către un stat membru (semnalare străină), utilizatorul final se adresează Biroului SIRENE naţional respectând prevederile alin. (2). (5) Modificarea conţinutului unei semnalări nu atrage modificarea perioadei de valabilitate a respectivei semnalări. (6) Structura care a introdus o semnalare este responsabilă de adăugarea pseudonimelor (aliasurilor), dacă acestea sunt cunoscute la momentul introducerii semnalării. Pseudonimul (aliasul) poate fi adăugat la semnalare şi ulterior, dacă există informaţii în acest sens. (7) Utilizatorul final care descoperă un pseudonim (alias) la o semnalare străină, transmite Biroului SIRENE naţional, în maximum 10 zile de la data/momentul identificării, informaţii despre acesta, folosind formularul naţional de tip J. Articolul 60 (1) O persoană/Un bun poate face obiectul unei singure semnalări în SINS în vederea transmiterii în SIS. (2) Introducerea unei semnalări ulterioare cu privire la aceeaşi/acelaşi persoană/bun nu este posibilă fără respectarea regulilor de compatibilitate şi prioritate prevăzute la art. 61 şi 62, cu privire la semnalările multiple. (3) Semnalările ulterioare cu privire la aceeaşi/acelaşi persoană/bun pot fi păstrate la nivel naţional, urmând a fi transmise către SIS după ştergerea sau expirarea semnalării anterioare. Articolul 61 (1) Semnalările multiple pot fi: a) semnalările multiple compatibile, care au motivul semnalării şi măsura de urmat diferite şi compatibile, ceea ce permite păstrarea lor concomitentă în sistem; b) semnalările multiple incompatibile, care au motivul semnalării şi măsura de urmat diferite şi incompatibile, ceea ce nu permite păstrarea lor concomitentă în sistem. (2) Regulile de compatibilitate pentru semnalările privind persoanele sunt următoarele: a) semnalările în vederea arestării sunt compatibile cu semnalările privind interdicţia de intrare, semnalările privind persoane dispărute şi cu semnalările privind participarea la o procedură judiciară. Ele nu sunt compatibile cu semnalările în vederea efectuării de controale discrete; b) semnalările privind interdicţia de intrare sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind persoane dispărute, semnalările în vederea efectuării de controale discrete şi semnalările privind participarea la o procedură judiciară; c) semnalările privind persoane dispărute sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării şi cu semnalările privind participarea la o procedură judiciară. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind interdicţia de intrare şi cu semnalările în vederea efectuării de controale discrete; d) semnalările privind participarea la o procedură judiciară sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării şi cu semnalările privind persoane dispărute. Ele nu sunt compatibile cu semnalările în vederea efectuării de controale discrete şi cu semnalările privind interdicţia de intrare; e) semnalările în vederea efectuării de controale discrete nu sunt compatibile cu semnalările în vederea arestării, semnalările privind interdicţia de intrare, semnalările privind persoane dispărute şi cu semnalările privind participarea la o procedură judiciară. (3) Regulile de compatibilitate între semnalări privind bunurile sunt următoarele: a) semnalările privind bunurile căutate pentru a fi folosite ca mijloace de probă sunt compatibile cu semnalările privind bunurile căutate în vederea confiscării. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind bunurile supuse controlului discret; b) semnalările privind bunurile căutate în vederea confiscării sunt compatibile cu semnalările privind bunurile căutate pentru a fi folosite ca mijloace de probă. Ele nu sunt compatibile cu semnalările privind bunurile supuse controlului discret; c) semnalările privind bunurile supuse controlului discret nu sunt compatibile cu celelalte categorii de semnalări privind bunurile. Articolul 62 (1) Ordinea de prioritate a semnalărilor privind persoanele este următoarea: a) semnalările cu privire la persoane căutate în vederea predării în baza unui mandat european de arestare sau în vederea extrădării; b) semnalării privind străinii, în scopul refuzului intrării pe teritoriul statului român sau în scopul executării unei măsuri prin care se interzice şederea pe teritoriul României; c) semnalările cu privire la persoane dispărute; d) semnalările cu privire la persoane, în scopul efectuării de controale discrete; e) semnalările cu privire la persoanele dispărute adulte şi semnalările cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară. (2) Ordinea de prioritate a semnalărilor privind bunurile este următoarea: a) folosirea ca probe; b) confiscare; c) control discret (aplicabil doar pentru vehicule, ambarcaţiuni, aeronave sau containere). (3) Derogări de la ordinea priorităţii indicată la alin. (1) şi (2) se pot face în cazul în care interese naţionale esenţiale sau obligaţii internaţionale impun acest lucru şi după o consultare între statele membre. Articolul 63 În cazul unui rezultat pozitiv obţinut din interogarea simultană a mai multor baze de date, acţiunea de urmat prioritară este cea dată de semnalarea din SIS, chiar dacă rezultatul pozitiv conţine şi informaţii din bazele de date naţionale şi/sau din SINS, cu excepţia cazurilor reglementate la art. 5 alin. (4) din Codul Frontierelor Schengen. Articolul 64 (1) În momentul introducerii unei semnalări cu privire la o/un persoană/bun, SINS şi SIS notifică structurii din subordinea MAI şi Biroului SIRENE naţional despre existenţa unei semnalări identice introduse anterior de către o altă structură/alt stat. Structura emitentă are obligaţia să efectueze verificări detaliate pentru a stabili dacă semnalările sunt identice sau nu. (2) Schimbul de informaţii suplimentare cu privire la stabilirea identităţii persoanei/bunului se realizează prin intermediul Biroului SIRENE naţional, în cazul unei semnalări străine. Fotografiile şi amprentele digitale se folosesc doar pentru a se stabili identitatea persoanei. (3) După stabilirea faptului că semnalarea priveşte aceeaşi/acelaşi persoană/bun şi ca urmare a constatării că există compatibilitate între cele două semnalări, ambele vor fi păstrate în SINS/SIS. (4) După stabilirea faptului că semnalarea priveşte aceeaşi/acelaşi persoană/bun şi ca urmare a constatării existenţei unei incompatibilităţi, prioritatea va fi stabilită conform prevederilor art. 62 şi 63 şi în urma schimbului de informaţii între cele două structuri, iar în cazul incompatibilităţii cu o semnalare străină, schimbul de informaţii se realizează prin intermediul Biroului SIRENE naţional. (5) În cazul în care semnalarea naţională este incompatibilă cu o semnalare străină şi nu poate fi transmisă în SIS, fiind păstrată la nivel naţional, Biroul SIRENE naţional ataşează o notă de ştergere la respectiva semnalare în scopul informării în momentul ştergerii acesteia din SIS. În această situaţie SINS notifică structurii interesate şi Biroului SIRENE naţional cu privire la ştergerea semnalării străine. (6) Biroul SIRENE naţional verifică existenţa cazurilor de semnalare multiplă privind o/un persoană/bun, prin intermediul schimbului de informaţii suplimentare, folosind criteriile de identificare prevăzute în Manualul SIRENE. (7) În cazuri justificate, Biroul SIRENE naţional este competent a solicita structurii emitente ştergerea unei semnalări din SINS/SIS. (8) Semnalarea naţională cu privire la persoane căutate pentru a fi arestate în vederea predării sau extrădării are prioritate faţă de orice semnalare străină. În acest sens, Biroul SIRENE naţional consultă biroul SIRENE străin în vederea ştergerii semnalării străine incompatibile, conform prevederilor Manualului SIRENE. Articolul 65 (1) Structurile emitente pot crea conexiuni între diferite semnalări, în conformitate cu legislaţia internă, în vederea evidenţierii legăturii dintre două sau mai multe semnalări de interes naţional ori de interes Schengen. (2) Conexiunea dintre două sau mai multe semnalări naţionale poate fi modificată sau ştearsă prin adăugarea/eliminarea unei semnalări la/din legătură, de către structura emitentă a semnalării respective. Conexiunea este vizibilă utilizatorilor dacă aceştia au drept de acces la toate semnalările care se află în legătură. (3) Stabilirea de conexiuni între semnalări nu necesită proceduri speciale pentru schimbul de informaţii suplimentare. În cazul obţinerii unui rezultat pozitiv pentru două sau mai multe semnalări între care există conexiuni, utilizatorul final care a obţinut rezultatul pozitiv informează telefonic şi prin fax/e-mail Biroul SIRENE naţional. (4) Conexiunea dintre semnalări poate fi modificată sau ştearsă, prin adăugarea/ştergerea unei semnalări la o/dintr-o legătură, doar de către structurile emitente ale semnalărilor participante la o conexiune. (5) De asemenea, conexiunea poate fi ştearsă şi automat de către sistem în condiţiile în care se şterge una sau mai multe semnalări între care există legătura respectivă. Articolul 66 (1) Dacă în momentul introducerii unei semnalări privind o persoană ori ulterior introducerii semnalării structura emitentă are informaţii conform cărora datele de identitate folosite sunt datele de identificare ale unei alte persoane, cetăţean român sau terţ cu drept de şedere în România, solicită acesteia din urmă date suplimentare de identificare pentru a le ataşa semnalării. (2) Datele suplimentare solicitate pot fi date privind documentele de călătorie şi de identitate, fotografii, amprente. (3) Datele suplimentare pot fi obţinute şi prelucrate doar cu acordul persoanei în cauză obţinut în scris prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 10. (4) Structura emitentă modifică semnalarea menţionând în categoria de identitate că este posibil ca persoana localizată în urma realizării rezultatului pozitiv să nu fie aceeaşi cu persoana care face obiectul semnalării. Cu această ocazie, în cadrul semnalării se adaugă menţiunea "Codul 3 (identitate uzurpată)". Acest cod poate fi adăugat la semnalare şi fără consimţământul persoanei ale cărei date de identificare sunt folosite abuziv, dacă există fotografia şi amprentele persoanei care face obiectul semnalării. (5) Structura emitentă transmite Biroului SIRENE naţional informaţiile privind uzurparea de identitate, în scopul informării celorlalte birouri SIRENE despre posibila identificare eronată ce poate surveni la o semnalare privind persoana respectivă. (6) Procedura descrisă la alin. (1)-(3) se aplică şi în cazul în care un utilizator final constată că persoana care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv nu este aceeaşi cu persoana care face obiectul unei semnalări naţionale, luând măsura transmiterii informaţiilor suplimentare obţinute atât structurii emitente a semnalării, care procedează potrivit prevederilor alin. (4), cât şi Biroului SIRENE naţional. (7) Dacă în urma unui rezultat pozitiv se constată că persoana care face obiectul unei semnalări este posibil să nu fie aceeaşi cu persoana localizată, se procedează la reţinerea persoanei conform legii, până la momentul luării deciziei privind legitimitatea folosirii acelei identităţi. Pentru acest scop, utilizatorul final solicită informaţiile suplimentare prevăzute la alin. (2) şi efectuează o comparaţie între acestea şi informaţiile declarate de persoana verificată, procedând după caz: a) dacă se constată că persoana în cauză nu este una şi aceeaşi cu persoana care face obiectul semnalării, atunci aceasta va putea să îşi continue deplasarea; b) dacă se constată că persoana verificată este aceeaşi cu persoana subiect al semnalării, atunci utilizatorul final va proceda la realizarea acţiunii de urmat prevăzute în semnalare. Articolul 67 (1) Datele de identificare ale persoanei victimă a uzurpării de identitate pot fi folosite doar în următoarele scopuri: a) pentru a permite autorităţii competente care realizează rezultatul pozitiv să distingă între persoana care este localizată şi persoana care face obiectul semnalării; b) pentru a permite persoanei care este localizată în urma realizării unui rezultat pozitiv să dovedească faptul că nu este persoana care face obiectul semnalării; c) pentru a permite persoanei victimă a uzurpării de identitate continuarea călătoriei fără alte întârzieri. (2) În situaţia în care datele persoanei a cărei identitate a fost uzurpată sunt deja existente în bazele de date administrate de către structurile din subordinea MAI, acestea vor fi utilizate şi pentru scopurile pentru care au fost colectate. (3) Datele persoanei victimă a uzurpării de identitate sunt şterse concomitent cu ştergerea semnalării la care sunt ataşate sau la solicitarea persoanei în cauză. Articolul 68 Utilizatorul final care realizează un rezultat pozitiv la o semnalare străină care conţine menţiunea "Cod 3" informează imediat Biroul SIRENE naţional, solicitând informaţii suplimentare, şi acţionează conform procedurii descrise la art. 66 alin. (7). Articolul 69 Dacă utilizatorul final care obţine un rezultat pozitiv la o semnalare străină constată că se află în imposibilitatea de a urma procedura prevăzută de semnalare, informează Biroul SIRENE naţional despre această situaţie, printr-un formular naţional de tip H. Capitolul X Dispoziţii finale Articolul 70 (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, conducătorii autorităţilor naţionale competente din cadrul MAI emit dispoziţii pentru stabilirea procedurilor de lucru necesare punerii în aplicare a acestuia. (2) Proiectele dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) se transmit spre avizare Biroului SIRENE naţional. Articolul 71 Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă *) Anexele nr. 1-10 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Articolul 72 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul administraţiei şi internelor, Vasile Blaga Bucureşti, 23 septembrie 2010.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.