Jump to content
POLITISTI.ro

Search the Community

Showing results for tags 'OMAI'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Public Forums
  • General discussions
  • Ask a cop
  • Citizens against Crime
  • Off-Duty
 • Professional Forums
  • Discussions on Professional Issues
  • Law Enforcement Legislation
  • Duty Gear
  • Private Area for Romanian Policemen
  • International Police Area
 • Administrative Forums
  • Technical Support
  • Suggestions and Complaints

Categories

 • Professional
 • Off Duty
 • Police equipment

Categories

 • Capitolul I - Dispoziţii generale
 • Capitolul II Cariera Poliţistului
 • Capitolul IV - Modificarea raporturilor de serviciu
 • Capitolul III - Drepturi, Obligaţii, Interdicţii
 • Capitolul V - Recompense şi sancţiuni
 • Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Categories

 • General aspects
 • Information
 • On-site research
  • The first police officers and others present at the scene
  • Research and investigation teams. Duties
 • Traces
  • Traces left / created by the human body
  • Traces created by objects / tools or found on them
 • Expertise
 • Video and audio recordings
 • Special methods of surveillance or investigation
 • Finding the flagrant crime
 • Information analysis
 • Hearing persons
 • Identification of people and objects
 • Reconstitution
 • The search
 • Economic-financial crimes
 • Crime with mode of operation

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 4 results

 1. Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 312 din 12.05.2009 Intrat în vigoare la: 11.06.2009 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - (1) Cariera poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare MAI, cuprinde ansamblul situaţiilor juridice şi efectele produse, care intervin de la data naşterii raportului de serviciu până în momentul încetării acestui raport, potrivit actelor normative în vigoare şi opţiunilor individuale, în funcţie de nevoile instituţiei, cunoştinţele, aptitudinile, abilităţile, experienţa şi motivaţiile profesionale şi personale. (2) Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din MAI, denumit în continuare ghid, stabileşte modalităţi şi reguli de evoluţie în cariera profesională pentru ofiţerii şi agenţii de poliţie, precum şi pentru ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din MAI. Art. 2. - (1) În sensul prezentului ghid, termenii de mai jos se utilizează cu următorul înţeles: a) managementul carierei reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate de către MAI în vederea asigurării planificării şi dezvoltării carierei profesionale a poliţiştilor şi cadrelor militare; b) planificarea carierei este activitatea desfăşurată individual de către fiecare poliţist şi cadru militar în vederea dezvoltării propriei cariere profesionale; c) regulile de evoluţie în carieră reprezintă condiţiile minime obligatorii stabilite de către MAI prin prezentul ghid pentru intrarea şi evoluţia în carieră a poliţiştilor şi cadrelor militare; d) specializarea este o modalitate aprofundată de dobândire a cunoştinţelor şi competenţelor definitorii pentru un domeniu de studiu - de exemplu, ordine şi siguranţă publică; e) profilul de muncă reprezintă un domeniu de activitate distinct în cadrul specializărilor - de exemplu, poliţie de frontieră, poliţie, jandarmerie, pompieri şi protecţie civilă; f) specialitatea reprezintă aprofundarea unei specializări sau calificări, pentru care poliţistul/cadrul militar a dobândit pregătirea necesară exercitării ocupaţiilor specifice MAI - de exemplu, investigaţii criminale, poliţie rutieră, servant-pompieri, pirotehnician; g) ocupaţia reprezintă un ansamblu de activităţi, sarcini sau obligaţii de serviciu stabilite pentru a fi executate de o persoană. (2) Prin sintagma specialitatea studiilor absolvite se înţelege specializarea şi, după caz, domeniul de studii sau/şi, în cazul studiilor preuniversitare, profilul de studii obţinute ca efect al absolvirii unor forme de învăţământ. (3) În actele normative interne din domeniul managementului resurselor umane, expresia profil de activitate este utilizată cu înţelesul de la alin. (1) lit. f). Art. 3. - (1) Regulile generale care stau la baza managementului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare în MAI vizează: a) numirea în prima funcţie în structurile MAI; b) acordarea/avansarea în unele grade profesionale/militare, potrivit legii; c) schimbarea locului de muncă sau/şi a profilului de muncă şi a specialităţii; d) trecerea pe anumite niveluri ierarhice; e) trecerea într-o altă categorie profesională, precum şi în corpul profesional superior; f) ocuparea unor funcţii de conducere. (2) Regulile generale de evoluţie în carieră constau, după caz, în: a) absolvirea unor cursuri de carieră; b) promovarea examenelor de carieră; c) îndeplinirea criteriilor de vechime în anumite funcţii sau/şi specialităţi; d) îndeplinirea normelor de performanţă profesională şi conduită într-o anumită perioadă de timp. (3) Poliţiştii şi cadrele militare încadraţi pe funcţii a căror exercitare este reglementată prin statute profesionale ori alte prevederi de nivel superior se supun şi regulilor de evoluţie în carieră stabilite de aceste norme. Art. 4. - (1) Direcţia generală resurse umane, denumită în continuare DGRU, coordonează sistemul general de management al carierei poliţiştilor şi cadrelor militare, prin elaborarea cadrului normativ necesar evoluţiei în carieră. (2) Unităţile MAI asigură aplicarea normelor privind managementul carierei personalului. Art. 5. - (1) Cursurile de carieră în MAI sunt următoarele: a) cursuri pentru iniţierea în carieră; b) cursuri pentru dezvoltarea carierei. (2) Examenele de carieră în MAI sunt următoarele: a) examenul în vederea obţinerii gradului profesional de chestor de poliţie; b) examenul în vederea acordării gradului militar de general de brigadă; c) examenul în vederea acordării gradului militar de plutonier adjutant; d) examenul în vederea acordării gradului militar de maistru militar clasa I. CAPITOLUL II Cursuri de carieră SECŢIUNEA 1 Cursurile pentru iniţierea în carieră Art. 6. - (1) Cursurile pentru iniţierea în carieră sunt programe de formare profesională iniţială organizate potrivit specificului funcţiilor/posturilor MAI pentru următoarele categorii de personal: a) specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor posturilor încadraţi din sursă externă; b) personalul încadrat din sursă externă în vederea exercitării ocupaţiilor specifice MAI. (2) Cursurile pentru iniţierea în carieră se organizează pentru personalul prevăzut la alin. (1), de regulă în perioada de probă/tutelă profesională, fără a depăşi termenul de un an de la dobândirea statutului de ofiţer de poliţie/ofiţer/agent de poliţie/subofiţer în MAI. (3) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), cursurile pentru iniţierea în carieră au o durată de minimum 13 săptămâni la forma de zi. (4) Examenul de absolvire a cursului pentru iniţierea în carieră cuprinde următoarele probe: a) probă practică la pregătirea militară/poliţienească specifică inspectoratului general/similar sau/şi structurii în care au fost încadraţi cursanţii, din care în mod obligatoriu trageri cu armamentul; b) test scris la pregătirea de specialitate; c) test-grilă din legislaţia aplicabilă inspectoratului general/similar sau/şi structurii în care au fost încadraţi cursanţii. (5) Competenţa de organizare a cursurilor prevăzute la alin. (1) revine: a) Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică, sub coordonarea Direcţiei formare iniţială şi continuă, pentru personalul unităţilor aparatului central al MAI şi cel al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, fără structuri proprii de management resurse umane/pregătire, precum şi pentru ofiţerii care îşi desfăşoară activitatea în specialităţile pe care acestea le coordonează funcţional; b) unităţilor aparatului central al MAI şi celui al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, cu structuri proprii de management resurse umane/pregătire pentru personalul propriu, precum şi pentru ofiţerii care îşi desfăşoară activitatea în specialităţile pe care acestea le coordonează funcţional; c) inspectoratelor generale/instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, în cazul personalului propriu care îşi desfăşoară activitatea în specialităţi ce nu se regăsesc la nivelul unităţilor aparatului central al MAI; d) inspectoratelor generale/instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, pentru agenţii/subofiţerii din subordine, indiferent de specialitate. (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5) lit. a), unităţile aparatului central al MAI, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea MAI, fără structuri proprii de management resurse umane/pregătire, pot organiza cursurile prevăzute la alin. (1) cu avizul Direcţiei formare iniţială şi continuă. (7) Planurile cursurilor organizate de unităţile prevăzute la alin. (5) lit. b)-d), precum şi ale celor organizate în condiţiile alin. (6) se supun aprobării Direcţiei formare iniţială şi continuă. SECŢIUNEA a 2-a Cursurile pentru dezvoltarea carierei Art. 7. - (1) Cursurile pentru dezvoltarea carierei sunt programe de formare profesională continuă care dau dreptul absolvenţilor acestora de a ocupa unele categorii de funcţii sau posturi şi de a înainta în/de a li se acorda unele grade profesionale/militare, potrivit actelor normative în vigoare. (2) Cursurile pentru dezvoltarea carierei sunt: a) cursuri de capacitate profesională, cursuri de capacitate şi cursuri de perfecţionare în specialitate pentru obţinerea/acordarea unor grade profesionale/militare; b) cursuri pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă; c) alte cursuri necesare îndeplinirii atribuţiilor postului sau evoluţiei în carieră în cadrul instituţiei, cum sunt cursurile de specialitate, cursurile de perfecţionare, cursurile de management etc. (3) Cursurile în vederea obţinerii calităţii de conductor animale de serviciu constituie cursuri de specialitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. c). Art. 8. - (1) Cursurile de capacitate profesională/capacitate şi de perfecţionare în specialitate pentru obţinerea/acordarea unor grade profesionale/militare, potrivit legii, sunt următoarele: a) cursul de capacitate profesională în vederea obţinerii gradului profesional de comisar-şef de poliţie; b) cursul de capacitate profesională în vederea obţinerii gradului profesional de subcomisar de poliţie; c) cursul de capacitate profesională în vederea obţinerii gradului profesional de agent-şef de poliţie; d) cursul de capacitate în vederea acordării gradului de colonel/comandor; e) cursul de perfecţionare în specialitate în vederea acordării gradului de maior/locotenent-comandor. (2) În baza aprobării acordate în conformitate cu prevederile anexei la prezentul ghid, se exceptează de la obligativitatea participării la cursurile de capacitate profesională/capacitate, prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d), ofiţerii care au absolvit studii de masterat sau cursuri postuniversitare corespunzătoare cerinţelor postului, precum şi cei care au dobândit titlul ştiinţific de doctor în specializările corespunzătoare cerinţelor postului. Pentru exceptarea de la obligativitatea participării la cursurile de perfecţionare în specialitate prevăzute la alin. (1) lit. e), ofiţerii cadre militare trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai unei instituţii de învăţământ superior în una dintre specializările corespunzătoare cerinţelor postului. (3) Agenţii de poliţie care au dobândit titlul ştiinţific de doctor sunt exceptaţi de la obligativitatea participării la cursurile prevăzute la alin. (1) lit. c). (4) La examenele de admitere la cursurile prevăzute la alin. (1) pot participa poliţiştii şi cadrele militare care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) sunt propuşi de inspectoratul general/similar sau, după caz, unitatea din care provin; b) au fost evaluaţi cu calificative care le permit obţinerea/acordarea gradelor profesionale/gradelor militare următoare. (5) Competenţa de organizare a cursurilor prevăzute la alin. (1) revine: a) Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică, sub coordonarea Direcţiei formare iniţială şi continuă, pentru personalul unităţilor aparatului central al MAI şi cel al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, fără structuri proprii de management resurse umane/pregătire, precum şi pentru ofiţerii care îşi desfăşoară activitatea în specialităţile pe care acestea le coordonează funcţional; b) unităţilor aparatului central al MAI şi celui al instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, cu structuri proprii de management resurse umane/pregătire pentru personalul propriu, precum şi pentru ofiţerii care îşi desfăşoară activitatea în specialităţile pe care acestea le coordonează funcţional; c) inspectoratelor generale/instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, în cazul personalului propriu care îşi desfăşoară activitatea în specialităţi ce nu se regăsesc la nivelul unităţilor aparatului central al ministerului; d) inspectoratelor generale/instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, pentru agenţii/subofiţerii din subordine, indiferent de specialitate. (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5) lit. a), unităţile aparatului central al MAI, instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea MAI, fără structuri proprii de management resurse umane/pregătire, pot organiza cursurile prevăzute la alin. (1) cu avizul Direcţiei formare iniţială şi continuă. (7) Cursurile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară la forma de zi, în sistem compact, şi au durata de două săptămâni. (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), cursurile prevăzute la alin. (1) se pot organiza şi în sistem la distanţă, pe durata a 3 săptămâni. Ultimele două zile ale activităţii se alocă examenului de absolvire, într-o instituţie de învăţământ din structura MAI. (9) Pentru situaţia prevăzută la alin. (8), selecţia personalului pentru participarea la cursuri se realizează prin analiza de către structurile de management resurse umane ale unităţilor cu competenţă în organizarea acestora a îndeplinirii de către candidaţi a criteriilor şi condiţiilor legale. (10) Planurile cursurilor organizate de unităţile prevăzute la alin. (5) lit. b)-d), precum şi ale celor organizate în condiţiile alin. (6) se supun aprobării Direcţiei formare iniţială şi continuă. Art. 9. - (1) Cursurile pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă se organizează în vederea dobândirii competenţelor specifice îndeplinirii atribuţiilor noului post. (2) Cursurile prevăzute la alin. (1) se pot desfăşura prin programe de pregătire compacte sau modulare, la forma de zi, cu frecvenţă redusă ori la distanţă. (3) Competenţa de organizare a cursurilor pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă revine: a) unităţilor aparatului central al MAI sau subordonate acestora, pentru specialităţile şi profilurile de muncă pe care le coordonează; b) unităţilor din subordinea MAI, inspectoratelor generale/similare, pentru specialităţile şi profilurile de muncă ce nu se află în coordonarea unităţilor prevăzute la lit. a). (4) Durata cursurilor prevăzute la alin. (1) nu poate fi mai mică de două săptămâni la forma de zi, majorată în mod corespunzător prin planul de învăţământ pentru celelalte forme de învăţământ, respectiv cu frecvenţă redusă ori la distanţă. (5) Modalitatea de desfăşurare a cursurilor se adoptă prin dispoziţia şefilor structurilor prevăzute la alin. (3). (6) Trimiterea la cursurile pentru schimbarea specialităţii/profilului de muncă se face în termen de cel mult 6 luni de la numirea în noua funcţie. (7) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ghid, structurile prevăzute la alin. (3) propun spre aprobare Direcţiei formare iniţială şi continuă cursurile de schimbare a specialităţii pe care le organizează. (8) Fiecare structură organizatoare informează DGRU prin Direcţia formare iniţială şi continuă, în luna iunie şi în cadrul raportului de evaluare anuală a pregătirii continue a personalului, cu privire la cursurile organizate potrivit alin. (1). *) Potrivit art. I, pct. 8 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 113/2012, in Ghidul aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 69/2009, denumirea "Direcţia formare iniţială şi continuă" se înlocuieşte cu denumirea "Direcţia generală management resurse umane". Art. 10. - Pentru poliţiştii şi cadrele militare din MAI, cererea de participare la concursurile de admitere organizate de Colegiul Naţional de Afaceri Interne, Colegiul Naţional de Apărare şi Colegiul Superior de Securitate Naţională se aprobă exclusiv de ministrul administraţiei şi internelor, la propunerea inspectoratelor generale/similare sau, după caz, a unităţilor aparatului central al MAI. Art. 11. - (1) Modalitatea de desfăşurare a cursurilor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c) se stabileşte prin dispoziţie a şefului/comandantului unităţii organizatoare, cu avizul Direcţiei formare iniţială şi continuă. (2) În situaţia în care numărul candidaţilor pentru participarea la cursurile prevăzute la alin. (1) este mai mic sau egal cu numărul locurilor stabilite seriei respective, admiterea se realizează fără organizarea examenului. (3) La examenul de admitere organizat în condiţiile alin. (1) se pot prezenta poliţiştii şi cadrele militare care sunt propuşi de inspectoratele generale/similare sau, după caz, unităţile din care provin. (4) Pentru participarea la cursurile prevăzute la alin. (1), care nu pot avea o durată mai mică de două săptămâni, poliţiştii şi cadrele militare întocmesc rapoarte personale pe care le înaintează, prin structurile de resurse umane/formare iniţială şi continuă, şefilor/comandanţilor de unităţi. (5) Examenele de absolvire a cursurilor prevăzute la alin. (1) pot fi susţinute numai în situaţia frecventării a cel puţin 80% din orele afectate fiecărei discipline din planul de învăţământ. (6) În situaţia în care poliţiştii/cadrele militare declaraţi/declarate "ADMIS" nu pot participa la curs sau nu pot susţine examenul de absolvire din motive temeinic justificate, pot fi înmatriculaţi la începutul uneia dintre seriile următoare cu aprobarea unităţilor organizatoare, respectiv pot participa la examenul de absolvire, dar nu mai târziu de 2 ani de la data începerii cursului iniţial. (7) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (6), numărul de locuri afectate seriei respective se suplimentează în mod corespunzător. Art. 12. - Fraudele dovedite pe timpul desfăşurării probelor de examen atrag eliminarea din examen a celor în cauză, despre asemenea fapte fiind informaţi şi şefii/comandanţii unităţilor din care provin candidaţii/cursanţii, pentru dispunerea măsurilor disciplinare, potrivit legii. CAPITOLUL III Examene de carieră Art. 13. - (1) Promovarea examenelor de carieră organizate în MAI permite obţinerea/acordarea, în condiţiile legii, a gradului profesional de chestor de poliţie, a gradului de general de brigadă, respectiv a gradului de plutonier adjutant şi a gradului de maistru militar clasa I. (2) Examenele în vederea acordării gradului de maistru militar clasa I şi a gradului de plutonier adjutant, precum şi pentru trecerea în corpul maiştrilor militari se organizează de către inspectoratele generale/similare pentru personalul propriu, respectiv de către Institutul de Studii pentru Ordine Publică pentru personalul Comenduirii Garnizoanei. Art. 14. - (1) Pentru obţinerea gradului profesional de chestor de politie, respectiv acordarea gradului de general de brigadă, candidaţii trebuie să promoveze examenul organizat în acest scop. Pot participa la examen comisarii-şefi de poliţie, respectiv coloneii care îndeplinesc criteriile prevăzute de actele normative în vigoare. (2) Potrivit legislaţiei în vigoare, sunt exceptaţi de la examenul organizat în vederea obţinerii gradului profesional de chestor de politie comisarii-şefi de poliţie care au dobândit titlul ştiinţific de doctor în specializările corespunzătoare cerinţei postului. Procedura de analiză a corespunderii titlului ştiinţific de doctor la cerinţele postului este prevăzută în anexă. Art. 15. - (1) Examenul în vederea obţinerii/acordării gradului profesional de chestor de poliţie, respectiv, gradului de general de brigadă se organizează, de regulă, anual. (2) Comisia de examen se constituie prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea DGRU, cu cel puţin 30 de zile înaintea susţinerii examenului. (3) Comisia prevăzută la alin. (2) se compune dintr-un număr impar de persoane, astfel: a) preşedinte - o persoană din conducerea MAI sau, după caz, a inspectoratelor generale/similare; b) membri - persoane cu experienţă în profilurile de muncă ale candidaţilor din unităţile aparatului central al MAI sau inspectoratelor generale/similare. (4) Secretarul comisiei prevăzute la alin. (2) se asigură de DGRU şi nu este membru al comisiei. (5) Comisia prevăzută la alin. (2) este alcătuită din persoane care au cel puţin gradul profesional/militar de chestor de poliţie/general de brigadă. (6) Locul şi termenele în care se desfăşoară diferitele activităţi în cadrul examenului se stabilesc de preşedintele comisiei şi se comunică în scris tuturor candidaţilor. Art. 16. - (1) Probele din cadrul examenelor pentru obţinerea gradului profesional de chestor de poliţie şi pentru acordarea gradului militar de general de brigadă sunt următoarele: a) interviu structurat pe probleme din domeniul securităţii naţionale şi ordinii publice; b) lucrare scrisă în specialitatea postului. (2) Tematicile interviului structurat prevăzut la alin. (1) lit. a) se întocmesc de către Direcţia formare iniţială şi continuă, se aprobă de directorul general al DGRU şi se difuzează în unităţi până la data de 1 august a anului în curs, pentru anul următor. (3) Tema lucrării scrise prevăzute la alin. (1) lit. b), precum şi îndrumătorul ştiinţific al acesteia se propun de candidat şi se aprobă de preşedintele comisiei. (4) Lucrarea scrisă prevăzută la alin. (1) lit. b) se depune de candidaţi la secretariatul comisiei de examen cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării examenului. Art. 17. - (1) Evaluarea candidaţilor la examenul desfăşurat în vederea obţinerii gradului profesional de chestor de poliţie şi pentru acordarea gradului militar de general de brigadă se face cu note de la 10 - maxim - la 1 - minim, astfel: a) nota finală a fiecărei probe de examen se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei, cu două zecimale, fără rotunjire; b) media generală se calculează ca medie aritmetică a notelor finale obţinute la fiecare probă de examen, cu două zecimale, fără rotunjire. (2) În cazul în care, după verificarea lucrării scrise, diferenţa dintre notele acordate este mai mare de un punct, lucrarea se reverifică în prezenţa tuturor membrilor comisiei de către preşedintele comisiei, care hotărăşte nota finală definitivă. (3) Pentru a fi declarat "REUŞIT" la examen, candidatul trebuie să obţină la fiecare probă minimum nota 7,00 şi media generală de minimum 8,00. (4) Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. Rezultatele obţinute la interviul structurat pe probleme din domeniul securităţii naţionale şi ordinii publice nu pot fi contestate. (5) Contestaţiile se depun în scris la secretarul comisiei, în termen de cel mult 24 de ore de la anunţarea rezultatelor, şi se soluţionează în termen de 24 de ore de la depunerea acestora. (6) Contestaţiile se soluţionează în plenul comisiei de examen, iar hotărârea acesteia este definitivă. CAPITOLUL IV Reguli de evoluţie în cariera poliţiştilor şi cadrelor militare Art. 18. - (1) La absolvirea instituţiilor de formare profesională iniţială ale MAI, absolvenţii nu pot fi repartizaţi şi/sau încadraţi în unităţi ale aparatului central al MAI sau în unităţi ale aparatului central al inspectoratelor generale/similare. (2) Pentru a ocupa o funcţie în unităţi ale aparatului central al MAI sau în unităţi ale aparatului central al inspectoratelor generale/similare, ofiţerii de poliţie trebuie să aibă gradul profesional minim de inspector de poliţie, iar ofiţerii cadre militare, gradul militar minim de locotenent, agenţii de poliţie, gradul profesional minim de agent principal de poliţie, iar subofiţerii, gradul militar minim de plutonier. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) absolvenţii instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, altele de cât cele prevăzute la alin. (1), care au fost formaţi la solicitarea expresă a unităţilor aparatului central al MAI sau a unităţilor aparatului central al inspectoratelor generale/similare. Art. 19. - (1) Posturile de conducere vacante se ocupă prin examen sau concurs, în funcţie de situaţie, de către poliţiştii şi cadrele militare care îndeplinesc condiţiile stabilite la art. 20-23, după caz. (2) Poliţiştii şi cadrele militare care din motive neimputabile au fost eliberaţi din funcţia de conducere pot ocupa, cu acordul lor, o funcţie de conducere vacantă prevăzută cu un coeficient de ierarhizare egal sau inferior celei deţinute anterior, numai dacă îndeplinesc condiţiile stabilite la art. 20-23, după caz, şi nu au fost între timp numiţi într-o altă funcţie. (3) În vederea asigurării continuităţii managementului structurilor MAI, în situaţii excepţionale, ministrul afacerilor interne poate aproba participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de conducere, precum şi ocuparea funcţiilor de conducere în situaţiile prevăzute la alin. (2), pentru poliţiştii şi cadrele militare care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a), c) şi g), art. 21 alin. (1) lit. a), c) şi g), art. 22 lit. a), c) şi d) şi art. 23 alin. (1) lit. b) şi c). Art. 20. - (1) Condiţiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de inspector general şi inspector general adjunct/similare al/ale inspectoratului general/similar, director general şi director general adjunct/similare din cadrul aparatului central al MAI, al inspectoratului general/similare sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, director şi director adjunct/similare din cadrul unităţilor aparatului central al MAI şi subordonate/aflate în coordonarea MAI sunt următoarele: a) să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management; b) să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului; c) să aibă 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; d) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare; e) ABROGATĂ (prin OMAI 13/2013 - publ. în M.Of., Partea I nr. 74 din 05.02.2013); f) să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Foarte bun" la evaluarea profesională individuală/aprecierea de serviciu; g) să aibă 5 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI. (2) În fişa postului nu pot fi stabilite condiţii de vechime în funcţii de conducere superioare celor prevăzute la alin. (1) lit. g). Art. 21. - (1) Condiţiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de inspector-şef şi inspector-şef adjunct/similare din inspectoratele judeţene de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, pentru situaţii de urgenţă şi al municipiului Bucureşti, precum şi de şef poliţie şi adjunct şef poliţie municipiu, director/similare şi director adjunct/similare din cadrul inspectoratelor generale/similare, şef unitate şi locţiitor şef unitate, comandant unitate şi locţiitor comandant unitate/similare sunt următoarele: a) să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management; b) să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului; c) să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; d) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din , cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare; e) ABROGATĂ (prin OMAI 13/2013 - publ. în M.Of., Partea I nr. 74 din 05.02.2013); f) să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Foarte bun" la evaluarea de serviciu/aprecierea profesională individuală; g) să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI. (2) În fişa postului nu pot fi stabilite condiţii de vechime în funcţii de conducere superioare celor prevăzute la alin. (1) lit. g). Art. 22. - Condiţiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de şef serviciu/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum şi a celor de şef poliţie oraş şi adjunct şef poliţie oraş sunt următoarele: a) să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management; b) să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului; c) să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs; d) să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; e) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din , cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare; f) ABROGATĂ (prin OMAI 13/2013 - publ. în M.Of., Partea I nr. 74 din 05.02.2013); g) să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin "Foarte bun" la evaluarea/aprecierea profesională individuală. Art. 23. - (1) Condiţiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de şef birou/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum şi pentru ocuparea tuturor funcţiilor pentru care agenţii de poliţie beneficiază de indemnizaţie de conducere sunt următoarele: a) să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului; b) să aibă 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează examen/concurs; c) să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; d) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare; e) ABROGATĂ (prin OMAI 13/2013 - publ. în M.Of., Partea I nr. 74 din 05.02.2013); f) să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin "Foarte bun" la evaluarea/aprecierea profesională individuală. (2) Excepţiile de la condiţiile stabilite la alin. (1) lit. b) şi c) sunt reprezentate de funcţiile de şef birou, dacă unitatea nu are prevăzută o funcţie de ofiţer de execuţie în domeniu. Art. 24. - Condiţiile minime obligatorii cumulative pentru participarea agenţilor de poliţie la concursul pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, precum şi a subofiţerilor şi maiştrilor militari la concursul pentru trecerea în corpul ofiţerilor sunt: a) să îndeplinească cerinţele de acces în corpul ofiţerilor de poliţie/ofiţerilor stabilite de actele normative în vigoare; b) agenţii de poliţie, subofiţerii şi maiştrii militari să aibă vechime în corpul din care provin de minimum 5 ani; c) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare; d) să nu se afle în curs de urmărire penală; e) să fi obţinut la ultimele două evaluări anuale/aprecieri de serviciu calificativul de cel puţin "Foarte bun". Art. 25. - (1) Pentru a participa la examenul/concursul organizat în vederea ocupării unei funcţii de conducere vacante, poliţiştii şi cadrele militare trebuie să fie declaraţi/declarate "apt medical" şi "apt" la testarea psihologică organizată în acest scop. (2) Nu pot participa la examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de conducere vacante sau, după caz, nu pot fi împuterniciţi să asigure îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor prevăzute cu indemnizaţie de conducere/comandă poliţiştii şi cadrele militare aflate în perioada de tutelă profesională. Art. 26. - Funcţiile similare la care se face referire în prezentul ghid se stabilesc de către inspectoratele generale/similare şi unităţile aparatului central al MAI, în raport cu nivelul de salarizare şi ierarhic al posturilor, şi se comunică DGRU în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ghid. CAPITOLUL V Dispoziţii finale şi tranzitorii Art. 27. - (1) Prin dispoziţie a directorului Direcţiei formare iniţială şi continuă, avizată de directorul general al DGRU, cu consultarea inspectoratelor generale/similare, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ghid se stabilesc lista specialităţilor MAI, precum şi cursurile necesare pentru exercitarea acestora. *) Potrivit art. I, pct. 8 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 113/2012, in Ghidul aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 69/2009, denumirea "Direcţia formare iniţială şi continuă" se înlocuieşte cu denumirea "Direcţia generală management resurse umane". (2) Până la intrarea în vigoare a prezentului ghid, prin dispoziţii ale directorului Direcţiei formare iniţială şi continuă se stabilesc, în condiţiile legii: a) Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de examen, respectiv a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor; b) structura cursurilor de carieră. Art. 28. - Unităţile în beneficiul cărora se organizează cursurile pentru iniţiere în carieră, de capacitate profesională/capacitate şi de perfecţionare în specialitate pentru obţinerea/acordarea unor grade profesionale/militare au obligaţia, la cererea unităţilor organizatoare, de a nominaliza specialişti care să participe la activităţile de formare şi în componenţa comisiilor la examenele de admitere/absolvire. Art. 29. - (1) Personalul detaşat în afara MAI sau suspendat din funcţie pentru un interval mai mare de un an, la încetarea detaşării/suspendării, în funcţie de situaţia concretă: a) participă la un curs de schimbare a specialităţii/profilului de muncă, organizat în condiţiile prezentului ghid, dacă este numit într-o funcţie care solicită o nouă specialitate/profil de muncă; b) intră într-o perioadă de readaptare profesională, dacă revine pe o funcţie de aceeaşi specialitate cu cea deţinută anterior detaşării/suspendării. (2) Perioada de readaptare profesională are o durată de 2-4 săptămâni şi se organizează la locul de muncă în baza unui program de readaptare profesională, în scopul actualizării cunoştinţelor de specialitate. Art. 30. - (1) Personalul încadrat din sursă externă în intervalul 24 august 2002-31 decembrie 2004 şi care nu a absolvit cursul pentru iniţierea în carieră parcurge, pe baza planificării unităţilor cu competenţă în domeniu, potrivit art. 6 alin. (5) sau, după caz, potrivit art. 6 alin. (6), până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2011, cursul pentru iniţierea în carieră în sistem modular. (2) Personalul încadrat din sursă externă începând cu data de 1 ianuarie 2005, care nu a absolvit cursul pentru iniţierea în carieră, parcurge acest curs la forma de zi, conform dispoziţiilor art. 6 alin. (3), potrivit planificării structurilor prevăzute la art. 6 alin. (5) sau, după caz, potrivit art. 6 alin. (6). (3) Face excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) personalul care, deşi nu a absolvit cursul de iniţiere în carieră, a absolvit un curs de capacitate profesională/capacitate. Art. 31. - Poliţiştilor şi cadrelor militare din MAI care au fost numiţi/numite pe funcţii de conducere anterior intrării în vigoare a prezentului ghid nu le sunt aplicabile regulile de evoluţie în carieră prevăzute la art. 18-25 pentru funcţiile pe care le deţin. ANEXĂ PROCEDURA de aprobare a exceptării prevăzute de lege de la obligativitatea participării la cursurile de capacitate profesională/capacitate şi de perfecţionare în specialitate prevăzute în ghid A. Art. 1. - (1) Aprobarea exceptării de la obligativitatea participării la cursurile de capacitate profesională/capacitate prevăzute în ghid la art. 8 alin. (1) lit. a), b) şi d) se acordă, în conformitate cu actele normative în vigoare, poliţiştilor şi cadrelor militare care au dobândit titlul de doctor în specializările corespunzătoare cerinţei postului. (2) Agenţii de poliţie care au dobândit titlul ştiinţific de doctor sunt exceptaţi de la obligativitatea participării la cursurile prevăzute în ghid la art. 8 alin. (1) lit. c). (3) Exceptarea prevăzută la alin. (1) şi (2) se aprobă în baza următoarelor documente: a) cererea de exceptare de la obligativitatea participării la cursul de capacitate profesională, respectiv cursul de capacitate; b) copia fişei postului poliţistului/cadrului militar care solicită exceptare de la obligativitatea participării la cursul de capacitate profesională, respectiv cursul de capacitate, cu precizarea obligatorie la rubrica referitoare la pregătirea de bază ori la pregătirea de specialitate a specializării universitare sau a specializării studiilor de masterat ori a specializării studiilor doctorale; c) copia legalizată a diplomei de acordare a titlului ştiinţific de doctor sau a documentului oficial care atestă acordarea titlului ştiinţific de doctor. Art. 2. - (1) Aprobarea exceptării de la obligativitatea participării la cursurile de capacitate profesională/capacitate prevăzute în ghid la art. 8 alin. (1) lit. a), b) şi d) se acordă, în conformitate cu actele normative în vigoare, ofiţerilor care au absolvit studii de masterat sau cursuri postuniversitare corespunzătoare cerinţelor postului. Pentru exceptarea de la obligativitatea participării la cursurile de perfecţionare în specialitate prevăzute în ghid la art. 8 alin. (1) lit. e), ofiţerii cadre militare trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai unei instituţii de învăţământ superior, în una dintre specializările corespunzătoare cerinţelor postului. (2) Exceptarea prevăzută la alin. (1) se aprobă în baza următoarelor documente: a) raportul motivat pentru exceptare de la obligativitatea participării la cursul de capacitate profesională, respectiv cursul de capacitate sau cursul de perfecţionare în specialitate, în conformitate cu structura prevăzută la lit. B; b) copia fişei postului poliţistului/cadrului militar care solicită exceptare de la obligativitatea participării la cursul de capacitate profesională, respectiv cursul de capacitate sau cursul de perfecţionare în specialitate, cu precizarea obligatorie a rubricilor referitoare la pregătirea de bază şi la pregătirea de specialitate; c) copia diplomei de absolvire a studiilor masterale/cursului postuniversitar/cursurilor universitare; d) alte documente necesare pentru fundamentarea raportului motivat, dacă este cazul. Art. 3. - (1) Documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) sau, după caz, cele prevăzute la art. 2 alin. (2) se înaintează până la data de 15 decembrie a fiecărui an structurii de resurse umane/formare continuă care deserveşte unitatea şi, după obţinerea avizului din partea acesteia, persoanei care are competenţa legală de numire în funcţie a solicitanţilor, în vederea obţinerii aprobării de exceptare de la obligativitatea participării la cursurile de capacitate profesională/capacitate şi de perfecţionare în specialitate prevăzute. (2) Pentru personalul serviciilor publice comunitare pentru evidenţa persoanelor, al serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi pentru cel al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobarea exceptării de la obligativitatea participării la cursurile de capacitate profesională/capacitate se acordă, după caz, de către directorul general al Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, directorul general al Direcţiei generale de paşapoarte, respectiv directorul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. B. Aprob* STRUCTURA raportului motivat pentru aprobarea exceptării de la absolvirea cursului de capacitate profesională/capacitate 1. Gradul, numele şi prenumele ofiţerului propus de la exceptarea absolvirii cursului de capacitate profesională/capacitate 2. Funcţia deţinută 3. Pregătirea de bază şi pregătirea de specialitate necesară ocupantului postului, conform fişei postului pe care îl ocupă, stabilite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările ulterioare. 4. Date privind atribuţiile postului: - enumerarea succintă a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului care presupun exercitarea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor dobândite ca urmare a absolvirii cursului postuniversitar (pentru care se solicită exceptarea de la participarea la cursul de capacitate profesională/capacitate); - frecvenţa desfăşurării activităţilor (zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, anual sau ocazional), precum şi importanţa lor în ansamblul activităţii postului. 5. Date privind cursul postuniversitar/cursul de masterat: - denumirea cursului postuniversitar/cursului de masterat; - formatorul (instituţia de învăţământ organizatoare); - forma de învăţământ; - modalitatea de finalizare a cursului; - durata totală a cursului în număr de ore; - data finalizării cursului postuniversitar; - dacă este acreditat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 6. Disciplinele sau temele cursului postuniversitar cu aplicabilitate directă în îndeplinirea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului, precum şi numărul de ore. 7. Propunerea pentru aprobarea/neaprobarea exceptării de la absolvirea cursului de capacitate profesională/capacitate. Şeful nemijlocit, ....................... Avizat Şeful structurii de resurse umane/formare, ...................................................... * După caz: - persoana care are competenţa legală de numire în funcţie a solicitanţilor; - directorul general al Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor; - directorul general al Direcţiei generale de paşapoarte; - respectiv directorul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
 2. Ministerul Administratiei si Internelor Avand in vedere prevederile art. 71 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare,in temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea sifunctionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin: Art. 1. - Reconversia profesionala a politistilor constituie procesul institutionalizat prin care se realizeaza, la cerere, consilierea, recalificarea si sprijinul pentru dobandirea unor competente sau/si calificari necesare pentru schimbarea profesiei sau ocupatiei, in vederea facilitarii accesarii unui nou loc de munca pe piata muncii. Art. 2. - Beneficiar al masurilor de reconversie profesionala este politistul al carui raport de serviciu cu Ministerul Administratiei si Internelor (MAI) inceteaza fara a indeplini conditiile legale pentru a i se acorda pensie in sistemul public de pensii, denumit in continuare personal beneficiar, aflat in una dintre urmatoarele situatii: a) in urma reorganizarii activitatii MAI sau a unei unitati de politie ori a reducerii unor posturi de natura celui ocupat de politistul respectiv, nu exista posibilitatea de a fi incadrat intr-o functie similara in aceeasi unitate sau in alte unitati; b ) si-a pierdut partial capacitatea de munca in perioada cat a avut calitatea de politist in structurile MAI, devenind inapt pentru serviciul politienesc. Art. 3. - (1) Programele de reconversie profesionala constau, dupa caz, in: a) cursuri de calificare, recalificare, perfectionare sau alte forme de pregatire profesionala, pentru care sunt obtinute autorizatiile necesare, organizate in cadrul institutiilor de invatamant ale MAI, respectiv in centrele de perfectionare a pregatirii personalului MAI, denumite in continuare institutii de formare profesionala ale MAI; b ) cursuri de formare de scurta durata si alte servicii specializate in vederea reorientarii profesionale, organizate de catre MAI in colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, pe baza protocoalelor incheiate in acest sens; c) cursuri de calificare, recalificare, perfectionare sau alte forme de pregatire profesionala organizate de alte ministere, institutii ori persoane juridice de drept privat autorizate, pe baza conventiilor incheiate in acest sens. (2) In institutiile de formare profesionala ale MAI, reconversia profesionala se realizeaza prin cursuri de scurta durata, organizate in conformitate cu oferta institutionala cuprinsa in Planul anual de reconversie profesionala si in raport cu optiunile personalului beneficiar al programelor de reconversie profesionala privind calificarea/recalificarea profesionala. (3) Organizarea programelor de reconversie profesionala se realizeaza de catre MAI astfel: a) in urmatoarele 6 luni dupa adoptarea masurilor de reorganizare institutionala, pentru situatiile prevazute la art. 2 lit. a); b ) dupa aparitia situatiei prevazute la art. 2 lit. b). Art. 4. - Activitatile preliminare organizarii programelor de reconversie profesionala se asigura de catre MAI prin structurile de resurse umane din unitatile in care a fost incadrat personalul beneficiar sau, dupa caz, prin structurile de resurse umane care asigura activitatea de gestiune a resurselor umane pentru unitatile in care a fost incadrat personalul beneficiar si constau in: a) informarea asupra prevederilor existente in actele normative de nivel superior si in reglementarile in vigoare aplicabile MAI referitoare la reconversia profesionala; b ) consilierea si orientarea cu privire la alegerea programului si a formei de pregatire profesionala; c) sustinerea pentru calificarea/recalificarea/perfectionarea/ specializarea in alte profesii/ocupatii, precum si orientarea pentru dobandirea cunostintelor si deprinderilor necesare desfasurarii unor activitati economice pe baza liberei initiative, potrivit optiunilor individuale si in raport cu cerintele pietei muncii. Art. 5. - (1) La nivelul MAI, pentru realizarea programelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) se elaboreaza anual, pana la data de 15 noiembrie, prin grija Directiei generale management resurse umane (DGMRU), Planul anual de reconversie profesionala. (2) Planul anual de reconversie profesionala cuprinde cursurile de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, alte forme de pregatire profesionala organizate in cadrul institutiilor de formare profesionala ale MAI care constituie oferta institutionala in cadrul procesului de reconversie profesionala pentru anul viitor celui in care se elaboreaza respectivul document. (3) Documentul prevazut la alin. (1) se intocmeste pe baza propunerilor institutiilor de formare profesionala ale MAI, tinand seama de resursele umane si materiale disponibile, dar si de oferta locurilor de munca existenta pe Art. 6. - (1) Structurile implicate in procesul de reconversie profesionala cu atributii privind gestionarea personalului beneficiar, denumite in continuare structuri desemnate, sunt urmatoarele: a) DGMRU pentru unitatile aparatului central al MAI, structurile subordonate acestora si Oficiul Responsabilului cu Protectia Datelor Personale; b ) structurile de resurse umane care asigura gestionarea personalului din cadrul inspectoratelor generale/similare si subordonate ori, dupa caz, aflate in coordonarea acestora, precum si pentru structurile/institutiile din subordinea MAI. (2) DGMRU elaboreaza, cu sprijinul structurilor MAI cu atributii in domeniu, proiectele protocoalelor de colaborare, respectiv ale conventiilor ce urmeaza sa fie incheiate cu autoritatile si institutiile publice mentionate la art. 3 alin. (1), denumite in continuare parteneri de reconversie profesionala. (3) Structurile desemnate pot initia demersuri, in limita fondurilor alocate unitatilor in cadrul carora functioneaza, pentru incheierea conventiilor avand ca obiect furnizarea serviciilor de pregatire profesionala prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) cu autoritatile, institutiile publice ori persoanele juridice de drept privat autorizate. Art. 7. - (1) Structurile desemnate au, in principal, urmatoarele atributii: a) iau in evidenta personalul care urmeaza sa beneficieze sau care a beneficiat de reconversia profesionala si completeaza Centralizatorul privind evidenta personalului beneficiar al programelor de reconversie profesionala, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin; b ) aduc la cunostinta personalului beneficiar conditiile accesarii dreptului la reconversie profesionala, precum si oferta institutionala cuprinsa in Planul anual de reconversie profesionala; c) centralizeaza solicitarile de calificare/recalificare profesionala a personalului beneficiar; d) orienteaza personalul beneficiar catre institutiile de formare profesionala ale MAI sau, dupa caz, partenerii de reconversie profesionala cu care s-au incheiat protocoale ori, dupa caz, conventii; e) inainteaza institutiilor de formare profesionala ale MAI sau, dupa caz, partenerilor de reconversie profesionala lista cu optiunile personalului beneficiar pentru urmarea programelor de reconversie profesionala; f) desemneaza persoanele responsabile pentru mentinerea legaturii cu institutiile de formare profesionala ale MAI, respectiv cu partenerii de reconversie profesionala cu care s-au incheiat protocoale sau, dupa caz, conventii; g) colaboreaza cu partenerii de reconversie profesionala in vederea asigurarii realizarii serviciilor prevazute in protocoalele, respectiv conventiile incheiate cu acestia; h) colaboreaza cu partenerii de reconversie profesionala in vederea solutionarii eventualelor probleme identificate pe parcursul derularii protocoalelor, respectiv a conventiilor incheiate; i) organizeaza impreuna cu partenerii de reconversie profesionala intalniri de lucru in vederea realizarii obiectivelor protocoalelor, respectiv ale conventiilor incheiate; j) primesc de la personalul desemnat solicitarile personalului beneficiar care a fost incadrat in unitati teritoriale fara structuri de resurse umane; k) urmaresc finalizarea cursurilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) si obtinerea documentelor de absolvire. (2) Personalul responsabil pentru gestionarea procesului de reconversie profesionala se desemneaza prin dispozitie a sefului structurii desemnate sau superioare, cu modificarea in mod corespunzator a atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului. (3) Structurile desemnate sau, dupa caz, persoanele desemnate potrivit alin. (2) au obligatia de a aduce la cunostinta personalului beneficiar perioada de organizare si institutia organizatoare a programului de reconversie profesionala si a formei de pregatire profesionala aleasa. (4) Semestrial, structurile desemnate prevazute la art. 6 alin. (1) lit. b) transmit DGMRU situatia nominala a personalului care a beneficiat de programe de reconversie profesionala, precum si modalitatea de finalizare a acestora. Art. 8. - (1) Pentru a beneficia de programele de reconversie profesionala organizate de MAI, personalul beneficiar trebuie sa isi exprime intentia de a urma o forma de pregatire profesionala printr-o solicitare scrisa adresata structurilor desemnate. In cazul prevazut la art. 2 lit. a), solicitarea trebuie depusa in interiorul termenului prevazut la art. 3 alin. (3) lit. a). (2) Optiunile exprimate in conditiile alin. (1) se transmit de catre structura desemnata institutiilor de formare profesionala care organizeaza respectivele programe de reconversie profesionala, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii acestora, impreuna cu urmatoarele informatii: a) data formularii solicitarii privind urmarea programului de reconversie profesionala; b ) data incetarii raporturilor de serviciu. (3) In termen de 20 de zile lucratoare de la primirea optiunilor exprimate in conditiile alin. (2), institutiile de formare profesionala ale MAI au obligatia sa informeze structura desemnata solicitanta cu privire la disponibilitatile de organizare a programelor de reconversie profesionala pentru care personalul beneficiar a optat, perioadele in care vor fi organizate respectivele programe si numarul de locuri alocate. (4) Dupa primirea comunicarii prevazute la alin. (3), structura desemnata comunica personalului beneficiar programul de reconversie profesionala, institutia de formare profesionala a MAI organizatoare, precum si datele relative la perioada si locatia organizarii programului de reconversie profesionala si la forma de pregatire profesionala. (5) In cazul in care numarul solicitarilor depaseste numarul de locuri alocate programului de reconversie profesionala organizat de institutiile de formare profesionala ale MAI, selectia se face in ordinea cronologica a: a) datei de incetare a raporturilor de serviciu; b ) datei formularii solicitarii privind urmarea unui program de reconversie profesionala; c) datei transmiterii catre institutia de formare profesionala organizatoare a solicitarilor in conditiile alin. (2). (6) In cazul in care, dupa aplicarea criteriilor prevazute la alin. (5), personalul beneficiar prevazut la art. 2 lit. a) care a optat pentru un program de reconversie profesionala organizat in conditiile art. 3 alin. (1) lit. a) nu poate participa, acesta va fi indrumat catre agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, potrivit arondarii, respectiv catre partenerii de reconversie profesionala cu care s-au incheiat protocoale ori conventii. (7) La finalizarea programelor de reconversie profesionala, institutiile de formare profesionala ale MAI comunica structurilor desemnate situatia absolvirii respectivelor programe de catre personalul beneficiar. Art. 9. - MAI poate atrage pentru sustinerea reconversiei profesionale a politistilor si alte surse de finantare interne sau externe, in cadrul unor programe dezvoltate in acest scop. Art. 10. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinul ministrului de interne nr. 323/2002 privind reconversia profesionala a personalului Ministerului Administratiei si Internelor1 isi inceteaza aplicabilitatea in ceea ce priveste categoria de personal reprezentata de politisti. ___________ 1 Ordinul ministrului de interne nr. 323/2002 privind reconversia profesionala a personalului Ministerului Administratiei si Internelor nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, deoarece are ca obiect reglementari din sectorul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Art. 11. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Ministrul administratiei si internelor, Ioan Rus Bucuresti, 13 iulie 2012. Nr. 172. ANEXA CENTRALIZATOR privind evidenta personalului beneficiar al programelor de reconversie profesionala Nr. crt. Datele de identificare ale personalului beneficiar al programelor de reconversie profesionala. Gradul profesional detinut la incetarea raporturilor de serviciu. Optiunea pentru urmarea programelor de reconversie profesionala. Programul de reconversie profesionala ales. Perioada organizarii programului de reconversie profesionala. Modalitatea de finalizare programului de reconversie profesionala. Ordin nr. 172/2012 din 13/07/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 500 din 20/07/2012 Ordin privind organizarea si desfasurarea programelor de reconversie profesionala a politistilor la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor piata muncii.
 3. ORDIN nr. 29 din 4 februarie 2011 privind competentele de achizitie a produselor si serviciilor in Ministerul Administratiei si Internelor EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 22 februarie 2011 În vederea eficientizãrii activitãţii de achiziţii publice de bunuri şi servicii desfãşurate de structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru aplicarea unitarã a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul administraţiei şi internelor emite urmãtorul ordin: ART. 1 În Ministerul Administraţiei şi Internelor achiziţiile publice de bunuri şi servicii se realizeazã la nivel centralizat, teritorial şi local, astfel: a) la nivel centralizat, de cãtre Direcţia generalã logisticã pentru toate unitãţile Ministerului Administraţiei şi Internelor; b) la nivel teritorial, de cãtre instituţiile ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori secundari de credite sau ordonatori terţiari din finanţarea directã a ordonatorului principal, pentru nevoile proprii, pentru unitãţile din structurã şi pentru cele cãrora le asigurã suportul logistic; c) la nivel local, de cãtre structurile ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori de credite, pentru nevoile proprii şi pentru unitãţile cãrora le asigurã suportul logistic. ART. 2 (1) Produsele şi serviciile a cãror achiziţie se realizeazã la nivel centralizat sunt cuprinse în lista prevãzutã în anexa nr. 1. (2) Specificaţiile tehnice ale produselor şi serviciilor prevãzute la lit. A din anexa nr. 1 se elaboreazã de cãtre specialiştii Direcţiei generale logistice, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unitãţi beneficiare, şi se aprobã de cãtre directorul general al Direcţiei generale logistice. (3) Specificaţiile tehnice ale produselor prevãzute la lit. B din anexa nr. 1 se elaboreazã de cãtre specialiştii Direcţiei generale management operaţional, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unitãţi beneficiare, şi se aprobã de cãtre directorul general al Direcţiei generale management operaţional. (4) Specificaţiile tehnice ale produselor prevãzute la lit. C din anexa nr. 1 se elaboreazã de cãtre specialiştii Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unitãţi beneficiare, şi se aprobã de cãtre directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei. (5) Specificaţiile tehnice ale produselor prevãzute la lit. D din anexa nr. 1 se elaboreazã de cãtre specialiştii Direcţiei medicale, pe baza propunerilor înaintate de unitãţile beneficiare, şi se aprobã de cãtre directorul Direcţiei medicale. ART. 3 (1) Produsele şi serviciile a cãror achiziţie se realizeazã la nivel teritorial şi/sau local şi ale cãror specificaţii tehnice se avizeazã de cãtre directorii generali/directorii direcţiilor centrale de specialitate, respectiv Direcţia generalã logisticã, Direcţia generalã management operaţional, Direcţia medicalã şi Direcţia generalã pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, fiecare pe domeniul sãu de competenţã, şi se aprobã de cãtre conducãtorul unitãţii beneficiare sunt cuprinse în listele prevãzute în anexele nr. 2 şi 3. (2) Avizul pentru specificaţiile tehnice ale produselor şi serviciilor prevãzute în anexa nr. 4 se acordã de cãtre ordonatorii secundari de credite sau de cãtre ordonatorii terţiari de credite din finanţarea directã a ordonatorului principal, dupã caz. (3) Specificaţiile tehnice ale produselor care ţin de competenţa Direcţiei generale logistice şi Direcţiei medicale, prevãzute la alin. (1), sunt elaborate, dupã caz, la nivelul ordonatorilor secundari de credite, pentru aparatul propriu şi pentru ordonatorii terţiari din subordine, şi la nivelul ordonatorilor terţiari de credite din finanţarea directã a ordonatorului principal de credite, fiind întocmite în douã exemplare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5. (4) Pentru produsele şi serviciile prevãzute în anexele nr. 2 şi 3, a cãror achiziţie se realizeazã pentru ordonatorul principal de credite, specificaţiile tehnice se elaboreazã la nivelul unitãţii beneficiare, se avizeazã de cãtre directorii generali/directorii direcţiilor centrale de specialitate prevãzute la alin. (1), fiecare pe domeniul sãu de competenţã, şi se aprobã de cãtre conducãtorul unitãţii beneficiare. ART. 4 (1) Specificaţiile tehnice ale produselor de resortul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor, prevãzute la lit. E din anexa nr. 3, se elaboreazã la nivelul ordonatorilor secundari sau terţiari de credite, conform modelului prevãzut în anexa nr. 6, şi se avizeazã de cãtre directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, prin aplicarea ştampilei "AVIZAT TEHNIC". (2) Specificaţiile tehnice ale produselor de resortul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor, elaborate de cãtre ordonatorii terţiari de credite aflaţi în subordinea ordonatorului secundar de credite, se avizeazã din punct de vedere tehnic de cãtre directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, dupã avizarea acestora de cãtre organele de specialitate din structura ordonatorului secundar. (3) Direcţia generalã pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei este abilitatã sã emitã semestrial cataloage de specificaţii tehnice pentru produse şi servicii din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, denumit în continuare domeniul TIC. Specificaţiile tehnice trimise spre avizare Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei trebuie sã îndeplineascã minimum cerinţele consemnate în cataloagele semestriale. (4) În situaţia în care ordonatorii de credite achiziţioneazã produse de natura celor prevãzute în anexa nr. 3 lit. E ale cãror caracteristici sunt identice cu cele cuprinse în cataloagele de specificaţii tehnice pentru produsele din domeniul TIC, emise de cãtre Direcţia generalã pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, avizele prevãzute la alin. (1) şi (2) nu mai sunt necesare. (5) În cazul în care, pe perioada derulãrii procedurii de achiziţie, mai mulţi operatori economici sesizeazã o restrângere a competiţiei generatã de specificaţiile tehnice avizate de cãtre Direcţia generalã pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, autoritatea contractantã este obligatã sã se adreseze acestei direcţii pentru consultanţã tehnicã. Direcţia generalã pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei are obligaţia sã analizeze contextul creat şi sã formuleze recomandãri tehnice. ART. 5 Specificaţiile tehnice ale produselor cuprinse în listele prevãzute în anexele nr. 2, 3 şi 4 se aprobã de cãtre conducãtorul unitãţii beneficiare. ART. 6 Directorul general al Direcţiei generale logistice este abilitat sã emitã dispoziţii, vizate pentru control financiar preventiv propriu de cãtre directorul general al Direcţiei generale financiare, cu privire la modificarea listelor produselor şi serviciilor care fac obiectul achiziţiilor la nivel centralizat şi teritorial, ale cãror specificaţii tehnice sunt în competenţa de avizare a acestuia. ART. 7 (1) Bunurile şi serviciile care nu se regăsesc în listele prevăzute în anexele nr. 1-4 se achiziţionează la nivel local sau, după caz, teritorial ori centralizat pe bază de raport justificativ aprobat de ordonatorul de credite al structurii care efectuează achiziţia. (2) Raportul justificativ se elaborează de structura de specialitate în competenţa căreia se află bunurile şi serviciile propuse a se achiziţiona, din subordinea ordonatorului de credite care aprobă achiziţia. (3) Raportul justificativ va cuprinde în principal date referitoare la scopul şi oportunitatea achiziţiei bunurilor şi/sau serviciilor, responsabilităţi privind derularea etapelor aferente, detalii ale finanţării şi ale costurilor estimate, avantajele prognozate, structurile beneficiare, precum şi orice alte informaţii necesare luării deciziei de către ordonatorul de credite căruia îi este supus spre aprobare raportul. (4) Raportul justificativ privind achiziţia bunurilor şi serviciilor care se iniţiază la nivel teritorial, în condiţiile prevăzute la alin. (1), se promovează după consultarea prealabilă a structurilor menţionate la art. 1 lit. a). (5) Raportul justificativ privind achiziţia bunurilor şi serviciilor care se iniţiază la nivel centralizat, în condiţiile prevăzute la alin. (1), se promovează după consultarea prealabilă a structurilor beneficiare. (6) După aprobare, raportul justificativ se transmite, spre ştiinţă, ordonatorilor de credite beneficiari ai achiziţiei. (7) Ordonatorii secundari de credite pot stabili competenţe structurilor din subordine pe linia realizării achiziţiilor de bunuri şi servicii, la nivel local, cu respectarea prevederilor prezentului ordin referitoare la elaborarea şi avizarea specificaţiilor tehnice. ART. 8 (1) Direcţia generalã de informaţii şi protecţie internã şi Direcţia generalã anticorupţie achiziţioneazã produsele şi serviciile destinate obţinerii şi verificãrii informaţiilor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, iar specificaţiile tehnice ale acestora se avizeazã de cãtre directorii generali ai acestor structuri. (2) Specificaţiile tehnice ale produselor destinate obţinerii şi verificãrii informaţiilor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice ale unor structuri stabilite la nivelul conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontierã se avizeazã de cãtre inspectorii generali, fiecare pe domeniul sãu de competenţã. (3) Specificaţiile tehnice ale echipamentelor din domeniul TIC care nu sunt destinate obţinerii şi verificãrii informaţiilor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, achiziţionate de structurile prevãzute la alin. (1) şi (2), se avizeazã de cãtre directorul general al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei. ART. 9 Tehnica şi bunurile materiale necesare structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, care constituie rezerve proprii, precum stocuri de siguranţã, rezerve de înlocuire, rezerve de mobilizare şi rezerve operative, se achiziţioneazã la nivel centralizat, teritorial şi local, conform prevederilor prezentului ordin. ART. 10 Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezentul ordin. ART. 11 La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, nr. 300/2009 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 16 decembrie 2009. ART. 12 Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul administraţiei şi internelor, Constantin-Traian Igaş Bucureşti, 4 februarie 2011. Nr. 29. ANEXA 1 LISTA produselor şi serviciilor a cãror achiziţie se realizeazã la nivel centralizat A. Produse şi servicii de resortul tehnic - analize fizico-chimice şi verificãri prin trageri în poligon pentru muniţii, mijloace explozive, chimice şi de dare a focului B. Produse şi servicii de resortul echipament - sigilii metalice cu stema României C. Produse şi servicii de resortul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei 1. aparaturã, mijloace, echipamente de comunicaţii şi prelucrare a datelor destinate apãrãrii ţãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale; 2. echipamente de comunicaţii, multiplexare, comutare şi terminale pentru transmisii voce, date, fax cu posibilitate de protecţie, criptare, secretizare a comunicaţiilor, inclusiv autospeciale ce conţin aceste tipuri de echipamente; 3. echipamente pentru criptarea şi decriptarea semnalelor analogice şi digitale; 4. echipamente, aparaturã şi materiale din categoria cifrului de stat; 5. aparaturã complexã de mãsurã, control şi aparaturã specificã pentru mãsurarea şi analiza semnalelor secundare emise de aparatura de prelucrare a datelor şi informaţiilor de telecomunicaţii, inclusiv aparatura criptograficã; 6. staţii radio de bazã, digitale în banda Ultra High Frequency UHF TETRA, staţii radio repetoare analogice convenţionale în banda Very High Frequency - VHF, inclusiv sistemele de antene aferente; 7. elemente de reţea aferente sistemelor de comunicaţii digitale mobile TETRA; 8. dispecerate complexe de comunicaţii; 9. staţii în unde scurte, echipamente pentru transmisii de date, terminale de satelit pentru interconectarea şi extensia localã a punctelor de radiocomunicaţii şi a nodurilor de transmisii cu posibilitãţi de criptare a semnalelor, inclusiv autospeciale ce conţin aceste tipuri de echipamente; 10. mijloace de determinare a poziţiei autospecialelor aflate în deplasare; 11. receptoare de trafic, panoramice, de bandã largã pentru analiza complexã şi criptograficã a semnalelor analogice digitale; 12. echipamente protejate la emisii secundare destinate prelucrãrii datelor în procese criptografice; 13. instalaţii, mijloace tehnice şi materiale folosite pentru protecţia semnalelor secundare provenind de la echipamente de prelucrare a datelor şi informaţiilor specifice; 14. echipamente de calcul de mare putere destinate stocãrii, analizei şi prelucrãrii datelor în formã criptatã; 15. echipamente destinate protejãrii informaţiilor electronice în stare de stocare, transport şi prelucrare; 16. echipamente omologate prin structurile din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã; 17. aparaturã pentru mãsurãtori geodezice şi topografice: teodolite, staţii totale (tahimetre electronice), receptoare Global Positioning System - GPS cu o frecvenţã (L1), receptoare GPS cu douã frecvenţe (L1, L2), receptoare GPS de navigaţie, nivele, soft de specialitate pentru prelucrarea datelor topogeodezice culese în teren; 18. servicii de consultanţã pentru proiectarea, realizarea şi implementarea sistemelor informatice şi/sau de comunicaţii integrate; 19. sisteme informatice şi/sau de comunicaţii integrate, sisteme care au fie acoperire naţionalã, fie se realizeazã la nivel regional. Sunt incluse în aceastã categorie doar în contextul naţional sau regional (minimum douã judeţe) extinderile existente în oricare dintre situaţiile: a) se foloseşte infrastructura de comunicaţii realizatã prin eforturile unitãţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor; b) se foloseşte infrastructura de comunicaţii ori se beneficiazã de servicii de comunicaţii asigurate de instituţii ale statului; c) se foloseşte/folosesc infrastructurã ori servicii de comunicaţii prin prestaţia unor operatori comerciali. Nu intrã în aceastã categorie achiziţia de echipamente destinatã reţelelor locale de calculatoare; 20. servicii de tip Virtual Private Network - VPN asigurate de la operatorii de telecomunicaţii autorizaţi; 21. servicii de telefonie mobilã; 22. servicii de telefonie fixã; 23. centrale telefonice digitale, echipamente de criptare Time-division multiplexing - TDM şi Voice over Internet protocol VoIP; 24. soluţii complexe de vidoeconferinţã; 25. sisteme informatice, autoritate de certificare (PKI). D. Produse de resortul medical - seruri şi vaccinuri, materiale sanitare pentru asigurarea stocurilor de rezerve proprii la mobilizare ANEXA 2 LISTĂ cu produsele şi serviciile care se achiziţioneazã la nivel teritorial sau pentru ordonatorul principal de credite şi ale cãror specificaţii tehnice se avizeazã de cãtre directorul general al Direcţiei generale logistice A. Produse şi servicii de resortul tehnic I. Armament: 1. pistoale; 2. pistoale de semnalizare; 3. revolvere; 4. pistoale automate; 5. pistoale-mitralierã; 6. puşti-mitralierã; 7. mitraliere; 8. puşti cu lunetã; 9. puşti de diferite calibre; 10. arme de 12 şi arme lansator, toate tipurile; 11. aruncãtoare de grenade; 12. aruncãtoare de grenade antitanc. II. Muniţii: 1. cartuşe cu glonţ; 2. cartuşe de iluminare-semnalizare; 11. grenade incendiare. III. Materiale explozive: 1. trotil; 2. explozivi plastici; 3. capse detonante; 4. aprinzãtori; 5. fitil de amorsare; 6. fitil detonant. IV. Mijloace specifice de ordine publicã: 1. scuturi şi cãşti antiglonţ; 2. veste antiglonţ; 3. scuturi şi cãşti de protecţie. V. Aparaturã opticã de observare şi ochire: 1. aparaturã opticã de observare şi/sau ochire; 2. aparaturã electronoopticã de observare şi/sau ochire pe timp de noapte; 3. telemetre cu laser. VI. Tehnicã de geniu şi protecţie civilã: 1. detectoare de substanţe explozive; 2. detectoare de metale; 3. detectoare de mine; 4. mijloace de detecţie a persoanelor surprinse sub dãrâmãturi; 5. tehnicã şi echipamente de protecţie antischijã; 6. aparate cu raze X pentru controlul nedistructiv al bagajelor şi trimiterilor poştale; 7. costume de scafandru autonom; 8. costume de lucru în apã; 9. mijloace individuale de protecţie. VII. Tehnicã şi materiale de control şi protecţie nuclearã, bacteriologicã şi chimicã - NBC: 1. semnalizatoare de radiaţii; 2. indicatoare de radioactivitate; 3. radiometre-roentgenometre; 4. complete dozimetrice; 5. detectoare de substanţe toxice de luptã; 6. avertizoare automate de substanţe toxice de luptã; 7. laboratoare chimice de campanie; 8. laborator chimic mobil pentru analiza fizico-chimicã a gradului de poluare a apelor; 9. contaminometru alfa, beta, gama; 10. complete individuale de protecţie a omului şi animalelor de serviciu; 11. complete de decontaminare chimicã, biologicã şi radioactivã; 12. detectoare de gaze. VIII. Tehnicã destinatã supravegherii şi controlului frontierei: 1. echipament de fotografiat şi filmat folosind aparatura de vedere pe timp de noapte; 2. echipament portabil de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii. IX. Tehnicã şi materiale pentru determinarea şi probarea faptelor infracţionale: 1. aparaturã de examinare şi expertizare a documentelor; 2. aparaturã de microfilmat; 3. aparaturã pentru reproduceri fotografice; 4. microscoape şi stereomicroscoape; 5. truse criminalistice şi pentru testarea stupefiantelor, testere pentru determinarea consumului de droguri; 6. aparaturã şi sisteme pentru supravegherea traficului rutier şi aparaturã pentru determinarea vitezei de deplasare a autovehiculelor; 7. etilometre şi alcoolteste. B. Produse de resortul echipament 1. materii prime - stofe, tercoturi, ţesãturi impermeabile sau imperrespirante; 2. insigne de identificare şi insigne pentru legitimaţii; 3. corturi militare, foi de cort, raniţe, saci pentru merinde. C. Produse de resortul hrãnire 1. bucãtãrii auto rulante; 2. bucãtãrii portative în lãzi izoterme. ANEXA 3 LISTĂ cu produsele ale cãror specificaţii tehnice se avizeazã de cãtre directorii generali/directorii direcţiilor centrale de specialitate, indiferent de nivelul de competenţã pentru achiziţie A. Produse de resortul tehnic 1. autovehicule şi remorci (toate categoriile); 2. nave, mijloace plutitoare, ambarcaţiuni pneumatice; 3. aeronave. B. Produse de resortul echipament 1. articole de echipament din compunerea uniformei de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu a poliţiştilor (coifurã, îmbrãcãminte, lenjerie, încãlţãminte, echipament divers şi accesorii); 2. articole de echipament din compunerea uniformei de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu a cadrelor militare (coifurã, îmbrãcãminte, lenjerie, încãlţãminte, echipament divers, epoleţi şi accesorii); 3. articole de echipament din compunerea uniformei de oraş, de clasã şi de instruire a studenţilor şi elevilor din instituţiile de învãţãmânt (coifurã, îmbrãcãminte, lenjerie, încãlţãminte, echipament divers şi accesorii); 4. articole de echipament din compunerea uniformei de oraş şi de instrucţie a soldaţilor şi gradaţilor voluntari (coifurã, îmbrãcãminte, lenjerie, încãlţãminte, echipament divers şi accesorii); 5. sigilii metalice fãrã stema României. C. Produse de resortul hrãnire 1. utilaje frigorifice (dulapuri, camere frigorifice, congelatoare etc.); 2. marmite izoterme; 3. plite sau maşini aragaz cu butelie şi accesorii. D. Produse şi servicii de resortul medical I. Produse pentru activitatea medicalã: 1. medicamente, substanţe dezinfectante, materiale sanitare pentru asigurarea uzului curent, pentru asigurarea situaţiilor de urgenţã şi pentru asigurarea prevenţiei; 2. dispozitive medicale/aparaturã medicalã; 3. dispozitive medicale de natura mijloacelor fixe. II. Servicii de susţinere a activitãţii medicale E. Produsele de resortul comunicaţilor şi tehnologiei informaţiilor I. Echipamente pentru reţele WAN (Wide Area Network) şi LAN (Local Area Network): 1. cabinete metalice (dulapuri de tip rack pentru echipamente din domeniul TIC); 2. routere; 3. switchuri cu management centralizat; 4. modemuri tehnologie x DSL (Digital Subscriber Line); 5. surse de tensiune neîntreruptibilã montabile în cabinete metalice (rack-mountable). II. Echipamente de lucru şi subansamble de resortul IT: 1. servere; 2. staţii grafice; 3. staţii de lucru; 4. staţii de lucru portabile; 5. PDA; 6. echipamente de capturã imagine şi sunet; 7. echipamente/infrastructuri pentru stocarea datelor (Storage Area Network sau Network Attached Storage); 8. imprimante (mijloace fixe); 9. echipamente multifuncţionale. III. Software: 1. software de bazã; 2. software utilitar; 3. software de aplicaţie; 4. soluţii software pentru management sisteme informatice şi de comunicaţii; 5. soluţii software pentru securitatea sistemelor informatice şi de comunicaţii. IV. Produse de resortul comunicaţiilor: 1. centrale telefonice digitale sub 100 de porturi; 2. aparate telefonice, aparate fax, servere videoconferinţã, terminale videoconferinţã; 3. media convertor fibrã opticã, echipamente Time-division multiplexing - TDM peste Internet protocol - IP, modemuri tehnologice x DSL - Digital Subscriber Line; 4. soluţii de contorizare convorbiri telefonice; 5. echipamente de mãsurã şi control pentru comunicaţii telefonice (cupru, fibrã opticã); 6. terminale radio analogice convenţionale în banda VHF fixe, mobile şi portabile; 7. radiorelee; 8. terminale radio digitale TETRA şi TETRAPOL fixe, mobile şi portabile; 9. centrale de sesizare şi alarmare contra efracţiei. V. Servicii: - consultanţã pentru achiziţii de echipamente sau lucrãri în domeniul TIC. ANEXA 4 LISTA cu produsele şi serviciile a cãror achiziţie se realizeazã la nivel teritorial şi ale cãror specificaţii tehnice se aprobã de cãtre conducãtorul unitãţii beneficiare A. Produse şi servicii de resortul tehnic I. Tehnicã de geniu şi protecţie civilã: 1. endoscoape şi stetoscoape; 2. instalaţii de filtroventilaţie; 3. lopatã micã de infanterie; 4. piese de schimb pentru tehnica de geniu; 5. sirenã de alarmã; 6. set de oglinzi pentru inspecţia autovehiculelor. II. Tehnicã şi materiale de control şi protecţie nuclearã, bacteriologicã şi chimicã - NBC: 1. complete de materiale consumabile pentru aparatura de control nuclear şi chimic; 2. complete meteorologice de campanie; 3. mãşti contra gazelor, filtrante şi izolante pentru om şi animale de serviciu; 4. complet containerizat de decontaminare a personalului; 5. complet containerizat de decontaminare a terenului şi tehnicii; 6. complet containerizat de decontaminare a echipamentului; 7. pachete de decontaminare individualã a personalului; 8. complete de materiale consumabile pentru tehnica de decontaminare; 9. complete pentru reparat tehnica şi materialele chimice şi mijloace de protecţie a omului şi animalelor de serviciu; 10. piese de schimb pentru tehnica şi materialele de control şi protecţie NBC; 11. trusã de instruire cu substanţe toxice; 12. trusã pentru verificarea plenitudinii decontaminãrii; 13. trusã pentru determinarea clorului activ. III. Tehnicã şi materiale pentru determinarea şi probarea faptelor infracţionale: 1. aparaturã foto de natura mijloacelor fixe; 2. aparaturã foto de laborator; 3. lãmpi electronice blitz; 4. lãmpi cu raze ultraviolete - UV; 5. aparaturã de proiecţie filme, diapozitive şi înscrisuri; 6. sisteme de implementare şi comparare automatã a amprentelor; 7. aparaturã pentru realizarea portretului-robot; 8. aparaturã pentru determinarea comportamentului simulat al persoanelor cercetate; 9. aparaturã pentru analize fizico-chimice şi de biologie judiciarã destinatã laboratoarelor criminalistice (gazcromatograf, spectrofotometru, sistem de determinare a amprentei genetice, echipamente pentru analiza şi detectarea drogurilor etc.); 10. aparaturã pentru relevarea urmelor în câmpul infracţional (aparat electrostatic pentru ridicarea urmelor de pe covoare, aparaturã pentru ridicarea microurmelor, polilight, aparat pentru evidenţierea urmelor scrisului în baza energiei statice etc.); 11. mijloace audiovideo şi receptoare radio-tv de natura mijloacelor fixe. IV. Materiale de pregãtire pentru luptã, de întreţinere şi reparaţii: 1. truse de instrucţie; 2. lucrãri de reparaţii armament şi aparaturã de detecţie şi semnalizare NBC la operatorii economici din afara Ministerului Administraţiei şi Internelor. V. Tehnicã destinatã supravegherii şi controlului frontierei: 1. servicii de reparaţie şi întreţinere a echipamentelor portabile de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii; 2. echipamente radar, radiolocaţie, senzori de supraveghere. VI. Tehnicã şi materiale pentru nave şi mijloace plutitoare: 1. radare de navigaţie şi sisteme integrate de navigaţie; 2. hãrţi electronice de navigaţie; 3. GPS-uri şi Diferential Global Positioning System - DGPS-uri navalizate; 4. girocompasuri şi compasuri electromagnetice; 5. lochuri; 6. sonde ultrason; 7. transponder pentru cãutare şi salvare SART (Society for Assisted Reproductive Technology) şi AIS (Automatic Identification System); 8. radiogoniometre; 9. pilot automat de navigaţie; 10. mijloace de salvare colective şi individuale; 11. motoare inboard şi outboard; 12. sisteme integrate de comunicaţii navalizate - GMDSS (Global Maritime Distress Safety System); 13. sisteme navalizate de observare pe timp de noapte; 14. staţii de radiocomunicaţii navalizate; 15. echipament specific pentru echipele de abordaj şi control al navelor; 16. receptoare NAVTEX (Navigational Telex); 17. staţie meteo navalizatã; 18. simulatoare de navigaţie, radiocomunicaţii navale şi managementul propulsiei navelor; 19. instalaţii şi kituri pentru întreţinerea navelor şi mijloacelor plutitoare; 20. radiobalizã EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacons); 21. binoclu navalizat; 22. instalaţii de avertizare optico-acusticã pentru mijloacele de mobilitate navalã; 23. compresor pentru încãrcarea buteliilor de scufundare; 24. sisteme mobile/fixe de lansare/scoatere a ambarcaţiunilor la/de la apã; 25. software pentru simulatoarele de navigaţie, radiocomunicaţii navale şi managementul propulsiei navelor. B. Materiale specifice activitãţii de arhivã 1. aparaturã şi materiale pentru restaurare-conservare documente; 2. aparaturã şi materiale pentru legãtorie; 3. aparaturã specificã de urmãrire şi asigurare a microclimatului în depozitele de arhivã; 4. aparaturã şi materiale necesare facsimilãrii documentelor de arhivã; 5. aparaturã şi materiale specifice activitãţii de microfilmare şi de asigurare/conservare microfilme; 6. materiale pentru transportul documentelor de arhivã/al microfilmelor. ANEXA 5 - Model - SPECIFICAŢIE TEHNICÃ ANTET Specificaţia tehnicã nr. ......... Exemplar nr. .........*1) Avizat ──────── Directorul direcţiei de specialitate*2) ....................................... (gradul, numele şi prenumele) Aprob ─────── Conducãtorul unitãţii beneficiare, ................................. (gradul, numele şi prenumele) De acord, rog a aviza ─────────────────────── .......................... Adjunct pentru logisticã, (similar) .............................. (gradul, numele şi prenumele) Denumirea produsului definit prin specificaţia tehnicã - conţinutul specificaţiei tehnice - Întocmit ....................................... (funcţia, gradul, numele şi prenumele) Verificat ─────────── Şeful serviciului de resort din cadrul direcţiei de specialitate*3), ...................................... (gradul, numele şi prenumele) -------------- *1) Exemplarul nr. 1 se returneazã unitãţii beneficiare, iar exemplarul nr. 2 se pãstreazã de cãtre direcţia care a acordat avizul. *2) Se acordã de cãtre Direcţia generalã logisticã şi Direcţia medicalã. *3) Semneazã pe exemplarul nr. 2. ANEXA 6 - Model - SPECIFICAŢIE TEHNICÃ ANTET Aprob ─────── Conducãtorul unitãţii beneficiare, .................................... (gradul, numele şi prenumele) Rog aprobaţi Şeful structurii de comunicaţii şi tehnologia informaţiei*1), .................................... (gradul, numele şi prenumele) ....................................... ----------- *1) Se completeazã denumirea exactã a structurii de comunicaţii şi tehnologia informaţiei. SPECIFICAŢIE TEHNICÃ Denumirea produsului definit prin specificaţie tehnicã CARACTERISTICA TEHNICÃ │ PARAMETRII Întocmit ........................................ (funcţia, gradul, numele şi prenumele)
 4. Ordin 108/2010 pentru aprobarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 330 din 19 mai 2010 MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR nr. 108 din 4 mai 2010 MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII nr. 368 din 10 mai 2010 In temeiul art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2010 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane, al art. 7 ALIn. (4) din ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul administratiei si internelor si ministrul Transporturilor si infrastructurii emit urmatorul ordin: Art. 1 Se aproba Procedurile de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2 Inspectoratul General al Politiei Romane si Autoritatea Rutiera Romana — ARR vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 3 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga subcapitolul V.7^1 „Procedura de suspendare a dreptului de utilizare a unui vehicul, precum si de retinere a certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare” din Normele privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 919 si 919 bis din 13 noiembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 4 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I Anexa - Proceduri de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare Art. 1 Inspectorii de trafic ai Autoritatii Rutiere Romane — ARR, denumiti in continuare inspectori de trafic, sau, dupa caz, ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri, denumiti in continuare politisti rutieri, dispun, potrivit legii, suspendarea dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare atunci cand constata contraventii pentru care legea prevede o astfel de masura. Art. 2 (1) Oprirea unui autovehicul pentru control se face, de regula, in afara partii carosabile, iar acolo unde nu exista asemenea conditii, cat mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau langa bordura ori in spatiile destinate parcarii. Daca drumul este intens circulat, oprirea se face pe o artera laterala, pentru a nu stanjeni circulatia celorlalte vehicule. Pe timpul noptii, aceste locuri trebuie sa fie iluminate. (2) Nu se permite oprirea vehiculelor pentru control in curbe, pe sectoare de drum inclinat, unde vizibilitatea este redusa, in intersectii, pe trecerile pentru pietoni, pe portiuni de drumuri inguste, precum si in orice alte locuri unde ar impiedica desfasurarea normala a traficului. (3) In interiorul localitatilor, oprirea se face langa si paralel cu trotuarul, iar in lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea din partea dreapta a drumului, astfel incat sa nu fie afectata fluenta traficului rutier. Art. 3 (1) Retinerea placutelor cu numarul de inmatriculare se face dupa demontarea acestora de catre conducatorul autovehiculului, iar atunci cand acesta refuza, de catre agentul constatator, intr-un spatiu destinat parcarii. In vederea aplicarii masurii, conducatorul autovehiculului are obligatia de a deplasa vehiculul in cel mai apropiat loc indicat de agentul constatator. (2) In raport cu persoana care are calitatea de agent constatator, in caz de neconformare a conducatorului autovehiculului: a) politistul rutier aplica dispozitiile legale in vigoare privind nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat in exercitarea atributiilor de serviciu; sau b) inspectorul de trafic aplica dispozitiile legale in vigoare privind sustragerea de la efectuarea controlului in traficul rutier. Art. 4 (1) Dupa intocmirea procesului-verbal de constatare a contraventiei, agentul constatator dispune suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului, intocmind in acest sens procesul-verbal de retinere a placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare, denumit in continuare proces-verbal de retinere, al carui model este prevazut in anexele nr. 1a) si 1b). (2) Procesul-verbal de retinere se intocmeste in doua exemplare. Un exemplar se inmaneaza conducatorului autovehiculului sau, in caz de refuz al primirii, se comunica acestuia de catre agentul constatator. (3) Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului opereaza din momentul incheierii procesului-verbal de retinere, chiar daca s-au retinut doar placutele cu numarul de inmatriculare. (4) Motivele pentru care nu a putut fi retinut certificatul de inmatriculare al autovehiculului se inscriu in procesul-verbal de retinere. Art. 5 (1) In urma aplicarii masurii suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului, atat autovehiculul, cat si marfa sau persoanele transportate se afla sub raspunderea juridica a utilizatorului autovehiculului, conform legii. (2) In urma aplicarii masurii suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului, contravenientul este responsabil pentru eventualele pierderi cauzate tertilor, inclusiv persoanelor transportate. Art. 6 (1) Masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului se aplica in momentul constatarii faptei, cu exceptia situatiei in care autovehiculele controlate transporta animale vii, marfuri perisabile sau sub temperatura controlata. (2) In cazul autovehiculelor care transporta animale vii, marfuri perisabile sau sub temperatura controlata, masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului se aplica, ulterior constatarii faptei, la locul de descarcare a marfii sau la sediul/domiciliul contravenientului, dupa caz, de catre inspectorii de trafic ai agentiei teritoriale a ARR. (3) Atunci cand fapta savarsita cu autovehiculele prevazute la alin. (2) a fost constatata de politistii rutieri, actele de constatare se trimit in termen de doua zile lucratoare agentiei teritoriale a ARR in raza careia isi are sediul/domiciliul contravenientul, pentru a dispune suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului. (4) Atunci cand autovehiculul care face obiectul contraventiei nu este detinut de catre un operator de transport rutier, masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului se duce la indeplinire de catre agentia teritoriala a ARR, impreuna cu serviciul rutier/brigada rutiera in raza caruia/careia isi are sediul/domiciliul contravenientul. Art. 7 (1) Dupa aplicarea masurii suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului, certificatul de inmatriculare si placutele cu numarul de inmatriculare, impreuna cu o copie a procesului-verbal de constatare a contraventiei si o copie a procesului-verbal de retinere, se transmit inspectoratului judetean de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti/serviciului rutier/brigazii rutiere pe raza caruia/careia este inmatriculat autovehiculul, in termen de 3 zile de la data constatarii faptei. (2) Atunci cand masura a fost dispusa de politistii rutieri, documentele si placutele cu numarul de inmatriculare prevazute la alin. (1) se transmit in prima zi lucratoare care urmeaza celei in care a fost constatata fapta serviciului rutier/brigazii rutiere din zona lor de competenta teritoriala. (3) Serviciul rutier/brigada rutiera implementeaza mentiunile corespunzatoare in evidente si transmite documentele prevazute la alin. (1) inspectoratului judetean de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti/serviciului rutier/brigazii rutiere pe raza caruia/careia este inmatriculat autovehiculul. (4) Inspectoratul judetean de politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti/serviciul rutier/brigada rutiera pe raza caruia/careia este inmatriculat autovehiculul notifica detinatorului inscris in certificatul de inmatriculare masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului. Modelul notificarii este prevazut in anexa nr. 2. (5) Odata cu notificarea masurii se transmite si o copie a procesului-verbal de retinere. Art. 8 (1) In situatia in care autovehiculul este inmatriculat in alt stat, certificatul de inmatriculare si placutele cu numarul de inmatriculare retinute in conditiile prezentelor proceduri se transmit serviciului rutier/brigazii rutiere pe raza caruia/careia a fost dispusa masura, unde se pastreaza pana la expirarea termenului de suspendare sau efectuarea dovezii platii amenzii, dupa caz. Aceasta situatie se notifica in scris, in termen de 15 zile, Directiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. (2) In baza notificarii, Directia rutiera informeaza, in termen de 5 zile de la primirea corespondentei, ambasada din Romania a statului in care este inmatriculat vehiculul in cauza. (3) In cazul prevazut la alin. (1) se completeaza procesulverbal de retinere al carui model este prevazut in anexele nr. 1c) si 1d), dupa caz. (4) La expirarea termenului de suspendare de 6 luni, certificatul de inmatriculare si placutele cu numarul de inmatriculare retinute se transmit Directiei rutiere. Art. 9 Placutele cu numarul de inmatriculare si certificatul de inmatriculare retinute se restituie detinatorului autovehiculului inscris in certificatul de inmatriculare, la cerere, in baza dovezii achitarii amenzii contraventionale sau, dupa caz, la expirarea termenului de 6 luni. Art. 10 Anexele nr. 1a)—1d) si 2 fac parte integranta din prezentele proceduri. Anexele Notă: Aici aveţi tipizatele din foto în format pdf şi fără watermark, în cazul în care aveţi nevoie să le printaţi, le puteţi descărca şi printa. Model pv de retinere a placutelor si certificatului de inamatriculare.pdf Model pv de retinere a placutelor la auto inmatriculat in alt stat.pdf Model notificare suspendare drept de utilizare auto.pdf
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.