Jump to content
POLITISTI.ro

Lege pentru disponibilizarea - concedierea politistilor


Marius

Recommended Posts

 • Moderator

Proiectul de lege si Expunerea Motivelor in format PDF.

EXPUNERE_DE_MOTIVE.pdf

LEGE_privind_unele_masuri_speciale_necesare_pentru_reducerea_cheltuielilor_bugetare_la_nivelul_Ministerului_Administratiei_si_Internelor.pdf

Propunerile, sugestiile sau opiniile persoanelor interesate de proiectul de act normativ supus dezbaterii publice sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, până la data de 07.01.2011.

Link to comment
 • Moderator

În expunerea de motive MAI afirmă că România are o medie de 500 de lucrători la 100.000 de locuitori, cu 25% peste media europeană, care este de aproximativ 400 lucrători la 100.000 locuitori.

Link to comment

Eu unul nu prea inteleg un lucru. Cum vor putea da afara oameni, sa luam de exemplu agenti sau ofiteri iesiti de pe bancile Academiei sau scolilor de agenti si sa angajze promotiile noi. Dai afara pe unul care a capatat experienta si angajezi un boboc. Nu prea cred ca se poate face legal asta, fara a fi contestata decizia cu succes in instanta.

 • Upvote 1
Link to comment
 • 2 weeks later...
 • Moderator

Propunerile CNP

Art. 1. - Reorganizarea structurilor de ordine şi siguranţă publică din M.A.I. se efectuează pentru redimensionarea şi redistribuirea resurselor, inclusiv prin reducerea numărului de posturi ocupate de poliţişti, cadre militare în activitate, soldaţi şi gradaţi voluntari, preoţi militari, funcţionari publici şi personal contractual din Ministerul Administraţiei şi Internelor la nivelul ordonatorilor de credite, astfel încât să se asigure, pentru anul 2011, încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate, potrivit legii şi îndeplinirea atribuţiilor legale de către structurile care fac obiectul disponibilizărilor de personal.

La art. 1 propunem introducerea unui nou alineat, alin.(2) cu următorul conţinut:

(2) Pentru militarii şi poliţiştii disponibilizaţi conform prevederilor prezentei legi, nu se aplică măsura stabilită prin art. 13 (1) din Legea nr. 285/28.12.2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în M.Of.R. nr. din 28.12.2010.

La Art. 2. - a) încetarea directă a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor care au fost încadraţi pe aceste posturi, în temeiul prevederilor art. 69 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 360/ 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

Art. 2 alin.(2) Solicităm eliminarea sau reformularea fără derogare.

Art. 3. - (1) Propunerile formulate în condiţiile art. 2, se fundamentează având în vedere următoarele criterii cumulative:

a) săvârşirea de fapte cu caracter penal, cu intenţie, la care s-a dispus S.U.P. cu art. 18 ind.1 C.Pr.Pen. ori la care s-a pronunţat o sentinţă definitivă cu pedeapsa închisorii sau amenzii penale, cu suspendarea executării şi rămânerea în serviciu;

b) abateri disciplinare repetate sacţionate cu trecerea pe funcţii inferioare sau eliberarea din funcţie, pentru fapte grave, în ultimii 8 ani;

c) nivelul şi specialitatea studiilor necesare ocupării postului;

d) rezultatele evaluării activităţii profesionale individuale în ultimii 8 ani;

e) nivelul experienţei profesionale;

Art. 5 alin.(1) lit. b) solicităm modificarea astfel: "b) intermedierea în vederea angajării;"

La Art. 5 (2) solicităm modificarea astfel: (2) În termen de 9 luni începând din a 15-a zi de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, persoanele care sunt vizate de aplicarea măsurilor prevăzute la art. 2, (...).

Motivaţie:

În vederea realizării obiectivelor de absorbţie pe piaţa muncii, aşa cum sunt ele stipulate chiar în Expunerea de Motive a legii, respectiv "Persoanele vizate de aplicarea măsurilor de reorganizare vor beneficia de măsuri active de protecţie care au ca scop combaterea şomajului şi sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea angajării" se impune modificarea termenului stipulat la art. 5 alin 1 la minimum 9 luni.

Propunem adăugarea unui nou alineat, alin. (2) cu următorul conţinut:

(2) Procedura de departajare între persoanele propuse pentru disponibilizare se stabileşte ţinând cont de actele normative în vigoare, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, după consultarea organizaţiei profesionale CNP şi sindicatelor reprezentative.

Propunem adăugarea unui nou alineat, alin. (3) cu următorul conţinut:

(3) Stabilirea persoanelor cărora urmează să le înceteze raporturile de serviciu în baza prezentei legi se face de către persoanele abilitate potrivit normelor de competenţă privind gestiunea resurselor umane, după consultarea unor comisii din care vor face parte şi reprezentanţii CNP şi sindicatelor reprezentative.

La art. 5 se modifică alin.(4) după cum urmează:

(4) Cheltuielile ce decurg din organizarea cursurilor sau a altor forme de pregătire profesională prevăzute la alin. (2), se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor., precum şi din fondurile structurale atrase.

La Art. 5 propunem modificarea alin.(5) astfel:

(5) Modalităţile concrete de asigurare de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a măsurilor prevăzute la alin. (2), prin agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti, se stabilesc prin protocol încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu consultarea organizaţiilor profesionale şi sindicale reprezentative, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Propunem introducerea unui articol nou după art. 5, cu următorul conţinut:

Art. 6 (1) În cazul proiectelor finanţate prin fonduri externe nerambursabile care au ca obiective pregătirea profesională şi reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor care sunt vizate de aplicarea măsurilor prevăzute la art. 2, gestionate de către organizaţiile profesionale şi sindicatele cu reprezentativitate din Ministerul Administraţiei şi Internelor sau structurile subordonate, co-finanţarea este asigurata de la bugetul de stat.

Art. 6(2) Organizaţiile menţionate la alin. (1) beneficiază cu prioritate de acordarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile în conformitate cu OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

Prin precizarea "cu prioritate" solicitările de acordare a TVA vor fi soluţionate, cel puţin teoretic, mai rapid.

Propunem introducerea unui nou articol, articolul 9 cu următorul conţinut:

Art. 9 - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Administraţiei şi Internelor va lua măsuri de modificare a actelor normative care reglementează activitatea ministerului, în conformitate cu măsurile de reorganizare şi de reducere a personalului aprobate de guvernul României şi prezenta lege.

Punct de vedere SNPPC

Analizând proiectul de Lege şi expunerea de motive, Biroul Executiv Central al SNPPC face următoarele observaţii:

1. Unul dintre principalele argumente pe care se bazează reducerea posturilor din structurile componente ale sectorului de ordine publică, preconizate de M.A.I., este excedentul mediu de 25% al posturilor respective, în România, comparativ celelalte state din UE.

Faţă de această informaţie esenţială, M.A.I. trebuie să facă, pentru asigurarea transparenţei decizionale, următoarele precizări:

 • 1.1. Ce surse au fost folosite pentru comunicarea raportului de „400 de lucrători la 100.000 locuitori”, în situaţia poliţiştilor din UE.
 • 1.2. Ce înglobează denumirea structuri componente ale sectorului de ordine publică, din următoarele categorii de personal: poliţişti, jandarmi, pompieri, alte categorii; atât pentru numărul din raportul de 400 lucrători la 100.000 de locuitori, în România, cât şi, comparativ, în statele considerate drept referinţă din cadrul UE şi care nu au fost precizate.
 • 1.3. Dacă denumirea de structuri de ordine publică din România, care au fost supuse comparaţiei cu cele europene, include şi personalul cu grad profesional de poliţist (sau militar) care acţionează în funcţii de suport: logistic, financiar, resurse umane, juridic, psihologic, medical şi IT.
 • 1.4. Dacă denumirea de structuri de ordine publică din România, care au fost supuse comparaţiei cu cele europene, include şi personalul cu grad profesional de poliţist (sau militar) care îşi desfăşoară activitatea în: Clubul DINAMO, Centrul Cultural al M.A.I., Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Şcolile de agenţi de poliţie, Şcolile de subofiţeri de jandarmi şi de pompieri, Direcţia Generală de Paşapoarte, Direcţia Regim Permise Conducere şi Evidenţă Înmatriculări Vehicule, Direcţia de Evidenţa Populaţiei şi Administrarea Bazelor de Date.


  2. Faţă de nivelul mediu european comunicat: de 400 de lucrători la 100.000 locuitori şi care a fost luat ca referinţă, pentru reducerea de posturi, M.A.I. trebuie să facă următoarele precizări:

  • 2.1. Dacă numărul de 400 de lucrători europeni considerat include poliţişti şi personal cu grad profesional de poliţist (sau militar) folosit în structurile de suport; şi, referitor la raportul 400/100.000, dacă el este recomandat drept optim de către UE sau este doar unul constatat de către iniţiatorul proiectului de Lege.
  • 2.2. Dacă raportul european şi considerat de referinţă 400/100.000 este unul mediu, atunci care sunt valorile minime şi maxime care îl determină şi în ce state ale UE se regăsesc ele ?
  • 2.3. Numărul de posturi care se vor reduce (conform art. 1 din proiect) trebuie să fie analizate în baza unor criterii transparente şi obiective, respectiv: poliţist, populaţie, volum - criminalitate, eliminându-se criterile din fundamentare (art. 3), care se referă la persoane şi nu la numărul de posturi. Structurile M.A.I. care vor fi afectate de reducerea posturilor trebuie analizate pe următorii indicatori: atribuţii specifice, numărul funcţiilor încadrate în statul de organizare, volumul activităţilor desfăşurate de fiecare lucrător – conform fişei postului – şi, abia în ultimă instanţă, aplicată fundamentarea, aşa cum este ea prezentată la art. 3 din proiectul de Lege.
  • Faţă de această problemă, B.Ex.C al S.N.P.P.C., atrage cu seriozitate atenţia, că proiectul de Lege pus în discuţie este prezentat drept o măsură pentru reducerea cheltuielilor din M.A.I. prin desfiinţarea unor posturi, dar el detaliază metodologia reducerii cheltuielilor, prin disponibilizarea personalului.

   3. În consecinţă, M.A.I. trebuie să prezinte în mod transparent criteriile de analiză a posturilor ce urmează a fi desfiinţate pentru încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate pentru anul 2011.

   4. În subsidiar, referitor la propunerile formulate în art. 3 din proiectul de Lege privind unele măsuri necesare pentru reducerea cheltuielilor, B.Ex.C. al S.N.P.P.C. are următoarele puncte de vedere:

   a) implicare în fapte cu caracter penal.”

   Eliminarea în totalitate a acestui criteriu, motivată prin:

   4.a.1 - încălcarea prezumţiei de nevinovăţie.

   4.a.2 - situaţia în care există sentinţă definitivă şi irevocabilă, pentru săvârşirea de unei infracţiuni cu intenţie, poliţistul în cauză va fi destituit prin efectul Legii nr. 360/2002 (art. 69 lit. „i”). Observăm că iniţiatorii acestui proiect omit, cu rea credinţă sau din neştiinţă, prevederile art. 69 alin. 1 raportat la art. 69 lit. i) din Legea 360/2002.

   b) antecedente disciplinare.”

   Eliminarea în totalitate a acestui criteriu, fiind motivată de următoarele aspecte:

   4.b.1 - se ignoră instituţia Reabilitării de drept.

   4.b.2 - majoritatea covârşitoare a poliţiştilor cu „antecedente disciplinare”, este constituită din cadre, care îşi desfăşoară activitatea, cu precădere, în zonele operative, în contact nemijlocit cu populaţia. „Antecedentele disciplinare” se concentrează, lucru confirmat şi de statisticile M.A.I., tocmai spre această categorie de poliţişti. S-a constatat, deasemenea, că poliţiştii au fost expuşi deseori unor şicanări şi presiuni, bine instrumentate, tocmai de către persoane asupra cărora ei au exercitat cu rigoare legea. Astfel, un mare număr de plângeri înregistrate s-au dovedit, în urma verificărilor, a fi nefondate. A fost stabilit, totodată, că există un număr îngrijorător de sancţiuni disciplinare care au fost aplicate în mod abuziv. Drept urmare, aplicarea criteriului menţionat, ar afecta calitatea serviciilor poliţieneşti furnizate cetăţenilor, ceea ce ar contrazice scopul şi misiunea M.A.I.

   c) comportament necorespunzător cerinţelor de etică şi deontologie profesională”

   Acest criteriu trebuie eliminat, pentru că el este prezentat fără unităţi de măsură obiective şi fără transparenţa cerută unei dezbateri publice. În această formă, criteriul introduce, mascat, posibilitatea de abuzuri grave în aprecierea personalului.

   d) nivelul pregătirii profesionale necesare ocupării postului”

   La aplicarea acestui criteriu, trebuie ierarhizate şi detaliate, explicit, rezultatele măsurabile, care au fost obţinute de ocupantul postului, la verificările periodice şi, cu precădere, în urma stagiilor de specializare sau de pregătire continuă.

   e) nivelul experienţei profesionale”

   Acest criteriu trebuie eliminat, pentru că este prezentat fără unităţi de măsură obiective şi fără transparenţa cerută unei dezbateri publice. În această formă, criteriul introduce, mascat, posibilitatea de abuzuri în aprecierea personalului.

   Spre exemplu, sunt defavorizaţi proaspăt absolvenţii şcolilor M.A.I. precum şi cadrele care şi-au schimbat profilul de activitate.

   f) rezultatul evaluării activităţii individuale”

   4.f.1. - pentru acest criteriu M.A.I. va trebui să precizeze, transparent, perioada de timp, din activitatea persoanei, care este supusă evaluării.

   4.f.2. - trebuie precizat felul în care se doreşte diferenţierea perioadelor supuse evaluarii, pentru a nu discrimina negativ pe cei cu o vechime mai mare sau mai mică în domeniul vizat.

   4.f.3. - pentru a se calcula cerinţa criteriului dat este necesară prezentarea transparentă a punctajului stabilit fiecărui calificativ din evaluarea profesională anuală.

   Toate elementele din fundamentarea prezentată la art. 3 trebuie să aibă valori, care să se poată însuma, pentru stabilirea unui rezultat final.

   5. În art. 2 alin. (1) lit. a) din proiect, textul „...fără aplicarea art. 71 alin. (1) lit. a) din acelaşi act normativ.” se va modifica în sensul „...cu aplicarea art. 71 alin. (1) lit. a) din acelaşi act normativ.” Pe acelaşi principiu, se vor modifica şi prevederile art. 2 literele b) şi e) în sensul că, se va face aplicarea art.82 lit.a) din Legea nr.80 din 1995 şi art. 99 alin. 5 din Legea 188/1999.

   6. Referitor la prevederile art. 4 din proiectul de Lege, încetarea raporturilor de serviciu la poliţiştilor trebuie făcută cu aplicarea prevederilor legale privind protecţia socială, respectiv prevederile Anexei VII, Cap. II, art. 21 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice .

   7. Măsurile de încetare a raporturilor de serviciu, pentru poliţiştii, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, preoţii militari, funcţionarii publici şi personalul contractual din M.A.I., care au fost puşi la dispoziţie, ca urmare a reorganizării unor structuri, în ultimul semestru al anului 2010, conform art. 2 alin. (2), vor putea fi dispuse direct de persoanele abilitate, potrivit normelor de competenţă privind gestionarea resurselor umane, dar numai cu aplicarea aceloraşi prevederi legale privind protecţia socială.

   8. Eliminarea în totalitate a art. 5 şi art. 7.

   9. Este necesar ca proiectul de Lege privind unele măsuri speciale necesare pentru reducerea cheltuielilor bugetare la nivelul M.A.I. să includă şi prevederea de a fi publicate, pe site-ul propriu, toate achiziţiile publice realizate la nivelul structurilor componente.

   10. Referitor la angajările în M.A.I., proiectul de Lege trebuie să restricţioneze, clar şi transparent, categoriile de posturi şi regimul completării lor cu personal.

Link to comment

Ce am remarcat e ca atat in proiectul de lege cat si in propunerile celor doua organizatii, nu se spune concret care sunt formatiunile din care se vor desfiinta functii.

Sau tot din operativ vor da afara?

Mai mult, daca in proiectul de lege la primul articol are o formulare generala:

"Numărul de posturi ocupate de poliţişti, [...] din Ministerul Administraţiei şi Internelor se reduce, la nivelul ordonatorilor de credite [...]"

CNP-ul propune:

"Reorganizarea structurilor de ordine şi siguranţă publică din M.A.I."

E putin cam interpretabila aceasta formulare ...

Edited by Horia
Link to comment

Eu cred ca cele doua organizatii trebuiau sa vina cu solutii de reducere a cheltuielilor nu sa fie de acord cu datul afara.

Se la sa cu varsare de sange. :emo-yessir:

Link to comment
 • Moderator

CNP-ul nu are nimic de obiectat cu privire la faptul ca in timp ce se pregateste concedierea unui numar important de politisti, institutiile de invatamant din minister pregatesc noi absolventi.

Link to comment
 • Moderator

Ei..au nevoie de carne noua de tun...de pui golasi si speriati scosi din scoala care sa poata fi manevrati cum vor ei...oamenii cu experienta si obisnuiti cu infractorii comenteaza si sunt periculosi. Asa ca trebuie dati afara. :blink:

Link to comment

Nici nu am citit propunerile CNP-ului. Poate ele sunt pertinente sau in interesul profesiei. De ce? Pentru ca ei si-au pierdut de mult timp probitatea morala in ochii cotizantilor si a restului lucratorilor.

Eu cred ca domnii din organizatia centrala doar simuleaza interesul pentru profesie, ei urmarindusi in fapt propriile interese. De la mine asa se vede si va asigur ca e nevoie de foarte multe schimbari ca sa va recapatati increderea in ochii tuturor celor care au crezut candva, la inceputuri, in aceasta organizatie. Imi mentin parerea pe care am aratat-o si pe forumul intranet: sunteti de porc.

Edited by SandoKhan
 • Upvote 1
Link to comment

Nu mai aberati d-le SandoKhan

Mai jos va inaintez Punctul de vedere al CNP, catre MAI- Directia generala Juridica. Dar, daca nu vom fi platiti toti politistii 3-4 luni anul acesta, ca bugetul este aprobat, numai pentru un numar de personal ? Se poate vedea din EXPUNEREA DE MOTIVE . Ce veti spune atunci, ca nu am venit cu propuneri la LEGE?

Dupa definitivarea adresei la Ministru cu propunerile de masuri reorganizare si masuri privind reducerea de cheltuieli, care este in consultare la presedintii CD si CT ai CNP, va voi informa, pentru a nu mai trebui ca dvs sa va dati pareri fara a fi in cunostinta de cauza.

La proiectul de Lege privind unele măsuri speciale necesare pentru reducerea cheltuielilor bugetare la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor, afişat pe site-ul www.mai.gov.ro şi pus în dezbatere publică, vă comunicăm următoarele:

1. În primul rând, în conformitate cu prevederile art. 6 (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinţa publicului cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre adoptare, ori în acest caz anuntul a fost postat pe site-ul MAI în data 24.12 2010 şi se solicita eventuale puncte de vedere până la 07.01 2011. Protestăm faţă de faptul că numărul de zile s-a redus la jumătate, iar aceste 15 zile s-au “nimerit” a fi alese tocmai în perioada sărbătorilor de iarnă, precum şi faţă de lipsa de consultare a organizaţiei profesionale anterior acestei date, potrivit legii.

2. Considerăm că proiectul de lege este de slabă calitate şi conţine prevederi contrare sau prin derogare de la legislaţia în vigoare, inclusiv Constituţia României. Vă transmitem anexat observaţiile şi propunerile noastre la acest proiect, dar vă aducem la cunoştinţă că am solicitat domnului ministru analizarea altor măsuri de reorganizare şi reducere a cheltuielilor bugetare care trebuie luate anterior continuării respectivei proceduri legislative, întrucât considerăm că disponibilizarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor, militarilor şi contractului de muncă al personalului contractual trebuie să fie o măsură extremă, la care nu s-ar fi ajuns dacă se efectua o reorganizare eficientă în anul 2010, aşa cum am cerut şi noi.

3. Solicităm ca, după centralizarea punctelor de vedere privind acest proiect, să-l supuneţi încă o dată dezbaterii la nivelul conducerii ministerului, cu participarea organizaţiei profesionale CNP şi sindicatelor reprezentative.

Ca urmare, consideraţi răspunsul nostru ca un aviz negativ la acest proiect de lege, d.p.v. al atribuţiilor CNP prevăzute de art. 49 (2) şi 50 B) din Legea nr. 360/2002 şi art. 8 d) din HG 1305/2002.

Sa auzim de bine!

Edited by radusandu
 • Downvote 1
Link to comment
 • Membru

Dar, daca nu vom fi platiti toti politistii 3-4 luni anul acesta, ca bugetul este aprobat, numai pentru un numar de personal ?

si atunci voi de ce mai existati? daca pe zi ce trece apar noi constrangeri, bani taiati din cate un drept zilnic.

Mie mi se pare existati doar pentru a pune o semnatura in semn de apropabare peste niste decizii politice :(

Link to comment
 • Membru

pentru a fii in relatiicordiale cu sefii din MAI, pentru a aproba toate abuzurile acestora, pentru a intocmii tot felul te texte pe care ni le afisaze, sa vedem noi ei ei nu prea ar fii deacord cu aceste abuzuri, dar nici aici nu au o pozitie ferma....

de ce nu scoateti dragilor statistici sa combteti cifrele date de Domnul Minstru?

cum de suntem prea multi politisti la OP si eu sunt un singur echipaj de multe ori in tot ferentariul? ma duc cu inca un coleg la scandal in strada de amploare si nu are cine sa vina sa ma ajute...

 • Upvote 1
Link to comment

domnule sandu

cunoasteti melodia

lasa-neeeeee

lasa-neeeeeeeeeeee

cnp-ul este o gaselnita a ministerului pentru a arata comunitatii europene ca este infiintata o organizatie care sa apere drepturile politistilor, asta era inainte de aparitia sindicatului

intre timp s-a nascut sindicault iar cnp-ul trebuia ucis, dar cum sarpele s-a lipit de sanul puterii...

mai rau e ca ne luati banii degeaba, mie unul de la inceputul anului, nu :naughty:

:emo-yessir:

sa traiti ca in dosul altora bine va mai pititi... :ner:

Link to comment

Adresa/raport la Ministru cu propunerile de masuri reorganizare si masuri privind reducerea de cheltuieli, pentru a nu mai trebui ca dvs sa va dati pareri fara a fi in cunostinta de cauza.

Adresa raport CNP.pdf

UNITAS PER VERITATEM!

 • Upvote 1
Link to comment

sunt si eu curios, au fost zeci de adrese trimise catre minister.

care a fost rezultatul?

raspuns = zero barat.

au fost aceleasi raspunsuri gen, vom analiza, vom studia, nu e treaba noastra, nu sunt bani.

concluzia privind aceasta organizatie profesionala '" cainii latra, satra trece"

Link to comment
 • Membru

extraordinar, ce realizare...

drepturile se castiga in instanta, nu prin cereri...

si practic in continutul cererilor sunteti deacord cu unele abuzuri, nu mai merge cu prosteala asta ieftina, NE E FOAME!

Link to comment
 • Moderator

Adresa/raport la Ministru cu propunerile de masuri reorganizare si masuri privind reducerea de cheltuieli, pentru a nu mai trebui ca dvs sa va dati pareri fara a fi in cunostinta de cauza.

Masuri de reorganizare a institutiilor si autoritatilor publice din MAI

 1. Reanalizarea organizarii aparatului central al ministerului, directiilor generale si inspectoratelor generale
 2. Analiza temeinica a posturilor in baza art. 4 (3) din OMAI 665/2008 si legii nr.360/2002
 3. Cresterea efectivelor operative prin mutari de la celalalte structuri, pentru marirea eficientei dispozitivelor de ordine si siguranta publica
 4. Reducerea numarului de elevi si studenti la promotiile pentru urmatorii 5 ani
 5. Reducerea efectivelor de jandarmi si pompieri militari
 6. Reducerea treptata a efectivelor Politiei de frontiera la frontierele interne ale UE
 7. Reanalizarea organizarii sistemului de ordine publica in mediul rural

Cand nu am fost de acord cu punctul de vedere al CNP-ului, nu am ezitat sa critic, dar acum majoritatea propunerilor facute de CNP sunt pertinente si corecte

Dl. radusandu va felicit pentru aceasta abordare.

Link to comment

Pentru mine CNP-ul = 0, De aceea m-am si scos de la ei. Nu am auzit nici macar un coleg care sa fi fost ajutat de CNP vreodata desi au fost multi care au apelat la ajutorul lor. S-a promis in toate spetele ca vor fi ajutati si NU S-A INTAMPLAT NIMIC. Ce pozitie a luat CNP-ul , stimati colegi, cand sau taiat salariile? Ati auzit de vreo actiune a dumnealor in acest sens? Asa se va intampla si in cazul in care ( Doamne fereste) se trece la disponibilizari. Daca se va trece la disponibilizari, va intreb, ce ati putea face altceva, in conditiile in care ati fost mult prea mult politisti si nu stiti sa faceti altceva? Ca se va intampla ? Foamea a intrat in casele noastre fara sa mai bata la usa! Asta e crudul adevar!

Link to comment
 • Moderator

In urma Adresei raport a CNP (pe care o puteti lectura ), pe site-ul CNP-ului a intrat un pompier cu intentia clara de al pune la punct pe mediator:

pompierul.png

Raspunsul mediatorului:

mediatorul.png

Ma bucur ca in sfarsit, cei din conducerea CNP au realizat ceea ce noi tot spuneam pe acest forum, confirmate acum si de vicepresedintele CNP.

In prezent in minister se dau lupte grele pentru ca politia sa pastreze "mentinerea ordinii publice".

Sefii comunitarilor si ai jandarmilor incearca sa traga sforile si sa atraga de partea lor persoane influente, pentru a prelua in totalitate aceasta atributie ce apartine de drept politiei romane.

Mi-a placut ultima fraza a mediatorului:

"Scuzata sa-mi fie vehementa, dar sunt greu de rabdat astfel de lucraturi si aici ii reprezint pe politisti, nu pe jandarmi si pompieri, pe care, ca arma si oameni ii respect, DAR SA NU SE IA UNII DE FAMILIA MEA DE ACUM!"

Daca postarea era pe acest forum ii acordam fara nicio retinere un add.png:good:

O dovada in plus la ceea ce e scris mai sus puteti gasi in H.G. 1040 din 28.10.2010 pentru aprobarea Strategiei nationale de ordine publica 2010-2013, unde se precizeaza ca avem un numar de 434 politisti/jandarmi la 100.000 de locuitori.

Avand in vedere ca in MAI sunt aprox. 54.000 de politisti si 30.000 jandarmi, raportul dintre politisti si jandarmi se poate stabili ca fiind de 273 de politisti si 161 jandarmi la 100.000 de locuitori sau altfel spus 17 politisti la 10 jandarmi.

In numarul asta de 17 intra atat politistii de la formatiunile operative de crima organizata, judiciar, investrigarea fraudelor, cei din mediul rural si ordinea publica urbana, cand jandarmeria nu are nici atributii legale si nici formatiunii in mediul rural.

Tot in aceasta Hotarare de Guvern se precizeaza ca deficitul de politisti la inceputul anului 2010 era de 13%.

Link to comment

Şedinţa comisiei de dialog social din M.A.I. 11.01.2011 asupra proiectului de lege privind unele măsuri speciale necesare pentru reducerea cheltuielilor bugetare la nivelul M.A.I

La sediul MAI a avut loc o şedinţă a comisiei de dialog social de la nivelul ministerului la care au participat principalii factori de răspundere din minister şi structurilor asociative, sub coordonarea dl. secretar de stat Emacu Gheorghe.

Din partea poliţiştilor au participat la şedinţă şi dezbateri toate sindicatele acestora şi reprezentanţii CNP – preşedinte Iulian Dobrescu şi vicepreşedinte Constantin Asofronie, ca invitaţi, cu sprijinul dlui secretar de stat Căbulea Nicolae, preşedinte al subcomisiei pe domeniul OSP. Urmează ca întâlnirea solicitată de noi, separat cu conducerea DOSP să se desfăşoare, probabil, mâine.

După citirea proiectului de către directorul general al D.G. Juridice dl. comisar şef Nan Florin, au fost invitaţi să-şi exprime opiniile reprezentanţii structurilor asociative şi au mai răspuns la unele întrebări cei ai ministerului. Din partea celorlalte asociaţii şi instituţii unele au primit proiectul târziu şi au avut doar opinii verbale în care s-a susţinut că există prevederi contradictorii, că articolul 3 este formulat abuziv, dar nu s-a negat necesitatea reorganizării şi reducerii de personal la categoriile de bugetari prevăzute în proiectul de lege, unii reprezentanţi ai patronatelor comparând cu situaţia din societăţile comerciale nevoite să se restrângă datorită crizei. Vom prezenta care au fost obiecţiile şi punctele de vedere exprimate de către reprezentanţii poliţiştilor şi unele reacţii ale reprezentanţilor ministerului.

Din partea CNP a luat cuvântul vicepreşedintele Asofronie, care a exprimat şi verbal aprecierea negativă generală asupra legii şi a mai susţinut faţă de cele două materiale înaintate ministerului, postate deja pe site-ul CNP, următoarele:

 • la art. 1 trebuia statuată reorganizarea ministerului pe principii care să aibe în vedere utilitatea publică, starea infracţională, eficienţa actualelor structuri, numărul real de poliţişti cu atribuţii de ordine şi siguranţă publică, transformarea unor funcţii fără exercitarea autorităţii publice în funcţii de civili, deficienţele începutului de reorganizare din semestrul I anul trecut şi abia apoi încadrarea cu numărul de posturi într-un anumit buget, pentru că nu avem statut şi utilitatea unei societăţi comerciale;
 • a cerut să se analizeze materialul suplimentar înaintat conducerii ministerului în care se propun şi alte măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare, înainte de a se pregăti şi abroba o astfel de lege, cu atât mai mult cu cât poliţia are deficit de personal, în timp ce la alte structuri care nu au activitate permanentă sau nu necesită statutul de militar, nu se justifică actualele efective, după atribuţiile legale;
 • a insistat să se aplice în acest an măsurile compensatorii suspendate de legea nr. 285/2010 pentru cei care pot pleca şi vor, la pensie, pensie anticipată, încetarea raporturilor de serviciu fără drept de pensie, clarificarea situaţiilor celor inapţi sau apţi limitat pentru serviciul militar sau poliţienesc, permiterea plecării înainte de terminarea contractului fără plată, reducerea la maximum a promoţiilor în şcolile de agenţi şi Academia de poliţie şi sistarea oricăror angajări din sursă externă timp de 5 ani;
 • eliminarea derogărilor de la prevederile legale privind măsurile de protecţie socială şi reconversie profesională, care sunt contradictorii faţă de art. 4, dar mai ales a „elementelor” de la art. 3, care sunt generale, abuzive, încalcă alte legi organice în vigoare, Constituţia României, precum şi unele norme europene, opinie la care s-au raliat aproape toţi reprezentanţii asociaţiilor şi sindicatelor, dar mai ales preşedintele ANFP, dl. Szakal, care a adăugat şi că nu poate intermedia găsirea de locuri de muncă, datorită reducerilor din administraţie, dar poate ajuta la reconversia profesională;
 • faţă de o întrebare pertinentă a reprezentantului CSDR asupra contravalorii cursurilor sau a altor forme de pregătire profesionalã organizate în afara MAI sau de ANOFM în limita a 3 solde/salarii brute obţinute de personalul prevăzut la art. 2, răspunsul dat de DGMRU şi DGF a fost cotat şi de noi că nu trebuie să fie interpretat decât ca o limită superioară pentru toţi, dar nu că agenţii vor face cursuri mai ieftine şi ofiţerii mai scumpe, după salariul brut individual! (la art. 5 alin.(3);
 • cheltuielile cu reconversia profesională nu trebuie suportate integral de la bugetul de stat, ci şi din fonduri europene, cu ajutorul CNP şi colegilor de la structurile de elaborare şi implementare proiecte, astfel încât ministerului să-i rămână bani pentru funcţionare normală în continuare şi pentru plata la timp a tuturor drepturilor băneşti, şi aşa reduse prin legea specială pentru salarizarea în 2011;
 • s-a reiterat solicitarea ca reglementarea cazurilor de încetare a raporturilor de serviciu să se facă în lege, nu în OMAI cum prevedeau cei de la resurse umane şi juridic, să fie clare şi legale, să nu fie aplicate aprioric anumite cifre pe fiecare unitate, ci să se indentifice mai întâi ce posturi nu sunt necesare, apoi criterii de disponibilizare, iar statul de organizare să rămână uniform, pe ranguri, la structurile teritoriale, chiar cu funcţii libere deocamdată, care pot fi ocupate prin transfer sau mutarea din alte structuri/arme/judeţe, pentru a nu fi afectată capacitatea operativă şi funcţionarea unora, de la care ar fi poate mai multe disponibilizări;
 • s-a cerut eliminarea lit. c) de la art. 3, absorbit de lit. a) şi b), modificarea celorlalte conform propunerilor noastre, inclusiv luarea în calcul cumulativ, după anumite punctaje şi cu stabilirea perioadei de referinţă, precum şi eliminarea art. 2(2) în forma actuală, propuneri care de fapt au fost susţinute de aproape toţi participanţii la şedinţă, preşedintele comisiei dispunând pe loc ca anumiţi reprezentanţi ai MAI să vină la el să se discute reformularea în problemele cele mai grave ridicate de noi şi alţi participanţi, în scris;
 • am solicitat, ca la stabilirea procedurii prin OMAI, măsurilor din protocolul cu ANOFM şi persoanelor disponibilizate să se facă de şefii cu competenţa legală, numai după consultarea în comisiile din care să facă parte şi reprezentanţii CNP şi sindicatelor;
 • s-a reînnoit oferta CNP de participare la programele de reconversie profesională şi includerea noului art. 6 cu fondurile europene, precum şi necesitatea ca după intrarea în vigoare a prezentei legi, M.A.I. să ia măsuri de modificare a actelor normative care reglementează activitatea ministerului, în conformitate cu măsurile de reorganizare şi de reducere a personalului aprobate de guvernul României şi prezenta lege, inclusiv prin preluarea unor atribuţii de către alte instituţii ca Poliţia locală, firmele de pază, pompierii civili, etc.

  În final, 3 concluzii importante pentru membrii CNP şi ceilalţi poliţişti:

 1. guvernul şi ministerul insistă şi va continua procedura legală de promovare a legii, astfel încât să aplice măsurile la sfârşitul trim. I prevăzute de legea bugetului de stat, nefiind garantată o nouă dezbatere publică înaintea finalizării proiectului;
 2. CNP şi sindicatele s-au aflat pe acelaşi front comun în apărarea drepturilor şi intereselor poliţiştilor, participând cel mai activ la dezbateri, opiniile şi criticile fiind comune, diferenţa constând în numărul şi calitatea argumentelor depuse sau susţinute;
 3. participarea reprezentanţilor CNP nu a fost formală, a fost oportună prin prisma celor arătate la prima concluzie, confirmă justeţea poziţiei adoptate faţă de această lege, argumentele fiind ascultate şi cerându-se din nou în scris toată susţinerea acestora.

Biroul Executiv Central al C.N.P.

Link to comment

Informare despre evoluţia discuţiilor pe proiectul Legii privind disponibilizările de personal în MAI în anul 2011

În data de 13.01.2011 reprezentantul CNP a fost invitat la discuţii privind completarea legii după primirea negativă a proiectului la terminarea perioadei de afişare pentru transparenţă decizională şi şedinţa comisiei de dialog social din data de 11.01.2011. Justificarea prezenţei la această activitate internă a echipei de la minister însărcinate cu elaborarea proiectului vine de la seriozitatea cu care am tratat subiectul la şedinţă, pertinenţa observaţiilor şi faptul că am invocat dreptul organizaţiei profesionale de a fi consultat la elaborarea de acte normative care ţin de statutul poliţistului pe toată perioada de elaborare, drept nu întotdeauna onorat.

Sensul discuţiilor a fost unul singur, în prezenţa directorului general al DGJ şi secretarului general al ANFP, să-i convingem să includă în proiectul publicat cât mai multe propuneri de la CNP, sindicate, alte structuri din minister. Din păcate de la acestea din urmă sunt foarte puţine şi timide, iar unele de la sindicate nu aveau legătură cu subiectul. De aceea, ţinem să facem precizarea că în paralel are loc o altă consultară, cerută de toate organitaţiile şi pe care noul ministru şi şef al DOSP o iniţiase, privind reorganizarea structurilor şi modificarea legislaţiei inclusiv în privinţa atribuţiilor, competenţei şi relaţionării cu alte instituţii cu atribuţii în domeniu, fireşte că reoraginzarea având şi scopul reducerii numărului de posturi.

Vă prezentăm principalele propuneri acceptate de către echipa de lucru, provizoriu spunem, pentru că mai este previzionată o reuniune finală pe 18.01. după ce vor fi văzute de şefii de direcţii, departamente şi conducerea ministerului:

1. Adaugarea după art. 4 a unui nou alineat, alin.(2) cu următorul conţinut:

“(2) Pentru militarii şi poliţiştii disponibilizaţi conform prevederilor prezentei legi, nu se aplică măsura stabilită prin art. 13 (1) din Legea nr. 285/28.12.2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în M.Of.R. nr. din 31.12.2010” – suspendarea ajutoarelor la pensionare.

2. Cei aflaţi sub efectul unui contract după şcolarizare să nu plătească cheltuielile.

3. Să se reducă promoţiile la şcoli şi Academia de Poliţie la un minim acceptabil.

4. Cei puşi la dispoziţie se vor supune aceloraşi principii şi criterii de evaluare – departajare de la art. 3 şi din OMAI, să nu fie daţi afară direct.

4. Criteriile de departajare şi procedura să se aprobe prin OMAI publicat în MofR, după consultarea structurilor MAI, CNP şi sindicatelor.

5. Ponderea criteriilor se va stabili de conducerea fiecărui inspectorat general, departament, aparat central, în funcţie de specific, cu anumite punctaje.

6. La nivelul fiecărui ordonator de credit se va stabili o comisie din care fac parte adjuncţii, şefii serviciilor/direcţiilor principale, de la MRU, financiar, organizare, CNP, sindicate reprezentative, care vor face evaluarea petrsonalului.

7. Criteriile vor fi cumulative pe grupe: comportare (penale, disciplinare), profesionale (nivelul şi specialitatea studiilor, experienţa profesională, calificative pe ultimii 3 ani, medicale) şi sociale, acordându-se o pondere fiecăruia.

8. La cele penale, rămân numai cazurile de condamnare la o sentinţă definitivă cu suspendarea executării pedepsei, cei suspendaţi pentru cazuri de corupţie în flagrant, mnisterul insistând să se ia în considerare şi amenzile administrative la înlocuirea răspunderii penale pentru fapte incompatibile cu calitatea de poliţist, renunţându-se la fosta lit. c) cu încălcarea codului etic.

9. Se va lua în considerare la pregătire şi cursurile de perfecţionare sau stagiile în ţară şi străinătate cu specialişti străini, pe profilul muncii şi în folosul unităţii.

10. Nu se mai iau în considerare concediile medicale repetate şi suspendările care nu erau pentru studii sau tratamente medicale, cum se propusese, dar rămâne să se aprecieze situaţiile de apt limitat sau inapt medical pentru serviciu.

11. S-a introdus clauza ca, în situaţia apariţiei de posturi vacante, în MAI sau la Poliţia locală, prioritatea la angajare - în prima etapă, să fie acordată celor disponibilizaţi în baza legii, după procedura stabilită prin OMAI.

12. ANFP nu poate să asigure o intermediere pentru angajarea poliţiştilor în alte sectoare din 2 motive: are atribuţii faţă de funcţionarii publici, nu faţă de poliţişti, militari şi PC, iar acum în administraţie continuă disponibilizările de la 01.07.2010.

13. S-a acceptat ca finanţarea cursurilor să se facă şi din alte surse atrase în afară de bugetul de stat, dar nu s-a înţeles introducerea art. 6 propus de CNP.

14. S-a acceptat ca legea să fie cu caracter temporar, numai pentru 2011, schimbându-se şi titlul, fără modificarea pentru viitor a legilor organice în domeniu.

15. Nu s-au acceptat eliminarea derogărilor de la art. 2, privind asigurarea unui curs cu 6 luni înainte de încetarea raporturilor de serviciu, pentru că nu mai este timp, dar a rămas pentru cine nu ar putea face înainte, să facă de către cine vrea în termen de 6 luni de la disponibilizare, potrivit art. 5.

16. Nu s-a trecut încă, datorită întreruperii discuţiilor prin plecarea noastră şi a altor ofiţeri la orele 18.00, un articol sau alineat privind interzicerea angajărilor din sursă externă pe posturile vacante o anumită perioadă de timp – ani.

17. La fel s-a căzut de acord, dar urmează azi discuţii în continuare, să se includă la cei vizaţi în primul rând de disponibilizare: cei care au vârsta de pensionare dar nu au făcut cerere până acum, cei care nu au îndeplinit vârsta dar au stagiul minim de cotizare, cei care cumulează salariul cu pensia şi cei care au renunţat la pensie şi li se plăteşte salariul, dar numărul acestora din urmă este foarte mic.

18. Am solicitat în continuare să se găssească o formulă legală pentru cei care nu au specialitatea studiilor, dar sunt încadraţi legal (atenţie pe viitor de contestat pe loc), să-şi caute întâi loc pe specilaitate şi apoi intră la fel ca ceilalţi în evaluare.

20. Măsurile sociale din Acordul de serviciu vor fi luate în considerare în final, la egalitate de punctaj, numai în situaţiile deosebite, fiind extraprofesionale.

Faţă de proiectul iniţial s-au acceptat aceste măsuri, sunt mai puţine cele respinse, dar nu vă amăgim că este un proiect final, la acestea am luptat noi şi au mai rămas unele care pot fi adăugate sau pot pica, în avizările ulterioare şi parlament. Nu am fost acolo pentru a aproba ceva de la ei, suntem sa impunem cat mai multe de la noi.

Noi vom continua demersurile să se mai accepte şi alte măsuri, aşa cum am făcut şi la alte legi în cursul anului trecut, inclusiv la parlament.

Pentru cei care cer cifre, nu le avem, nu le are nimeni acele cifre acum şi nici nu se pot realiza uşor asemenea aprecieri, fără aprobarea unor criterii de organizare, în paralel cu stabilirea celor personale (penale, disciplinare, profesionale, sociale).

Simultan, se discuta in paralel alte legi, lg. 218, OUG 63, privind reorganizarea privind modificarea structurilor şi reducerea posturilor, odată competenţe, atribuţii, relaţiile cu alte instituţii, înfiinţarea Gărzii de Coastă la PFR, etc.

CNP nu susţine, faţă de sindicate transformarea funcţiilor de la structurile suport imediat şi toate în funcţii de civili, ci treptat intr-un numar de ani si cu posibilitatea de a opta de cei care vor pentru domeniile operative. Ne pasa si de acesti oameni, mai ales de cei de cariera, absolventi de studii politienesti, care au intrat in sistem sa faca o cariera de politist, au lucrat poate ani de zile cu acest statut, care nu poate fi schimbat peste noapte. Singura cale de transformare in functii civile acceptata de noi in acest an este la pensionare, mutare in alte structuri MAI sau demisie.

 • Upvote 1
Link to comment

Amendamentele aparent acceptate sunt bune. Eu unul ma bucur ca se mai pune accent si pe pregatirea profesionala, care ar trebui sa constituie criteriul principal.....vrei performanta cu agronomi si ingineri...fa-o la Apicola sau Republica, in privat nu se angajeaza decat specialisti pe post, asta la firmele unde se respecta, nu beizadele

Un lucru nu specificati, care este durata luata in considerare pentru abaterile disciplinare....daca acum 14 ani am avut o mustrare si un coleg angajat de 5 ani nu are niciuna ca a lucrat toata viata in birou...sunt in situatie de inferoritate fata de el...conform acestor criterii...sau se ia o perioada de timp de actualitate ...3.5.8 ani etc

 • Upvote 1
Link to comment

Apropo de durata luata in considerare pentru abaterile disciplinare, cel mai corect ar fi sa se raporteze numarul abaterilor la perioada de timp de cand lucreaza omul; daca se ia doar o anumita perioada, inevitabil vom avea dezavantajati...

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.