Jump to content
POLITISTI.ro

Ordinul MAI 150/2013 Regulamentul Centrului Naţional SIS


Anonymous

Recommended Posts

Ordinul nr. 150/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului naţional SIS

 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 04.11.2013

 

Ordinul nr. 150/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului naţional SIS

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului naţional SIS, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Bucureşti, 28 octombrie 2013.

Nr. 150.

 

ANEXĂ

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Centrului naţional SIS

din 28.10.2013

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. -Centrul naţional SIS (C.N.SIS) este unitatea subordonată Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), organizată la nivel de direcţie, fără personalitate juridică, responsabilă cu implementarea, funcţionarea întreţinerea şi securitatea componentei naţionale a Sistemului de Informaţii Schengen (N.SIS), cu asigurarea conectării N.SIS la SIS central şi managementul copiei naţionale a bazei de date centrale a SIS, precum şi cu asigurarea accesului autorităţilor române la N.SIS.

Art. 2. -Termenii şi expresiile folosite în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută la art. 2 din Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen şi la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 966/2010 privind drepturile de acces al autorităţilor publice române la Sistemul Informatic Naţional de Semnalări.

Art. 3. -C.N.SIS este organizat şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 141/2010 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Organizarea C.N.SIS

SECŢIUNEA 1

Structura organizatorică a C.N.SIS

 

Art. 4. - C.N.SIS are următoarea structură organizatorică:

1. Conducerea;

2. Serviciul analiză, dezvoltare, testare, instruire şi cooperare;

3. Serviciul monitorizare, administrare, securitate şi help-desk;

4. Serviciul metodologie, planificare, managementul proiectelor şi secretariatul Comitetului tehnic;

5. Biroul monitorizare site de recuperare în caz de dezastru;

6. Compartimentul financiar-contabilitate;

7. Structura de securitate/CSTIC;

8. Compartimentul documente clasificate, secretariat şi administrativ.

Art. 5. - Organigrama C.N.SIS este prevăzută în anexa nr. 1.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Sistemul de relaţii al C.N.SIS

 

Art. 6. -În îndeplinirea atribuţiilor, C.N.SIS cooperează cu celelalte unităţi din aparatul central al ministerului, cu instituţiile şi structurile aflate în subordinea ministerului şi cu unităţile din subordinea acestora şi colaborează, pe probleme de interes comun, potrivit actelor normative în vigoare, cu instituţii şi organisme ale autorităţilor publice şi societăţii civile.

Art. 7. -Diagrama de relaţii a C.N.SIS este prevăzută în anexa nr. 2.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Circuitul documentelor în cadrul C.N.SIS

 

Art. 8. -(1) Circuitul documentelor în cadrul C.N.SIS se realizează în condiţiile stabilite prin dispoziţie a directorului.

(2) Circuitul documentelor în cadrul C.N.SIS se desfăşoară conform prevederilor legale în vigoare, prin Compartimentul documente clasificate, secretariat şi administrativ.

 

CAPITOLUL III

Atribuţiile C.N.SIS

 

Art. 9. -Pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale şi realizarea obiectivelor stabilite, C.N.SIS are următoarele atribuţii principale:

a) asigură implementarea N.SIS, compusă din SINS şi copia naţională a bazei centrale SIS;

b) asigură conectarea la C.SIS pentru schimbul de date cu acesta;

c) asigură mentenanţa N.SIS şi asistenţa tehnică pentru utilizatorii finali;

d) asigură monitorizarea implementării proiectelor adiacente N.SIS, respectiv a sistemelor informatice ale structurilor care vor furniza şi/sau consulta baza de date N.SIS, în vederea compatibilizării acestora cu N.SIS;

e) asigură efectuarea testelor de conectivitate cu C.SIS;

f) asigură pregătirea personalului propriu în scopul asigurării bunei funcţionări a N.SIS;

g) asigură expertiza tehnică necesară misiunilor de evaluare a României în domeniul SIS;

h) asigură funcţionarea şi administrarea soluţiei N.SIS în vederea menţinerii conectării la C.SIS;

i) asigură completarea semnalărilor româneşti de la SIS II în vederea refacerii consistenţei datelor, în urma migrării datelor de la SIS 1+ la SIS II;

j) asigură accesul autorităţilor naţionale competente la N.SIS în vederea furnizării şi consultării datelor;

k) asigură reprezentarea României/M.A.I. la activităţile grupurilor tehnice ale UE, respectiv la SIS-TECH, SISVIS II CM şi, după caz, la grupul de lucru SIS-SIRENE şi la misiunile de evaluare Schengen în domeniul SIS/SIRENE;

l) asigură implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din domeniul SIS, care vizează exclusiv C.N.SIS;

m) formulează propuneri de acte normative necesare asigurării funcţionării N.SIS, pentru alinierea la acquis-ul Schengen, precum şi puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative care, prin obiectul de reglementare, au incidenţă în domeniul de activitate al C.N.SIS;

n) efectuează demersuri pentru asigurarea finanţării activităţilor aferente implementării, exploatării şi dezvoltării ulterioare a N.SIS în conformitate cu cerinţele tehnice ale C.SIS;

o) elaborează norme de securitate interne privind gestionarea şi utilizarea sistemului de comunicaţii corespunzător N.SIS, monitorizează aplicarea acestora şi le adaptează în funcţie de cerinţele sistemului;

p) elaborează norme de securitate interne privind gestionarea şi utilizarea sistemelor informatice ale C.N.SIS, monitorizează aplicarea acestora şi le adaptează în funcţie de cerinţele sistemelor;

q) asigură proiectarea şi implementarea procedurilor privind fluxurile de actualizare a bazelor de date corespunzătoare SIS;

r) asigură implementarea şi operaţionalizarea site-ului de recuperare în caz de dezastru al N.SIS;

s) asigură informarea autorităţilor naţionale competente şi a structurilor M.A.I. cu competenţe în domeniu, cu privire la deciziile luate în cadrul grupurilor de lucru tehnice ale U.E. în domeniul SIS;

t) execută activităţi de control, sprijin şi îndrumare în unităţile M.A.I. în scopul asigurării aplicării specificaţiilor tehnice ale C.SIS, în cadrul sistemelor informatice care se conectează la N.SIS;

u) asigură managementul proiectelor a căror realizare este de competenţa C.N.SIS şi întocmeşte documentaţia de atribuire aferentă acestora, în vederea atribuirii contractelor.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea C.N.SIS

 

Art. 10. -C.N.SIS este condusă de un director, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de un director adjunct.

Art. 11. -(1) Directorul conduce întreaga activitate a C.N.SIS şi o reprezintă în relaţiile cu conducerea celorlalte structuri ale ministerului, precum şi cu alte persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, potrivit competenţelor legale.

(2) Directorul emite dispoziţii obligatorii în toate domeniile de competenţă ale C.N.SIS cu caracter individual sau normativ pentru personalul din subordine.

(3) În condiţiile legii, directorul poate delega atribuţii din competenţa sa directorului adjunct sau altor persoane cu funcţii de conducere din subordine.

Art. 12. -Directorul răspunde în faţa conducerii ministerului de întreaga activitate pe care o desfăşoară C.N.SIS.

Art. 13. -(1) Directorul adjunct se subordonează nemijlocit directorului şi răspunde de activitatea structurilor ce îi sunt repartizate spre coordonare.

(2) Directorul adjunct exercită atribuţiile directorului C.N.SIS, în lipsa acestuia.

Art. 14. -(1) Conducerea structurilor C.N.SIS se exercită de şefii acestora, iar în lipsa lor, de către un ofiţer desemnat.

(2) Şefii structurilor C.N.SIS răspund de întreaga activitate pe care o desfăşoară, în faţa conducerii acesteia, potrivit competenţelor stabilite.

(3) Şefii structurilor C.N.SIS conduc activitatea pe liniile lor de competenţă şi reprezintă instituţia în relaţiile cu celelalte structuri ale ministerului şi autorităţi din afara ministerului, conform delegării şi dispoziţiilor primite.

Art. 15. -Atribuţiile directorului şi directorului adjunct sunt stabilite în fişele posturilor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.

Art. 16. -Şefii serviciilor şi biroului din cadrul C.N.SIS se subordonează nemijlocit directorului şi răspund în faţa acestuia de planificarea, organizarea, desfăşurarea şi controlul întregii activităţi pe care o desfăşoară personalul din subordine.

Art. 17. -(1) Personalul compartimentelor din structura organizatorică a C.N.SIS se subordonează direct directorului.

(2) Activitatea compartimentelor din structura organizatorică a C.N.SIS este condusă nemijlocit de ofiţerii/agenţii de poliţie din cadrul acestora, desemnaţi prin Dispoziţia zilnică pe unitate.

 

CAPITOLUL V

Atribuţiile structurilor componente ale C.N.SIS

 

SECŢIUNEA 1

Atribuţiile Serviciului analiză, dezvoltare, testare, instruire şi cooperare

 

Art. 18. -(1) Serviciul analiză, dezvoltare, testare, instruire şi cooperare este structura specializată a C.N.SIS care are ca obiectiv general proiectarea, dezvoltarea, implementarea şi operaţionalizarea N.SIS şi conectarea la sistemul central SIS (C.SIS).

(2) Serviciul analiză, dezvoltare, testare, instruire şi cooperare are următoarele atribuţii:

a) asigură managementul N.SIS şi conectarea acestuia la sistemul C.SIS;

b) stabileşte protocoalele şi procedurile tehnice pentru asigurarea compatibilităţii N.SIS cu C.SIS;

c) asigură managementul proiectelor a căror realizare este de competenţa C.N.SIS;

d) asigură compatibilitatea deplină a N.SIS cu C.SIS, în raport cu constrângerile sistemului central;

e) coordonează procesul de conectare a N.SIS cu C.SIS;

f) coordonează activitatea de compatibilizare a sistemelor informatice de la nivelul autorităţilor naţionale cu competenţe în domeniul SIS cu N.SIS, respectiv cu sistemul central C.SIS, în condiţiile impuse de prevederile Legii nr. 141/2010;

g) coordonează, din punct de vedere tehnic, activitatea de conectare a N.SIS la C.SIS;

h) asigură condiţiile tehnice necesare îndeplinirii standardelor în domeniul SIS/SIRENE conform acquis-ului Schengen;

i) asigură managementul dezvoltării N.SIS, ulterior integrării României în Spaţiul Schengen, în vederea compatibilizării continue a acestuia cu C.SIS;

j) elaborează specificaţiile tehnice necesare dezvoltării ulterioare a N.SIS;

k) evaluează periodic necesarul de resurse informatice pentru realizarea managementului N.SIS la standardele impuse de legislaţia naţională şi cea de la nivelul UE în domeniul SIS şi prezintă conducerii C.N.SIS propuneri în consecinţă;

l) asigură elaborarea şi implementarea, din punct de vedere tehnic, de proiecte cu finanţare naţională sau europeană, dedicate mentenanţei şi dezvoltării ulterioare a N.SIS în funcţie de cerinţele C.SIS şi/sau cele de la nivel naţional;

m) asigură cooperarea cu autoritatea de management a C.SIS, precum şi cu autorităţile responsabile de managementul şi gestionarea componentelor N.SIS ale statelor membre Schengen;

n) asigură cooperarea cu reprezentanţii statelor membre Schengen, cu autoritatea de management a C.SIS, precum şi cu reprezentanţii preşedinţiei UE, membri ai grupurilor de lucru tehnice, cu atribuţii în domeniul SIS;

o) asigură dezvoltarea de scenarii, ipoteze şi cazuri de testare a aplicaţiilor aferente N.SIS şi stabileşte modalitatea de verificare a execuţiei testelor, urmărind rezultatele testării;

p) asigură configurarea şi managementul mediilor de testare;

q) asigură implementarea instrumentelor de testare aferente aplicaţiilor N.SIS;

r) asigură participarea la grupurile tehnice ale UE, respectiv la SIS-TECH, SIS/VIS II CM, şi, după caz, la grupul SIS-SIRENE şi la misiunile de evaluare Schengen în domeniul SIS/SIRENE;

s) actualizează planul de implementare pentru realizarea N.SIS şi avizează, din punct de vedere tehnic, etapele de realizare ale acestuia;

t) asigură proiectarea structurilor bazelor de date, a procedurilor şi a fluxurilor de actualizare a acestora pentru N.SIS;

u) informează conducerea M.A.I. cu privire la propunerile legislative promovate în grupurile de lucru ale UE în problematica SIS;

v) asigură specificaţiile tehnice necesare compatibilizării informaţionale în procesul de modernizare a sistemelor informatice ale autorităţilor naţionale cu competenţe în domeniul SIS, în condiţiile respectării cerinţelor de ordin tehnic stabilite de acquis-ul Schengen;

w) analizează, sintetizează şi corelează propunerile privind realizarea şi modernizarea sistemelor informatice proprii participante la SINS, formulate de autorităţile naţionale cu competenţă în domeniul SIS, cu respectarea cerinţelor de ordin tehnic stabilite de acquis-ul Schengen;

x) oferă suport tehnic instituţiilor care participă, prin furnizarea/consultarea de date la N.SIS;

y) împreună cu furnizorii de servicii, asigură, din punct de vedere tehnic, derularea contractelor privind realizarea, implementarea şi dezvoltarea ulterioară a N.SIS;

z) execută activităţi de control, sprijin şi îndrumare în unităţile M.A.I. în scopul asigurării aplicării specificaţiilor tehnice ale C.SIS, în cadrul sistemelor informatice care se conectează la N.SIS;

aa) desfăşoară activităţi privind elaborarea documentaţiei specifice de specializare/instruire în vederea utilizării N.SIS, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi în "Concepţia integrată de pregătire a personalului instituţiilor/structurilor implicate în procesul de aderare a României la Spaţiul Schengen".

 

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile Serviciului monitorizare, administrare, securitate şi help-desk

 

Art. 19. -(1) Serviciul monitorizare, administrare, securitate şi help-desk este structura specializată din cadrul C.N.SIS care are ca atribuţie principală asigurarea funcţionării continue, 24 ore/7 zile, a N.SIS.

(2) Serviciul monitorizare, administrare, securitate şi help-desk are următoarele atribuţii:

a) asigură funcţionarea N.SIS şi menţinerea continuă a conectării acestuia la C.SIS;

b) asigură transmiterea semnalărilor către C.SIS prin intermediul N.SIS;

c) asigură mentenanţa copiei naţionale a bazei de date a C.SIS, sincronizarea şi consistenţa dintre datele stocate în copia naţională şi datele stocate în baza de date a C.SIS;

d) asigură legătura permanentă cu echipa de specialişti ai C.SIS pentru buna funcţionare a N.SIS;

e) asigură accesul autorităţilor naţionale competente la N.SIS, în colaborare cu Direcţia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei din cadrul MAI (DCTI);

f) asigură sincronizarea şi consistenţa dintre datele stocate în bazele de date gestionate de autorităţile naţionale cu competenţă în domeniul SIS şi datele stocate în baza de date N.SIS, transmise de acestea;

g) asigură sprijin continuu, 24 ore/7 zile, personalului tehnic al autorităţilor naţionale cu competenţe în domeniul SIS, în vederea soluţionării incidentelor apărute în legătură cu conectarea şi funcţionarea propriilor sisteme cu N.SIS;

h) elaborează manualul de proceduri operaţionale, de administrare şi utilizare a N.SIS şi asigură actualizarea acestuia în funcţie de modificările intervenite la nivelul N.SIS;

i) elaborează norme de securitate privind gestionarea şi utilizarea sistemului de comunicaţii corespunzător N.SIS, monitorizează aplicarea acestora şi le adaptează în funcţie de cerinţele sistemului;

j) elaborează Planul de securitate a N.SIS, normele de securitate privind gestionarea şi utilizarea sistemelor informatice ale C.N.SIS, monitorizează aplicarea acestora şi le adaptează în funcţie de cerinţele sistemelor, cu respectarea cerinţelor C.SIS;

k) verifică modalitatea de implementare şi respectare a măsurilor de securitate incluse în planul de securitate al N.SIS;

l) asigură administrarea şi monitorizarea soluţiei N.SIS, precum şi implementarea cerinţelor de securitate aferente acesteia;

m) defineşte şi stabileşte procedurile de mentenanţă la nivelul bazelor de date aferente N.SIS, cum ar fi: crearea şi programarea proceselor automatizate privind verificarea permisiunilor, salvarea şi recuperarea datelor etc.;

n) realizează copiile de siguranţă ale bazelor de date aferente N.SIS şi asigură păstrarea acestora în condiţiile stabilite de aquis-ul Schengen în domeniul SIS;

o) asigură configurarea şi securizarea reţelei locale de comunicaţii (LAN);

p) asigură monitorizarea şi administrarea LAN, aplicând standarde de securitate, soluţiile de administrare a securităţii la nivel global, securitatea accesului în Reţeaua de Comunicaţii Integrate Voce-Date-Video (RCIVDV) a M.A.I., standardele utilizate în infrastructura de chei publice (PKI) a M.A.I. şi detectarea intruziunilor; asigură întreţinerea şi funcţionarea nodului de comunicaţii de date al RCIVDV din cadrul C.N.SIS sub îndrumarea specialiştilor DCTI;

q) asigură menţinerea conectivităţii N.SIS, prin punctul de Acces la reţeaua de comunicaţii sTESTA aferentă sistemului central C.SIS (TAP), la C.SIS;

r) asigură conectivitatea liniilor de back-up pentru TAP;

s) asigură îndeplinirea atribuţiilor specifice prelucrării datelor cu caracter personal.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Atribuţiile Serviciului metodologie, planificare, managementul proiectelor şi secretariatul Comitetului tehnic

 

Art. 20. -(1) Serviciul metodologie, planificare, managementul proiectelor şi secretariatul Comitetului tehnic este structura specializată din cadrul C.N.SIS care are ca atribuţie principală asigurarea metodologiei, planificarea şi gestionarea proiectelor din competenţa C.N.SIS, precum şi asigurarea secretariatului Comitetului tehnic.

(2) Serviciul metodologie, planificare, managementul proiectelor şi secretariatul Comitetului tehnic are următoarele atribuţii:

a) elaborează şi actualizează metodologia privind planificarea şi managementul proiectelor aflate în responsabilitatea C.N.SIS;

b) elaborează planul de implementare a metodologiei de management de proiect;

c) identifică etapele procesului de management de proiect care fac obiectul metodologiei;

d) elaborează un set de reguli aprobat la nivelul C.N.SIS, în vederea adaptării metodologiei de management al proiectelor pentru fiecare proiect aflat în responsabilitatea C.N.SIS;

e) supune aprobării conducerii C.N.SIS metodologia privind planificarea şi managementul proiectelor aflate în responsabilitatea C.N.SIS;

f) urmăreşte implementarea metodologiei privind planificarea şi managementul proiectelor în cadrul C.N.SIS;

g) asigură îmbunătăţirea şi optimizarea metodologiei privind planificarea şi managementul proiectelor aflate în responsabilitatea C.N.SIS;

h) redactează şi supune aprobării conducerii C.N.SIS metodologia privind utilizarea, administrarea şi monitorizarea N.SIS, în baza propunerilor serviciilor specializate din cadrul C.N.SIS;

i) monitorizează aplicarea procedurilor şi standardelor interne şi internaţionale în activitatea de implementare a proiectelor aflate în competenţa C.N.SIS, în conformitate cu reglementările în domeniu;

j) elaborează metodologia şi documentele necesare creşterii capacităţii de acţiune a C.N.SIS;

k) elaborează metodologia privind utilizarea regulamentară a autovehiculelor la nivelul C.N.SIS şi urmăreşte aplicarea acesteia;

l) întocmeşte planificarea serviciilor de zi în cadrul C.N.SIS, documentaţia aferentă şi asigură instruirea personalului care execută aceste servicii;

m) elaborează şi supune aprobării/avizării, către unităţile de profil specializate din cadrul M.A.I., fişele de proiect cu finanţare europeană aflate în responsabilitatea C.N.SIS, pe baza propunerilor de proiect întocmite de către serviciile specializate din cadrul C.N.SIS;

n) elaborează şi transmite către compartimentul specializat din cadrul C.N.SIS documentele necesare pentru asigurarea finanţării activităţilor de implementare, dezvoltare şi mentenanţă a N.SIS, precum şi a proiectelor gestionate la nivelul C.N.SIS;

o) asigură planificarea şi gestionarea proiectelor, cu finanţare naţională sau europeană, dedicate mentenanţei şi dezvoltării ulterioare a N.SIS în funcţie de cerinţele C.SIS sau cele de la nivel naţional;

p) monitorizează derularea şi implementarea proiectelor cu finanţare naţională sau europeană aflate în competenţa C.N.SIS;

q) evaluează periodic necesarul de resurse umane, materiale, logistice, informatice, financiare pentru realizarea managementului N.SIS, pe baza propunerilor serviciilor C.N.SIS, la standardele impuse de legislaţia naţională şi cea de la nivelul UE în domeniul SIS şi prezintă conducerii C.N.SIS propuneri în consecinţă;

r) întocmeşte şi actualizează permanent Registrul riscurilor C.N.SIS;

s) asigură corelarea procedurilor de la nivelul C.N.SIS cu procedurile aferente M.A.I., naţionale şi europene, incidente atribuţiilor legale ale C.N.SIS;

t) desfăşoară activităţi specifice pentru întocmirea documentaţiilor necesare organizării procedurilor de achiziţie;

u) evaluează stadiul de implementare a proiectelor aflate în competenţa C.N.SIS şi elaborează rapoarte tehnice de progres şi rapoarte financiare, apoi le transmite către autoritatea responsabilă, spre analiză şi aprobare;

v) colaborează cu alte servicii din cadrul C.N.SIS şi/sau cu alte structuri din cadrul M.A.I., în vederea implementării, gestionării şi raportării stadiului de implementare a programelor/proiectelor şi contractelor corespunzătoare N.SIS, finanţate din fonduri naţionale şi europene;

w) întreprinde demersurile necesare pe care le presupune exerciţiul de programare, în vederea asigurării eligibilităţii proiectelor aferente N.SIS, propuse spre finanţare din fonduri europene, precum completarea sau modificarea fişelor de proiect, redimensionarea bugetului solicitat etc., în colaborare cu serviciile din cadrul C.N.SIS, unităţile şi instituţiile implicate;

x) întocmeşte, în colaborare cu serviciile specializate din cadrul C.N.SIS şi celelalte unităţi de profil specializate din cadrul M.A.I., documentele subsecvente aprobării fişelor de proiect pentru derularea efectivă a acestora;

y) monitorizează/gestionează activităţile îndeplinite de către contractanţi în acord cu prevederile contractuale;

z) asigură atestarea realităţii certificatelor de acceptanţă şi facturile emise de contractanţi, în vederea efectuării plăţii de către C.N.SIS;

aa) ţine legătura cu autoritatea responsabilă, autoritatea delegată şi autoritatea de certificare, în ceea ce priveşte raportarea periodică a datelor şi informaţiilor solicitate, conform procedurilor şi legislaţiei în vigoare;

bb) prezintă directorului C.N.SIS, documentele şi informaţiile specifice N.SIS, necesare pentru participarea la întâlnirile care au ca obiect proiectele gestionate şi derulate la nivelul C.N.SIS, precum şi pentru participarea la reuniunile naţionale şi internaţionale cu relevanţă pentru obiectul de activitate al C.N.SIS;

cc) asigură asistenţa de specialitate la redactarea şi derularea contractelor şi acordurilor/protocoalelor a căror aplicare este de competenţa C.N.SIS;

dd) formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative care, prin obiectul de reglementare, au incidenţă cu domeniul de activitate al C.N.SIS în colaborare cu serviciile C.N.SIS, după caz; asigură implementarea la nivelul unităţii a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern al M.A.I.;

ee) îndeplineşte atribuţiile specifice privitoare la securitatea şi sănătatea în muncă la nivelul C.N.SIS;

ff) asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin C.N.SIS pe linie de management resurse umane şi management operaţional;

gg) execută activităţi specifice pregătirii şi desfăşurării şedinţelor de tragere;

hh) elaborează raportările periodice către Direcţia Generală Anticorupţie privind prevenirea corupţiei;

ii) asigură secretariatul Comitetului tehnic, în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2010;

jj) asigură legătura permanentă dintre autorităţile reprezentate în Comitetul tehnic;

kk) transmite informări referitoare la modificările tehnice intervenite la nivelul C.SIS, primite de la serviciile specializate din cadrul C.N.SIS, către autorităţile naţionale reprezentate în Comitetul tehnic;

ll) asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Comitetului tehnic;

mm) asigură difuzarea agendei şi a materialelor aferente acesteia;

nn) informează conducerea M.A.I cu privire la deciziile adoptate în cadrul Comitetului tehnic şi al grupurilor de lucru;

oo) asigură păstrarea şi arhivarea documentaţiei privind lucrările desfăşurate şi deciziile adoptate în cadrul Comitetului tehnic, precum şi a grupurilor de lucru;

pp) elaborează şi transmite autorităţii delegate cereri de fonduri însoţite de documente justificative;

qq) asigură publicitatea acţiunilor realizate şi a bunurilor achiziţionate, conform prevederilor europene în vigoare, şi transmite spre aprobare materialele de promovare autorităţii responsabile.

rr) elaborează norme procedurale proprii de lucru aplicabile proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Atribuţiile Biroului monitorizare site de recuperare în caz de dezastru

 

Art. 21. -(1) Biroul monitorizare site de recuperare în caz de dezastru este structura specializată din cadrul C.N.SIS care are ca atribuţie principală asigurarea întreţinerii şi funcţionării continue, 24 ore/7 zile, a site-ului de recuperare în caz de dezastru al N.SIS.

(2) Biroul monitorizare site de recuperare în caz de dezastru are următoarele atribuţii:

a) asigură funcţionarea N.SIS în site-ul de recuperare în caz de dezastru, pe perioada de indisponibilitate a site-ului principal, în condiţiile de disponibilitate, securitate şi performanţă ale C.SIS;

b) asigură interconectarea N.SIS cu C.SIS la nivelul site-ului de recuperare în caz de dezastru, pe perioada de indisponibilitate a site-ului principal;

c) asigură interconectarea între N.SIS şi sistemele informatice ale autorităţilor naţionale cu atribuţii în SIS la nivelul site-ului de recuperare în caz de dezastru, pe perioada de indisponibilitate a site-ului principal;

d) asigură accesul autorităţilor naţionale competente la N.SIS operaţional în site-ul de recuperare în caz de dezastru, în colaborare cu DCTI;

e) asigură interconectarea permanentă între site-ul de recuperare în caz de dezastru al N.SIS şi site-ul principal al sistemului în vederea realizării sincronizării în timp real a celor două medii operaţionale ale N.SIS;

f) asigură transmiterea la C.SIS a semnalărilor naţionale de interes Schengen prin intermediul N.SIS din site-ul de recuperare în caz de dezastru, pe perioada de indisponibilitate a site-ului principal;

g) asigură securitatea N.SIS, din site-ul de recuperare în caz de dezastru, în deplină concordanţă cu cerinţele de securitate ale C.SIS şi cu reglementările naţionale în domeniu;

h) asigură monitorizarea funcţionării tuturor componentelor din arhitectura sistemelor SINS şi copiei naţionale a bazei centrale SIS, componente ale N.SIS, operaţional în site-ul de recuperare în caz de dezastru;

i) asigură monitorizarea funcţionării interfeţelor N.SIS, din site-ul de recuperare în caz de dezastru, cu sistemul central C.SIS şi cu sistemele informatice ale autorităţilor naţionale cu atribuţii în SIS, pe perioada de indisponibilitate a site-ului principal;

j) asigură mentenanţa infrastructurii IT&C şi a software-ului de bază din arhitectura mediilor de producţie, preproducţie, testare, dezvoltare şi instruire ale N.SIS;

k) asigură monitorizarea funcţionării interfeţei de conectare a site-ului de recuperare în caz de dezastru cu site-ul principal al N.SIS;

l) asigură monitorizarea funcţionării sistemului de control acces, de protecţie şi stingere a incendiilor şi a sistemului de climatizare al N.SIS, de la nivelul site-ului de recuperare în caz de dezastru al N.SIS;

m) asigură derularea activităţilor care vizează comutarea traficului N.SIS, din site-ul principal în site-ul de recuperare în caz de dezastru al N.SIS;

n) asigură derularea activităţilor de comutare a traficului din site-ul de recuperare în caz de dezastru în site-ul principal al N.SIS;

o) asigură derularea activităţilor de verificare a sincronizării şi consistenţei datelor între site-ul principal şi site-ul de recuperare în caz de dezastru al N.SIS;

p) asigură legătura permanentă cu echipa de specialişti ai C.SIS pentru buna funcţionare a N.SIS, pe perioada de indisponibilitate a site-ului principal al N.SIS;

q) asigură asistenţă tehnică pentru utilizatorii finali ai N.SIS, pe perioada de indisponibilitate a site-ului principal al N.SIS;

r) asigură implementarea procedurilor operaţionale de realizare a comutării fluxurilor de date ale N.SIS de la nivelul site-ului principal al sistemului la nivelul site-ului de recuperare în caz de dezastru al acestuia;

s) asigură configurarea şi securizarea reţelei LAN, de la nivelul site-ului de recuperare în caz de dezastru al N.SIS;

t) asigură monitorizarea şi administrarea reţelei LAN, de la nivelul site-ului de recuperare în caz de dezastru al N.SIS, aplicând standarde de securitate, soluţiile de administrare a securităţii la nivel global, securitatea accesului în sistemul RCIVD, standardele utilizate în infrastructura PKI a M.A.I. şi detectarea intruziunilor;

u) asigură menţinerea conectivităţii N.SIS, din site-ul de recuperare în caz de dezastru, prin TAP, la C.SIS;

v) îndeplineşte atribuţii date în competenţă prin lege sau dispoziţii ale conducerii C.N.SIS.

w) asigură sprijin Serviciului de administrare, monitorizare şi help-desk în derularea activităţilor de mentenanţă şi dezvoltare a sistemului N.SIS.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Atribuţiile Compartimentului financiar-contabilitate

 

Art. 22. -(1) Compartimentul financiar-contabilitate este structura specializată din cadrul C.N.SIS care are ca atribuţie principală asigurarea planificării şi execuţiei bugetare necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor C.N.SIS.

(2) Compartimentul financiar-contabilitate are următoarele atribuţii:

a) asigură organizarea şi conducerea contabilităţii proprii şi cantitativ-valorice a C.N.SIS, a cheltuielilor finanţate din mijloace bugetare şi din fonduri externe nerambursabile, prin care se asigură evidenţa plăţilor de casă, precum şi a cheltuielilor efective pe structura clasificaţiei bugetare;

b) organizează şi desfăşoară controlul financiar preventiv propriu pentru toate operaţiunile financiar-contabile desfăşurate;

c) organizează evidenţa veniturilor şi a cheltuielilor unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

d) întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al C.N.SIS;

e) raportează lunar situaţiile privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia efectivelor şi a realizării fondului de salarii, pe elemente componente;

f) propune modificarea alocaţiilor bugetare, pe care le înaintează Direcţiei Generale Financiare (D.G.F.);

g) organizează activitatea de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor pentru toate drepturile de natură salarială, precum şi evidenţa angajamentelor bugetare legale, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice;

h) asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului C.N.SIS prin casieria unităţii sau prin virament;

i) asigură elaborarea Declaraţiei informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, pentru personalul propriu şi transmiterea acesteia către autoritatea fiscală;

j) asigură elaborarea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, pentru personalul propriu şi transmiterea acesteia către autoritatea fiscală;

k) propune şi ia măsuri potrivit legii, pentru rezolvarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor referitoare la calcularea şi plata drepturilor băneşti cuvenite, urmărind virarea la termen şi în cuantumul stabilit a sumelor ce constituie venituri bugetare ori obligaţii către alte persoane juridice şi fizice;

l) întocmeşte şi prezintă la termen situaţiile financiare asupra execuţiei bugetare şi răspunde de exactitatea datelor şi legalitatea operaţiunilor financiar-contabile realizate;

m) urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor în vederea recuperării operative a pagubelor şi a altor debite;

n) prezintă conducerii C.N.SIS propuneri pentru raţionalizarea şi simplificarea lucrărilor din domeniul financiar, precum şi pentru automatizarea prelucrării datelor, în vederea înaintării acestora unităţilor M.A.I. abilitate;

o) întocmeşte balanţe de verificare analitice şi sintetice şi bilanţul contabil astfel încât să se reflecte în orice moment realitatea patrimoniului unităţii;

p) verifică încadrarea în bugetul aprobat şi acordă viza de control financiar preventiv propriu în toate fazele execuţiei bugetare;

q) completează şi depune declaraţiile lunare privind obligaţiile de plată la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale;

r) eliberează adeverinţe de venit pentru personalul C.N.SIS, la cerere;

s) întocmeşte şi înaintează situaţiile financiare lunare şi trimestriale către D.G.F.;

t) întocmeşte registrul-jurnal, cererea de credite, situaţia monitorizării cheltuielilor de personal conform indicatorilor aprobaţi, situaţia execuţiei bugetare lunare a creanţelor şi datoriilor, situaţii financiar-contabile trimestriale şi anuale, registrul inventar, registrul numerelor de inventar, situaţia privind valorificarea rezultatelor inventarierii.

u) organizează şi desfăşoară evidenţa cantitativ-valorică pentru bunurile materiale din dotarea proprie;

v) organizează evidenţa cheltuielilor de bunuri şi servicii din cadrul unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

w) organizează activitatea de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor de bunuri, servicii şi active nefinanciare;

x) organizează evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, conform Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

y) urmăreşte legalitatea şi asigură decontarea tuturor sumelor angajate prin contractele încheiate cu operatorii economici;

z) realizează împreună cu directorul C.N.SIS/şefii serviciilor de specialitate, după caz, studii şi analize care să conducă la creşterea eficienţei folosirii mijloacelor financiare puse la dispoziţia C.N.SIS, limitarea cheltuielilor la strictul necesar, eliminarea cheltuielilor nejustificate şi a celor care nu sunt necesare, oportune şi economicoase, precum şi la identificarea şi valorificarea tuturor resurselor de venituri bugetare;

aa) asigură ţinerea corectă şi la zi a evidenţei mijloacelor financiare;

bb) organizează efectuarea inventarierii la termenele stabilite şi în conformitate cu dispoziţiile legale şi ia sau propune, potrivit legii, măsurile corespunzătoare, în raport cu constatările făcute de comisiile de inventariere;

cc) organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin unităţii din contracte, acorduri, convenţii, protocoale şi alte acte asemănătoare încheiate de unitate în nume propriu sau de eşalonul ierarhic superior şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;

dd) asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative şi contabile, precum şi folosirea şi evidenţa formularelor cu regim special, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

ee) întocmeşte balanţe de verificare analitice şi sintetice cantitativ-valorice;

ff) organizează şi desfăşoară activităţile de pregătire de specialitate în cadrul compartimentului;

gg) participă la activităţile de pregătire generală şi de specialitate planificate de conducerea C.N.SIS;

hh) stabileşte şi actualizează permanent lista riscurilor, modalităţile de diminuare a acestora, elaborează procedurile de lucru şi le supune aprobării conducerii unităţii;

ii) întocmeşte bazele de calcul defalcat pe titluri şi articole bugetare pentru stabilirea necesarului de fonduri pentru realizarea planului de relaţii internaţionale;

jj) întreprinde demersuri către D.G.F., pentru asigurarea finanţării activităţilor de implementare, dezvoltare şi mentenanţă a N.SIS, precum şi a proiectelor gestionate la nivelul C.N.SIS;

kk) participă, în colaborare cu serviciile specializate din cadrul C.N.SIS şi celelalte unităţi de profil specializate din cadrul M.A.I., la elaborarea documentelor subsecvente aprobării fişelor de proiect pentru derularea efectivă a acestora;

ll) pune la dispoziţia serviciului specializat din cadrul C.N.SIS date şi documente privind raportarea periodică a datelor şi informaţiilor solicitate de către autoritatea responsabilă, autoritatea delegată şi autoritatea de certificare, conform procedurilor şi legislaţiei în vigoare;

mm) organizează evidenţa cheltuielilor referitoare la achiziţiile de bunuri şi servicii finanţate din fonduri externe nerambursabile, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

nn) organizează activitatea de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor de bunuri, servicii şi active nefinanciare finanţate din fonduri externe nerambursabile;

oo) asigură specialişti în cadrul comisiilor de evaluare privind achiziţia de bunuri şi servicii finanţate din bugetul de stat şi fonduri externe nerambursabile;

pp) asigură specialişti în cadrul echipelor de proiect finanţate din fonduri externe nerambursabile;

qq) întocmeşte proiectul propriu de Nomenclator arhivistic, respectiv arhivează şi depune la depozitul de arhivă a dosarelor şi documentelor preconstituite;

rr) întocmeşte şi transmite la D.G.F. situaţia privind monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal, respectiv situaţia privind execuţia cheltuielilor de personal, conform prevederilor legale în vigoare;

ss) elaborează şi actualizează procedurile scrise pentru operaţiunile economice în care este implicat Compartimentul financiar-contabilitate;

tt) întocmeşte şi transmite la termenele stabilite situaţiile financiar-contabile solicitate de D.G.F.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Atribuţiile Structurii de securitate/CSTIC

 

Art. 23. -Structura de securitate este structura specializată a C.N.SIS care are următoarele atribuţii:

a) elaborează normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, denumit în continuare D.I.P.I., iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

c) colaborează cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

d) asigură aplicarea normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

e) realizează analiza vulnerabilităţilor şi riscurilor existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi elaborează măsuri pentru înlăturarea acestora;

f) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

g) asigură relaţionarea cu D.I.P.I.;

h) realizează pregătirea specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

i) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

j) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;

k) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de C.N.SIS, pe clase şi niveluri de secretizare;

l) elaborează propuneri privind stabilirea locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate;

m) efectuează controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

n) implementează şi asigură măsurile de securitate pe linia INFOSEC, conform normelor în vigoare;

o) monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate ale direcţiei;

p) elaborează măsurile de securitate fizică pentru controlul accesului în zonele de securitate;

q) verifică condiţiile de securitate ale spaţiilor, birourilor, încăperilor, containerelor în care sunt manipulate sau păstrate informaţiile clasificate;

r) participă la activitatea de pregătire şi executare a programelor de inspecţie a măsurilor de securitate fizică în cadrul direcţiei;

s) realizează verificări inopinate ale sistemelor de protecţie fizică a informaţiilor clasificate;

t) asigură punerea în aplicare a normelor legale în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate în domeniul INFOSEC;

u) elaborează Programul de pregătire a personalului care are acces la informaţii clasificate, a temelor de pregătire şi de întocmire a fişelor individuale de pregătire;

v) participă la activitatea de control intern periodic privind modul de gestionare a informaţiilor clasificate;

w) participă la inventarierea documentelor clasificate ori de câte ori este necesar, însă cel puţin o dată pe an conform normelor legale în vigoare;

x) participă la activitatea de analizare periodică a documentelor în vederea păstrării, declasificării, trecerii la un nivel inferior de clasificare sau distrugerii;

y) asigură aplicarea procedurilor şi normelor de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate în cadrul direcţiei, pentru toate domeniile de securitate reglementate.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Atribuţiile Compartimentului documente clasificate, secretariat şi administrativ

 

Art. 24. -Compartimentul documente clasificate, secretariat şi administrativ este structura specializată a C.N.SIS care are următoarele atribuţii:

a) asigură relaţia funcţională a C.N.SIS cu celelalte structuri ale M.A.I.;

b) ţine evidenţa lucrărilor cu termen şi raportează conducerii unităţii stadiul soluţionării acestora;

c) primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa lucrărilor, pe care le prezintă conducerii C.N.SIS, precum şi corespondenţa neclasificată şi clasificată adresată unităţii, pe care o repartizează spre rezolvare potrivit dispoziţiilor rezolutive înscrise pe fiecare dintre acestea;

d) asigură consultarea informaţiilor clasificate de către personalul autorizat, în baza aprobării funcţionarului de securitate, cu respectarea normelor legale în vigoare, inclusiv respectarea normelor legale de curierat pentru această categorie de informaţii;

e) expediază la destinaţie corespondenţa şi lucrările neclasificate şi a celor clasificate, elaborate de personalul unităţii, după semnarea sau avizarea acestora de către persoanele abilitate în acest sens;

f) asigură multiplicarea documentelor, potrivit dispoziţiilor rezolutive ale conducerii C.N.SIS, cu respectarea prevederilor legale;

g) constituie unităţile arhivistice la nivelul compartimentului;

h) întocmeşte inventarele pentru unităţile arhivistice create la nivelul C.N.SIS;

i) însoţeşte, în baza dispoziţiei conducerii C.N.SIS, persoanele cărora li se permite accesul în sediul C.N.SIS;

j) întocmeşte, până la data de 5 a fiecărei luni, situaţia orelor efectuate de personalul C.N.SIS în luna precedentă, în vederea acordării drepturilor salariale;

k) întocmeşte şi prezintă conducerii C.N.SIS proiectul Dispoziţiei zilnice pe unitate;

l) participă la şedinţele de conducere desfăşurate la nivelul direcţiei, redactează procesul-verbal şi îl supune aprobării conducerii C.N.SIS, conform dispoziţiilor primite;

m) prezintă mapele de corespondenţă conducerii C.N.SIS şi se asigură de respectarea circuitului documentelor la nivelul unităţii;

n) asigură deplasarea personalului C.N.SIS care desfăşoară activităţi în afara unităţii;

o) ţine evidenţa şi distribuie literatura de specialitate şi pregătire generală, ordinele, instrucţiunile şi dispoziţiile primite de către C.N.SIS;

p) raportează ierarhic evenimentele, datele şi informaţiile obţinute, precum şi rezultatele unor misiuni şi activităţi executate de personalul C.N.SIS;

q) primeşte şi distribuie rechizitele şi alte consumabile necesare desfăşurării activităţii unităţii;

r) ţine evidenţa concediilor efectuate de personalul C.N.SIS, precum şi a orelor suplimentare efectuate de acesta şi prezintă informaţia relevantă conducerii C.N.SIS sau personalului îndrituit să o cunoască;

s) asigură activităţile specifice de secretariat pentru Comitetul tehnic;

t) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, date în competenţă prin dispoziţii ale conducerii C.N.SIS.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 25. -Întregul personal al C.N.SIS are obligaţia de a cunoaşte şi aplica, în părţile ce-l privesc, prevederile prezentului regulament.

Art. 26. -Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

 

  • Upvote 2
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.