Jump to content
POLITISTI.ro

Despre unităţile de cazare aflate în administrarea M.A.I.


ciprith

Recommended Posts

Sache

Eu sunt curios sa vad cine o sa raspunda pentru ceea ce s-a intamplat. Oare cine o sa fie scos vinovat?

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
serhente Garcia

daca in probele de mancare prelevate nu se va gasi nimic .... foarte posibil ca nimeni din partea hotelului sa fie invinuit.

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...

Pt Ioanatomescu62. Raspuns la intrebarea ta era mai sus in postarea colegului Eduard:

ART. 48
.......
    (4) Membrii de familie care se cazează în absenţa persoanei care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 42 lit. a) prezintă documente din care să reiasă această calitate, respectiv adeverinţă eliberată de către structura la care este încadrat personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...
 • 4 months later...
 • Catalin unfeatured this topic
 • Moderator
Catalin

Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Ordinul nr. 122/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în
administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011


Ordinul nr. 122/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. I. -
Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 10, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 10. - (1) În teritoriu, repartizarea numerică a locuinţelor se face de către o comisie teritorială de repartizare a locuinţelor, constituită din şefii inspectoratelor judeţene şi ai unităţilor necuprinse în structura acestora, al cărei preşedinte este şeful unităţii de administrare a imobilului.
. . . . . . . . . .
(6) În structurile Ministerului Afacerilor Interne, din Garnizoana Bucureşti şi din judeţe, se constituie comitete de analiză şi repartizare nominală a locuinţelor la nivelul titularilor de cotă, denumite în continuare comitete, numite prin dispoziţie la începutul fiecărui an, formate din cel puţin 3 membri, un preşedinte şi un secretar."
2. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Comisia centrală de repartizare a locuinţelor şi comisiile teritoriale au următoarele atribuţii:
a) hotărăsc, cu majoritate simplă, în plen, repartizarea numerică a locuinţelor de serviciu, conform prevederilor art. 10 alin. (7), şi repartizarea nominală a locuinţelor de intervenţie, conform art. 10 alin. (4);
b) aprobă transferul de locuinţe de intervenţie între unităţile titulare de cotă;
c) întocmesc procesul-verbal de repartizare a locuinţelor, care, după semnarea de către toţi membrii comisiilor, se transmite unităţii de administrare, în vederea înştiinţării unităţilor titulare de cotă şi încheierii contractului de închiriere."
3. La articolul 12, alineatul (3) se abrogă.
4. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 18. -(1) Când titularul contractului de închiriere a unei locuinţe de serviciu se mută de la o unitate titulară de cotă la alta din aceeaşi localitate, locuinţa rămâne în evidenţa unităţii de administrare, modificându-se doar unitatea titulară de cotă, titularul contractului de închiriere păstrându-şi dreptul de folosinţă asupra acesteia.
(2) În situaţia în care titularul contractului de închiriere a unei locuinţe de intervenţie se mută de la o unitate titulară de cotă la alta din aceeaşi localitate, locuinţa rămâne în evidenţa unităţii de administrare şi la aceeaşi unitate titulară de cotă, titularul contractului de închiriere având obligaţia de a o preda unităţii de administrare, pe bază de proces-verbal."
5. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 22. -Schimbul de locuinţe dintre personalul aceleiaşi unităţi se poate face numai cu acordul comitetului, care se comunică unităţii de administrare pentru schimbarea contractului de închiriere."
6. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 24. -(1) Comitetul stabileşte personalul subordonat care are dreptul de a ocupa o locuinţă de intervenţie."
7. La articolul 24, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) În cazul în care prin reorganizare se desfiinţează/înfiinţează unităţi titulare de cotă, locuinţele de intervenţie aferente se repartizează la unitatea/unităţile care au preluat activitatea."
8. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 28. -(1) Situaţiile în care contractul de închiriere încetează sunt următoarele:
a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b) când titularul contractului de închiriere a încetat raporturile de muncă/serviciu cu unitatea, cu drept la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie anticipată parţială sau pensie de invaliditate, cu excepţia cazurilor în care locuinţele de serviciu sunt ocupate de pensionari sau de urmaşi ai titularilor contractelor de închiriere decedaţi al căror venit nu le permite cumpărarea locuinţei în condiţiile art. 3 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată;
c) când titularul contractului de închiriere a primit o altă locuinţă în altă localitate;
d) când titularul contractului de închiriere a fost mutat în altă localitate;
e) când titularul contractului de închiriere a fost transferat la altă instituţie;
f) atunci când se solicită rezilierea contractului de închiriere de către titularul acestuia;
g) când titularul contractului de închiriere a dobândit, în aceeaşi localitate, o locuinţă proprietate personală care îndeplineşte exigenţele minimale de suprafaţă corespunzător numărului de membri de familie;
h) când titularul contractului de închiriere a încetat activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne din motive imputabile lui sau prin demisie ori în urma reorganizării;
i) când titularul contractului de închiriere nu s-a achitat de obligaţiile contractuale care îi revin pe o perioadă de 3 luni;
j) când titularul contractului de închiriere a unei locuinţe de intervenţie este numit pe o funcţie care nu necesită prezenţa sa permanentă sau în caz de urgenţă în unitate, la solicitarea conducătorului unităţii titulare de cotă;
k) în situaţia în care nu s-a mutat efectiv în locuinţa repartizată din motive imputabile lui;
l) când titularul unui contract de închiriere pentru o locuinţă de intervenţie predă funcţia ca urmare a mutării de la o unitate titulară de cotă la altă unitate din aceeaşi localitate.
(2) Termenele de eliberare a locuinţei în situaţiile de încetare a contractului de închiriere prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
a) la data la care a intervenit situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a);
b) în termen de 30 de zile de la data când a intervenit situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), d), e), h), j) şi l);
c) în termen de 15 de zile de la data semnării noului contract de închiriere în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c);
d) în termen de 30 de zile de la data înregistrării la secretariatul unităţii de administrare a cererii de reziliere prevăzută la alin. (1) lit. f);
e) în termen de 30 de zile de la data dobândirii unei locuinţe proprietate personală în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. g);
f) în termen de 30 de zile de la data expirării perioadei prevăzute la alin. (1) lit. i);
g) în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de închiriere în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. k)."
9. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 29. -(1) Titularul contractului de închiriere care şi-a încetat activitatea din motive neimputabile lui poate cere ca locuinţa de serviciu pe care o ocupă să fie atribuită unui membru al familiei cu care locuieşte împreună, dacă acesta face parte din personalul Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Cererea se depune la unitatea de administrare, aceasta având obligaţia de a o soluţiona în termen de 30 de zile de la data înregistrării, pe baza concluziilor cuprinse în procesul-verbal al comitetului."
10. La articolul 30, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"g) să solicite reînnoirea contractului de închiriere a locuinţei de serviciu/intervenţie cu cel puţin 30 de zile, dar nu mai mult de 60 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate a acestuia;".
11. La articolul 31, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) să analizeze oportunitatea prelungirii contractului de închiriere pentru locuinţa de intervenţie la unitatea titulară de cotă şi să întreprindă măsuri în consecinţă, cu cel mult 30 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate."
12. La articolul 37, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Actualizarea anexei nr. 4, în situaţia extinderii sau modernizării unităţilor de cazare şi pregătire, amenajării, radierii, schimbării destinaţiei ori preluării în administrare şi a altor spaţii cu această destinaţie, se face prin dispoziţie emisă de către directorul general al Direcţiei generale logistice, în baza unui raport justificativ elaborat de structura de administrare, în conţinutul căruia va argumenta modificarea solicitată."
13. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 44. -(1) Repartizarea locurilor de cazare în complexurile de agrement «Meridian» - staţiunea Mamaia şi «Diana» - staţiunea Saturn din judeţul Constanţa se face anual, până la data de 15 mai, de către Direcţia generală logistică, care transmite structurilor numărul de locuri repartizate."
14. După articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 441, cu următorul cuprins:
"Art. 441. -Repartizarea locurilor de cazare la unităţile de odihnă şi recreere se face în funcţie de disponibilităţi, în baza solicitărilor. Locurile de cazare disponibile pot fi puse la dispoziţie şi personalului din afara Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile art. 42 lit. d), cu aprobarea ordonatorului de credite care are în administrare unităţile de odihnă şi recreere."
15. La articolul 46, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) cadrele militare în activitate şi poliţiştii-funcţionari publici cu statut special care nu au domiciliul, locuinţă proprietate personală, nu au primit locuinţă de serviciu sau de intervenţie şi care nu beneficiază, ei sau soţiile/soţii acestora, de compensaţia pentru chirie prevăzută de lege, în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, ca urmare a numirii în prima funcţie, mutării în interesul serviciului sau a împuternicirii pe funcţie;".
16. La articolul 46, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
"e) angajaţii Ministerului Afacerilor Interne care au calitatea de sportivi amatori şi sunt afiliaţi Clubului Sportiv «Dinamo» Bucureşti, precum şi sportivii legitimaţi ai clubului, în spaţiile de cazare aflate în administrarea acestuia."
17. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 461, cu următorul cuprins:
"Art. 461. -(1) Beneficiază de gratuitate la cazarea în unităţi de cazare şi pregătire personalul Ministerului Afacerilor Interne prevăzut la art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 442/1992 privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate, cu completările ulterioare, respectiv art. 32 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Stabilirea unităţilor de cazare şi pregătire din cele cuprinse în anexa nr. 4 care pot fi utilizate ca centre de refacere a capacităţii de muncă şi întărire a sănătăţii sau centre de odihnă şi recuperare a sănătăţii la care are acces personalul prevăzut la alin. (1) se face prin dispoziţie emisă de către directorul general al Direcţiei generale logistice, cu viza prealabilă a Direcţiei medicale."
18. La articolul 55, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) În cazul unităţilor de cazare aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne care sunt finanţate de la bugetul de stat, categoriile de personal prevăzute la art. 42 lit. a) şi b) achită 10% din tariful de cazare la unitatea de administrare a spaţiului."
19. La articolul 61, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În situaţiile în care unităţile de administrare propun pentru închiriere spaţii necesare montării bancomatelor (ATM), automatelor pentru cafea sau chioşcurilor alimentare pe suprafeţe ce nu depăşesc 4 mp, nu se impune obţinerea documentelor care să ateste că suprafaţa respectivă nu prezintă interes pentru alte unităţi din structura Ministerului Afacerilor Interne, iar aprobarea pentru disponibilizarea acestora va fi dată de către ordonatorul de credite care are în administrare directă respectivul imobil."
20. La articolul 82, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 82. -(1) Pentru soluţionarea contestaţiilor, şeful unităţii de administrare numeşte prin dispoziţie o comisie de verificare a contestaţiilor, formată din 5 membri, alţii decât cei din comisia de evaluare a ofertelor, care în termen de 4 zile lucrătoare trebuie să raporteze în scris rezultatul verificărilor."
21. La anexa nr. 1 "Glosar de termeni", după litera e) se introduc două noi litere, literele e1) şi e2), cu următorul cuprins:
"e1) unităţi teritoriale necuprinse în structura inspectoratelor judeţene - structuri teritoriale ale unor unităţi centrale prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv unităţile de învăţământ;
e2) unităţi teritoriale necuprinse în structura inspectoratelor generale - structuri teritoriale ai căror şefi au calitatea de ordonatori terţiari de credite aflaţi în subordinea directă a ordonatorului principal."
22. La anexa nr. 1, literele f) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"f) alte unităţi de cazare - spaţiile de cazare existente în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, care pot fi folosite pentru cazarea de urgenţă numai a personalului ministerului aflat în misiuni, repartizat, detaşat sau mutat în interesul serviciului în alte garnizoane decât cele în care îşi au domiciliul, când nu se pot asigura locuri în cămine sau complexuri de odihnă şi recreere.
. . . . . . . . . .
o) titulari de cotă de locuinţe - unităţile/structurile Ministerului Afacerilor Interne cărora le sunt repartizate numeric locuinţele, respectiv inspectoratele generale, unităţile centrale şi alte unităţi necuprinse în structura acestora, pentru municipiul Bucureşti, iar în teritoriu, inspectoratele şi celelalte unităţi necuprinse în structura acestora de pe raza teritorială respectivă."
23. Anexa nr. 2 "Componenţa Comisiei Centrale de Repartizare a Locuinţelor" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
24. În anexa nr. 3 "Contract de închiriere", la articolul 13, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

"e1) să achite contravaloarea sumelor datorate pentru lipsa de folosinţă a locuinţei, până la data la care aceasta va fi predată efectiv;".
25. La anexa nr. 3, articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 20. -Contractul încetează în următoarele situaţii:
a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b) când titularul contractului de închiriere a încetat raporturile de muncă/serviciu cu unitatea, cu drept la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie anticipată parţială sau pensie de invaliditate, cu excepţia cazurilor în care locuinţele de serviciu sunt ocupate de pensionari sau de urmaşi ai titularilor contractelor de închiriere decedaţi al căror venit nu le permite cumpărarea locuinţei în condiţiile art. 3 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată, în termen de 30 de zile de la data când a intervenit situaţia respectivă;
c) când titularul contractului de închiriere a primit o altă locuinţă în altă localitate, în termen de 15 zile de la semnarea noului contract de închiriere;
d) când titularul contractului de închiriere a fost mutat în altă localitate, în termen de 30 de zile de la data mutării;
e) când titularul contractului de închiriere a fost transferat la altă instituţie, în termen de 30 de zile de la data transferării;
f) atunci când se solicită rezilierea contractului de închiriere de către titularul acestuia, în termen de 30 de zile de la data înregistrării la secretariatul unităţii de administrare a cererii de reziliere;
g) când titularul contractului de închiriere a dobândit, în aceeaşi localitate, o locuinţă proprietate personală care îndeplineşte exigenţele minimale de suprafaţă corespunzător numărului de membri de familie, în termen de 30 de zile de la data dobândirii;
h) când titularul contractului de închiriere a încetat activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne din motive imputabile lui sau prin demisie ori în urma reorganizării, în termen de 30 de zile de la aceasta;
i) când titularul contractului de închiriere nu s-a achitat de obligaţiile contractuale care îi revin pe o perioadă de 3 luni, în termen de 30 de zile de la expirarea celor 3 luni;
j) când titularul contractului de închiriere a unei locuinţe de intervenţie este numit pe o funcţie care nu necesită prezenţa sa permanentă sau în caz de urgenţă în unitate, la solicitarea conducătorului unităţii titulare de cotă, în termen de 30 de zile de la data când a intervenit situaţia respectivă;
k) în situaţia în care nu s-a mutat efectiv în locuinţa repartizată din motive imputabile lui, în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de închiriere;
l) când titularul unui contract de închiriere pentru o locuinţă de intervenţie predă funcţia ca urmare a mutării de la o unitate titulară de cotă la altă unitate din aceeaşi localitate, în termen de 30 de zile de la data predării funcţiei."
26. Anexa nr. 4 "Situaţia unităţilor de cazare şi pregătire, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea

Bucureşti, 25 septembrie 2015.
Nr. 122.


ANEXA Nr. 1 
(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

COMPONENŢA
Comisiei Centrale de Repartizare a Locuinţelor

Preşedinte - secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne
Membri:
- inspectorul general/adjunct al inspectorului general din Inspectoratul General al Poliţiei Române;
- inspectorul general/adjunct al inspectorului general din Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
- inspectorul general/adjunct al inspectorului general din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
- inspectorul general/adjunct al inspectorului general din Inspectoratul General al Jandarmeriei Române;
- directorul general/directorul general adjunct din Direcţia generală juridică;
- directorul general/directorul general adjunct din Direcţia generală anticorupţie;
- şeful/adjunct al şefului Departamentului de informaţii şi protecţie internă;
- directorul general/directorul general adjunct din Direcţia generală logistică.
Secretar - directorul/directorul adjunct al Direcţiei administrative din cadrul Direcţiei generale logistice

ANEXA Nr. 2 
(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

56128ab2314bf_SITUAIA-unitilor-de-cazare

 

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
 • 1 year later...
Cristicarceanu

Sunt în următoarea situație: am prins un bilet la hotel diana dar nu sunt casatorit, pot fi primit cu prietena?

Link to post
Share on other sites
 • Membru
Andrei

Anul trecut nu au fost probleme, pe tema asta. Deci, nici anul asta nu ar trebui sa fie. 

Link to post
Share on other sites
Elvis

Nu stiu exact, mai intreaba si tu, in cazul prietenei reducerea este mai mica la cazare. 

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

Buna ziua. Ca prin farmec am primit "repartitie" pentru o saptamana la Meridian. Intrebare: camera primita e de 3 locuri dar noi suntem doar 2 (sotia si cu mine). Al treilea loc vom fi obligat sa-l platim? Am putea sa luam a treia persoana - sora mea care este personal MApN, dar din cate am citit nu poate beneficia de reducere. (cf. legii 360 prin familie se intelege doar sotie, copii si parinti aflati in intretinere).

Link to post
Share on other sites
Elvis

Si daca nu iti iei sora tot platesti camera cu trei locuri, adica 10% din pretul biletului. Masa o platesti separat.

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...
Cristicarceanu

Se plateste biletul intreg si apoi se obtine de la ipj contravaloarea de 90% sau se achită doar cei 10 % la hotel? Si ce acte trebuie să avem la noi la receptie?

Link to post
Share on other sites
 • Membru
viobra
On 6/14/2017 at 7:34 PM, Elvis said:

Si daca nu iti iei sora tot platesti camera cu trei locuri, adica 10% din pretul biletului.

Mai @Cristicarceanu, tu ce intelegi din ce-a scris Elvis?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Similar Content

  • Dan
   By Dan
   Deoarece cum bine se știe, cu ocazia zilei de 1 Mai și a sărbătorilor pascale în stațiunile de pe litoral se concentrează un nr. mare de turiști m-am gândit să strângem aici câteva sfaturi, recomandări pentru a evita situațiile neplăcute. Accesul spre litoral, se face acum foarte ușor, pe Autostrada A2, limita de viteză pentru autoturisme fiind de 130 de km./h cu excepția porțiunilor de drum unde această viteză este limitată pentru diferite motive, cel mai des fiind cel al lucrărilor de întreținere.

   Pe autostradă evitați sub orice formă să opriți pe banda de urgență, iar dacă este inevitabil să opriți (defecțiuni mecanice, etc.) semnalizați corespunzător oprirea cu luminile de avarie, triunghiuri reflectorizante, etc. Dacă este necesar să efectuați schimbarea unei roți purtați o vestă reflectorizantă chiar și pe timpul zilei pentru a fi mai vizibil pentru cei din trafic. Este recomandat să opriți doar în locurile special amenajate sau în stațiile de alimentare a combustibilului. În aceste locuri nu lăsați autoturismele nesupravegheate sau cu cheile în contact, motor pornit, etc.

   De pe autostrada A2 aveți două opțiuni de ieșire în funcție de destinația aleasă. Dacă ați optat pentru stațiunile Mamaia sau Năvodari alegeți varianta de ieșire prin municipiul Constanța. Dacă alegeți stațiunile Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap-Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche alegeți varianta de ieșire spre Agigea (indicator Bulgaria).

   Recomandări pentru stațiunea MAMAIA

   nu opriți autoturismul decât în locuri și parcări special amenajate, eventual păzite
   nu lăsați bunuri la vedere în autoturisme gen detectoare radar, telefoane, genți, poșete, portofele, laptopuri, etc.
   verificați bine dacă ați încuiat (asigurat) autoturismul înainte de a îl lăsa în parcare
   evitați tot felul de binevoitori care vă oferă ”facilități” de parcare sau cazare
   circulați cu viteza recomandată (există foarte multe forțe de poliție rutieră concentrate în stațiune, inclusiv aparate radar)
   circulați cu atenție, nu intrați în conflicte verbale la volan cu ceilalți participanți la trafic
   dacă ați fost victima sau martorul vreunei infracțiuni sunați cu încredere la nr. de telefon de urgență 112, Poliția Stațiunii Mamaia tel,/fax. 0241-831.221, sau la IPJ Constanța tel. 0241-611364 Dispecerat

   Recomandări pentru stațiunea COSTINEȘTI


   Deși pe vremuri era o stațiune care se umplea de turiști în ultimii ani aceasta a devenit mai ”aerisită”. Accesul se face din DN 39, atenție foarte mare când pătrundeți spre stațiune, un nr mare de accidente s-au produs datorită neatenției și neasigurării la pătrunderea de pe DN 39 înspre stațiune. Alte recomandări:

   nu opriți autoturismul decât în locuri și parcări special amenajate, eventual păzite
   nu lăsați bunuri la vedere în autoturisme gen detectoare radar, telefoane, genți, poșete, portofele, laptopuri, etc.
   verificați bine dacă ați încuiat (asigurat) autoturismul înainte de a îl lăsa în parcare
   evitați tot felul de binevoitori care vă oferă ”facilități” de parcare sau cazare
   evitați să intrați în conflicte cu cei din localitate
   nu lăsați neasigurate ușile și ferestrele camerelor unde sunteți cazați

   circulați cu atenție, nu intrați în conflicte verbale la volan cu ceilalți participanți la trafic
   dacă ați fost victima sau martorul vreunei infracțiuni sunați cu încredere la nr. de telefon de urgență 112, Poliția Stațiunii Costinești tel,/fax. 0241-734017, sau la IPJ Constanța tel. 0241-611.364 Dispecerat

   Recomandări pentru stațiunile 2 Mai și Vama Veche

   Stațiunile 2 Mai și Vama Veche au un specific aparte din toate punctele de vedere. Dacă călătoriți cu transportul în comun vă aduc la cunoștință că transportul se face cu microbuze care pleacă din zona Gara Mangalia la fiecare 20 de minute. Evitați taximetrele care au tarife foarte mari sau ”mica înțelegere” cu șoferii acestora. Dacă circulați cu autoturismul personal accesul spre aceste stațiuni se face din sensul giratoriu pe varianta de ocolire. (există indicatoare rutiere care vă vor ghida). Circulați cu atenție respectând viteza legală, în zonă fiind concentrate deasemenea forțe importante ale poliției rutiere dotate cu aparate radar. În stațiunile 2 Mai și Vama-Veche vă recomand :

   [*]nu opriți autoturismul decât în locuri și parcări special amenajate, eventual păzite
   [*]nu lăsați bunuri la vedere în autoturisme gen detectoare radar, telefoane, genți, poșete, portofele, laptopuri, etc.
   [*]verificați bine dacă ați încuiat (asigurat) autoturismul înainte de a îl lăsa în parcare evitați să intrați în conflicte cu cei din localitate
   [*]nu lăsați neasigurate ușile și ferestrele camerelor unde sunteți cazați
   [*]circulați cu atenție, nu intrați în conflicte verbale la volan cu ceilalți participanți la trafic
   [*]nu lăsați bunuri nesupravegheate pe plajă (poșete, telefoane lăsate nesupravegheate pe nisip)
   [*]nu vă angrenați în discuții cu persoane necunoscute sau care se oferă să aibă grijă de bunurile voastre
   [*]dacă vă campați la cort pe plajă, atenție mare la zona unde vă campați pentru a evita să deveniți victima furturilor (acest tip de infracțiune este foarte des întâlnit în această zonă). Este de preferat să vă campați în zonele unde sunt condiții minime de siguranță sau concentrate un nr. mai mare de corturi.
   [*]nu purtați asupra voastră sume importante de bani
   [*]nu dezvăluiți necunsocuților locul unde sunteți cazați și nu invitați în camere persoane cunoscute ocazional
   [*]dacă ați fost martorul sau victima vreunei infracțiuni sunați cu încredere la nr. de urgență 112 sau la Poliția mun. Mangalia 0241-751305


   Vă urez o vacanță plăcută, fără evenimente !
  • Elvis
   By Elvis
   HOTĂRÂREA NR. 125/2003   pentru aprobarea condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale poliţiştilor în cazul mutării în alte localităţi şi o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi a condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor poliţiştilor în situaţia mutării acestora în interesul serviciului în altă localitate   (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 20/02/2003)   Art. 1. - (1) Poliţiştii mutaţi dintr-o localitate în alta, individual sau împreună cu unitatea, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei şi gospodăria lor.
   (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă şi persoanelor nou-încadrate sau reîncadrate în corpul ofiţerilor ori agenţilor de poliţie în activitate, în unităţi situate în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul.
   (3) Poliţiştii în activitate, care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ, beneficiază după absolvire de decontarea costului transportului, prevăzută la alin. (1), dacă sunt mutaţi în alte localităţi decât cele din care au plecat la studii sau în care îşi au domiciliul.
   (4) La absolvirea instituţiilor de învăţământ elevii şi studenţii cărora li se acordă grade profesionale prevăzute pentru poliţiştii în activitate ori cei care au obţinut asemenea grade pe timpul şcolarizării au dreptul, la prezentarea la unităţi, la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei şi gospodăria lor, dacă sunt mutaţi în alte localităţi decât cele din care au plecat la studii sau în care îşi au domiciliul.
   (5) Poliţiştilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 69 alin. (1) lit. a), b), c), e) şi j) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, care îşi schimbă domiciliul în termen de 12 luni de la data schimbării poziţiei de activitate, li se rambursează cheltuielile de transport pentru ei şi gospodărie, până la localitatea unde îşi stabilesc domiciliul.
   (6) De dreptul la decontarea cheltuielilor de transport beneficiază şi membrii de familie, în situaţia mutării poliţistului în interes de serviciu în altă localitate.
   Art. 2. - (1) Pentru mutarea efectivă a gospodăriei dintr-o localitate în alta, poliţiştii pot folosi:
   a) mijloacele de transport în comun, feroviare, auto, navale, aeriene sau alte mijloace, pe traseele unde nu există reţea de cale ferată ori de transport auto;
   b) mijloace de transport deţinute legal, cu orice titlu.
   (2) Călătoriile cu mijloacele de transport prevăzute la alin. (1) lit. a) se efectuează cu documente de transport, alte documente similare, precum şi cu legitimaţii de călătorie plătite de poliţişti, care se decontează de unităţi, în limita drepturilor prevăzute pentru aceştia la art. 3.
   Art. 3. - (1) Când se deplasează cu mijloace de transport feroviare, poliţiştii au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport astfel:
   a) ofiţerii de poliţie, la clasa I, pe orice distanţă;
   b) agenţii de poliţie, la clasa I, pe distanţe mai mari de 300 km, şi la clasa a II-a, pe distanţe de până la 300 km inclusiv.
   (2) Costul suplimentelor de viteză şi al tichetelor de rezervare a locurilor se decontează la orice fel de tren, indiferent de distanţă.
   (3) Costul suplimentului de pat la vagonul de dormit şi cuşetă se decontează pentru chestorii şi comisarii de poliţie, precum şi pentru conducătorii de unităţi, indiferent de gradul profesional deţinut, care călătoresc pe timp de noapte la distanţe mai mari de 300 km. Ceilalţi poliţişti pot folosi în aceleaşi condiţii vagonul de dormit, având aprobarea prealabilă a conducătorului unităţii. Poliţiştii care au dreptul să călătorească la clasa I pot folosi vagonul cuşetă fără aprobare.
   Art. 4. - În cazul în care poliţiştii folosesc alte mijloace de transport în comun decât cele feroviare au dreptul să călătorească astfel:
   a) cu mijloace de transport fluviale şi maritime, la clasa I, ofiţerii de poliţie şi la clasa a II-a, agenţii de poliţie;
   b) cu mijloace de transport auto pe orice distanţă, iar cu avionul, pe baza aprobării conducătorului unităţii;
   c) cu alte mijloace de transport în comun, pe trasee unde nu există reţea de cale ferată sau de transport auto.
   Art. 5. - (1) Poliţiştii au dreptul la transport dus-întors în contul unităţilor din care fac parte, când se deplasează pentru efectuarea concediului de odihnă aferent anului respectiv, o singură dată pe an.
   (2) Poliţiştii care efectuează concediul de odihnă în străinătate beneficiază de contravaloarea a două călătorii cu mijloace de transport feroviare pentru rangul de tren şi clasa la care au dreptul, pe distanţa calculată între localitatea unităţii în care acesta este încadrat şi localitatea în care se află punctul de trecere al frontierei pe unde se face ieşirea din ţară.
   Art. 6. - Membrii de familie ai poliţiştilor au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport aferente clasei de călătorie la care au dreptul poliţiştii respectivi.
   Art. 7. - Poliţiştii detaşaţi în afara Ministerului de Interne beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport şi concediu de odihnă, pentru ei şi membrii lor de familie, în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre.
   Art. 8. - Elevii (studenţii) instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea poliţiştilor au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors în contul instituţiilor respective, o singură dată, pentru fiecare vacanţă din cursul unui an de învăţământ, dacă au domiciliul în altă localitate decât cea în care se află instituţia de învăţământ ai cărei elevi (studenţi) sunt.
   Art. 9. - Poliţiştii mutaţi dintr-o localitate în alta pot folosi autoturismul deţinut legal, cu orice titlu, cu aprobarea prealabilă a conducătorului unităţii din care se mută, pentru un singur drum. În acest caz deţinătorul legal, cu orice titlu, al autoturismului va primi contravaloarea a 7,5 litri de carburant, la 100 km parcurşi, în funcţie de sistemul de alimentare al autoturismului. De aceleaşi drepturi beneficiază şi poliţistul împuternicit să îndeplinească o funcţie într-o unitate care este situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă ori cea în care acesta are funcţia de bază.
   Art. 10. - La stabilirea cheltuielilor de transport ce se decontează se iau în considerare şi cheltuielile efectuate pentru transportul gospodăriei, pe baza documentelor justificative.
   Art. 11. - Decontarea cheltuielilor de transport se face numai pe baza documentelor de transport şi a legitimaţiilor de călătorie plătite în numerar. În cazul pierderii legitimaţiilor de călătorie, acestea pot fi reconstituite în condiţiile reglementărilor în vigoare, dar numai atunci când acestea sunt nominale.
   Art. 12. - Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi al comisioanelor percepute de agenţiile de voiaj intră în cheltuielile de transport care se decontează.
   Art. 13. - Nu se admit la decontare taxele suplimentare percepute de agenţiile de voiaj (convorbiri telefonice, telegrame, telex) pentru reţinerea locului în trenuri cu regim de rezervare a locurilor.
   Art. 14. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul de Interne va emite norme metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin ordin al ministrului de interne.
   Art. 15. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz, precum şi răspunderea materială ori de câte ori s-a produs o pagubă.
   Art. 16. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  • Elvis
   By Elvis
   HOTĂRÂREA NR. 1578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare   (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 28 din 20/01/2003)
   CAPITOLUL I

   Art. 1. - (1) Poliţiştii au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit, a cărui durată se stabileşte în raport cu vechimea lor în serviciu, după cum urmează:
   a) 32 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime în serviciu de până la 10 ani;
   b) 38 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime în serviciu de peste 10 ani.
   (2) Vechimea în serviciu care se ia în considerare la determinarea duratei concediului de odihnă este aceea pe care poliţiştii o împlinesc în cursul anului calendaristic pentru care li se acordă concediul şi se stabileşte potrivit legislaţiei pensiilor, aplicabilă acestei categorii profesionale.
   (3) Durata concediului de odihnă al poliţiştilor încadraţi în cursul anului se stabileşte proporţional cu perioada lucrată de la data încadrării până la finele anului calendaristic respectiv şi în raport cu vechimea în serviciu stabilită potrivit alin. (2).
   Art. 2. - (1) Concediul de odihnă se efectuează până la finele anului calendaristic respectiv, integral sau fracţionat.
   (2) Concediul de odihnă poate fi fracţionat la cererea poliţiştilor, cu condiţia ca una din fracţiuni să nu fie mai mică de 21 de zile calendaristice.
   Art. 3. - (1) Poliţiştii care au absentat de la program întregul an calendaristic, fiind în concedii medicale, concediu de maternitate, concedii pentru îngrijirea copilului, acordate în condiţiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare, ori în concedii fără plată, nu au dreptul la concediu de odihnă pentru acel an.
   (2) În cazul în care perioadele de concedii prevăzute la alin. (1), însumate, au fost de 12 luni sau mai mari şi s-au întins pe doi ori mai mulţi ani calendaristici consecutivi, poliţiştii au dreptul la un singur concediu de odihnă, acordat în anul reluării activităţii, în măsura în care nu a fost efectuat în anul în care a intervenit absenţa de la serviciu pentru motivele prevăzute la alin. (1).
   Art. 4. - Conducerea unităţii este obligată să ia măsurile necesare pentru ca poliţiştii să efectueze în fiecare an calendaristic concediul de odihnă la care au dreptul.
   Art. 5. - (1) Programarea de principiu a concediilor de odihnă pentru anul următor se face până la data de 15 decembrie a anului în curs, cu consultarea poliţiştilor, şi se aprobă de şeful structurii respective.
   (2) Concediile de odihnă se programează eşalonat în tot cursul anului, ţinându-se seama de activităţile specifice desfăşurate şi de nevoile personale ale poliţiştilor, fără ca numărul celor aflaţi în acelaşi timp în concediu de odihnă să depăşească o treime din efectivul unităţii.
   (3) La programarea concediilor de odihnă, conducerea unităţii va ţine seama, în măsura în care este posibil, şi de specificul activităţii soţiei/soţului poliţistului.
   Art. 6. - (1) Reprogramarea sau amânarea efectuării concediului de odihnă va putea fi efectuată când poliţistul se află în una dintre următoarele situaţii:
   a) concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă;
   b) urmează să îndeplinească misiuni în afara teritoriului naţional, în cadrul forţelor internaţionale de poliţie;
   c) poliţistul-femeie solicită concediul de odihnă înainte sau în continuarea concediului de maternitate ori i s-a acordat concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a celui bolnav în vârstă de până la 3 ani;
   d) are recomandare medicală pentru a urma un tratament într-o staţiune balneoclimaterică, caz în care data începerii concediului de odihnă va fi cea indicată în recomandarea medicală;
   e) urmează sau este planificat să urmeze un curs de perfecţionare sau specializare în ţară ori în străinătate.
   (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e) reprogramarea este condiţionată de cererea prealabilă a poliţistului.
   Art. 7. - (1) Concediul de odihnă se întrerupe în următoarele situaţii:
   a) a intervenit unul dintre cazurile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b) sau e);
   b) când poliţistul-femeie intră în concediu de maternitate;
   c) pentru nevoi de serviciu neprevăzute.
   (2) Pentru cazurile de întrerupere a concediului de odihnă prevăzute la alin. (1) poliţiştii au dreptul să efectueze restul zilelor de concediu după ce au încetat situaţiile respective sau, când acest lucru nu este posibil, la data stabilită printr-o nouă programare în cadrul aceluiaşi an calendaristic.
   (3) Întreruperea concediului de odihnă se dispune, în scris, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) şi e) şi în cazul prevăzut la lit. c) a alin. (1) al prezentului articol de către şeful care are competenţe pe linia gestionării resurselor umane.
   Art. 8. - În cazul în care concediul de odihnă este întrerupt, drepturile băneşti primite pentru situaţiile prevăzute la art. 3 nu se restituie, urmând ca diferenţa de concediu în zile să fie efectuată la o dată ulterioară, în cadrul aceluiaşi an calendaristic sau, după caz, în funcţie de situaţiile în care concediul de odihnă este întrerupt, în anul reluării activităţii, în condiţiile prevăzute la art. 3, iar plăţile să fie regularizate în raport de situaţia intervenită.
   Art. 9. - Concediul de odihnă cuvenit poliţiştilor detaşaţi la alte unităţi se acordă de către conducătorii unităţilor la care aceştia îşi desfăşoară activitatea.
   Art. 10. - Poliţiştii încadraţi în posturi cu fracţiuni de normă, 4 sau 6 ore pe zi, au dreptul la concediu de odihnă cu durata stabilită potrivit art. 1.
   Art. 11. - Poliţiştii care îndeplinesc prin cumul, pe lângă funcţia de bază, cu o normă întreagă, o altă funcţie au dreptul la concediu de odihnă plătit numai de la unitatea în care au funcţia de bază.
   Art. 12. - (1) În cazul în care, după ce poliţistul a efectuat concediul de odihnă, raportul său de serviciu cu unitatea a încetat din motivele prevăzute la art. 69 lit. c), e), f), g), h) şi j) din acesta este obligat să restituie unităţii partea din indemnizaţia şi prima de concediu corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu.
   (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică poliţiştilor pentru care, după încetarea raporturilor de serviciu cu unitatea în temeiul art. 69 lit. h) din în urma exercitării uneia dintre căile extraordinare de atac, a intervenit achitarea, scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale sau a procesului penal.   CAPITOLUL II
   Concediul de odihnă suplimentar


   Art. 13. - (1) În afara concediului de odihnă prevăzut la art. 1, poliţiştii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase - ori în locuri de muncă în care există astfel de condiţii, stabilite potrivit legii, au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă suplimentar cu o durată cuprinsă între 3 şi 14 zile calendaristice.
   (2) Concediile de odihnă suplimentare se cumulează cu concediile de odihnă prevăzute la art. 1.
   Art. 14. - (1) Stabilirea categoriilor de poliţişti, a activităţilor şi a locurilor de muncă pentru care se acordă concediu de odihnă suplimentar, precum şi a existenţei condiţiilor de muncă vătămătoare, grele sau periculoase se face potrivit prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase.
   (2) Pe baza criteriilor şi a determinărilor făcute în condiţiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului de interne locurile de muncă cu condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase - şi durata concediului de odihnă suplimentar.
   Art. 15. - Pentru poliţiştii care nu lucrează un an întreg în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) ori lucrează în condiţii ce dau dreptul la un număr diferit de zile, durata concediului de odihnă suplimentar se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat în astfel de condiţii în cursul anului calendaristic respectiv.
   Art. 16. - (1) În cazul în care poliţistul, potrivit programării, a efectuat integral concediul de odihnă suplimentar cuvenit şi, ulterior, în cursul aceluiaşi an calendaristic, nu mai lucrează în condiţiile respective, cota-parte din indemnizaţia primită, aferentă timpului nelucrat din acel an calendaristic, nu se restituie unităţii.
   (2) De regulă, concediul de odihnă suplimentar se acordă în cea de-a doua parte a anului în curs şi nu poate fi reeşalonat în anul următor.   CAPITOLUL III
   Concediul de studii


   Art. 17. - (1) Poliţiştii beneficiază de concedii de studii numai pentru frecventarea primei instituţii de învăţământ superior de la dobândirea statutului de personal al Ministerului de Interne.
   (2) Poliţiştii care urmează cursuri ale unor instituţii de învăţământ superior de stat sau particulare acreditate ori autorizate, de lungă sau scurtă durată, cursuri serale, cu frecvenţă redusă şi la distanţă, în condiţiile alin. (1), au dreptul la un concediu de studii plătit de 30 de zile calendaristice, acordat la cerere, integral sau fracţionat, în fiecare an universitar.
   (3) De aceleaşi drepturi beneficiază şi poliţiştii absolvenţi cu diplomă ai colegiilor universitare de scurtă durată care îşi continuă studiile în învăţământul superior de lungă durată, în instituţii de învăţământ superior de stat sau particulare autorizate ori acreditate.
   (4) Concediul prevăzut la alin. (2) se acordă poliţiştilor pentru frecventarea unei singure instituţii de învăţământ superior, în situaţia în care urmează simultan cursurile mai multor facultăţi/colegii.
   (5) Poliţiştii care în ultimul an de învăţământ superior nu şi-au finalizat studiile prin examen de licenţă/absolvire şi nu au beneficiat de concediu de studii îl pot solicita ulterior, o singură dată.
   (6) Poliţiştilor aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (5), dar care au beneficiat parţial de concediu de studii în ultimul an de învăţământ superior li se poate aproba efectuarea diferenţei de concediu de studii pentru susţinerea ulterioară a examenului de licenţă/absolvire.
   (7) Nu au dreptul la concediu de studii poliţiştii înmatriculaţi la instituţii de învăţământ superior de stat sau particulare, autorizate ori acreditate, de lungă sau scurtă durată, pentru repetarea anului de studii.
   (8) Concediul de studii neefectuat nu se poate efectua în anul universitar următor, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (6).
   Art. 18. - (1) De prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) beneficiază şi poliţistul înscris la doctorat.
   (2) Nu se consideră concediu de studii participarea, cu aprobare, a poliţiştilor la cursuri sau alte forme de pregătire cu scoatere de la locul de muncă.
   Art. 19. - (1) Poliţiştilor li se acordă concediu de studii dacă obţin aprobarea şefilor de unităţi pentru a urma cursurile unor instituţii de învăţământ superior, studii aprofundate şi doctorat.
   (2) Aprobarea pentru frecventarea formelor de pregătire prevăzute la alin. (1) se acordă numai dacă acestea asigură specializarea/pregătirea potrivit nevoilor unităţii.   CAPITOLUL IV
   Învoirile plătite şi concediile fără plată


   Art. 20. - (1) Poliţiştii au dreptul, potrivit legii, la învoiri plătite cu durate de 5 zile calendaristice în cazul următoarelor evenimente familiale:
   a) căsătoria poliţistului;
   b) naşterea sau căsătoria unui copil;
   c) decesul soţului sau al unei rude de până la gradul al II-lea a poliţistului sau a soţului/soţiei poliţistului.
   (2) De asemenea, poliţiştii pot beneficia de învoiri plătite cu durata de cel mult 5 zile calendaristice, în următoarele situaţii:
   a) în caz de accidentare sau îmbolnăvire gravă a unuia dintre membrii familiei;
   b) în situaţia unor dezastre care au afectat domiciliul poliţistului, al părinţilor, socrilor sau copiilor acestuia;
   c) pentru alte situaţii sau evenimente excepţionale, de natură să justifice învoirea solicitată.
   (3) Învoirile plătite se aprobă de conducerea unităţii, la cererea poliţistului.
   Art. 21. - (1) Poliţiştii au dreptul la concediu fără plată, a cărui durată însumată poate fi de 30 de zile calendaristice anual, pentru rezolvarea următoarelor situaţii personale:
   a) pregătirea şi/sau susţinerea examenelor de admitere, de finalizare a anilor de studii sau de absolvire a celei de-a doua/treia facultăţi;
   b) susţinerea examenelor nepromovate de admitere la doctorat sau în instituţii de învăţământ superior, a celor de an universitar ori de licenţă (diplomă) pentru pregătirea cărora au beneficiat de concediu de studii;
   c) prezentarea la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate.
   (2) Concedii fără plată cu durata de până la 30 de zile calendaristice anual pot fi acordate şi pentru rezolvarea altor probleme personale ale poliţiştilor.
   (3) În mod excepţional, poliţiştii au dreptul la concedii fără plată, cu durată însumată între 30 şi 90 de zile calendaristice anual, în următoarele situaţii:
   a) tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, fără a depăşi însă 90 de zile, dacă cel în cauză nu beneficiază, potrivit legii, de concediu medical şi de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude apropiate - copil, frate, soră, părinte - pe timpul cât aceştia se află la tratament în străinătate;
   b) pentru alte motive temeinic fundamentate.
   (4) Concediile fără plată se aprobă de conducerea unităţii, la cererea poliţistului, şi se comunică compartimentelor financiar-contabilitate şi resurse umane.
   Art. 22. - (1) Pe perioada concediilor fără plată poliţiştii îşi păstrează calitatea avută.
   (2) Perioadele concediilor fără plată acordate în condiţiile art. 21 nu constituie vechime în serviciu şi nu se iau în calcul la stabilirea stagiului minim în gradul profesional.   CAPITOLUL V
   Acordarea biletelor de odihnă, tratament şi recuperare


   Art. 23. - (1) Acordarea biletelor de odihnă, tratament şi recuperare pentru poliţişti se face în limita disponibilităţilor bugetare alocate cu această destinaţie şi a numărului de locuri aprobate.
   (2) Poliţiştii pot beneficia de bilete de odihnă, tratament şi recuperare numai pe perioada concediilor de odihnă, o singură dată pe an.
   (3) De aceste bilete de odihnă, tratament şi recuperare pot beneficia şi soţul/soţia poliţistului, copiii acestuia cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani, care urmează cursurile unei unităţi de învăţământ preuniversitar, acreditată conform legii, precum şi copiii cu handicap aflaţi în îngrijirea familiei poliţistului.
   Art. 24. - (1) Contractarea biletelor de odihnă, tratament şi recuperare şi decontarea contravalorii acestora cu prestatorii de servicii se fac de către Ministerul de Interne prin Direcţia de gospodărie.
   (2) Biletele de odihnă, tratament şi recuperare se repartizează pe judeţe prin grija Direcţiei management resurse umane, conform estimărilor realizate în baza solicitărilor formulate de potenţialii beneficiari până la data de 15 decembrie a anului respectiv, pentru anul următor.
   Art. 25. - (1) Contribuţia care trebuie să fie plătită de poliţist pentru biletele prevăzute la art. 23 se stabileşte după cum urmează:
   a) 50% din preţul integral al biletului de odihnă, când beneficiar al acestuia este poliţistul şi soţul/soţia acestuia;
   b) preţul integral al biletului de odihnă, tratament şi recuperare, în cazul soţului/soţiei poliţistului care nu face parte din categoria persoanelor care, potrivit legii, pot beneficia de aceste bilete prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale;
   c) 50% din contribuţia părintelui poliţist, când beneficiar al biletului de odihnă este copilul acestuia.
   (2) Diferenţa de preţ al biletelor de odihnă, tratament şi recuperare până la acoperirea integrală a contravalorii acestora se suportă din bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului de Interne.
   Art. 26. - Contribuţia plătită de poliţist se poate restitui acestuia în următoarele cazuri:
   a) din motive medicale sau personale - deces în familie, internare în unităţi sanitare - atestate cu documente, când titularul nu mai poate ajunge în staţiune;
   b) din motive personale titularul renunţă la bilet, anunţând Direcţia management resurse umane, cu cel puţin 10 zile înainte de data înscrisă pe bilet pentru prezentarea în staţiune;
   c) contribuţia se restituie integral beneficiarului şi în situaţia în care acesta, deşi s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet, nu a fost cazat, prezentând Direcţiei de gospodărie motivaţia scrisă a unităţii prestatoare de servicii balneare.
   Art. 27. - (1) Poliţiştii şi familiile acestora beneficiază, ca măsură de protecţie socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului de interne în folosirea caselor de odihnă, sanatoriilor, căminelor de garnizoană şi a altor amenajări recreative şi sportive.
   (2) Cheltuielile ce decurg din aplicarea măsurilor de la alin. (1) se suportă din bugetul Ministerului de Interne.
   Art. 28. - Durata unei serii de odihnă, tratament şi recuperare este de 10 sau 18 zile, după caz, perioadele pentru care se contractează bilete de odihnă fiind, de regulă, în lunile iunie-decembrie.
   Art. 29. - Biletele de odihnă, tratament şi recuperare se distribuie efectiv poliţiştilor prin structurile teritoriale ale Ministerului de Interne, conform procedurilor stabilite prin ordin al ministrului de interne.
   Art. 30. - La acordarea biletelor de odihnă, tratament şi recuperare va fi avută în vedere îndeplinirea unuia dintre următoarele criterii esenţiale:
   a) periculozitatea, nocivitatea şi dificultăţile condiţiilor concrete de muncă ale solicitanţilor;
   b) rezultate deosebite obţinute în îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi în pregătirea de specialitate;
   c) evidenţierea prin acte exemplare de devotament şi curaj;
   d) înaltă probitate profesională şi morală.
   Art. 31. - În situaţia în care poliţiştii nu pot utiliza biletele de odihnă, pot renunţa la acestea, dar, în situaţia în care nu găsesc alt poliţist care să beneficieze de ele ori nu le returnează Direcţiei management resurse umane din cadrul Ministerului de Interne, sumele cheltuite pentru procurarea lor se vor recupera, conform procedurilor legale, de la aceştia.
   Art. 32. - (1) Poliţiştii care fac parte din personalul aeronavigant, poliţiştii scafandri, paraşutişti şi cei care execută nemijlocit măsuri de protecţie antiteroristă au dreptul să efectueze gratuit 15 zile calendaristice din concediul de odihnă anual cuvenit la centrele de odihnă şi recuperare a sănătăţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sau la alte centre de sănătate.
   (2) Contravaloarea biletelor de trimitere la centrele de odihnă şi recuperare a sănătăţii se va suporta din bugetul instituţiei şi, după caz, din fondul asigurărilor sociale de sănătate, în situaţia în care aceste centre se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru servicii de recuperare-reabilitare a sănătăţii.   CAPITOLUL VI
   Dispoziţii finale


   Art. 33. - Pe durata concediilor sau învoirilor plătite, precum şi a concediilor fără plată, funcţiile poliţiştilor nu pot fi încadrate cu alte persoane, urmând ca sarcinile de serviciu ale acestora să fie redistribuite.
   Art. 34. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului act normativ, prin ordin al ministrului de interne se vor aproba normele pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.