Jump to content
POLITISTI.ro

Despre unităţile de cazare aflate în administrarea M.A.I.


ciprith

Recommended Posts

daca in probele de mancare prelevate nu se va gasi nimic .... foarte posibil ca nimeni din partea hotelului sa fie invinuit.

Link to comment
 • 3 weeks later...

Pt Ioanatomescu62. Raspuns la intrebarea ta era mai sus in postarea colegului Eduard:

ART. 48
.......
    (4) Membrii de familie care se cazează în absenţa persoanei care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 42 lit. a) prezintă documente din care să reiasă această calitate, respectiv adeverinţă eliberată de către structura la care este încadrat personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

 • Upvote 1
Link to comment
 • 2 weeks later...
 • 4 months later...
 • Catalin unfeatured this topic
 • Moderator

Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Ordinul nr. 122/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în
administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011


Ordinul nr. 122/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. I. -
Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 10, alineatele (1) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 10. - (1) În teritoriu, repartizarea numerică a locuinţelor se face de către o comisie teritorială de repartizare a locuinţelor, constituită din şefii inspectoratelor judeţene şi ai unităţilor necuprinse în structura acestora, al cărei preşedinte este şeful unităţii de administrare a imobilului.
. . . . . . . . . .
(6) În structurile Ministerului Afacerilor Interne, din Garnizoana Bucureşti şi din judeţe, se constituie comitete de analiză şi repartizare nominală a locuinţelor la nivelul titularilor de cotă, denumite în continuare comitete, numite prin dispoziţie la începutul fiecărui an, formate din cel puţin 3 membri, un preşedinte şi un secretar."
2. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Comisia centrală de repartizare a locuinţelor şi comisiile teritoriale au următoarele atribuţii:
a) hotărăsc, cu majoritate simplă, în plen, repartizarea numerică a locuinţelor de serviciu, conform prevederilor art. 10 alin. (7), şi repartizarea nominală a locuinţelor de intervenţie, conform art. 10 alin. (4);
b) aprobă transferul de locuinţe de intervenţie între unităţile titulare de cotă;
c) întocmesc procesul-verbal de repartizare a locuinţelor, care, după semnarea de către toţi membrii comisiilor, se transmite unităţii de administrare, în vederea înştiinţării unităţilor titulare de cotă şi încheierii contractului de închiriere."
3. La articolul 12, alineatul (3) se abrogă.
4. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 18. -(1) Când titularul contractului de închiriere a unei locuinţe de serviciu se mută de la o unitate titulară de cotă la alta din aceeaşi localitate, locuinţa rămâne în evidenţa unităţii de administrare, modificându-se doar unitatea titulară de cotă, titularul contractului de închiriere păstrându-şi dreptul de folosinţă asupra acesteia.
(2) În situaţia în care titularul contractului de închiriere a unei locuinţe de intervenţie se mută de la o unitate titulară de cotă la alta din aceeaşi localitate, locuinţa rămâne în evidenţa unităţii de administrare şi la aceeaşi unitate titulară de cotă, titularul contractului de închiriere având obligaţia de a o preda unităţii de administrare, pe bază de proces-verbal."
5. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 22. -Schimbul de locuinţe dintre personalul aceleiaşi unităţi se poate face numai cu acordul comitetului, care se comunică unităţii de administrare pentru schimbarea contractului de închiriere."
6. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 24. -(1) Comitetul stabileşte personalul subordonat care are dreptul de a ocupa o locuinţă de intervenţie."
7. La articolul 24, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) În cazul în care prin reorganizare se desfiinţează/înfiinţează unităţi titulare de cotă, locuinţele de intervenţie aferente se repartizează la unitatea/unităţile care au preluat activitatea."
8. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 28. -(1) Situaţiile în care contractul de închiriere încetează sunt următoarele:
a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b) când titularul contractului de închiriere a încetat raporturile de muncă/serviciu cu unitatea, cu drept la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie anticipată parţială sau pensie de invaliditate, cu excepţia cazurilor în care locuinţele de serviciu sunt ocupate de pensionari sau de urmaşi ai titularilor contractelor de închiriere decedaţi al căror venit nu le permite cumpărarea locuinţei în condiţiile art. 3 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată;
c) când titularul contractului de închiriere a primit o altă locuinţă în altă localitate;
d) când titularul contractului de închiriere a fost mutat în altă localitate;
e) când titularul contractului de închiriere a fost transferat la altă instituţie;
f) atunci când se solicită rezilierea contractului de închiriere de către titularul acestuia;
g) când titularul contractului de închiriere a dobândit, în aceeaşi localitate, o locuinţă proprietate personală care îndeplineşte exigenţele minimale de suprafaţă corespunzător numărului de membri de familie;
h) când titularul contractului de închiriere a încetat activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne din motive imputabile lui sau prin demisie ori în urma reorganizării;
i) când titularul contractului de închiriere nu s-a achitat de obligaţiile contractuale care îi revin pe o perioadă de 3 luni;
j) când titularul contractului de închiriere a unei locuinţe de intervenţie este numit pe o funcţie care nu necesită prezenţa sa permanentă sau în caz de urgenţă în unitate, la solicitarea conducătorului unităţii titulare de cotă;
k) în situaţia în care nu s-a mutat efectiv în locuinţa repartizată din motive imputabile lui;
l) când titularul unui contract de închiriere pentru o locuinţă de intervenţie predă funcţia ca urmare a mutării de la o unitate titulară de cotă la altă unitate din aceeaşi localitate.
(2) Termenele de eliberare a locuinţei în situaţiile de încetare a contractului de închiriere prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
a) la data la care a intervenit situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a);
b) în termen de 30 de zile de la data când a intervenit situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), d), e), h), j) şi l);
c) în termen de 15 de zile de la data semnării noului contract de închiriere în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c);
d) în termen de 30 de zile de la data înregistrării la secretariatul unităţii de administrare a cererii de reziliere prevăzută la alin. (1) lit. f);
e) în termen de 30 de zile de la data dobândirii unei locuinţe proprietate personală în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. g);
f) în termen de 30 de zile de la data expirării perioadei prevăzute la alin. (1) lit. i);
g) în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de închiriere în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. k)."
9. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 29. -(1) Titularul contractului de închiriere care şi-a încetat activitatea din motive neimputabile lui poate cere ca locuinţa de serviciu pe care o ocupă să fie atribuită unui membru al familiei cu care locuieşte împreună, dacă acesta face parte din personalul Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Cererea se depune la unitatea de administrare, aceasta având obligaţia de a o soluţiona în termen de 30 de zile de la data înregistrării, pe baza concluziilor cuprinse în procesul-verbal al comitetului."
10. La articolul 30, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"g) să solicite reînnoirea contractului de închiriere a locuinţei de serviciu/intervenţie cu cel puţin 30 de zile, dar nu mai mult de 60 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate a acestuia;".
11. La articolul 31, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) să analizeze oportunitatea prelungirii contractului de închiriere pentru locuinţa de intervenţie la unitatea titulară de cotă şi să întreprindă măsuri în consecinţă, cu cel mult 30 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate."
12. La articolul 37, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Actualizarea anexei nr. 4, în situaţia extinderii sau modernizării unităţilor de cazare şi pregătire, amenajării, radierii, schimbării destinaţiei ori preluării în administrare şi a altor spaţii cu această destinaţie, se face prin dispoziţie emisă de către directorul general al Direcţiei generale logistice, în baza unui raport justificativ elaborat de structura de administrare, în conţinutul căruia va argumenta modificarea solicitată."
13. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 44. -(1) Repartizarea locurilor de cazare în complexurile de agrement «Meridian» - staţiunea Mamaia şi «Diana» - staţiunea Saturn din judeţul Constanţa se face anual, până la data de 15 mai, de către Direcţia generală logistică, care transmite structurilor numărul de locuri repartizate."
14. După articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 441, cu următorul cuprins:
"Art. 441. -Repartizarea locurilor de cazare la unităţile de odihnă şi recreere se face în funcţie de disponibilităţi, în baza solicitărilor. Locurile de cazare disponibile pot fi puse la dispoziţie şi personalului din afara Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile art. 42 lit. d), cu aprobarea ordonatorului de credite care are în administrare unităţile de odihnă şi recreere."
15. La articolul 46, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) cadrele militare în activitate şi poliţiştii-funcţionari publici cu statut special care nu au domiciliul, locuinţă proprietate personală, nu au primit locuinţă de serviciu sau de intervenţie şi care nu beneficiază, ei sau soţiile/soţii acestora, de compensaţia pentru chirie prevăzută de lege, în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, ca urmare a numirii în prima funcţie, mutării în interesul serviciului sau a împuternicirii pe funcţie;".
16. La articolul 46, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
"e) angajaţii Ministerului Afacerilor Interne care au calitatea de sportivi amatori şi sunt afiliaţi Clubului Sportiv «Dinamo» Bucureşti, precum şi sportivii legitimaţi ai clubului, în spaţiile de cazare aflate în administrarea acestuia."
17. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 461, cu următorul cuprins:
"Art. 461. -(1) Beneficiază de gratuitate la cazarea în unităţi de cazare şi pregătire personalul Ministerului Afacerilor Interne prevăzut la art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 442/1992 privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate, cu completările ulterioare, respectiv art. 32 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Stabilirea unităţilor de cazare şi pregătire din cele cuprinse în anexa nr. 4 care pot fi utilizate ca centre de refacere a capacităţii de muncă şi întărire a sănătăţii sau centre de odihnă şi recuperare a sănătăţii la care are acces personalul prevăzut la alin. (1) se face prin dispoziţie emisă de către directorul general al Direcţiei generale logistice, cu viza prealabilă a Direcţiei medicale."
18. La articolul 55, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) În cazul unităţilor de cazare aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne care sunt finanţate de la bugetul de stat, categoriile de personal prevăzute la art. 42 lit. a) şi b) achită 10% din tariful de cazare la unitatea de administrare a spaţiului."
19. La articolul 61, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În situaţiile în care unităţile de administrare propun pentru închiriere spaţii necesare montării bancomatelor (ATM), automatelor pentru cafea sau chioşcurilor alimentare pe suprafeţe ce nu depăşesc 4 mp, nu se impune obţinerea documentelor care să ateste că suprafaţa respectivă nu prezintă interes pentru alte unităţi din structura Ministerului Afacerilor Interne, iar aprobarea pentru disponibilizarea acestora va fi dată de către ordonatorul de credite care are în administrare directă respectivul imobil."
20. La articolul 82, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 82. -(1) Pentru soluţionarea contestaţiilor, şeful unităţii de administrare numeşte prin dispoziţie o comisie de verificare a contestaţiilor, formată din 5 membri, alţii decât cei din comisia de evaluare a ofertelor, care în termen de 4 zile lucrătoare trebuie să raporteze în scris rezultatul verificărilor."
21. La anexa nr. 1 "Glosar de termeni", după litera e) se introduc două noi litere, literele e1) şi e2), cu următorul cuprins:
"e1) unităţi teritoriale necuprinse în structura inspectoratelor judeţene - structuri teritoriale ale unor unităţi centrale prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv unităţile de învăţământ;
e2) unităţi teritoriale necuprinse în structura inspectoratelor generale - structuri teritoriale ai căror şefi au calitatea de ordonatori terţiari de credite aflaţi în subordinea directă a ordonatorului principal."
22. La anexa nr. 1, literele f) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"f) alte unităţi de cazare - spaţiile de cazare existente în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, care pot fi folosite pentru cazarea de urgenţă numai a personalului ministerului aflat în misiuni, repartizat, detaşat sau mutat în interesul serviciului în alte garnizoane decât cele în care îşi au domiciliul, când nu se pot asigura locuri în cămine sau complexuri de odihnă şi recreere.
. . . . . . . . . .
o) titulari de cotă de locuinţe - unităţile/structurile Ministerului Afacerilor Interne cărora le sunt repartizate numeric locuinţele, respectiv inspectoratele generale, unităţile centrale şi alte unităţi necuprinse în structura acestora, pentru municipiul Bucureşti, iar în teritoriu, inspectoratele şi celelalte unităţi necuprinse în structura acestora de pe raza teritorială respectivă."
23. Anexa nr. 2 "Componenţa Comisiei Centrale de Repartizare a Locuinţelor" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
24. În anexa nr. 3 "Contract de închiriere", la articolul 13, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

"e1) să achite contravaloarea sumelor datorate pentru lipsa de folosinţă a locuinţei, până la data la care aceasta va fi predată efectiv;".
25. La anexa nr. 3, articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 20. -Contractul încetează în următoarele situaţii:
a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b) când titularul contractului de închiriere a încetat raporturile de muncă/serviciu cu unitatea, cu drept la pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie anticipată parţială sau pensie de invaliditate, cu excepţia cazurilor în care locuinţele de serviciu sunt ocupate de pensionari sau de urmaşi ai titularilor contractelor de închiriere decedaţi al căror venit nu le permite cumpărarea locuinţei în condiţiile art. 3 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată, în termen de 30 de zile de la data când a intervenit situaţia respectivă;
c) când titularul contractului de închiriere a primit o altă locuinţă în altă localitate, în termen de 15 zile de la semnarea noului contract de închiriere;
d) când titularul contractului de închiriere a fost mutat în altă localitate, în termen de 30 de zile de la data mutării;
e) când titularul contractului de închiriere a fost transferat la altă instituţie, în termen de 30 de zile de la data transferării;
f) atunci când se solicită rezilierea contractului de închiriere de către titularul acestuia, în termen de 30 de zile de la data înregistrării la secretariatul unităţii de administrare a cererii de reziliere;
g) când titularul contractului de închiriere a dobândit, în aceeaşi localitate, o locuinţă proprietate personală care îndeplineşte exigenţele minimale de suprafaţă corespunzător numărului de membri de familie, în termen de 30 de zile de la data dobândirii;
h) când titularul contractului de închiriere a încetat activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne din motive imputabile lui sau prin demisie ori în urma reorganizării, în termen de 30 de zile de la aceasta;
i) când titularul contractului de închiriere nu s-a achitat de obligaţiile contractuale care îi revin pe o perioadă de 3 luni, în termen de 30 de zile de la expirarea celor 3 luni;
j) când titularul contractului de închiriere a unei locuinţe de intervenţie este numit pe o funcţie care nu necesită prezenţa sa permanentă sau în caz de urgenţă în unitate, la solicitarea conducătorului unităţii titulare de cotă, în termen de 30 de zile de la data când a intervenit situaţia respectivă;
k) în situaţia în care nu s-a mutat efectiv în locuinţa repartizată din motive imputabile lui, în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de închiriere;
l) când titularul unui contract de închiriere pentru o locuinţă de intervenţie predă funcţia ca urmare a mutării de la o unitate titulară de cotă la altă unitate din aceeaşi localitate, în termen de 30 de zile de la data predării funcţiei."
26. Anexa nr. 4 "Situaţia unităţilor de cazare şi pregătire, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea

Bucureşti, 25 septembrie 2015.
Nr. 122.


ANEXA Nr. 1 
(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

COMPONENŢA
Comisiei Centrale de Repartizare a Locuinţelor

Preşedinte - secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne
Membri:
- inspectorul general/adjunct al inspectorului general din Inspectoratul General al Poliţiei Române;
- inspectorul general/adjunct al inspectorului general din Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;
- inspectorul general/adjunct al inspectorului general din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
- inspectorul general/adjunct al inspectorului general din Inspectoratul General al Jandarmeriei Române;
- directorul general/directorul general adjunct din Direcţia generală juridică;
- directorul general/directorul general adjunct din Direcţia generală anticorupţie;
- şeful/adjunct al şefului Departamentului de informaţii şi protecţie internă;
- directorul general/directorul general adjunct din Direcţia generală logistică.
Secretar - directorul/directorul adjunct al Direcţiei administrative din cadrul Direcţiei generale logistice

ANEXA Nr. 2 
(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

56128ab2314bf_SITUAIA-unitilor-de-cazare

 

 • Upvote 1
Link to comment
 • 1 year later...
 • 2 weeks later...

Buna ziua. Ca prin farmec am primit "repartitie" pentru o saptamana la Meridian. Intrebare: camera primita e de 3 locuri dar noi suntem doar 2 (sotia si cu mine). Al treilea loc vom fi obligat sa-l platim? Am putea sa luam a treia persoana - sora mea care este personal MApN, dar din cate am citit nu poate beneficia de reducere. (cf. legii 360 prin familie se intelege doar sotie, copii si parinti aflati in intretinere).

Link to comment
 • 3 weeks later...

Se plateste biletul intreg si apoi se obtine de la ipj contravaloarea de 90% sau se achită doar cei 10 % la hotel? Si ce acte trebuie să avem la noi la receptie?

Link to comment
 • Member
On 6/14/2017 at 7:34 PM, Elvis said:

Si daca nu iti iei sora tot platesti camera cu trei locuri, adica 10% din pretul biletului.

Mai @Cristicarceanu, tu ce intelegi din ce-a scris Elvis?

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.