Jump to content
POLITISTI.ro

OMAI 9/2009 privind conditiile de asigurare a asistentei juridice a politistului


Dan

Recommended Posts

OMAI 9/2009 privind conditiile de asigurare a asistentei juridice a politistului

Ordin nr. 9 din 09/03/2009

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 154 din 12/03/2009

Intrare in vigoare: 12/03/2009

privind conditiile in care se suporta de catre unitate sumele necesare asigurarii asistentei juridice a politistului pentru fapte savârsite de acesta in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu

Publicat in 12/03/2009

Avand in vedere prevederile art. 28 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite urmatorul ordin:

Art. 1. - (1) Suportarea de catre unitate a sumelor necesare asigurarii asistentei juridice a politistului pentru fapte savirsite de acesta in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu se realizeaza in conditiile prezentului ordin, in limita fondurilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie, conform prevederilor legale.

(2) Sumele prevazute la alin. (1) sunt acordate pentru politistii impotriva carora sunt efectuate acte premergatoare sau care au calitatea de invinuit, inculpat ori de pârât, pentru fapte savârsite in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, in vederea acoperirii cheltuielilor privind plata onorariului unui avocat.

Art. 2. - In sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) fapte savârsite in exercitarea atributiilor de serviciu - faptele savârsite in exercitarea atributiilor prevazute de fisa postului sau de actele normative in vigoare;

b ) unitate - unitatea la care politistul era incadrat la data savârsirii faptei.

Art. 3. - (1) Politistii indreptatiti sa beneficieze de sumele prevazute la art. 1 solicita, prin cerere scrisa, sefului unitatii acordarea acestor sume.

(2) In situatia in care politistul este arestat preventiv, cererea poate fi depusa de unul dintre membrii familiei politistului sau de reprezentantul sau legal.

(3) Cererea scrisa se inregistreaza la secretariatul unitatii si este insotita de documentele care fac dovada ca impotriva politistului sunt efectuate acte premergatoare sau ca acesta are calitatea de invinuit, inculpat ori de pârât, pentru fapte savârsite in exercitarea atributiilor de serviciu.

Art. 4. - (1) In cadrul fiecarei unitati se constituie, prin dispozitie a sefului unitatii, o comisie formata din adjunctul sefului unitatii, in calitate de presedinte, seful nemijlocit al politistului si câte un lucrator din cadrul structurilor financiare, juridice si de resurse umane, in calitate de membri, precum si un secretar desemnat din cadrul unitatii, care are rolul de a stabili, pe baza analizei fisei postului, a dispozitiilor legale, a documentelor prevazute la art. 3 alin. (3), precum si a datelor detinute cu privire la imprejurarile comiterii faptei, daca la data savârsirii faptei politistul se afla in exercitarea atributiilor de serviciu. Pentru lamurirea cauzei, comisia poate audia si politistul respectiv.

(2) Pentru directiile generale/directiile fara structuri de resurse umane, respectiv de financiar din aparatul central (propriu) al Ministerului Administratiei si Internelor si unitatile subordonate acestora, comisia prevazuta la alin. (1) este formata din adjunctul sefului unitatii, in calitate de presedinte, seful nemijlocit al politistului, din câte un lucrator din cadrul Directiei generale financiare, Directiei generale management resurse umane si consilierul juridic al unitatii, in calitate de membru, sau un lucrator din cadrul Directiei generale juridice, in cazul in care unitatea nu are incadrata functia de consilier juridic, precum si un secretar desemnat din cadrul directiei generale/directiei.

(3) In cazul secretarilor de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncti, sefilor/adjunctilor directiilor generale/directiilor din aparatul central (propriu) al Ministerului Administratiei si Internelor si din unitatile subordonate acestora, precum si in cazul sefilor institutiilor si structurilor aflate in subordinea/coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv al adjunctilor acestora, componenta comisiei se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea Directiei generale financiare, Directiei generale management resurse umane si Directiei generale juridice, cererea fiind adresata ministrului administratiei si internelor.

(4) Daca politistul nu mai are raporturi de serviciu cu unitatea la care era incadrat la data savârsirii faptei, comisia se constituie la nivelul acestei unitati, in conditiile alin. (1) - (3).

(5) In termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, comisia prevazuta la alin. (1)-(3) prezinta sefului unitatii rezultatul verificarilor si propunerile, consemnate intr-un proces-verbal, pentru a hotari, dupa caz:

a) aprobarea cererii de acordare a sumelor de bani necesare asigurarii asistentei juridice;

b ) respingerea solicitarii privind acordarea sumelor necesare asigurarii asistentei juridice si comunicarea in scris a motivelor care au stat la baza respingerii.

(6) Pentru asigurarea asistentei juridice, unitatea incheie anual contract/conventie cu un avocat sau cu mai multi avocati, dupa caz, selectati conform principiilor achizitiei publice de servicii, dupa criteriul "pretul cel mai scazut", urmând ca seful unitatii sa comunice politistului datele de contact ale avocatului sau, dupa caz, ale avocatilor selectati. In cazul in care politistul este de acord sa fie asistat de avocatul/avocatii selectat/selectati de unitate, il informeaza in acest sens pe seful unitatii.

(7) Pentru unitatile prevazute la alin. (2), precum si in cazul secretarilor de stat, secretarului general si secretarilor generali adjuncti, procedura de selectie a serviciilor pentru asigurarea asistentei juridice este organizata de Directia generala management logistic si administrativ, cu sprijinul Directiei generale financiare si Directiei generale juridice, contractul urmând sa fie incheiat la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor, prin Directia generala financiara.

(8) In situatia prevazuta la alin. (5) lit. a) seful unitatii emite, cu avizul prealabil al structurii financiare, o dispozitie zilnica privind acordarea sumelor de bani necesare asigurarii asistentei juridice, care se platesc avocatului in baza contractului/conventiei incheiat/incheiate conform alin. (6) si (7), pe baza de documente justificative legal intocmite de acesta, si care vor purta confirmarea politistului cu privire la realitatea prestarii serviciului.

(9) Termenul maxim pentru emiterea dispozitiei zilnice de acordare a sumelor necesare asigurarii asistentei juridice sau, dupa caz, pentru comunicarea in scris a raspunsului referitor la respingerea cererii este de 20 de zile lucratoare de la data aprobarii cererii in conditiile alin. (5). In situatii deosebite, la propunerea comisiei, seful unitatii poate aproba prelungirea termenului de solutionare a cererii, o singura data, cu maximum 5 zile lucratoare.

(10) In vederea garantarii dreptului la aparare, politistul caruia i s-a aprobat cererea in conditiile prezentului ordin poate sa incheie contract de asistenta juridica si cu un alt avocat decât cel selectat de catre unitate, situatie in care structura financiara a unitatii asigura plata sumelor de bani catre politist, pe baza documentelor justificative legal intocmite de avocat, din care sa reiasa plata onorariului acestuia de catre politist. In acest caz, platile se vor face in limita cuantumului stabilit in contractul incheiat conform alin. (6) sau (7).

Art. 5. - (1) La momentul emiterii dispozitiei prevazute la art. 4 alin. (8), politistul completeaza un angajament, al carui model este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin, prin care se obliga sa restituie sumele suportate de unitate pentru asigurarea asistentei juridice, in cazul in care printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva s-a stabilit vinovatia sa ori ca fapta nu a fost savârsita in exercitarea atributiilor de serviciu, in termen de 3 luni de la data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti.

(2) In situatia in care politistul are calitatea de pârât, prin angajamentul prevazut la alin. (1) acesta se obliga sa restituie sumele suportate de unitate pentru asigurarea asistentei juridice in termen de 3 luni de la data ramânerii definitive si irevocabile a hotarârii judecatoresti.

(3) In cazul nerespectarii angajamentului, sumele platite vor fi recuperate de unitate de la politist, potrivit dreptului comun.

Art. 6. - Eventualele contestatii privind stabilirea si plata sumelor necesare asigurarii asistentei juridice se solutioneaza in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7. - Sumele restituite de catre politisti in conditiile prezentului ordin se utilizeaza conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 8. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.

Edited by copman
Link to comment

alegerea avocatului se face in baza "pretului cel mai scazut"? cit dai, atita face :D

un avocat din oficiu, stagiar muritor de foame iti ia 400 ron si il vezi abia la concluziile scrise. nici macar nu stie cum te cheama. la care adaugi ca nu si-a primit banii de citeva luni de zile.

nu spun ca trebuie aruncati banii pe geam insa pretul nu este un indicator bun pentru alegerea cuiva care are rolul de a iti salva viata (mai ales in dosarele penale) si profesia.

Link to comment

sindicatul ar putea sa isi faca o lista cu avocati experimentati si care vor sa ajute politistii pentru un onorariu rezonabil - nici sa nu munceasca degeaba insa nici sa jupoaie de bani. nu este asa de greu, un anunt la Barou sau chiar o discutie cu decanul baroului nu este asa de greu. iar fiecare politist isi poate alege avocatul din lista sau chiar altul insa va primi banii la nivelul onorariilor negociate cu cei din lista. Mi se pare ceva simplu de facut si rezonabil.

sunt multi avocati care lucreaza pro-bono ptr anumite cauze. de exemplu (ca sa ma laud :) ), eu o fac in 3 cazuri - "Salvati Copii", "100 avocati ptr Romania" si "Romania curata"

Insa sunt sigur ca sunt alti colegi care fac mai mult si ar fi dispusi sa va ajute. nici avocatii nu sunt chiar asa de verosi precum se zice :)

eu cred ca se poate face chiar si fara sindicat - exista colegi de-ai vostri care au relatii personale in baroul local si pot incepe sa discute macar de principiu. nu costa nimic o incercare. s-ar putea sa fiti placut surprinsi de rezultat.

my 2 cents opinion :)

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.