Jump to content
POLITISTI.ro

Marius

Recommended Posts

  • Moderator

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule


Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 119, din 4 martie 2013


Situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea asigurării cadrului necesar în vederea realizării unor programe şi proiecte din domeniul protecţiei mediului, pentru îmbunătăţirea calităţii aerului şi pentru încadrarea în valorile-limită prevăzute de legislaţia comunitară în acest domeniu.
De asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ se asigură conformarea cu recomandările Comisiei Europene cuprinse în comunicarea din 14 decembrie 2012 potrivit căreia taxarea autoturismelor să nu se bazeze pe criterii specifice tehnologice, ci pe date de performanţă obiective, disponibile în mod obişnuit şi relevante din punctul de vedere al politicilor, cum ar fi emisiile de CO2.
Totodată, în elaborarea prezentului act normativ s-a ţinut cont de necesitatea adoptării de măsuri pentru a asigura respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, având în vedere faptul că aceste măsuri trebuie adoptate în regim de urgenţă, pentru evitarea oricăror consecinţe juridice negative ale situaţiei actuale.
Astfel, promovarea prezentului act normativ se impune a se realiza în regim de urgenţă, având în vedere impactul negativ social şi de mediu constatat ca urmare a aplicării taxei pentru emisii poluante provenite de la autovehicule, în ceea ce priveşte valoarea acesteia, ceea ce a condus la un semiblocaj al pieţei privind tranzacţiile cu autoturisme existente în parcul naţional, precum şi pentru reglementarea, în sensul clarificării, a aplicării timbrului de mediu asupra autoturismelor dobândite prin moştenire.
În cazul neadoptării în regim de urgenţă a prezentului act normativ se vor limita sever tranzacţiile cu autoturisme existente în parcul naţional, cu impact direct asupra populaţiei, precum şi asupra finanţării unor programe şi proiecte din domeniul protecţiei mediului.
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.


Art. 1 - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul legal privind instituirea timbrului de mediu, denumit în continuare timbru.
(2) Timbrul se face venit la bugetul Fondului pentru mediu şi se utilizează de Administraţia Fondului pentru Mediu în vederea finanţării programelor şi proiectelor pentru protecţia mediului.

Art. 2 - În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
a) autovehicul nou - orice autovehicul care nu a mai fost înmatriculat;
b) autovehicul rulat - autovehiculul care a mai fost înmatriculat;
c) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
d) RNTR 7 - Reglementările privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
e) scoatere din parcul auto naţional - orice acţiune care are ca rezultat radierea autovehiculului înmatriculat, cu excepţia casării şi dezmembrării;
f) reintroducerea în parcul auto naţional - orice acţiune care are ca rezultat prima înmatriculare a unui autovehicul în România, după ce acesta a fost scos din parcul auto naţional;
g) organ fiscal competent - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate în a căror evidenţă este înregistrat contribuabilul ca plătitor de impozite şi taxe;
h) contribuabil - orice persoană fizică sau persoană juridică care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4;
i) înmatriculare - operaţiunea administrativă ce constă în înscrierea în evidenţele autorităţilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare, precum şi a numărului de înmatriculare;
j) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule - taxa prevăzută la art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare până la data de 1 iulie 2008;
k) taxa pe poluare pentru autovehicule - taxa aşa cum a fost prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011;
l) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule - taxa aşa cum a fost prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare;
m) timbrul de mediu - reprezintă suma datorată de către contribuabil pentru emisiile provenite de la autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3.

Art. 3 - (1)Timbrul se aplică pentru autovehiculele din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3, astfel cum sunt acestea definite în RNTR 2, cu excepţia:
a) autovehiculelor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
b) autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) autovehiculelor destinate a fi utilizate de forţele armate, forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie, de poliţia de frontieră şi de pompieri;
d) autovehiculelor definite conform RNTR 2 destinate serviciilor de ambulanţă şi medicină, autovehiculelor speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi autovehiculelor speciale destinate serviciilor de descarcerare şi de stingere a incendiilor.
(2) Excepţia prevăzută la alin. (1) lit. b) se aplică numai pentru un singur autovehicul achiziţionat în decurs de 5 ani şi atunci când autovehiculul este în proprietatea persoanei cu handicap.
(3) Modificările speciale aduse autovehiculelor se înscriu de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului.
(4) Lista modificărilor speciale aduse autovehiculelor este cea prevăzută în RNTR 7.
(5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate funcţiona în regim automat, deţinute de către persoanele cu handicap, conform alin. (1) lit. b), intră în categoria celor exceptate de la plata taxei, cu condiţia respectării prevederilor alin. (3).
(6) În categoria autovehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. d) se încadrează numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă, medicină, descarcerare sau stingere a incendiilor care sunt înscrise în evidenţa staţiilor de ambulanţă, a serviciilor mobile de urgenţă şi de reanimare, precum şi a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă. În aceeaşi categorie intră şi autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă, medicină sau pentru descarcerare, stingerea incendiilor, deţinute de operatorii economici.

Art. 4 - Obligaţia de plată a timbrului intervine o singură dată, astfel:
a) cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare şi a numărului de înmatriculare;
b) la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional, i s-a restituit proprietarului valoarea reziduală a timbrului, în conformitate cu prevederile art. 7;
c) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;
d) cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat în situaţia autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Art. 5 - (1) Organul fiscal competent calculează cuantumul timbrului, pe baza documentelor din care rezultă dovada dobândirii dreptului de proprietate asupra autovehiculului şi elementele de calcul ale timbrului, depuse de către contribuabilul care intenţionează să efectueze înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat. Lista documentelor este prevăzută în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Valoarea în lei a timbrului se determină pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(3) Timbrul se plăteşte de către contribuabil într-un cont distinct deschis la unităţile Trezoreriei Statului, pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu, iar dovada plăţii acestuia va fi prezentată cu ocazia înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 4.

Art. 6 - (1)Timbrul se calculează pe baza elementelor prevăzute la anexele nr. 1-6, după cum urmează:

a) pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespunde norma de poluare Euro 5, timbrul de mediu se calculează după formula:
Suma de plată = [A x B x (100 - C)]/100,
unde:
A = nivelul emisiilor de CO2, exprimat în grame/km menţionate în cartea de identitate a vehiculului;
B = valoarea emisiilor de CO2, exprimată în euro/1 gram km, prevăzută în anexa nr. 1;
C = cota de reducere a timbrului prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 3;

b) pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare euro 4 şi euro 3, timbrul de mediu se calculează după formula:
Suma de plată = [A x B x (100 - C)]/100,
unde:
A = nivelul emisiilor de CO2, exprimat în grame/km menţionate în cartea de identitate a vehiculului;
B = valoarea emisiilor de CO2, exprimată în euro/1 gram km, prevăzută în anexa nr. 1 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie şi prevăzută în anexa nr. 2 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare;
C = cota de reducere a timbrului prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 3;

c) pentru autovehiculele din categoria M1 cărora le corespund normele de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2, după formula:
Suma de plată = [E x D x (100 - C)]/100,
unde:
C = cota de reducere a timbrului prevăzută în coloana nr. 2 din anexa nr. 3;
D = cilindreea exprimată în centimetri cubi, prevăzută în certificatul de înmatriculare a autovehiculului sau în cartea de identitate a vehiculului;
E = valoarea prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 4 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie şi valoarea prevăzută în coloana 4 din anexa nr. 4 pentru autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare;

d) formula prevăzută la lit. c) se aplică şi pentru autovehiculele din categoriile M2, M3, N1, N2 şi N3, pentru care nivelul timbrului de mediu este prevăzut în coloana 2 din anexa nr. 5.

(2) Norma de poluare Euro şi nivelul emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele menţionate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3)Timbrul pentru autovehiculele cărora le corespunde norma de poluare Euro 6 se va determina pe baza formulei prevăzute la alin. (1) lit. a), odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi, conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.
(4) Pentru autovehiculele care fac parte din categoria celor hibride şi electrice timbrul de mediu nu se datorează.
(5) Cota de reducere a timbrului, prevăzută în anexa nr. 3, este stabilită în funcţie de vechimea autovehiculului.
(6) Cu ocazia calculului timbrului pot fi acordate reduceri suplimentare faţă de cota de reducere prevăzută în anexa nr. 3, în funcţie de abaterile de la situaţia standard a elementului/elementelor care a/au stat la baza stabilirii cotei fixe, dacă persoana care solicită înmatricularea sau, după caz, transcrierea dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat declară pe propria răspundere că rulajul mediu anual real al autovehiculului în cauză este mai mare decât rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de autovehicule, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. În acest caz, calculul timbrului se face pe baza cotei de reducere rezultate din cota prevăzută în anexa nr. 3, majorată cu cota de reducere suplimentară prevăzută în anexa nr. 6. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.
(7) Suma reprezentând timbrul ce urmează a fi plătită, calculată potrivit prevederilor alin. (1), poate fi ajustată şi atunci când persoana care solicită înmatricularea sau, după caz, transcrierea dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", că deprecierea autovehiculului rulat este mai mare, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(8) Vechimea autovehiculului se calculează în funcţie de data primei înmatriculării a acestuia.
(9) Atunci când persoana care solicită înmatricularea sau transcrierea dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat nu poate face dovada datei înmatriculării autovehiculului, timbrul se calculează în funcţie de anul de fabricaţie.

Art. 7 - (1) În cazul în care pentru un autovehicul s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă şi pentru care nu s-a dispus de către instanţe restituirea acestora, autovehiculul este ulterior scos din parcul auto naţional şi i se restituie ultimului proprietar valoarea reziduală a timbrului.
(2) Valoarea reziduală a timbrului reprezintă suma care ar fi plătită pentru respectivul autovehicul dacă acesta ar fi înmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto naţional, calculată în baza legislaţiei după care s-a stabilit cuantumul taxei datorate la momentul înmatriculării, în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptul de proprietate asupra unui autovehicul rulat, folosindu-se vârsta vehiculului de la momentul scoaterii din parcul auto naţional.
(3) Restituirea valorii reziduale a timbrului se efectuează la cererea ultimului proprietar, în baza următoarelor documente:
a) documentul care atestă că solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul auto naţional;
b) dovada radierii din circulaţie a autovehiculului.
(4) Cererea de restituire se depune la organul fiscal competent.
(5) În situaţia în care valoarea reziduală a timbrului, calculată conform prezentului articol, este mai mare decât suma achitată la momentul înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat, în România, se restituie valoarea reziduală a timbrului în limita sumei achitate.

Art. 8 - Timbrul nu se plăteşte atunci când autovehiculele sunt:
a) încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor art. 3 pct. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
b) acordate instituţiilor de învăţământ, sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe ale administraţiei publice, structurilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate, prin donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnică;
c) confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
d) destinate competiţiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare;
e) dobândite prin moştenire, în cazul în care aceasta a intervenit în intervalul de 2 ani de la data deschiderii succesiunii;
f) dobândite prin partaj. - abrogat

Art. 9 - (1) Suma reprezentând timbrul poate fi contestată atunci când persoana care urmează să înmatriculeze sau să transcrie dreptul de proprietate asupra unui autovehicul rulat poate face dovada că autovehiculul său s-a depreciat într-o măsură mai mare decât cea indicată de grila prevăzută în anexa nr. 3.
(2) Evaluarea nivelului de depreciere se va face pe baza elementelor avute în vedere la stabilirea cotei de reducere prevăzute la art. 6 alin. (6).
(3) În caz de contestare, caracteristicile autovehiculului rulat prevăzute la alin. (2) se stabilesc, la cererea contribuabilului, prin expertiză tehnică efectuată contra cost de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", pe baza procedurii prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4) Tariful privind efectuarea expertizei tehnice se stabileşte de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în funcţie de operaţiunile aferente expertizei tehnice şi nu poate depăşi costul acestora.
(5) Rezultatul expertizei tehnice se consemnează într-un document eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", care cuprinde informaţiile corespunzătoare fiecăruia dintre elementele prevăzute la alin. (2) şi cota de reducere care decurge din acestea.
(6) Documentul privind rezultatul expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" se prezintă de către plătitorul taxei organului fiscal competent.
(7) La primirea documentului prevăzut la alin. (6), organul fiscal competent va proceda la recalcularea sumei de plată reprezentând timbrul, care poate conduce la restituirea diferenţei de timbru faţă de cea plătită cu ocazia înmatriculării sau transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat.
(8) În cazuri bine întemeiate, organul fiscal competent poate solicita efectuarea unei contraexpertize.

Art. 10 - Stabilirea, verificarea şi colectarea, inclusiv soluţionarea contestaţiilor privind timbrul datorată de către contribuabili, se realizează de către organul fiscal competent, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11 - Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţie se poate adresa instanţelor de contencios, competente potrivit legii.

Art. 12 - (1) În cazul în care taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, achitată, este mai mare decât timbrul rezultat din aplicarea prezentelor prevederi privind timbrul de mediu, calculat în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat, se pot restitui sumele reprezentând diferenţa de sumă plătită, numai către titularul obligaţiei de plată, pe baza procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Calculul diferenţei de restituit se face pe baza formulei de calcul din prezenta ordonanţă de urgenţă, în care se utilizează elementele avute în vedere la momentul înmatriculării sau al transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat.
(2) Cuantumul sumei rezultate ca diferenţă dintre suma achitată de contribuabil cu taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi cuantumul rezultat din aplicarea timbrului se restituie în termenul de prescripţie prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 13 - Cheltuielile băneşti stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile în sarcina statului, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, privind taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu, se suportă din sumele încasate, cu titlu de timbru, în conturile organului fiscal competent sau din bugetul Fondului pentru mediu, după caz.

Art. 14 - (1) Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Ministerul Afacerilor Interne prin serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Fondului pentru Mediu gestionează informatic evidenţa autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă, în concordanţă cu încasările efectuate la unităţile Trezoreriei Statului reprezentând taxe/timbru.
(2) Informaţiile gestionate şi procedurile privind implementarea sistemului informatic prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului mediului şi schimbărilor climatice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 15 - (1) În vederea stimulării vehiculelor noi, nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, persoanele fizice, unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice care achiziţionează autovehicule electrice noi beneficiază de un tichet cu valoare nominală, pentru fiecare autovehicul nou achiziţionat, denumit în continuare ecotichet.
(2) Ecotichetul are o valoarea nominală de 12.000 lei şi se suportă din bugetul Fondului pentru mediu.
(3) Modelul ecotichetului prevăzut la alin. (1) şi modalitatea de utilizare se stabilesc prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 16 - În termen de 15 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor, va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 17 - Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 15 martie 2013.

Art. 18 - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 19 - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:
a) Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 9/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 13 ianuarie 2012;
c) prevederile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 4 mai 2011.

Link to comment
  • Moderator

ANEXA nr. 1: Nivelul timbrului de mediu în funcţie de emisia de dioxid de carbon şi norma de poluare

- exprimat în euro/1 gram km -

NORMA DE POLUARE* EURO 5

pWTgb.png

NORMA DE POLUARE * EURO 4

ekNMn.png

NORMA DE POLUARE* EURO 3

0KxFt.png

* Norma de poluare este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.

ANEXA nr. 2: Nivelul timbrului de mediu în funcţie de emisia de dioxid de carbon şi norma de poluare

- exprimat în euro/1 gram km -

NORMA DE POLUARE EURO 4

UlFD.png

NORMA DE POLUARE EURO 3

hAjnX.png

ANEXA nr. 3: Cota de reducere a timbrului de mediu

tzpfM.png

ANEXA nr. 4: Nivelul timbrului de mediu pentru normele de poluare Euro 2, Euro 1 şi non-Euro

nRHh4.png

* Norma de poluare este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.

ANEXA nr. 5: Nivelul timbrului de mediu pentru autovehiculele din categoriile N1, N2, N3, M2 şi M3

NhG8J.png

1) Norma de poluare este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.

2) Nivelul taxei pentru emisiile poluante (euro/1 cmc) se va determina odată cu intrarea în vigoare a Normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi, conform Regulamentului (CE) nr. 715/2007.

ANEXA nr. 6: GRILA privind cotele de reducere suplimentară în funcţie de rulajul mediu anual real al autovehiculului

uRx8e.png

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 119 din data de 4 martie 2013

Link to comment
  • Moderator

Postez tot aici şi normele metodologice de aplicare, pentru a le avea pe toate în acelaşi loc.

Aceste Norme metodologice au fost publicate ieri în monitorul oficial.

Hotărârea Guvernului 88/2013

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013

privind timbrul de mediu pentru autovehicule

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 137 din 14.03.2013

Intrat în vigoare la: 14.03.2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Bucureşti, 13 martie 2013.

Nr. 88.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

CAPITOLUL I

Sfera de aplicare a timbrului de mediu pentru autovehicule

Art. 1. -

(1) Timbrul de mediu, denumit în continuare timbru, reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, se aplică, potrivit prevederilor art. 4 din ordonanţa de urgenţă, autovehiculelor din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3, autovehicule în cazul cărora în rubrica 1 "Categoria" din cartea de identitate a vehiculului este înscris unul dintre codurile: M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1, N1G, N2, N 2G, N3 sau N3G.

(2) Pentru autovehiculele înmatriculate în România după data de 1 ianuarie 2007, pentru care se solicită transcrierea dreptului de proprietate, timbrul se achită şi în cazul în care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării.

(3) Timbrul se achită şi în situaţia transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri în baza căreia s-a realizat înmatricularea, potrivit reglementărilor în vigoare la momentul înmatriculării.

(4) Timbrul se achită şi în situaţia autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat.

CAPITOLUL II

Exceptarea de la plata taxei

Art. 2. -

(1) Exceptările de la plata taxei, prevăzute la art. 3 alin. (1) din ordonanţă, se acordă pe baza menţiunilor speciale înscrise în cartea de identitate a vehiculului.

(2) Pentru exceptarea prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă, în cazul autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, Regia Autonomă "Registrul Auto Român" menţionează la rubrica "Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului" din cartea de identitate a vehiculului tipul dispozitivului cu care este echipat autovehiculul, în conformitate cu prevederile RNTR-7, numai dacă dispozitivul este certificat şi numai după verificarea modului de fixare şi funcţionare a acestuia. În sensul art. 3 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, echiparea autovehiculului cu o cutie de viteze care poate funcţiona în regim automat nu constituie o modificare specială a acestuia şi nu determină singură exceptarea de la plata timbrului. În cazul autovehiculelor special construite/modificate în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat în scaune rulante, Regia Autonomă "Registrul Auto Român" înscrie în cartea de identitate a vehiculului următoarele: la rubrica 1 "Categoria" - "Autovehicul special M1" şi la rubrica 2 "Caroseria" - "SH vehicul accesibil scaunelor rulante".

(3) Pentru exceptările prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din ordonanţa de urgenţă, menţiunile speciale înscrise de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" în cartea de identitate a vehiculului sunt, după caz:

a) la rubrica 1 "Categoria" este înscris textul "Autovehicul special", iar la rubrica 2 "Caroseria" este înscris textul "SC ambulanţă";

b) la rubrica 1 "Categoria" este înscris textul "Autovehicul special", la rubrica 2 "Caroseria" este înscris textul "SG alte activităţi" sau "SG 99 alte activităţi", iar la rubrica "Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului" este înscris textul "Echipament servicii de medicină";

c) la rubrica 1 "Categoria" este înscris textul "Autovehicul special", la rubrica 2 "Caroseria" este înscris textul "SG alte activităţi" sau "SG 99 alte activităţi", iar la rubrica "Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului" este înscris textul "Echipament ajutor de urgenţă";

d) la rubrica 1 "Categoria" este înscris textul "Autovehicul special", la rubrica 2 "Caroseria" este înscris textul "SG alte activităţi" sau "SG 99 alte activităţi", iar la rubrica "Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului" este înscris textul "Echipament descarcerare";

e) la rubrica 1 "Categoria" este înscris textul "Autovehicul special", la rubrica 2 "Caroseria" este înscris fie textul "SG pompieră" sau "SG 31 pompieră", fie textul "SG alte activităţi" sau "SG 99 alte activităţi", iar în acest caz la rubrica "Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului" este înscris textul "Echipament de stingere a incendiilor".

CAPITOLUL III

Autoritatea competentă pentru calculul timbrului

Art. 3. -

(1) Timbrul se calculează de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă:

a) în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale - organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe;

b) în cazul persoanelor fizice - organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal.

(2) În vederea calculării timbrului de către autoritatea fiscală, persoana fizică sau persoana juridică în numele căreia se efectuează una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din ordonanţa de urgenţă, denumită în continuare contribuabil, trebuie să prezinte, în copie şi în original, următoarele documente:

a) cartea de identitate a vehiculului;

b) documente care atestă dobândirea dreptului de proprietate asupra autovehiculului pentru care se solicită plata timbrului de către contribuabil;

c) în cazul autovehiculelor rulate achiziţionate din alte state, un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora şi, după caz, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 6 alin. (5), precum şi rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" ori rezultatul evaluării individuale efectuate potrivit art. 6 alin. (20).

(3) Procedura de stabilire a timbrului se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, în locul cărţii de identitate a vehiculului, prevăzută la alin. (2) lit. a), va fi prezentat un document care să conţină elementele necesare calculului timbrului de către organul fiscal, al cărui model va fi stabilit în ordinul prevăzut la alin. (3).

(5) Timbrul se achită în lei de contribuabili, prin virament sau în numerar, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe sau îşi au domiciliul fiscal, în contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor persoane fizice sau juridice.

(6) În ultima zi lucrătoare a lunii, unităţile Trezoreriei Statului transferă în contul 74.16.10.09 "Veniturile Fondului pentru mediu Timbrul de mediu pentru autovehicule", deschis la Trezoreria Statului Sector 6, codificat cu codul de identificare fiscală al Administraţiei Fondului pentru Mediu, sumele colectate în contul prevăzut la alin. (5).

(7) Transferul sumelor se efectuează din contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), la nivelul soldului creditor al contului.

(8) Concomitent cu efectuarea operaţiunilor de transfer prevăzute la alin. (6), unităţile Trezoreriei Statului transmit în sistem electronic Administraţiei Fondului pentru Mediu un fişier conţinând toate operaţiunile efectuate prin contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule".

Art. 4. -

(1) În cazul în care se solicită transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat după 1 ianuarie 2007, iar proprietarului plătitor al taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, al taxei pe poluare pentru autovehicule, al taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau al timbrului de mediu pentru autovehicule nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduală prevăzută la art. 7 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, organul fiscal competent eliberează un document care evidenţiază această situaţie.

(2) Documentul prevăzut la alin. (1) se prezintă la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule odată cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate.

(3) Procedura de întocmire şi eliberare a documentului prevăzut la alin. (1), precum şi forma acestuia se aprobă prin ordinul prevăzut la art. 10 alin. (2).

(4) Verificarea achitării timbrului se realizează cu ajutorul sistemului informatic prevăzut la art. 14 din ordonanţa de urgenţă de către personalul din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule.

CAPITOLUL IV

Calculul timbrului

Art. 5. -

Timbrul se stabileşte în baza unei formule care cuprinde elementele de mai jos:

a) norma de poluare Euro se regăseşte codificată în cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 "Numărul de omologare", prin ultimele două caractere din numărul de omologare, după cum urmează:

post-2-0-45104800-1363437332_thumb.png

1. în cazul autovehiculelor electrice, codificarea este EE. Autovehiculele hibride au înscris în cartea de identitate a vehiculului, la rubrica 10 "Motorul - Sursa de energie", un text care include cuvântul "hibrid";

2. autovehiculelor speciale a căror deplasare pe drumurile publice este în general limitată numai la şi de la locul de muncă, ale căror motoare respectă normele privind poluarea chimică şi care, conform legii, sunt încadrate în categoria N3, având număr de omologare înscris în cartea de identitate a vehiculului H0, H1, H2, H3, H4 şi H5, le corespund normele de poluare după cum urmează:

post-2-0-59417400-1363437392_thumb.png

b) nivelul emisiilor de CO2 , exprimat în g/km, este valoarea înscrisă în cartea de identitate a vehiculului la rubrica "Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului", pentru categoria "M1 " sau "M1 G", încadrat în norma de poluare Euro 3/III, Euro 4/IV, Euro 5/V sau Euro 6/VI.

Pentru autovehiculele din categoria "M1 " sau "M1G" a căror normă de poluare menţionată în cartea de identitate a vehiculului este Euro 3/III, Euro 4/IV, Euro 5/V sau Euro 6/VI şi care nu au fost omologate CE de tip sau CEE-ONU de tip în ceea ce priveşte emisiile de dioxid de carbon (CO2), Regia Autonomă "Registrul Auto Român" determină emisiile combinate de dioxid de carbon (CO2) prin echivalare:

1. cu valorile disponibile pentru tipuri de autovehicule similare din punct de vedere constructiv şi tehnic care au fost omologate CE de tip sau CEE-ONU de tip în ceea ce priveşte emisiile de dioxid de carbon (CO2); ori

2. cu valorile disponibile pentru tipuri de autovehicule similare din punct de vedere constructiv şi tehnic pentru care sunt accesibile rapoartele de încercări efectuate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la autovehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor sau ale Regulamentului CEE-ONU nr. 101, după caz.

În cazul în care echivalarea nu este posibilă, emisiile combinate de dioxid de carbon (CO2) se determină utilizând formulele specifice indicate în regulamentele UE.

La cererea solicitantului, dacă acesta consideră că valoarea emisiilor combinate de dioxid de carbon (CO2), determinate în conformitate cu prevederile de mai sus, nu reflectă performanţele autovehiculului în cauză, această valoare se măsoară, prin efectuarea încercărilor specifice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 715/2007, după caz, dacă această măsurare este posibilă din punct de vedere tehnic. În această situaţie, valoarea obţinută prin măsurare este valoarea care va fi menţionată în cartea de identitate a vehiculului.

La determinarea sau măsurarea emisiilor combinate de dioxid de carbon (CO2), Regia Autonomă "Registrul Auto Român" aplică tarifele stabilite de consiliul său de administraţie;

c) cilindree/capacitatea cilindrică, exprimată în cm3, se regăseşte înscrisă în cartea de identitate a vehiculului la rubrica "10. Motorul - Cilindree";

d) vechimea autovehiculului, calculată ca diferenţă între data la care se efectuează calculul şi data primei înmatriculări.

În cazul autovehiculelor rulate care se înmatriculează pentru prima dată în România, data primei înmatriculări utilizată la calculul timbrului este data înscrisă la rubrica corespunzătoare a documentului de înmatriculare străin, iar în cazul autovehiculelor rulate care se transcriu, data primei înmatriculări se regăseşte înscrisă în cartea de identitate a vehiculului la rubrica 19 "Data primei înmatriculări/Numărul de înmatriculare". În cazul în care din documentele de mai sus nu reiese data exactă a primei înmatriculări, se va considera dată de referinţă prima zi a anului de fabricaţie;

e) autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scânteie sunt cele pentru care se regăseşte înscris în cartea de identitate a vehiculului la rubrica "10. Motorul - Sursa de energie" unul dintre următoarele texte: "benzină", "GPL", "GNC", "benz/GPL", "benz/GNC", "benz-E85", "etanol", iar autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin comprimare sunt cele pentru care se regăseşte înscris în cartea de identitate a vehiculului la rubrica "10. Motorul - Sursa de energie" textul "motorină".

CAPITOLUL V

Determinarea deprecierii reale a unui autovehicul rulat.

Reducerea suplimentară a timbrului

Art. 6. -

(1) Suma reprezentând timbru ce urmează a fi plătită, calculată potrivit prevederilor art. 6 din ordonanţa de urgenţă, poate fi ajustată atunci când autovehiculul pentru care se solicită una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din ordonanţa de urgenţă nu se încadrează în parametrii de referinţă ai unui autovehicul considerat standard şi care sunt:

a) rulajul mediu anual standard:

- M1 - 15.000 km:

- N1 - 30.000 km;

- M2 şi N2 - 60.000 km;

- M3 şi N3 - 100.000 km;

b) starea generală standard, specifică unui autovehicul care îndeplineşte toate condiţiile tehnice impuse la omologare şi la inspecţia tehnică periodică, conform legislaţiei în vigoare, iar caroseria nu prezintă semne de coroziune şi deteriorare, autovehiculul nu a fost revopsit, tapiţeria este curată şi fără deteriorări, iar componentele de bord sunt în stare bună;

c) dotările standard: aer condiţionat, ABS şi airbag;

d) vechimea autovehiculului.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) , ajustarea se face pe baza declaraţiei pe propria răspundere a persoanei care solicită una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din ordonanţa de urgenţă, că rulajul mediu anual real al autovehiculului în cauză este mai mare decât rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectivă de autovehicule.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), calculul timbrului se face pe baza cotei de reducere rezultate din cota prevăzută în anexa nr. 3 la ordonanţa de urgenţă, majorată cu reducerea suplimentară prevăzută în anexa nr. 6 din acelaşi act normativ. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.

(4) Rulajul mediu anual real se calculează prin raportarea rulajului afişat de totalizatorul de parcurs al autovehiculului la vechimea calculată în funcţie de data primei înmatriculări.

(5) Declaraţia pe propria răspundere se întocmeşte de persoana în cauză potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 şi se depune la organul fiscal competent.

(6) Suma reprezentând timbru ce urmează a fi plătită, calculată potrivit prevederilor art. 6 din ordonanţa de urgenţă, poate fi ajustată şi atunci când persoana care solicită una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din ordonanţa de urgenţă pentru un autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", că deprecierea autovehiculului rulat este mai mare decât cea indicată de grila fixă prevăzută în anexa nr. 3 la ordonanţa de urgenţă.

(7) În cazul prevăzut la alin. (6), deprecierea unui autovehicul în raport cu un autovehicul considerat "standard" se calculează după formula:

D = (d1 x 0,30) + (d2 x 0,30) + (d3 x 0,40),

unde:

D - deprecierea totală;

d1 - deprecierea stabilită în funcţie de vechime;

d2 - deprecierea stabilită în funcţie de starea generala;

d3 - deprecierea stabilită în funcţie de nivelul de dotare.

(8) Contribuabilul poate solicita ajustarea timbrului pe baza oricărui element dintre cele 3 elemente prevăzute la alin. (7), după caz. În această situaţie, valoarea deprecierii neajustate (d1, d2 sau d3) este egală cu 1.

(9) Deprecierea stabilită în funcţie de vechime (d1) se aplică pentru autovehiculele în cazul cărora există diferenţe mai mari de un an între data primei înmatriculări, stabilită conform prevederilor art. 5 lit. d), şi anul de fabricaţie înscris în cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 "Anul fabricaţiei", după cum urmează:

post-2-0-55722100-1363439074_thumb.png

(10) În cazul în care persoana care solicită una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din ordonanţa de urgenţă nu poate face dovada primei înmatriculări a autovehiculului, se aplică prevederile art. 6 alin. (9) din ordonanţa de urgenţă, luându-se în calcul ca dată de referinţă prima zi a anului de fabricaţie, coeficientul de depreciere d1 fiind 1.

(11) Deprecierea stabilită în funcţie de starea generală (d2) are în vedere alte aspecte decât cele care fac obiectul omologării şi inspecţiei tehnice periodice, şi anume aspectul exterior şi cel interior al autovehiculului, ţinându-se cont de starea caroseriei, revopsirea autovehiculului, starea tapiţeriei şi a componentelor de bord.

(12) Deprecierea stabilită în funcţie de starea generală (d2) se determină ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:

post-2-0-47537000-1363439222_thumb.png

(13) Deprecierea stabilită în funcţie de nivelul de dotare (d3), respectiv pe baza dotărilor considerate drept opţionale în raport cu cerinţele standard impuse prin legislaţia privind omologarea şi inspecţia tehnică a autovehiculelor se determină ca produs al valorilor din tabelul de mai jos:

post-2-0-01450300-1363439336_thumb.png

(14) Coeficientul deprecierii totale (D), calculat conform formulei prevăzute la alin. (7), se înmulţeşte cu cota de reducere a taxei prevăzută în anexa nr. 3 la ordonanţa de urgenţă, stabilită iniţial, rezultând noua cotă de reducere pentru calculul timbrului. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.

(15) Tariful pentru efectuarea expertizei tehnice, care nu poate depăşi costul operaţiunilor de expertiză, se stabileşte prin decizie a Consiliului de administraţie al Regiei Autonome "Registrul Auto Român" şi se publică pe site-ul acesteia, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentelor norme metodologice.

(16) Rezultatul expertizei tehnice se consemnează într-un document eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", care cuprinde valorile deprecierilor d1, d2 si d3, după caz, şi valoarea deprecierii totale D.

(17) Contribuabilul care urmează să efectueze una dintre operaţiunile prevăzute la art. 4 din ordonanţa de urgenţă pentru un autovehicul rulat poate solicita ajustarea timbrului atât pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), cât şi pentru cazul prevăzut la alin. (6). În această situaţie, la calculul timbrului se ia în considerare cota de reducere rezultată din înmulţirea coeficientului de depreciere determinat potrivit alin. (7) cu suma dintre cota de reducere prevăzută în anexa nr. 3 la ordonanţa de urgenţă şi reducerea suplimentară prevăzută în anexa nr. 6 din acelaşi act normativ. Atunci când noua cotă de reducere este mai mare de 90%, se aplică cota de reducere de 90%.

(18) Atunci când contribuabilul a plătit timbrul calculat potrivit prevederilor art. 6 din ordonanţa de urgenţă, acesta poate solicita recalcularea sumei plătite pe baza rezultatului expertizei tehnice efectuate potrivit prevederilor alin. (6).

(19) În baza cererii şi a rezultatului expertizei tehnice eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", autoritatea fiscală Dotarea Coeficient d3 Fără aer condiţionat 1,05 Fără ABS 1,05 Fără airbag 1,05 competentă procedează la recalcularea sumei reprezentând timbrul.

(20) În situaţia în care contribuabilul consideră că deprecierea autovehiculului său este mai mare decât deprecierea rezultată pe baza cotei iniţiale de reducere şi/sau a cotei suplimentare de reducere a timbrului, acesta poate contesta timbrul în baza rezultatului unei expertize privind evaluarea individuală a autovehiculului în cauză. În acest sens, contribuabilul va solicita efectuarea expertizei de către un expert al Corpului experţilor tehnici, care, în raportul de expertiză privind evaluarea individuală a autovehiculului, va înscrie şi cota reală de reducere a taxei corespunzătoare acelui autovehicul.

(21) Pe baza cotei reale de reducere, stabilită potrivit alin. (20), autoritatea fiscală competentă va proceda la calcularea timbrului.

CAPITOLUL VI

Restituirea sumelor reprezentând diferenţe de sume plătite şi a valorii reziduale a timbrului

SECŢIUNEA 1

Restituirea sumelor rezultate ca diferenţă între taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu

Art. 7. -

(1) Sumele prevăzute la art. 12 din ordonanţa de urgenţă se restituie, la cererea contribuabilului, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care nu s-a dispus de către instanţe restituirea acestora.

(2) Pentru restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevăzut la art. 3 alin. (1) . Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, precum şi copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.

(4) În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul, pe baza declaraţiei proprii, documentul doveditor al plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare.

(5) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1) se face de către organul fiscal competent, de la bugetul Fondului pentru mediu sau bugetul de stat, după caz, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire.

SECŢIUNEA a 2-a

Restituirea sumelor reprezentând valoarea reziduală a taxei plătite

Art. 8. -

(1) În situaţia în care un autovehicul pentru care s-a plătit în România taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul prevăzut de ordonanţa de urgenţă şi pentru care nu s-a dispus de către instanţe restituirea acestora, este scos ulterior din parcul auto naţional, ultimul proprietar poate solicita restituirea valorii reziduale a timbrului, prevăzută la art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

(2) În situaţia în care un autovehicul este reintrodus în parcul auto naţional fără plata timbrului, deoarece nu s-a solicitat restituirea valorii reziduale a taxei/timbrului, ultimul proprietar al autovehiculului în România nu mai are dreptul de a solicita restituirea valorii reziduale a timbrului.

(3) Suma prevăzută la alin. (1) se restituie, la cererea ultimului proprietar, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Pentru restituirea sumei prevăzute la alin. (1), ultimul proprietar va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevăzut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2.

(5) În sensul art. 7 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, la cererea de restituire se anexează următoarele documente:

a) copia cărţii de identitate a vehiculului, certificată de lucrătorul serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu menţiunea radierii pentru export;

b) certificat de radiere pentru export emis de serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculări a vehiculelor, în original şi copie;

c) documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost transferat în alt stat, respectiv factura/contractul de vânzarecumpărare sau declaraţia vamală de export, după caz, în original şi copie.

(6) Cererea de restituire se soluţionează de organul fiscal competent, în termenul legal de soluţionare, potrivit legii, iar restituirea sumelor reprezentând valoarea reziduală a timbrului se face din bugetul Fondului pentru mediu.

(7) Suma reprezentând valoarea reziduală a timbrului se restituie de unităţile Trezoreriei Statului din contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule".

(8) În cazul în care suma prevăzută la alin. (7) nu se încadrează în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", unităţile Trezoreriei Statului vor solicita în scris Trezoreriei Statului Sector 6, pe baza unei adrese aprobate de conducătorul unităţii, transferarea în contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuării restituirii. Trezoreria Statului Sector 6 va vira suma astfel solicitată din contul 74.16.10.09 "Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală al Administraţiei Fondului pentru Mediu, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în disponibilităţile bugetului Fondului pentru mediu. Trezoreria Statului Sector 6 anexează la extrasul contului 74.16.10.09 "Veniturile Fondului pentru mediu -Timbrul de mediu pentru autovehicule" care se eliberează Administraţiei Fondului pentru Mediu copii ale cererilor primite de la unităţile Trezoreriei Statului şi copii ale ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care s-a efectuat viramentul în contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).

(9) Documentele originale prevăzute la alin. (5) lit. b) şi c) se restituie după verificarea acestora.

SECŢIUNEA a 3-a

Restituirea sumelor reprezentând diferenţele de timbru rezultate în urma contestării acestuia

Art. 9. -

(1) În cazul contestării timbrului plătit, contribuabilul poate solicita restituirea diferenţei de timbru faţă de cel plătit.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se restituie, la cererea contribuabilului, persoană fizică sau juridică, în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pentru restituirea sumelor reprezentând diferenţă de timbru, contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent, prevăzut la art. 3 alin. (1). Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2.

(4) La cererea de restituire se anexează, în original şi în copie, în vederea verificării acestora, următoarele documente:

a) dovada plăţii timbrului;

b) documentul eliberat de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul experţilor tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului.

(5) Cererea de restituire se soluţionează de organul fiscal competent în termenul legal, iar restituirea sumelor reprezentând diferenţă de timbru se face din bugetul Fondului pentru mediu.

(6) Suma reprezentând diferenţa de timbru se restituie de unităţile Trezoreriei Statului din contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală a contribuabililor persoane fizice sau juridice, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule".

(7) În cazul în care suma prevăzută la alin. (6) nu se încadrează în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", unităţile Trezoreriei Statului vor solicita în scris Trezoreriei Statului Sector 6, pe baza unei adrese aprobate de conducătorul unităţii, transferarea în contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), a sumei necesare efectuării restituirii. Trezoreria Statului Sector 6 va vira suma astfel solicitată din contul 74.16.10.09 "Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală al Administraţiei Fondului pentru Mediu, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea adresei de la unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în disponibilităţile bugetului Fondului pentru mediu. Trezoreria Statului Sector 6 anexează la extrasul contului 74.16.10.09 "Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule" care se eliberează Administraţiei Fondului pentru Mediu copii ale cererilor primite de la unităţile Trezoreriei Statului şi copii ale ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care s-a efectuat viramentul în contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

Art. 10. -

(1) Modelul "Declaraţiei pe propria răspundere" prevăzute la art. 6 alin. (5) şi procedura de restituire a sumelor prevăzute la cap. VI, împreună cu formularele utilizate în acest scop, se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

(2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

  • Upvote 1
Link to comment
  • Moderator

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

DECLARAŢIE

pe propria răspundere

Subsemnatul, ................................., reprezentant al Societăţii Comerciale........................................, cu domiciliul/sediul în judeţul............................., municipiul/oraşul/comuna............................, satul........................, sectorul........, codul poştal............, str............................ nr....., bl...... sc......., et........, ap........, telefon/fax..........., e-mail............., posesor al (BI/CI)........ seria........ nr.........................., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că autovehiculul marca............................., tipul/varianta..............., numărul de identificare........................, culoarea......................., are un rulaj mediu anual, la data la care intervine una din situaţiile prevăzute la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, în România de.............. km, calculat potrivit prevederilor art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013.

Dau prezenta declaraţie în vederea calculului timbrului de mediu pentru autovehicule.

Data Semnătura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

CERERE DE RESTITUIRE

Către

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (organul fiscal competent)

Subsemnatul/Subscrisa, ............................................................................................................. (numele şi prenumele persoanei fizice/denumirea contribuabilului), cu domiciliul/sediul în localitatea................................., str..................................... nr......., bl........., sc......, ap........, judeţul/sectorul..........................., având C.N.P./C.U.I........................., în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, coroborate cu prevederile art. 117 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei reprezentând1 ) :

___________

1) Se bifează situaţia în cauză.

1. () diferenţa între suma achitată anterior, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, şi cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind timbrul de mediu pentru autovehicule;

2. () diferenţa între suma achitată anterior, cu titlu de taxă pe poluare pentru autovehicule, şi cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind timbrul de mediu pentru autovehicule;

3. () diferenţa între suma achitată anterior, cu titlu de taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, şi cuantumul rezultat din aplicarea prevederilor privind timbrul de mediu pentru autovehicule;

4. () valoarea reziduală a timbrului, pentru autovehiculul care a fost scos din parcul auto naţional şi pentru care s-a plătit taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule;

5. () diferenţele calculate în urma contestării timbrului de mediu pentru autovehicule.

Declar/Declarăm că suma achitată iniţial, cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prin chitanţa/ordinul de plată la Trezoreria Statului nr....../......, în cuantum de............. lei* ), a fost achitată ca urmare a intervenirii uneia dintre situaţiile prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, sau art. 4 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca................ tipul/varianta................., fabricat în anul......., având numărul de înmatriculare................., numărul de identificare..................., seria cărţii de identitate.....................2).

___________

*) În situaţia în care se solicită restituirea valorii reziduale a timbrului, nu este necesară completarea câmpului cu numărul şi data documentului de plată a taxei/timbrului ori a cuantumului acesteia/acestuia.

2) Nu se completează în situaţia în care se solicită valoarea reziduală a timbrului.

Faţă de acestea, vă rog/rugăm să procedaţi la calcularea diferenţei/valorii reziduale, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, cu menţiunea că am luat cunoştinţă de faptul că pentru suma de restituit se aplică prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze 3):

___________

3) Se indică modalitatea agreată pentru restituire.

() în contul bancar nr. . . . . . . . . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . . . . . . . . .;

() în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind restituirea.

Solicitantul/Reprezentantul legal al contribuabilului,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(numele şi prenumele)

Semnătura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

L.S.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Data

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

  • Upvote 1
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.