Jump to content
POLITISTI.ro

Programul de lucru al politistilor


Rusy
 Share

Recommended Posts

 • Membru

daca se intampla sa am o urgenta in judetul vecin? prima data trebuie sa telefonez sefului , apoi sa trec pe la sediu sa ma trec in caiet si de abia apoi sa plec in treaba mea?

 

Tu unde ai fost pana acuma?! Chestia asta e de cand lumea si pamantul. A fost reglementata de regulamentele militare RG1 sau RG2 si a ramas impamantenita (sau nu, poate e consemnata undeva) si dupa 2002.

Atata timp cat primesti spor de dispozitiv poti fi chemat oricand la orice ora din zi si din noapte, dar evident nu pt trageri sau sedinte. Tocmai de aceea si acel "registru de parasire a garnizoanei", de regula fiind considerat judetul, pt a stii pe cine se bazeaza, pe cine poate contacta in caz de alarmare, repet, nu pt bilanturi.

Link to comment
Share on other sites

Acesta este ,,Proiectului de Ordin al Ministrului Afacerilor Interne privind timpul/programul de muncă al poliţiştilor, formele de organizare ale acestuia şi acordarea repausului săptămânal"(forma finală agreată cu reprezentanţii M.A.I.), de care vorbeste colegul.

 

 

 

R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
O R D I N U L
MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE
Nr. ____________ din ____ . ___ 2014
privind timpul/programul de muncă al poliţiştilor, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal
Având în vedere prevederile art. 39 şi 44 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următorul
O R D I N :
Cap. I Dispoziţii generale
Definiţii
ART. 1 În sensul prezentului ordin:
a) timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care poliţistul îşi desfăşoară activitatea, se află la dispoziţia unităţii şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile de serviciu potrivit legii.
b) programul de muncă reprezintă intervalul de timp, stabilit la nivelul conducerii instituţiei, în care poliţistul îşi desfăşoară sarcinile şi atribuţiile de serviciu specifice locului de muncă.
c) prin munca suplimentară se înţelege munca prestată în afara duratei normale a programului de muncă.
d) prin unitate se înţelege, după caz, unităţi ale Aparatului central al MAI şi unităţi subordonate nemijlocit acestora; unităţile şi instituţiile aflate în subordinea MAI; unităţile din aparatul propriu al inspectoratelor generale/similare, subordonate nemijlocit acestora, precum şi unităţile teritoriale şi instituţiile de învăţământ pentru formarea şi pregătirea continuă a personalului subordonate inspectoratelor generale; aparatul propriu al unităţilor teritoriale; brigăzi; poliţii municipale, orăşeneşti, comunale şi staţiuni; sectoare şi servicii teritoriale de poliţie/poliţie de frontieră; secţii de poliţie.
Timpul de muncă
ART. 2 (1) Durata normală a timpului de muncă al poliţistului este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână.
(2) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu un repaus săptămânal de 2 zile.
(3) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă, de 40 de ore pe săptămână.
(4) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.
(5) Prin excepţie, durata timpului de muncă poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, ce include şi orele suplimentare, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pentru o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.
(6) Durata timpului de muncă, în condiţiile alin. (5), se stabileşte de către şeful unităţii, prin act administrativ, cu consultarea Corpului Naţional al Poliţiştilor şi a organizaţiilor sindicale reprezentative.
Programul de muncă/repausul săptămânal
ART. 3 (1) De regulă, programul de muncă se organizează, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08,00-16,00, iar repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, sâmbăta şi duminica.
(2) Prin modul de proiectare a fişelor posturilor şi prin organizarea activităţii, şefii unităţilor/structurilor asigură încărcarea echilibrată cu sarcini a poliţiştilor, potrivit fiecărei categorii profesionale, utilizarea completă de către aceştia a timpului de muncă şi îndeplinirea îndatoririlor curente în timpul programului normal de muncă.
(3) În unităţile în care programul de muncă se organizează în schimburi, şeful nemijlocit este obligat să asigure o planificare echilibrată a acestuia pentru toţi poliţiştii.
(4) Pentru poliţiştii care desfăşoară activitatea în schimburi de 8 ore, se asigură, în cursul unei luni, cel puţin două repausuri săptămânale, în zile consecutive, sâmbăta şi duminica.
Prezenţa la program
ART. 4 (1) Situaţia prezenţei la programul de muncă se întocmeşte de către şeful nemijlocit/persoana desemnată, se centralizează la nivelul structurii cu atribuţii de secretariat sau de persoana desemnată cu îndeplinirea atribuţiilor de secretariat şi se transmite, în timp util, la structura financiar-contabilă de care aparţine unitatea.
(2) Situaţia prevăzută la alin. (1) se aprobă de şeful ierarhic al sefului nemijlocit. Şeful unităţii, este singurul în măsură să opereze modificări ulterioare, pentru situaţii legal justificate.
Continuitatea serviciului poliţienesc
ART. 5 (1) Caracterul permanent şi obligatoriu al serviciului poliţienesc obligă poliţistul ca, pentru îndeplinirea atribuţiilor, să se prezinte la serviciu, atât la programul de muncă stabilit, cât şi, în situaţii temeinic justificate, în afara acestuia.
(2) Programul de muncă este stabilit astfel încât să se asigure continuitatea serviciului poliţienesc şi refacerea capacităţii de muncă, în condiţiile prevăzute de lege.
Cap. II Dispoziţii specifice
Participarea la activităţi în legătură cu serviciul poliţienesc
ART. 6 (1) Poliţiştii aflaţi în timpul liber, după efectuarea serviciului, nu participă la executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare, la activităţile de pregătire fizică, la analize profesionale sau la orice alte activităţi pentru care este posibilă reprogramarea.
(2) Prin excepţie, participarea poliţistului aflat în timpul liber la astfel de activităţi se face, cu acordul acestuia şi se compensează, în mod corespunzător, cu timp liber sau cu plata orelor suplimentare, potrivit prevederilor legale în vigoare.
Evidenţa orelor suplimentare
ART. 7 (1) Situaţia privind orele suplimentare prestate de poliţişti se ţine de către şeful nemijlocit/persoana desemnată, potrivit tabelului prezentat în anexa nr. 1.
(2) Situaţia centralizatoare, la nivelul unităţii, cu poliţiştii care au desfăşurat ore suplimentare se ţine la nivelul structurii cu atribuţii de secretariat sau de persoana desemnată cu îndeplinirea atribuţiilor de secretariat cu atribuţii de secretariat şi se face potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.
(3) Situaţia centralizatoare, la nivelul unităţii, cu poliţiştii care au lucrat în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale sau în celelalte zile în care, în conformitate cu prevederile în vigoare, nu se lucrează, se ţine la nivelul structurii cu atribuţii de secretariat sau de persoana desemnată cu îndeplinirea atribuţiilor de secretariat cu atribuţii de secretariat şi se face potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3.
(4) Situaţiile prevăzute la alin.(2) şi (3) se transmit, lunar, la structura financiar contabilă.
Desfăşurarea de activităţi peste durata normală a programului de muncă
ART. 8 (1) În situaţiile care impun desfăşurarea de activităţi peste durata normală a programului de muncă ori chemarea poliţiştilor la serviciu din timpul liber al acestora, şeful ierarhic dispune în scris, cu justificarea temeinică a hotărârii sale, efectuarea de ore suplimentare, cu respectarea prevederilor art. 2.
(2) Dispoziţiile verbale ale şefilor ierarhici, ce impun desfăşurarea de activităţi în condiţiile alin. (1), se transmit şi se confirmă, în scris, după caz, prin ofiţerul de serviciu/personalul aflat în serviciul de permanenţă.
(3) Dispoziţia şefului ierarhic ce impune desfăşurarea de activităţi în condiţiile alin. (1) şi (2), se consemnează în Situaţia privind orele suplimentare prestate peste durata normală a programului de muncă, al cărei model este prevăzut la Anexa nr. 1.
Munca suplimentară
ART. 9 (1) Orele prestate de poliţist peste durata prevăzută la art. 2 alin. (1) se consideră ore suplimentare şi se compensează cu timp liber corespunzător sau se plătesc, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(2) Timpul liber corespunzător prevăzut la alin. (1), se acordă în următoarele 60 de zile calendaristice. Plata orelor lucrate suplimentar se face în condiţiile legii.
Munca de noapte
ART. 10 (1) Munca prestată între orele 22,00-6,00 este considerată muncă de noapte.
(2) Poliţistul care efectuează munca de noapte reprezintă, după caz:
a) poliţistul care efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din timpul său zilnic de muncă;
b) poliţistul care efectuează muncă de noapte în proporţie de cel puţin 30% din timpul său lunar de muncă.
(3) În cazul în care poliţistul desfăşoară programul de muncă în intervalul orar prevăzut la art. 3 alin. (1) şi munca suplimentară în condiţiile alin. (2), acesta beneficiază de timp liber corespunzător şi de drepturile prevăzute de lege.
Situaţii specifice privind programul de muncă
ART. 11 (1) În unităţile/structurile în care programul de muncă nu poate fi desfăşurat în intervalul de timp prevăzut la art. 3 alin. (1), acesta este organizat, prin dispoziţia şefilor unităţilor, cu consultarea Corpului Naţional al Poliţiştilor şi a organizaţiilor sindicale reprezentative, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
(2) Pe timpul executării unor misiuni/acţiuni ori activităţi specifice serviciului poliţienesc, programul de muncă poate fi modificat, cu caracter temporar şi numai pe durata destinată desfăşurării acestora, prin dispoziţie a şefului unităţii, cu obligaţia de a asigura poliţistului timpul liber corespunzător.
(3) Programul de muncă al poliţiştilor din cadrul structurilor care desfăşoară activităţi cu publicul, se stabileşte de către şeful unităţii, în raport cu amploarea activităţii, asigurându-se personalului respectarea timpului de muncă legal şi repartizarea echilibrată a volumului de muncă.
(4) Părăsirea judeţului unde îşi are sediul unitatea/structura din care face parte poliţistul, în zilele nelucrătoare, se face cu înştiinţarea şefului nemijlocit şi se consemnează într-un registru special destinat, cu indicarea localităţii unde se deplasează, a perioadei şi, după caz, a înlocuitorului legal. În cazul judeţului Ilfov şi a municipiului Bucureşti, prevederile prezentului alineat se aplică prin raportare la ambele unităţi administrativ-teritoriale.
(5) În situaţia în care consemnarea în registrul special destinat nu este posibilă, se va proceda la informarea şefului nemijlocit.
(6) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1), programul de muncă poate fi desfăşurat într-un alt interval de timp, la solicitarea motivată a poliţistului, cu aprobarea şefului unităţii.
Situaţii speciale privind programul şi timpul de muncă
ART. 12 (1) Pentru poliţiştii încadraţi, conform statelor de organizare şi fişelor posturilor, pe funcţii care impun o specializare profesională pentru care legislaţia în vigoare prevede un timp de muncă mai mic de 8 ore pe zi, durata programului de muncă va fi adaptată corespunzător.
(2) În situaţia unor afecţiuni de tip medical ce modifică temporar capacitatea de muncă a poliţistului şi care nu necesită schimbarea locului de muncă al acestuia, şeful unităţii dispune, în scris, modificarea corespunzătoare a programului de muncă, potrivit recomandărilor medicale.
ART. 13 În caz de condiţii climaterice extreme, intemperii ori în alte condiţii prevăzute de lege, şeful unităţii dispune, potrivit prevederilor legale în vigoare, măsurile necesare pentru protecţia poliţiştilor, ce pot fi aplicate in perioadele de manifestare a fenomenelor respective.
Situaţii excepţionale
ART. 14 (1) Poliţistul este obligat să se prezinte de îndată la unitatea din care face parte, la solicitarea şefului ierarhic, în următoarele situaţii: catastrofe, calamităţi, crize în domeniul ordinii publice ori alte asemenea evenimente de acest nivel, la instituirea stării de alertă, de urgenţă sau a stării de asediu, la declararea mobilizării şi la război.
(2) În cazul producerii vreuneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), poliţistul care se află într-o altă localitate se prezintă, în condiţiile stabilite de reglementările interne, la cea mai apropiată unitate a Ministerului Afacerilor Interne, şi ia legătura cu unitatea din care face parte.
Pauza de masă
ART. 15 (1) În cursul programului de muncă de 8 ore, poliţiştii au dreptul la o pauză de masă cu durata de 20 de minute.
(2) Pauza de masă prevăzută la alin. (1) se include în programul de muncă, fără să afecteze desfăşurarea normală a activităţii.
(3) În cazul programului de muncă cu durata mai mare de 8 ore, fiecărei fracţiuni de 4 ore de muncă îi revine o pauză de masă cu durata de 10 minute.
(4) În cazul în care şefii unităţilor, împreună cu organizaţiile sindicale reprezentative, respectiv cu Corpul Naţional al Poliţiştilor, stabilesc pauza de masă mai mare de 20 de minute, timpul de muncă se prelungeşte cu durata stabilită peste cele 20 de minute incluse în programul de muncă.
(5) Poliţiştii care execută serviciu în schimburi de 24 de ore beneficiază de trei pauze de masă, cu durata de câte 20 de minute, care se includ în timpul de muncă, fără să afecteze desfăşurarea normală a activităţii.
Învoirea
ART. 16 (1) Poliţistul poate fi învoit până la 4 ore, în timpul programului de muncă, numai în situaţii temeinic justificate şi cu acordul şefului nemijlocit sau, după caz, a şefului unităţii/structurii, cu recuperarea timpului de muncă aferent, în următoarele 5 zile lucrătoare.
(2) Prestarea muncii potrivit alin. (1) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.
(3) Învoirile acordate în condiţiile alin. (1), se consemnează în registrul cu această destinaţie, potrivit tabelului prezentat în anexa nr. 4.
(4) Învoirile pentru o perioadă mai mare de 4 ore se acordă în limitele prevederilor legale ce reglementează condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare.
(5) Poliţistul care, din motive întemeiate, întârzie sau absentează de la serviciu este obligat să anunţe imediat şeful nemijlocit.
Refacerea capacităţii de muncă
ART. 17 (1) Pentru refacerea capacităţii de muncă, timpul de repaus acordat poliţistului, se stabileşte astfel:
a) după un program de lucru de 8 ore, 16 ore consecutive. Numărul de zile libere este egal cu numărul zilelor de sâmbătă şi duminică din luna respectivă, precum şi cu zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare;
b) după un program de lucru de 12 ore în cursul zilei, 24 ore consecutive, urmate de 12 ore de program de lucru în cursul nopţii şi 48 de ore consecutive;
c) după un program de lucru de 24 ore, 72 ore consecutive;
(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1) lit. a), în cazul muncii în schimburi, când se efectuează rotaţia schimburilor, timpul de repaus nu poate fi mai mic de 8 ore.
(3) Când misiunea/acţiunea de sprijin, îndrumare şi control, se desfăşoară neîntrerupt mai multe zile, într-o altă unitate decât cea din care poliţistul face parte, situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, fără permisiunea întoarcerii zilnice în localitatea de domiciliu/reşedinţă, acestuia i se asigură o zi de odihnă pentru fiecare 3 zile lucrătoare efectuate în unitatea/structura vizată, la care se adaugă numărul zilelor de odihnă legale cuprinse în perioada respectivă. Zilele de odihnă se vor acorda la cererea poliţistului, în termen de 30 zile de la întoarcerea din misiunea/acţiunea respectivă.
(4) Pentru activităţile specifice poliţieneşti, desfăşurate peste durata normală a programului de lucru sau în zile de sâmbătă, duminică şi sărbatări legale în care nu se lucrează, precum şi în timpul nopţii, de către un poliţist care participă, în misiune/acţiune, neîntrerupt, mai multe zile, în într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, fără permisiunea întoarcerii zilnice în localitatea de domiciliu/reşedinţă, acestuia i se asigură cu aprobarea conducătorului unităţii din care face parte, o zi de odihnă, pentru fiecare 8 ore lucrate în astfel de condiţii, la care se adaugă şi drepturile prevăzute de lege.
Sărbătorile legale
ART. 18 (1) Zilele de sărbătoare legală sunt stabilite de prevederile legale în vigoare
(2) În vederea asigurării continuităţii activităţii, timpul de muncă efectuat în zilele de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu prevederile în vigoare, nu se lucrează, poliţiştilor li se asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile calendaristice .
Programul de muncă în unităţile de învăţământ / centrele de perfecţionare ale M.A.I.
ART. 19 (1) În unităţile de învăţământ/centrele de perfecţionare ale M.A.I., care asigură pregătire poliţienească, programul de muncă va fi organizat în funcţie de activităţile didactice specifice, cu consultarea Corpului Naţional al Poliţiştilor şi a organizaţiilor sindicale reprezentative, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
(2) Poliţistul care urmează cursuri de carieră, precum şi alte activităţi de perfecţionare sau formare profesională continuă, cu scoatere din activitatea profesională, îşi desfăşoară activitatea conform programului normal de muncă al instituţiei de învăţământ unde urmează activitatea de formare profesională.
Programul de muncă în cazul detaşării
ART. 20 Programul de muncă pentru poliţistul detaşat în afara M.A.I. se stabileşte de către şeful instituţiei unde acesta este detaşat.
Programul de muncă în cazul delegării
ART. 21 (1) Poliţistul delegat îşi desfăşoară activitatea conform programului normal de muncă al unităţii la care este delegat.
(2) Pe timpul delegării nu se pot plăti ore suplimentare.
(3) Poliţistul delegat care, pentru realizarea sarcinilor rezultate din obiectivele delegării, a desfăşurat activitate peste durata normală de muncă sau într-una din zilele de repaus săptămânal sau sărbătoare legală, confirmată de unitatea la care s-a efectuat delegarea, beneficiază, pe bază de solicitare scrisă şi cu aprobarea conducerii unităţii, de compensarea cu timp liber corespunzător, potrivit reglementărilor legale.
Cap. III
Dispoziţii finale
ART.22 Timpul şi programul de muncă al poliţiştilor se precizează în fişa postului, în condiţiile stabilite de normele interne ce reglementează activitatea de management al resurselor umane în unităţile M.A.I.
ART. 23 Programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinţă poliţiştilor şi sunt afişate la sediul unităţii.
ART. 24 Prevederile prezentului ordin nu se aplică acţiunilor şi misiunilor desfăşurate în afara teritoriului naţional.
ART. 25 Nerespectarea prevederilor prezentului ordin privind timpul/programul de muncă al poliţiştilor, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal atrage răspunderea civilă, disciplinară sau penală, după caz.
ART. 26 Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 27 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, O.m.a.i. nr. 577/2008 privind programul de lucru al poliţiştilor, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 618 din 22 august 2008, Partea I, se abrogă.
ART. 28 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE
RADU STROE
Edited by Eduard
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • Moderator

Registrul ăla de părăsiri este şi acum, dar nu-l confundaţi cu ce era pe vremea când poliţia era militarizată. Marea diferenţă este că atunci trebuia să-ţi aprobe comandantul, acum nu. Nu trebuie să aştepţi o aprobare sau altceva, tu doar trebuie să te treci acolo pentru ca şeful să ştie în caz de nevoie ce oameni are la dispoziţie. Întradevăr este o îngrădire a libertăţii de mişcare ce vine cu statutul special, dar nu trebuie confundat cu ce se întâmplă la soldaţi. Noi nu mai suntem militari, aşa că şi cu chematul de acasă nu mai este doar aşa după cum i se năzare şefului. Trebuie să dea o dispoziţie scrisă în astfel de cazuri. Că şefii nu respectă aceste prevederi şi încă se merge din inerţie, tupeu sau mai rar pe baza respectului (pentru că sunt şi servicii unde şefii fac cu adevărat o echipă cu oamenii din subordine şi niciodată nu se pune problema de dispoziţii scrise, ore suplimentare, etc) e altă problemă. Înseamnă că aveţi pe acolo lideri sindicali slabi sau compromişi, în caz contrar după câteva plângeri împotriva şefilor ce vă cheamă de acasă aşa pe barba lor, cu singuranţă îşi schimbă optica radical.

Link to comment
Share on other sites

Dar cum ramane cu cei care lucreaza in ture si lucreaza si sambata si duminica, dar si cand sunt sarbatorile legale. Cei din sistemul medical sunt platiti cu un spor de 100% pentru orele lucrate in aceste zile! Pentru noi nimic!

Link to comment
Share on other sites

sasche sunt alte probleme legate de program mult mai grave decat ce spui tu....vad ca nici de data asta nu se zice nimic de programul posturilor de politie si asigurarea permanentei...se merge pe blat.....suntem doar 2 la post....sa-mi spuna mie dl ministru cu asigura el permanenta, liberele, si modul de actiune corespunzator.....daca te duci singur la interventie si ti-o iei....esti vinovat ca n-ai respectat nush ce pro ps

 • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Toate problemele legate de programul de lucru sunt importante!

Fiecare structura operativa are problemele ei caracteristice, iar lipsa personalului se resimte peste tot!

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Lucrez la un post de politie unde nu s-au desfiintat sectiile rurale astfel ca desfasuram munca pe schimburi ajutorii iar sefii de post efectueaza doar sch.1 ,o data pe luna fac sch.1 si pe raza sectiei.

Ajutorii fac serviciul de patrulare pe raza sectiei iar o saptamana isi desfasoara activitatea pe raza postului la care sunt incadrati,.De lucrat lucreaza 2 weekenduri iar unul sunt liberi,pe raza sectiei lucrand doar sch.2 si 3. Problema nu ar fi chiar asa de neagra ca pentru zilele de sambata si duminica lucrate se da liber luni si marti,chestia urata e ca volumul de munca e acelasi sef de post-ajutor,asta in conditiile in care daca nu te incadrezi sa rezolvi o reclamatie in saptamana in care esti sch.1 la postul tau deja nu o poti termina in termen si ori vi din timpul liber ori depasesti termenul iar dosarele penale nu pot fi finalizate si se fac de mantuiala...exista vre-un act normativ care reglementeaza volumul de munca pe lucrator in astfel de cazuri?

Link to comment
Share on other sites

 • Membru

Nu exista "vreun" act normativ care sa reglementeze volumul de munca/lucrător...

Eu știam ca volumul = aria bazei x înălțimea...

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Ecou nu este corecta aceasta formula pentru ca cei care sunt grasi si inalti vor munci cel mai mult :))  :))

Link to comment
Share on other sites

 • Membru

Hai ca pe asta nu am mai auzit-o pana acum: daca exista act normativ daca reglementeaza volumul de munca.

Sunt curios cam cum ai vedea o astfel de reglementare : politistul nu are voie sa solutioneze mai putin de 20 de dosare si mai multe de 100 sau cum? :doh:

Mi-a prescris doctorul si sindicatul ca in baza actului normativ x nu am voie la mai multe de 10 petitii repartizate?!

Politia nu e SRL si nici fabrica ca sa-ti dea patronul norma de indeplinit pe luna.

 • Upvote 1
 • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

Nu exista "vreun" act normativ care sa reglementeze volumul de munca/lucrător...

Eu știam ca volumul = aria bazei x înălțimea...

observ ca e un topic de glume,foarte amuzante raspunsurile date...cand m-am referit la volumul de munca nu m-am referit in adevaratul sens ci doar o diferentiere privitor la conditiile expuse mai sus...nu ma asteptam la o denaturare a celor spuse de mine si multumesc raspunsurilor haioase care m-au amuzat...banuiesc cat de cat motivul luarii peste picior si multumesc...nu mai doresc alte raspunsuri ,sunteti mult prea inteligenti...

 • Upvote 1
 • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

Valy1969 nu este normal sa lucrati numai schimbul 2 si 3 insa se intampla asta pentru ca acceptati!

Situatia operativa este diferita de la un post la altul, de la o sectie la alta etc, dar mai depinde si de cum va faceti treaba.

 

Nu trebuie sa te superi din nimic, noi politistii avem nervii tari si pielea mai groasa, sa putem duce.

Link to comment
Share on other sites

 • Membru

Elvis, nu e vorba ca unii accepta sa lucreze doar 2 si 3... Imagineaza-ti 15 oameni, toti cu hartii medicale in care scrie ca nu pot lucra decat schimbul 1. Sunt sectii unde se practica treaba asta. Daca nu esti "bolnav" nu poti sa lucrezi la schimbul 1. Dar sunt si sectii unde managerii au grija si asculta de dolenatele agentului, adica pe data de 1 si 15 ale fiecarei luni, comunici cum vrei sa lucrezi urmatoarele 2 saptamani... In fine... Exemple sunt destule. La unele sectii daca vrei 3 libere legate sa iti rezolvi o problema, trebuie sa faci raport peste raport... Asa e de cand au impanzit jandarmii Politia Romana si datorita "abilitatilor" multiple deprinse in meseria de jandar, au ajuns sefi de schimb.

Link to comment
Share on other sites

Zzzt23 eu stiam ca Politia Romana nu este sanatoriu.

Daca esti bolnav te duci si te cauti. Sau te pensionezi.

Nu este normal sa sufere 10 din cauza ta.

Pana la urma exista un program pentru toti, nu unul facut pe,,afinitati'' sau in functie de cum vrea seful.

Totul tine de cum si cat accepti, asa cum ti-am spus.    

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Daca luni si marti am avut 2 zile de concediu de odihna/studii/medical mai am dreptul la vreun liber in saptamana respectiva?

Link to comment
Share on other sites

 • 9 months later...

Este reglementat clar undeva, vreun ordin, dispozitie sau mai stiu eu ce, care este nr. maxim de zile de echipa CFL ce pot fi efectuate intr-o luna?Cand spun echipa CFL, ma refer la zilele in care, dupa terminarea programului de munca, pana a doua zi la orele 08, asiguri evenimentele de acasa.Vorbesc aici la o politie oraseneasca, nu la un post de politie.Aceeasi intrebare o am si pentru weekend-uri.

 • Upvote 1
 • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

nu cred planificarea se face tinand cont de nr. de oameni, cheful sefului, situatia operativa, etc. singura reglementare care o stiu este respectarea programului de 40 h/ saptamana, 2 weekenduri pe luna s+d legate

Link to comment
Share on other sites

Danezu stiu si eu ce prevede Codul Muncii, dar nu mi se pare normal ca de ex. intr-o saptamana sa lucrezi 08-16 si dupa pana a doua zi sa asiguri evenimentele.Si nu ma refer aici la o singura zi, sau doua, ci la toata saptamana.De luni pana vineri.Acum daca nu ai avut un eveniment care sa necesite CFL si ai lucrat doar 40 de ore, in timpul normal de lucru, nu mi se pare corect ca in restul timpului sa stai practic cu telefonul non-stop langa tine, ca poate se intampla ceva.

Link to comment
Share on other sites

Imi cer scuze pt postarea mea anterioara.Nu am citit ultimele postari din topic si am crezut ca e un raspuns pt intrebarea mea.

De-aia nu intelegeam eu care este legatura. :-)

Oricum, intrebarea este aceeasi.Scuze pentru confuzie.

Edited by irynel
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Salut tuturor membrilor     ...

Lucrez la un Post de Politie , post unde ne desfasuram activitatea 4 agenti(inclusiv seful de post), iar zilele de munca intr-o luna ,arata cam asa:

1. oricate zile de sambata si duminica are o luna , seful de post ne acorda numai 8 libere ca asa doreste domnia sa ;

2. ex. - pe data de 14.03.2015, am fost programat in serviciul de patrulare , ceea ce inseamna 20:00-04:00(8 ore), insa in aceeasi zi de la orele 08:00 dimineata pana la 20:00 cand am intrat la patrulare am asigurat continuitatea la post , ce-i drept de la domiciliu (continuitate ca termenul de permanenta cica nu-i legal). Dupa terminarea serviciului de patrulare , adica orele 04:00 dimineata , m-am deplasat catre domiciliu unde am asigurat din nou continuitatea pana la orele 08:00 dimineata- 15.03.2015. In toata perioada cat am asigurat continuitatea , am avut mare noroc ca nu s-a intamplat nimic , altfel ma deplasam din nou la Postul de Politie cu masina personala (deplasare ce nu imi mai era decontata de IPJ, acesta decontand doar 1 drum intr-o zi )

Marea durere ar fi ca seful de post nu recunoaste orele in care am asigurat continuitatea , ca si ore suplimentare si probabil nici seful de sectie si nici IPJ-ul .

Daca am doua zile intr-o saptamana ca cea de pe 14.03.2015 , deja fac 48 ore , cat ar fi pt. o saptamana intreaga.

3. In celelalte zile in care nu se executa patrulare , schimbul II, schimb ce vine la post de la orele 14:00, asigura continuitatea pana a doua zi la 08:00, nici in aceasta situatie timpul dintre orele 22:00-08:00 nu este recunoscut ca si ore suplimentare.

Sunt sigur ca cele expuse , unora va sunt foarte cunoscute , am incercat sa vb cu cei de la sindicat(mi-a trecut repede).

Eu , personal chiar nu stiu ce pot face sa nu-mi pun nici  IPJ-ul in cap , dar nici in halul asta sa nu mai muncesc.

Ma gandeam la faptul ca cei de pe la oras au 8 ore munca dupa care isi pot arunca telefonul , iar eu ma uit stresat din juma-n-juma de ora sa vad daca am semnal si alte dealea.

Daca aveti ceva idei, chiar va rog sa le postati ,  m-am saturat in 3 ani pana peste cap de programul asta, care numai program nu se poate numi, parca m-am insurat cu politia sau cu postul de politie.

Link to comment
Share on other sites

 • Moderator

Nicăieri în ţară nu cred să existe vreun caz în care timpul în care asiguri continuitatea de la domiciliu să fie normat ca ore suplimentare. Ştiu că nu e corect şi că acela nu e un timp liber cu adevărat, dar dacă ar fi pontat ca ore suplimentare cel mai probabil Curtea de Conturi nu va fi încântată şi se va lăsa cu plângeri penale. Într-adevăr dacă te cheamă, atunci trebuie ca acel timp să fie pontat ca ore suplimentare. Această continuitate, permanenţă sau orice alt termen găsit, din păcate nu cred că poate fi pontat în vreun fel pe actuala legislaţie. 

Link to comment
Share on other sites

Cu totii suntem in situatia ta ( cei de la posturi ). Unii sunt in mai mare ra**t ca si tine. Eu, spre exemplu, asigur permanenta/continuitatea/sclavia - cum vrei sa-i spui - 2 saptamani pe luna, pentru ca suntem 2 la post. Suntem ca niste sclavi pe mosie. Timpul nostru pe care-l punem la dispozitia angajatorului, este gratuit, pentru ei, dar in momentul in care nu raspunzi la telefon ( din timpul tau "liber" ), sa te fereasca Dumnezeu.   Tara unde s-a inventat ipocrizia si nesimtirea, ce sa mai zic ...

Edited by Albu
Link to comment
Share on other sites

Albu daca nu raspunzi la telefonul personal in timpul tau liber ce se intampla?

Treaba asta nu are nicio legatura cu Dumnezeu!

Link to comment
Share on other sites

Legal, nu-mi pot face nimic. Treaba e ca sunt tare razbunatori sefutii astia.  Si problema adevarata este ca sunt cam singurul lucrator de la Sectia mea, care am avut "nesimtirea si tupeul"  sa imi deschid gura si sa-mi invoc drepturile, atunci cand imi sunt incalcate. Mi-am luat-o, indirect, in bot, de atatea ori incat incep sa dezvolt imunitate. :lol: 

Dar vorbind la modul serios, ar fi cu totul si cu totul altceva, daca s-ar unii colegii si am face front comun ...

 • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

 Această continuitate, permanenţă sau orice alt termen găsit, din păcate nu cred că poate fi pontat în vreun fel pe actuala legislaţie. 

 

Art. 111 din Legea nr. 53 / 2003 privind codul muncii

 

"Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare."

 

cred ca aici s-ar incadra aceasta continuitate...insa sindicatele nu fac nimic pentru asta

 • Upvote 4
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.