Jump to content
POLITISTI.ro

H.G. 996/2008 - provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase


Marius

Recommended Posts

  • Moderator

HOTĂRÂRE Nr. 996 din 27 august 2008

pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 643 din 9 septembrie 2008

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1

Se aprobă Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, răspunderea civilă, contravenţională sau penală a persoanei vinovate, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

ART. 3

Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) neutilizarea sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) din norme;

b) nerespectarea obligaţiilor referitoare la raportarea de către utilizatori a datelor în SUMAL;

c) nerespectarea obligaţiilor referitoare la modul de operare de către utilizatori a datelor SUMAL.

ART. 4

(1) Faptele prevăzute la art. 3 se sancţionează după cum urmează:

a) fapta prevăzută la lit. a), cu amendă de la 1.500 lei la 10.000 lei;

b) fapta prevăzută la lit. b), cu amendă de la 1.500 lei la 10.000 lei, retragerea acordului pentru eliberarea documentelor cu regim special şi confiscarea materialului lemnos;

c) fapta prevăzută la lit. c), cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei şi suspendarea acordului pentru eliberarea şi utilizarea documentelor cu regim special pe o perioadă de la 1 la 6 luni.

(2) În cazul în care contravenţiile prevăzute la art. 3 sunt săvârşite de către persoane juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (1) se majorează de 3 ori, iar în cazul în care sunt săvârşite de către personalul silvic, limitele amenzilor prevăzute la alin. (1) se majorează de 2 ori.

(3) În cazul în care organele de control constată că în timpul transportului cu mijloace feroviare materialele lemnoase nu au avizul de însoţire prevăzut la art. 4 din norme sau nu au provenienţă legală, confiscarea materialelor lemnoase se realizează după sosirea lor în staţia de destinaţie, la locul prevăzut pentru descărcare, cu anunţarea în scris a destinatarului despre confiscare, de către personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, administratorului şi/sau al gestionarului infrastructurii, după caz.

(4) Materialele lemnoase confiscate, în condiţiile legii, de organele silvice, organele de poliţie, de organele care exercită controlul financiar-fiscal din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, precum şi ale Gărzii Financiare, împuternicite, vor fi date în custodie ocolului silvic cu competenţe teritoriale, până la valorificare.

(5) În cazul în care la ocolul silvic prevăzut la alin. (4) nu există spaţii adecvate şi/sau mijloace de încărcare-descărcare, agentul constatator stabileşte de comun acord cu ocolul silvic respectiv un alt spaţiu pentru deţinerea în custodie a materialului lemnos confiscat sau reţinut în vederea confiscării, inclusiv în spaţiile deţinătorului, cu acceptul acestuia.

(6) În situaţia în care materialele lemnoase confiscate se află în mijloace de transport, transportatorul este obligat să le transporte pe cheltuiala expeditorului la locul de predare în custodie stabilit de agentul constatator.

(7) În cazul aplicării sancţiunii complementare a confiscării, pentru materialele lemnoase care nu se găsesc sau care nu pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata contravalorii lor în lei, potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul legal, în numerar sau prin virament, în contul indicat în procesul-verbal.

(8) Calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la alin. (7) se face la preţuri de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite anual în raport cu valoarea de circulaţie a materialelor lemnoase, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pe baza preţului pieţei, rezultat prin calcularea mediei ultimelor preţuri de vânzare, comunicate de administratorii fondului forestier proprietate publică, care au vândut sortimentul respectiv în ultimele 6 luni.

ART. 5

Următoarele categorii de personal au calitatea de agent constatator şi au dreptul şi obligaţia să efectueze controlul provenienţei, al circulaţiei materialelor lemnoase, precum şi controlul instalaţiilor de transformat lemn rotund, să constate contravenţiile prevăzute la art. 3, să aplice sancţiunile prevăzute la art. 4, precum şi să ia măsurile stabilite la art. 13 din norme, conform competenţelor teritoriale:

a) personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu atribuţii de control al regimului silvic, precum şi din cadrul structurilor teritoriale subordonate acesteia;

b) personalul silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, al unităţilor şi subunităţilor acesteia;

c) personalul silvic din cadrul ocoalelor silvice private;

d) ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române, special abilitaţi;

e) personalul care exercită controlul financiar-fiscal din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, precum şi cel al Gărzii Financiare;

f) personalul silvic din cadrul structurilor de administrare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale.

ART. 6

Contravenţiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 7

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va încheia protocoale de colaborare cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Transporturilor, Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. şi cu Autoritatea Naţională a Vămilor în vederea aplicării în bune condiţii a prevederilor prezentei hotărâri.

ART. 8

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2008.

(2) La data de 1 octombrie 2008 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 16 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Bucureşti, 27 august 2008.

Nr. 996.

ANEXA 1

NORME

referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund

CAP. 1

Dispoziţii generale

ART. 1

Prezentele norme reglementează documentele de provenienţă şi de însoţire a materialelor lemnoase, modul cum se completează şi se eliberează aceste documente, circulaţia materialelor lemnoase, precum şi controlul circulaţiei acestora, al depozitelor, al spaţiilor destinate depozitării temporare şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund.

ART. 2

În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) materiale lemnoase - lemnul rotund sau despicat de lucru, lemnul de foc, cheresteaua, precum şi lemnul ecarisat ori cioplit şi lemnul brut, prelucrat sau semifabricat;

b) provenienţa materialelor lemnoase - sursa localizată de unde au fost obţinute materialele lemnoase, respectiv:

- fondul forestier naţional proprietate publică şi/sau privată;

- vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional, astfel cum este definită la pct. 50 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic;

- centre de sortare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialelor lemnoase;

- state membre ale Uniunii Europene;

- state terţe;

c) document de provenienţă - document care certifică localizarea sursei de unde au fost obţinute materialele lemnoase;

d) circulaţia materialelor lemnoase - acţiunea de transport al materialelor lemnoase de la locul de unde au fost recoltate, obţinute sau depozitate la un alt loc, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport, şi/sau transmiterea proprietăţii asupra materialelor lemnoase în orice mod;

e) aviz de însoţire - document care însoţeşte materialul lemnos, cu scopul de a atesta provenienţa legală a acestora, pe perioada transportului şi/sau pe perioada depozitării;

f) controlul provenienţei, al circulaţiei materialelor lemnoase, precum şi al instalaţiilor de transformare a lemnului rotund - acţiunile întreprinse pentru stabilirea provenienţei materialelor lemnoase recoltate, a celor comercializate, precum şi a celor transportate pe orice fel de căi de transport şi/sau care sunt supuse proceselor de prelucrare ori depozitare. Acţiunile respective se exercită asupra tuturor mijloacelor care efectuează transporturi de materiale lemnoase, în locurile şi spaţiile în care se află materiale lemnoase, cum sunt: depozite aflate pe domeniul public sau privat, incintele instalaţiilor de transformare a lemnului rotund, punctele de lucru ale instalaţiilor de debitat lemn - fixe ori mobile, centrele de sortare sau de comercializare şi altele asemenea, precum şi la sediul persoanelor juridice unde se află documentele supuse verificării;

g) deţinător - proprietarul, administratorul, prestatorul de servicii silvice, transportatorul, depozitarul, custodele, precum şi orice altă persoană fizică sau juridică în temeiul unui titlu legal de fond forestier sau de materiale lemnoase;

h) unitate silvică - ocol silvic, district silvic sau canton silvic;

i) infrastructura căilor ferate - liniile de cale ferată curente dintre staţii, liniile de cale ferată de primire-expediere din staţii, liniile de cale ferată de evitare, liniile de cale ferată care asigură accesul la infrastructura portuară sau terminale, aparatele de cale, trecerile la nivel cu liniile de cale ferată, podurile, viaductele, tunelurile şi alte construcţii şi lucrări de apărare şi protecţie aferente, lucrările geotehnice de protecţie şi de consolidare, plantaţiile de protecţie a liniilor de cale ferată, instalaţiile fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei feroviare, aferente liniilor de cale ferată, triajele de reţea ale căii ferate şi terenurile afectate acestora, reţelele fixe de telecomunicaţii feroviare, precum şi terenurile aferente acestora;

j) mijloc de transport - partea autovehiculului rutier distinct înmatriculată, vagonul de cale ferată, şlepul, nava, containerul pentru transportul terestru sau naval, mijlocul de tractare hipo, în care se transportă materiale lemnoase, după caz; în sensul prezentelor norme sunt considerate mijloace de transport şi vehiculele neînmatriculate;

k) cherestea - piesă de lemn obţinută prin tăierea longitudinală ori aşchierea buştenilor sau lemnului brut şi, eventual, o retezare şi/sau prelucrări ulterioare pentru o anumită exactitate. În categoria cherestelelor sunt cuprinse: scânduri, dulapi, şipci, rigle, frize şi grinzi;

l) lemn ecarisat - lemn obţinut prin cioplirea sau ferăstruirea pe cel puţin o faţă a lemnului rotund;

m) achizitor de materiale lemnoase - persoană juridică ce colectează materiale lemnoase de la deţinători persoane fizice;

n) lemn prelucrat sau semifabricat - sortiment obţinut prin operaţii de retezare şi/sau spintecare a lemnului rotund, a buştenilor, a lemnului ecarisat, a lemnului cioplit ori a cherestelei;

o) documente intracomunitare - documente de provenienţă şi de însoţire a transportului materialelor lemnoase specifice statelor membre ale Uniunii Europene;

p) intermedierea comercializării materialelor lemnoase - cumpărarea de către un intermediar în vederea revânzării şi revânzarea materialelor lemnoase, fără ca acesta să deţină depozit şi registru de evidenţă a intrărilor-ieşirilor şi fără ca acesta să aibă calitatea de emitent al avizelor de însoţire.

CAP. 2

Documentele de provenienţă şi documentele de însoţire ale materialelor lemnoase

ART. 3

(1) Documentele de provenienţă a materialelor lemnoase sunt: actul de punere în valoare, avizul de însoţire, declaraţia vamală de import, documentele intracomunitare, registrul de intrări-ieşiri material lemnos.

(2) Actul de punere în valoare, denumit în continuare APV, este documentul de provenienţă a materialelor lemnoase rezultate din masa lemnoasă pe picior inventariată sau marcată şi autorizată spre exploatare. APV-ul este un document tehnico-economic care conţine rezultatele evaluării cantitative, calitative şi valorice, precum şi localizarea, conform normelor tehnice silvice pentru amenajarea pădurilor, a masei lemnoase destinate exploatării. APV-ul se întocmeşte conform normelor tehnice silvice pentru evaluarea masei lemnoase destinate comercializării şi se înregistrează în registrul APV de către ocolul silvic care a efectuat punerea în valoare.

(3) Deţinătorii de pădure ori de vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, care exploatează masa lemnoasă pentru nevoi proprii şi nu realizează acte de comerţ, fac dovada provenienţei materialului lemnos prin înscrierea în documentul de însoţire pe timpul transportului a principalelor elemente de identificare a APV-ului, şi anume: număr APV, anul înregistrării acestuia, denumirea structurii silvice unde a fost înregistrat, astfel: nr. APV/an înregistrare/denumire ocol.

(4) În situaţia vânzării-cumpărării materialelor lemnoase de la locul de tăiere, provenienţa lor se dovedeşte prin înscrierea pe documentele de provenienţă şi pe cele de însoţire a transportului a principalelor elemente de identificare a APV prevăzute la alin. (3).

(5) AVP-ul nu constituie document de provenienţă dacă acesta nu a fost autorizat spre exploatare.

(6) În situaţia constatării unor calamităţi naturale care nu permit transportul materialelor lemnoase aflate în platforma primară la data reprimirii, acestea se constituie ca stoc şi se înscriu în procesul-verbal de reprimire şi se introduc în SUMAL de către titularul ocolului silvic care face reprimirea. Stocul constituie provenienţa pentru expedierea ulterioară, iar rubrica "provenienţa" din APV se completează "stoc APV nr. ...".

(7) Avizul de însoţire este şi document de provenienţă numai atunci când în baza lui se emite alt aviz de însoţire, şi anume:

a) la transbordarea materialelor lemnoase dintr-un mijloc de transport în altul;

b) la achiziţionarea materialelor lemnoase de către achizitori;

c) la expedierea materialelor lemnoase cumpărate din pieţe, târguri, oboare, precum şi din centre de sortare şi prelucrare şi altele asemenea.

(8) Documentele intracomunitare constituie document de provenienţă pentru materialele lemnoase din statul membru al Uniunii Europene respectiv.

(9) Declaraţia vamală de import este documentul de provenienţă al materialelor lemnoase importate din state terţe.

(10) În situaţia depozitelor de materiale lemnoase, a altor spaţii destinate depozitării temporare, precum şi a instalaţiilor de transformat lemn rotund, documentul de provenienţă este registrul de intrare-ieşire a materialului lemnos, identificat prin poziţia la care a fost înregistrată intrarea/ieşirea.

ART. 4

(1) Documentul de însoţire a materialelor lemnoase, altele decât cherestelele, este avizul de însoţire primar.

(2) Documentul de însoţire pentru cherestele este avizul de însoţire secundar.

(3) Conţinutul şi modelul formularelor de aviz de însoţire prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt reglementate în anexele nr. 1 şi 2.

(4) Originalul avizelor de însoţire prevăzute la alin. (1) şi (2) - exemplarul 1 - însoţeşte obligatoriu transportul materialelor lemnoase, respectiv al cherestelelor.

(5) Pe durata transportului, termenul de valabilitate a avizelor de însoţire prevăzute la alin. (1) şi (2) este de maximum 48 de ore de la data şi ora plecării, dată şi oră ce se consemnează în mod obligatoriu în acest document.

(6) Se exceptează de la prevederile alin. (5) avizele de însoţire eliberate pentru:

a) însoţirea transportului materialelor lemnoase/cherestelelor cu mijloace de transport feroviare şi navale. În această situaţie termenul de valabilitate a avizului de însoţire este până la predarea acestora destinatarului;

b) însoţirea transportului de materiale lemnoase/cherestele destinate exportului care nu se vămuiesc la un birou vamal de interior, până la locul de transbordare în mijlocul de transport cu care urmează să fie expediate în afara teritoriului vamal al României. În această situaţie, termenul de valabilitate a avizului de însoţire este ora 24,00 a zilei care urmează datei depunerii declaraţiei vamale de export.

(7) Avizele de însoţire prevăzute la alin. (1) şi (2) se eliberează pentru fiecare mijloc de transport în parte.

(8) Materialele lemnoase importate, care sunt transportate succesiv cu mai multe mijloace de transport, timp de mai multe zile, trebuie să fie însoţite de câte un aviz de însoţire pentru fiecare mijloc de transport.

(9) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2):

a) materialele lemnoase importate, care până la locul de destinaţie sunt sub supraveghere vamală, până la punerea în liberă circulaţie, pentru care documentul echivalent avizului de însoţire este declaraţia vamală de tranzit;

b) materialele lemnoase destinate exportului prin intermediul operatorilor portuari, care se transportă la navă pentru a fi expediate în afara teritoriului vamal al României; în această situaţie documentul echivalent avizului de însoţire este ordinul de îmbarcare (mate's receipt) pentru materialele lemnoase necontainerizate, respectiv "Raportul de încărcare la nave"/"Declaraţia de tranzit" pentru materialele lemnoase containerizate;

c) materialele lemnoase provenite din statele membre ale Uniunii Europene însoţite de documente intracomunitare.

(10) Modul-cadru de completare a avizelor din anexele nr. 1 şi 2 este prevăzut în anexele nr. 3 şi 4.

(11) Avizele de însoţire se completează după cum urmează:

a) în cazul materialelor lemnoase supuse transportului tehnologic intern sau destinate consumului propriu, care nu se comercializează:

- expeditorul, ca deţinător iniţial al materialelor lemnoase, este aceeaşi persoană cu destinatarul, ca deţinător final al acestora, iar în rubricile nr. 1 şi nr. 4 se înscriu datele de identificare ale aceleiaşi persoane juridice sau fizice. Diferă punctul de încărcare de punctul de descărcare, corespunzătoare rubricilor nr. 2 şi, respectiv, nr. 5;

- în situaţia în care punctul de încărcare este situat la locul de recoltare a masei lemnoase, în rubrica nr. 3 se consemnează principalele elemente de identificare a APV-ului, ca document de provenienţă, prevăzute la art. 3 alin. (3);

- în situaţia în care materialele lemnoase se transportă între depozitele aceluiaşi deţinător, în rubrica nr. 3 se consemnează poziţia din registrul de intrări-ieşiri material lemnos în care a fost înregistrată ieşirea materialului lemnos;

b) în cazul vânzării materialelor lemnoase, expeditorul este persoana vânzătoare, iar destinatarul este persoana cumpărătoare:

- în situaţia în care punctul de încărcare este situat la locul de recoltare a masei lemnoase, în rubrica nr. 3 se consemnează, după caz, elementele de identificare a APV-ului prevăzute la art. 3 alin. (2), în situaţia în care titularul autorizaţiei de exploatare este şi expeditor, sau avizul de însoţire al titularului autorizaţiei de exploatare pentru expeditor, în situaţia în care titularul diferă de expeditor;

- vânzătorul emite avizul de însoţire indiferent de punctul de încărcare, cu excepţia vânzării materialului lemnos de către persoanele fizice, caz în care avizul este emis de ocolul silvic care asigură serviciul public cu specific silvic;

- în cazul operatorilor economici care cumpără materiale lemnoase de la persoane fizice, achiziţia materialelor lemnoase se face numai în baza documentelor de provenienţă a materialelor lemnoase. Achizitorul va opera de versoul documentului de provenienţă cantitatea achiziţionată, data achiziţiei şi societatea achizitoare, va semna şi va întocmi borderoul de achiziţie conform modelului prezentat în anexa nr. 5;

- poziţia din registrul de intrare-ieşire de material lemnos în care a fost înregistrată ieşirea materialului lemnos, în cazul în care expedierea se realizează dintr-un depozit;

- în cazul vânzării/expedierii materialelor lemnoase provenite din import din state terţe, în rubrica nr. 3 se consemnează declaraţia vamală de import sub forma "DVI nr. ..... /data .... ";

- în cazul vânzării/expedierii materialelor lemnoase provenite din state membre ale Uniunii Europene, în rubrica nr. 3 se consemnează documentul intracomunitar al statului emitent;

c) specificaţia, în rubrica nr. 8, se completează, pe baza măsurătorilor efectuate în momentul încărcării în mijlocul de transport, cu denumirea sortimentelor pe specii sau grupe de specii, dimensiunile şi cantitatea, astfel:

- pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 20 cm, se înscriu, pe specii, numărul curent pentru fiecare piesă, lungimea în metri, diametrul la mijloc în centimetri şi volumul exprimat în mc, în numere cu două zecimale;

- pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subţire sub 20 cm, se înscrie numărul total de piese cu aceleaşi caracteristici dimensionale - lungimea în metri, diametrul în centimetri şi volumul total al pieselor respective exprimat în mc, în numere cu două zecimale;

- pentru lemnul fasonat în steri, lemnul de foc, crăci şi fascine, se completează numai în coloana (5) în care se înscriu cantităţile exprimate în unităţi convenţionale, în numere cu două zecimale, nu şi în coloanele (1), (3) şi (4);

- pentru cherestelele transportate în vrac, se completează cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, numărul de bucăţi corespunzător fiecărui sortiment şi volumul acestora exprimat în mc, în numere cu două zecimale;

- pentru cherestelele transportate pachetizat, se completează cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, cu numărul de pachete şi volumul acestora exprimat în mc, în numere cu două zecimale;

d) pe versoul avizului de însoţire se imprimă amprenta dispozitivului dreptunghiular precizat la rubrica "Menţiuni", numai în cazul transportului materialelor lemnoase de la locul de recoltare, folosindu-se în acest scop tuş sau vopsea;

e) în cazul transportului materialelor lemnoase pe nave, în rubrica "Date privind expediţia", la "Mijlocul de transport" se înscrie denumirea navei;

f) în cazul materialului lemnos provenit din statele membre ale Uniunii Europene, în rubrica "Document de provenienţă" se înscrie documentul intracomunitar, iar în rubrica "Destinatar" se înscriu şi datele de identificare ale transportatorului care asigură transportul mărfurilor în afara teritoriului României. Aceste date se completează de reprezentantul expeditorului, cu consemnarea lizibilă a numelui şi prenumelui celui care întocmeşte documentele;

g) în cazurile prevăzute la alin. (10), la rubrica "Date privind expediţia" se înscriu şi datele de identificare ale permisului vamal.

(12) În cazul materialelor lemnoase care se transportă la un custode pentru depozitare temporară, pe avizul de însoţire al materialelor lemnoase până la depozitul de custodiere, în rubrica "Destinatar" se înscriu datele de identificare ale proprietarului acestora, iar în rubrica "Punct de descărcare" se înscriu datele de identificare ale custodelui şi localizarea punctului de descărcare respectiv.

ART. 5

Avizele de însoţire prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) sunt documente cu regim special şi sunt prevăzute cu elemente de securizare specifice.

ART. 6

(1) Completarea datelor pe documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) se face cu pastă de pix, citeţ, fără ştersături sau adăugări ulterioare.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), este permisă aplicarea ştampilelor specifice cu denumirea şi datele de identificare ale persoanei juridice, după caz, dacă ştampila respectivă conţine cel puţin datele de identificare cerute de formular, cu condiţia ca textul imprimat să fie lizibil.

(3) Documentele se completează în mod obligatoriu la toate poziţiile din formular, iar acolo unde nu este cazul a fi înscrise date, poziţia respectivă se barează cu o linie orizontală.

(4) În situaţia în care spaţiul destinat specificaţiei de la rubrica nr. 8 în avizul de însoţire este insuficient, emitentul întocmeşte o specificaţie-anexă similară rubricii nr. 8, pe care se înscrie în mod obligatoriu menţiunea "Specificaţie-anexă la avizul de însoţire, seria ........... şi nr. ....", înscriindu-se seria avizului de însoţire pe care îl completează această anexă. Totodată, pe avizul respectiv se înscrie în mod obligatoriu menţiunea "Specificaţie în anexă", iar în rubrica nr. 8 se cuprinde în mod obligatoriu întreaga cantitate încărcată pe mijlocul de transport, incluzându-se şi cantitatea din specificaţia anexată.

ART. 7

(1) Emiterea documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) se face, după caz, de către următorii emitenţi:

a) ocoalele silvice de stat pentru materialele lemnoase provenite din păduri şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional pe care le administrează sau pentru care asigură servicii silvice, după caz. Personalul împuternicit să emită documentele de provenienţă şi pe cele de însoţire a materialelor lemnoase se stabileşte prin decizie a conducătorului Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva;

b) ocoalele silvice private, pentru materialele lemnoase provenite din pădurile proprietate privată sau publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, pe care le administrează ori pentru care asigură servicii silvice, după caz. Personalul împuternicit să emită documentele de provenienţă şi pe cele de însoţire a materialelor lemnoase se stabileşte prin decizie a conducătorului ocolului silvic;

c) administraţia pieţelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri şi altele asemenea, autorizate în condiţiile prevăzute la alin. (4), în baza documentelor de însoţire a materialelor lemnoase aduse spre vânzare;

d) persoanele juridice atestate care exploatează masă lemnoasă;

e) persoanele juridice care prelucrează şi/sau comercializează în condiţiile legii materiale lemnoase, pentru materialele lemnoase pe care le expediază din pădure, depozite, centre de sortare şi prelucrare şi altele asemenea;

f) operatorii economici cu care exportatorii sau reprezentanţii acestora au încheiat contracte de prestări de servicii privind depozitarea şi expedierea materialelor lemnoase.

(2) Documentele de însoţire pentru materialul lemnos confiscat se emit de ocoalele silvice prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), situaţie în care documentul de provenienţă este procesul-verbal de confiscare.

(3) Persoanele care eliberează documentele de provenienţă şi pe cele de însoţire a materialelor lemnoase, prevăzute la alin. (1), răspund, potrivit legii, de întocmirea corespunzătoare a acestora şi de exactitatea datelor înscrise.

(4) Comercializarea materialului lemnos în pieţe, târguri, oboare, burse de mărfuri este permisă numai dacă acestea sunt autorizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin structurile teritoriale ale acesteia.

(5) Condiţiile şi regulamentul de autorizare a spaţiilor prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de administraţie, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

ART. 8

(1) Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. asigură suportul financiar şi logistic pentru tipărirea şi distribuirea în condiţiile legii a formularelor documentelor cu regim special cu elemente de securizare prevăzute la art. 5.

(2) Formularele documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) se tipăresc în blocuri cu câte 150 de file, formate din 50 de seturi a câte 3 file fiecare, de culori diferite. Pe exemplarul 1 se vor aplica elementele de securizare.

(3) Culoarea fiecăruia dintre cele 3 exemplare dintr-un set de formulare, precum şi caracteristicile elementelor de securizare prevăzute la alin. (2) se stabilesc de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.

(4) Persoanele juridice în cadrul cărora funcţionează personal autorizat să elibereze documentele de provenienţă şi pe cele de însoţire prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) procură formularele, contra cost, în condiţiile stabilite de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.

(5) Pierderea, furtul sau distrugerea formularelor ori a documentelor de provenienţă şi a celor de însoţire a materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) se declară, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, în maximum 24 de ore de la constatare, de către persoanele juridice autorizate să le utilizeze şi se comunică unităţii de unde au fost procurate, la unitatea de poliţie cea mai apropiată şi la subunitatea silvică teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(6) Blocurile cu documente utilizate conţinând exemplarul 3 al acestora se păstrează la emitent pe o perioadă de 5 ani. Formularele de documente rămase neutilizate se anulează de către emitent şi se depun la unitatea care le-a produs.

(7) Dovada folosirii legale a formularelor tipizate cu regim special prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) se face prin prezentarea de către emitent la subunitatea silvică teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a borderoului blocurilor cu documente utilizate, prevăzute la alin. (6).

(8) Sigiliile-crotalii pentru pomii de Crăciun se confecţionează şi se distribuie persoanelor juridice prevăzute la alin. (4), contra cost, în condiţiile legii.

(9) Formularele documentelor de însoţire a materialelor lemnoase nu sunt transmisibile şi se utilizează numai de către operatorul economic care le-a solicitat şi căruia i-au fost distribuite.

(10) Documentele cu regim special se distribuie numai utilizatorilor SUMAL, iar distribuţia şi utilizarea se fac în baza acordului emis de structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, acord ce poate fi suspendat sau retras.

(11) Condiţiile şi procedura de emitere, suspendare şi retragere a acordului prevăzut la alin. (10) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

CAP. 3

Circulaţia materialelor lemnoase şi controlul acesteia

ART. 9

(1) Lemnul rotund cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 20 cm care se transportă de la locul de recoltare însoţit de avizul de însoţire prevăzut la art. 4 alin. (1) se marchează pe fiecare piesă cu amprenta dispozitivului dreptunghiular specific emitentului din cadrul căruia face parte personalul împuternicit să elibereze avizul de însoţire.

(2) Pomii de Crăciun se identifică individual cu sigiliu-crotaliu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6. Sigiliul-crotaliu se fixează între primele două verticile de la baza pomului de Crăciun.

(3) Materialul lemnos nemarcat în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se reţine în vederea stabilirii provenienţei.

ART. 10

(1) Personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, al administratorului şi/sau al gestionarului infrastructurii, precum şi operatorii portuari care primesc materiale lemnoase pentru expediere şi efectuează operaţiunile de încărcare/descărcare în/din vagoane sau în/din nave, după caz, vor refuza primirea materialelor lemnoase prezentate spre expediere, dacă acestea nu sunt însoţite de avizul de însoţire prevăzut la art. 4 sau dacă acesta nu este completat conform prevederilor prezentelor norme. În acest caz, persoanele menţionate sunt obligate să sesizeze imediat organele de cercetare competente în legătură cu cele constatate.

(2) Autoritatea vamală nu va accepta declaraţia vamală de export sau perfecţionare pasivă fără prezentarea avizelor de însoţire - exemplarul 1, care trebuie să însoţească materialele lemnoase prezentate pentru vămuire, sau când se prezintă avize de însoţire întocmite cu încălcarea dispoziţiilor prezentelor norme ori conţinând neconcordanţe cu datele înscrise în declaraţia vamală sau în documentele anexate la aceasta.

(3) În situaţia în care, după efectuarea formalităţilor de export sau perfecţionare pasivă la un birou vamal de interior, are loc o transbordare sub supraveghere vamală, autoritatea vamală va emite permisul de transbordare numai în baza unui nou aviz de însoţire eliberat de structurile silvice competente, pentru mijlocul de transport în care se încarcă materialele lemnoase.

(4) În situaţia prevăzută la alin. (2) şi (3) autoritatea vamală este obligată să anunţe de îndată, în scris, subunitatea silvică cu competenţă teritorială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care este obligată să trimită în cel mai scurt timp posibil personal propriu la biroul vamal, în vederea luării măsurilor legale şi, dacă este cazul, a aplicării sancţiunilor contravenţionale. Dacă personalul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură constată că mărfurile îndeplinesc condiţiile legale, acesta stabileşte şi comunică în scris autorităţii vamale că operaţiunea de vămuire poate continua.

(5) În situaţia în care la un birou vamal de export se prezintă în vederea întocmirii declaraţiei vamale de export sau perfecţionare pasivă produse lemnoase fără avizele de însoţire prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 şi există suspiciunea că acestea sunt necesare, autorităţile vamale solicită în cel mai scurt timp personalului silvic competent să analizeze situaţia. Dacă personalul silvic constată şi certifică în scris că aceste produse lemnoase nu se încadrează în categoria materialelor lemnoase, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. a), operaţiunea vamală poate continua.

ART. 11

(1) În cazul întreruperii transportului, transportatorul se adresează celui mai apropiat ocol silvic. La ocolul silvic se confirmă întreruperea prin consemnarea acesteia pe avizul de însoţire. Consemnarea este certificată prin semnătura şefului ocolului silvic şi prin aplicarea ştampilei ocolului silvic.

(2) Anunţarea evenimentului se face în perioada de valabilitate a avizului de însoţire.

(3) În cazul în care, din motive obiective, mijlocul de transport cu care se transportă materiale lemnoase trebuie să fie înlocuit, ocolul silvic pe raza căruia se realizează transbordarea materialelor lemnoase eliberează avizul de însoţire pentru noul mijloc de transport, la solicitarea transportatorului sau a proprietarului materialelor lemnoase, făcând menţiunea de anulare, sub semnătură şi sigiliu, pe avizul de însoţire iniţial.

(4) Evenimentele prevăzute la alin. (1) şi (3) se comunică lunar de ocolul silvic subunităţii silvice a autorităţii publice centrale care răspunde de controlul aplicării regimului silvic în raza căruia au fost semnalate.

ART. 12

Termenelor prevăzute la art. 8 alin. (5) şi la art. 11 alin. (2) şi (4) le sunt aplicabile prevederile legale cu privire la cazul de forţă majoră.

ART. 13

(1) Reţinerea sau confiscarea materialelor lemnoase se face, în condiţiile prevăzute de lege, de către agenţii constatatori abilitaţi să dispună această măsură.

(2) Persoanele juridice care au obligaţia legală de valorificare a materialelor lemnoase confiscate iau măsurile de conservare a acestora până la valorificare.

(3) În cazul mijloacelor de transport feroviare, materialele lemnoase reţinute/confiscate vor fi predate custodelui de către administraţia transportului feroviar, după sosirea lor în staţia de destinaţie, din staţia de cale ferată transportându-se de către custode pe cheltuiala expeditorului.

(4) În cazul mijloacelor de transport navale, marfa va fi predată custodelui de către proprietarii sau operatorii navelor ori de reprezentanţii împuterniciţi ai acestora, în cel mai apropiat port unde există instalaţii de descărcare şi spaţiu de depozitare.

ART. 14

(1) Pentru materialele lemnoase reţinute/confiscate în condiţiile legii, se încheie procesul-verbal de dare în custodie, în 3 exemplare, care va cuprinde următoarele date, după caz:

a) numele, prenumele şi calitatea persoanei care a făcut constatarea şi a dispus reţinerea/confiscarea materialelor lemnoase;

b) numele, prenumele şi domiciliul sau denumirea şi sediul destinatarului şi, respectiv, ale expeditorului, numele, prenumele şi datele de identificare sau denumirea şi sediul transportatorului şi/sau datele de identificare ale persoanei care însoţeşte transportul;

c) motivul şi împrejurările în care s-a luat măsura reţinerii/confiscării;

d) cantitatea şi sortimentele reţinute/confiscate, redate pe specii, iar în cazul lemnului rotund, ecarisat sau cioplit, inventarul pe număr de piese şi dimensiuni, precum şi indicativul ciocanului silvic cu marcă triunghiulară sau pentagonală, aplicat pe materialul reţinut/confiscat, dacă este cazul;

e) denumirea custodelui, precum şi numele, prenumele, domiciliul şi actul de identitate ale persoanei care primeşte în custodie materialele lemnoase;

f) termenul stabilit pentru prezentarea actelor ce dovedesc provenienţa materialelor lemnoase reţinute, redat prin număr de ore, menţionându-se anul, luna, ziua şi ora de la care curge acest termen, documentele solicitate, precum şi locul de prezentare a documentelor.

(2) Procesul-verbal de custodie se semnează de agentul constatator care a dispus reţinerea/confiscarea materialelor lemnoase, de persoana care primeşte în custodie materialele lemnoase, de transportator, destinatar şi/sau de însoţitorul transportului, după caz, precum şi de cel puţin un martor.

(3) Cele 3 exemplare ale procesului-verbal de custodie se repartizează astfel: agentului constatator - un exemplar, custodelui - un exemplar şi destinatarului sau persoanei care a însoţit ori a efectuat transportul - un exemplar.

CAP. 4

Controlul depozitelor de materiale lemnoase şi instalaţiilor de transformat lemn rotund

ART. 15

Se interzice primirea, depozitarea, prelucrarea sau comercializarea materialelor lemnoase de către deţinătorii depozitelor, ai altor spaţii destinate depozitării temporare sau ai instalaţiilor de prelucrare a lemnului, dacă materialele lemnoase nu sunt însoţite de avize de însoţire ori de documentele echivalente avizului de însoţire stabilite în prezentele norme, după caz.

ART. 16

(1) Deţinătorii depozitelor de materiale lemnoase, ai altor spaţii destinate depozitării temporare, precum şi deţinătorii instalaţiilor de transformat lemn rotund au următoarele obligaţii:

a) să permită controlul activităţilor reglementate în prezentele norme şi să prezinte organelor de control documentele solicitate;

b) să ţină situaţia gestionară în conformitate cu normele SUMAL;

c) să deţină un singur registru de intrări-ieşiri material lemnos pe fiecare depozit/instalaţie de transformat lemn rotund/spaţiu destinat depozitării temporare şi să îl completeze la zi; în cazul în care într-un depozit se află mai multe instalaţii de transformat lemn rotund, registrul se ţine pe depozit;

d) să împrejmuiască incintele punctelor de lucru, ale depozitelor de materiale lemnoase şi ale celorlalte perimetre pe care le deţin şi pe care le folosesc în procesul tehnologic.

(2) Operatorii economici cu care exportatorii sau reprezentanţii acestora au încheiat contracte de prestări de servicii privind depozitarea, manipularea şi expedierea materialelor lemnoase au obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c), precum şi obligaţia de a deţine şi de a pune la dispoziţie organelor de control documentele specifice cu caracter tehnico-operativ care să permită calcularea stocurilor scriptice de materiale lemnoase.

(3) În situaţia în care nu se respectă prevederile alin. (1) şi (2), agentul constatator procedează la aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, înştiinţează organul care a autorizat funcţionarea instalaţiei, după caz, precum şi alte instituţii publice, corespunzător competenţelor legale, pentru a lua măsurile ce se impun.

ART. 17

(1) Registrul de intrări-ieşiri material lemnos este document cu regim special, are paginile numerotate, iar tipărirea şi distribuirea în condiţiile legii a formularelor se asigură de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.

(2) În cazul în care s-a produs pierderea, furtul sau distrugerea registrului de intrări-ieşiri material lemnos, se va urma procedura prevăzută la art. 8 alin. (5).

(3) Modelul şi conţinutul formularului de registru de intrări-ieşiri material lemnos sunt prevăzute în anexa nr. 7.

ART. 18

(1) Valorificarea materialelor lemnoase confiscate şi a pomilor de Crăciun confiscaţi, precum şi alocarea cotelor aferente agenţilor constatatori şi a cheltuielilor transportatorului se realizează potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

(2) Sumele obţinute din vânzarea materialelor lemnoase confiscate vor fi virate în termen de 5 zile la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor efectuate pentru valorificare, a cotelor aferente agenţilor constatatori şi a cheltuielilor transportatorului, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) În cazul materialelor lemnoase faţă de care ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră Române au dispus măsura confiscării, valorificarea acestora se execută de către ocoalele silvice care au primit bunurile în custodie sau pe a căror rază teritorială îşi are sediul ori domiciliul custodele, altul decât ocolul silvic.

(4) În acest sens, organele din care fac parte agenţii constatatori prevăzuţi la alin. (3) comunică ocolului silvic competent teritorial un exemplar al procesului-verbal de constatare a contravenţiei silvice, rămas definitiv, pentru îndeplinirea procedurilor de valorificare.

(5) În cazul în care printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă se dispune returnarea contravalorii materialului lemnos confiscat şi valorificat către persoana în favoarea căreia a fost dată hotărârea judecătorească, aceasta se face la preţul de valorificare, dacă hotărârea judecătorească nu dispune altfel.

ART. 19

(1) Materialele lemnoase găsite de către agenţii constatatori fără a fi posibilă identificarea deţinătorului acestora sau nerevendicate pe bază de documente de către deţinător în termen de 24 de ore de la notificare sunt materiale lemnoase abandonate şi ele se valorifică potrivit procedurii prevăzute la art. 18.

(2) Agentul constatator are obligaţia să notifice primăriei pe raza căreia a identificat materialele lemnoase abandonate, în vederea stabilirii deţinătorilor de drept ale acestora.

(3) Pentru însoţirea transportului materialelor lemnoase prevăzute la alin. (1) până la locul de predare în custodie în vederea valorificării, agenţii constatatori din categoriile prevăzute la art. 5 lit. b) sau c) din hotărâre vor emite avize de însoţire conform prevederilor prezentelor norme.

ART. 20

(1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea şi funcţionarea SUMAL.

(2) Utilizarea sistemului SUMAL este obligatorie pentru:

a) ocoalele silvice;

b) operatorii economici care exploatează, prelucrează, depozitează sau comercializează materiale lemnoase.

(3) Softul SUMAL se pune la dispoziţie în mod gratuit utilizatorilor prevăzuţi la alin. (2) de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(4) Actele de punere în valoare, autorizaţiile de exploatare şi actele de reprimire a partizilor se generează în sistemul SUMAL.

(5) Masa lemnoasă şi materialele lemnoase care nu sunt înregistrate şi pentru care nu se introduc documente în sistemul SUMAL sunt considerate fără provenienţă legală.

(6) Partizile autorizate anterior intrării în vigoare a prezentelor norme şi nereprimite până la data intrării în vigoare a acestora se introduc în SUMAL.

(7) Funcţionarea SUMAL este asigurată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(8) Organizarea şi funcţionarea SUMAL şi obligaţiile operatorilor economici se stabilesc conform metodologiei care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

CAP. 5

Dispoziţii finale

ART. 21

Anexele nr. 1 - 7*) fac parte integrantă din prezentele norme.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.