Jump to content
POLITISTI.ro

Recommended Posts

  • Moderator

Ordinul M.A.I. 451 din 17.05.2003 privind conflictul de interese, incompatibilitățile și declarațiile de interese ale personalului Ministerului de Interne, modificat prin Ordinul M.A.I. nr. 614/22.04.2005

Având în vedere prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

În temeiul art.13 alin.2 din Legea 40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne emit următorul

ORDIN:

Art.1.(1) - Polițistul/funcționarul public din Ministerului de Interne este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații:

  1. potrivit atribuțiilor de serviciu este abilitat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice ți/sau juridice cu care are relații cu caracter patrimonial;
  2. participă la luarea unei decizii în exercitarea funcției publice care poate fi influențată de interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I;
  3. participă în cazul aceleiași comisii, constituită conform legii, cu polițiști sau funcționari publici care au calitatea de soț sau rudă de gradul I;

(2) - Polițistul și funcționarul public, în cazul existenței unui conflict de interese, este obligat să se abțină de la rezolvarea cereri, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să-și informeze de îndată șeful ierarhic căruia i se subordonează direct, prin raport scris, motivat.

(3) - În situația prevăzută la alin (1), lit. c), la momentul constatării, polițistul/funcționarul public aflat în conflict de interese, va sesiza asupra existenței acestuia președintele comisiei în cadrul căreia a fost desemnat, în condițiile legii, concomitent cu raportul către șeful său ierarhic.

(4) - Șeful ierarhic, care a fost sesizat asupra existenței uneia dintre situațiile prevăzute la alin.(1) este obligat să ia măsurile ce se impun pentru eliminarea conflictului de interese, în condițiile legii.

Art.2.(1) - Persoana care execută funcția de secretar de stat, subsecretar de stat sau funcții asimilate acestora în Ministerul de Interne este obligată să nu încheie acte juridice sau să nu ia ori să nu participe la luarea unei decizii, în exercitarea funcției publice de autoritate, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori pentru rudele sale de gradul I.

(2) - Verificarea situațiilor de conflict de interese și luarea măsurilor în cazul săvârșirii unor abateri administrative, de această natură, se face în condițiile legii.

Art.3.(1) - Calitatea de polițist și respectiv de funcționar public în Ministerul de Interne este incompatibilă cu orice altă funcție publică, cu excepția celei în care a fost numit, precum și cu funcțiile de demnitate publică.

(2) - Personalul prevăzut la alin.(1) nu poate desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:

a) în cadrul altei autorități sau instituții publice;

b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepția cazului în care este suspendat din funcția publică pe durata numirii sale;

c) în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, în cadrul unei asociații familiale sau ca persoană fizică autorizată;

d) în calitate de membru al unui grup de interes economic;

e) în calitate de mandatar al unei persoane în ceea ce privește efectuarea unor acte în legatură cu funcția pe care o exercită.

(3) - Polițiștii și funcționarii publici nu se pot afla în raporturi ierarhice directe cu soții sau rudele de gradul I;

(4) - Personalul aflat într-una dintre situațiile de incompatibilitate prevazute la alin.(1) - (3) va opta prin raport scris, până la data de 15.06.2003, pentru încetarea acesteia ori pentru renunțarea la calitatea de polițist sau funcționar public.

(5) - Situațiile identificate potrivit alin.(4), însoțite de propuneri de soluționare și de documente care să le susțină, elaborate conform procedurilor de resurse umane, vor fi transmise structurilor ierarhic superioare, după caz, în conformitate cu normele de competență privind gestiunea resurselor umane în Ministerul de Interne.

Art.4 (1) - Ministrul Administraţiei şi Intenelor, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi persoanele care îndeplinesc funcţii asimilate acestora, poliţiştii şi funcţionarii publici din Ministerul Administraţiei şi Internelor completează formularul declaraţiei de interese până la data de 09.05.2005 după modelul prevăzut în anexa din Hotărârea Guvernului nr. 506/2003 privind stabilirea modelului registrului declaraţiei de interese, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 14/2005.

(2) - Poliţiştii şi ceilalţi funcţionari publici încadraţi în unităţile Ministerului de Interne sunt obligaţi să completeze declaraţiile de interese, prevăzute la alin.(1), în termen de 15 zile de la data încadrării, respectiv de la data numirii în funcţie.

(3) - Poliţiştii/funcţionarii publici care nu îndeplinesc alte funcţii sau nu desfăşoară alte activităţi decât cele legate de funcţia pe care o exercită, vor depune la comapartimentul resurse umane, în termenele prevăzute la alin. (1) şi (2), o declaraţie în acest sens.

(4) - Declaraţiile de interese se actualizează, în termen de 30 de zile de la data apariţiei uneia dintre situaţiile prevăzute la art.111 alin.(2) din Legea nr.161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5 - Declaraţiile de interese se depun la compartimentele de resurse umane sau la cele care deservesc unitatea respectivă şi sunt înscrise în Registrul declaraţiilor de interese de către persoana desemnată din cadrul acestor structuri.

Art.6 (1) - Formularele declaraţiilor de interese prevăzute la art.4 alin.(4) şi registrele prevăzute la art.5 se asigură de Direcţia Economico-Administrativă care le va repartiza la inspectoratele generale (similare) în baza solicitărilor scrise ale acestora, până la data de 27 aprilie 2005.

(2) - Unităţile care au personal din categoria prevăzută la art.1 alin.(1), vor transmite la Direcţia Economico-Administrativă solicitările prevăzute la alin.(1), în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art.7 - Şefii/ comandanţii de unităţi vor dispune măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

MINISTRUL DE INTERNE

IOAN RUS

* textele au fost modificate conform prevederilor Ordinului M.A.I. nr.614/22.04.2005 cu aplicabilitate din 01.05.2005

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.