Jump to content
POLITISTI.ro

Recommended Posts

HOTĂRÂREA NR. 677/2003

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 432 din 19/06/2003)

privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti

In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 28 alin. (1) lit. c), g) si n) si al art. 35 lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - (1) Poliţistul beneficiază în mod gratuit de asistenţă medicală şi psihologică, medicamente şi proteze, în condiţiile prezentei hotărâri şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare.

(2) Membrii de familie ai poliţistului beneficiază gratuit, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate al apărării naţionale, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, de asistenţă medicală şi medicamente, prin reţeaua medicală proprie Ministerului de Interne.

(3) Aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) se face în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

(4) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale şi psihologice şi a medicamentelor gratuite, prevăzute la alin. (1) şi (2), se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor contractului-cadru pentru asigurările sociale de sănătate. Cuantumul contribuţiei personale din contravaloarea medicamentelor şi serviciilor medicale prevăzute în normele de aplicare a contractului-cadru, respectiv coplata acestora, se suportă din fondurile bugetare aflate la dispoziţia Ministerului de Interne, având această destinaţie.

Art. 2. - Prin acordarea asistenţei medicale, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege aplicarea tuturor măsurilor profilactice, curative şi recuperatorii, pentru asigurarea stării de sănătate.

Art. 3. - (1) Asistenţa medicală profilactică şi curativă în situaţii speciale şi în misiuni specifice, asistenţa medicală curativă la locul de muncă, asistenţa medicală în boli profesionale sau în accidente de muncă, alte servicii medicale care nu sunt prevăzute în contractul-cadru pentru asigurările sociale de sănătate se asigură gratuit prin structurile medicale specializate din cadrul reţelei sanitare proprii Ministerului de Interne.

(2) Cheltuielile necesare acordării asistenţei medicale şi a medicamentelor gratuite, prevăzute la alin. (1), se suportă din fondurile bugetare aflate la dispoziţia Ministerului de Interne, având această destinaţie.

Art. 4. - (1) Poliţistul are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la bilete de tratament şi recuperare medicală, care se acordă gratuit numai în cazul internării în una dintre unităţile de recuperare-reabilitare aflate în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumită în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

(2) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale de recuperare gratuită se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate administrat prin C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., conform prevederilor contractului-cadru pentru asigurările sociale de sănătate. Cuantumul contribuţiei personale din contravaloarea acestor servicii se suportă din fondurile bugetare aflate la dispoziţia Ministerului de Interne, având această destinaţie.

Art. 5. - (1) Expertizarea medicală în vederea evaluării capacităţii de muncă a poliţistului se face prin comisiile de specialitate de pe lângă spitalele din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu avizul Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă ce funcţionează la nivelul Direcţiei medicale a Ministerului de Interne, în baza prevederilor legislaţiei specifice în vigoare şi ale ordinului ministrului de interne.

(2) După împlinirea unui număr de peste 90 de zile de absenţe de la program într-un interval de 365 de zile, din motive medicale, poliţistul în cauză va fi expertizat medical în vederea stabilirii stării de sănătate şi a capacităţii de muncă.

(3) Comisiile de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă, în funcţie de caracterul şi evoluţia bolii, pot propune prelungirea concediului medical până la totalizarea a 180 de zile de incapacitate temporară de muncă sau pensionarea medicală a celor expertizaţi, în funcţie de gradul de pierdere a capacităţii de muncă, cu încadrarea acestora în grade de invaliditate, dacă diminuarea capacităţii de muncă este într-un procent de cel puţin 50%.

(4) Pentru toate cazurile expertizate medical, comisiile de specialitate vor emite certificate-decizie medicală de propunere a concediilor medicale peste 90 de zile sau de pensionare medicală, care vor fi înaintate spre avizare Comisiei centrale de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă.

(5) În situaţia în care evoluţia şi caracterul bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de recuperare, comisiile de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă pot face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile, în continuarea celor 180 de zile.

(6) Acordarea concediilor medicale de recuperare şi plata în continuare a drepturilor băneşti, conform reglementărilor în vigoare privind salarizarea poliţiştilor, pentru cazurile prevăzute la alin. (5), se fac numai cu aprobarea ministrului de interne.

Art. 6. - (1) Situaţia poliţistului pus la dispoziţie din cauza îmbolnăvirii de tuberculoză se soluţionează la expirarea termenului de internare şi a concediilor medicale acordate în vederea tratării bolii, fără a se depăşi termenul maxim prevăzut de reglementările în vigoare pentru această categorie de bolnavi.

(2) Supravegherea tratamentului şi a procesului de stabilizare a cazului de tuberculoză se va efectua prin unităţile de profil din cadrul reţelei sanitare proprii.

(3) Pe perioada cât este internat sau se află în concedii medicale pentru tuberculoză, poliţistul beneficiază în continuare de drepturile băneşti, conform reglementărilor legale privind salarizarea acestei categorii de personal.

Art. 7. - (1) În vederea corectării deficienţelor organice sau funcţionale, apărute în timpul exercitării profesiei, poliţistul are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la proteze gratuite.

(2) În cazul în care deficienţele organice sau funcţionale au apărut ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, contravaloarea protezelor necesare pentru corectarea acestor deficienţe se suportă integral din bugetul instituţiei.

Art. 8. - În cazurile în care poliţistul suferă de afecţiuni contractate în timpul exercitării profesiei, pe baza documentaţiei întocmite de Direcţia medicală a Ministerului de Interne şi a avizului Ministerului Sănătăţii şi Familiei, conform cărora afecţiunile nu pot fi tratate în ţară, acesta are dreptul la tratament medical în străinătate, în baza reglementărilor legale în vigoare.

Art. 9. - Poliţistul numit în funcţii în străinătate sau care execută misiuni temporare ori urmează diferite forme de pregătire în afara graniţelor ţării are dreptul la asistenţă medicală şi la medicamente în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie prin bugetele anuale.

Art. 10. - (1) Asistenţa psihologică a poliţiştilor constă într-un ansamblu de programe şi măsuri, concepute în mod unitar, menite să asigure capacitatea optimă a individului din punct de vedere al parametrilor psihici.

(2) Poliţiştii beneficiază de asistenţă psihologică gratuită, acordată în sistemul propriu de asigurări sociale de sănătate organizat în cadrul Ministerului de Interne.

Art. 11. - Asistenţa psihologică se realizează prin următoarele modalităţi de acţiune:

a) psihodiagnoză;

b) protecţia psihologică;

c) intervenţie psihoterapeutică.

Art. 12. - Scopul asistenţei psihologice ce se acordă potrivit prezentei hotărâri îl constituie adaptarea eficientă la mediul de muncă psihosocial specific, creşterea eficienţei personale şi menţinerea sănătăţii psihice a poliţistului.

Art. 13. - Metodele, procedeele şi instrumentele necesare realizării asistenţei psihologice a poliţiştilor vor fi stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Art. 14. - (1) Evaluarea psihologică a poliţiştilor se efectuează periodic, în conformitate cu procedurile stabilite prin ordin al ministrului de interne.

(2) Evaluarea psihologică a poliţiştilor se poate efectua şi în situaţia apariţiei unor nevoi, cum ar fi:

a) pentru cazuri de reconversie profesională ori de schimbare a locului de muncă datorate apariţiei unor disfuncţii psihice ori a unor acte de comportament neadaptat sau dezadaptat, precum şi pentru precizarea situaţiei medico-psihologice;

b) în îndeplinirea unor criterii prevăzute pentru ocuparea unor posturi, conform normelor stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Art. 15. - (1) Asigurarea asistenţei psihologice la misiuni şi evaluarea psihologică se realizează, de regulă, de către psihologii structurii din care face parte poliţistul respectiv.

(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) şi în situaţia reevaluărilor psihologice, asistenţa psihologică poate fi efectuată şi de psihologi de la eşaloanele superioare celui din care face parte poliţistul respectiv.

Art. 16. - Asistenţa psihologică se poate acorda şi la cererea poliţiştilor, iar în acest scop, în cadrul activităţilor de pregătire profesională a personalului, vor fi prevăzute şi teme specifice pentru ca fiecare să poată identifica semnele premergătoare instalării unor stări de disfuncţionalitate psihică şi să solicite luarea unor măsuri în consecinţă.

Art. 17. - Acordarea asistenţei psihologice gratuite, prin desfăşurarea tuturor activităţilor specifice de evaluare, profilactice şi terapeutice necesare reechilibrării psihicului poliţistului şi/sau optimizării performanţei sale în muncă, se face, în exclusivitate, de către psihologii din structurile Ministerului de Interne.

Art. 18. - Prin personalul/structurile specializate ale Ministerului de Interne sunt asigurate gratuit următoarele:

a) asistenţă psihologică terapeutică la locul de muncă, diferenţiată în funcţie de gradul de solicitare al activităţii respectivului poliţist;

b) asistenţă psihologică profilactică şi terapeutică pentru situaţii speciale şi misiuni specifice;

c) pregătirea psihologică graduală a personalului pentru unele tipuri de misiuni conţinând factori de risc crescut, inclusiv pentru executarea de misiuni în străinătate.

Art. 19. - (1) În situaţia apariţiei unor semne ori simptome ale stresului constatate şi evaluate medical şi/sau psihologic ca atare, poliţiştii în activitate beneficiază de asistenţă psihologică gratuită, de concedii medicale gratuite ori de scutiri speciale de la efectuarea unor activităţi.

(2) Tipul şi durata pentru care se acordă scutirile speciale prevăzute la alin. (1) se stabilesc în raport cu natura şi cu gravitatea disfuncţiei apărute, raportată la exigenţele postului ocupat de poliţistul respectiv.

Art. 20. - După împlinirea unui număr de peste 90 de zile de absenţe de la program într-un interval de 365 de zile, din motive de disfuncţii psihice ori de comportament neadaptat sau dezadaptat, poliţistul în cauză va fi expertizat în vederea clarificării situaţiei sale medico-psihologice de către comisiile de specialitate prevăzute la art. 5.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

  • Upvote 1
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.