Jump to content
POLITISTI.ro

M.A.I. supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind Statutul Poliţistului


NewsBot

Recommended Posts

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind Statutul Poliţistului.

Detalii: Flux de stiri MAI

Link to comment
  • Moderator

Unele dintre propunerile de modificare facute aici pe forum, se regasesc in proiectul de lege, dar asta nu inseamna ca nu trebuie sa trimitem in continuare. ;)

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest document de politică publică sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, până la data de 16.09.2011.

  • Upvote 2
Link to comment

Dragi colegi cred ca ni se pregateste ceva.

La o simpla lecturare Statutul are plusuri si minusuri.

Mai multe articole care ne dezavantajeaza.

Insa cum era de asteptat acest Statut nu este facut de politisti pentru politisti.

Dar cand purtatorul de cuvant al politistilor este jandar ......

Sper sa nu va plictisesc.

La PLUS:

Art. 6.-3) Pentru realizarea unui serviciu public de calitate, poliţistul beneficiază de sprijinul comunităţii şial autorităţilor şi instituţiilor publice.

Art. 35. – (1) Pentru acordarea gradului profesional următor, poliţistul trebuie să îndeplinească înmod cumulativ următoarele condiţii:

a) stagiul minim în gradul profesional deţinut este împlinit sau se împlineşte în cursul anuluicalendaristic respectiv;

B) a fost evaluat în ultimii 2 ani cu cel puţin calificativul „Bine”;

Art. 43 -(2) Poliţistul poate fi numit, la solicitarea sau cu acordul acestuia, într-o funcţie vacantă inferioarăgradului profesional pe care îl are.

Art. 54. – Poliţistul are următoarele drepturi compensatorii:a) asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri, în condiţiile stabilite prin hotărâre aGuvernului; B) suportarea de către unitate a sumelor necesare asigurării asistenţei juridice a poliţistului, pentrufapte săvârşite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu, în condiţiile stabilite prinordin al ministrului administraţiei şi internelor;c) acordarea de protecţie specială, în condiţiile prevăzute de prezenta lege;d) acordarea unor drepturi familiei poliţistului, în condiţiile prevăzute de prezenta lege

Art. 55. – (1) Pentru activitatea desfăşurată în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţeinaţionale poliţiştii sunt decoraţi cu Semnul onorific în Serviciul Patriei, potrivit legii.(2) Poliţiştii decoraţi cu Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15, 20, respectiv 25 de ani deactivitate desfăşurată în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, la acordareadreptului la pensie, beneficiază de un spor de 10%, 15%, respectiv 20% la cuantumul acesteia.

Art. 58. – (1) Poliţistului căruia, urmare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, i s-a degradat saudistrus îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, are dreptul la despăgubiri corespunzătoare.(2) Metodologia de acordare a despăgubirilor se reglementează prin ordin al ministruluiadministraţiei şi internelor.

Art. 60. - (1) Poliţiştii, inclusiv cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu, precum şi familiaacestora, au dreptul la protecţie specială împotriva ameninţărilor, violenţelor sau a oricăror fapte care îipun în pericol pe ei, familiile sau bunurile lor, manifestate ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor deserviciu sau în legătură cu acestea

Art. 62. – (1) La decesul unui poliţist, MAI acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar egal cu de 5 ori salariul funcţiei de bază avut.

(2) În cazul decesului poliţistului în timpul şi din cauza serviciului, se acordă, în condiţiile alin.(1),un ajutor suplimentar egal cu de 10 ori salariul funcţiei de bază avut.

(3) Copiii poliţistului decedat în timpul şi din cauza serviciului pot fi înmatriculaţi, la cerere, lainstituţiile de învăţământ postliceale ale MAI, pe baza unui test de aptitudini şi a rezultatelor la învăţătură obţinute în instituţiile civile de învăţământ, în condiţiile stabilite prin ordin al ministruluiadministraţiei şi internelor.

Art. 69 -(2) Poliţistul este obligat să se prezinte la programul de lucru stabilit. În afara programului de lucru, în situaţii temeinic justificate, poliţistul trebuie să se prezinte pentru îndeplinirea atribuţiilor deserviciu, cu compensarea timpului lucrat, potrivit legii, din dispoziţia scrisă a şefului ierarhic.

Art. 73-(2) Se interzice introducerea în dosarul personal al poliţistului a oricăror documente referitoare laopiniile sale politice, sindicale, religioase sau de orice altă natură.

(3) Poliţistul poate consulta documentele din dosarul personal şi solicita eliberarea unor copii aledocumentelor neclasificate, în condiţiile legii.

Art. 94

Art. 112. – (1) Stabilirea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare se face, numai după efectuareacercetării prealabile

Art. 130. – (1) Agenţii de poliţie care la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt absolvenţi sauurmează să absolve o instituţie de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă, pot accede în corpulofiţerilor de poliţie.

Art. 131. – Poliţiştii decoraţi cu Ordinul Meritul Militar şi Semnul Onorific În Serviciul Armatei,respectiv În Serviciul Patriei, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, îşi păstrează toate drepturiledobândite anterior intrării în vigoare a prezentei legi.

La MINUS:

Art. 7.- e) sursă externă – sursă de recrutare a poliţiştilor, cuprinzând absolvenţi ai altor instituţii deformare profesională decât cele ale MAI sau care formează personal pentru nevoile MAI;

f) specialişti – poliţişti încadraţi pe funcţii care, potrivit cerinţelor de ocupare stabilite prin fişapostului, nu pot fi exercitate de absolvenţi ai instituţiilor de formare profesională iniţială ale MAI saucare formează personal pentru nevoile MAI şi care dobândesc acest statut ca urmare a transferului dininstituţii publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sau prin încadrare dinsursă externă

Art. 13. -Adanceste si mai mult prapastia dintre ofiteri si ,,suptofiteri"

Art. 16. – Statutul de poliţist se dobândeşte la data acordării primului grad profesional sauechivalării gradelor militare/ profesionale dobândite sub un alt statut, în condiţiile prezentei legi. Cu aceeaşi dată se nasc raporturi de serviciu între poliţist şi MAI.

Art. 19. -(2) Poliţiştii pot proveni şi din rândul absolvenţilor altor instituţii de formare profesională iniţialădin sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, ori din afara acestuia, la care s-au format pentru nevoile MAI, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

Art. 26. - ,,soldat, fruntas sau caporal in rezerva"- ce rad jandarii!!!

Art. 33. - (3) În funcţie de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite şi de nivelul acestora,raportate la atribuţiile din fişa postului, specialiştilor proveniţi din sursă externă li se acordă primulgrad profesional, astfel:a) subinspector de poliţie sau agent de poliţie, pentru cei care au o vechime în specialitateacorespunzătoare studiilor absolvite sub 10 ani;

B) inspector de poliţie sau agent principal de poliţie, pentru cei care au o vechime în specialitateacorespunzătoare studiilor absolvite între 10 şi 15 ani;

c) inspector principal de poliţie sau agent-şef adjunct de poliţie, pentru cei care au vechime înspecialitatea corespunzătoare studiilor absolvite peste 15 ani.

(4) Pentru situaţia prevăzută la alin.(3), nu se consideră vechime în specialitatea corespunzătoarestudiilor absolvite, necesară acordării primului grad profesional corespunzător corpului ofiţerilor depoliţie, vechimea realizată în calitate de agent de poliţie în unităţile MAI.-Sublim!!!

Art. 41. -(3) În raport cu nevoile de încadrare, poliţiştii, alţii decât cei prevăzuţi la alin.(2), pot fi menţinuţi înserviciu după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani, după cumurmează:

a) cu aprobarea anuală a ministrului administraţiei şi internelor, pentru ofiţerii de poliţie;

B) cu aprobarea anuală a inspectorilor generali (similari) pentru agenţii de poliţie.-Derogari si exceptii-liber la spaga!!

Art. 45. – Specialiştii pot ocupa exclusiv funcţii în specialităţile pentru care au fost încadraţi înstructurile MAI- Nu ar mai trebui sa existe asemenea articole.

Art. 46. -(2) Prin excepţie, unităţile din cadrul aparatelor centrale prevăzute la alin.(1), care pot fi încadrate şicu poliţişti ce deţin grade profesionale inferioare celor de inspector principal de poliţie sau, după caz,agent-şef adjunct de poliţie, se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.-O alta exceptie!

Art. 49. – (1) În caz de reorganizare a MAI sau a unei structuri a acestuia ori a reducerii unor posturide natura celui ocupat de poliţist, poliţiştii sunt numiţi în noile funcţii în următoarele cazuri:a) se modifică atribuţiile aferente unei funcţii publice mai puţin de 50%; B) sunt reduse atribuţiile unui compartiment;c) este schimbată denumirea fără modificarea în proporţie de peste 50% a atribuţiilor aferentefuncţiei publice;d) este schimbată structura compartimentului.(2) Reducerea unui post este justificată dacă atribuţiile aferente acestuia se modifică în proporţie depeste 50% sau dacă sunt modificate condiţiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare lastudii.(3) În cazul reorganizării activităţii prin reducerea posturilor, nu pot fi înfiinţate posturi similarecelor desfiinţate pentru o perioadă de un an de la data reorganizării.

Art.64 -(5) Dacă interesele serviciului poliţienesc o impun, acordarea zilelor de odihnă săptămânale ce secuvin poliţistului poate fi amânată, în mod excepţional, cel mult de două ori într-o lună-Foarte tare ,luna are 4sambete si patru duminici!

Art. 66 - k) să declare sau să participe la greve;

l) să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau alte întruniri cu caracter politic ori purtând asupra sa armamentul din dotare, uniforma de poliţist ori alte însemne distinctive specifice profesiei;

Oare in cate tari civilizate politistii nu pot declara sau participa la greva?

Daca trecem in subordinea primarilor o sa avem toti carnet de partid si cotizatia platita la zi.

Art. 83. – (1) Poliţistul poate fi mutat temporar, pe o perioadă ce nu poate depăşi 3 luni într-un ancalendaristic, în interesul serviciului, fără acordul său, în aceeaşi unitate sau în altă unitate aflată în aceeaşi localitate, pe o funcţie vacantă sau temporar vacantă prevăzută cu cel puţin acelaşi coeficient deierarhizare, corespunzătoare pregătirii profesionale

.-Se reintoarce sclavia in politie!

Art. 120. – (1) Poliţistul răspunde material pentru pagubele produse unităţii din care face parte sau patrimoniului MAI, potrivit legislaţiei aplicabile personalului militar din MAI dacă acestea suntrezultatul săvârşirii unor abateri disciplinare. Personalului militar-oare cei care au lucrat la acest statut au fost jandari?

Art. 121.-Iar CNP-ul duce greul!

Art. 136. – (1) Echivalarea gradelor profesionale şi militare se realizează în cazul încetăriiraporturilor de serviciu ale poliţiştilor, ori în cazul transferului la/ de la alte instituţii din sistemul deapărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, după caz.(2) Echivalarea gradelor militare cu gradele profesionale ale poliţiştilor se realizează după cumurmează:- Aici prostia este ridicata la rang de arta.Se pregateste ,,remilirtarizarea'" politiei?

Unele din propunerile facute de noi se regasesc maxu in noul Statut insa sunt prea putine.

Daca acceptau ca toti sa ne numim politisti -ofiteri de politie, sa nu ne mai echivaleze gadele cu jandarii, sa nu se mai faca angajari din sursa externa si sa renunte la derogari exceptii etc problemele noastre in marea lor majoritate ar fi fost rezolvate.

Asa asteptam vremuri mai bune.

Sa vedem cate sinucideri in randul politistilor va aduce regimul portocaliu.

  • Upvote 1
Link to comment

Deci eu propun la

Art. 66 - k) să declare sau să participe la greve; (SA FIE SCOASA ACESTA PREVEDERE)

l) să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau alte întruniri cu caracter politic ori purtând asupra sa armamentul din dotare, uniforma de poliţist ori alte însemne distinctive specifice profesiei;

LIT. L sa fie modificata astfel : să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau alte întruniri cu caracter politic ori purtând asupra sa armamentul din dotare.

Art. 83. – (1) Poliţistul poate fi mutat temporar, pe o perioadă ce nu poate depăşi 3 luni într-un ancalendaristic, în interesul serviciului, DOAR CU acordul său, în aceeaşi unitate sau în altă unitate aflată în aceeaşi localitate, pe o funcţie vacantă sau temporar vacantă prevăzută cu cel puţin acelaşi coeficient deierarhizare, corespunzătoare pregătirii profesionale

PS: Rog un moderator sa adune propunerile intr-un singur post pentru a putea trimite ulterior mail.

Edited by Rusy
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.