Jump to content
POLITISTI.ro

Cartelele prepay se vor vinde doar cu buletinul


Recommended Posts

 • Moderator

Cartelele prepay se vor vinde doar cu buletinul de la 1 ianuarie 2020, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului. 
Măsura face parte dintr-o Ordonanţă de urgenţă adoptată azi pentru îmbunătăţirea localizării celor care sună la 112.

Citat:

"Se creează cadrul legal pentru implementarea unor servicii care vor asigura furnizarea unor informații de localizare mult mai precise ale celor care apelează numărul unic de urgență. Astfel va fi redus semnificativ timpul de gestionare a urgenței și implicit cel de răspuns la situații de urgență.
Este reglementată transmiterea gratuită a mesajelor tehnice standardizate scurte asociate apelurilor de urgență.
De asemenea, pentru îmbunătățirea localizarii persoanei care apelează 112 se instituie obligația furnizorilor de servicii de telefonie mobilă pentru care plata se face în avans de a furniza serviciul numai după ce au colectat datele de identificare a utilizatorului cartelei SIM care va beneficia de respectivele servicii.
Cu alte cuvinte, cartelele prepaid vor fi furnizate doar după ce persoana care achiziționează prezintă actele de identificare. Această obligație intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020, iar începând cu data de 1 septembrie 2020 este interzisă furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte mobile pentru care plata se face în avans prin intermediul cartetelor SIM ai căror utilizatori finali nu au pus la dispoziția furnizorului datele de identificare."

Datele personale ale celor care dețin deja cartele prepay trebuie colectate până la 1 septembrie 2020. Cei care refuză nu vor mai putea folosi serviciile. Cu alte cuvinte, românii care dețin cartele prepay nu vor mai avea acces la servicii de telefonie mobilă dacă nu vor să-și dea datele personale, date care să fie accesate atunci când sună la 112.

Citat:

"În ceea ce privește utilizatorii care au deja o cartelă prepaid, inclusiv cei care achiziționează o cartelă până la data de 31 decembrie 2019, aceștia vor avea 8 luni la dispoziție, adica până la 1 septembrie 2020, pentru a transmite datele de identificare. În acest sens, furnizorii de telefonie mobilă împreună cu autoritățile vor iniția campanii de informare.
Datele de identificare ale utilizatorilor de cartele prepay vor fi colectate exclusiv pentru a fi puse la dispoziția administratorului serviciului național unic pentru apeluri de urgență (Serviciul de Telecomunicații Speciale - STS) și utilizate de către acesta în conformitate cu respectarea tuturor prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal. 
Au fost prevăzute și termene pentru care se poate realiza prelucrarea și stocarea datelor colectate, respectiv a documentelor care fac dovada corectitudinii datelor furnizate de utilizatori, cât și termenele în care se va proceda la distrugerea și ștergerea datelor la împlinirea termenului de prelucrare și stocare a acestora, termene pe care le găsiți în actul normativ pus în transparenta decizională de Ministerul Comunicațiilor"

Datele proprietarilor prepay care sună la 112 vor fi stocate de STS timp de 5 ani.

Interesantă mi se pare declaraţia purtătorului de cuvânt al guvernului conform căreia datele de identificare ale utilizatorilor de cartele prepay vor fi colectate exclusiv pentru a fi puse la dispoziția administratorului serviciului național unic pentru apeluri de urgență (Serviciul de Telecomunicații Speciale - STS).

Asta înseamnă că în cazul listingurilor, operatorii de telefonie nu vor furniza aceste date? Ce părere aveţi?

Link to comment
 • Moderator

Da. Și firmele se înființează tot cu buletin. Și tot de boschetari băgați la înaintare. If you know what I mean. Masuri populiste fără niciun suport în realitate. 

Link to comment
 • Moderator

Am căutat şi vă postez proiectul supus dezbaterii publice de siteul Ministerului Comunicaţiilor

Spoiler

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice

Având în vedere că accesul la serviciul de urgență 112 trebuie asigurat în cele mai bune condiții la nivel european, la standarde ridicate de calitate,

Întrucât accesibilitatea informațiilor de localizare a apelantului este considerată, la nivelul Uniunii Europene, o componentă esențială privind funcționarea serviciilor de urgență, iar metoda de localizare “cell-ID” utilizată în prezent nu este suficient de precisă în anumite situații,

Ținând cont de necesitatea stringentă ca pe lângă „metoda de localizare cell-ID”, dispeceratele de urgență să poată beneficia de poziționări cât mai aproape de realitate ale celor care solicită ajutorul prin intermediul apelurilor de urgență la 112, poziționări care pot fi furnizate, în anumite cazuri, de tehnologia de localizare Google (ELS - Emergency Location Service) bazată pe funcționalitatea AML - Advanced Mobile Location (AML/ELS),

Având în vedere necesitatea creșterii eficienței gestionării apelurilor de urgență prin reducerea incidenței apelurilor abuzive efectuate de către apelanți care nu pot fi identificați deoarece utilizează servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile pentru care plata se face în avans,

Luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public, constituind situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I.–Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 28 martie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul (21) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alin.(22), cu următorul cuprins:

„(22) Transmiterea mesajelor tehnice standardizate scurte ce conțin informația de localizare obținută pe baza echipamentului terminal se realizează fără intervenția apelantului, către numărul unic 114.”

2. După alineatul (4) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alin.(41), cu următorul cuprins:

„(41) Furnizorii de rețele publice mobile de telefonie au obligația de a suporta atât costurile determinate de transmiterea la numărul 114 a mesajelor tehnice standardizate scurte ce conțin informația de localizare obținută pe baza echipamentului terminal, cât și costurile aferente traficului generat pe o conexiune de date de transmiterea informației de localizare obținută pe baza echipamentului terminal.”

3. La articolul 3, litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:

„n) informația de localizare – datele, cu conținutul și formatul stabilite de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și implementat în cadrul SNUAU, care, prin prelucrarea informației de localizare primară, indică poziția geografică în care se află echipamentul terminal al unui utilizator de telefonie mobilă sau adresa fizică de instalare a punctului terminal pentru o rețea de telefonie fixă;”

4. La articolul 3, după litera n) se introduce o nouă literă, lit. n1), cu următorul cuprins:

„n1) informația de localizare obținută pe baza echipamentului terminal - datele generate la nivelul echipamentului terminal mobil al apelantului, după momentul inițierii apelului de urgență și transmise către administratorul SNUAU de o funcționalitate integrată nativ la nivelul acestui terminal, ce conține latitudinea și longitudinea care caracterizează poziția geografică în care se află echipamentul terminal;”

5. La articolul 15, după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a1), cu următorul cuprins:

„a1) de a lua toate măsurile necesare astfel încât să permită transmiterea, cu prioritate, către administratorul SNUAU, a informației de localizare obținută pe baza echipamentului terminal, atât prin utilizarea mesajelor tehnice standardizate scurte, cât și a conexiunii de date, indiferent de tipul de serviciu folosit de utilizatorul respectiv;”

6. După alineatul (1) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alin.(11), cu următorul cuprins:

„(11) În scopul exercitării atribuțiilor administratorului SNUAU stabilite de prezenta ordonanță de urgență, datele cu caracter personal colectate pe parcursul apelului de urgență, se prelucrează în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. c)-e) din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.”

7. După alineatul (2) al articolului 19 se introduc două noi alineate, alin.(21) și (22), cu următorul cuprins:

„(21) Datele cu caracter personal prevăzute la alin. (11) sunt stocate de către administratorul SNUAU pentru o perioadă de 10 ani.”

„(22) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (21), datele cu caracter personal vor fi șterse sau, după caz, distruse.”

8.  La articolul 20, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

(11) „SNUAU are obligația de a transforma informațiile de localizare primară în informații de localizare, precum și de a utiliza, acolo unde este disponibilă, informația de localizare obținută pe baza echipamentului terminal.”

Art. II. – Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1), după punctul 54 se introduce un nou punct, pct. 55, cu următorul cuprins:

„55. date de identificare a utilizatorului final – în cazul persoanei fizice- datele cu caracter personal constând în nume, prenume, cod numeric personal și adresa de domiciliu, respectiv – în cazul cetățenilor străini- nume, prenume, numărul de identificare personal echivalent al codului numeric personal, data nașterii, seria și numărul actului de identificare și ţara emitentă;- în cazul persoanelor juridice- denumirea, sediul și codul unic de identificare/codul de identificare fiscală, precum şi datele cu caracter personal ale reprezentantului legal al persoanei juridice;”

2. După alineatul (4) al articolul 50 se introduce un nou alineat, alin.(5), cu următorul cuprins:

„(5) Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în activitatea de furnizare a serviciilor de comunicații electronice în conformitate cu dispozițiile prezentului capitol, precum și implementarea măsurilor tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității prelucrării se realizează cu respectarea, de către furnizorii de servicii de comunicații electronice, a reglementărilor legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

3. După articolul 51 se introduce un nou articol, art.511, cu următorul cuprins:

„Art. 511- (1) Furnizarea serviciilor de comunicații electronice la puncte mobile, pentru care plata se face în avans, se realizează, în conformitate cu prevederile prezentului capitol, numai după ce furnizorul a colectat, prin intermediul unui formular în format fizic sau electronic, datele de identificare ale utilizatorului final al cartelei SIM, astfel cum sunt prevăzute la art. 4 alin.(1) pct.55.

(2) Prelucrarea datelor colectate în temeiul alin. (1), este permisă până la împlinirea unui termen de cel mult 6 luni de la data încetării furnizării serviciului de comunicații electronice. La împlinirea termenului, datele se șterg sau, după caz, se distrug.

(3) Datele colectate în temeiul alin.(1) pot fi puse numai la dispoziția administratorului Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă și pot fi utilizate de către acesta în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 28 martie 2008.

(4) Atunci când datele cu caracter personal se colectează, în conformitate cu prevederile alin. (1), în format electronic, utilizatorul transmite furnizorului și o copie a documentului de identificare valid în vederea verificării corectitudinii acestor date. Copia documentului de identificare valid se șterge sau, după caz, se distruge de către furnizor la împlinirea unui termen de cel mult 30 de zile de la data începerii furnizării serviciului.

(5) În cazul utilizatorilor finali care, la data intrării în vigoare a dispozițiilor prezentului articol, beneficiază de servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile, pentru care plata se face în avans, furnizorul colectează datele de identificare ale acestora în termen de cel mult 6 luni de la această dată.

(6) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (5), este interzisă furnizarea serviciilor de comunicații electronice furnizate la puncte mobile, pentru care plata se face în avans, prin intermediul cartelelor SIM ai căror utilizatori nu au pus la dispoziția furnizorului datele de identificare pe care acesta are obligația să le colecteze în temeiul alin. (1).

(7) În cazul pierderii sau furtului cartelei SIM, în termen de 72 de ore de la data constatării producerii evenimentului, utilizatorul informează furnizorul de servicii de comunicații electronice, care are obligația de a înceta de îndată furnizarea serviciilor prin intermediul respectivei cartele SIM.

(8) În vederea îndeplinirii obligațiilor care revin furnizorului de servicii de comunicații electronice potrivit art. 18 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 28 martie 2008, în cazul modificării datelor de identificare colectate conform alin.(1), utilizatorul cartelei SIM pune la dispoziția furnizorului, în formatul stabilit de acesta din urmă, date de identificare actualizate, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii documentelor care atestă modificarea survenită.

(9) În cazul în care actualizarea datelor de identificare în conformitate cu alin.(8) se realizează în format electronic, dispozițiile alin. (4) sunt aplicabile în mod corespunzător.

4. La art. 142, după punctul 19, se introduc două noi puncte, pct. 191 și 192, cu următorul conținut:

„191. furnizarea serviciilor de comunicații electronice la puncte mobile pentru care plata se face în avans cu încălcarea obligației prevăzute la art. 511 alin. (1);

192. nerespectarea obligațiilor prevăzute de dispozițiile art. 511 alin. (6) și (7);”

Art. III. - Prevederile art. II pct. 4 referitoare la fapta constând în încălcarea obligației prevăzute la art. 511 alin.(1) intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 PRIM – MINISTRU
Vasilica - Viorica DĂNCILĂ

 

Link to comment
 • Moderator
21 minute în urmă, Catalin a scris:

Interesantă mi se pare declaraţia purtătorului de cuvânt al guvernului conform căreia datele de identificare ale utilizatorilor de cartele prepay vor fi colectate exclusiv pentru a fi puse la dispoziția administratorului serviciului național unic pentru apeluri de urgență (Serviciul de Telecomunicații Speciale - STS).

Asta înseamnă că în cazul listingurilor, operatorii de telefonie nu vor furniza aceste date? Ce părere aveţi?

Cred că e o eroare/omisiune în modul de redactare a comunicatului, pentru că în Codul procedură penală sunt prevăzute foarte clar obligaţiile prin care trebuie să ofere astfel de informaţii atât cele prevăzute la art. 152 - Obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii, dar şi în baza art. 170 - Predarea obiectelor, înscrisurilor sau a datelor informatice, la alin. (1) litera "b) orice furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului să comunice anumite date referitoare la abonaţi, utilizatori şi la serviciile prestate, aflate în posesia sau sub controlul său, altele decât conţinutul comunicaţiilor şi decât cele prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. j)."
Art. 138 prevede la alin. (1) lit. "j) obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului."

Link to comment
 • Moderator

@Cristi cu siguranţă că o să apară inevitabil şi o piaţă neagră a caretelelor prepay. Aşa s-a întâmplat şi în ţările unde există această practică de ceva ani, dar totuşi pasionaţilor de metoda "accidentul" sau a celorlalţi certaţi cu legea ce au nevoie să-şi ascundă identitatea le va îngreuna "activitatea". Nu crezi?

Link to comment
 • Member

Eu consider ca e o măsura bună. Cu toate că nu văd cum ar putea ajuta STS-ul prea mult. De regulă, datele despre cine a sunat, le solicităm noi. Indiferent că sunt solicitate pentru clarificarea unor spețe la 112, ori în dosare penale...

Link to comment
 • Active member

Imi aduc aminte ca in 2007, cand am fost pt prima data in Italia si am stat o vreme pe acolo, în momentul cand am vrut să îmi cumpăr o cartela "cu numar" mi s-a spus ca imi trebuie "Codice Fiscale" 

Am fost la autorități, mi s-a atribuit acel Cod, un fel de echivalent al CNP-ului nostru si de abia după aceea mi-am luat o cartela de la un chioșc de ziare ...la multi ani dupa, se ajunse si la noi ..deh, România.

Personal mi se pare o masura buna, macar ai un punct de plecare daca urmărești un număr într-o anchetă...

Edited by Roby
 • Upvote 1
Link to comment
 • Active member

Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat, miercuri, că va analiza textul ordonanţei de urgenţă conform căreia cartelele pre-pay vor putea fi cumpărate doar cu buletinul, iar în cazul în care aceasta nu respectă decizia Curţii Constituţionale referitoare la stocarea şi folosirea datelor, actul normativ va fi atacat la CCR.

„Sunt câteva acte legislative pe care noi fie am dat puncte de vedere, fie am participat la dezbateri pe marginea lor şi care, clar, sunt de interes pentru toată lumea. Şi vom vedea care este situaţia lor în perioada următoare. Mă refer inclusiv la OUG care a intrat acum în vigoare referitoare la, mă rog, noi zicem cartelele pre-pay, dar de data asta au fost puse prin ordonanţa privind serviciul 112. Noi am participat la o dezbatere acolo. Nu am avut când - pentru că abia ieri a fost adoptată - trebuie să vedem exact textul din Monitorul Oficial. O variantă pe care noi o văzusem ne arăta că nimic din ceea ce Curtea Constituţională decisese înainte nu fusese modificat în acest nou act normativ. Nu ştiu dacă asta e situaţia. Dacă asta rămâne situaţia şi aşa e actul normativ, atunci şi acolo o să facem o sesizare de neconstituţionalitate”, a precizat Renate Weber, potrivit Agerpres.

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/renate-weber-trebuie-sa-vedem-daca-oug-referitoare-la-cartelele-pre-pay-respecta-decizia-ccr-privind-stocarea-datelor-1179425

Edited by Ben
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.