Jump to content
POLITISTI.ro

Planul unic de ordine şi siguranţă publică


Marius

Recommended Posts

  • Moderator

REGULI de întocmire a Planului unic de ordine şi siguranţă publică


EMITENT:  
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 1 noiembrie 2018
Notă 
Conținute de Ordinul nr. 118 din 26 octombrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 924 din 1 noiembrie 2018.

Articolul 1
În preambul se prezintă cadrul normativ care stă la baza elaborării planului unic de ordine și siguranță publică, respectiv legile de organizare și funcționare a structurilor semnatare, hotărâri ale Guvernului, ordine ale ministrului afacerilor interne, precum și dispoziții ale inspectorului general al Poliției Române.

Capitolul I Analiza situației operative 

Articolul 2
În vederea analizării eficiente a situației operative se au în vedere aspectele privind amplasarea geografică a teritoriului, populația, evenimentele social-economice, politice sau religioase, manifestările tradiționale periodice, starea infracțională și contravențională înregistrată în anul anterior, precum și tendințele acesteia.

Articolul 3
Datele privind teritoriul vor cuprinde următoarele elemente, fără a se limita la acestea:
a) așezarea geografică a teritoriului de competență;
b) județele învecinate;
c) suprafața și configurația terenului: zone de deal, munte, câmpie, suprafețe împădurite, suprafețe arabile, suprafețe cultivate;
d) organizarea administrativ-teritorială: numărul municipiilor, orașelor, comunelor și sectoarelor - în cazul municipiului București;
e) dispunerea unităților administrativ-teritoriale pe categorii (urbane și rurale): municipii, orașe, comune și sectoare în cazul municipiului București; suprafața, zona geografică etc.;
f) regimul climateric: temperaturile obișnuite, minimele/ maximele înregistrate, cantitățile de precipitații înregistrate în ultimii ani și cele cu caracter temporar;
g) rețelele hidrografice: rețele construite, starea de întreținere, proprietarii sau administratorii (deținătorii) acestora;
h) căile de comunicații existente, în funcție de lungime, dispunerea acestora, legăturile cu alte județe sau zone din țară;
i) zonele de agrement, atât din mediul urban, cât și în mediul rural;
j) obiectivele turistice, economice, instituțiile de interes public, de cult, muzeistic, școli și alte locuri ce pot prezenta interes pentru activitatea de menținere a ordinii publice;
k) conductele magistrale de transport produse petroliere cu instalațiile aferente, în funcție de lungime, traseu și localitățile tranzitate.

Articolul 4
Datele privind populația vor cuprinde următoarele elemente, fără a se limita la acestea:
a) numărul populației;
b) structura acesteia în funcție de următoarele criterii: mediul urban/rural, vârstă, sex, naționalitate, etnie, religie;
c) ocupații de bază și/sau temporare;
d) rata șomajului, cu indicarea zonelor unde se concentrează și constituie o cauză generatoare de infracțiuni;
e) fluctuația populației.

Articolul 5
(1) Datele privind evenimentele social-economice, politice sau religioase vor cuprinde toate manifestările, consemnate distinct pe unități administrativ-teritoriale, locații și perioade de desfășurare.
(2) Vor fi avute în vedere, în mod special, următoarele evenimente:
a) sărbătorile naționale și cele stabilite prin lege;
b) zilele municipiilor, orașelor și comunelor;
c) sărbătorile organizațiilor și asociațiilor profesionale;
d) sărbătorile religioase desfășurate la nivel național sau local;
e) sărbătorile tradiționale periodice, precum: Ziua Salcâmului, Târgul de Fete, Drăgaica, Sâmbra Oilor etc.
(3) Pentru fiecare manifestare în parte se evidențiază, în mod obligatoriu, gradul de risc cu impact în domeniul ordinii și siguranței publice.

Articolul 6
(1) Datele privind starea infracțională și contravențională vor cuprinde următoarele elemente, fără a se limita la acestea:
1. date generale, precum:
a) evoluția fenomenului infracțional față de anul anterior (raportat la infracțiunile sesizate, constatate și soluționate);
b) rata criminalității;
c) principalele genuri de fapte comise și zonele de concentrare a acestora (zonele de interes operativ și locurile cu potențial criminogen ridicat);
d) date referitoare la autorii identificați (după vârstă, ocupație, antecedente, sex etc.);
e) date referitoare la modurile de operare;
f) mențiuni cu privire la împrejurările și locul de comitere (zi/noapte, urban/rural etc.);
g) date referitoare la faptele de natură contravențională (numărul total, ponderea anumitor categorii de fapte, zonele unde se comit frecvent etc.);
h) stările conflictuale inter/intrafamiliale, interetnice, interconfesionale sau de altă natură;
i) dinamica accidentelor rutiere și indicarea zonelor de risc (puncte negre, în care frecvent au loc evenimente grave).
2. evoluția fenomenului infracțional și contravențional pe unități administrativ-teritoriale.
(2) Fenomenul infracționalității stradale va fi abordat distinct, prin evidențierea evoluției acestuia. În cadrul analizelor efectuate vor fi reliefate aspecte privind locurile și mediile cu potențial criminogen, perioadele de timp și orele de comitere, precum și cauzele și condițiile obiective și subiective care favorizează sau generează fenomenul respectiv.

Capitolul II Dispozitivele de ordine și siguranță publică, misiunile și zonele de responsabilitate

Secţiunea 1 Dispozitivele de ordine și siguranță publică și zonele de responsabilitate

Articolul 7
(1) În cadrul prezentei secțiuni vor fi tratate distinct, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială din mediul urban, următoarele aspecte:
a) delimitarea zonelor de siguranță publică/zonelor speciale de siguranță publică și a zonelor de patrulare (nu se consemnează itinerarele de patrulare, întrucât acestea sunt prevăzute în planul de ordine și siguranță publică al unității administrativ-teritoriale și pot fi modificate permanent, în funcție de evoluția situației operative);
b) zonele de siguranță publică unde, de regulă, acționează efectivele poliției de ordine publică;
c) amplasarea dispozitivelor poliției rutiere pentru supravegherea și controlul traficului rutier;
d) dispozitivele structurilor de poliție transporturi pentru menținerea ordinii publice în stațiile de cale ferată, triaje, trenuri de călători, porturi, aerogări etc.;
e) zonele unde acționează structurile de jandarmi și natura acelor misiuni (temporare și/sau permanente, precum și obiectivele unde acestea asigură paza);
f) zonele unde acționează structurile poliției de frontieră;
g) delimitarea locurilor/perimetrelor unde acționează efectivele poliției locale, în cazul în care acestea sunt angrenate în activitățile de menținere a ordinii publice;
h) perimetrele publice și private asigurate cu personal al societăților specializate de pază și protecție.
(2) Alin. (1) lit. c)-h) se aplică în mod corespunzător în mediul rural, în funcție de efectivele disponibile.

Secţiunea a 2-a Misiuni specifice

Articolul 8
În cadrul acestei secțiuni vor fi consemnate misiunile specifice fiecărei structuri care aplică măsuri de menținere a ordinii și siguranței publice.

Secţiunea a 3-a Misiuni executate în comun

Articolul 9
(1) Misiunile poliției executate în comun cu celelalte autorități și instituții publice cu competențe în domeniul menținerii ordinii publice se realizează în baza planurilor de cooperare.
(2) Planurile de cooperare trebuie să aibă la bază o analiză temeinică a situației operative în domeniul pentru care se asigură cooperarea și trebuie să stabilească responsabilitățile și modul de acțiune al autorităților și instituțiilor publice implicate.

Capitolul III Forțele aflate la dispoziție și asigurarea suportului logistic

Articolul 10
(1) În cadrul acestui capitol vor fi evidențiate numeric forțele aflate la dispoziție, precum și cele angrenate în misiuni de menținere a ordinii publice, inclusiv ale celorlalte structuri ale poliției, care pot fi folosite în acest scop.
(2) Suportul logistic al forțelor prevăzute la alin. (1) va fi materializat prin detalierea tuturor mijloacelor de intervenție din dotare.

Capitolul IV Instruirea efectivelor pentru executarea misiunilor și controlul dispozitivelor

Articolul 11
În cadrul acestui capitol vor fi tratate aspecte privind modul de efectuare a instruirii efectivelor, în funcție de categoriile de misiuni executate (comune, independente, permanente, temporare etc.), locul de desfășurare a instruirii, conducerea, coordonarea și controlul dispozitivelor instruite.

Capitolul V Organizarea cooperării între structurile participante la menținerea ordinii și siguranței publice

Secţiunea 1 Modul de cooperare

Articolul 12
(1) Cooperarea se organizează între inspectoratul județean de poliție/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și celelalte structuri cu competențe în domeniu și are ca scop principal creșterea capacității operative și de intervenție a acestora, participarea la asigurarea unui climat de securitate și creșterea siguranței civice, prevenirea și combaterea fenomenului contravențional și infracțional, precum și informarea reciprocă cu privire la aspectele de interes comun.
(2) Cooperarea se realizează, în principal, pentru următoarele situații:
a) contracararea fenomenului contravențional și infracțional;
b) asigurarea climatului de liniște socială;
c) combaterea manifestărilor de violență.

Secţiunea a 2-a Modul de menținere a legăturilor

Articolul 13
Compartimentele de comunicații și informatică stabilesc modalitățile de comunicare radio între structurile care acționează în aceeași unitate administrativ-teritorială sau în unități administrativ-teritoriale diferite (nu vor fi indicate frecvențele radio prin care se realizează legăturile).

Capitolul VI Dispoziții finale

Articolul 14
În cadrul acestui capitol vor fi tratate aspecte referitoare la:
a) modul de realizare a informărilor reciproce cu privire la evoluția situației operative atât între structurile Ministerului Afacerilor Interne, cât și cu celelalte instituții și autorități participante la activități de menținere a ordinii și siguranței publice;
b) periodicitatea evaluării activităților desfășurate; atunci când s-au executat acțiuni/activități în comun, precum și în celelalte situații prevăzute în planurile de cooperare, evaluările se realizează după finalizarea misiunii/acțiunii/activității.

Articolul 15
Planul unic de ordine și siguranță publică poate fi completat cu alte aspecte sau poate avea în anexă alte elemente de interes, necesare pentru buna desfășurare a activităților de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul județului/municipiului București.

Link to comment
  • Marius changed the title to Planul unic de ordine şi siguranţă publică

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.