Jump to content
POLITISTI.ro

Norme metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport


Catalin

Recommended Posts

  • Moderator

NORME METODOLOGICE din 7 aprilie 2014 (*actualizate*)
privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă


(actualizate la data de 5 iunie 2015*)
EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Articolul 1
Prezentele norme metodologice reglementează modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport, dus şi întors, în contul unităţilor din care fac parte, în situaţiile în care cadrele militare, personalul civil sau poliţiştii, după caz, se deplasează:
a) la şi de la locul de muncă, dacă distanţa dintre localitatea unde cadrele militare şi personalul civil domiciliază sau îşi au reşedinţa şi locul de muncă este de 5-70 km, când sunt încadrate în unităţi izolate, stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;
b) la şi de la locul de muncă, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare;
b^1) la şi de la locul de muncă, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2003
, cu modificările şi completările ulterioare;
----------

Spoiler

Lit. b^1) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 4 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015.
c) la şi de la locul de muncă, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) şi f^1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 2
În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) poliţist - personalul în activitate al Ministerului Afacerilor Interne căruia i se aplică prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
b) cadru militar - personalul în activitate al Ministerului Afacerilor Interne căruia i se aplică prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
c) personal civil - funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
d) unităţi - unităţile, subunităţile, structurile sau formaţiunile Ministerului Afacerilor Interne, potrivit structurii organizatorice aprobate conform legii de organizare şi funcţionare a ministerului;
e) mijloc de transport în comun - mijloc de transport utilizat în transportul public de persoane: feroviar, auto, altele decât cele în regim de taxi, naval sau aerian;
f) autoturism proprietate personală - autoturism deţinut în proprietate personală de către cadrul militar sau personalul civil;
g) mijloc de transport deţinut legal, cu orice titlu - autovehicul deţinut de către poliţist ori soţia/soţul acestuia în proprietate personală sau în baza unor contracte legale.
----------

Spoiler

Lit. g) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 4 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015.

Articolul 3
(1) În situaţiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b), pentru transport se folosesc mijloacele de transport în comun existente pe plan local sau cele din înzestrarea unităţilor Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Cu aprobarea conducătorului unităţii, decontarea cheltuielilor se face pe baza abonamentelor individuale, astfel:
a) abonamente lunare sau săptămânale pe calea ferată la clasa a II-a, trenuri Regio, fără a fi valabile la trenuri Interregio;
b) abonamentele pentru deplasarea cu mijloace de transport în comun, auto sau navale, se procură numai pentru curse obişnuite, exclusiv cele rapide, iar în cazul cadrelor militare şi personalului civil, numai pentru distanţe de până la 70 km.
(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a) operează următoarele reguli:
a) abonamentele sunt nominale şi nu dau dreptul la diferenţe de clasă;
b) procurarea abonamentelor se face individual de către fiecare persoană care are acest drept şi căreia i se decontează contravaloarea la expirarea perioadei de valabilitate, reţinându-se ca document justificativ abonamentul respectiv;
c) persoanele îndreptăţite beneficiază de abonamente pentru întregul an, iar pentru cele trimise în misiune sau care lipsesc de la serviciu din diferite motive, precum concediul de odihnă, concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă, spitalizări, ori urmează şcoli sau cursuri etc., se vor procura abonamente săptămânale;
d) lunar, compartimentul de evidenţă zilnică a personalului din unitate prezintă în scris compartimentului financiar-contabil situaţia nominală a celor pentru care urmează a se procura abonamente de transport, ţinând seama de schimbările ce vor avea loc în luna următoare;
e) pentru abonamentele pierdute sau neutilizate, indiferent de cauze, unitatea nu restituie tarifele plătite şi nu decontează tariful de transport plătit de persoana care nu a avut abonament asupra sa.
(4) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), abonamentele pentru deplasarea cu mijloace de transport în comun auto pot fi lunare, cu număr limitat de călătorii - o călătorie dus şi întors pe zi pentru un număr de zile egal cu cele lucrătoare din lună - sau săptămânale, cu număr limitat de călătorii dus şi întors, şi se procură şi se decontează în condiţiile prevăzute la alin. (3).
(5) Justificarea cheltuielilor pentru abonamente se face pe baza tabelului nominal cu semnătura de primire a contravalorii abonamentului de către cei în cauză, aprobat de conducătorul unităţii.
(6) În cazul în care graficul orar al mijloacelor de transport în comun nu asigură prezenţa cadrelor militare, personalului civil şi poliţiştilor la ora de începere a programului de lucru, precum şi în cazul în care nu există mijloace de transport în comun pe ruta de deplasare la şi de la locul de muncă, cu aprobarea conducătorului unităţii, deplasarea zilnică se poate face cu autoturismul proprietate personală, în cazul cadrelor militare şi personalului civil, ori cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, în cazul poliţiştilor, situaţie în care decontarea cheltuielilor de transport va fi la nivelul contravalorii a 7,5 litri de carburant la 100 km parcurşi, în condiţiile aplicabile fiecărei categorii de personal.

Articolul 3^1
(1) În situaţiile prevăzute la art. 1 lit. b^1), decontarea cheltuielilor de transport pentru deplasările la şi de la locul de muncă urmează regimul deplasărilor în interesul serviciului.
(2) Decontarea cheltuielilor se face lunar, în condiţiile prezentului ordin, cu aprobarea conducătorului unităţii pe raportul scris al personalului îndreptăţit, pe baza documentelor justificative, cum ar fi: bonul fiscal de carburant, abonamente, legitimaţii, tichete sau bilete de călătorie, în original, precum şi a documentelor de confirmare a solicitării prezenţei poliţistului la serviciu, după caz.
(3) Pentru deplasările frecvente în interes de serviciu, în scopul realizării operative a sarcinilor, conducătorii unităţilor pot aproba procurarea de abonamente pe calea ferată sau auto dacă valoarea acestora este mai mică decât costul legitimaţiilor/tichetelor/biletelor de călătorie ce s-ar folosi pentru toate deplasările din cursul unei luni.
(4) În situaţia în care nu există mijloace de transport în comun, iar deplasarea nu se poate efectua cu un mijloc de transport deţinut legal, cu orice titlu, se pot folosi şi autovehicule din înzestrarea Ministerului Afacerilor Interne.
(5) Misiunile ordonate sunt activităţile profesionale desfăşurate în scopul îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu stabilite potrivit legii, inclusiv intervenţiile la solicitări formulate prin Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă.
----------

Spoiler

Art. 3^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 4 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015.

Articolul 4
(1) În situaţiile prevăzute la art. 1 lit. c) se realizează decontarea abonamentelor lunare sau săptămânale pe zone kilometrice, pentru deplasarea cu trenuri Regio, ori a abonamentelor lunare, pentru deplasarea cu mijloace de transport în comun, auto sau navale, la şi de la locul de muncă, pe o distanţă cuprinsă între 5 şi 70 km, în cazul poliţiştilor aflaţi în următoarele situaţii:
a) au fost numiţi în prima funcţie într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă;
b) au fost mutaţi în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă;
c) au fost împuterniciţi să îndeplinească funcţii într-o altă unitate decât cea din care fac parte, situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă;
d) au fost repartizaţi la unităţi aflate într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, la absolvirea instituţiilor de învăţământ pentru formarea poliţiştilor;
e) au fost încadraţi la structurile teritoriale ale unor unităţi, dacă structurile teritoriale sunt situate în altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă.
(2) Decontarea prevăzută la alin. (1) se acordă în următoarele condiţii:
a) unitatea la care poliţiştii au fost numiţi, mutaţi, împuterniciţi, repartizaţi ori încadraţi nu le poate asigura locuinţă de serviciu sau de intervenţie ori nu li se poate asigura cazarea în căminul de garnizoană sau în incinta unităţii, într-un spaţiu de locuit corespunzător;
b) au aprobarea şefului unităţii, prin dispoziţie zilnică, pentru deplasarea zilnică la şi de la locul de muncă în localitatea în care au domiciliul sau reşedinţa.
(3) Decontarea abonamentelor se face pentru o distanţă cuprinsă între 5 şi 70 km. În situaţia în care deplasarea se efectuează pe o distanţă mai mare de 70 km, determinarea sumei de decontat se face pe baza unei adeverinţe privind tarifele de transport pentru limita de 70 km, eliberată de societăţile de transport şi prezentată de poliţistul care efectuează deplasarea.
(4) În cazul în care graficul orar al mijloacelor de transport în comun nu asigură prezenţa poliţiştilor la ora de începere a programului de lucru, precum şi în cazul în care nu există mijloace de transport în comun pe ruta de deplasare la şi de la locul de muncă, cu aprobarea şefului unităţii, deplasarea zilnică se poate face cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, situaţie în care decontarea cheltuielilor de transport va fi la nivelul contravalorii a 7,5 litri de carburant la 100 km parcurşi.
(5) Dacă deplasarea zilnică la şi de la locul de muncă cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, se efectuează pe o distanţă mai mare de 70 km, decontarea se face în limita a 70 km.

Articolul 4^1
(1) În situaţiile prevăzute la art. 3 şi 4, pot fi procurate şi bilete de călătorie, care se decontează în condiţiile prezentului articol.
(2) Decontarea cheltuielilor de transport se face pe baza următoarelor documente de călătorie eliberate de operatorii de transport autorizaţi, pentru rutele respective, astfel:
a) abonament lunar, abonamente săptămânale sau bilete de călătorie, în varianta care este cea mai economică; sau
b) abonamente şi bilete de călătorie, atunci când abonamentele nu acoperă zilele de sâmbătă, duminică sau de sărbătoare legală; sau
c) bilete de călătorie, în cazul motivat în care, pentru ruta utilizată, operatorii de transport autorizaţi nu emit abonamente.
(3) Varianta cea mai economică se stabileşte de către structura financiar-contabilă prin realizarea unei analize comparative a cheltuielilor pentru achitarea de abonamente lunare, abonamente săptămânale sau bilete de călătorie.
(4) Pentru stabilirea cazului motivat prevăzut la alin. (2) lit. c), personalul îndreptăţit depune:
a) un înscris eliberat de acest operator, potrivit căruia nu emite abonamente lunare sau săptămânale pe ruta respectivă; sau
b) o declaraţie pe propria răspundere că a solicitat operatorului de transport autorizat, de pe ruta de deplasare, abonament lunar sau săptămânal, iar acesta nu i l-a eliberat.
(5) Decontarea cheltuielilor de transport, pe baza biletelor de călătorie corespunzătoare călătoriilor efectuate, se poate realiza şi în cazul în care există doi sau mai mulţi operatori de transport autorizaţi, care împreună asigură, fracţionat, deplasarea pe ruta respectivă.
----------

Spoiler

Art. 4^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 4 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015.

Articolul 5
(1) Conducătorul unităţii care are calitatea de ordonator de credite aprobă deplasarea în cazurile prevăzute la art. 3 alin. (6) şi art. 4 alin. (4), prin ordin de zi pe unitate/dispoziţie zilnică, în baza raportului de solicitare a deplasării la şi de la locul de muncă, la propunerea unei comisii pentru analiza acestei deplasări, denumită în continuare comisia, constituită la nivelul unităţii din bugetul căreia se asigură decontarea cheltuielilor de transport.
(2) Comisia se constituie la nivelul unităţii prin ordin de zi pe unitate/dispoziţie zilnică a conducătorului unităţii şi este formată din:
a) preşedintele comisiei - un locţiitor/adjunct al conducătorului unităţii;
b) membrii comisiei - câte o persoană din structurile de resurse umane, management operaţional, financiar-contabilitate şi logistică;
c) secretarul comisiei - o persoană din structura de secretariat a unităţii.
(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), deplasarea se aprobă de către:
a) conducătorul unităţii Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, pentru personalul propriu îndreptăţit ale cărui drepturi se asigură din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite;
b) conducătorul unităţii ierarhic superioare, pentru personalul îndreptăţit care are calitatea de conducător al unităţii sau cea de ordonator secundar/terţiar de credite.
----------

Spoiler

Alin. (2^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 4 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015.


(2^2) În situaţiile prevăzute la alin. (2^1), comisia se constituie la nivelul unităţilor la care se dă aprobarea de deplasare, iar membrii reprezentând personal din domeniile resurse umane, management operaţional, financiar-contabilitate şi logistic se asigură de către unităţile/structurile care deservesc această unitate, la cerere.
----------

Spoiler

Alin. (2^2) al art. 5 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 4 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015.


(2^3) În cazul personalului îndreptăţit din structurile teritoriale de audit, ale cărui drepturi nu se asigură din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, precum şi al personalului din structurile teritoriale subordonate nemijlocit Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale cărui drepturi se asigură din bugetul inspectoratelor de poliţie judeţene, conducătorul unităţii din bugetul căreia se asigură decontarea cheltuielilor de transport constituie comisia în condiţiile alin. (2), la propunerea conducătorului structurii teritoriale. Propunerea, raportul de solicitare a deplasării şi documentele anexate acestuia se pun la dispoziţia comisiei prin grija conducătorului structurii teritoriale. În cadrul comisiei participă şi conducătorul structurii teritoriale, în calitate de membru.
----------

Spoiler

Alin. (2^3) al art. 5 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 4 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015.


(3) În cazul în care persoana care solicită deplasarea la şi de la locul de muncă are calitatea de membru al unei organizaţii sindicale, în comisie participă şi un reprezentant al organizaţiei respective.
(4) În raportul de solicitare a deplasării se vor menţiona:
a) traseul de deplasare, localităţile, perioada deplasării;
b) numărul de înmatriculare al autoturismului proprietate personală ori al mijlocului de transport deţinut legal, cu orice titlu, numele deţinătorului legal şi, după caz, al proprietarului, precum şi modul de utilizare a mijlocului de transport;
c) declaraţia pe propria răspundere a faptului că deplasarea la şi de la locul de muncă se va realiza efectiv cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu;
d) angajamentul de a raporta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situaţiei, orice schimbare intervenită, de natură să modifice condiţiile care au stat la baza aprobării deplasării în cazurile prevăzute la art. 3 alin. (6) şi art. 4 alin. (4).
(5) Toate documentele sau actele necesare pentru analiza raportului de solicitare a deplasării cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, se pun la dispoziţia comisiei prin grija personalului care solicită deplasarea.
(6) Comisia analizează raportul de solicitare a deplasării, având în vedere situaţia mijloacelor de transport în comun, în funcţie de tip, grafic orar, distanţe şi rute, prin raportare la deplasarea solicitată, programul normal de lucru şi posibilitatea asigurării transportului cu aceste mijloace pentru prezenţa personalului la începerea programului şi pentru înapoierea la domiciliu/reşedinţă după terminarea programului.
----------

Spoiler

Alin. (6) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 4 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015.


(7) În termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării la secretariatul unităţii a raportului de solicitare a deplasării, comisia consemnează într-un proces-verbal propunerile acesteia faţă de solicitarea respectivă, în urma analizei efectuate, pe care îl prezintă conducătorului unităţii pentru a hotărî, după caz, astfel:
a) aprobarea deplasării la şi de la locul de muncă cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, şi emiterea în acest sens a ordinului de zi pe unitate/dispoziţiei zilnice, specificându-se în mod expres data de la care se efectuează deplasarea;
b) respingerea solicitării şi comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii.
(7^1) Atunci când comisia se constituie potrivit alin. (2^3), procesul-verbal, raportul de solicitare a deplasării şi documentele anexate acestuia se transmit conducătorului unităţii competent să gestioneze raporturile de serviciu/ raporturile de muncă ale personalului îndreptăţit, pentru a hotărî potrivit alin. (7).
----------

Spoiler

Alin. (7^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 4 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015.


(8) Proiectul ordinului de zi pe unitate/dispoziţiei zilnice pentru deplasarea la şi de la locul de muncă cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, va fi vizat pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative în vigoare.

Articolul 6
(1) În cazurile prevăzute la art. 3 alin. (6) şi art. 4 alin. (4), decontarea lunară a cheltuielilor de transport se face în baza cererii de decontare întocmite de personalul îndreptăţit, aprobată de conducătorul unităţii.
----------

Spoiler

Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 4 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015.

(1^1) Verificarea documentelor justificative depuse împreună cu cererea de decontare şi calcularea sumei aferente lunii pentru care se face decontul se realizează de către structura financiar-contabilă.
----------

Spoiler

Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 4 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015.

(2) Cererea de decontare se întocmeşte lunar până la data de 5 a lunii următoare, se depune la secretariatul unităţii şi va fi însoţită obligatoriu de următoarele documente:
a) copia cărţii sau a buletinului de identitate a/al personalului îndreptăţit;
b) alte documente care demonstrează deţinerea legală a autoturismului/mijlocului de transport, în copie, precum contractul de vânzare-cumpărare, contractul de leasing, certificatul de naştere/căsătorie etc., în cazul în care acestea nu au fost depuse împreună cu raportul de solicitare a deplasării;
c) copia certificatului de înmatriculare al autoturismului/mijlocului de transport utilizat, certificată de conducerea secretariatului unităţii ca fiind conformă cu originalul;
d) un bon fiscal de carburant, emis de societăţile de distribuţie a produselor petroliere pentru achiziţia de carburant în luna care face obiectul decontării.
----------

Spoiler

Lit. d) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 4 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015.

(3) Preţul de vânzare cu amănuntul în funcţie de care se va deconta contravaloarea a 7,5 litri de carburant la 100 km parcurşi este cel înscris în bonul fiscal de carburant prevăzut la alin. (2) lit. d).
----------

Spoiler

Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 52 din 5 iunie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015.

(3^1) În cazul modificării sistemelor de alimentare a motoarelor autoturismelor/mijloacelor de transport, care au fost iniţial omologate pentru circulaţia pe drumurile publice cu un anumit carburant prevăzut de constructor, decontarea cheltuielilor de transport se realizează în funcţie de preţul de vânzare cu amănuntul al carburantului utilizat potrivit modificării respective, dacă acest preţ este mai mic decât cel al carburantului prevăzut de constructor.
----------

Spoiler

Alin. (3^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 4 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015.

(3^2) În situaţia prevăzută la alin. (3^1), decontarea cheltuielilor de transport se poate face în funcţie de preţul de vânzare cu amănuntul al carburantului prevăzut de constructor, dacă există cauze obiective pentru care nu a fost utilizat carburantul potrivit modificării sistemelor de alimentare. Cauzele obiective şi distanţele parcurse în aceste condiţii se vor menţiona în cererea de decontare.
----------

Spoiler

Alin. (3^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 4 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015.

(4) În situaţia plăţilor pentru fracţiuni de lună, decontarea cheltuielilor de transport se face raportându-se la numărul de zile în care personalul îndreptăţit a desfăşurat activităţi profesionale, în luna pentru care se face plata.
(5) În cazul în care cu autoturismul proprietate personală sau, după caz, cu mijlocul de transport deţinut legal, cu orice titlu, se deplasează mai multe persoane din cadrul unităţii, cheltuielile de transport se decontează numai pentru proprietarul autoturismului sau, după caz, deţinătorul legal al mijlocului de transport.
(6) Prin semnătura de primire a sumelor reprezentând decontarea cheltuielilor de transport, personalul îndreptăţit confirmă că în luna pentru care se face plata nu au intervenit schimbări faţă de cele înscrise în raportul de solicitare a deplasării, de natură să modifice dreptul la decontare.
(7) Sumele reprezentând decontarea cheltuielilor de transport, plătite necuvenit, se recuperează conform prevederilor legale în vigoare.
(8) Distanţa «la şi de la locul de muncă», dacă locul de muncă se află la peste 5 km de localitatea de domiciliu sau de reşedinţă, în funcţie de care se decontează cheltuielile de transport, se stabileşte pe ruta cea mai scurtă între limita administrativ-teritorială a localităţii de domiciliu sau de reşedinţă şi locul de muncă, pe drumuri publice.
----------

Spoiler

Alin. (8) al art. 6 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 4 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015.

Articolul 6^1
(1) Rapoartele persoanelor care solicită deplasarea la şi de la locul de muncă şi documentele aferente, în cazurile prevăzute la art. 3 alin. (6) şi art. 4 alin. (4), se păstrează într-un dosar separat la structura financiar-contabilă.
(2) În cazul în care documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a)-c) au fost depuse împreună cu raportul de solicitare a deplasării sau la solicitarea comisiei pentru analiza deplasării, acestea nu vor mai însoţi cererea de decontare lunară a cheltuielilor de transport.
----------

Spoiler

Art. 6^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 42 din 4 mai 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 mai 2015.

Articolul 7
(1) Conducătorii unităţilor centrale şi teritoriale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, contabilii şefi (similari) şi şefii structurilor de logistică au obligaţia să ia toate măsurile organizatorice pentru utilizarea eficientă a creditelor bugetare destinate cheltuielilor de transport.
(2) Decontarea cheltuielilor de transport generate de aplicarea prezentelor norme metodologice se face în limita creditelor bugetare aprobate.
(3) Conducătorii unităţilor centrale şi teritoriale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne dispun, periodic, verificări ale realităţii deplasărilor la şi de la locul de muncă.

Articolul 8
Nu se decontează în condiţiile prezentelor norme metodologice cheltuielile de transport ale personalului care are asigurat de către unitate transportul la şi de la locul de muncă cu mijloacele de transport din dotare.

Articolul 9
(1) Ordonatorii secundari de credite şi ordonatorii terţiari de credite din subordinea directă a ordonatorului principal de credite transmit trimestrial Direcţiei generale financiare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, până la data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului, situaţia privind sumele decontate cu titlu de cheltuieli de transport potrivit prezentelor norme metodologice, în baza modelului pus la dispoziţie de Direcţia generală financiară.
(2) Semestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii semestrului, Direcţia generală financiară prezintă conducerii Ministerului Afacerilor Interne situaţia centralizată privind sumele prevăzute la alin. (1).

  • Upvote 2
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.