Jump to content
POLITISTI.ro

Contravenţiile prevăzute de legea 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor


Catalin

Recommended Posts

  • Moderator

SECTIUNEA 1 - Contravenţii
Răspunderea juridică pentru încălcarea dispozitiilor prezentei legi

    Art. 128. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea penală, civilă, contraventională sau administrativă a persoanei vinovate.

    Art. 129. - Sunt considerate contraventii următoarele fapte:

1. nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 6 alin. (2) de a prezenta pentru control armele, piesele si munitiile detinute, la solicitarea organelor de politie;

Spoiler

Art. 6. - (2) Persoanele fizice si juridice care au dreptul să detină, să poarte, să folosească sau, după caz, să desfăsoare operatiuni cu arme din categoriile B, C si D din anexă, piese si munitii corespunzătoare sunt obligate să permită controlul armelor, pieselor si munitiilor detinute, la solicitarea organelor de politie si să asigure securitatea acestora. Conditiile de asigurare a securitătii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

2. nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii, furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1);

Spoiler

Art. 7. - (1) Detinătorii armelor letale sau neletale sunt obligati să anunte de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, cel mai apropiat organ de politie despre disparitia, pierderea sau furtul acestor arme.

3. încredintarea armelor letale sau neletale supuse autorizării, pentru care s-a obtinut dreptul de detinere, respectiv de port si folosire de către posesorii acestora, unor persoane neautorizate în conditiile prezentei legi;

4. neîndeplinirea obligatiei de a nu înstrăina documentele prevăzute la art. 7 alin. (2) si art. 118 alin. (5);

Spoiler

Art.7 - (2) Este interzisă înstrăinarea de către titular a autorizatiei de procurare a armei, a certificatului de detinător si a permisului de armă, cu exceptia situatiei în care documentul este depus la organul de politie competent.
Art. 118. - (5) Este interzisă înstrăinarea de către titular a pasaportului european pentru arme de foc, cu exceptia cazului când acesta este depus la autoritătile competente sau, după caz, este retinut de acestea.

5. neîndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 8 alin. (3);

Spoiler

Art. 8. - (3) Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană ce detine în mod legal arme ori munitii au obligatia ca, în cazul în care detinătorul a decedat sau este declarat dispărut, să anunte cea mai apropiată unitate de politie si să depună armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier, în termen de 15 zile de la data decesului ori, după caz, a rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti de declarare a disparitiei.

6. nedeclararea informatiilor prevăzute la art. 12 în termenul stabilit;

Spoiler

Art.12. - Titularul autorizatiei de procurare a armelor sau, după caz, al permisului de armă este obligat să anunte organul de politie competent teritorial, în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre următoarele evenimente:
a) au intervenit orice fel de schimbări care necesită modificarea unor mentiuni corespunzătoare din continutul documentului;
b) au fost folosite în întregime spatiile destinate vizelor si mentiunilor din permisul de armă.

7. nerespectarea interdictiilor prevăzute la art. 17 alin. (3);

Spoiler

Art.17. - (3) Armele detinute de persoanele fizice pot fi închiriate sau date în comodat numai prin intermediul unui armurier.

8. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 17 alin (2), art. 21 şi art. 37 alin. (3);

Spoiler

Art.17. - (2) Procurarea armelor prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5) se poate realiza prin cumpărare, donatie, mostenire, sponsorizare, închiriere sau comodat.
Art. 21. - Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot vinde numai prin intermediul armurierilor sau intermediarilor autorizati să comercializeze astfel de arme.
Art.37 - (3) În cazul armelor de vânătoare semiautomate este interzisă schimbarea sau modificarea încărcătorului sau camerei cartuşului, astfel încât să permită transformarea în arme ale căror încărcător şi cameră pot ţine mai mult de 3 cartuşe.

9. neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitării acordării permisului de armă, în termenul prevăzut la art. 22 alin. (1);

Spoiler

Art. 22 - (1) Persoana care a procurat, în condiţiile legii, arme letale are obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data procurării, să se prezinte la organul de poliţie care a eliberat autorizaţia de procurare, în vederea solicitării acordării permisului de armă sau, după caz, pentru înscrierea armei în permisul de armă al cărui titular este deţinătorul.

10. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 22 alin. (3);

Spoiler

Art.22 - (3) Deţinătorul armei are obligaţia să prezinte la solicitarea organului de poliţie competent fiecare armă cu ţeava ghintuită, împreună cu câte 5 cartuşe corespunzătoare calibrului fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului şi a tubului-martor în evidenţele operative ale Inspectoratului General al Poliţiei Române. Procedura operaţiunii de înregistrare a proiectilului şi a tubului-martor se stabileşte în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

11. neîndeplinirea obligatiei de păstrare a armelor în conditiile prevăzute la art. 26 alin. (1) si (2);

Spoiler

Art.26 - Condiţiile exercitării dreptului de deţinere a armelor
(1) Titularul dreptului de deţinere a armelor letale are obligaţia să păstreze armele şi muniţiile înscrise în permisul de armă, asigurate astfel încât să nu permită accesul la ele al persoanelor neautorizate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Titularul dreptului de deţinere a armelor poate fi autorizat de către organul de poliţie competent teritorial, la cerere, să scoată armele deţinute în condiţiile legii din incinta locului unde acestea sunt păstrate, în următoarele situaţii:
a) cu ocazia depunerii armelor la un armurier;
b) cu ocazia schimbării locului unde sunt păstrate armele.

12. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), (2) si (4);

Spoiler

Art.27 - Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de deţinere
(1) Titularul dreptului de deţinere a unei arme letale poate fi autorizat, la cerere, de către structura de poliţie competentă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa să folosească într-un poligon autorizat, în condiţiile legii, armele de vânătoare, de tir ori de colecţie.
(2) Colecţionarii de arme pot fi autorizaţi să folosească, în condiţiile legii, armele deţinute în colecţie cu ocazia unor manifestări culturale, artistice sau istorice.
(4) Titularii dreptului de deţinere pot folosi o armă dintre cele deţinute, menţionată în mod expres în permisul de armă, numai în locul unde se află arma deţinută sau colecţia, în caz de legitimă apărare. În cazul în care titularul dreptului de deţinere a făcut uz de armă, are obligaţia să acţioneze în condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) şi (2).

13. nerespectarea interdictiilor prevăzute la art. 27 alin. (6);

Spoiler

Art.27 - (6) Armele pentru care s-a obţinut dreptul de deţinere nu pot fi încredinţate de către posesorii acestora altor persoane, cu excepţia situaţiilor când armele se găsesc într-un poligon autorizat.

14. păstrarea sau portul armei fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 31 alin. (1), (2) sau, după caz, alin. (3);

Spoiler

Art.31 - Condiţiile de păstrare şi port ale armelor letale
(1) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme letale are obligaţia de a păstra arma şi muniţia înscrisă în permisul de armă în condiţii de securitate, astfel încât să nu permită accesul la acestea al persoanelor neautorizate.
(2) Păstrarea armei şi muniţiei prevăzute la alin. (1) la domiciliul sau reşedinţa deţinătorului se face în locuri special destinate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Arma de apărare şi pază poate fi purtată numai de către titularul permisului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) trebuie să fie asigurată şi să nu fie armată;
b) să nu prezinte defecţiuni, cu excepţia situaţiei în care este transportată la armurier;
c) trebuie să stea în permanenţă introdusă în toc şi ascunsă vederii, cu excepţia situaţiilor în care persoana este autorizată, potrivit legii, să o utilizeze;
d) să se afle în permanenţă numai asupra sa şi să nu fie înmânată, sub nicio formă, altor persoane, cu excepţia armurierilor, intermediarilor, organelor de poliţie competente, precum şi personalului abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, precum şi în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege;
e) deţinătorul să nu se afle sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau să nu sufere de afecţiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol, în condiţiile în care poartă arma asupra sa.

15. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) si (2);

Spoiler

Art.33 - Obligaţii în cazul efectuării uzului de armă
(1) Persoana care a făcut uz de armă este obligată să acţioneze imediat pentru a se acorda primul ajutor şi asistenţă medicală persoanelor rănite.
(2) Persoana care a făcut uz de armă este obligată să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie, indiferent dacă au rezultat sau nu victime ori pagube materiale.

16. transportul armelor de vânătoare fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 36 alin. (1);

Spoiler

Art.36 - Transportul şi portul armelor de vânătoare
(1) Transportul armelor de vânătoare, pentru care s-a acordat deţinătorului dreptul de a le purta şi folosi, de la domiciliul sau reşedinţa acestuia la locul unde urmează să se desfăşoare vânătoarea potrivit legii se face în următoarele condiţii:
a) armele trebuie ţinute în toc sau husă, asigurate şi neîncărcate cu muniţie;
b) să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (3) lit. b), d) şi e).

17. portul armelor de vânătoare fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 36 alin. (2);

Spoiler

Art.36 - (2) Portul armelor de vânătoare în locul destinat vânătorii se face în următoarele condiţii:
a) arma poate fi încărcată, cu condiţia ca, după încărcare, să fie asigurată şi purtată astfel încât să nu prezinte pericolul producerii unor accidente;
b) să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (3) lit. b) şi e);
c) arma să se afle în permanenţă numai asupra persoanei care o deţine în mod legal şi să nu fie înmânată sub nicio formă altor persoane, cu excepţia vânătorilor.

18. nerespectarea obligatiei de a nu lăsa arma de vânătoare în gaj sau în alte forme de garantie, prevăzută la art. 38 alin. (2);

Spoiler

Art.38 - (2) Se interzice lăsarea armei în gaj sau în alte forme de garanţie.

19. transportul armelor de tir fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 40 alin. (1);

Spoiler

Art.40 - Transportul, portul şi folosirea armelor de tir
(1) Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat deţinătorului dreptul de a le purta şi folosi, de la domiciliul sau reşedinţa acestuia la locurile de antrenament sau unde urmează să se desfăşoare concursul de tir, se face în următoarele condiţii:
a) armele trebuie ţinute în husă sau, după caz, în cutie, neîncărcate cu muniţie şi asigurate împotriva pierderii ori sustragerii;
b) să fie îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (3) lit. b), d) şi e).

20. nerespectarea interdictiilor prevăzute la art. 42 alin. (4);

Spoiler

Art.42 - (4) Sunt interzise comercializarea sau înstrăinarea sub altă formă, precum şi deţinerea ori utilizarea de muniţie expirată sau degradată care, prin păstrare sau folosire, ar putea pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor.

21. nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 47 alin. (3);

Spoiler

Art.47 - (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia ca, la întoarcerea în România, să prezinte la frontieră toate armele înscrise în documentul de călătorie pe care le-au deţinut la ieşirea din ţară. În cazul în care, pe perioada şederii în state terţe, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul trebuie să prezinte, la întoarcere, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române, documente autentice, eliberate de organele de poliţie competente din statul în care s-a produs evenimentul, care să certifice faptul că persoana a reclamat pierderea, furtul sau, după caz, distrugerea armei, organele poliţiei de frontieră având obligaţia să facă menţiune despre aceasta în documentul de călătorie şi să informeze în scris Inspectoratul General al Poliţiei Române.

22. neîndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 47 alin. (4) în termenul stabilit;

Spoiler

Art.47 - (4) În situaţia în care, pe perioada şederii în state terţe, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul are obligaţia ca, în termen de 3 zile de la intrarea în ţară, să se prezinte personal la organul de poliţie care i-a eliberat permisul de armă şi să depună o declaraţie cu privire la evenimentul produs, împreună cu o copie autentificată a documentului corespunzător, emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul.

23. nedeclararea furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii permisului de armă ori a pasaportului european pentru arme de foc, în termenul prevăzut la art. 50 alin. (1), respectiv la art. 119 alin. (1);

Spoiler

Art.50 - (1) Furtul permiselor de armă se declară în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de poliţie care le-a eliberat.
Art.119 - (1) Furtul paşaportului european pentru arme de foc se declară, în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de poliţie în a cărui rază teritorială de competenţă a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de poliţie care l-a eliberat.

24. nerespectarea interdictiilor prevăzute la art. 57 alin. (7);

Spoiler

Art.57 - Procurarea şi înstrăinarea armelor neletale
(7) Armele prevăzute la alin. (1) nu pot fi înstrăinate, încredinţate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu excepţia cazului în care acestea sunt depuse la structura de poliţie competentă, la armurieri sau la intermediari, în vederea depozitării ori înstrăinării.

25. Înstrăinarea sau procurarea armelor neletale fără respectarea prevederilor art. 57 alin. (10);

Spoiler

Art.57 - (10) Armele şi dispozitivele neletale prevăzute în categoria E din anexă pot fi procurate în România de orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani.

26. neprezentarea la politie în vederea solicitării eliberării certificatului de detinător, în termenul prevăzut la art. 60 alin. (1);

Spoiler

Art.60 - Certificatul de deţinător
(1) Persoanele care au procurat arme neletale în condiţiile notificării prealabile au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data procurării, să se prezinte cu acestea la autorităţile prevăzute la art. 11 alin. (1), în vederea eliberării certificatului de deţinător.

27. nerespectarea interdictiilor prevăzute la art. 60 alin. (3);

Spoiler

Art.60 - (3) Titularii certificatului de deţinător pot trece frontiera de stat a României cu armele înscrise în acest document, fără a le putea înstrăina în afara teritoriului României.

28. neîndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 61 cu privire la păstrarea armelor la domiciliu, resedintă sau rezidentă;

Spoiler

Art.61 - Păstrarea armelor neletale
Posesorii armelor neletale din categoriile D şi E din anexă au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea armelor la domiciliu, reşedinţă sau, după caz, la locul de rezidenţă, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate la acestea şi să nu existe pericol de vătămare corporală accidentală.

29. - abrogat;

30. neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabilă a organelor prevăzute la art. 11 alin. (1), conform art. 57 alin. (1) lit. b);

Spoiler

Art.11 - (1) Autorizaţia de procurare a armei, permisul de armă, atestatul de colecţionar, autorizaţia temporară de transport şi folosire a armei, certificatul de deţinător şi paşaportul european pentru arme de foc se eliberează de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul, precum şi de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.
Art.57 - Procurarea şi înstrăinarea armelor neletale
(1) Cetăţenii români şi rezidenţii statelor membre cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, precum şi străinii cu şedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale din categoriile C şi D din anexă, precum şi muniţia aferentă de la orice armurier şi, după caz, intermediar care comercializează astfel de arme:
b) după notificarea prealabilă a organelor prevăzute la art. 11 alin. (1), pentru armele prevăzute în categoria D din anexă.

31. - abrogat;

32. portul, folosirea si transportul armelor neletale utilitare si de agrement fără respectarea conditiilor prevăzute la art. 65;

Spoiler

Art.65 - Folosirea armelor utilitare şi de agrement
(1) Armele cu tranchilizante, harpoanele de pescuit şi armele de asomare pot fi folosite, în condiţiile legii, doar împotriva animalelor şi mamiferelor acvatice, numai în scopul pentru care sunt destinate, în astfel de condiţii încât să nu cauzeze vătămări corporale persoanelor.
(2) Pistoalele de start pot fi deţinute şi folosite de federaţiile sportive naţionale şi cluburile sportive afiliate acestora.
(3) Pistoalele de semnalizare pot fi deţinute şi folosite de persoanele fizice şi juridice numai în scopul pentru care sunt destinate, în astfel de condiţii încât să nu cauzeze vătămări corporale persoanelor.
(4) Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului şi tirului sportiv pot fi folosite în spaţii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spaţii special amenajate sau semnalizate, în astfel de condiţii încât să nu pună în pericol integritatea corporală sau viaţa persoanelor.
(5) Sunt interzise portul şi folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevăzute la alin. (4) în locuri publice.
(6) Armele sau dispozitivele neletale prevăzute la alin. (1)-(4) pot fi transportate de la domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă al deţinătorului la locul unde urmează să se desfăşoare activităţile pentru care sunt destinate, numai dacă acestea sunt ţinute în husă, bagaj ori ambalaj şi nu sunt încărcate cu muniţie.

33. nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 66 alin. (1);

Spoiler

Art.66 - Procurarea muniţiei pentru armele neletale
(1) Muniţia aferentă armelor neletale poate fi procurată numai în baza permisului de armă sau, după caz, a certificatului de deţinător, de la armurierii autorizaţi să o comercializeze.

34. păstrarea armelor fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 69 alin. (3);

Spoiler

Art.69 - Condiţiile procurării, deţinerii, păstrării şi dotării personalului propriu cu arme şi muniţii
(3) Păstrarea armelor şi a muniţiei prevăzute la alin. (1) se face în spaţii special destinate şi avizate în condiţiile prevăzute de lege, asigurate în permanenţă cu pază înarmată, în condiţiile legii.

35. nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidentă a armelor, munitiei si personalului dotat cu acestea, stabilite la art. 69 alin. (5)-(7);

Spoiler

Art.69 - (5) Persoana juridică şi unităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia să constituie, la nivel central, un registru în care se ţine evidenţa armelor şi muniţiei procurate, deţinute şi înstrăinate, a muniţiei consumate, precum şi a personalului care este dotat cu acestea. Această evidenţă se pune la dispoziţia autorităţilor care au acordat avizul prevăzut la alin. (2), ori de câte ori se solicită aceasta.
(6) Evidenţa prevăzută la alin. (5) se păstrează timp de 20 de ani, în cazul armelor letale şi al armelor neletale supuse autorizării.
(7) Persoanele juridice şi unităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a prezenta registrele, cu ocazia constituirii acestora, la autorităţile prevăzute la art. 68, în vederea înregistrării. Evidenţa registrelor prevăzute la alin. (5) se ţine de către autorităţile prevăzute la art. 68.
Art.68 - Autorităţile competente să acorde autorizări de procurare, deţinere şi folosire a armelor şi muniţiilor
Autorizările prevăzute la art. 67 alin. (3) şi (4) se acordă de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază de competenţă se află sediul social, respectiv punctul de lucru al persoanei juridice, precum şi de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, în condiţiile prezentei legi.

36. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 70 alin. (5);

Spoiler

Art.70 - (5) Armele aflate în dotare pot fi purtate şi folosite numai în intervalul de timp zilnic stabilit de angajator, în care persoanele prevăzute la alin. (1) şi (4) exercită atribuţiile de serviciu care necesită portul şi folosirea acestora, precum şi numai în condiţiile şi locurile prevăzute în ordinul de serviciu. La sfârşitul acestui interval de timp, armele se depun în locurile prevăzute la art. 69 alin. (3), iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unităţilor prevăzute la art. 69 alin. (1), cu excepţia celor deţinute de pădurari şi paznicii de vânătoare, care pot fi păstrate de aceştia în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Sunt interzise deţinerea, portul şi folosirea armelor de către persoanele dotate cu acestea în afara orelor de program.

36^1. nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 70 alin. (6^1);

Spoiler

Art.70 - (6^1) Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoapărare, în următoarele condiţii:
a) în locuri aglomerate, stadioane, săli de spectacol şi adunări publice, precum şi în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege;
b) dacă deţinătorul se află sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau suferă de afecţiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol în condiţiile în care poartă arma asupra sa;
c) neînsoţite de documentul care atestă dreptul de port şi folosire.

37. nerespectarea obligatiei de a desfăsura activitătile prevăzute la art. 72 alin. (1);

Spoiler

Ar.72 - Verificarea personalului dotat cu arme şi muniţii, precum şi a stării tehnice a armelor şi muniţiei
(1) Persoanele juridice şi unităţile prevăzute la art. 69 alin. (1) au obligaţia să desfăşoare, periodic, la intervale stabilite de către autorităţile prevăzute la art. 68 sau ori de câte ori acestea solicită, următoarele activităţi:
a) verificarea îndeplinirii de către personalul dotat cu arme şi muniţie a condiţiei prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e), a cunoaşterii instructajului prevăzut la art. 70 alin. (1) lit. d), precum şi a modului în care sunt respectate prevederile acestuia;
b) verificarea stării tehnice a armelor şi muniţiei, precum şi a condiţiilor în care acestea sunt păstrate, prin armurierii autorizaţi în acest sens.
(2) Autorităţile prevăzute la art. 68 pot solicita să li se comunice rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1) sau pot participa, în mod efectiv, la efectuarea acestor verificări, ori de câte ori consideră necesar.

38. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 78;

Spoiler

Art.78 - Obligaţiile persoanelor juridice autorizate să deţină şi să folosească arme şi muniţie
Persoanele juridice autorizate să procure, să deţină şi să folosească arme şi muniţie au următoarele obligaţii:
a) să se prezinte în perioada stabilită de Inspectoratul General al Poliţiei Române la autorităţile prevăzute la art. 68, pentru vizarea autorizaţiei;
b) să anunţe schimbarea sediului sau a punctului de lucru cu cel puţin 10 zile înainte de aceasta, la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă este situat noul sediu, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare în autorizaţie;
c) să anunţe pierderea, furtul sau distrugerea autorizaţiei, la autorităţile prevăzute la art. 68, în termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului;
d) în cazul în care persoana juridică încetează activitatea, trebuie să comunice aceasta autorităţilor prevăzute la art. 68, în termen de 10 zile de la acea dată;
e) să prezinte, la autorităţile prevăzute la art. 68, documentele care dovedesc procurarea sau înstrăinarea armelor şi muniţiei, în termen de 10 zile de la procurare sau, după caz, înstrăinare, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare în conţinutul autorizaţiei.

39. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 82;

Spoiler

Art.82 - Interzicerea portului altor arme pe durata îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu
Persoanelor angajate în cadrul societăţilor specializate de pază, care sunt dotate cu arme, le este interzis ca, pe durata îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu, să poarte asupra lor alte arme în afară de arma de serviciu.

40. nerespectarea prevederilor art. 93;

Spoiler

Art.93 - Păstrarea registrelor de evidenţă a armelor şi muniţiilor fabricate
(1) Registrele prevăzute la art. 92 alin. (1) se păstrează de armurierii autorizaţi să producă arme şi muniţii timp de 20 ani, după care se depun, pentru arhivare, la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială de competenţă îşi au sediile sociale, respectiv punctele de lucru.
(2) În situaţia în care armurierii îşi încetează activitatea de producere a armelor şi muniţiilor, registrele prevăzute la art. 92 alin. (1) se depun la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială de competenţă îşi au sediile sociale, respectiv punctele de lucru, în termen de 15 zile de la încetarea activităţii.

40^1. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 97 alin. (5);

Spoiler

Art.97 - (5) Armurierii şi intermediarii autorizaţi sunt obligaţi să ţină evidenţa zilnică a operaţiunilor cu arme şi muniţii pe care le efectuează prin intermediul aplicaţiei informatice Registrul Naţional al Armelor.

41. nerespectarea prevederilor art. 103 alin. (1);

Spoiler

Art.103 - Reînnoirea şi retragerea autorizaţiei de constituire a armurierilor
(1) Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituite ca armurieri sunt obligate să solicite reînnoirea autorizaţiei ori de câte ori se schimbă asociaţii sau administratorii acestora, precum şi cu ocazia schimbării sediului social.

42. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 106 alin. (1) lit. d), f) si g) si alin. (2), art. 107 alin. (2), art. 108 lit. b) si art. 109 alin. (2);

Spoiler

Art.106 - Obligaţiile armurierilor care desfăşoară operaţiuni de comerţ cu arme, piese şi muniţii
(1) Armurierii care desfăşoară operaţiuni de comerţ cu arme, piese şi muniţii au următoarele obligaţii:
d) să îşi constituie registre în care să ţină evidenţa operaţiunilor cu arme, piese şi muniţii, conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne, care au regim special şi se înregistrează la autorităţile prevăzute la art. 104 alin. (2) şi să le prezinte pentru control organelor competente;
f) să comunice autorităţilor prevăzute la art. 104 alin. (2), în termen de 15 zile de la data procurării, lista persoanelor juridice care au procurat sau, după caz, de la care au procurat arme, piese şi muniţii, precum şi datele de identificare ale acestor arme şi muniţii;
g) să asigure condiţiile de securitate deplină a armelor, pieselor şi muniţiilor aflate în gestiune, să nu expună în vitrină arme autentice, iar cumpărătorii sau vizitatorii să nu aibă posibilitatea de a lua o armă din rastel sau raft;
(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. d) se păstrează de către armurieri timp de 20 de ani şi trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, conţinutul marcajului, precum şi datele de identitate ale furnizorului şi ale destinatarului fiecărei operaţiuni. După împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activităţii, registrele se depun, pentru arhivare, la autorităţile prevăzute la art. 104 alin. (2).

43. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 106 alin. (1) lit. a)-c) si k);

Spoiler

Art.106 - (1) Armurierii care desfăşoară operaţiuni de comerţ cu arme, piese şi muniţii au următoarele obligaţii:
a) să introducă în circuitul comercial numai armele şi muniţiile care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 89 alin. (1) şi (2);
b) să comercializeze armele, piesele şi muniţiile numai către persoanele fizice şi juridice autorizate să le procure;
c) să procure arme, piese şi muniţii numai de la persoane juridice române sau străine, autorizate să desfăşoare asemenea operaţiuni, precum şi de la persoane fizice care le deţin şi le înstrăinează în condiţii de legalitate;
k) să solicite avizul poliţiei pentru persoanele angajate să facă operaţiuni cu arme, piese şi muniţii.

44. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 106 alin. (1) lit. e), h)-j);

Spoiler

Art.106 - (1) Armurierii care desfăşoară operaţiuni de comerţ cu arme, piese şi muniţii au următoarele obligaţii:
e) să prezinte la control organelor de poliţie abilitate documentele de efectuare a operaţiunilor cu arme, piese şi muniţii, precum şi documentele în baza cărora au vândut armele;
h) să înscrie în autorizaţia de procurare, eliberată de organele de poliţie şi prezentată de cumpărător, datele necesare identificării armei vândute, numărul facturii şi poziţia din registrul de evidenţă a armelor depuse spre vânzare;
i) să elibereze deponentului o dovadă de primire a armelor, pieselor şi muniţiilor, iar după vânzare, o copie de pe factură;
j) să anunţe imediat organul de poliţie când constată că la armele primite în consignaţie de la persoanele fizice şi juridice sunt modificări vizibile sau acestea prezintă alte caracteristici decât cele originale;

45. nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 106 alin. (3);

Spoiler

Art.106 - (3) În vederea desfăşurării operaţiunilor comerciale de import şi export cu arme, piese şi muniţii, în condiţiile prezentei legi, armurierii au obligaţia să solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

46. nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 106 alin. (5);

Spoiler

Art.106 - (5) În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului, armurierul trebuie să depună la autoritatea prevăzută la art. 104 alin. (2) documentele în baza cărora s-a efectuat operaţiunea.

47. nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 106 alin. (6);

Spoiler

Art.106 - (6) Schimbarea destinaţiei armelor sau a muniţiei procurate de către armurieri, în condiţiile prezentei legi, se face cu avizul autorităţilor prevăzute la art. 68.

48. nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 107 si art. 108 lit. a), c), d) si e);

Spoiler

 

Art.107 - Obligaţiile armurierilor care desfăşoară operaţiuni de reparare a armelor
(1) Armurierii care desfăşoară operaţiuni de reparare a armelor au următoarele obligaţii:
a) să comunice inspectoratelor judeţene de poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, la solicitarea acestora, lista armelor primite la reparat ori cărora le-au schimbat una sau mai multe piese şi a posesorilor acestor arme;
b) să ţină evidenţa reparaţiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. 106 alin. (1) lit. d) şi să le prezinte organelor de poliţie competente pentru control;
c) să nu primească spre reparare decât arme pentru care se face dovada că sunt deţinute legal;
d) în cazul în care posesorul armei nu face dovada că o deţine legal, să înştiinţeze de îndată organul de poliţie cel mai apropiat.
(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. b) se păstrează de către armurieri timp de 20 de ani şi trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, conţinutul marcajului, precum şi datele de identitate ale furnizorului şi ale destinatarului fiecărei operaţiuni. După împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activităţii, registrele se depun, pentru arhivare, la autorităţile prevăzute la art. 104 alin. (2).

Art.108 - Armurierii care desfăşoară operaţiuni de producere a armelor, pieselor şi muniţiilor au următoarele obligaţii:
a) să deţină un sistem de control al procesului de producere, asamblare, modificare, prelucrare, experimentare, dezactivare, casare şi distrugere a armelor letale şi neletale, în care să fie evidenţiate atât armele, componentele esenţiale ale acestora, cât şi rebuturile;
c) să solicite avizul poliţiei pentru persoanele angajate să facă operaţiuni cu arme, piese şi muniţii;
d) să deţină spaţii destinate efectuării operaţiunilor de producere a armelor, pieselor şi muniţiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliţie şi conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie specializate;
e) să deţină spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor şi pieselor, avizate de organele de poliţie, precum şi spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă.

 

49. nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 109 alin. (1) lit. b);

Spoiler

Art.109 - (1) Armurierii care desfăşoară operaţiuni de transport al armelor, pieselor şi muniţiilor au următoarele obligaţii:
b) să ţină evidenţa operaţiunilor de transport efectuate, a rutelor urmate, a cantităţilor de arme, piese şi muniţii transportate, precum şi a beneficiarilor operaţiunii efectuate în registre constituite potrivit art. 106 alin. (1) lit. d) şi să le prezinte, pentru control, organelor competente;

50. nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 121 alin. (3);

Spoiler

Art.121 - (3) Persoanele responsabile de efectuarea transferului temporar au obligaţia ca, în termen de 10 zile de la revenirea armelor în ţară, să anunţe despre acest fapt autorităţile competente care au eliberat permisul de transfer.

51. nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 122 alin. (4);

Spoiler

Art.122 - (4) Efectuarea oricărei operaţiuni de transfer în baza autorizaţiei prevăzute la alin. (1) este condiţionată de informarea de către armurier şi/sau intermediar a organului de poliţie competent, cel târziu până la data începerii operaţiunii, cu privire la datele prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. a)-f).

52. pierderea armelor letale sau neletale supuse autorizării;

53. pierderea munitiei corespunzătoare armelor letale sau neletale supuse autorizării.

  • Upvote 4
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.